Friday, April 17, 2009

Say only nice words to others


အစဥ္ေကာင္းေသာစကားကုိေျပာပါေလ


လူတို႔ အားေကာင္းေသာစကားကိုေျပာပါေလ (၂း၈၃)
တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိမိတို႔အားေျပာျပခဲ့သည့္ အလြန္အေရးပါေသာ ဆံုးမစကားတစ္ရပ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို နိမ့္က်ေသာစကား မုိက္ရုိင္းေသာ စကားမေျပာရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ နိမ့္က်ေသာ စကားကိုေျပာဆုိသည့္အခါ ၾကားသူ၊ အေျပာခံရသူသည္ အလြန္ပင္ စိတ္မခ်မ္းသာမႈကို ခံစားရ ပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာျခင္းသည္ ေျပာသူကိုလည္း အားနည္းမႈ စိတ္ပ်က္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

လူတိုင္းသည္ ႏွလံုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္ပါသူမ်ား ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ေတြးေတာဆင္ျခင္တတ္သူျဖစ္သည္။ မေကာင္းသည့္စကား၊ ဆဲဆိုသည့္စကား၊ ရုိင္းဆုိင္းသည့္စကား၊ မသင့္ေလွ်ာ္စကားတို႔သည္ လူ႔ႏွလံုး တြင္ မခံႏုိင္ျဖစ္လာကာ ရြံ႕မုန္းျခင္းကို ေပၚေပါက္ေစတတ္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္သည္လည္း ထုိရြံ႕မုန္းမႈကို တမဟုတ္ျခင္းတံု႕ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ေျပာဆိုလာသူအား ရန္လိုမႈ တုိက္ခုိက္မႈ မေကာင္းသည့္ တံု႔ျပန္မႈကိုျပဳလုပ္ျခင္သည့္ အျပဳအမူကိုျဖစ္ေပၚေစလာပါသည္။

ယေန႔ေခတ္လူတို႔သည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အေၾကာင္း မေကာင္းေျပာစရာရွိလွ်င္ အလြန္လွ်င္ျမန္တတ္ၾကသည္။ အမွားအယြင္း တစ္ခုေတြ႕လွ်င္ မေျမးမျမန္း မစံုမစမ္းဘဲ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈသည္ ျပင္းထန္ၾကသလုိ ေစာလြန္းလွ ေလသည္။ ကမ္းကုန္ေလာက္ေအာင္ ျပစ္တင္ၾကေလသည္။ မန္မာန ေထာင္လႊားမူ၏ အဆံုးအဆင့္ တြင္ ေသတြင္ေရာက္ေအာင္ပုိ႔ကလည္း လက္မေႏွးၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အာဂါတ တရား ႀကီးမားၾကသည့္ လူသားတို႔သည္ မိမိလုပ္ရပ္ကို မဆင္ျခင္ႏုိင္ၾကေတာ့ေပ။ သတိတရား လြင့္ပါး ကုန္ၾကေလၿပီ။


အိုမုမင္န္တို႔ အသင္တို႔ေမ့ေလွ်ာ့္ေနၾကၿပီလား။ အမိန္႔ေတာ္လာရွိသည္မွာ-မု႔မင္န္ဟူသည္ စင္စစ္ ညီရင္းအကိုမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ (၄၉း ၁၀) ညီရင္းအကိုတို႔အတြင္း ခ်စ္ခင္မႈ႕စိတ္ ၾကင္နာသည့္စိတ္ နားလည္ခြင့္လြႊတ္သည့္စိတ္ ကိုယ္ခ်င္းစာသည့္စိတ္ ထားသင့္သည္မဟုတ္ ပါလား၊ ညီအကိုအခ်င္းခ်င္း အစဥ္ ပဲ့ပင္ဆံုးမ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ကူညီယုိင္းပင္းသည့္ စိတ္မ်ား ေမြးဖြားဖို႔ စိတ္ကူးၾကည့္သင့္သည္ မဟုတ္ပါလား။ တမန္ေတာ္ဟူဒ္ ေျပာသည့္စကားကို သတိရေစခ်င္သည္။ တမန္ေတာ္ဟူဒ္ မိန္႔သည္မွာ မိမိသည္ စင္စစ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အႀကံေကာင္းေပးသူသာျဖစ္ပါသည္။ အသင္တို႔၏ ေကာင္းက်ဳိးကုိသာ လိုလားေသာသူျဖစ္ပါ သည္။ (၇ း ၆၈) ထုိသို႔ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔သည္ ယေန႔မိမိတို႔ညီအကို မြတ္စ္လင္မ်ားကို မည္သို႔ ဆက္ဆံသင့္သည္ကို သေဘာေပါက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ မည္သည့္အခါမဆို ယုတ္ဆြအဆံုး ေသဆံုးသြားသည့္သူတို႔ကုိပင္ ေကာင္းသည့္အေၾကာင္း ေကာင္းသည့္စကားကုိသာ ေျပာေနသင့္ေၾကာင္း သက္ေသမ်ားစြာျဖင့္ျပသခဲ့ သည္။ ဥပမာ။ အုိင္အိရွာသခင္မ တင္ျပသည္မွာ မိမိသည္ မည္သည့္အခါမွ် တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ဇနီးေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ မနာလိုျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် မျဖစ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ခဒီဂ်ာ သခင္မႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ မည္သည့္အခါမဆုိ သုိး၊ ဆိတ္မ်ား လွီးျဖတ္လွ်င္ ခဒီဂ်ာ သခင္မ၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ပုိ႕သေလ့ရွိသည္။ ထုိအခါ မိမိက အိုတမန္ေတာ္ အသင္သည္ ခဒီဂ်ာသခင္မႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အလြန္ဂရုစုိက္ေလ့ရွိသည္။ သေဘာက ခဒီဂ်ာ သခင္မမွလြဲလွ်င္ ကမာၻေပၚအျခားမိန္းမ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ဟုေျပာသည့္အခါ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က အုိအုိင္အိရွာ ခဒီဂ်ာသခင္မသည္ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ (ခဒီဂ်ာသခင္မ အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းေျပာေနၿပီးမွ) ငါ၏သားသမီးမ်ားကို သူမႏွင့္သာ ေပါင္းသင္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ခဒီဂ်ာသခင္မ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို ေတြ႕လွ်င္ အထူးစိတ္လႈပ္ရွားေလာက္ ေအာင္ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ဂရုတစုိက္ဆက္ဆံေလ့ရွိပါသည္။ [Al-Bukhari and Muslim].

လူတို႔၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သေဘာကို ၾကည့္လွ်င္ ေကာင္းေသာစကားသည္ ေျပာသူကို စိတ္ရႊင္လန္းေစ ၿပီး အားအင္တိုးေစကာ တက္ႀကြမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ေျပာသူကို အမ်ားက အလြန္ေက်းဇူးတင္ သည့္အျပင္ ခ်စ္ခင္မႈကို တုိးပြားေစပါသည္။

ေကာင္းမြန္သည့္စကားေျပာဆိုသည့္အခါ ႏွလံုးတြင္ ခ်မ္းေျမ့မႈျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ဦးေႏွာက္ကလည္း မြန္ရည္သည့္ တံု႕ျပန္မႈကို ျဖစ္ေစသျဖင့္ ေျပာသူႏွင့္ ၾကားသူအၾကား ခ်စ္ခင္မႈျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ေျပာသူအတြက္ ဂုဏ္ျမင့္ေစျခင္းဟူေသာ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ လူဆိုသည္မွာ နိမ့္က်မႈ ဂုဏ္ငယ္မႈကို မည္သည့္အခါမွ် မႏွစ္သက္တတ္သည့္အတြက္ ေကာင္းေသာ စကားကိုေျပာရင္း ဂုဏ္ေဆာင္သူျဖစ္ေအာင္ မြန္ျမတ္ျမင့္ျမတ္သူျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိကိုယ္၌ ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ပုဒ္ျဖင့္ ျပည့္သူျဖစ္သည္။ အရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္အခါတြင္ မဆို ေကာင္းေသာစကားကုိယ္သာ ေျပာေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ မည္သည့္ အခါမွ်လည္း အျခားသူမ်ားကို မေကာင္းသည့္စကား၊ ထိခုိက္နစ္နာေစမည့္စကား၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ မည့္စကားေျပာျခင္း အလွ်ဥ္းမျပဳပါ၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေျပာခဲ့သည့္ စကားမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိတို႔လူသားတို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အခါ အလႅာဟ္ထံပါးမွ မေကာင္းသည့္ စကားကို ၾကားခဲ့ျခင္းရွိပါသလား။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသခ်ာသည္မွာ ေကာင္းေသာ စကားသည္ အစဥ္ ေကာင္းသည့္အဆင့္အတန္းဂုဏ္ကို ျဖစ္ေစသျဖင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေကာင္းေသာစကားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို တန္ဆာ ဆင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။


တမန္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔သည္မွာ သာသနာဟူသည္ သစၥာရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ သာ၀ကႀကီးတို႔က ၄င္းသစၥာရွိျခင္းသည္ မည္သူ႔အတြက္ျဖစ္ရမည္နည္း။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္၊ အရွင္ျမတ္ ၏ တမန္ေတာ္အတြက္၊ အရွင္ျမတ္၏ က်မ္းျမတ္အတြက္၊ မြတ္စ္လင္တို႔၏ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအတြက္ ႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ထုအတြက္ျဖစ္သည္။ Tamim bin Aus Ad-Dari (May Allah be pleased with him) reported:

အလႅာဟ္အတြက္ သစၥာထားျခင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ကုိးကြယ္မႈျပဳျခင္း၊ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ လုိက္နာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို သစၥာထားျခင္းသည္ ေန႔စဥ္ က်မ္းျမတ္ကို ဖတ္ျခင္း၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည့္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္အား သစၥာထားျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အမိန္႔ အမွာစကား တုိ႔ကို စနစ္တက် ေလ့လာလိုက္နာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မြတ္စ္လင္မ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း ဟူသည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ အမိန္႔မ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္သ၍ အသင္တို႔သည္ သူတို႔၏ အမိန္႔ကို နာခံရမည္ျဖစ္သည္။ မြတ္စ္လင္မ္ထုႏွင့္ အေပၚသစၥာထားျခင္းသည္ ၄င္းတို႔ကုိ ေအးအတူပူအမွ် စုေ၀း ကာ ပူးေပါင္းေနထုိင္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္သည့္ စကားေျပာကာ လမ္းမွန္သို႔ေခၚေဆာင္ၿပီး မေကာင္းမႈမ်ားမွ တားျမစ္ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။


အနက္စ္ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔သည္မွာ အသင္တို႔သည္ မိမိညီအကုိ မုမင္န္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အရာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ အီမာန္ရွင္ျဖစ္မည္။ သေဘာမွ မိမိမႏွစ္သက္သည့္အရာကို အျခားသူမ်ားအတြက္လည္း မလုပ္ျခင္းကို ဆုိလိုသည္။ မိမိတို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ မႏွစ္သက္သည့္ အရာဆုိလွ်င္ သူမ်ားအတြက္ ေပးျခင္း ပို႔ျခင္း လုပ္ေလ့ရွိသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။[Al-Bukhari and Muslim].

Abdullah bin `Umar တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔သည္မွာ အေကာင္းဆံုးေသာ လုပ္ရပ္ဟူသည္ မိမိဖခင္၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေကာင္းစြာဆက္ဆံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္ အဗ္ဒြလႅာဗင္အုိမာရ္ သည္ အာရဗ္ ေက်းေတာသားတစ္ဦးကို မိမိအစီးအနင္း၏ ေနာက္၀ယ္ ထုိင္ေစကာ အတူလာရာ လူတစ္ဦးက ေမး သည္မွာ အသင္သည္ ဤ ေက်းေတာသားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဂရုစုိက္ရသနည္း။ ထိုအခါ အိဗ္နိအုမာရ္က ဤလူ၏ ဖခင္သည္ အုိမာရ္၏ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္။ အုမာရ္သည္ သူ႔ကို အလြန္ခ်စ္ခင္သည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိလည္း တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႔သည့္အတုိင္း မိမိဖခင္၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ခ်စ္ခင္ျခင္းျဖစ္သည္။ [Muslim].

သေဘာမွာ မိမိတို႔သည္ ဖခင္၏ မိတ္ေဆြႏွင့္ သူ၏ အသုိင္းအ၀ုိင္းကို သိသည္ႏွင့္ ဆက္လက္ခ်စ္ခင္မႈကို ထိန္းသိမ္းရမည္။ သူတို႔ကိုခ်စ္ခင္စြာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္သင့္သည္ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ျခင္းျဖစ္သည္။


တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႔သည္မွာ မိမိဘမ်ားေသဆံုးေသာ္လည္း သူတို႔ကို ဆက္လက္ရုိႀကိဳးျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္းသည္ သူတို႔၏ အသက္ရွင္လွ်က္က်န္ရွိေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေကာင္းစြာ ဆက္ဆံျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။ Abu Usaid Malik bin Rabi`ah As-Sa`idi[Abu Dawud]. တနည္းအားျဖင့္ မိဘမ်ားေသဆံုးလွ်င္ ၄င္းတို႔အတြက္ မိမိဖတ္ရြတ္သမွ် ေ၀ငွျခင္း အလႅာဟ္ထံပါးမွ သူတို႔အတြက္ ခြင့္လႊတ္မႈကိုေတာင္းခံျခင္း၊ သူတို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေကာင္းစြာဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ သူတို႔သည္လည္း ၀မ္းေျမာက္မူကို ရရွိမည္ကုိ ဆုိလိုရင္း ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္သည္ လူသည္ ေသဆံုးသည္ႏွင့္ သူ၏ အလုပ္မ်ား အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္ မ်ားသည္ ရပ္တန္႔သြားၿပီျဖစ္သည္။ သူဆက္လက္ရႏုိင္မည့္ ဆြ၀ါဗ္သည္ သူသက္ရွိဘ၀တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ သည့္ စဥ္ဆက္ရမည့္ဆြ၀ါဗ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ ဗလီေဆာက္ခဲ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာက္ခဲ့ျခင္း၊ မြတ္လင္မ္ထု အတြက္ ဘာသာေရးပညာမ်ား သင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔သည္ ဆက္လက္ ဆြ၀ါဗ္ လုပ္ေနသမွ် ေသဆံုးသူတို႔လည္း ဆက္လက္ရေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေသဆံုးေသာ္လည္း ဆြ၀ါဗ္ ဆက္လက္ရေနမည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ ေကာင္းရာညႊန္ၾကားျခင္း သင္ေပးျခင္းသည္ အေသခ်ာဆံုး ဆြဒ္ကာဂ်ာရိယာ အလုပ္ျဖစ္သည္။
No comments: