Thursday, October 8, 2009

List of Holy Qur'an: Myanmar Translation

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ မာတိကာ

ဤ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာဘာသာျပန္ကို ကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ စာအုပ္ထုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း အမႈကိစၥမ်ားကို ေစတနာ သန္႔သန္႔ျဖင့္ အာခိရသ္ေကာင္းက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးကာ ျမန္မာအြမၼသ္အတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း သိေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက burma.wind@yahoo.com
သို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။


 1. Surah 001 Al Fatihah : အလ္ဖာသိဟ
 2. Surah 114 An Nas : လူသားမ်ား
 3. Surah 113 Al Flaq : နံနက္အာရံုတက္ခ်ိန္
 4. Surah 112 Al Ikhlas : သန္႔ရွင္းျခင္း
 5. Surah 111 Al Masad : မီးေတာက္မီးလွ်ံ
 6. Surah 110 Al Nasar : ကူညီျခင္း
 7. Surah 109 Al kafiroon : မယံုၾကည္ၾကသူမ်ား
 8. Surah 108 Al Kausar : ဂ်ႏၷသ္တြင္းမွျမစ္
 9. Surah 084 Al Inshiqaq : ကြဲအက္ျခင္း
 10. Surah 107 Al Maun : အေသးအဖြဲ႕
 11. Surah 106 Al Quraish : ကိုရုိင္းရွ္
 12. Surah 105 Al Feel : ဆင္
 13. Surah 104 Al Humazah : ကုန္းေခ်ာသူ
 14. Surah 103 Al Asr : ေခတ္ကာလ
 15. Surah 102 At Takathur : ဥစၥာႀကြယ္၀ျခင္း
 16. Surah 101 Aa Qariah : ႀကီးေသာေဘးဥပဒ္
 17. Surah 100 Al Aadiyat : အာဇာနီျမင္းမ်ား
 18. Surah 099 Az Zilzalat : ေျမငလွ်င္
 19. Surah 098 Al Bayyinah : ထင္ရွားသာဓက
 20. Surah 097 Al Qadr : ျမင့္ျမတ္ျခင္း
 21. Surah 096 Al Alaq : ေသြးခဲ
 22. Surah 095 At Tin : သဖန္းပင္
 23. Surah 094 As Sharh : အသိဥါဏ္ပြင့္လင္းျခင္း
 24. Surah 093 Ad Duhah : ေနတက္ခ်ိန္
 25. Surah 092 Al Lai : ညဥ္႔
 26. Surah 091 Ash Shams : ေန
 27. Surah 090 Al Balad : ၿမိဳ႕ေတာ္
 28. Surah 089 Al Fajr : မိုးေသာက္ခ်ိန္
 29. Surah 088 Al Ghashiyah : ဖံုးလႊမ္းမည့္အရာ
 30. Surah 087 Al Aalah : အျမင့္ျမတ္ဆံုး
 31. Surah 086 At Tariq : ၾကယ္တစ္ပြင့္
 32. Surah 085 Al Buruj : ဂလက္စီ
 33. Surah 084 Al Inshiqaq : ကြဲအက္ျခင္း
 34. Surah 083 Al Mutaffifeen : လိမ္လည္သူ
 35. Surah 082 Al Infitar : စုတ္ျပတ္ျခင္း
 36. Surah 081 At Takwir : ေခါက္လိပ္ျခင္း
 37. Surah 080 Aabasa : မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္သူ
 38. Surah 079 An Naziat : ႏုတ္ယူသူတမန္မ်ား
 39. Surah 078 An Nabah : ႀကီးမားေသာသတင္း
 40. Surah 077 Al Mursalat : ေလ တမန္
 41. Surah 076 Al Insan : လူသား
 42. Surah 075 Al Qiyamah : ကိယာမသ္
 43. Surah ၀74 Al Muddaththir : ေစာင္ၿခံဳထားသူ
 44. Surah 073 Al Muzzalmil : ၿခံဳထည္၀တ္သူ
 45. Surah 072 Al Jinn : ဂ်င္န္
 46. Surah 071 Al Nuh : တမန္ေတာ္ ႏူးဟ္
 47. Surah 070 Al-Ma'arij : အဆင့္အတန္း
 48. Sura 069 Al-Haqqah : မုခ်ျဖစ္မည့္အရာ
 49. Sura 068 Al-Qalam : မွင္တံ
 50. Surah 067 Al Mulk : စုိးမုိးျခင္း
 51. Surah 066 At Tahreem : တားျမစ္ျခင္း
 52. Surah 065 At Talaq : ျပတ္စဲျခင္း
 53. Surah 064 At Taghabun : အျပစ္ဖို႔ျခင္း
 54. Surah 063 Al Munarfikoon : အေယာင္ေဆာင္
 55. Surah 062 Jumu’ah : ေသာံၾကာေန႔
 56. Surah 061 As Saff : အစီအတန္းမ်ား
 57. Surah 060 Al Mumtahinah : စစ္ေဆးျခင္း
 58. Surah 059 Hashr : ျပည္ႏွင္ဒါဏ္
 59. Surah 057 Al Hadid : သံ
 60. Surah 056 Al Waqi'ah : အျဖစ္အပ်က္
 61. Surah 055 Ar Rahmam : မဟာဂရုဏာေတာ္ရွင္
 62. Surah 054 Al Qamar : စန္းေသာတာ
 63. Surah 053 An Najm : ၾကယ္တာယာ
 64. Surah 052 At Tur : တူးရ္ေတာင္
 65. Surah 051 Adh Dhariyat : ေလမ်ား
 66. Surah 050 Qaf : ကာဖ္
 67. Surah 049 Hujurat : အတြင္းေဆာင္မ်ား
 68. Surah 048 Fathah : ေအာင္ႏုိင္ျခင္း
 69. Surah 047 Muhammad : မုဟမၼဒ္ (ဆြ)
 70. Surah 046 Ahkaf : သဲေတာင္မ်ား
 71. Surah 045 Al Jathiah : ထူးေထာက္ျခင္း
 72. Surah 044 At Dukhan : အခို္းအေငြ႕
 73. Surah 043 Az Zukhruf : ေရႊက႑
 74. Surah 042 Ash Shurah : တုိင္ပင္ျခင္း
 75. Surah 041 Har Meen Sijdah း ဟာမီမ္စိဂ်္ဒဟ္
 76. Surah 040 Al Mumin း အီမာန္ယံုၾကည္သူ
 77. Surah 039 Az Zumar း အုပ္စုမ်ား
 78. Surah 038 As Sad း ဆြာဒ္
 79. Surah 037 As Saffat : စီတန္းေနသူမ်ား
 80. Surah 036 Al Ya-sin : ယာစီးန္
 81. Surah 035 Al Fatir : စတင္ဖန္ဆင္းရွင္
 82. Surah 034 As Saba : ရွီဗာ
 83. Surah 033 Al Ahzab : မဟာမိတ္မ်ား
 84. Surah 032 As Sijdah : ပ်၀ပ္ဦးခ်ျခင္း
 85. Surah 031 Luqman : လြတ္က္မာန္း
 86. Surah 03၀ Ar-Rum : ေရာမႏုိင္ငံ
 87. Surah 029 An Kabut : ပင့္ကူ
 88. Surah 028 Al Qasas : ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္
 89. Surah 027 An Namal : ပရြက္စိတ္
 90. Surah 026 Ash Shu'ara : လကၤာဆရာမ်ား
 91. Surah 025 Al Furqan : အမွားႏွင့္အမွန္
 92. Surah 024 An Nur : ေရာင္ျခည္ေတာ္
 93. Surah 023 Al Muminun : ယံုၾကည္သူမ်ား
 94. Surah 022 Al Haj : ဟဂ်္ျပဳျခင္း
 95. Surah 021 Al Anbia : နဗီတမန္ေတာ္မ်ား
 96. Surah 020 Taha : တူးရ္ေတာင္
 97. Surah 019 Marium : မယ္ရမ္သခင္မ
 98. S-018 Al Khaf : ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း
 99. S-017 Al Isra : အိစ္ရာအီလ္မ်ဳိးႏြယ္
 100. S-016 An Nahal : ပ်ားေကာင္
 101. S-015 Al Hijir : ေက်ာက္ေဆာင္
 102. S-014 Ebrahim : အီဗရာဟီးမ္(အ)
 103. S-013 Ar Rad : မိုးခ်ံဳးသံ
 104. S-012 Yusuf : ယူစြဖ္ (အ)
 105. S-011 Hud : ဟူးဒ္ (အ)
 106. S-010 Yunus : ယူႏြတ္စ္ (အ)
 107. S-09 At Tawbah : ေနာင္တရျခင္း
 108. S-08 Al Anfal : လက္ရပစၥည္းမ်ား
 109. S-07 Al A'raf : ၾကငွာန္းမ်ား
 110. S-06 Al An'am : သားေကာင္မ်ား
 111. S-05 Al Ma'idah : ခဲဘြယ္ေဘာစဥ္
 112. S-04 An Nisa း အမ်ဳိးသမီးမ်ား
 113. S-03 Ali Imran : အင္မ္ရားန္
 114. Surah 002 Al Baqarah : ဂါ၀ီ၊ ႏြား (၁)
 115. S-002 Al Baqarah : ဂါ၀ီ၊ ႏြား (၂)
 116. The Benefits of the Holy Qu'ran
Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE

1 comment:

Unknown said...

Link ခ်ိတ္ဆက္မွဳမ်ားျပန္စစ္ေပးပါ။
S-04 An Nisa း အမ်ဳိးသမီးမ်ား Link ကို ႏိွပ္လွ်င္ S-013 Ar Rad : မိုးခ်ံဳးသံ သို႔သြားခ်ိတ္ေနပါသည္။