Wednesday, November 25, 2009

Respect for Elders


ႀကီးသူမ်ားကို ရုိေသျခင္း


ယေန႔ေခတ္ ကေလးသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ရတနာအေမြဟူသည္ မိမိတို႔၏ အႀကီးအကဲမ်ား မိဘမ်ားထံမွ ပညာအေမြရရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္ မိမိတို႔၏ အႀကီး အကဲမ်ားသည္ မိမိတို႔ထက္ ပညာအရာ ဗဟုသတအရာတြင္ ပိုမို ႀကြယ္၀ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ ဤေလာကႀကီးတြင္ မိမိတို႔ထက္ အရင္ေရာက္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဗဟုသုတ အရာတြင္လည္း မ်ားစြာ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္ သူတို႔ထံမွ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နာယူတတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါသည္။ မြတ္စ္လင္မ္ တစ္ဦးသည္ မိမိတို႔၏ ဆရာမ်ား အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အဆိုပါ ပညာရပ္မ်ားကို ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္၄င္း ဆင္ျခင္တုိင္းတာျခင္းျဖင့္၄င္း ခ်ဥ္းကပ္သင္ယူႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခါ သူ၏ ဆရာႏွင့္ အႀကီးအကဲတို႔သည္ ထိုသူငယ္အား ခ်စ္ခင္ႏုိင္ကာ ၾကင္နာစြာျဖင့္ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ေပးခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ- မည္သူမဆို မိမိတို႔ထက္အသက္ႀကီးသူမ်ားကို မေလးစားသူ ငယ္သူမ်ားကို မၾကင္နာသူသည္ ငါတို႔၏ အသုိင္းအ၀န္းမွ မဟုတ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဟဒီးဆ္ေတာ္ကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔သည္ မိမိတို႔ထက္ႀကီးေသာ ဆရာသမား မ်ား အသက္ႀကီးသူမ်ား လူမ်ဳိးမေရြး ဘာသာမေရြး ခ်စ္ခင္ေလးစားရမည္ကို ဆိုလိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဆရာသမ်ားကို အထူးသတိထားကာ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံရမည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ကို စါရိတၱဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ အသိပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပး သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဆရာသမားတို႔အတြက္ေၾကာင့္သာလွ်င္ မိမိတို႔သည္ လူသူေတာ္ ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာကာ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။

မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဆရာမ်ားကို ေလးစားရမည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူ သည္မွာ-ငါသည္ အမွန္တကယ္အသင္တို႔အတြက္ ဆရာ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပို႔အပ္ျခင္းခံရ ေလသည္။ (ဒါရီမီ) အမွန္စင္စစ္ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ မိမိ တို႔အားလံုးအတြက္ အထူးစံျပ ဆရာတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သင္ၾကားျပသ မႈမ်ားသည္ အလြန္ပင္ တန္ဖိုး
ႀကီးမားၿပီး ထိုသို႔သင္ၾကားျပသျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ ပါသည္။ ဆရာဟူသည္ မိမိတပည့္တို႔၏ ပညာရည္ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အတြက္ အလြန္ပင္ ဂရုစုိက္ရသူျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ အမွားအယြင္းမ်ားကိုလည္း အစဥ္ခြင့္လႊတ္ တတ္သူျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မြတ္စ္လင္မ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဆရာ သမားမ်ားကို အထူးျဖင့္ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံသင့္သလို သူတို႔ကိုလည္း တတ္အားသ၍ ကူညီေဆာင္မ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာတုိင္းသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ လိမၼာေရးျခား ရွိေသာ ေက်ာင္းသားသူတုိင္းကို ခ်စ္ခင္ၾကပါသည္။

မိမိတို႔၏ တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကိုလည္း ေလးစားၾကရမည္။
လူတို႔၏ အသိုင္းအ၀န္းတုိင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဘုရင္၊ တရားသူႀကီး၊ ၿမိဳ႕စား၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေက်ာင္းအုပ္ သို႔ ေက်ာင္းဆရာဟူ၍ ရွိၾကသည္ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔သည္ မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမေဒသရွိ လူတို႔၏ သေဘာတူမႈျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရကာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ အဓိကတာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားသည္ မိမိတို႔နယ္ေျမေဒသအတြင္းရွိ လူထု၏ အက်ဳိးအတြက္ ဦးေဆာင္ကာ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္တာ၀န္ရွိေလသည္။

လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ မိမိတို႔၏ နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအက်ုဳိးကို ေထာက္ရႈ႕ကာ မိမိ တို႔ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး လူမႈေရးတို႔တြင္ စိတ္၀င္စားမႈရွိရမည္။ အကယ္၍ သူတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ စံနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ရသည္ရွိေသာ္ သူတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မဲေပးမႈ စသည့္လုပ္ရပ္တို႔တြင္လည္း ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ရွိေပသည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔ သည္ မိမိတို၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို အက်ဳိးအေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သလို ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္ သည့္ အႀကံဥါဏ္မ်ားကိုလည္း ေပးၾကသင့္သည္။ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ား ကိုလည္း လုိက္နာသင့္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔သည္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အက်ဳိး အေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္လည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ တုိင္းျပည္တြင္ လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔သည္ ႏုိင္ငံအေရးကိစၥအ၀၀တို႔ကို စုေပါင္းတုိင္ပင္ ႏွီးေႏွာကာ သေဘာ တူညီစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ တုိင္းသူျပည္သားတို႔သည္ ထုိသို႔ စုေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ထင္ရာစုိင္းေနၾကလွ်င္ ႏုိင္ငံအတြင္း မည္သူမွ် အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည္မဟုတ္ပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ လူတစ္ဦးသည္ အိမ္တစ္အိမ္တည္ေဆာက္သည္ဆိုပါစို႔၊ သူသည္ ကန္ထရုိက္ ကို တုိက္ေဆာက္္ရန္တာ၀န္ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ လက္သမားမ်ား၊ ပန္းရံသမား မ်ား၊ အုပ္သယ္သမားမ်ား၊ လွ်က္စစ္သမားမ်ားအားလံုးက ကန္ထရိုက္တာကို ကူညီေဆာင္မ မွသာလွ်င္ တုိက္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ေခ်ာေမြ႕စြာ အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔လုပ္ခ်င္ရာမ်ားကုိသာ လုပ္ေနၾကၿပီး စုေပါင္း အေကာင္းအထည္မေဖၚၾကလွ်င္ တုိက္ေဆာက္သည္အလုပ္သည္ မည္သည့္အခါမွ် ျဖစ္လာ မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မြတ္စ္လင္မ္မွန္လွ်င္ မိမိတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔အား ပူးေပါင္း ေဆာင္္ရြက္ကာ ကူညီေဆာင္မၾကရမည္။ အကယ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔သည္ တရား၀င္ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ သမာသမတ္ၾကစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ျပည္သူတို႔သည္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး မတရားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အေျခအေနမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕လၿပီဆိုလွ်င္ ျပည္သူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင့္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိသာ ဦးထိပ္ပန္ၾကရန္လိုအပ္ပါမည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာနီစ အာယသ္ေတာ္ ၅၉ တြင္ မိန္႔သည္မွာ- အိုအီမာန္ယံုၾကည္သူတို႔ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေမြးျမဴဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို၄င္း၊ ၄င္းအရွင္၏ တမန္ေတာ္ကို၄င္း၊ အသင္တို႔၏ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၄င္း ရိုေသႀကိဳးႏြံ႕စြာ နာခံၾကေပေလာ့။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ- အမိန္႔ကို နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္းသည္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ မိမိတို႔ကုိ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား အမိန္႔မနာခံႏွင့္ဟု မေျပာသမွ်ကာလပတ္လံုး အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ အမိန္႔ကို ႀကိဳက္သည္ရွိေစ မႀကိဳက္သည္ရွိေစ၊ လုိက္နာရမည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ဆန္႔က်င္သည္ တာ၀န္ေပးအပ္လွ်င္ နားမေထာင္သင့္သလုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း မျပဳအပ္ပါ။ (ဘူခါရီက်မ္း)

No comments: