Sunday, May 23, 2010

Surah 3 Ali imran : Ali imran

၀၀3။ စူရာ အလ္အမ္ရာန္ း အမ္ရာန္မ်ိဳးႏြယ္ ၊ အေစာင္-၃ ၊ က႑-၃၊ အာယသ္ေတာ္ ၁၂၀

အစဥ္ သနားၾကင္နာ ညႇာတာေတာ္မူေသာ အနႏၲက႐ုဏာ႐ွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၀၃ း ၁။ အလိဖ္လာမ္မီမ္။

၀၀၃ း ၂။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ (ခ၀ပ္ကုိးကြယ္ ရာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။) ထိုအရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး ခ၀ပ္ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ အလ်င္းမရွိေခ်။ (ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မရဏေသျခင္းတရားမွ လုံး၀ကင္းစင္ေတာ္မူ၍) နိစၥထာ၀ရ အၿမဲရွင္ေနေတာ္မူေသာအရွင္၊ (မိမိကုိယ္ေတာ္တိုင္ အၿမဲထာ၀ရတည္ေနေတာ္မူ၍ သက္ရွိသက္မဲ့ အေပါင္းတုိ႔အား) ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၃ း ၃။ ထို(အလႅာဟ္)အရွင္ျမတ္သည္ အသင္၏ အေပၚ၀ယ္ က်မ္းျမတ္(ကုရ္အာန္)ကုိ မွန္ကန္ တိက်စြာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပုိ႔ခ်ေတာ္မူေလၿပီ။ (ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္) မိမိထက္ေရွးဦးစြာ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒသနာေတာ္ က်မ္းဂန္မ်ားကုိ ေထာက္ခံလ်က္ရွိေပသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ေရွးအထက္ေက်ာ္ကာလ၌ လူခပင္းတို႔ အဖို႔တရားဓမၼအျဖစ္ ေတာ္ရာတ္ က်မ္းျမတ္ႏွင့္ အီန္ဂ်ီလ္က်မ္းျမတ္ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ပုိ႕ခ်ေတာ္ မူခဲ့ေလၿပီ။ထိုမွတစ္ပါး တုံ အရွင္ျမတ္သည္(မိမိေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားကုိ ေထာက္ခံေစ ျခင္းအားျဖင့္) အမွားအမွန္ကုိ ခြဲျခားသိစြမ္းႏိုင္ေစေသာအရာကုိလည္းခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေခ်ၿပီ။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏သက္ေသ သာဓကလကၡဏာရပ္မ်ားကုိ မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကေသာသူတို႔အဖို႔ ျပင္းထန္ေသာျပစ္ဒဏ္သည္အသင့္ရွိ၏။အေၾကာင္းမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ျဖင့္ လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္၊ တုံ႔ျပန္ လက္စားေခ်ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၄။ ထိုမွတစ္ပါး တုံ အရွင္ျမတ္သည္(မိမိေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားကုိ ေထာက္ခံေစ ျခင္းအားျဖင့္) အမွားအမွန္ကုိ ခြဲျခားသိစြမ္းႏိုင္ေစေသာအရာကုိလည္းခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေခ်ၿပီ။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏သက္ေသ သာဓကလကၡဏာရပ္မ်ားကုိ မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကေသာသူတို႔အဖို႔ ျပင္းထန္ေသာျပစ္ဒဏ္သည္အသင့္ရွိ၏။အေၾကာင္းမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ျဖင့္ လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္၊ တုံ႔ျပန္ လက္စားေခ်ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၅။ ဧကန္မုခ် ပထ၀ီေျမျပင္၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အာကာသေကာင္းကင္၌ရွိရွိသမွ်ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္တစုံတခုမွ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ ဖုံးကြယ္ေနသည္ဟူ၍ မရွိေခ်။

၀၀၃ း ၆။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူသည့္အတိုင္း(မိခင္တို႔၏)သားအိမ္မ်ားတြင္ အသင္တို႔၏ရုပ္အဆင္းသ႑ာန္မ်ားကို ျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္(ျဖစ္ေတာ္မူ၏)။ ထိုအရွင္ၿမတ္မွတပါး ခဝပ္ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ဟူ၍ အလ်င္းမရွိၿီ၊ထိုအရွင္ျမတ္သည္ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ျဖင့္လြမ္းမူေတာ္မူေသာအရွင္၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္တံုဥာဏ္ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေခ်သတည္း။

၀၀၃ း ၇။ ထိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အေပၚ၀ယ္က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ ထုတ္ျပန္ပုိ႔ခ် ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္တည္း။ ထိုက်မ္းျမတ္ အနက္ မေျပာင္းမလြဲ ေပၚလြင္ထင္ရွားျပတ္သား၍ အနက္အဓိပၸာယ္ တစ္မ်ိဳးတစ္စားတည္းထြက္ေသာ အာယတ္ေတာ္မ်ားလည္းရွိေပ၏။ ယင္းအာယတ္ေတာ္မ်ားသည္သာလွ်င္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏မူလအရင္းခံ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ျပင္တ၀ အျခားအာယတ္ေတာ္မ်ားမွာမူကား အဓိပၸာယ္ျပားေသာ၊ ဆင္တူ႐ိုးမွားျဖစ္ေသာ အာယတ္ေတာ္မ်ားလည္းရွိ၏။ သုိ႔ရာတြင္မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ စိတ္ႏွလုံးတြင္ ေသြဖည္ယိမ္းယိုင္မႈ ရွိေသာသူတုိ႔မူကား (လူခပင္းတို႔အား သာသနာေရးတြင္) လမ္းမွားေစလို၍ လည္းေကာင္း၊ ထိုအာယတ္ေတာ္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ အမွားေကာက္လို၍လည္းေကာင္း၊ ယင္း ဆင္တူ႐ိုးမွားအာယတ္ေတာ္မ်ားကုိပင္ လိုက္နာလိုက္စားၾကကုန္၏။ အမွန္စင္စစ္ ယင္းအဓိပၸာယ္ျပားေသာ ဆင္တူ႐ုိးမွားျဖစ္ေသာ အာယတ္ေတာ္မ်ား၏ မွန္ကန္ေသာအနက္အဓိပၸာယ္အလို သေဘာကိုမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတပါး မည္သူမွ်မသိေခ်။သုိ႔ရာတြင္ ပညာအရာ၌ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာ ရင့္သန္ေသာ ပါရဂူမ်ားကမူ (ကုရ္အာန္က်မ္းလာ မုဟ္ကမာတ္၊မုတရွာ၊ ဗိဟာတ္၊ အာယတ္ေတာ္မ်ား) အားလုံးတုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွပင္ (က်ေရာက္လာေသာ အာယတ္ေတာ္မ်ား) ျဖစ္ေပရာ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ယင္းအဓိပၸာယ္ျပားေသာ၊ ဆင္တူ႐ုိးမွား ျဖစ္ေသာအာယတ္ေတာ္မ်ားကုိလည္း (ၿခြင္းခ်က္မရွိ လုံး၀) ယုံၾကည္ၾကပါသည္ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ အမွန္ေသာ္ကား စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း အျပစ္ကင္းသည့္ ပညာရွင္အေပါင္းတို႔မွအပ အျခားသူမ်ားတရားလမ္းမွန္ မရႏုိင္ေခ်။

၀၀၃ း ၈။ (ဥာဏ္ပညာအရာ၌ ရင့္သန္ေသာသူတို႔သည္ဤကဲ့သို႔ဆုပန္ၾကကုန္၏) အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္၊ မုခ်ဧကန္အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား တရားလမ္းမွန္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး တို႔၏စိတ္ႏွလုံးမ်ားကုိ တိမ္းေစာင္းလြဲေခ်ာ္ေအာင္ျပဳေတာ္မမူပါႏွင့္။ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအား (တရားလမ္း ေပၚ၌ျမဲျမံစြာ တည္တံ့ႏိုင္ေစျခင္းငွာ) မိမိအထံေတာ္မွ က႐ုဏာတရားကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဧကန္အမွန္ အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ရက္ေရာစြာ ေပးသနားေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။

၀၀၃ း ၉။ အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ မုခ်ဧကန္ အရွင္ျမတ္သည္ အၾကင္ (ရွင္ျပန္ထမည့္)ေန႔တြင္ လူခပ္သိမ္းတို႔အား စု႐ုံးေတာ္မူမည့္ အရွင္ျမတ္ပင္တည္း။ထိုေန႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုံး၀ ယုံမွားသံသယမရွိပါ။ မုခ်ဧကန္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထားရွိေတာ္မူေသာ ကတိသစၥာေတာ္ကုိ အလ်င္း ေဖာက္ဖ်က္ေတာ္မူမည္ မဟုတ္ပါ။

၀၀၃ း ၁၀။ ဧကန္အမွန္ မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာရတနာမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ယင္းသူတို႔၏ သားသမီးရတနာမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ယင္းသူတို႔အဖို႔ (ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔၌) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ျပစ္ဒဏ္မွ (ကာကြယ္ရန္) စုိးစဥ္းမွ်ပင္ အသုံး၀င္မည္မဟုတ္ေခ်။ စင္စစ္ ေသာ္ကား ယင္းသူတို႔သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲမီး၏ေလာင္စာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကလတၱံ႕။

၀၀၃ း ၁၁။ (ထိုသူတို႔အေလ့အက်င့္သည္) ဖိရ္ေအာင္န္၏ေနာက္လိုက္ အေၿခြအရံတို႔ႏွင့္ ယင္းဖိရ္ေအာင္န္၏ အေၿခြအရံမ်ားအလ်င္ ရိွခဲ့ၾကေသာသူမ်ား၏ အေလ့အက်င့္ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္၏။ (ထိုအေလ့အက်င့္မွာ) ယင္းသူတို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ (သက္ေသခံလကၡဏာေတာ္) မ်ားကိုမဟုတ္မမွန္ မုသားျဖစ္သည္ဟူ၍ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကေလသည္။သို႔ျဖစ္ေပရာ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္သည္ ယင္းသူတို႔အားယင္းသူတို႔၏ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားေၾကာင့္ အေရးယူအျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူခဲ့ေခ်ၿပီ။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ျပင္းထန္စြာအျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္တည္း။

၀၀၃ း ၁၂။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ယင္း) မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္ေသာ ကာဖိရ္တို႔ကိုေျပာၾကားပါေလ။ မၾကာမီအတြင္း အသင္တို႔သည္ (ဤပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္လည္း မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏) ႏိုင္နင္းလႊမ္းမိုးျခင္းကို ခံၾကရကုန္အ့ံ။ ၎ျပင္ (ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္လည္း)ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘုံ၌ စု႐ုံးေစျခင္းကို ခံၾကရကုန္အ့ံ။ စင္စစ္ထို(ငရဲဘုံတည္းဟူေသာ) ေနရာထိုင္ခင္းသည္ အလြန္ ယုတ္ည့ံသိမ္ဖ်င္းလွစြာတကား။

၀၀၃ း ၁၃။ မခြၽတ္ဧကန္ အသင္တို႔ (ဆင္ျခင္ရန္၊ ကိုးကားရန္) အတြက္ (ဗဒ္ရ္)စစ္ပဲြတြင္ လူႏွစ္စုသည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ရင္ဆိုင္ၾကေသာ (အျခင္းအရာ) ၌ သက္ေသသာဓက တစ္ရပ္ ရိွေပသည္။ (ယင္းလူႏွစ္စုအနက္) တစ္စုသည္ (မြတ္စ္လင္မ္ မ်ားပင္ျဖစ္ၾကေပရာ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္လ်က္ ရိွခဲ့ၾကေလသည္။သို႔ရာတြင္ ေနာက္တစ္စုသည္ မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ေလေသာ ကာဖိရ္မ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ ယင္းသူတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ထိုမြတ္စ္လင္မ္ မ်ားထက္ႏွစ္ဆ ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္းမ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္ (အႏိုင္အ႐ႈံးသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လက္ေတာ္၌သာ ရိွေနေပရာ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိႏွစ္လိုေသာသူမ်ားကိုသာ မိမိ အကူအညီျဖင့္ အားေပး၍ (ႏိုင္ေစ)ေတာ္မူေလသည္။အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ယင္း(အျခင္းအရာ)၌ ဥာဏ စကၡဳဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ရိွသူမ်ား အဖို႔အရာ (ႀကီးက်ယ္ေသာ)သင္ခန္းစာသည္ အမွန္ရိွေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၄။ လူခပင္းတို႔ အဖို႔အရာ၊ မိန္းမမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သားရတနာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စုေဆာင္းသိုမီွးထားေသာ ေ႐ႊေငြရတနာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သင္ၾကားေလ့က်င့္ ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ၊ မ်ိဳးမွန္မ်ိဳးေကာင္း ျမင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ (ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္) ကုလားအုတ္ စသည့္တိရိစၦာန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာဥယ်ာဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ခင္စုံမက္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး၊ လွပတင့္တယ္ရွ ုခ်င္စဘြယ္ရွိေအာင္ ၿပဳလုပ္ထားေတာ္မူသည္။ဤသည္ကား ပစၥဳပၸန္ ေလာကီဘဝ၏ အသံုးအေဆာင္ မ်ားသာတည္း။အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာျပန္လည္ရာ ဌာနသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္၌သာလွ်င္ ရိွေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၅။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (လူသားတို႔အား) ေျပာၾကားပါေလ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသင္တို႔ အားထို (အထက္အဆုိပါ ေလာကီရတနာစည္းစိမ္မ်ား)ထက္ ပိုမိုသင့္ျမတ္ေသာအရာမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားရပါမည္ေလာ။(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြ႕ံ႐ိုေသခန္႔ညား၍ ဒုစရိုက္မႈတို႔ကို) ၾကဥ္ေရွာင္ေသာ သူေတာ္စင္မ်ားအဖို႔ ယင္းသူတို႔အားေမြးျမဴေတာ္ မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ဥယ်ာဥ္ေတာ္မ်ားရိွေပသည္။ ထိုဥယ်ာဥ္ေတာ္မ်ား၏ေအာက္မွ စမ္းေရ ေခ်ာင္းမ်ားသည္ (အယဥ္ေတြေတြ)စီးဆင္လ်က္ ရိွေပသည္။ (ယင္းသူတို႔သည္) ထိုဥယ်ာဥ္ေတာ္မ်ား တြင္ အၿမဲထာ၀ရ စံေနၾကမည့္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾက ေပသည္။ (ထို႔ျပင္ ယင္းသူတို႔အဖို႔)စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း အျပစ္ကင္းေသာ ဇနီးမ်ားလည္း ရိွၾကေပသည္။ ထို႔ျပင္တ၀ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈလည္းရိွေပသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္(မိမိ၏)ကြၽန္မ်ား (၏အေျခအေန)သိျမင္ေတာ္မူ၏။

၀၀၃ း ၁၆။ အၾကင္သူ(ေတာ္စင္)တို႔သည္(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌) အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ မလဲြဧကန္ (အရွင္ျမတ္ကို)သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကပါၿပီ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔၏ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ၎ျပင္(ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္) ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ငရဲ မီးေဘးမွလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားၾကေလသည္။

၀၀၃ း ၁၇။ (အျပစ္မ်ားမွၾကဥ္ေရွာင္ေသာ ထိုသူေတာ္စင္မ်ားသည္) ခႏၲီတရားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူမ်ားလည္းေကာင္း၊(စိတ္ႏွလုံးေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္ေသာ) သစၥာ၀ါဒီမ်ားလည္းေကာင္း၊ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္) ခယ ႐ိုက်ိဳးသူမ်ားလည္းေကာင္း၊ (အစၥလာမ္တရားေတာ္ႏွင့္အညီ သဒၶါေစတနာထက္သန္စြာ) လွဴဒါန္းသုံးစဲြ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲသူမ်ားလည္းေကာင္း၊ ညဥ့္၏ေနာက္ဆုံးယံ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္တြင္ မိမိတို႔အျပစ္မ်ားမွ) လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ပန္ၾကားသူမ်ားလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ၾကေလသတည္း။

၀၀၃ း ၁၈။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိမွတပါး အျခားခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရာ အရွင္မရိွေၾကာင္း (မိမိ ကိုယ္ေတာ္တိုင္)သက္ေသခံေတာ္မူခဲ႕ေလၿပီ၏။ ထိုနည္းတူစြာ၊ မလာအိကဟ္ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ သုခမိန္ အေပါင္းတို႔သည္လည္း (မိမိတို႔၏ အက်င့္အမူမ်ားျဖင့္ သက္ေသခံခဲ့ ၾကေလၿပီ) ထိုအရွင္ျမတ္သည္ တရားမွ်တစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရိွေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ ရာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ထိုအရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ဟူ၍အလ်င္းမရိွၿပီ။ (ထို အရွင္ျမတ္သည္) တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ျဖင့္လႊမ္းမိုးေတာ္ မူေသာအရွင္၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္တုံတရား ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္တည္း။

၀၀၃ း ၁၉။ မခြၽတ္ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္ ၌(ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူၿပီးျဖစ္ေသာ) ဒီန္ သာသနာမွာ မူကားအစၥလာမ္ သာသနာေတာ္ပင္တည္း။ အမွန္ေသာ္ကား(ေတာ္ရာတ္ႏွင့္ အီန္ဂ်ီလ္) က်မ္းမ်ား ေပးသနားေတာ္မူျခင္းခံၾကရေသာ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ထံ အသိတရားေရာက္ရိွၿပီးေနာက္ ေသာ္မွပင္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း မနာလို၀န္တိုစိတ္ထား ရိွျခင္းေၾကာင့္ မညီမၫြတ္ သေဘာကဲြလဲြၾကကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ မည္သူမဆို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ေသြဖည္ျငင္းပယ္ပါမူ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ စစ္ေဆး ေစာေၾကာေတာ္မူမည့္အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူသတည္း။

၀၀၃ း ၂၀။ (အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္သည္ မွန္ကန္ေသာသာသနာျဖစ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သေဘာတူ ႏွစ္ၿခိဳက္ေတာ္မူေသာ သာသနာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီးျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ပင္) တဖန္ ယင္းသူတို႔သည္ အသင္ႏွင့္ အေခ်အတင္ေျပာဆိုျငင္းခုံၾကပါမူ အသင္က(ယင္းသူတို႔အား) (ဟယ္အခ်င္းတို႔) အကြၽႏု္ပ္သည္ မိမိမ်က္ႏွာကို အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္(အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံျခင္းအားျဖင့္ ထိုအရွင္ျမတ္) ဖက္သုိ႔သာလွ်င္ လွည့္ၿပီးျဖစ္ေခ်ၿပီ။ ထိုနည္းတူစြာ အကြၽႏု္ပ္၏ေနာက္လိုက္မ်ားသည္လည္း (မိမိတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကိုအရွင္ျမတ္ ဖက္သို႔သာလွ်င္လွည့္ၾကေခ်ၿပီ) ဟုေျပာၾကားပါေလ။ထိုမွတစ္ပါးတုံ အသင္သည္ က်မ္းဂန္ (ေတာ္ရာတ္ႏွင့္အီန္ဂ်ီလ္) ကို ရရိွၿပီးျဖစ္ေသာသူတို႔ ကိုလည္းေကာင္း၊စာေပမတတ္ အသိပညာကင္းမဲ့ေသာ (အရဗ္မုရွ္ရိတ္) တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊(ဟယ္-အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏) အမိန္႔ေတာ္ကိုနာခံေသာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသေလာဟု ေမးျမန္းပါေလ။ တစ္ဖန္ အကယ္၍သာယင္းသူတို႔သည္ အမိန္႔ေတာ္ကိုနာခံေသာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားျဖစ္ၾကပါလွ်င္ ယင္းသူတို႔သည္လည္း တရားလမ္းမွန္ကို ရရိွၾကလတၱ႔ံ။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ယင္းသူတို႔သည္ (အစၥလာမ္သာသနာကို) မ်က္ႏွာလႊဲေရွာင္ေက်ာခိုင္း၍ သြားၾကပါလွ်င္အသင့္အေပၚ၀ယ္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏) အမိန္႔ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားကို ေဟာၾကားပို႔ေဆာင္႐ုံမွ်သာ တာ၀န္ရိွေပသည္။အေၾကာင္းေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (မိမိ)၏ကြၽန္မ်ားကို ခဲြျခား၍သိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၂၁။ ဧကန္စင္စစ္ အၾကင္သူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို မနာယူ ျငင္းဆန္ပယ္ရွားၾကကုန္၏။ ထို႔ျပင္တ၀ ယင္းသူတို႔သည္ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခြင့္မရိွဘဲလ်က္ (တရားမဲ့)သတ္ျဖတ္ၾကကုန္၏။ ထိုနည္းတူစြာ ယင္း သူတို႔သည္ လူသားတို႔အနက္မွ တရားမွ်တစြာျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားသူတို႔ကိုလည္းသတ္ျဖတ္ၾကကုန္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာသူတို႔အား အလြန္နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္(ခံၾကရမည့္အေၾကာင္း) သတင္းေကာင္း ေက်ညာပါေလ။

၀၀၃ း ၂၂။ ဤသူမ်ားသည္ အၾကင္သူမ်ားပင္တည္း။ယင္းသူတို႔ ဆည္းပူးခဲ့သမွ်ေသာ (ေကာင္းမႈ)တို႔သည္ ဤပစၥဳပၸန္ဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌လည္းေကာင္း အခ်ည္းႏွီးအက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ေခ်ၿပီ။ ထို႔ျပင္တ၀ ယင္းသူတို႔ကို (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏) အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ကယ္ဆယ္ေစာင္မမည့္သူဟူ၍ လည္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။

၀၀၃ း ၂၃။ အို-နဗီ)က်မ္းဂန္မ်ားအနက္မွ တစ္စိတ္တစေဒသ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာ အၾကင္သူတို႔(၏အျဖစ္)ကုိအသင္စဥ္းစားဆင္ျခင္ မျမင္မိပါသေလာ၊ ထိုသူတုိ႔သည္၎တို႔၏စပ္ၾကား၀ယ္ အခ်င္းခ်င္း (အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာျပႆနာကုိ) စီရင္ဆုံးျဖတ္ ေပးရန္အလို႕ငွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏က်မ္းဂန္ (၏အဆုံးအျဖတ္)ကုိ ခံယူၾကရန္ဘိတ္ေခၚျခင္း ခံၾကရေလသည္။ (သုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံၾကရသည့္) ေနာက္တြင္ ယင္းသူတုိ႔အနက္ (အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ)လူတစ္စုသည္ ေသြဖည္ေက်ာခိုင္း၍ သြားၾကေလသည္။အမွန္ေသာ္ကား ထုိသူမ်ားသည္ (အျမဲတေစ) မ်က္ႏွာလႊဲဖယ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၀၃ း၂၄။ ဤ(ကဲ့သုိ႔ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို ေသြ ဖည္ေက်ာခုိင္း၀ံ့ျခင္းအေၾကာင္း)မွာကား ထုိသူတုိ႔က ငရဲမီးသည္ငါတို႔အား ေရတြက္ထားေသာ ေန႔ရက္ အနည္းငယ္)မွအပအလ်င္းထိေရာက္မည္မဟုတ္ ဟု (ယုံၾကည္) ေျပာဆို ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္တည္း။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔အား ၎တို႔၏သာသနာေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔ကုိယ္တိုင္ လီဆယ္လုပ္ၾကံ ဖန္တီးထားေသာ အခ်က္မ်ားကပင္ လွည့္ပတ္ျဖားေယာင္းထားေလသည္။

၀၀၃ း ၂၅။ သုိ႔ရာတြင္ ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အား စု႐ုံးေစေတာ္ မူသည့္အခါ(ထိုသူတို႔၏အျဖစ္သည္) မည္သုိ႔ျဖစ္အံ့နည္း။ ထိုရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒြိဟသံသယ အလ်င္းမရွိ။(ထိုေန႔သည္ကား မုခ် ဆိုက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။) ထို႔ျပင္(ထိုေန႔တြင္) လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ဆည္းပူးခဲ့ေသာ (ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈတို႔၏အက်ိဳးအျပစ္ကုိ)အျပည့္ အစုံေပးျခင္းခံၾကရလတၱံ႕။ ထိုသူတုိ႔သည္ (အက်ိဳးအျပစ္ေပးျခင္းခံၾကရာ၌) မတရားျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အလ်င္းခံၾကရမည္လည္းမဟုတ္ေခ်။

၀၀၃ း ၂၆။ (အုိ-နဗီ)အသင္သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ဤသုိ႔) ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားပါေလ။ အာဏာတန္ခိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စုိးပိုင္ေတာ္မူေသာ အို-အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိႏွစ္လို ေတာ္မူေသာသူအား တန္ခုိးအာဏာကုိ ေပးသနား ေတာ္မူ၏။ ထိုနည္းတူစြာ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ အလုိရွိေတာ္မူေသာ သူ၏ထံမွ ၾသဇာအာဏာကိုျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေတာ္မူ၏။ ထိုနည္းပမာ အရွင္ ျမတ္သည္မိမိႏွစ္လိုေတာ္မူေသာသူကို ဂုဏ္အင္ျဒပ္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူ၏။ထိုနည္းအတိုင္းပင္ အရွင္ျမတ္ သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူကုိ ဂုဏ္အင္ျဒပ္ ႏွိမ့္ခ်ယုတ္ေလ်ာ့ေစေတာ္မူ၏။ေကာင္းျမတ္ျခင္း အျဖာျဖာတို႔သည္ အရွင္ျမတ္၏လက္ေတာ္၌သာလွ်င္ရွိ၏။ မုခ်ဧကန္ ကုိယ္ေတာ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကုိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္တည္း။

၀၀၃ း ၂၇။ အရွင္ျမတ္သည္ (အခ်ိဳ႔ဥတုရာသီ၌) ညဥ့္(၏အစိတ္အပိုင္း)ကို ေန႔၏အတြင္း၌ထည့္သြင္း ေတာ္မူေလသည္။ထိုနည္းတူစြာ (အခ်ိဳ႕ရာသီဥတု၌) ေန႔(၏အစိတ္အပုိင္း)ကုိညဥ့္၏အတြင္း၌ ထည့္သြင္းေတာ္မူေလသည္။ ထို႔ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ သက္မဲ့မွ သက္ရွိကုိ ထုတ္ေတာ္မူ၏။ ထိုနည္းပမာသက္ရွိမွသက္မဲ့ကုိ ထုတ္ေတာ္မူ၏။ ထိုမွတစ္ပါးတုံ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိႏွစ္လိုေတာ္မူေသာ သူအား အသေခ်ၤ အသခ်ၤာအေရအတြက္မရွိ ရိကၡာေပးသနားေတာ္မူ၏။

၀၀၃ း ၂၈။ ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရွိၾကကုန္ ေသာမုအ္မင္န္တို႔သည္ မုအ္မင္န္မ်ားကုိ ပစ္ပယ္ေက်ာ္လြန္၍(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား) ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္ေသာကာဖိရ္တို႔ကုိ အေဆြခင္ပြန္းမ်ားအျဖစ္ မျပဳအပ္ၾကေပ။အၾကင္ မည္သူမဆို ယင္းသို႔ျပဳအံ့၊ ထိုသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဘယ္တစုံတခုႏွင့္မွ် မပတ္သက္ေတာ့ေခ်။ သို႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔သည္ ထို(ကာဖိရ္)တို႔၏ ေဘးရန္မွ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾက(၍မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ ကာကြယ္လိုၾကေသာအခါ၌မူ အေျခအေနအရ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾက) ေပသည္။အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအားေၾကာက္ရြ႕ံရန္အသင္တုိ႔ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေတာ္မူသည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ဆုံးျပန္လည္ရန္ဌာနသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၀၃ း ၂၉။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္ေျပာၾကားပါေလ၊(အခ်င္းတုိ႔) အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ရင္တြင္း၀ယ္ရွိေသာ အႀကံအစည္မ်ားကုိ ထိမ္ခ်န္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဖ ုံးအုပ္ထားၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုအႀကံအစည္မ်ားကုိထင္ရွားစြာ ထုတ္ေဖာ္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ(မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ ထိုအႀကံအစည္မ်ားကုိသိရွိေတာ္မူေလသည္။ ထိုမွ်မကေသးေခ်။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္အာကာသ ေကာင္းကင္ဘုံမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမျပင္၌လည္းေကာင္း၊ ရွိရွိသမွ် အလုံးစုံတို႔ကုိအၾကြင္းမဲ့ သိရွိေတာ္မူေပသည္။ ထို႔ျပင္တ၀ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေတာ္မူေသာအနႏၲ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ရွင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၃၀။ အၾကင္ေန႔၌ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ မိမိ ျပဳလုပ္ခဲ့သမွ်ေသာေကာင္းမႈသုစ႐ိုက္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ သမွ်ေသာမေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္မ်ားကုိလည္းေကာင္း(မိမိတို႔) ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အဆင္သင့္ေတြ႕ရွိၾကလတၱံ႔။ ထိုအခါယင္းသူတုိ႔သည္ (မိမိတို႔ ျပဳက်င့္ခဲ့ေလေသာ ဒုစ႐ိုက္မ်ားကုိမျမင္လိုၾကသျဖင့္) အကယ္၍သာ ယင္းသူတုိ႔ႏွင့္ ထို႔ေန႔၏စပ္ၾကား၀ယ္ ကမ္းလွမ္း ေ၀းကြာလွစြာေသာ ခရီးစခမ္းရွိေနပါလွ်င္ ေကာင္းေလ စြတကား ဟုေတာင့္တၾကကုန္အံ့။ တဖန္အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ(၏အျပစ္ဒဏ္ေတာ္)ကုိေၾကာက္႐ြံ႕ေစရန္) အသင္တို႔အား သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူသည္။အေၾကာင္းတမူကား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ (မိမိ)ကြၽန္မ်ားကို အလြန္ သနား ညႇာတာေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသတည္း။


။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (လူခပင္းတုိ႔အား ဤသို႔) ေျပာၾကားပါေလ။ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ခ်စ္ၾကည္ ျမတ္ႏိုးၾကပါမူ ငါ၏အမိန္႔ၾသ၀ါဒမ်ားကုိ အစဥ္ တစုိက္လိုက္နာၾကကုန္။ (သို႔မွသာလွ်င္)အသင္တို႔ အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူအံ့။ ထို႔ျပင္တ၀ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကိုလည္း လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးသနားေတာ္မူအ့ံ။ စင္စစ္တမူကား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ (အျပစ္မ်ားမွ) အႀကိမ္ႀကိမ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အစဥ္သနားညႇာတာေတာ္မူေသာ မဟာက႐ုဏာ ေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသတည္း။

၀၀၃ း ၃၂။ အသင္သည္ (ယင္းသူတို႔အား) ေျပာၾကားပါေလ။ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရစူလ္တမန္ေတာ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ (တသေ၀မသိမ္း) လိုက္နာ ၾကကုန္။ တဖန္အကယ္၍ ယင္းသူတို႔သည္ ေသြဖည္ ေက်ာခိုင္း၍ လႊဲေရွာင္သြားၾကပါမူ မလြဲဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ယင္းကဲ့သုိ႕)မယုံ မၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ ကာဖိရ္ တုိ႔ကုိကားႏွစ္သက္ေတာ္မမူေခ်။

၀၀၃ း ၃၃။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (နဗီတမန္ေတာ္) အာဒမ္ကုိလည္းေကာင္း၊ (နဗီတမန္ေတာ္)ႏူဟ္ကုိလည္းေကာင္း၊ (နဗီတမန္ေတာ္) အစ္ဗ္ရာဟီမ္၏အဆက္အႏြယ္ကုိလည္းေကာင္း၊ အင္(မ္)ရာန္၏ အဆက္အႏြယ္ကုိလည္းေကာင္း၊ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတုိ႔အေပၚ၀ယ္ ေရြးခ်ယ္ေျမႇာက္စားေတာ္ မူခဲ့ေလၿပီ။

၀၀၃ း ၃၄။ ယင္းသူတုိ႔အနက္ အခ်ိဳ႕ေသာသူတုိ႔သည္အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အၾကြင္းမဲ့ၾကားသိေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၀၃ း ၃၅။ (ျပန္လည္ေအာက္ေမ့သတိရၾကကုန္) အခါတပါး၌ (မရ္ယမ္သခင္မ၏ဘခင္) အင္(မ္)ရာန္၏ ဇနီးမိန္းမက (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ဤသို႔) ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခဲ့၏။ အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမအား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္။ စင္စစ္ဧကန္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမသည္ အရွင္ျမတ္အဖို႔ မိမိ၀မ္းတြင္း၌ရွိေသာကေလးကုိ အရွင္ျမတ္အားသာ(၀တ္ျပဳႏုိင္ေစျခင္းငွာ) လြတ္လပ္စြာထားရွိရန္ အတြက္ဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ျမတ္သည္ ယင္း(ဓိ႒ာန္ခ်က္ကုိ) ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမ၏ အထံမွ သေဘာတူလက္ခံေတာ္မူပါ။မုခ်ဧကန္ အရွင္ျမတ္သည္ အၾကြင္းမဲ့ ၾကားသိေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။

၀၀၃ း ၃၆။ တစ္ဖန္ ထို(အင္(မ္)ရာန္၏ဇနီးမိန္းမ)သည္ထို(သေႏၶ)ကို သမီးမိန္းကေလး ဖြားျမင္ခဲ့ေလရာ (၀မ္းနည္းစြာျဖင့္) အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမအား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၊ အမွန္စင္စစ္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမသည္ ထိုသေႏၶကုိသမီးမိန္းကေလး ဖြားျမင္ပါၿပီ။ အမွန္အားျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူမဖြားျမင္ခဲ့သည္ကုိ ပိုမုိ၍ သိရွိေတာ္မူ၏။ သုိ႔ရာတြင္ (ထိုသူမလိုလားေသာ) ေယာက်္ားေလး မူကား(မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်) ဤ(ဖြားျမင္ေလေသာ) သမီးမိန္းကေလးကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔ျပင္တ၀ မုခ်ဧကန္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမသည္ထိုသမီးမိန္းကေလးကုိ မရ္ယမ္ ဟူ၍ အမည္ မွည့္ေခၚပါၿပီ။ထို႔ျပင္ ထိုသူမကုိလည္းေကာင္း၊ ထိုသူမ၏ သားသမီးမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရေသာ ႐ႈိင္တြာန္ ၏ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းေတာ္ မူပါရန္ အရွင္ျမတ္အားအပ္ႏွံပါ၏ ဟု ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားေလသည္။

၀၀၃ း ၃၇။ ထို႔ေနာက္ ထို(မရ္ယမ္)အား ၎ကုိေမြးျမဴေတာ္မူေသာအသွ်င္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာလက္ခံ ျခင္းမ်ိဳးႏွင့္သေဘာတူလက္ခံေတာ္မူ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ႀကီးျပင္းဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း နည္းမ်ိဳးျဖင့္ ႀကီးျပင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ထုိအရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ ဇကရိယာအား ထိုမိန္းကေလးကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေစေတာ္မူခဲ့၏။ တမန္ေတာ္ ဇကရိယာသည္ ထုိမရ္ယမ္အား ၾကည့္႐ႈရန္ ၎၏အေဆာင္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ သည့္အခါတိုင္း၌ ထို(မရ္ယမ္)၏အနီး၌ စားဘြယ္ မ်ားကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အို-မရ္ယမ္၊ဤစားဘြယ္ ေဘာဇဥ္မ်ားသည္ အသင့္ထံ အဘယ္မွ ေရာက္ရွိလာပါသနည္းဟု ေမးျမန္းေလသည္။ ထိုအခါ (မရ္ယမ္)ကထုိစားဖြယ္မ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွျဖစ္ပါသည္ ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိႏွစ္လိုေတာ္မူေသာ သူမ်ားကုိ မခန္႔မွန္းမခ်င့္ တြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကုိ ေပးသနား ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၃ း ၃၈။ (မရ္ယမ္ သခင္မ၏ ျပန္ၾကားခ်က္ကုိ ၾကားနာရေလေသာ္၊ နဗီတမန္ေတာ္) ဇကရိယာ (အလုိင္ဟစၥလာမ္)သည္ထိုအခါ ထိုေနရာ၌ပင္ 1မိမိအား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ ဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳခဲ့ေလသည္။ (ဆုေတာင္းရာ တြင္) ထိုနဗီတမန္ေတာ္ ဇကရိယာ(အလိုင္ဟစၥလာမ္) က အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးကုိ မိမိ အထံေတာ္မွစင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း အျပစ္ကင္းေသာ သားေကာင္းရတနာတစ္ပါး ကုိ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ မလြဲဧကန္ အရွင္ျမတ္သည္ ဆုေတာင္းပတၳနာမ်ားကို ၾကားေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူ ေပသတည္း ဟု ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခဲ့ေလသည္။

၀၀၃ း ၃၉။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ထုိ [တမန္ေတာ္ ဇကရိယာ(အလိုင္ဟစၥလာမ္)] သည္ အခန္းတြင္း၌ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳေနခိုက္ မလာေအ့ကဟ္ ေကာင္းကင္တမန္ မ်ားသည္ထိုတမန္ေတာ္အား အသံက်ယ္စြာ ေျပာဆို ေနၾကသည္မွာမုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား ယဟ္ယာအမည္ရွိေသာ သားေကာင္း ရတနာတပါး ေပးသနားေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္း ပီတိေသာမနႆ ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ သတင္းေျပာၾကားေတာ္မူေလသည္။ ထုိသားရတနာသည္"ကလိမတုလႅာဟ္" အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ‘မုကၡပါဌ္ေတာ္’(တည္း ဟူေသာ တမန္ေတာ္အီစာ)ကုိ ေထာက္ခံမည့္သူျဖစ္အံ့၊အႀကီးအမွဴးလည္းျဖစ္အံ့။ (ကာမဂုဏ္အာ႐ုံကုိ) အထူးေစာင့္စည္းသူလည္းျဖစ္အံ့၊ သူေတာ္စင္မ်ား အနက္မွ နဗီတမန္ေတာ္တပါးလည္းျဖစ္အံ့။

၀၀၃ း ၄၀။ (ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္) ထိုနဗီတမန္ေတာ္(ဇကရိယာ)က အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးကို ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၌ သားေကာင္းရတနာသည္အဘယ္သုိ႔ ရရွိႏိုင္ပါအ့ံနည္း။ အေၾကာင္းကား ဧကန္စင္စင္အိုျခင္း တရားသည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးထံ ဆိုက္ေရာက္လာ ခဲ့ေခ်ၿပီ။ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ဇနီးမိန္းမသည္လည္း (သက္ရြယ္ႀကီးရင့္ၿပီျဖစ္သည္သာမက) သားသမီး မေမြးေသာ အျမံဳလည္းျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ထား ပန္ၾကားေလသည္။ (ထုိေရာကာလ)အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဤနည္းအတိုင္းပင္ (သားေကာင္း ရတနာကုိ ရရွိအံ့၊ အေၾကာင္းကား) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္(ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိ၊ အ့ံဘြယ္သရဲျဖစ္ေသာ အမႈ ကိစၥမ်ားကိုပင္) အလိုေတာ္ရွိရာ ျပဳလုပ္ေတာ္မူေပ သည္ ဟု ျပန္ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၀၀၃ း ၄၁။ ထို (နဗီတမန္ေတာ္ ဇကရိယာသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ျပန္ၾကားခ်က္ကုိ ၾကားရလွ်င္ ထပ္မံ၍ ဤသို႔)ေလွ်ာက္ထား ပန္ၾကား ျပန္ေလသည္။ အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးကိုေမြးျမဴေတာ္မူေသာအသွ်င္၊ (သို႔ျဖစ္လွ်င္) အရွင္ျမတ္သည္ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး အဖို႔ရာ(ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ဇနီးမွာ သားရတနာကုိယ္၀န္ေဆာင္ရွိေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိႏိုင္အံ့ေသာငွာ)နိမိတ္လကၡဏာ တရပ္ရပ္ကုိ ျပ႒ာန္း၍ ေပးေတာ္မူပါ။(ထုိေရာအခါ၀ယ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဤသုိ႔) မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။ (အုိ-ဇကရိယာ)၊ အသင္၏လကၡဏာ ကားသုံးရက္တုိင္တိုင္ လူအေပါင္း တုိ႔ႏွင့္လက္ရိပ္ေျခရိပ္ မ်က္ရိပ္မွအပ (တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ်) အသင္ စကားမေျပာဆို ႏုိင္ျခင္းပင္တည္း။ အသင္သည္ (ထိုေန႔ရက္မ်ားတြင္း) မိမိအရွင္ကုိမ်ားစြာ တ,သ သတိရကာ ညဥ့္ဦးယံမ်ား၌လည္းေကာင္း၊နံနက္ယံမ်ား၌၎၊ (ထိုအရွင္ျမတ္)၏ တတ္စ္ဗီဟ္ ဘာ၀နာကုိ စီးျဖန္း၍ေနပါေလ။

၀၀၃ း ၄၂။ တဖန္ (သတိရၾကေလကုန္) တရံေရာအခါ၊မလာအိကဟ္ ေကာင္းကင္ေစတမန္မ်ားက (မရ္ယမ္သခင္မအား) အို-မရ္ယမ္ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား ေရြးခ်ယ္ေျမႇာက္စားေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘြယ္ရာေသာ အၾကာင္း အရာမ်ားမွလည္း ကင္းရွင္းေစေတာ္ မူခဲ့ေလၿပီ။ ၎အျပင္ (ယခုတဖန္) အသင့္အားစၾကာ၀႒ာ အေပါင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တြင္လည္း ေရြးခ်ယ္ေျမႇာက္စားေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကေလ သည္။

၀၀၃ း ၄၃။ (သုိ႔ျဖစ္ေပရာ) အို-မရ္ယမ္၊ အသင္သည္မိမိအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ ဦးထိပ္ရြက္ ဆင္လ်က္ေနပါေလ။ ထို႔ျပင္တ၀ အသင္သည္ စဂ်္ဒဟ္ ပ်ပ္၀ပ္ဦးခ် လ်က္ေနပါေလ။ ထို႔ျပင္ အသင္သည္ ႐ုကူအ္ ကုိင္းညြတ္႐ိုက်ိဳးသူတုိ႔ႏွင့္ အတူတကြ ႐ုကူအ္ ကုိင္းညြတ္ ႐ုိက်ိဳးလ်က္ေနပါေလ(ဟု မလာအိကဟ္ အပါးေတာ္ စတမန္မ်ား ကဆက္လက္၍ ေျပာၾကားကုန္သတည္း)။

၀၀၃ း ၄၄။ အို-နဗီတမန္ေတာ္) ဤ(သည့္အတၳဳပၸတၱိမ်ား)သည္ (အသင္၏) မ်က္ကြယ္၌ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားအနက္မွျဖစ္ရကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုအတၳဳပၸတၱိမ်ားကုိအသင့္အား ျပန္ၾကားေတာ္ မူေလသည္။ စင္စစ္တမူကားယင္းသူတုိ႔သည္ မရ္ယမ္ ကုိ ယင္းသူတုိ႔အနက္မွ မည္သူအုပ္ထိန္းရမည္ကုိ မဲေကာက္ရန္အတြက္) မိမိတို႔၏ ကေလာင္မ်ားကုိ (ေရထဲ၌) ပစ္ခ်ၾကေသာအခါတြင္လည္း အသင္သည္ယင္းသူတို႔အပါး၌ ရွိခဲ့သည္မဟုတ္။ထိုနည္းတူစြာ ယင္းသူတို႔သည္ (မဲမေကာက္မီ) မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးျငင္းခုံလ်က္ ရွိၾကေသာ အခုိက္တြင္လည္း အသင္သည္ ယင္းသူ တို႔အပါး၀ယ္ ရွိခဲ့သည္မဟုတ္ေခ်။

၀၀၃ း ၄၅။ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ သတိရရွိၾကကုန္)၊ အခါတစ္ပါး၌ မလာအိကဟ္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား က (မရ္ယမ္အား) ဤသို႔ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ အို-မရ္ယမ္၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဧကန္မလြဲ မိမိထံေတာ္မွ မုကၡပါဌ္ေတာ္ [(၀ါ)အလႅာဟ္၏ မုကၡပါဌ္ေတာ္ဟူေသာ ဘြဲ႕နာမျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားမည့္ သားေတာ္တပါး ရရွိမည့္အေၾကာင္း] ႏွင့္ ပတ္သက္၍၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ မဂၤလာသတင္းကုိ အသင့္ထံသုိ႔ပုိ႔ေတာ္မူ၏။ ယင္း(သားေကာင္းရတနာ)၏ အမည္ နာမ(ႏွင့္ဘြဲ႕)မွာ မရ္ယမ္၏သား အီစာ၊ မစီဟ္ ဟူ၍ျဖစ္အံ့၊ ယင္းအီစာသည္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌၎၊ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ဂုဏ္အသေရ ရွိသူလည္းျဖစ္အံ့။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူတို႔ေဘာင္တြင္ အပါအ၀င္လည္းျဖစ္အံ့။

၀၀၃ း ၄၆။ ၎ျပင္ ယင္းအီစာသည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ တန္ခိုးျပာဋိဟာမ်ားရရွိျခင္းေၾကာင့္) ပုခက္တြင္း၌လည္းေကာင္း၊ အရြယ္ေရာက္ေသာ အခါ၌လည္းေကာင္း၊ လူခပင္းတို႔ႏွင့္စကားစျမည္ေျပာဆိုအ့ံ။ ၎ျပင္ယင္းအီစာသည္ သူေတာ္စင္သူေတာ္ ေကာင္းတို႔ေဘာင္တြင္အပါအ၀င္လည္း ျဖစ္အံ့။

၀၀၃ း ၄၇။ ထိုသူမ (မရ္ယမ္သခင္မ)သည္ (အပါးေတာ္ေစတမန္မ်ား၏ စကားမ်ားကုိ ၾကားရလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္၌ ဤသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္)အို-ကြၽန္ေတာ္မ၏အရွင္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမ၌ မည္သည့္နည္းျဖင့္သာ သားရတနာရွိႏိုင္ပါအံ့နည္း။အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သည့္ေယာက်္ား တဦးတေယာက္ကမွ် ကြၽန္ေတာ္ မ်ိဳးမအားထိေတြ႔ဘူးခဲ့သည္မရွိပါ။ (ထိုအခါ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က(အို-မရ္ယမ္၊ အသင္၌ မည္သူတဦးတေယာက္ကမွ် ထိေတြ႔ျခင္းမရွိဘဲလ်က္) ဤနည္းအတိုင္းပင္ (သားေကာင္းရတနာတစ္ပါးရရွိအံ့။ အေၾကာင္းတမူ ကား) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုေတာ္ရွိရာ ဖန္ဆင္း ေတာ္မူ၏။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ တစုံတခုေသာ အေရး ကိစၥကုိ စီရင္ ျပ႒ာန္းေတာ္မူေသာအခါ ထိုအေရး ကိစၥကုိ ျဖစ္ေစဟူ၍ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ႐ုံမွ်ျဖင့္ထိုအေရးကိစၥသည္ (တမုဟုတ္ျခင္းပင္) ျဖစ္လာ ေလသတည္း။

၀၀၃ း ၄၈။ ထိုမွတစ္ပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္း (သားေတာ္)အား က်မ္းဂန္ကုိလည္းေကာင္း၊ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေတာ္ရာတ္ က်မ္းျမတ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ အီန္ဂ်ီလ္ က်မ္းျမတ္ကုိလည္းေကာင္း သင္ၾကားျပသေတာ္ မူလတၱံ႕။

၀၀၃ း ၄၉။ ထို႔ျပင္တ၀ (ယင္းသားေတာ္) အားအစၥရာအီလီ မ်ိဳးႏြယ္အေပါင္းတို႔ထံသုိ႔ ရစူလ္ တမန္ေတာ္အျဖစ္ေစလႊတ္ေတာ္မူအ့ံ။ (ထိုအခါယင္းသားေတာ္က အီစ္ရာအီလီမ်ိဳးႏြယ္တုိ႔အားဤုသုိ႔ေျပာၾကားအံ့)။ (အို-အခ်င္းတုိ႔)အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဧကန္မုခ် အသင္တုိ႔ထံသို႔ အသင္တုိ႔၏အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ သက္ေသလကၡဏာ တန္ခိုးျပာဋိဟာမ်ားကုိ အမွန္ပင္ေဆာင္ယူခဲ့ပါသည္။ အကြၽႏု္ပ္သည္ မုခ်ဧကန္ အသင္တုိ႔ (ယုံၾကည္အံ့ေသာငွာ) ရႊံ႕ေျမျဖင့္ ငွက္တိရစၦာန္၏ ပုံသဏၭာန္ကဲ့သုိ႔ ငွက္႐ုပ္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ထို ပုံသဏၭာန္အတြင္းသုိ႔ မန္းမႈတ္မည္၊ ထိုအခါ ထို ငွက္႐ုပ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ (အသက္ရွင္၍ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ ပကတိ)ငွက္တိရိစၦာန္ ျဖစ္လာအံ့။၎ျပင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ အမိ၀မ္းတြင္းမွ စကၡဳအလင္းမရရွိခဲ့သူကုိလည္းေကာင္း၊ (ခ႐ုသင္းစေသာ)ကု႒ႏူနာစြဲကပ္သူကုိ လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါဘယေပ်ာက္ကင္း (၍ျပကေတ့ လူေကာင္းမ်ားျဖစ္လာ)ႏိုင္ေစအ့ံ။ ထိုနည္း တူစြာအကြၽႏု္ပ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ သူေသမ်ားကုိလည္း ရွင္ေစႏုိင္အံ့။ ထုိမွတပါးတုံ အကြၽႏု္ပ္သည္အသင္တုိ႔ မိမိတို႔အိမ္မ်ားတြင္ စားသုံးခဲ့ေသာ အရာမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ (မိမိတို႔အိမ္မ်ား၌) သိမ္း ဆည္းသုိမွီးထားခဲ့ေသာ အရာမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔အားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္အ့ံ။ အကယ္၍သာ အသင္တို႔သည္ယုံၾကည္သူ မ်ားျဖစ္ၾကပါမူ မလြဲဧကန္ ဤအခ်က္၌ အသင္တုိ႔အဘို႔အရာလုံေလာက္စြာေသာ သက္ေသလကၡဏာ တန္ခိုးျပာဋိဟာ မုခ်ရွိေပသည္။

၀၀၃ း ၅၀။ ထို႔ျပင္ (အို-အခ်င္းတုိ႔) အကြၽႏု္ပ္သည္ မိမိအလ်င္ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေတာ္ရာတ္က်မ္းကုိ ေထာက္ခံအတည္ျပဳသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔အဖို႔အရာ[နဗီတမန္ေတာ္မူစာ(အလိုင္ ဟစၥလာမ္၏ ပဋိပတ္က်င့္စဥ္၌]ဟရာမ္ ဟူ၍ ျမစ္တားထားေသာ အရာမ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႔ကုိဟလာလ္ ဟူ၍ ခြင့္ျပဳအံ့ေသာငွာလည္းေကာင္း (ပြင့္ခဲ့သည္၊)ထုိ႔ျပင္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အသင္တို႔ထံသုိ႔ အသင္တုိ႔၏ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွပင္ (လုံေလာက္ စြာေသာ) သက္ေသလကၡဏာ တန္ခိုးျပာဋိဟာကုိလည္း ေဆာင္ယူခဲ့သည္။သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႕ၾကကုန္၊ ၎ျပင္ အကြၽႏု္ပ္
ေဟာေျပာေသာဓမၼေဒသနာမ်ားကုိလည္း(တသေ၀မတိမ္း) လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကကုန္။

၀၀၃ း ၅၁။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။အသင္တို႔ကုိ ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္ကိုသာလွ်င္ခ၀ပ္ ကုိးကြယ္ၾကကုန္။ ဤကား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာတရားလမ္းပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၀၃ း ၅၂။ တဖန္ (နဗီတမန္ေတာ္) အီစာ (အလိုင္ ဟစၥလာမ္)သည္ ယင္း (အစၥရာအီလီမ်ိဳးႏြယ္) မ်ားဘက္မွ ေသြဖည္ျငင္းဆန္မႈကုိ ေတြ႕သိရေသာ အခါ အကြၽႏု္ပ္အားအလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ လမ္းစဥ္၌ ကူညီေစာင္မမည့္သူမည္သူမ်ား ရွိၾကပါသနည္း ဟု ေမးျမန္းေလသည္။(ထိုေရာကာလ) ဟ၀ါရီမ်ားက ကြၽန္တာ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္(၏သာသနာေတာ္ကုိ) ကူညီေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ယုံၾကည္ၾကပါၿပီ။ သို႔ျဖစ္ ပါ၍ အသင္(နဗီတမန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္) ပင္ကြၽန္ေတာ္ မ်ိဳးတို႔သည္ အမိန္႔နာခံေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံေတာ္မူပါဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။


၀၀၃ း ၅၃။ (ထို႔ေနာက္ ယင္းဟ၀ါရီတို႔က) အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔၏ အရွင္ျမတ္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ အရွင္ျမတ္ထုတ္ျပန္ ပုိ႔ခ်ေတာ္မူေသာ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္၍(အရွင္ျမတ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ) ရစူလ္တမန္ေတာ္ [အီစာ(အလိုင္ ဟစၥလာမ္)၏ ၾသ၀ါဒမ်ားကို(လည္း တေသြမတိမ္း)]လိုက္နာ ၾကပါၿပီ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ျမတ္ သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔အား သက္ေသခံသူအေပါင္း ႏွင့္အတူ ေရးမွတ္ေတာ္မူပါ (ဟု အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌ ဆက္လက္၍ ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳၾကကုန္သတည္း)။

၀၀၃ း ၅၄။ ယင္း (အစၥရာအီလီ မ်ိဳးႏြယ္တုိ႔အနက္ တမန္ေတာ္အီစာအား မယုံၾကည္ေသာ) သူတုိ႔သည္ လည္း [နဗီတမန္ေတာ္အီစာ(အလုိင္ဟစၥလာမ္)ကုိ သတ္ျဖတ္ၾကရန္အလို႔ငွာ ပရိယာယ္မာယာ ေ၀၀ုစ္အားျဖင့္] လိမၼာပါးနပ္စြာႀကံစည္ခဲ့ၾက၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္လည္း [နဗီတမန္ေတာ္ အီစာ(အလိုင္ဟစၥလာမ္)အား ယင္းသူတုိ႔၏ ေဘးရန္ခပ္သိမ္းတုိ႔မွ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူျခင္းငွာ] ပရိယာယ္ေ၀၀ုစ္ျဖင့္ပင္ ႀကံေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ အမွန္ ေသာ္ကားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ပရိယာယ္ ေ၀၀ုစ္ျဖင့္ ၾကံေဆာင္သူမ်ားထက္ အေကာင္းဆုံး ၾကံေဆာင္ေတာ္မူႏိုင္ေသာအသွ်င္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၅၅။ တရံေရာအခါ၀ယ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အိုအီစာ(အသင္သည္ မည္သို႔မွ်စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း မရွိေလႏွင့္)မုခ်ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္ကုိ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္၌)ေသေစေတာ္မူအ့ံ။ ၎ျပင္ အသင့္အားမိမိအထံေတာ္ (ေကာင္းကင္ဘုံ) သုိ႔ပင့္မယူေတာ္မူအံ့။ ၎ျပင္မယုံမၾကည္ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ေသာ ကာဖိရ္တို႔(၏ စြပ္စြဲခ်က္တို႔)မွ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၍ လြတ္ကင္းေစေတာ္မူအံ့။ ၎ျပင္အသင္၏ၾသ၀ါဒကုိ လုိက္နာသူတုိ႔အား (အသင့္ကုိ) မယုံမၾကည္ျငင္းဆန္ေသာကာဖိရ္တို႔အထက္၀ယ္ ကိယာမတ္ေန႔အထိ လႊမ္းမုိးေစေတာ္မူအံ့။ ၿပီးေနာက္တဖန္ အသင္တို႔၏(ေနာက္ဆုံး) ျပန္လည္ရာစခန္းသည္ ငါအရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္တြင္ရွိေနေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ အခ်င္းခ်င္း အကြဲအလြဲ ရွိခဲ့ေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူအ့ံ။

၀၀၃ း ၅၆။ သို႔ျဖစ္ေလရာ မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ ကာဖိရ္တုိ႔ကိုမူကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းသူတုိ႔အားပစၥဳပၸန္ဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ တမလြန္ဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ျပင္းထန္စြာေသာ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ခတ္ေတာ္မူအံ့။ထုိမွတစ္ပါးတုံ ယင္းသူတို႔အား ကူညီမိုင္းမမည့္သူဟူ၍လည္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။


၀၀၃ း ၅၇။ သုိ႔ရာတြင္ ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရွိၾက၍ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကို ေဆာက္တည္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔မွာမူကား ထုိ အရွင္ျမတ္သည္ ယင္းသူတို႔အား(ယင္းသူတုိ႔ျပဳလုပ္ ေဆာက္တည္ခဲ့ၾကေသာ အက်င့္သီလမ်ား၏) အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ျပည့္စုံစြာ ေပးသနားေတာ္မူလတၱံ႕။ ၎ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မေတာ္မတရားက်ဴးလြန္ေစာ္ကားသူတို႔ အား ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။


၀၀၃ း ၅၈။ ဤ(အတၳဳပၸတၱိမ်ား)သည္ (အသင္နဗီျဖစ္ျခင္း၏) သက္ေသလကၡဏာမ်ား အနက္မွလည္း ျဖစ္၏။ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားအနက္မွလည္းျဖစ္ေပ၏။ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ငါအရွင္သည္အသင့္အား (၀ဟီျဖင့္) ရြတ္ဘတ္ၾကားနာ ေျပာျပေတာ္မူသည္။

၀၀၃ း ၅၉။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္၌ (နဗီတမန္ေတာ္)အီစာ၏ (ထူးဆန္းေသာ) အျဖစ္ကား(နဗီတမန္ေတာ္) အာဒမ္၏ (ထူးဆန္း ေသာ) အျဖစ္ကဲ့သုိ႔ပင္တည္း။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ (ဦးစြာပဌမ) ထုိ (နဗီတမန္ေတာ္အာဒမ္)အား ေျမႀကီးျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္၊ ၿပီးေနာက္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ထုိတမန္ေတာ္အာဒမ္(၏ပံု သဏၭာန္)ကုိ ျဖစ္ေစဟုမိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ရာ ထုိတမန္ေတာ္အာဒမ္(၏ပံုသဏၭာန္)သည္ (အသက္ ထင္ရွားရွိေသာလူသတၱ၀ါ)ျဖစ္လာခဲ့ရေလသတည္း။

၀၀၃ း ၆၀။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္ ဤအဆုိပါ နဗီတမန္ေတာ္အီစာ၏) အတၳဳပၸတၱိ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အသင့္အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္မွ (ထုတ္ျပန္မိန္႔ၾကားေတာ္ မူေသာ) အတၳဳပၸတၱိ အေၾကာင္းအရာမ်ားပင္ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ ဒိြဟသံသယရွိသူတုိ႔အနက္ အပါအ၀င္ မျဖစ္ေလႏွင့္။

၀၀၃ း ၆၁။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင့္ ထံ၌(ငါအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ မွန္ကန္ေသာ) အသိတရား ေရာက္ရွိလာၿပီးသည့္ ေနာက္ေသာ္မွပင္၊ အၾကင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ယင္း (နဗီ တမန္ေတာ္အီစာ)ႏွင့္ပတ္သက္၍အသင့္အား အေခ်အတင္ေျပာဆုိခဲ့ပါမူ၊ အသင္သည္(ယင္းသူတုိ႔ အား)(ဟယ္-အခ်င္းတုိ႔) လာၾကကုန္ေလာ့။(အသင္တုိ႔ႏွင့္) အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ (ပူးေပါင္း ကာ) အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏သားေျမးတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔၏သားေျမးတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔၏မိန္းမမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊အသင္တုိ႔၏ မိန္းမမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ေခၚယူ (စု႐ံုးေစ)ၿပီးအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ အသင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း (ပါ၀င္ၾကကုန္အ့ံ)။ ထုိ႔ေနာက္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔(ႏွင့္ အသင္တုိ႔)သည္ (ပူးေပါင္းကာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌ ဤအေခ်အတင္ေျပာဆုိရာတြင္) မုသားေျပာဆုိသူတုိ႔အေပၚ၀ယ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏ လအ္နတ္ (အရွင္ျမတ္၏ က႐ုဏာေတာ္မွကင္းေ၀းျခင္းသည္) က်ေရာက္ပါေစသား ဟူ၍ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေတာင္းပန္ အသနားခံၾကကုန္အံ့ ဟု ေျပာဆုိ(ေက်ညာ)ပါေလ။

၀၀၃ း ၆၂။ မုခ်ဧကန္ ဤ (အဆုိပါ) အတၳဳပၸတၱိအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္သာလွ်င္ စင္စစ္အားျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ အတၳဳပၸတၱိ အေၾကာင္းအရာမ်ားတည္း။ အမွန္စင္စစ္(တစ္ဆူတည္းေသာ)အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားခ၀ပ္ကုိးကြယ္ရာ အရွင္ဟူ၍အလ်င္းမရွိၿပီ။ ၎ျပင္ မုခ်ဧကန္ထုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ စင္စစ္အား ျဖင့္ တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ျဖင့္ လႊမ္းမုိးေတာ္မူေသာအရွင္၊ အက်ဳးိ အေၾကာင္းဆင္ျခင္တံုဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၆၃။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ (ဤေ႐ြ႕ဤမွ် ဖြင့္ဟမိန္႔ဆုိ ထားေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ေသာ္မွပင္) အကယ္၍သာ ယင္း(ခရစ္ယာန္)တုိ႔သည္ မ်က္ႏွာလႊဲ၍ ေက်ာခုိင္း သြားၾကပါမူ၊ မုခ်ဧကန္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဖ်က္ဆီးသူအေပါင္းတုိ႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္တည္း။

၀၀၃ း ၆၄။ (အုိ-နဗီ) အသင္သည္ (ယဟူဒီႏွင့္ ခရစ္ ယာန္တုိ႔အား) ေျပာၾကားပါေလ၊ အုိ-က်မ္းဂန္ ရရွိသူအေပါင္းတုိ႔၊အသင္တုိ႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အသင္တုိ႔ၾကား၌ (အားလံုးလက္ခံထားသည့္) တူညီေသာ စကားဘက္သုိ႔လာၾကကုန္၊(ထုိစကားသည္ကား) ငါတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားမည္သည့္အရာကုိမွ် မခ၀ပ္မကုိးကြယ္ျခင္း၊ငါတုိ႔သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရာကုိမွ် ထုိအရွင္ျမတ္ႏွင့္တဲြဖက္ယွဥ္ဖက္ဟူ၍ မျပဳျခင္း၊ ငါတုိ႔အနက္ အခ်ိဳ႕သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ ဖဲၾကဥ္၍ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားကုိ ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္မ်ားဟူ၍ မျပဳလုပ္ျခင္း (ပင္တည္း)။ (ယင္းကဲ့သုိ႔ ဖိတ္ေခၚၿပီးသည့္ေနာက္ေသာ္မွပင္) အကယ္၍ ထုိသူတုိ႔သည္ ေသြဖည္ေက်ာခုိင္းသြားၾကပါမူ (အုိ-မြတ္စ္လင္မ္ အေပါင္းတုိ႔) အသင္တုိ႔က (ထုိသူတုိ႔အား၊ အခ်င္းတုိ႔) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏) အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ မုခ်နာခံေသာမြတ္စ္လင္မ္မ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း အသင္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ သက္ေသခံၾကကုန္ဟု ေျပာဆုိၾကကုန္ေလာ့။

၀၀၃ း ၆၅။ အုိ-ေရွးအထက္ က်မ္းဂန္မ်ားကုိ ရရွိသူအေပါင္းတုိ႔၊ အသင္တုိ႔သည္ တမန္ေတာ္ အစ္ဗ္ရာဟီမ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ (ထုိတမန္ေတာ္သည္ယဟူဒီျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း) အဘယ္ေၾကာင့္ အေခ်အတင္ ေျပာဆုိျငင္းခံုၾကသနည္း။ အမွန္စင္စစ္ေတာင္ရာတ္ ႏွင့္ အီန္ဂ်ီလ္ က်မ္းမ်ားသည္ ထုိတမန္ေတာ္အစ္ဗ္ရာဟီမ္၏ေနာက္ (အတန္ၾကာမွပင္) က်ေရာက္လာေသာက်မ္းဂန္မ်ားျဖစ္၏။ (ယဟူဒီႏွင့္ခရစ္ယာန္ဘာသာ အယူ၀ါဒမ်ားသည္ ထုိက်မ္းဂန္မ်ားက်ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္မွျဖစ္ေပၚလာေသာဘာသာ အယူ၀ါဒမ်ားသာ ျဖစ္ေပရာ တမန္ေတာ္ အစ္ဗ္ရာဟီမ္သည္ အဘယ္သုိ႔လွ်င္ ယဟူဒီ၊ သုိ႔မဟုတ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ႏုိင္အ့ံနည္း၊ ဤမွ် ထင္ရွားေသာစကားကုိပင္) အသင္တုိ႔ မသိမျမင္ မဆင္ျခင္ၾကပါသေလာ။

၀၀၃ း ၆၆။ ဟယ္ - အခ်င္းတုိ႔၊ အသင္တုိ႔သည္ အၾကင္အေၾကာင္း ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ အေခ်အတင္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကေခ်ၿပီ။(ထုိအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) အသင္တုိ႔၌ အနည္းငယ္မွ်သာအသိတရားရွိခဲ့၏။ ယခုတဖန္ မိမိတုိ႔လံုး၀မသိေသာကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဘယ္ေၾကာင့္ အသင္တုိ႔ အေခ်အတင္ျငင္းခံုေျပာဆုိၾကျပန္သနည္း။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (အရာခပ္သိမ္းကုိ လံုး၀ဥႆံုအလံုးစံု)သိေတာ္မူ၏၊ အသင္တုိ႔မူကား (အဘယ္တစ္စံုတစ္ရာကုိမွ်အတိအက်) သိနားမလည္ၾကေခ်။

၀၀၃ း ၆၇။ တမန္ေတာ္ အစ္ဗ္ရာဟီမ္သည္ ယဟူဒီလည္းမဟုတ္ခဲ့ေပ၊ ခရစ္ယာန္လည္း မဟုတ္ခဲ့ေပ၊ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ဟနီဖ္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ၊ မြတ္စ္လင္မ္အမိန္႔ေတာ္နာခံေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တစ္ပါးသာလွ်င္ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ထုိတမန္ေတာ္ (အစ္ဗ္ရာဟီမ္)သည္ မုရွ္ရိက္ဘုရားအမ်ား ကုိးကြယ္ေသာ သူမ်ားတြင္ အပါအ၀င္လည္းမဟုတ္ခဲ့ေပ။

၀၀၃ း ၆၈။ မုခ် တမန္ေတာ္ အစ္ဗ္ရာဟီမ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးေသာ သူတုိ႔သည္ကား အမွန္စင္စစ္ ထုိတမန္ေတာ္ (အစ္ဗ္ရာဟီမ္၏ ၾသ၀ါဒမ်ား)ကုိ လုိက္နာသူမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ဤနဗီတမန္ေတာ္ (မုဟမၼဒ္ဆြာလႅလာဟု အလုိင္ဟိ၀စလာမ္)သည္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ထားရွိကုန္ေသာ(တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္၏ တပည့္ ေနာက္လုိက္မ်ား)သည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ၾကေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (မွန္ကန္စြာ) ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိေသာ မုအ္မင္န္မ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၀၃ း ၆၉။ ေရွးအထက္ က်မ္းရရွိသူတုိ႔အနက္မွ လူတစ္စုသည္ အသင္တုိ႔အား လမ္းမွားေစျခင္းကုိ အာသာ ဆႏၵရွိၾကကုန္၏။ အမွန္စင္စစ္ ယင္းသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္မွအပမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် လမ္းမွားသုိ႔ ေရာက္ေစႏုိင္ၾကသည္မဟုတ္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းသူတုိ႔သည္ (ဤအေၾကာင္းကုိ) မသိနားမလည္ၾကေခ်။

၀၀၃ း ၇၀။ အုိ-အထက္က်မ္းဂန္ ရရွိသူအေပါင္းတုိ႔၊အသင္တုိ႔သည္ (မိမိတုိ႔ ယံုၾကည္ေလးစားၾကေသာ ေတာင္ရာတ္ ႏွင့္ အိန္ဂ်ီလ္ က်မ္းလာ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏မုကၡပါ႒္ေတာ္မ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းဆန္ၾက ပါသနည္း။ အမွန္စင္စစ္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ၀န္ခံၿပီး ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၀၃ း ၇၁။ အို-အထက္က်မ္းဂန္ရရွိသူအေပါင္းတုိ႔၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အသင္တုိ႔သည္ အမွန္ကုိအမွားႏွင့္ ေရာေႏွာ႐ႈပ္ေထြးေစၾကပါသနည္း၊ ၎ျပင္ (အဘယ္ေၾကာင့္) အမွန္ကုိထိမ္ခ်န္ထား ၾကပါသနည္း၊။ အမွန္ေသာ္ကား အသင္တုိ႔သည္မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ သိျမင္နားလည္ၾကကုန္၏။

၀၀၃ း ၇၂။ ေရွးအထက္ က်မ္းဂန္ရရွိေသာသူမ်ားအနက္မွလူတစ္စုက အသင္တုိ႔သည္ မုအ္မင္န္တုိ႔အေပၚ၌ က်ေရာက္ေသာ(တရားဓမၼ)ကုိ နံနက္ပုိင္းတြင္ ယံုၾကည္၍ ညေနခ်မ္းတြင္မူ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ထုိ(မုအ္မင္န္)မ်ားသည္ (မိမိတုိ႔၏ တရားဓမၼမွ) ဆုတ္ခြာ ျပန္လွည့္သြားၾကေပမည္ဟု (အခ်င္းခ်င္း) ေျပာဆုိၾကေလသည္။

၀၀၃ း ၇၃။ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏သာသနာကုိယံုၾကည္လုိက္နာသူမွအပ (အျခားမည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိမွ်) မယံုၾကည္ၾကကုန္လင့္ (ဟုလည္း ထုိသူမ်ားသည္ေျပာဆုိၾကေလသည္)။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) မုခ်ဧကန္အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ တရားဓမၼသည္သာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားဓမၼျဖစ္သည္ကုိ (ယင္းက်မ္းရသူ တုိ႔အား)ေျပာၾကားပါေလ။ (အုိ-က်မ္းရသူ အေပါင္းတုိ႔၊ အသင္တုိ႔ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိျခင္းမွာ) အသင္တုိ႔ရရွိသကဲ့သုိ႔ ေသာတရားဓမၼကုိ အျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုိအျခားသူတုိ႔သည္အသင္တုိ႔၏ အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌ အသင္တုိ႔အား အေခ်အတင္ ေျပာဆုိရာတြင္ အႏုိင္ရရွိၾကမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေခ်သည္။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္ယင္းသူတုိ႔အား) ေျပာၾကားပါေလ။ (ဟယ္-အခ်င္းတုိ႔) ေက်းဇူးေတာ္ အစံုတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လက္ေတာ္တြင္း၌သာရွိ၏။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ မိမိ ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူေသာသူကုိသာလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းေသာ္ကားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္က်ယ္၀န္းစြာ ေပးသနားေတာ္မူေသာ အရွင္၊ အၾကြင္းမဲ့ အလံုးစံုကုိ သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း၊

၀၀၃ း ၇၄။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ မိမိက႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ မိမိႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူေသာသူအား သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေလသည္။အေၾကာင္းမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္ ႀကီးမားလွစြာေသာ ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္တည္း။

၀၀၃ း ၇၅။ ၎ျပင္ ေရွးအထက္က်မ္းဂန္ရရွိသူမ်ား အနက္အၾကင္သူမ်ားသည္လည္းရွိၾက၏။ အကယ္၍ အသင္သည္ထုိသူမ်ားအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍ (ေရႊေငြ) အေျမာက္အျမားကုိအပ္ႏွံထားခဲ့သည္ရွိေသာ္ ထုိသူမ်ားသည္ အသင့္အား ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾက ကုန္အ့ံ။ ထုိ႔ျပင္ ထုိသူမ်ားအနက္ အၾကင္သူမ်ားလည္း ရွိၾကေသး၏။ အကယ္၍ အသင္သည္ ထုိသူတုိ႔အား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ကာ (ေရႊေငြအေျမာက္အျမားကုိမဆုိထားဘိ) ဒီနာရ္ ေရႊဒဂၤါးတစ္ျပားမွ်ကုိပင္ အပ္ႏွံခဲ့သည္ရွိေသာ္ အသင္သည္ ထုိသူမ်ားထံ မတ္တတ္ရပ္၍ (ၾကာရွည္စြာမေနမနား) မေတာင္း ဆုိသမွ် ကာလပတ္လံုး ထုိသူမ်ားသည္ ထိုေ႐ႊဒဂၤါးကို အသင့္အား ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ယင္းကဲ့သုိ႔ မေပးဆပ္ျခင္းအေၾကာင္းမွာ ယင္းသူတုိ႔ကစာေပ မတတ္ကြၽမ္းေသာသူမ်ား (၀ါ) က်မ္းဂန္မရေသာသူ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အေပၚ၌ (ဘာသာတရားအရ အျပစ္ေပးသင့္ရန္) နည္းလမ္းမရွိ ဟု ေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ပင္တည္း။စင္စစ္ ယင္းသူတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား မဟုတ္မလ်ား စြပ္စဲြေျပာဆုိၾကကုန္၏၊ အမွန္ေသာ္ကား ၎တုိ႔သည္(၎တုိ႔မတရား ေၾကာင္းကုိလည္း) ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ အသိပင္ျဖစ္ၾကေပသည္။

၀၀၃ း ၇၆။ထုိသုိ႔အလ်င္းမဟုတ္၊ စင္စစ္(ထုိသူတုိ႔အေပၚ၌အျပစ္ရွိေပသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ) အၾကင္သူသည္မိမိထားရွိအပ္ေသာပဋိညာဥ္ကုိ အတည္ျပဳ၍ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား) ေၾကာက္ရြံ႕႐ုိေသပါမူ အလႅာဟ္အရွွ်င္ျမတ္သည္ ေၾကာက္ရြ႕ံ႐ုိေသေသာ သူေတာ္စင္တုိ႔အား မုခ် ႏွစ္သက္ေတာ္မူေပသည္။

၀၀၃ း ၇၇။ ဧကန္မုခ် အၾကင္သူတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ (မိမိတုိ႔ထားရွိခဲ့ေသာ) ပဋိညာဥ္ကုိ လည္းေကာင္း၊မိမိတုိ႔ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း နည္းငယ္မွ်ေသာအဖုိးအချဖင့္ လဲလွယ္ေရာင္းခ်ၾကကုန္၏။ ဤသူမ်ားကားအၾကင္သူမ်ားပင္၊ ထုိသူတုိ႔အဖုိ႔ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌ (သုခခ်မ္းသာမ်ားအနက္) ေ၀စု ေ၀ပံုဟူ၍ စုိးစဥ္းမွ် ရွိမည္မဟုတ္၊ ထုိ႔ျပင္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္ထုိသူတုိ႔အား စကားေျပာၾကားေတာ္မူမည္လည္း မဟုတ္၊ထုိသူတုိ႔အား ႐ႈစားေတာ္မူမည္လည္းမဟုတ္၊ ထုိသူတုိ႔အား(ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ားမွ) သန္႔စင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေတာ္ မူမည္လည္းမဟုတ္။ ထုိသူတုိ႔အဘုိ႔ ျပင္းျပနာက်င္ေစေသာ အျပစ္ဒဏ္သည္ အသင့္ရွိေပမည္။

၀၀၃ း ၇၈။ ၎ျပင္ ထုိသူမ်ားအနက္ လူတစ္စုသည္ မုခ်ရွိ၏။ ထုိသူမ်ားသည္ က်မ္းဂန္(ကုိရြတ္ဖတ္ရာ) ၌ မိမိတုိ႔၏လွ်ာမ်ားကုိ လိပ္ေခါက္ၾက၏။ (ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာထုိသူတုိ႔ လုပ္ႀကံရြတ္ဘတ္ေသာ) ထုိအရာကုိ အသင္တုိ႔ကက်မ္းလာ စကားဟု ထင္မွတ္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ အမွန္ေသာ္ကား ထုိအရာသည္ က်မ္းလာစကား အလ်င္းမဟုတ္ေပ။၎ျပင္ ထုိသူတုိ႔က (မိမိတုိ႔ ရြတ္ဖတ္ေသာ) အရာသည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္မွ (က်ေရာက္သည္)ဟုေျပာဆုိၾက၏။ စင္စစ္ေသာ္ ကား ထုိအရာသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္မွ (က်ေရာက္သည္) အလ်င္းမဟုတ္ေခ်။ သုိ႔တေစလည္း ထုိသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္သိၾကပါလ်က္ ႏွင့္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍မုသားကုိ လုပ္ႀကံ ေျပာဆုိ ၾကေလသည္။

၀၀၃ း ၇၉။ မည္သည့္ လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆုိ၊အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူ႔အား ပရိယတၱိ ေဒသနာေတာ္ က်မ္းဂန္ကုိလည္းေကာင္း၊ အက်ဳိး အေၾကာင္း ဆင္ျခင္ႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ပညာအေျမာ္ အျမင္ကုိလည္းေကာင္း၊ နဗီတမန္ေတာ္၏ဂုဏ္ထူးကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူ၏။ သုိ႔ ခ်ီးျမႇင့္ၿပီးေနာက္ ထုိသူက လူခပင္းတုိ႔အား (ဟယ္-အခ်င္းတုိ႔) အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္၍ ငါ၏ကြၽန္မ်ားျဖစ္ၾကကုန္ ဟူ၍ ေျပာဆုိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သုိ႔ရာတြင္ (ထုိသုိ႔ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရေသာသူက ဤသုိ႔သာလွ်င္ ေျပာဆုိအ့ံ)၊ (ဟယ္အခ်င္းတုိ႔)၊ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ နာခံသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၊ အေၾကာင္းမူကားအသင္တုိ႔သည္ ေဒသနာေတာ္ က်မ္းဂန္ကုိ(သူတစ္ပါးတုိ႔အား)သင္ၾကားျပသ ပုိ႔ခ်သည့္ျပင္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္လည္း ဖတ္ရြတ္ေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

၀၀၃ း ၈၀။ ထုိနည္းတူစြာ ယင္း(ကဲ့သုိ႔ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာ)သူက အသင္တုိ႔အား မလာအိကဟ္ အပါးေတာ္ေစတမန္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊(မိမိတုိ႔အား) ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအသွ်င္မ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ၾကရန္လည္း (မည္သည့္အခါမွ်) ၫႊန္ၾကားမည္ မဟုတ္ေပ။အသင္တုိ႔ (မြတ္စ္လင္မ္)အမိန္႔နာခံ ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီးေနာက္ ထုိ(နဗီအျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာ)သူသည္ အသင္တုိ႔အား ေသြဖည္ျငင္းပယ္ရန္ ၫႊန္ၾကားပါမည္ေလာ။

၀၀၃ း ၈၁။ ထုိမွတစ္ပါးတံု (ျပန္လည္ေအာင့္ေမ့ သတိရၾကကုန္၊) တရံေရာ အခါ၀ယ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားထံမွ ပဋိညာဥ္၀န္ခံခ်က္ကုိ (ဤသုိ႔)ယူေတာ္မူေလသည္။ (အုိ-နဗီ တမန္အေပါင္းတုိ႔) ဧကန္မလဲြငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အား က်မ္းဂန္ကုိလည္းေကာင္း၊ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ကုိလည္းေကာင္း၊ေပးသနားေတာ္မူၿပီးေနာက္ အသင္တုိ႔ လက္၀ယ္ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ က်မ္းဂန္မ်ားကုိေထာက္ခံေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္တစ္ပါးပါးသည္ အသင္တုိ႔ထံ ေရာက္လတ္ေသာ္ အသင္တုိ႔သည္ ထုိရစူလ္တမန္ေတာ္ကုိ (မိမိတုိ႔စိတ္တြင္းမွ) မုခ်ယံုၾကည္ၾကေပမည္။ ၎ျပင္ ထုိရစူလ္ တမန္ေတာ္ကုိ(ကာယကံေျမာက္လည္း) အားေပး ကူညီၾကေပမည္။ထုိ႔ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္အေပါင္းတုိ႔) အသင္တုိ႔သည္ ၀န္ခံၾကၿပီေလာ။ ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္တုိ ႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ ပဋိညာဥ္ေတာ္ကုိလည္း လက္ခံၾကၿပီေလာ ဟု ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။(ထုိအခါ နဗီတမန္ေတာ္ အေပါင္းတုိ႔က) ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔သည္ ၀န္ခံၾကပါၿပီ ဟု တင္ေလွ်ာက္ၾကေလသည္။ (ထုိအခါအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က) သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အသင္တုိ႔သည္ (ဤပဋိညာဥ္ ၀န္ခံခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍) အသိသက္ေသမ်ားျဖစ္ၾကကုန္။ ငါအရွင္ျမတ္သည္လည္း အသင္တုိ႔ႏွင့္အတူ အသိသက္ေသမ်ားအနက္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ ဟုမိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၃ း ၈၂။ တဖန္ အၾကင္သူသည္ ထို(ကဲ့သို႔ ပဋိညာဥ္ ထားရွိၿပီး)ေနာက္ မ်က္ႏွာလႊဲဖယ္ သြားခဲ့ပါမူ၊ ဤကဲ့သို႔ေသာ သူတို႔သည္သာလွ်င္ အမိန္႔မနာခံ သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။

၀၀၃ း ၈၃။ ထုိသူတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သာသနာေတာ္မွတစ္ပါး၊ အျခား(နည္းလမ္း)ကုိ စူးစမ္းရွာေဖြလုိၾကသေလာ။ စင္စစ္ေသာ္ကား ေကာင္းကင္ မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမႀကီးတြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာ အရာ ခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ သေဘာ မတူသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိသာ လုိက္နာလ်က္ ရွိၾကကုန္သည္။ တဖန္ (ေနာက္ဆံုးတြင္)ထုိ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာအရာတုိ႔သည္ ထုိအရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္သုိ႔သာလွ်င္ ျပန္လွည့္ၾကရေပမည္။

၀၀၃ း ၈၄။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္) အသင္သည္ ေျပာၾကားပါေလ။ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကုိလည္းေကာင္း၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အေပၚ၀ယ္က်ေရာက္လာေသာဓမၼေဒသနာ (ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္)ကုိလည္းေကာင္း၊နဗီတမန္ေတာ္ အစ္ဗ္ရာဟီမ္၊ နဗီတမန္ေတာ္အစၥမာအီလ္၊နဗီ တမန္ေတာ္အစၥဟာက္၊ နဗီတမန္ေတာ္ယအ္ကူဗ္ႏွင့္ (နဗီတမန္ ေတာ္ယအ္ကူဗ္၏) သားေျမး၊ ျမစ္တုိ႔ အေပၚ၌ က်ေရာက္လာေသာေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ နဗီတမန္ေတာ္မူစာ၊ နဗီတမန္ေတာ္ အီစာႏွင့္ အျခား နဗီတမန္ေတာ္ အေပါင္းတုိ႔အား၎တုိ႔၏ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ေပးသနားေတာ္ မူေသာေဒသနာေတာ္မ်ားကုိလည္း ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ယံုၾကည္ၾကပါသည္။(တဖန္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ယံုၾကည္ရာ၌) ထုိနဗီတမန္ေတာ္ အေပါင္းတုိ႔အနက္ တပါးႏွင့္ တပါး ခဲြျခားျခင္း အလ်င္း မျပဳၾကပါ။အမွန္ေသာ္ကား အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထုိ (တစ္ဆူတည္းေသာ)(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေဒသနာေတာ္မ်ား)ကုိ လုိက္နာေသာမြတ္စ္လင္မ္မ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

၀၀၃ း ၈၅။ ထုိ႔ျပင္တ၀ မည္သူမဆုိ အစၥလာမ္ သာသနာမွတစ္ပါး အျခားသာသနာ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ရွာေဖြစူးစမ္းပါမူထုိသူ၏ထံမွ (ထုိသူရွာေဖြေသာ သာသနာသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌) လက္ခံသေဘာတူေတာ္မူျခင္းကုိအလ်င္းခံရမည္ မဟုတ္ေပ။ ၎ျပင္ ထုိသူသည္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ ၌လည္း ဆံုး႐ံႈးသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ေပမည္။

၀၀၃ း ၈၆။ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရွိၿပီးေနာက္ ၎၊ရစူလ္တမန္ေတာ္[မုဟမၼဒ္ (ဆြ) ] သည္ နဗီတမန္ေတာ္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံၿပီးေနာက္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔ထံ၀ယ္(အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္သည္ မွန္ကန္ေသာ သာသနာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) ထင္ရွားလွစြာေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားလည္း ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ လည္းေကာင္းမယံုမၾကည္ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ၾကကုန္ေသာလူစုကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ တရားလမ္းမွန္ကုိ ၫႊန္ၾကားေတာ္မူပါအံ့နည္း။ အေၾကာင္းေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မေတာ္မတရား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတုိ႔အားတရားလမ္းမွန္ကုိ ၫႊန္ၾကားေတာ္မူမည္မဟုတ္ေခ်။


၀၀၃ း ၈၇။ ယင္းသူတုိ႔၏ အက်ဳိးကား မုခ်ဧကန္ ယင္းသူတုိ႔အေပၚ၀ယ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လအ္နတ္ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ မလာအိကဟ္ ပါးေတာ္ေစတမန္အေပါင္းတုိ႔၏ ႐ႈတ္ခ် ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ လူခပင္းတုိ႔၏႐ႈတ္ခ်ျခင္းတုိ႔သည္လည္းေကာင္း အားလံုးတုိ႔၏ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းသည္ က်ေရာက္ေလသည္။

၀၀၃ း ၈၈။ ထုိသူတုိ႔သည္ ယင္း(႐ႈတ္ခ်ျခင္း) ၌ပင္ ထာ၀စဥ္ခံစားၾကရမည့္အျပင္ယင္းသူတုိ႔၏ အျပစ္ဒဏ္သည္လည္းေပါ့ေလ်ာ့ေစျခင္းခံရမည္ မဟုတ္။ ထုိမွတစ္ပါး ယင္းသူတုိ႔သည္(အျပစ္ဒဏ္ စီရင္ရာ၌) ဆုိင္းငံ့ထားျခင္းကုိလည္း ခံၾကရမည္မဟုတ္ေပ။


၀၀၃ း ၈၉။ သုိ႔ရာတြင္ အၾကင္သူတုိ႔သည္ ထုိ(ကဲ့သုိ႔ ျငင္းပယ္ၿပီး)ေနာက္ (သံေ၀ဂတရား ရရွိကာ မိမိတုိ႔အျပစ္မ်ားကုိ)၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၾက၍ ျပဳျပင္ၾကပါမူ မုခ်ဧကန္အလႅာဟ္အသွ်င္ ျမတ္သည္လည္း (ထုိကဲ့သုိ႔ေသာသူတုိ႔အား)အႀကိမ္ႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ မျပတ္မစဲ သနား ၾကင္နာ ၫွာတာေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၃ း ၉၀။ ဧကန္အမွန္ အၾကင္သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားထားရွိၿပီး ေနာက္မွ တဖန္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းသူ တုိ႔သည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္မႈ၌ပင္ နစ္မြန္း၍ ေနၾကကုန္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာသူတုိ႔၏ေနာင္တ တရားရရွိျခင္းသည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌) ေဘာတူလက္ခံေတာ္မူျခင္းကုိ အလ်င္း ခံရမည္မဟုတ္ေပ။ အမွန္ေသာ္ကား ဤသူတို႔သည္ (အစဥ္) လမ္းလဲြေသာသူမ်ားသာတည္း။

၀၀၃ း ၉၁။ ဧကန္မုခ် အၾကင္သူတုိ႔သည္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ၾက၍၊ ေသြဖည္ျငင္းပယ္သူမ်ား အျဖစ္ႏွင့္ပင္ ေသဆံုးၾက၏။ထုိသုိ႔ေသာ သူတုိ႔အနက္ တစ္ဦးဦးသည္ (အျပစ္မ်ားမွခ်မ္းသာရရန္ အလုိ႔ငွာ) ကမၻာေျမႏွင့္အျပည့္ ေရႊကုိ (စုပံု၍)ေလ်ာ္ေၾကး ေပးျငားေသာ္လည္း (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္)အလ်င္း သေဘာတူ လက္ခံေတာ္မူမည္မဟုတ္ေပ။ (အမွန္စင္စစ္) ယင္းသူတုိ႔အဖို႔အလြန္ျပင္းျပ နာက်င္ေစေသာအျပစ္ဒဏ္သာရွိ၏၊ ထုိ႔ျပင္ ယင္းသူတုိ႔အဘုိ႔ ကူညီမုိင္းမမည့္သူ ဟူ၍လည္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

၀၀၃ း ၉၂။ (အို-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတို႔) အသင္တို႔သည္မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ၾကကုန္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအနက္မွ၊လွဴဒါန္းသုံးစဲြျခင္း မျပဳသမွ် ကာလပတ္လုံး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာအက်င့္တရားအစစ္ အမွန္(၏ အက်ိဳးေက်းဇူး) ကိုမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ရယူႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ၎ျပင္မည္သည့္အရာမဆို အသင္တို႔ လွဴဒါန္း သုံးစဲြၾကပါမူ၊အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုအရာကို အၾကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၀၀၃ း ၉၃။ ေတာင္ရာတ္ က်မ္းျမတ္မက်ေရာက္မီ [နဗီတမန္ေတာ္ အစၥရာအီလ္ (၀ါ) ယအ္ကူဗ္ (အလိုင္ဟစၥလာမ္)]သည္(တင္ေၾကာေလွ်ာက္နာ ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္] မိမိအဖို႔ ျမစ္တားခဲ့ေသာ အရာ [(၀ါ)ကုလားအုတ္သား)]မွအပ(ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူအမ်ားစားသုံးၾကကုန္ေသာအျခား) စားဘြယ္ေသာက္ဖြယ္ အားလုံးတို႔သည္ အစၥရာအီလ္၏မ်ိဳးႏြယ္မ်ားအဖို႔(စား) ခြင့္ျပဳၿပီး ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ (သို႔ျဖစ္ေပရာ အိုနဗီတမန္ေတာ္ကုလားအုတ္ သားကိုမစားရဟု နဗီတမန္ေတာ္အစ္ဗ္ရာဟီမ္ (အလိုင္ဟစၥလာမ္) လက္ထက္ကပင္ပညတ္ထားသည္ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္ ေသာ ယဟူဒီမ်ားအား)အသင္ (ဤသို႔) ေျပာၾကားပါေလ။ (ဟယ္-ယဟူဒီအေပါင္းတို႔) သို႔ (အသင္တို႔ ေျပာဆိုၾကသည့္ အတိုင္း)ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ အသင္တို႔သည္ ေတာင္ရာတ္က်မ္းျမတ္ကိုေဆာင္ယူခဲ့ၾကေလကုန္၊ ၿပီးေနာက္ တဖန္ အကယ္၍ သင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ေျပာဆိုရာ၌) အမွန္ကို ေျပာဆိုၾက သူမ်ားျဖစ္ၾကပါမူ ယင္း (ေတာင္ရာတ္က်မ္းျမတ္)ကို ႐ြတ္ဖတ္ၾကေလကုန္။

၀၀၃ း ၉၄။ သို႔(ထိုသူတို႔ မုသားေျပာဆိုေၾကာင္းကို သာဓကႏွင့္တကြ ထင္ရွားေစၿပီး) ျဖစ္ပါလ်က္ အၾကင္သူတို႔သည္ ထို(ကဲ့သို႔ထင္ရွားေစၿပီး) ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ၌လုပ္ႀကံ မုသားေျပာဆိုပါမူ ဤကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

၀၀၃ း ၉၅။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ယင္းယဟူဒီ တို႔အား ဤသို႔) ေျပာၾကားပါေလ။ (ဟယ္-ယဟူဒီအေပါင္းတို႔) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကမူ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာၿမြက္ဟမိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့ေခ်ၿပီ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ ေသာ (နဗီတမန္ေတာ္) အစ္ဗ္ရာဟီမ္(အလိုင္ဟစၥလာမ္)၏ (အစၥလာမ္) သာသနာကိုပင္လိုက္နာၾကေလကုန္။စင္စစ္ေသာ္ ကား ယင္းနဗီတမန္ေတာ္(အစ္ဗ္ရာဟီမ္ အလိုင္ဟစၥလာမ္)သည္ အျခားတစုံတရာကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တဲြဖက္ကိုးကြယ္သူ မ်ားအနက္မွလည္း မၿဖစ္ခဲ႕ဘူးေခ်။။


၀၀၃ း ၉၆။ ဧကန္စင္စစ္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားခ၀ပ္ကိုး ကြယ္ရန္အလို႔ငွာ) လူသားတို႔အဖို႔ ဦးစြာပဌမ တည္ေဆာက္ထား ေသာ အိမ္ေတာ္သည္ကား မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္၌တည္ရိွေသာ အိမ္ ေတာ္ပင္တည္း။ ထိုအိမ္ေတာ္သည္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ အျဖာျဖာ ႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ရိွသည့္ျပင္စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းကို တရားလမ္းမွန္ သို႔လည္း ၫႊန္ၾကားလ်က္ ရိွ၏။

၀၀၃ း ၉၇။ ယင္းအိမ္ေတာ္၌ ထင္ရွားလွစြာေသာ သက္ေသလကၡဏာမ်ားရိွၾက၏။ (ယင္းလကၡဏာမ်ား အနက္မွ မကာမုအစ္ဗ္ရာဟီမ္နဗီတမန္ေတာ္)အစ္ဗ္ရာဟီမ္ (အလိုင္ဟစၥလာမ္)ရပ္တည္ေသာေနရာသည္ (လည္းလကၡဏာတစ္ရပ္ပင္) ျဖစ္ေခ်သည္။ ထိုမွတစ္ပါး အၾကင္သူသည္ ယင္းအိမ္ေတာ္သို႔၀င္ ေရာက္ခဲ့အ့ံ၊ ထိုသူသည္ ေဘးရန္(ခပ္သိမ္း) ကင္းၿငိမ္းသူျဖစ္လတၱံ႔။ တဖန္ လူမ်ားအေပၚ၀ယ္ တာ၀န္ရိွသည္မွာ၊အၾကင္ သူသည္ ထိုအိမ္ေတာ္သို႔အေရာက္ ခရီးသြားရန္တတ္စြမ္း ႏိုင္ခဲ့ ပါလွ်င္၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ (ႏွစ္သက္ေတာ္မူရန္)အတြက္ ထိုအိမ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ ဟဂ်္ျပဳရန္ (ထိုသူ႔အေပၚ၌) တာ၀န္ရိွေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို) ျငင္းပယ္သည္ရိွေသာ္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌ တစ္စုံတစ္ရာမွ်နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးမႈအလ်င္း မရိွေခ်၊) အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မုခ်ဧကန္ စၾကာ၀ဠာ အေပါင္းတို႔အား လိုလား ေတာင့္တျခင္း ကင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၉၈။ အသင္သည္ (ထိုအထက္က်မ္းဂန္ရရိွသူတို႔အား ဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ။ အို-က်မ္းဂန္ရရိွသူ အေပါင္းတို႔အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုအဘယ္ေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ၾကပါသနည္း။ စင္စစ္တမူကားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ ျပဳလုပ္သမွ်ေသာ ကိစၥအ၀၀ကိုဒိ႒မ်က္ျမင္ အသိသက္ေသပင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၀၀၃ း ၉၉။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ယင္းအထက္က်မ္းဂန္ရရိွသူတို႔အား ဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ။ အိုက်မ္းဂန္ရရိွသူအေပါင္းတို႔ အသင္တို႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရိွသူတို႔အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တရားလမ္းေတာ္မွ ထိုတရားလမ္း ေတာ္၌ ေကြ႕ေကာက္မႈကို ရွာေဖြစူးစမ္း(ဖန္တည္း)ကာ အဘယ္ေၾကာင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးၾကပါသနည္း။စင္စစ္တမူကား (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တရားလမ္းစဥ္ မွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) အသင္တို႔ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္အသိသက္ေသမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထိုမွတစ္ပါး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာ ကိစၥအရပ္ရပ္တို႔ကိုေမ့ေလ်ာ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေတာ္မူမည့္ အရွင္လည္းမဟုတ္ေခ်။

၀၀၃ း ၁၀၀။ အို-မုအ္မင္န္ ယုံၾကည္သူအေပါင္းတို႔ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ (အထက္)က်မ္းဂန္ရရိွသူ တို႔အနက္ လူတစ္စု(၏စကား)ကို လိုက္နာၾကပါမူ ယင္းသူတို႔သည္ အသင္တို႔အား အသင္တို႔ ယုံၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ထားရိွၾကၿပီးေနာက္ကာဖိရ္ မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားအျဖစ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစၾကကုန္အ့ံ။

၀၀၃ း ၁၀၁။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ မည္သည့္နည္းျဖင့္မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ႏိုင္ၾကအ့ံနည္း။ စင္စစ္တမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အာယသ္ေတာ္မ်ားလည္းအသင္တို႔ေရွ႕၀ယ္ ဖတ္ၾကားလ်က္ရိွ၏။ ထိုမွတစ္ပါး ထို(အလႅာဟ္)အရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္ တမန္ေတာ္ [မုဟမၼဒ္(ဆြ)]သည္လည္း အသင္တို႔အတြင္း၌ ရိွေနေလၿပီ။ စင္စစ္ေသာ္ကားမည္သူမဆို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ၿမဲၿမံစြာ ဖက္ကိုင္၍ ထားပါလွ်င္ ထိုသူသည္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာတရားလမ္းစဥ္သို႔ဧကန္မလြဲ ၫႊန္ၾကားျပသျခင္း ခံရလတၱံ႔။

၀၀၃ း ၁၀၂။ အို-(မုအ္မင္န္) ယုံၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္႐ံြ႕ ႐ိုေသအပ္သည့္အတိုင္း ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအျဖစ္မွတပါး အျခားအျဖစ္ႏွင့္ မေသဆုံးၾကကုန္လင့္။

၀၀၃ း ၁၀၃။ ထို႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ တစ္စည္းတစ္လုံးတည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ႀကိဳးကို စဲြၿမဲစြာ ကိုင္ထားၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေသြးမကဲြၾကကုန္လင့္။ တဖန္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အေပၚ၀ယ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း ျပန္လည္၍သတိရၾကကုန္ေလာ့။ အခါတပါး၌ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး) ရန္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကေပရာထို(အလႅာဟ္)အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးမ်ားကိုခ်စ္ခင္ညီၫြတ္ေစေတာ္မူခဲ့၏။ သို႔ျဖစ္၍အသင္တို႔သည္ (ယခုအခါ) ထိုအရွင္ျမတ္ ၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ (မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း)ညီရင္းအစ္ကိုမ်ားပင္ျဖစ္ခဲ့ၾကေခ်ၿပီ။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲမီး၏ ႏႈတ္ခမ္းသို႔ (လုံး၀) ေရာက္ရိွခဲ့ၾကေပရာထို အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား (အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္တြင္းသို႔ သြတ္သြင္းခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူျခင္း အားျဖင့္) ယင္းငရဲမီးမွကယ္ဆယ္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ ဤသို႔အားျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို ထင္ရွားေစေတာ္မူ၏။သို႔မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ တရားလမ္းမွန္ကို ရရိွၾကေပမည္။

၀၀၃ း ၁၀၄။ ၎ျပင္ အသင္တို႔တြင္ (အၾကင္သို႔ေသာ) အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ရိွရေပမည္။ ထိုအဖဲြ႕အစည္းသည္ (လူသားတို႔အား) ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚၾကရမည္။ထို႔ျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ မ်ားကို ၫႊန္ၾကားၾကရမည္။၎ျပင္ ထိုအဖဲြ႕ အစည္းသည္ မေကာင္းမႈမ်ားမွ ျမစ္တားၾကရမည္။ ဤသို႔ေသာသူမ်ားသည္ပင္လွ်င္ (လုံး၀) ေအာင္ျမင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၀၅။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အၾကင္သူမ်ားကဲ့သို႔မျဖစ္ၾကကုန္လင့္၊ ယင္းသူတို႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏တစ္ခုတည္းေသာ သာသနာကိုတစည္းတလုံးတည္း မလိုက္နာၾကဘဲ) အခ်င္းခ်င္း ကဲြၾကသည့္အျပင္ မိမိတို႔ထံ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏) ထင္ရွားလွစြာေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားေရာက္ရိွလာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း (ဂုဏ္တု ဂုဏ္ၿပိဳင္ျပဳလိုၾက၍) အခ်င္းခ်င္းကဲြလဲြခဲ့ၾကကုန္၏။ အမွန္ေသာ္ကားယင္း(ကဲ့သို႔ေသာ) သူတို႔အဘို႔သာ လွ်င္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္ဒဏ္သည္ ရိွေပသည္။

၀၀၃ း ၁၀၆။ ထို(လာလတၱံ႔ေသာ ရွင္ျပန္ထမည့္) ေန႔၌ မ်ားစြာေသာ(သူတို႔၏) မ်က္ႏွာမ်ားသည္ (က်က္သေရ မဂၤလာႏွင့္ျပည့္စုံ၍ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္)ျဖဴစင္စြာ ရိွၾကကုန္အ့ံ။ သို႔ရာတြင္မ်ားစြာေသာ (သူတို႔၏) မ်က္ႏွာမ်ားမွာမူကား (ဣေႁႏၵကင္းမဲ့)လ်က္ မည္းနက္စြာ ရိွၾကကုန္အ့ံ။ ထိုအခါ မည္းနက္ေသာမ်က္ႏွာရွင္တို႔အား အသင္တို႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရိွၿပီးေနာက္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ၊။သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ျငင္းပယ္ေသြဖယ္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ အျပစ္ဒဏ္၏ အရသာကို ျမည္းစမ္းၾကကုန္ေလာ့ (ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူေပမည္)။

၀၀၃ း ၁၀၇။ သို႔ရာတြင္ (က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စုံ၍)မ်က္ႏွာသန္႔ရွင္းၾကည္လင္ ျဖဴစင္ေသာသူတို႔မူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ က႐ုဏာေတာ္၌ ရိွၾက၍ ထိုက႐ုဏာေတာ္၌ပင္ထာ၀စဥ္ တည္ေနၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၀၈။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) ဤသည္တို႔ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားတည္း။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ထိုအာယတ္ေတာ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာျဖင့္ အသင္အားၾကားနာေစေတာ္မူ၏။ အမွန္ ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္စၾကာ၀ဠာ ခပ္သိမ္းတို႔ကို အနည္းငယ္မွ်ပင္ မတရားျပဳရန္ႀကံ႐ြယ္ေတာ္မူသည္ မရိွေခ်။

၀၀၃ း ၁၀၉။ ထို႔ျပင္တ၀ ေကာင္းကင္ဘုံမ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမ၀ယ္ ရိွရိွသမွ်တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူေသာအရာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ တဖန္ အေရးကိစၥဟူသမွ်တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔သာလွ်င္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွၾကလတၱံ႔။


၀၀၃ း ၁၁၀။ (အို-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတို႔) အသင္တို႔သည္ လူခပင္းတို႔အဖို႔ (တရားဓမၼ ၫႊန္ၾကားရန္အလို႔ငွာ) ထြက္ေပၚလာၾကကုန္ေသာ အေကာင္းဆုံးေသာ သာသနာ၀င္ လူစုပင္တည္း။(အေၾကာင္းမူကား) အသင္တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို (ျပဳလုပ္ၾကရန္) ၫႊန္ၾကားၾကသည့္ျပင္ စက္ဆုပ္ ႐ြံ႕ရွာဖြယ္ ရာမ်ားမွလည္း ျမစ္တားၾကကုန္၏။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကိုလည္း ယုံၾကည္ၾကကုန္၏။အကယ္၍သာ (အထက္)က်မ္းဂန္ရရိွသူတို႔သည္လည္း (အသင္တို႔ကဲ့သို႔ပင္) ယုံၾကည္ၾကပါမူ၊ မုခ် ယင္းသူတို႔အဖို႔ (ထိုယံုၾကည္ၿခင္းသည္) သာ၍ပင္ ေကာင္းေခ်သည္။ ယင္းသူ တို႔အနက္မွ(အခ်ိဳ႕) ယုံၾကည္ေသာ သူမ်ားလည္း ရိွၾကေပသည္။ သို႔ရာတြင္ထိုသူမ်ားအနက္ အမ်ားဆုံးေသာ သူမ်ားမွာမူကားအမိန္႔ေတာ္ကို မနာခံသူမ်ား (၀ါ) (ကာဖိရ္မ်ား)သာ ျဖစ္ၾကေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၁၁။ ယင္း(က်မ္းဂန္ရရိွေသာ) သူတို႔သည္(မည္မွ်ပင္ရန္ရွာၾကေသာ္လည္း) အသင္တို႔အား အနည္းငယ္မွ်ေသာအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္႐ုံမွ်မွအပ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာ ပ်က္စီးေလေအာင္အလ်င္းျပဳႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ တဖန္ အကယ္၍သာယင္းသူတို႔ သည္ (တဆင့္တိုး၍) အသင္တို႔ႏွင္႔ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ၾကပါမူ၊ ယင္းသူတို႔သည္ အသင္တို႔ဘက္သို႔ ေက်ာခိုင္း၍ ထြက္ေျပးၾကလတံၱ။ ထို႔ေနာက္ ယင္းသူတို႔သည္ (မည္သူတစံုတေယာက္ေသာသူ၏) ကူညီေစာင္မျခင္းကိုမွ် ခံၾကရမည္မဟုတ္ေပ။

၀၀၃ း ၁၁၂။ ထိုသူတို႔သည္ မည့္သည့္ေနရာ၌မဆို၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူတို႔ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပဋိညာဥ္ထားရိွသည္မွအပ ေနေလရာအရပ္တိုင္းတြင္ ယင္းသူတို႔အေပၚ၌ ဂုဏ္အသေရ ေသးသိမ္ျခင္းသည္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ျပင္၊ ယင္းသူတို႔အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမ်က္ေတာ္သည္ သင့္ခဲ့ ေခ်ၿပီ။ ထိုမွ်မက ယင္းသူတို႔အေပၚ၀ယ္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းသည္လည္း အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေခ်ၿပီ။ ဤ(ကဲ့သို႔ ဂုဏ္အသေရ ေသးသိမ္ျခင္း၊ အမ်က္ေတာ္သင့္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡခံစားရျခင္းတို႔) အေၾကာင္းကားထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားကို မယံုမၾကည္ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ေလ့ရိွျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားအား (မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ်) သတ္ျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရိွဘဲလ်က္ မတရားသျဖင့္သတ္ျဖတ္ေလ့ရိွျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေခ်သည္။ (တဖန္) ဤ(ကဲ့သို႔ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း) အေၾကာင္းကား ယင္းသူတို႔သည္အမိန္႔ေတာ္ကို မနာခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပသတည္း။


၀၀၃ း ၁၁၃။ ယင္း (အထက္က်မ္းဂန္ရရွိေသာ) သူတို႔သည္အားလံုးမတူၾကေခ်။ (အမွန္စင္စစ္ ထိုအထက္) က်မ္းဂန္ရရိွသူတို႔အနက္မွပင္ (မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းစဥ္၌) ေျဖာင့္မတ္စြာ တည္တ့ံေနေသာ လူစုတစ္စုသည္လည္း ရိွေနၾကကုန္၏။ယင္းသူတို႔သည္ ညဥ့္ယံမ်ား၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို ႐ြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ၾကကုန္၏။ 4င္းျပင္(အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ ေရွ့ေတာ္ေမွာက္၀ယ္) ‘စဂ်္ဒဟ္’ ဦးခ်ၾကကုန္၏။

၀၀၃ း ၁၁၄။ (ထိုမွ်မကေသးေခ်၊) ယင္းသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးေန႔ကိုလည္းေကာင္း၊ယံုၾကည္ၾကကုန္၏။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းမ်ား ကိုလည္း ညႊန္ၾကားၾကကုန္၏။ ထိုနည္းတူစြာပင္ယင္းသူတို႔သည္ ဒုစ႐ုိက္မႈ (အရပ္ရပ္တို႔)မွလည္း တားျမစ္ၾကကုန္၏။ တဖန္ ထိုသူတို႔သည္ (မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း) ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သူ႔ထက္ငါသာေအာင္ (အပတ္တကုတ္ႀကိဳးစားအားထုတ္၍) အေဆာတလ်င္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဤသူမ်ားသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလမ်ားကို ေဆာက္တည္ ၾကကုန္ေသာ သူမြန္သူျမတ္မ်ား အနက္မွပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၀၃ း ၁၁၅။ ထို႔ျပင္တ၀၊ ယင္းသူတို႔သည္ မည္သည့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကိုမဆို ျပဳလုပ္ၾကပါမူ၊ ထိုသူတို႔သည္ ထိုေကာင္းမႈကုသိုလ္(၏အက်ဳိး)ကို လက္လြတ္ေစျခင္း အလ်င္းခံၾကရမည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းတမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကကုန္ေသာ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔ကို အႂကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။


၀၀၃ း ၁၁၆။ ဧကန္အမွန္ မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာ ရတနာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ယင္းသူတို႔၏ သားသမီး ရတနာမ်ားသည္လည္းေကာင္း(ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ (၏ ျပစ္ဒဏ္ေတာ္)မွ ကာကြယ္ရန္ အနည္းငယ္ စိုးစဥ္းမွ်ပင္ အလ်င္းအသံုး၀င္မည္ မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္ ဤသူတို႔သည္ ငရဲသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾက၏။ ယင္းသူတို႔သည္ ထိုငရဲ၌ပင္ ထာ၀စဥ္ေနထိုင္ခံစားၾကရမည့္ သူမ်ားပင္တည္း။

၀၀၃ း ၁၁၇။ ဤပစၥဳပၸန္ဘ၀တြင္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားကင္းမဲ့ၾကကုန္ေသာ ထို(ကာဖိရ္) တို႔၏ လွဴဒါန္းစြန္႔ႀကဲျခင္း၏ဥပမာ ပံုေဆာင္ခ်က္ကား အၾကင္ေလႏွင့္အလားတူ၏။ ထိုေလ၌ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ အေအးဓါတ္သည္ရိွ၏။ ထိုေလသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳၾကကုန္ေသာ အၾကင္လူစုတစ္စု၏ လယ္ယာကို တိုက္ခတ္၍ ထိုလယ္ယာကိုင္းကြၽန္းကို(ေဆြးေျမ့)ပ်က္စီးေစခဲ့၏။ (ထိုနည္းပမာ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ကင္းမဲ့ေသာသူတို႔၏ အလွဴဒါနမ်ားသည္လည္း ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌ အခ်ည္းႏွီးပင္ ျဖစ္ေပမည္)။ အမွန္ ေသာ္ကားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ယင္းသူတို႔အား ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသူတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳၾကကုန္သတည္း။


၀၀၃ း ၁၁၉။ ၾကည့္စမ္း၊ ဟယ္- (မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔) အသင္တို႔သည္ (သာလွ်င္) ယင္းသူတို႔အားခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾကကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူတို႔မူကား အသင္တို႔အား (အလ်င္း) ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးၾကသည္မဟုတ္ေခ်။ ၎ျပင္အသင္တို႔သည္(ေကာင္းကင္မွက်ေရာက္လာေသာ)က်မ္းဂန္အလံုးစံုတို႔ကို ယံုၾကည္ၾကကုန္သည္။ (ထိုသူတို႔ကား ဤသို႔မဟုတ္ေခ်) ထိုမွတပါး ယင္းသူတို႔သည္ အသင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၾကေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားထားရိွၾကပါၿပီ ဟု ေျပာဆိုၾက ကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ (အသင္တို႔ကြယ္ရာတြင္) တကိုယ္ထီးတည္း ျဖစ္ၾကေလေသာအခါ အသင္တို႔ အေပၚ၀ယ္ အမ်က္ေဒါသထြက္ခါ (မိမိတို႔၏) လက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုပင္ ကိုက္ခဲၾကကုန္သည္။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ယင္းသူတို႔အား (အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အမ်က္ေဒါသႏွင့္ပင္ ေသၾကကုန္ေလာ့ ဟု ေျပာ ၾကားပါေလ။မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ရိွေသာအရာမ်ားကို အၾကြင္းမဲ့ သိရိွေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္တည္း။

၀၀၃ း ၁၂၀။ အကယ္၍ အသင္တို႔၌ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါမူ၊ ထိုသူတို႔အား စိတ္ဒုကၡေရာက္ေစ၏။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔၌ တစ္စံုတစ္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုက္ေရာက္သည္ရိွေသာ္၊ ယင္း သူတို႔သည္၀မ္းသာအားရ ျဖစ္ၾကေလသတည္း။ အမွန္ စင္စစ္ေသာ္ကားအကယ္၍သာ သင္တို႔သည္ သည္းခံျခင္းတရား ထားရွိ၍ျပစ္မႈစ႐ိုက္မ်ားမွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကပါမူ၊ ထိုသူတို႔၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ႀကံစည္မႈသည္ အသင္တို႔အား လံုး၀ နစ္နာေစႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။မုခ်အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာ ကိစၥအရပ္ရပ္တို႔ကို အၾကြင္းမဲ့ သိရိွေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၂၁။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အခါတစ္ပါး၌ အသင္သည္ မိမိအိမ္သူ အိမ္သားမ်ားထံမွ (စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ အလို႕ငွာ အုဟုဒ္ေတာင္ေျခသို႔) နံနက္ ေစာေစာ ထြက္ခဲ့၍ တပ္စဲြရန္ေနရာမ်ားတြင္ မုအ္မာန္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထား႐ွိေသာ သူတို႔အား ေနရာခ်ေပးလ်က္ ႐ွိခဲ့သည္ (ကို အသင္သည္ျပန္လည္၍ သတိရွိပါေလ)။ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္(ထိုအခါ က အသင္တို႔ႏွင့္ တကြ အသင္တို႔၏ ရန္သူမ်ားေျပာဆိုၾကေသာ စကားအရပ္ရပ္တို႔ကို) အၾကြင္းမဲ့ ၾကားသိေတာ္မူေသာအရွင္။ (အသင္တို႔ႏွင့္တကြ အသင့္တို႔၏ရန္သူမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္အေျခအေန အလံုးစံုတို႔ကို) အၾကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။


၀၀၃ း ၁၂၂။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အသင္(မြတ္စ္လင္မ္)တို႔အနက္မွလူစုႏွစ္စုကားအားေလွ်ာ့(၍လွည့္ျပန္ၾက)ရန္ ႀကံရြယ္ ခဲ့ၾကေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ထိုလူစုႏွစ္စုလံုးကိုပင္ ေစာင့္ေရွာက္ လ်က္ ရွိေတာ္မူခဲ့သည္။သို႔ျဖစ္ရာ ယုံၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ထားရွိၾကကုန္ေသာ မုအ္မာန္ အေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာလွ်င္ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍ အားကိုးအားထား)ျပဳေခ်သည္။

၀၀၃ း ၁၂၃။ အသင္တို႔သည္ ဗဒ္ရ္ (စစ္ပဲြ၌) အင္အား ခ်ည့္နဲ႔ေနခိုက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ဧကန္အမွန္ကူညီေတာ္မူခဲ့ေခ်ၿပီ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္ရြံ႔ၾကေလကုန္။ သို႔မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏) ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ကိုသိတတ္ၾကရာသတည္း။

၀၀၃ း ၁၂၄။ (အို - နဗီတမန္ေတာ္) ထိုအခါ သင္သည္ (စစ္ျမျပင္၌) မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔ အား (ဤသို႔)ေျပာၾကားလ်က္ ရွိခဲ့ေလသည္။ (ဟယ္-အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔ကိုေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား (ထိုအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ) ဆင္းသက္ေစေတာ္မူျခင္း ခံရေလ ေသာ’မလာအိကဟ္’အပါးေတာ္ေစတမန္သံုးေထာင္ျဖင့္ ကူညီေစာင္မေတာ္မူျခင္းသည္ အသင္တို႔အဖို႔ မလံုေလာက္ပါသေလာ။

၀၀၃ း ၁၂၅။ အဘယ္ေၾကာင့္ မလံုေလာက္ပါမည္နည္း။ (မုခ်လံုေလာက္ေပမည္)။ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ ခႏီၲတရားထားရွိၾကပါလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ထိုနည္း တူစြာ အသင္တို႔သည္(ျမစ္တားထားေသာအခ်က္တို႔မွ) ၾကည္ေရွာင္ၾက ပါလွ်င္ လည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ထို (ရန္)သူမ်ားသည္ အသင္တို႔ထံ ႐ုတ္တရက္တမဟုတ္ျခင္း လာေရာက္(တုိက္ခိုက္)ၾကပါလွ်င္ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ကို ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္အမွတ္သညာ ထားရွိၾကကုန္ေသာ မလာအိကဟ္ အပါးေတာ္ေစတမန္ ငါးေထာင္ျဖင့္ အသင္တို႔အား ကူညီေစာင္မေတာ္မူလတၱံ႔။

၀၀၃ း ၁၂၆။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (တမန္ေတာ္ျမတ္၏)ထို (ေျပာၾကားခ်က္) ကို အသင္တို႔အဖို႔ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာသတင္း (ျဖစ္ေစရန္)ႏွင့္ ထို (ေျပာၾကားခ်က္ကို ၾကားသိရျခင္း)အားျဖင့္ အသင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားတည္ၿငိမ္ရန္အတြက္သာလွ်င္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ ကူညီမႈဟူသည္ကား တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ျဖင့္လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာ။ အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္တံုဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္မွသာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်သည္။

၀၀၃ း ၁၂၇။ (4င္းျပင္ ယင္းသို႔ ကူညီေစာင္မေတာ္မူျခင္းသည္) ‘ကာဖိရ္’ မယံုမၾကည္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ ၾကကုန္ေသာသူတို႔အနက္မွတစ္စုကို ဖ်က္စီးရန္အတြက္ ျဖစ္ေခ်သည္။သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းသူအား ဂုဏ္ရည္ေသးသိမ္ေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ယင္းသူတို႔သည္ အလိုဆႏၵမျပည္႔၀ၾက ဘဲလ်က္ ျပန္လွည့္(ဆုတ္ခြာထြက္ေျပး)ၾကရေပမည္။

၀၀၃ း ၁၂၈။ (အို- နဗီတမန္ေတာ္) ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အသင္တစ္စံုတစ္ရာ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္မရွိေခ်။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔ဖက္သို႔ က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ျပန္လွည့္ေတာ္မူသည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသူတို႔အား အျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္ေစ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ထိုသူမ်ားသည္မုခ်ဧကန္ မေတာ္မတရားက်ဴးလြန္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

၀၀၃ း ၁၂၉။ ထို႔ျပင္တ၀ အာကာသေကာင္းကင္မ်ား၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ (သက္ရွိသက္မဲ့) အရာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ပထ၀ီေျမ၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ (သက္ရွိသက္မဲ့) အရာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူေသာအရာမ်ားခ်ည္းသာတည္း။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူကို အျပစ္မွခ်မ္းသာေပးသနားေတာ္မူသည္။၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာ သူကိုအျပစ္ေပးေတာ္မူေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အျပစ္မ်ားမွ အလြန္ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူထေသာအရွင္၊ အစဥ္သနားၾကင္နာ ညႇာတာေတာ္မူထေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၃၀။ အို- မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ထားရွိသူအေပါင္းတို႔။ အသင္တို႔သည္ ဆထက္တိုးျပီးျဖစ္ေသာ၊ဆေပါင္းမ်ားစြာေသာ အတိုးအၫြန္႔ကို မစားၾကကုန္လင့္။4င္းျပင္ အသင္တို႔ သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလ ကုန္၊ သို႔မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္ၾက ကုန္အံ့။

၀၀၃ း ၁၃၁။ ထိုမွတစ္ပါးတံု အသင္တို႔သည္ ကာဖိရ္ မယံုၾကည္ ေသြဖယ္ျငင္းပယ္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔ အဖို႔ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေသာ (ငရဲ)မီး ေဘးမွ(လည္း) ၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလကုန္။

၀၀၃ း ၁၃၂။ ထို႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို၎၊ ရစူလ္ တမန္ေတာ္၏ၾသ၀ါဒမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လိုက္နာၾကေလကုန္။ သို႔မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ သနားၾကင္နာ ညႇာတာ ေတာ္မူျခင္းကို ခံၾကရလတၱံ႕။

၀၀၃ း ၁၃၃။ ထိုျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္မွျဖစ္ေသာအျပစ္မွ ခ်မ္းသာ ေပးသနားေတာ္မူရာသို႔လည္းေကာင္း၊ ဂ်ႏၷတ္ အမတ သုခဘံုသို႔လည္းေကာင္း၊သူ႔ထက္ငါသာေအာင္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပးလာၾကကုန္ေလာ့။ ထိုဂ်ႏၷတ္ အမတသုခဘံု၏ အက်ယ္အ၀န္းကား မိုးေကာင္ကင္မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမျပင္(တမွ်) ျဖစ္၏။ ထို ဂ်ႏၷတ္ အမတသုခဘံုသည္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္ ၾကကုန္ေသာမြတၱကီ သူေတာ္စင္မ်ားအဖို႔ အသင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေလသတည္း။

၀၀၃ း ၁၃၄။ ထိုသူေတာ္စင္မ်ားသည္ စီးပြားတိုးတက္ေခ်ာင္လည္စြာရွိေသာ အခ်ိန္အခါမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရွိေသာအခါမ်ား၌လည္းေကာင္း (အခ်ိန္အခါမေရြး)ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲ လွဴဒါန္းၾကကုန္၏။ (ထိုသူေတာ္စင္မ်ားသည္)အမ်က္ေဒါသကို ခ်ဳပ္တည္းမ်ဳိသိပ္ေသာသူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကကုန္၏။ လူသားတို႔အား ခြင့္လႊတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကကုန္၏။ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ယင္းသို႔)ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ေသာ သူမ်ားအား ႏွစ္သက္ေတာ္မူေခ်သတည္း။

၀၀၃ း ၁၃၅။ ထို႔ျပင္တ၀ ယင္းသူေတာ္စင္မ်ားသည္ ညစ္ညမ္းေသာ ကိစၥတရပ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္မိၾကသည္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းမိၾက သည္ျဖစ္ေစ (ျပဳမိလွ်င္ျပဳမိျခင္း) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေအာက္ေမ့ တသ သတိရၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔အျပစ္မ်ားမွ ခ်မ္းသာရန္အလို႔ငွါ(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌) အသနားခံ ေတာင္းပန္ၾကကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါးအျပစ္မ်ားမွ ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏိုင္ေသာသူ သည္အဘယ္သူနည္း။ တဖန္ ယင္းသူတို႔သည္ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္မိၾကေသာ (ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကို) ဇြတ္တိုး၍ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္သိနားလည္ၾကပါလ်က္ ႏွင့္ လက္မေလွ်ာ့ဘဲ ျပဳၿမဲျပဳေနခဲ့ၾကသည္လည္း မဟုတ္ေခ်။


၀၀၃ း ၁၃၆။ ထိုသူေတာ္စင္တို႔၏အက်ဳိးကား ယင္းသူတို႔ အားေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ အျပစ္ခ်မ္းသာေပးသနားေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္မ်ား ျဖစ္၏။ ထိုဥယ်ာဥ္မ်ား၏ေအာက္တြင္ စမ္းေရေခ်ာင္း မ်ားစီးဆင္းလ်က္ရွိ၏။ (ထိုသူေတာ္စင္မ်ားသည္)ထို ဥယ်ာဥ္မ်ား၌ ထာ၀စဥ္ စံျမန္းေနထိုင္လ်က္ရွိၾကကုန္အံ့။ စင္စစ္ ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ေသာသူတို႔၏ကုသိုလ္ အက်ဳိးသည္ အလြန္ေကာင္းျမတ္လွေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၃၇။ ဧကန္ဆတ္ဆတ္ အသင္တို႔အလ်င္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ (အယူ၀ါဒ) ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားကို (လိုက္စားသူမ်ား)လြန္ေလခဲ့ၾကေခ်ၿပီ။ သို႔ျဖစ္ရာ အသင္တို႔သည္ ကမၻာေျမျပင္၀ယ္ သြားလာလွည့္ပတ္၍ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေဒသနာေတာ္ကို) မဟုတ္မမွန္ မုသားဟု ေျပာဆိုျငင္းပယ္ၾကေသာသူတို႔၏ ေနာက္ဆံုးအျဖစ္အပ်က္သည္ မည္သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္ကို၊ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ၾကေလကုန္။

၀၀၃ း ၁၃၈။ ဤသည္ကား လူခပ္သိမ္းတို႔ (သိနားလည္ ႏိုင္ရန္) အလို႔ငွာ ရွင္းလင္းေဖၚျပခ်က္လည္းျဖစ္၏။ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကကုန္ေသာ မြတၱကီ သူေတာ္စင္မ်ားအဖို႔ တရားဓမၼ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလည္းျဖစ္၏။ ဆံုးမၾသ၀ါဒလည္းျဖစ္၏။

၀၀၃ း ၁၃၉။ ထိုျပင့္တ၀အသင္တို႔သည္ အားလည္းမေလွ်ာ႔ၾကကုန္လင့္၊ ပူပင္ေသာကလည္းမျဖစ္ၾကကုန္လင့္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အကယ္၍သာ အသင္တို႔သည္ မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားထားရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါမူ (ေနာက္ဆံုးတြင္)အသင္တို႔သည္သာလွ်င္ အႏိုင္ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကလတၱံ႔။

၀၀၃ း ၁၄၀။ အကယ္၍ အသင္တို႔၌ (အုဟုဒ္ စစ္ေျပျပင္တြင္) တစံုတရာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ ထိေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္ ယင္းကဲ့သို႔ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္သည္ပင္ (ဗဒ္ရ္စစ္ ေျမျပင္တြင္) ထိုရန္သူမ်ား၌လည္း ထိေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ (ႏိုင္တစ္ခါ႐ံႈးတစ္လွည့္ျဖစ္ေသာ) ဤေခတ္သမယမ်ားကို ငါအရွင္ျမတ္သည္လူသား တို႔စပ္ၾကားတြင္ လွည့္ပတ္ေရာက္ေစေတာ္မူသည္။(ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ေတာ္မူျခင္းမွာ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အီမာန္ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရွိၾကေသာ ‘မုအ္မင္န္’တို႔ကို သိရွိေတာ္မူရန္ အလို႔ငွာလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔အနက္မွ အခ်ဳိ႔တို႔ကို (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌) အသက္စြန္႔သြားေသာ အာဇာနည္မ်ား အျဖစ္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူရန္အလို႔ငွာလည္းေကာင္း ျဖစ္ေခ်သည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မတရား က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားေသာ သူမ်ားကိုႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။

၀၀၃ း ၁၄၁။ ၎ျပင္ (ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ေတာ္မူျခင္းမွာ)အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ‘မုအ္မင္န္’ အီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားထားရွိေသာသူတို႔အား (ျပစ္မႈအေပါင္းတို႔မွ) သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစေတာ္ မူရန္ အလို႔ငွာလည္းေကာင္း၊ ကာဖိရ္မယံုမၾကည္ ေသြဖယ္ ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းေတာ္မူရန္ အလို႔ငွာလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၀၃ း ၁၄၂။ (အို-မြတ္စ္္လင္မ္အေပါင္းတို႔) အသင္တို႔သည္’ဂ်ႏၷတ္’အမတသုခဘံုသို႔ (လြယ္လင့္တကူလ်င္ျမန္ထုတ္ေခ်ာက္) ၀င္ေရာက္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ၾကေလသေလာ။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ယခုတိုင္)အသင္တို႔အနက္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ ခိုက္ေသာ သူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ရွိေတာ္မမူေသးေပ။ ထိုနည္းတူစြာ ခႏၱီတရား ထားရွိသူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ရွိေတာ္မမူေသးေခ်။

၀၀၃ း ၁၄၃။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ မရဏေသျခင္းတရားကို ထိုမရဏေသျခင္းတရားႏွင့္ မေတြ႔ႀကံဳမီ အလ်င္က မခြၽတ္မလြဲ ေတာင္းတလ်က္ရွိခဲ့ၾကကုန္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ(ယခုမူကား)အသင္တို႔သည္ ထိုမရဏ ေသျခင္းတရားကို (မိမိတို႔ ေတာင္းတသည့္အားေလ်ာ္စြာ) မလဲြဧကန္ မ်က္ျမင္ဒိ႒ေတြ႕ျမင္ခဲ့ဲ ၾကေခ်ၿပီတကား။

၀၀၃ း ၁၄၄။ အမွန္ေသာ္ကား [တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)]သည္ ရစူလ္ တမန္ေတာ္တစ္ပါးမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထို (ရစူလ္တမန္ေတာ္) မုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ အလ်င္ (အျခား) ရစူလ္ တမန္ေတာ္မ်ား(လည္း) မလြဲဧကန္ လြန္ေလခဲ႔ၾကေခ်ၿပီ။ သို႔ျဖစ္ေပရာအကယ္၍သာ ထို (ရစူလ္တမန္ေတာ္) မုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္(လည္း)ကြယ္လြန္ေသဆံုးခဲ႔လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ သတ္ျဖတ္ ျခင္းခံခဲ႔ရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အသင္တို႔သည္ (စစ္ေျမျပင္မွျဖစ္ေစ၊ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္မွ ျဖစ္ေစ) မိမိတို႔ေျခဖေႏွာင့္ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္၍ဆုတ္ခြာသြား ၾကမည္ေလာ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကားမည္သူမဆို မိမိ ေျခဖေႏွာင့္ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္၍ ဆုတ္ခြာသြားပါမူ ထိုသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား အနည္းငယ္မွ်အလ်င္း ဆံုး႐ႈံးနစ္နာ ေစႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္တ၀အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေက်းဇူး ေတာ္မ်ားကို သိတတ္ေသာသူတုိ႔အား မၾကာမီ အက်ဳိး ေက်းဇူး ေပးသနားေတာ္မူအံ့။

၀၀၃ း ၁၄၅။ ထုိမွတစ္ပါး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၌မွ်အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မရွိဘဲလ်က္ ေသဆံုးႏိုင္ခြင့္မရွိေခ်။ (လူတိုင္းအဖို႔ေသဆံုးရန္အတြက္) သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္သည္ ေရးသားၿပီးျဖစ္၏။ တဖန္မည္သူမဆို ေလာကီအက်ဳိးကို အလိုရွိ ခဲ႔ပါမူ၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္(အလိုေတာ္ရွိပါလွ်င္) ထိုသူအား ေလာကီအက်ဳိးကို ေပးသနားေတာ္မူအံ့။ ထိုနည္းတူစြာ မည္သူမဆို ေနာင္တမလြန္ဘ၀၏အက်ိဳးေက်းဇူးကို အလိုရွိခဲ႔ပါလွ်င္၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူအား ေနာင္တမလြန္ဘ၀၏ အက်ဳိးကို ေပးသနားေတာ္မူအံ့။၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ သူတို႔အားမၾကာမီ အက်ဳိးေပးဆပ္ေတာ္မူအ့ံ။

၀၀၃ း ၁၄၆။ ၎ျပင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးၾကကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား သည္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ၾကေလသည္။ သို႔ပါလ်က္ ထုိသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္တြင္ မိမိတုိ႔၌ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အား ေလ်ာ့ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အင္အားေလ်ာ့နည္းျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ႀကိဳ႕ငဲ႔ နိမ့္က်ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ မရွိခဲ့ၾကေခ်။အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ဇြဲသတၱိႏွင့္ျပည့္စံု၍) ခႏၱီတရားထားရွိသူတို႔ကို ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူေပသည္။

၀၀၃ း ၁၄၇။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ (ယင္းကဲ့သို႔ ေဘးအတန္တန္၊ ရန္အဖံုဖံု၊ ဆင္းရဲဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာက္ေနၾကေသာအခါတစ္စံုတစ္ရာ ၿငီးၿငဴျခင္း မျပဳဘဲ) ဤသို႔သာလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္သည္။အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔၏ အျပစ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔၏ အေရးကိစၥတြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔၏ အလြန္အကြၽန္ ျပဳမူခဲ႔ျခင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာခြင့္ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ထုိမွတပါး အသွ်င္ျမတ္သည္ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး တို႔၏ေျခမ်ားကို (ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာတရားလမ္းစဥ္အေပၚ၌) တည္တ့ံခိုင္ျမဲေစေတာ္မူပါ။ ၎ျပင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား ကာဖိရ္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားကင္းမဲ႔ေသာ သူတို႔အေပၚ၌ ေအာင္ျမင္ ျခင္းကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။

၀၀၃ း ၁၄၈။ သို႔ျဖစ္ေပရာ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူတို႔အား ေလာကီအက်ဳိး(ျဖစ္ေသာေအာင္ျမင္မႈ)ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကိုလည္းေကာင္း ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ႔ေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္အမူ က်င့္မူေသာ သူတို႔အား ခ်စ္ၾကည္ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၃ း ၁၄၉။ အုိ-ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိသူ အေပါင္းတုိ႔၊ အသင္တုိ႔သည္ အကယ္၍သာ ကာဖိရ္ ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔(ေျပာဆိုၾကသည့္အတိုင္း) လိုက္နာၾကပါမူ၊ ယင္းသူတို႔သည္အသင္တုိ႔အား (အစၥလာမ္သာသနာေတာ္မွ ကုဖ္ရ္ အယူ၀ါဒမ်ားဖက္သို႔) ျပန္လည္၍ လွည့္ေစၾကကုန္အ့ံ။ သို႔ျပန္လွည့္သြားၾကလွ်င္ အသင္တို႔သည္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးသူမ်ားအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိသြားၾကကုန္လတၱံ႕။

၀၀၃ း ၁၅၀။ စင္စစ္အားျဖင့္(ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ကင္းမဲ႔ေသာသူတို႔သည္ အသင္တုိ႔အား ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမ်ား)အလ်င္း မဟုတ္(ၾကေခ်။) အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္အသင္တုိ႔အား အထူးေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ေစာင္မသူမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး ေစာင္မေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၅၁။ မၾကာျမင့္မီ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကာဖိရ္ မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးအတြင္းသို႔အလြန္တရာေၾကာက္လန္႔ေသာ စိတ္ကိုထည့္သြင္းေတာ္မူအ့ံ။အေၾကာင္းေသာ္ကား ယင္းသူတုိ႔သည္ အၾကင္အရာမ်ားကိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကိုးကြယ္ခဲ႔ၾက၏။ ထိုအရာမ်ားကို (တြဲဖက္ယွဥ္ၿပဳိင္ကိုးကြယ္ရန္အေၾကာင္း)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္ သက္ေသသာဓကတစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ႔သည္ မဟုတ္ေခ်။၎ျပင္ ယင္းသူတုိ႔၏ ေနထုိင္ရာဌာနသည္ ငရဲမီးဘံုပင္ျဖစ္၏။စင္စစ္ မေတာ္မတရား ျပဳမူသူတို႔၏ ေနထုိင္ရာဌာနသည္အလြန္တရာ ဆိုးရြားလွ၏တကား။

၀၀၃ း ၁၅၂။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အဖို႔ မိမိထားရွိေတာ္မူခဲ႔ေသာ ကတိေတာ္ကို အတည္ျဖစ္ေစေတာ္မူခဲ႔ေခ်ၿပီ။ အၾကင္အခါ၀ယ္ အသင္တုိ႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ထိုကာဖိရ္တို႔အား သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေနၾကကုန္၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အသင္တို႔အား ထိုအရွင္ျမတ္က အသင္တို႔ႏွစ္သက္ၾကကုန္ေသာ (၀ါ)ေအာင္ ျမင္မႈကို(မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕) ျပသေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ အသင္တို႔သည္ သူရသတိၱ ည့ံဖ်င္းသြားခဲ႔ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ (နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္၏) အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားခဲ႔ၾက၏။ (နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္၏)အမိန္႔ ေတာ္ကိုလည္း ေသြဖည္ခဲ႔ၾက၏။ (ထုိအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏အကူအညီကို ႐ုပ္သိမ္းထားေတာ္မူခဲ႔ေလသည္၊ အေၾကာင္းေသာ္ကား) အသင္တို႔အနက္ အခ်ဳိ႕သည္ ေလာကီ(အက်ဳိးစီးပြား)ကိုအလိုရွိ၏။ အခ်ဳိ႕ကမူ ေနာင္တမလြန္ဘ၀(သုခခ်မ္းသာ)ကိုအလိုရွိ၏။ ထို႔ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား စမ္းသပ္ေတာ္မူရန္ အလို႔ငွာထို(ရန္)သူတို႔ကို (သုတ္သင္ရွင္းလင္းေနျခင္း)မွ အသင္တို႔အားျပန္လွည့္ေစေတာ္မူခဲ႔ေလသည္။ (ယခုမူကား) ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အား (အျပစ္မ်ားမွ) မုခ်ဧကန္ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူၿပီး ျဖစ္ေလၿပီ။ စင္စစ္တမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္မုအ္မင္န္ယံုၾကည္ျခင္း သဒၵါတရားထားရွိသူ တို႔အဖို႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၅၃။ (ျပန္လည္ေအာက္ေမ႔သတိရၾကေလကုန္)တရံေရာအခါ အသင္တို႔သည္ (အုဟုဒ္ စစ္ေျမျပင္ မွ) မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ျပန္လွည့္၍ မၾကည့္ဘဲ(ကိုယ္လြတ္႐ုန္းကာ)ထြက္ေျပးေနၾကေလသည္။ စင္စစ္(ထိုအခါ)ရစူလ္တမန္ေတာ္သည္ အသင္တို႔ေနာက္မွ အသင္တို႔အားဟစ္ေခၚလ်က္ ရွိေတာ္မူခဲ႔ေလသည္။ (သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ မလိုက္နာဘဲ ရစူလ္တမန္ေတာ္ကို စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္ေစခဲ႔ၾကသည္။) သို႔ျဖစ္ေပရာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္(နဗီတမန္ေတာ္ကို အသင္တုိ႔စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ေစခဲ႔ၾကသည့္အတြက္) အသင္တို႔အားစိတ္ဆင္းရဲျခင္းအစား စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကိုပင္ ေပးေတာ္မူခဲ႔ေလသည္။သို႔မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ (ဤသည္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ေနာက္ေနာင္မ်ားတြင္) မိမိတို႔ လက္လြတ္သြားေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၌ ဆိုက္ေရာက္လာေသာေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ပူေဆြးၾကမည္မဟုတ္ေပ၊ စင္စစ္တမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာ ကိစၥအရပ္ရပ္တို႔ကို အၾကြင္းမဲ႔ ၾကားသိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၅၄။ တစ္ဖန္ (ယင္းကဲ႔သို႔) စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ ၾကၿပီးေနာက္ (စိတ္ခ်မ္းသာေစရန္) ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ ၌ ေဘးရန္ကင္းၿငိမ္းျခင္း တည္းဟူေသာ ငိုက္မ်ည္းျခင္းကို ခ်ေပးေတာ္မူခဲ႔ေလသည္။ ယင္းငိုက္မ်ည္းျခင္းသည္အသင္တုိ႔ အနက္မွ လူတစ္စုကို လႊမ္းမိုးခဲ႔ေလသည္။ သို႔ရာတြင္(မုနာဖစ္က္မည္ေသာ) လူတစ္စုမွာမူ၊ မိမိတုိ႔၏ အသက္(ေဘးအႏၲရာယ္)မ်ားကိုသာ စိုးရိမ္ေနခဲ႔ၾကကုန္သည္။ ထိုသူတို႔ကားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မမွန္ကန္ေသာ၊ မိုက္မဲေသာ(ေခတ္က) ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ဳိးကို ယူဆခဲ႔ၾက ကုန္၏။ထုိသူတို႔က အကြၽႏု္ပ္တို႔၌ (ယခုေတြ႕ႀကံဳေန ရေသာ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) တစံုတရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ အမိန္႔အာဏာမ်ားရွိပါသလား ဟုေျပာဆိုၾက၏။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အမိန္႔အာဏာ အားလံုးတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌သာရွိသည္ဟု အသင္ ေျပာၾကားပါေလ။ (စစ္စစ္အားျဖင့္) ထိုသူတို႔သည္မိမိတုိ႔စိတ္တြင္း၌ ထိမ္ခ်န္ထားရွိသမွ်တို႔ကို အသင့္အား (ပြင့္လင္းစြာ) ထုတ္ေဖာ္(ေျပာဆို)ၾကသည္မဟုတ္ေပ။ ယင္းသူတို႔က အကယ္၍သာ အကြၽႏု္ပ္တို႔၌ တစ္စံုတစ္ရာမွ်ေသာအမိန္႔အာဏာသည္ ရွိခဲ႔ပါမူ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤေနရာ (စစ္ေျမျပင္)၌ အသတ္ခံၾကရမည္မဟုတ္ေပ ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ဤသို႔) ေျပာၾကားပါေလ။ အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတို႔အိမ္မ်ား၌ပင္ရွိေနၾကသည့္တိုင္ေအာင္ (ေရွးဦးမစြက) အသတ္ခံရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ၾကေသာသူတို႔မွာကား မိမိတို႔အသတ္ခံရမည့္ေနရာမ်ားသို႔ မုခ်ထြက္လာၾကရမည္သာျဖစ္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား (ယင္းကဲ႔သို႔ျဖစ္ခဲ႔ရသည္မွာ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ ရင္မ်ားအတြင္း၌ရွိေသာ (ယံုၾကည္မႈ)ကိုစမ္းသပ္ေတာ္မူျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ရွိေသာ (အညစ္အေၾကးတို႔)ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေစေတာ္မူျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေခ်သည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (လူသားတို႔၏) ရင္မ်ားအတြင္း၌ရွိသည့္ အရာတို႔ကို အၾကြင္းမဲ႔သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၅၅။ အသင္တို႔အနက္မွ အၾကင္သူတို႔သည္ (မြတ္စ္လင္မ္ႏွင့္ကာဖိရ္) လူစုႏွစ္စုတို႔ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ဆံု တိုက္ခိုက္ၾကေသာေန႔တြင္ (စစ္ေျမျပင္မွ) ဧကန္စင္စစ္ေက်ာခိုင္း၍ ျပန္လွည့္ ဆုတ္ခြာသြားၾက၏။ (စင္စစ္တမူကား)႐ႈိင္တြာန္သည္ ထိုသူတို႔ျပဳက်င့္ခဲ႔ေသာ အခ်ဳိ႕ျပဳမူခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ထိုသူတို႔ကို ေျခေခ်ာ္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ေလၿပီ။ သို႔ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ကား ထိုသူတို႔အား အမွန္စင္စစ္ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူခဲ႔ေလၿပီ။ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူထေသာ အရွင္ျမတ္၊အလြန္တရာ ေထာက္ထား ညႇာတာ သည္းခံေတာ္မူထေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။


၀၀၃ း ၁၅၆။ အို-’မုအ္မင္န္’ သက္၀င္ ယံုၾကည္သူ အေပါင္းတို႔။အသင္တို႔သည္ အၾကင္သူတို႔ကဲ႔သို႔ မျဖစ္ၾကကုန္လင့္။ ထိုသူတို႔သည္ မယံုမၾကည္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကသည့္ျပင္ မိမိတို႔၏ညီသား အစ္ကိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုညီသားအစ္ကိုမ်ားသည္ပထ၀ီေျမျပင္၀ယ္ (သာသနာေရးကိစၥႏွင့္)ခရီးသြားလာၾကေသာအခါ (ကြယ္လြန္ေသဆံုးခဲ႔သည္) ျဖစ္ေစ၊ စစ္သည္ေတာ္မ်ားျဖစ္(၍ စစ္ေျမျပင္၌က်ဆံုး)ခဲ႔သည္ျဖစ္ေစ၊ အကယ္၍သာထုိသူတို႔သည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူရွိေနခဲ႔ၾကပါလွ်င္ (ယင္းကဲ႔သို႔)ေသေၾက ပ်က္စီးၾကမည္လည္းမဟုတ္။ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံၾကရမည္လည္းမဟုတ္ေပတကား ဟု ေျပာဆိုေလ႔ ရွိၾကကုန္၏။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူမ်ားကဲ႔သို႔ အသင္တို႔မျဖစ္ ၾကသည္ကိုပင္ ထုိ (ကာဖိရ္ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ေသာ)သူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးတြင္း၌ ၀မ္းနည္းပူေဆြးဖြယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစေတာ္ မူရန္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ရွင္ေစေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ေသေစေတာ္မူ၏။ထိုမွတစ္ပါးတံု အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာ ကိစၥရပ္တို႔ကိုလည္း ခြဲျခားသိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

၀၀၃ း ၁၅၇။ သို႔ရာတြင္မူကား စင္စစ္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ အသတ္ခံၾကရသည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေသဆံုးၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးသနား ေတာ္မူျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ က႐ုဏာေတာ္သည္လည္းေကာင္း။ ထုိ(ကာဖိရ္)တို႔ စုေဆာင္းၾကကုန္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားထက္ မုခ်ဧကန္ သာလြန္၍ ေကာင္းျမတ္ေပသည္။

၀၀၃ း ၁၅၈။ ထိုနည္းတူစြာ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ စင္စစ္ေသဆံုးၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အသတ္ခံၾကရသည္ျဖစ္ေစ၊ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သုိ႔သာလွ်င္ မုခ်စု႐ံုးေစျခင္းခံၾကရေပမည္။

၀၀၃ း ၁၅၉။ တဖန္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ က႐ုဏာေတာ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ထုိသူတို႔ႏွင့္ႏူးညံ့(စြာဆက္ဆံ)ခဲ႔ေလၿပီ။ အကယ္၍သာ အသင္သည္ၾကမ္းတန္းေသာသူ (လူမႈဆက္ဆံေရး၌) စိတ္သေဘာ ခက္ထန္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာသူျဖစ္ခဲ႔ပါမူ၊ ထုိသူတို႔သည္ အသင္၏အပါးမွကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ကာ ထြက္ခြာသြားၾကမည္မွာ ဧကန္မလြဲတည္း။ သို႔ျဖစ္ရကား အသင္သည္ ထုိသူတို႔(၏ ခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ား)ကို ခြင့္လႊတ္ပါေလ။ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌လည္း) ထုိသူတို႔ အဖို႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို အသနားခံေပးပါေလ။ ထိုမွတပါးတံု အသင္သည္ ေရးခြင့္ကိစၥအ၀၀ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထိုသူတို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါေလ။ (သို႔ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္)ၿပီးေနာက္ အသင္သည္ (တစ္စံုတရာေသာ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္အခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အေပၚ၀ယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ် လႊဲအပ္(၍ျပဳလုပ္)ပါေလ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္(မိမိအေပၚ၀ယ္) ယံုၾကည္စိတ္ခ် အားထားေသာသူတို႔ကိုခ်စ္ခင္ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၃ း ၁၆၀။ (အို-သက္၀င္ယံုၾကည္သူ အေပါင္းတုိ႔) အကယ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ကူညီေစာင္မေတာ္မူပါလွ်င္၊ အသင္တို႔အေပၚ၌ ေအာင္ျမင္ လႊမ္းမိုးမည့္သူဟူ၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။သို႔ရာတြင္ အကယ္၍သာ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား(ကူညီေစာင္မေတာ္မူျခင္း မျပဳဘဲ) စြန္႔ပစ္ထားေတာ္မူပါလွ်င္၊ထုိကဲ႔သို႔ စြန္႔ပစ္ထားေတာ္မူၿပီးေနာက္ အသင္တို႔အား ကူညီေစာင္မမည့္သူသည္ အဘယ္သူ ရွိပါေသးသနည္း။ သို႔ျဖစ္ရကား ယုံၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ထားရွိေသာ သူတို႔သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အေပၚ၌သာလွ်င္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်အားထားၾကရမည္သာတည္း။

၀၀၃ း ၁၆၁။ ၎ျပင္၊ မည္သည့္ နဗီတမန္ေတာ္တစ္ပါးမွ်ထိမ္ခ်န္လွ်ိဳ႕၀ွက္ျခင္း (သစၥာမဲ႔ျခင္း) မရွိခဲ႔ၿပီ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သူမဆို ထိမ္ခ်န္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခဲ႔ပါမူ ထိုသူသည္ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္ မိမိထိမ္ခ်န္လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာအရာမ်ားကို(အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔) ယူေဆာင္လာအံ့။ထုိ႔ေနာက္ လူတိုင္းသည္ မိမိရွာေဖြဆည္းပူး ခဲ႔သမွ်(ေသာကုသိုလ္ အကုသိုလ္၏အက်ဳိး)ကို အျပည့္ အစံုရရွိၾကလတၱံ႕။၎ျပင္ ထိုသူတုိ႔သည္ မတရား ျပဳျခင္းကို အလ်င္း ခံၾကရမည္မဟုတ္ေခ်။

၀၀၃ း ၁၆၂။ သို႔ျဖစ္ရာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္လိုလားမႈကို လိုက္နာျပဳလုပ္ေသာသူသည္ အၾကင္ သူ(ယုတ္)ကဲ႔သို႔အဘယ္မွာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္အံနည္း။ ထိုသူယုတ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမ်က္ေတာ္ကိုခံစားခဲ့ရ၏။ ထိုသူ၏ ျပန္လည္ရာဌာနသည္ ငရဲဘံုျဖစ္၏။ ထိုငရဲဘံုသည္ အလြန္ ယုတ္ညံ့ဆိုးရြားလွေသာ ျပန္လည္ရာဌာနပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၀၃ း ၁၆၃။ ထိုသူတို႔အဖို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌အဆင့္အတန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကကုန္၏။ အမွန္ ေသာ္ကားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔ျပဳမူၾကကုန္ေသာ ကိစၥအရပ္ရပ္ တို႔ကို ခြဲျခားသိျမင္ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၆၄။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုႀကည္ေသာသူတို႔ထံသို႔ ထိုသူတို႔၏အ(မ်ဳိးအစား)ထဲမွပင္အၾကင္ ရစူလ္တမန္ေတာ္တစ္ပါးကို ေစလႊတ္ေတာ္ မူျခင္းအားျဖင့္ မုခ် ယင္းသူတို႔အေပၚ (မဟာ)ေက်းဇူးေတာ္ကို ျပဳေတာ္မူခဲ႔ေခ်ၿပီ။ ထုိရစူလ္တမန္ေတာ္သည္ ယင္းသူတို႔ ေရွ႕ေမွာက္၀ယ္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေဒသနာ ေတာ္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ၾကားေလသည္။ ထုိသူတို႔အား (ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္အေပါင္းတို႔မွ) သန္႔စင္ေအာင္လည္း ျပဳေခ်သည္။ ၎ျပင္ ယင္းသူတုိ႔အား (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏) က်မ္းဂန္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထူးေသာဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ကိုလည္းေကာင္း၊ သြန္သင္ျပသ သင္ၾကားပို႔ခ်ေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ ၎တို႔သည္ (ထိုရစူလ္ တမန္ေတာ္မပြင့္မီ) အလ်င္က ထင္ရွားလွစြာေသာ လမ္းလြဲမႈ၌ပင္မုခ်ဧကန္ ရွိေနခဲ႔ၾကကုန္၏။

၀၀၃ း ၁၆၅။ တဖန္ (အုဟုဒ္ စစ္ေျမျပင္၀ယ္) အသင္တုိ႔၌အတိဒုကၡသည္ ဆိုက္ေရာက္ခဲ႔ေလသည္။ အသင္တို႔သည္ယင္းအတိဒုကၡ၏ ႏွစ္ဆမွ်ေသာ အတိဒုကၡမ်ားကိုမူ (ရန္သူတို႔၌) စင္စစ္ဧကန္ ဆိုက္ေရာက္ ေစခဲ႔ၾကၿပီးျဖစ္၏။ (သို႔အတိဒုကၡဆိုက္ေရာက္ေသာအခါ) အသင္တို႔က ဤ(ဒုကၡ)သည္(ကြၽႏု္ပ္တို႔၌) အဘယ္မွ ဆိုက္ေရာက္ပါသနည္းဟု (ညည္းညဴ)ေျပာဆိုခဲ႔ၾကေလသည္။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္ စင္စစ္) ယင္းဒုကၡသည္ အသင္တို႔ထံမွပင္ (ဆိုက္ေရာက္ျခင္း) ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားပါေလ။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို တတ္စြမ္းႏိုင္ေတာ္မူေသာ အနႏၲတန္ခိုးေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

၀၀၃ း ၁၆၆။ ၎ျပင္ (အုဟုဒ္စစ္ေျမျပင္၀ယ္) လူစုႏွစ္စုတို႔သည္ တစ္စုႏွင့္တစ္စု ရင္ဆိုင္ၾကေသာေန႔တြင္ အသင္တို႔၌ဆိုက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ (ဆိုက္ေရာက္ေသာဆင္းရဲဒုကၡပင္) ျဖစ္ေပသည္။ (ယင္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ျခင္းသည္ကား) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္သူတုိ႔အား သိရွိ ေတာ္ မူျခင္းငွာျဖစ္ေပသည္။

၀၀၃ း ၁၆၇။ ထိုနည္းတူစြာ (ယင္းကဲ႔သို႔ ဆင္းရဲဒုကၡ ဆိုက္ေရာက္ျခင္းမွာ) ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မြတ္စ္လင္မ္ ေယာင္ေဆာင္ေသာသူတို႔ကို သိရွိေတာ္မူျခင္းငွာ ျဖစ္ေခ်သည္။ စင္စစ္ ထို(မြတ္စ္လင္မ္ေယာင္ေဆာင္ ေသာ)သူတို႔အား (ဟယ္-အခ်င္းတို႔)အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တရားလမ္းေတာ္၌လာေရာက္ တိုက္ခိုက္ၾကေလကုန္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ခုခံၾကေလကုန္ ဟု ေျပာဆိုေသာအခါထိုသူတို႔က အကယ္၍သာ(စံနစ္က်ေသာ) စစ္ပြဲဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ယူဆခဲ႔ပါလွ်င္ ဧကန္မလြဲအသင္တို႔ႏွင့္ အတူ လိုက္ခဲ႔ၾကမည္ ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္သည္။ထိုသူတုိ႔သည္(ယင္းကဲ႔သို႔ ေျဖဆိုေသာ)ေန႔တြင္ အီမာန္ယံုၾကည္ျခင္းဘက္ထက္ကုဖ္ရ္ ျငင္းပယ္ျခင္းဘက္သို႔ ပို၍ နီးကပ္သူမ်ားျဖစ္ခဲ႔ၾကကုန္၏။ ထုိသူတို႔သည္ မိမိတို႔စိတ္ႏွလံုး၌ မရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိမိတို႔ႏႈတ္မ်ားျဖင့္ေျပာဆို ၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္မူကား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔ထိမ္ခ်န္လွ်ိဳ႕၀ွက္ၾကကုန္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အၾကြင္းမဲ႔သိရွိ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသည္။

၀၀၃ း ၁၆၈။ ထုိသူတို႔သည္ (စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္တိုက္ခိုက္စဥ္က) ကုိယ္တိုင္ (မိမိတို႔အိမ္မ်ားတြင္) ထိုင္ေနခဲ႔ၾကပါလ်က္(အုဟုဒ္စစ္ေျမျပင္၌က်ဆံုးခဲ့ေသာ) မိမိတို႔၏ ညီသားအစ္ကိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အကယ္၍သာ ထိုသူတို႔သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔(ေျပာစကား)ကို နာယူခဲ႔ၾကပါမူ (ယင္းကဲ႔သို႔) သတ္ျဖတ္ျခင္းခံၾကရမည္ မဟုတ္ေပတကား ဟု ေျပာဆို (ေ၀ဘန္) ၾကကုန္သည္။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ထိုသူတို႔ အား)သို႔ျဖစ္လွ်င္ အကယ္၍သာ အသင္တို႔သည္ မွန္ကန္စြာေျပာဆိုသူမ်ားျဖစ္ခဲ႔ၾကပါလွ်င္ မိမိ တို႔ကုိယ္မွ ‘မရဏ’ ေသျခင္းတရားကို ဖယ္ရွား ၾကပါေလကုန္ ဟု ေျပာဆိုေျဖၾကားပါေလ။

၀၀၃ း ၁၆၉။ ၎ျပင္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တရားလမ္းေတာ္၌ (စစ္တိုက္စဥ္)အသတ္ခံရေသာ သူတို႔ကို သူေသမ်ားဟူ၍ အလ်င္း မထင္မွတ္ပါေလႏွင့္။ (ထိုသူတို႔ကား သူေသမ်ား) အလ်င္းမဟုတ္၊ စင္စစ္မွာမူကား ထိုသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၀ယ္အသက္ရွင္ေနေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည့္ျပင္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏) ေကြၽးေမြးေတာ္မူျခင္းကိုလည္း ခံၾကရကုန္၏။

၀၀၃ း ၁၇၀။ ထိုသူတို႔သည္ ၎တို႔အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိမိ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ အက်ဳိးေက်းဇူးေတာ္ကို ၿခီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေထာင္း အားရ၊ ရႊင္လန္းလ်က္ရွိၾကသည္သာမက မိမိတို႔ေနာက္၌ (က်န္ရစ္ခဲ႔ေသာ) မိမိတို႔ႏွင့္လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုပူးေပါင္းျခင္း မရွိၾကေသးေသာသူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကကုန္သည္။ အေၾကာင္းတမူကား ထုိ (က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ) သူတို႔အဖို႔မွာလည္း (မိမိတို႔ထံ ေရာက္ရွိလာၾက ေသာအခါ) မည္သို႔မွ်စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ၀မ္းနည္းပူးေဆြးျခင္းသည္လည္းေကာင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္တည္း။

၀၀၃ း ၁၇၁။ ထုိသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွစည္းစိမ္ခ်မ္းသာ အက်ဳိးေက်းဇူးေတာ္မ်ား(ခံစားရေသာ)ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုနည္းတူစြာ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏) ရက္ေရာစြာ ေပးသနားေတာ္မူျခင္း(ကိုရရွိေသာ)ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔၏အက်ဳိးကို ျဖဳန္းတီးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ရွိၾကကုန္၏။

၀၀၃ း ၁၇၂။ အၾကင္သူတို႔သည္(အုဟုဒ္စစ္ေျမျပင္၌) ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ရရွိၿပီးေနာက္တြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ရစူလ္တမန္ေတာ္၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို လက္ခံနာယူခဲ႔ၾကကုန္သည္။ ထိုသူတို႔အနက္မွ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ အမူတုိ႔ကိုက်င့္မူသည့္အျပင္ (ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္တို႔မွလည္း) ၾကဥ္ေရွာင္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔အဖို႔မွာကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ထူးျမတ္ႀကီးက်ယ္ လွေသာအက်ဳိးဆုလာဘ္သည္ အသင့္ရွိေပသည္။

၀၀၃ း ၁၇၃။ ထုိ(သူေတာ္စင္)မ်ားကား ၎တုိ႔အား အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ဧကန္စင္စစ္ ရန္သူတို႔သည္ အသင္တို႔ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္(တိုက္ခိုက္)ၾကရန္အလို႔ငွါ (စစ္မက္ပစၥည္း အားလံုးတို႔ကို)မခြၽတ္ဧကန္ စုေဆာင္းထားရွိၾကၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရကား အသင္တုိ႔သည္ ယင္းသူတို႔အား ေၾကာက္ရြ႕ံ (တိမ္းေရွာင္)ၾကေလကုန္ ဟု ေျပာဆိုေလသည္။ သို႔တေစလည္း ၎တို႔၏ေျပာဆိုမႈသည္ (တစံုတရာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေစျခင္း မရွိေစသည့္အျပင္) ထိုသူ (ေတာ္စင္) တို႔၏ အီမာန္ သက္၀င္ယံုၾကည္မႈကို တိုးတက္ပြားမ်ား ေစခဲ႔ေလသည္။ ယင္း(သူေတာ္စင္) တို႔ကမူ (ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ၾကမည့္အစား) ျပန္လည္ ေျဖၾကားၾကသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ (မွီခိုအားထားရန္) အလို႔ငွါ လံုေလာက္ေတာ္မူေပသည္။ ၎ျပင္ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယံုပံုအားထားရာ အေကာင္းဆံုး အရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္ ဟုတုံ႔ျပန္ေျဖၾကားခဲ႔ေလသတည္း။


၀၀၃ း ၁၇၄။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ယင္းသူတို႔သည္ (ယံုၾကည္ စိတ္ခ်စြာျဖင့္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ရန္ထြက္ခဲ႔ၾကၿပီးေနာက္)မည္သည့္အႏၲရာယ္မွ် ထိေရာက္ျခင္းမွ်မရွိဘဲအလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ (ေပးသနားေတာ္မူေသာ)စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ မ်ားအျပင္ အထူးေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္တကြ(မိမိတို႔အိမ္မ်ားသို႔) ျပန္ခဲ႔ၾကကုန္သည္။ စင္စစ္ တမူကားထုိသူတို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈကိုလိုက္နာျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကကုန္၏။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္လည္းအတိုင္းမရွိ ႀကီးက်ယ္လွစြာ ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

၀၀၃ း ၁၇၅။ ဤသည္ ႐ႈိင္တြာန္မွ်သာတည္း။ ထို ႐ိႈင္တြာန္သည္ (အသင္တို႔ထံ ယင္းကဲ႔သို႔ မဟုတ္မမွန္ေသာသတင္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္) အသင္တို႔အား မိမိ အေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေစေလသည္။ (တနည္း) မိမိအေဆြခင္ပြန္းတုိ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ယင္းသူတို႔အား မေၾကာက္မရြံ႕ဘဲ ငါအရွင္ျမတ္ကိုသာ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္။

၀၀၃ း ၁၇၆။ ထို႔ျပင္တ၀ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) ေသြဖည္ျငင္းပယ္မႈ၌ လွ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းေသာသူတို႔သည္ အသင့္အားစိတ္ဒုကၡ(ေရာက္ေစေသာအေၾကာင္း) မျဖစ္ေစရ။ အမွန္စင္စစ္ ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား အနည္းငယ္မွ်ပင္ အက်ဳိးယုတ္ နစ္နာေစျခင္းကို အလ်င္းျပဳစြမ္းႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အဖုိ႔ ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ (မိမိ၏စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ အက်ဳိးေက်းဇူးေတာ္မ်ားအနက္မွ) မည္သည့္ ေ၀စုေ၀ပံုကိုမွ် ေပးသနားေတာ္မူရန္ရည္စူးေတာ္ မမူေခ်။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔အဘို႔ (ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္) အလြန္ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္သည္ လည္း(အသင့္)ရွိေပသည္။

၀၀၃ း ၁၇၇။ ဧကန္မလြဲ အီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား(တည္းဟူေသာရတနာ)ျဖင့္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္မႈကို လဲလွယ္၀ယ္ယူၾကကုန္ေသာသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားအနည္းငယ္မွ် အက်ဳိးယုတ္နစ္နာေစျခင္းကို အလ်င္းျပဳစြမ္းႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။ အမွန္ စင္စစ္ေသာ္ကား ယင္းသူတို႔ အဖို႔(ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္) အလြန္နာက်င္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာအျပစ္ဒဏ္သည္ (အသင့္) ရွိေခ်သတည္း။

၀၀၃ း ၁၇၈။ ထိုမွတစ္ပါးတံု ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ၾကကုန္ ေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔အား ငါအရွင္ျမတ္က (အျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူျခင္းမွ) ဆိုင္ငံ့ထားေတာ္ မူသည္ကို မိမိတို႔အဖို႔ ေကာင္းျမတ္လွေပသည္ဟု အလ်င္းမထင္မွတ္ၾကေခ်။ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းသူတို႔အား (အျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူျခင္းမွ) ဆုိင္းငံ့ထားေတာ္မူသည္မွာ စင္စစ္ ယင္းသူတို႔သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၌ ပိုမိုတိုးပြားစိမ့္ေသာငွာသာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်သည္။ တဖန္(ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္လည္း)ထိုသူတို႔အဖို႔ ဂုဏ္အသေရပ်က္ေစေသာ အျပစ္ဒဏ္သည္(အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီး)ရွိေပ သတည္း။၀၀၃ း ၁၇၉။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မသန္႔စင္ေသာသူ(မုနာဖစ္က္)ကို သန္႔စင္ေသာသူ (မြတ္စ္လင္မ္အစစ္အမွန္)ႏွင့္ခြဲျခားေတာ္မမူဘဲ မုအ္မင္န္သက္၀င္ ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔အား (ယေန႔)အသင္တို႔ (မြတ္စ္လင္မ္အစစ္ႏွင့္ မုနာဖစ္က္အေယာင္ေဆာင္ မြတ္စ္လင္မ္ တို႔သည္ ေရာေႏွာလ်က္ရွိေသာ)အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ လႊတ္ထားေတာ္ မူမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္(အေယာင္ေဆာင္မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ အမည္နာမ တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္)အသင္တုိ႔အား မ်က္ကြယ္၌ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးေတာ္မူမည္လည္းမဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္မူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ယင္းကဲ႔သို႔ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအတြက္) မိမိ၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားအနက္မွအလိုရွိေတာ္မူေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္အား ေရြးခ်ယ္(ေတာ္မူ၍ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာထုတ္ေဖာ္ မိန္႔ၾကား)ေတာ္မူေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္(အေပါင္း) တို႔ကို ယံုၾကည္ၾကေလကုန္။ တဖန္ အကယ္၍သာ အသင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိ၍(ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္ တို႔မွ) ၾကဥ္ေရွာင္ၾကပါမူ (ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္) အသင္တို႔အဖုိ႔ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ အက်ဳိး ဆုလာဘ္သည္ (အသင့္) ရွိလတၱံ႕။

၀၀၃ း ၁၈၀။ ၎ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ ရက္ေရာစြာ ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္စီေစးနဲၾကကုန္ေသာသူတို႔သည္ (ယင္းကဲ႔သို႔)စစ္စီေစးနဲျခင္းသည္ မိမိတို႔အဖို႔ ေကာင္းျမတ္သည္ဟူ၍ မထင္မွတ္ၾကရာေခ်။ စင္စစ္မူကား (ယင္းကဲ႔သို႔)စစ္စီေစးနဲျခင္းသည္ ထိုသူတို႔အဘို႔ ဆိုးရြားလွေပသည္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ)ထိုသူတို႔သည္ မုခ် ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္ မိမိတို႔ စစ္စီေစးနဲ(သိုမွီးစုေဆာင္း) ခဲ႔ၾကကုန္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လည္ပင္း၌ ကြင္းစြပ္ျခင္းကို ခံၾကရမည္ (ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း)။အမွန္ေသာ္ကား ေကာင္းကင္ဘံု မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမျပင္၌လည္းေကာင္း၊ ရွိရွိသမွ်ေသာ အေမြပစၥည္းအစုစုတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အဖို႔သာျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာ ကိစၥအရပ္ရပ္တို႔ကို အၾကြင္းမဲ႔ၾကားသိ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၈၁။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အၾကင္သူတို႔၏ေျပာဆိုေသာစကားကို ဧကန္စင္စစ္ ၾကားေတာ္မူခဲ႔ေလၿပီ။ ထုိသူတို႔က အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဧကန္မလြဲ ဆင္းရဲေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သုိ႔ရာတြင္ အကြၽႏု္ပ္တို႔မူကား ပစၥည္းဥစၥာကံုလံုၾကြယ္၀ေပါမ်ားသူမ်ားပင္ ျဖစ္ကုန္၏ ဟု ေျပာဆိုခဲ႔ၾကေလသည္။ (သို႔ေျပာဆိုၾကသည္ကို ၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း) ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူတို႔၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္တကြနဗီတမန္ေတာ္မ်ားအား မည္သည့္အခြင့္အလမ္းမွ် မရွိဘဲလ်က္(သက္သက္မတရားသျဖင့္) ထုိသူတို႔၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုပါမုခ်အမွန္ ေရးမွတ္ေတာ္မူအံ့။ တဖန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္(ထိုသူတို႔အား ကိယာမတ္ ေခၚရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္) အသင္တုိ႔သည္ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ေသာ ငရဲမီး (တည္းဟူေသာ)အျပစ္ဒဏ္၏ အရသာကို ျမည္းစမ္း ၾကေလကုန္ ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူလတၱံ႕။

၀၀၃ း ၁၈၂။ ဤ(ကဲ႔သို႔ ျပစ္ဒဏ္ခံၾကရမည္မွာ)ကား အသင္တို႔ (ကိုယ္တိုင္) မိမိတို႔လက္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ ပို႔ႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာအကုသိုလ္ ဒုစ႐ုိက္မ်ားေၾကာင့္ပင္တည္း။ စင္စစ္ဧကန္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (မိမိ) ကြၽန္မ်ားအေပၚ မတရားဖိစီးညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ေတာ္မူေသာ အရွင္မဟုတ္ေပ။

၀၀၃ း ၁၈၃။ (ထိုယဟူဒီမ်ားသည္ အၾကင္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။) ထုိသူတို႔က အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မည္သည့္တမန္ေတာ္တပါးကိုမွ် (ေကာင္းကင္မွ) မီးစားေသာ အလွဴ၀တၳဳတစ္စံုတစ္ရာကို ထို တမန္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထံ မယူေဆာင္လာသမွ် ကာလပတ္လံုး မယံုၾကည္ၾကရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား မုခ်အမိန္႔ေတာ္ ခ်မွတ္ထားေတာ္မူခဲ႔ေလသည္ ဟု (မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံ) ေျပာဆိုၾကကုန္သည္။(သို႔ျဖစ္၍ အုိ- နဗီတမန္ေတာ္ အသင္သည္ ထိုသူတို႔အားဟယ္-အခ်င္းတို႔) အသင္တုိ႔သည္ အကယ္၍သာ သစၥာ၀ါဒီမွန္ကန္စြာ ေျပာဆို သူမ်ားျဖစ္ၾကပါမူ အကြၽႏ္ုပ္၏အလ်င္ေျမာက္ျမားစြာေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားသည္ (အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ) တန္ခိုးျပာဋိဟာမ်ားႏွင့္တကြ အသင္တုိ႔ေျပာဆိုေသာအခ်က္ကိုပါ ယူေဆာင္ၾကြေရာက္လာခဲ႔ေခ်ၿပီ။ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္အသင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ထ ုိရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားကိုသတ္ျဖတ္ခဲ႔ၾကပါသနည္း ဟု ေျပာဆိုေမးျမန္းပါေလ။

၀၀၃ း ၁၈၄။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အကယ္၍ ထို(ကာဖိရ္ ၿငင္းပယ္ေသာ)သူတို႔သည္အသင့္အား မုသားေျပာဆိုသူဟူ၍ စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကပါမူ (သို႔စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္းကား မထူးဆန္းလွေပ။ အေၾကာင္းဟူမူ) အသင္၏အလ်င္ ထင္ရွားစြာေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာ သက္ေသသာဓကမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ က်မ္းငယ္ (အေစာင္ေစာင္)မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ က်မ္းႀကီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ယူေဆာင္လာခဲ႔ၾကကုန္ေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ မုသားေျပာဆို သူမ်ားဟူ၍ စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္းကိုခံခဲ႔ၾကရေလသတည္း။

၀၀၃ း ၁၈၅။ သက္ရွိသတၱ၀ါတိုင္းသည္ မရဏ ေသျခင္းတရား၏ရသာကို ျမည္စမ္းၾကရမည္။ တဖန္ အသင္တို႔သည္ကိယာမတ္ေခၚ (ေသၿပီးေနာက္) ရွင္ျပန္ထရမည့္ေန႔၌သာလွ်င္ မိမိတို႔၏(ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈတို႔၏)အက်ဳိးမ်ားကိုအျပည့္အစံုေပးျခင္းခံၾကရေပမည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အၾကင္သူသည္ ငရဲမီးေဘးမွ ဖယ္ရွားျခင္းခံရ၍ ဂ်ႏၷတ္ အမတသုခဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္ေစျခင္းကိုခံရအံ့။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ထုိသူသာလွ်င္စင္စစ္ဧကန္ ေအာင္ျမင္ေသာသူ ျဖစ္ေပသည္။အမွန္ေသာ္ကား (ေနာင္တမလြန္ဘ၀သည္ သာလွ်င္ အျမဲခံစားရမည့္ဘ၀ျဖစ္၍ ဤပစၥကၡ မ်က္ေမွာက္) ေလာကီဘ၀သည္ကားထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေစေသာပစၥည္းမွ်သာ ျဖစ္ေခ်သည္။

၀၀၃ း ၁၈၆။ စင္စစ္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ အသက္ဇီ၀ိန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္းကို အမွန္ပင္ ခံၾကကုန္အ့ံ။ ထုိမွတစ္ပါးတံု ဧကန္မလြဲ အသင္တုိ႔ သည္ မိမိတို႔အလ်င္(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံ ေတာ္မွ) ေဒသနာေတာ္ က်မ္းဂန္ကုိခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူျခင္း ခံခဲ႔ၾကရေသာ သူတို႔ထံမွလည္းေကာင္း၊ (အျခားအရာကိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္) တြဲဖက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ကုိးကြယ္ခဲ႔ၾကကုန္ေသာ သူတို႔ထံမွလည္းေကာင္း စိတ္ႏွလံုးထိခိုက္ နာၾကည္းဖြယ္ရာမ်ားစြာ ကိုလည္း အမွန္စင္စစ္ၾကားၾကရေပမည္။ သို႔ရာတြင္မူကား အသင္တို႔သည္ (ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာ၌)အကယ္၍သာ ခႏီၲတရားထားရွိကာ(အဓမၼတည္းဟူေသာ မတရားမႈ ခပ္သိမ္းတို႔မွ) ၾကဥ္ေရွာင္ၾကပါလွ်င္ ယင္း(ကဲ႔သို႔ သည္းခံျခင္းႏွင့္မတရားမႈတို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္းတို႔)သည္ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္စြာ ျပဳမူရေသာအေရးကိစၥမ်ား အနက္ပင္ျဖစ္သည္။

၀၀၃ း ၁၈၇။ ထုိ႔ျပင္တ၀ (အသင္တို႔သည္ ျပန္လည္ ေအာက္ေမ႔သတိရရွိၾကေလကုန္) အခါတစ္ပါး၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (အသင္တုိ႔အလ်င္) က်မ္းဂန္ကို ခ်ီးျမႇင္ေပးသနားေတာ္မူျခင္းခံၾကရေသာသူတို႔၏ထံမွ ပဋိညာဥ္၀န္ခံခ်က္ကို (ဤသို႔)ယူေတာ္မူခဲ႔ေလသည္။ မုခ်ဧကန္ အသင္တို႔သည္ ယင္းက်မ္းဂန္ (လာတရားေဒသနာေတာ္မ်ား)ကို ထိမ္ခ်န္မထားၾကဘဲလူသားတို႔ (သိစိမ့္ေသာ)ငွာ အတိအက် ထင္ရွားေစၾကရမည္။(သို႔ရာတြင္) ထိုသူတို႔သည္ သို႔(ပဋိညာဥ္ ၀န္ခံခ်က္ထားရွိခဲ႔ၾက)ပါလ်က္ႏွင့္ပင္၊ ယင္းက်မ္းဂန္ကုိ မိမိတို႔၏ ေက်ာေနာက္သို႔ပစ္ထားခဲ႔ၾက၏။ ၎ျပင္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အဘိုးအခႏွင့္ယင္းက်မ္းဂန္(လာေဒသနာေတာ္မ်ား)ကို ေရာင္းစားခဲ႔ၾကေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ထိုသူတို႔လဲလွယ္၀ယ္ယူၾကကုန္ေသာအဖိုးအခသည္ အလြန္တရာမွ်ပင္ ယုတ္ညံ့သိမ္ဖ်င္း လွေပသည္တကား။
၀၀၃ း ၁၈၈။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ အလ်င္းမထင္မွတ္ေလႏွင့္။ အၾကင္သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ (မဟုတ္မလ်ား) အက်င့္မွားျဖင့္ အားရ၀မ္းသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ရွိၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ထိုသူတုိ႔သည္ မိမိတို႔ မျပဳခဲ႔ၾကေသာ(ေကာင္းမႈ)ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ (လူအမ်ား၏) ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံလိုၾကကုန္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ ထိုသူတို႔အား (ဤေလာကတြင္လည္း) ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ၾကမည္ဟူ၍အလ်င္း မထင္မွတ္ေလႏွင့္။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔အဖို႔ (ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌လည္း) ျပင္းျပနာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ (အသင့္) ရွိေခ်သတည္း။၀၀၃ း ၁၈၉။ အမွန္ စင္စစ္ေသာ္ကား အာကာသေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ကမၻာေျမကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အဖို႔သာျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို စြမ္းေဆာင္ေတာ္မူႏိုင္ေသာ အနႏၲတန္ခိုးေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၉၀။ ဧကန္စင္စစ္ အာကာသေကာင္းကင္ဘံုမ်ားႏွင့္ကမၻာေျမကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာ၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔ႏွင့္ညဥ့္တုိ႔၏ ေျပာင္းလဲမႈ၌လည္းေကာင္း နိသမၼဥာဏ္ရွင္မ်ားအဖုိ႔(တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္ မူေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားထင္ရွားသိေစႏုိင္ေသာ)သက္ေသသာဓကမ်ား မုခ်ရွိေပသည္။

၀၀၃ း ၁၉၁။ အၾကင္ နိသမၼဥာဏ္ရွင္မ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား မတ္တတ္ရပ္လ်က္လည္းေကာင္း၊ ထုိင္လ်က္လည္း ေကာင္း၊ လဲေလ်ာင္းလ်က္လည္းေကာင္း (အခါခပ္သိမ္း)ေအာက္ေမ့တသ သတိရၾက၏။ ၎ျပင္ ထုိသူတုိ႔သည္အာကာသ ေကာင္းကင္ ဘံုမ်ားႏွင့္ ကမၻာေျမကုိဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္(ကာဤသုိ႔ေလွ်ာက္ထား)ၾက၏။ အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏ အရွင္၊အရွင္ျမတ္သည္ ဤ(ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ား)ကုိ အခ်ည္းႏွီး ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူသည္မဟုတ္ပါ၊ အရွင္ျမတ္သည္ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းအေပါင္းမွ ကင္းစင္ေတာ္မူပါ၏။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အား ငရဲမီး၏ျပစ္ဒဏ္မွဖယ္ရွားေတာ္မူပါ။

၀၀၃ း ၁၉၂။ အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏အရွင္၊ ဧကန္မုခ် အရွင္ျမတ္သည္ အၾကင္မည္သူ႔ကုိမဆုိ ငရဲမီးထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းေတာ္မူပါလွ်င္ အရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူအားမ ုခ်ဂုဏ္ရည္ေသးသိမ္ေအာင္ျပဳေတာ္မူေခ်ၿပီ။ ၎ျပင္ မတရားက်ဴးလြန္ေသာသူတုိ႔အဖုိ႔ ကူညီ ေစာင္မမည့္သူဟူ၍လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မ ရွိပါ။192

၀၀၃ း ၁၉၃။ အုိ- ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏အရွင္၊ မုခ်ဧကန္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္သူတစ္ဦး (၏ ေၾကြးေၾကာ္သံကုိ)ၾကားၾကပါသည္။ ထုိသူသည္ (လူခပ္သိမ္းတုိ႔အား) အီမာန္ယံုၾကည္ျခင္းတရား ထားရန္အလုိ႔ငွာ(အုိ-လူအေပါင္းတုိ႔)အသင္တုိ႔ သည္ မိမိတုိ႔၏အရွင္ျမတ္အား ယံုၾကည္ၾကကုန္ဟုေၾကြးေၾကာ္လ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔သည္ (အရွင္ျမတ္အား) ယံုၾကည္ၾကပါၿပီ။ အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏အရွင္၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏(ႀကီးေလးေသာ) အျပစ္မ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ၎ျပင္အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏(ေသးငယ္ေသာ) မေကာင္းမႈမ်ားကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔ထံမွ ပေပ်ာက္ေစ ေတာ္မူပါ။၎ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ (မိမိ၏ က႐ုဏာေတာ္အဟုန္ျဖင့္)ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အား သူမြန္သူျမတ္တုိ႔ႏွင့္ အတူတကြ ေသဆံုးေစေတာ္မူပါ။

၀၀၃ း ၁၉၄။ အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏အရွင္၊ ၎ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အား ကတိျပဳေတာ္မူေသာ ကုသုိလ္အက်ဳိးကုိလည္းကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အား ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ၎ျပင္အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အား ကိယာမတ္ေန႔တြင္ဂုဏ္ရည္ ေသးသိမ္ေအာင္ ျပဳေတာ္မမူပါလင့္။ မုခ်ဧကန္အရွင္ျမတ္သည္ (မိမိထားရွိေသာ) ကတိေတာ္ကုိ (ဘယ္ေသာအခါမွ်) ေဖာက္ ဖ်က္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါ။

၀၀၃ း ၁၉၅။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ထုိသူေတာ္စင္တုိ႔၏ ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခ်က္ကုိ ထုိသူတုိ႔၏ အရွင္ျမတ္သည္ သေဘာတူလက္ခံေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္အသင္တုိ႔ အနက္မွ မည္သည့္ေကာင္းမႈျပဳေသာသူ၏ေကာင္းမႈကုိမွ် အလဟႆအခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေစေတာ္မူသည္မဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္တည္း။ ထုိေကာင္းမႈျပဳသူသည္ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ အသင္တုိ႔ အညမညအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦး သည္တစ္ဦး၏အစိတ္အပုိင္း(ျဖစ္ေပရာအမိန္႔ေတာ္လည္း တမ်ဳိးတစားတည္းပင္)ျဖစ္ေခ်သည္။ၿပီးေနာက္ အၾကင္သူတုိ႔ သည္ (မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းစဥ္ကုိလုိက္နာက်င့္မူႏုိင္အ့ံ ေသာငွာ မိမိတုိ႔၏ေနရင္းေဒသကုိ)စြန္႔လႊတ္ ထြက္ခြာခဲ့ၾက ကုန္၏။ ၎ျပင္ မိမိတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားမွႏွင္ထုတ္ျခင္း လည္းခံ ခဲ့ၾကရ၏။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌ (အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာ)ဒုကၡေပးျခင္းကုိလည္း ခံခဲ့ၾကရ၏။ ၎ျပင္ (မွန္ကန္ ေသာတရားလမ္းစဥ္၌)စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾက၏။ (မ်ားစြာေသာ သူမ်ားသည္)သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိလည္းခံခဲ့ၾကရ၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ထုိသူတုိ႔၏ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္ တုိ႔ကုိ မုခ်ဖယ္ရွားေတာ္မူအ့ံ။ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အားအၾကင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္မ်ားသုိ႔လည္း ၀င္ေရာက္ေစေတာ္မူအ့ံ။ထုိဥယ်ာဥ္ေတာ္မ်ား၏ ေအာက္၌ စမ္းေရေခ်ာင္းမ်ား စီးဆင္းလ်က္ရွိ၏။ ဤသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွရရွိမည့္ ကုသုိလ္အက်ဳိးပင္ျဖစ္ေခ်သည္။ အမွန္စင္စစ္အမြန္ျမတ္ဆံုး ေသာ အက်ဳိးဆုလာဘ္သည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံ ေတာ္၌သာလွ်င္ ရွိေပသတည္း။

၀၀၃ း ၁၉၆။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အရြာရြာတြင္(ေလာကီစည္းစိမ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ခ်မ္းသာစြာ) ကာဖိရ္တုိ႔၏သြားလာျခင္းသည္ အသင့္အား အထင္မွား အျမင္မွားမျဖစ္ေစႏွင့္။

၀၀၃ း ၁၉၇။ (အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ယင္းသြားလာမႈႏွင့္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားသည္) တဒဂၤ တခဏမွ်ေသာ အက်ဳိးခံစား မႈမွ်သာျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္မူကားထုိသူတုိ႔၏ျပန္လည္ ရာဌာနသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံုသည္သာလွ်င္ျဖစ္လတၱံ႕။ စင္စစ္ ယင္း ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံုသည္ အလြန္တရာဆုိး၀ါးလွေသာ ေနရာပင္ျဖစ္ေပသတည္း။197

၀၀၃ း ၁၉၈။ သုိ႔ရာတြင္မူကား အၾကင္သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏အရွင္ျမတ္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ (႐ုိေသျခင္းအားျဖင့္ ျပစ္မႈဒုစ႐ုိက္တုိ႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္)ၾကပါမူ ထုိသူတုိ႔အဖုိ႔ အၾကင္ဥယ်ာဥ္ မ်ားရွိအံ့။ထုိဥယ်ာဥ္မ်ား၏ေအာက္မွ စမ္းေရေခ်ာင္းမ်ားစီး ေတြလ်က္ရွိၾက၏။ ထုိသူတုိ႔သည္ ၎ဥယ်ာဥ္ မ်ား၌ထာ၀စဥ္ ေနထုိင္စံျမန္းလ်က္ ရွိၾကေပမည္။ ဤသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ဧည့္ခံေတာ္မူျခင္းပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌ ရွိေသာအရာသည္သူမြန္သူျမတ္တုိ႔အဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၀၃ း ၁၉၉။ ၎ျပင္ မုခ်ဧကန္ က်မ္းဂန္ရရွိေသာ သူတုိ႔အနက္ အၾကင္သူတုိ႔သည္လည္း ဧကန္စင္စစ္ ရွိၾကကုန္၏။ထုိသူတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ၎၊ အသင္တုိ႔ထံ ထုတ္ျပန္ပုိ႔ခ်ၿပီးျဖစ္ေသာ အရာ[(၀ါ) ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္]ကုိလည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔ထံထုတ္ျပန္ ပုိ႔ခ်ၿပီးျဖစ္ေသာအရာ (၀ါ)ေတာင္ရာတ္ ႏွင့္ အိန္ဂ်ီလ္ က်မ္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကကုန္သည္။ ယင္းသူတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၀ယ္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ကုိႏွိမ့္ခ် က်ဳိးႏြံလ်က္ရွိၾကကုန္သည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏မုကၡပါ႒္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အဖုိးအခကိုလဲလွယ္ ၀ယ္ယူၾကသည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာသူတုိ႔၏ အက်ဳိးဆုလာဘ္သည္ ထုိသူတုိ႔၏အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌ ရွိေခ်ၿပီ။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္(လူခပင္းတုိ႔၏ သုစ႐ုိက္၊ ဒုစ႐ုိက္တုိ႔ကုိ) ေဆာလ်င္စြာ ေစာေၾကာ စစ္ေဆးေတာ္မူမည့္အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၃ း ၂၀၀။ အုိ-သက္၀င္ယံုၾကည္သူ အေပါင္းတုိ႔၊ အသင္တုိ႔သည္ (ဒုကၡေတြ႕ႀကံဳလွ်င္) သည္းခံၾကေလကုန္။ ၎ျပင္(ရန္သူတုိ႔ႏွင့္) ၿပိဳင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္ရာတြင္လည္း တည္တ့ံ ခုိင္ျမဲစြာ ရွိၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ (ရန္သူတို႔အား ခုခံကာကြယ္ရန္) အဆင္သင့္ ရွိၾကေလကုန္။ ထုိ႔ျပင္တ၀အသင္တုိ႔သည္ (အခါခပ္သိမ္း) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႕ ခန္႔ညား ၾကေလကုန္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ အသင္တုိ႔သည္ ေအာင္ျမင္ၾကေပမည္။

No comments: