Sunday, May 23, 2010

Surah 5 Ma'idah : The Table Spread

၀၀၅။ စူရာ မာအီဒဟ္ : ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္၊ အေစာင္-၆ ၊ က႑-၅၊ အာယသ္ေတာ္ ၁၂၀

အစဥ္မျပတ္ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အနႏၲက႐ုဏာေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ (အစျပဳပါ၏)။

၀၀၅ း ၁။ အုိ-မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတုိ႕၊ အသင္တုိ႕သည္ (မိမိတုိ႔ထားရွိၾကေလေသာ) ပဋိညာဥ္ကတိ၀န္ခံခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကေလကုန္။(လာလတၱံ႕ေသာ မုကၡပါဌ္ေတာ္၌ ) အသင္တုိ႔အား ၾကားနာေစအံ႕ေသာ အရာမ်ားမွအပ (ကုလားအုတ္၊ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ သုိး၊ ဆိတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ) ေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ တိရစာၦန္တုိ႔သည္ကားအသင္တုိ႔အဖုိ႔ (ဟလာလ္ ဟူ၍ စားသံုး) ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေခ် သတည္း။ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔သည္ ("ဟဂ်္"ျပဳရန္ အတြက္) " အိဟ္ရာမ္" ၀တ္႐ံုကုိ ၀တ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေနၾကစဥ္အမဲလုိက္ျခင္းကုိ (ဟလာလ္) ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ဟူ၍မထင္မွတ္ မယူဆ ၾကရေပ။ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္မိမိ အလုိေတာ္ရွိရာကုိသာ အမိန္႔ေပးေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၅ း ၂။ အုိ-အီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိၾကသူ "မုအ္မင္န္" အေပါင္းတို႔၊အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏(သာသနာေတာ္၏) ထူးျခားထင္ရွားေသာ အထိမ္းအမွတ္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ထူးျမတ္ေသာလမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ "ဟရမ္" ဟူ၍ သတ္မွတ္ ထားေသာနယ္နိမိတ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ "ကုရ္ဗာနီ "သားေကာင္ကုိလည္းေကာင္း၊ ကုရ္ဗာနီ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လည္ပင္းတြင္ လည္ဆြဲ၊ ပန္းကံုး၊ အမွတ္အသား တစ္ခုခုဆြဲထားေသာ ကုရ္ဗာနီသားေကာင္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔အားေမြးျမဴေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ႏွစ္သက္မႈကုိ ရွာေဖြဆည္းပူးျခင္းအားျဖင့္ "အလ္ဗုိက္သုလ္ဟရာမ္"ထူးျမတ္ေသာ အိမ္ေတာ္ (၀ါ) "ကအ္ဗဟ္" ေက်ာင္းေတာ္သ႔ုိ႕သြားေရာက္ရန္ ရည္စူးၾကကုန္ ေသာသူတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊မ႐ုိမေသ မေလးမခန္႔မျပဳၾကကုန္လင့္။ ၎ေနာက္ အသင္တုိ႔သည္(မိမိတုိ႔) "အိဟ္ရာမ္ "၀တ္႐ံုကုိ ခြၽတ္ၿပီးၾကေလေသာအခါ အမဲလုိက္ျခင္းကုိ (ျပဳလုိက)ျပဳၾကေလကုန္။ ၄င္းျပင္အသင္တုိ႔သည္ အၾကင္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ကုိ မုန္းတီးျခင္းသည္အသင္တုိ႔ အား(တရာစည္းမ်ဥ္းကုိ) က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ရန္လႈံ႕ေဆာ္ရန္သည္ မရွိေစရ။ ထုိလူမ်ဳိးသည္ ("ဟုဒုိဗီယဟ္"တြင္ စစ္ေျပၿငိမ္း ေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာႏွစ္တြင္) အသင္တုိ႔အား ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ (သြားေရာက္ျခင္း)မွပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ ၾကေလသည္။ ထုိ႔ျပင္တ၀ အသင္တုိ႔သည္ေကာင္းမႈ ကုသုိလ္ ျပဳရာ၌လည္းေကာင္း၊ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္မွၾကဥ္ေရွာင္ ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ကူညီယုိင္းပင္းၾကေလကုန္။ သုိ႔ရာ တြင္ ျပစ္မႈဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳက်င့္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ယုိင္းပင္းကူညီ ျခင္းကုိ မျပဳၾကကုန္လင့္။ ထုိမွတစ္ပါးအသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ ၾကေလကုန္။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ သည္ မလြဲဧကန္ ျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ ပင္တည္း။

၀၀၅ း ၃။ အလုိအေလ်ာက္ေသေသာ တိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ေသြးသည္လည္းေကာင္း၊ ၀က္တိရစာၦန္၏အသားသည္ လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါးအျခားကုိ ရည္စူးထားေသာ တိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊လည္မ်ဳိ (ၫွစ္၍ျဖစ္ေစ၊ လိမ္၍ျဖစ္ေစ) ေသရေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုိက္ႏွက္၍ျဖစ္ေစ၊ ထိခုိက္၍ျဖစ္ေစ ေသေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ရာမွက်၍ ေသေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ဦးခ်ဳိျဖင့္ေ၀ွ႔ခတ္ျခင္းခံရ၍ ေသေသာ တိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ (အသက္မထြက္မီ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ)အသင္တုိ႔ "ဇဗ္ဟ္"လွီးျဖတ္ ႏုိင္ခဲ့ေသာတိရစာၦန္မ်ားမွအပ သားရဲတိရစာၦန္မ်ား ကုိက္ခဲသတ္ျဖတ္ထားေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔အေပၚ၌ ဟရာမ္ဟူ၍တားျမစ္ထားၿပီး ျဖစ္ေလၿပီ။ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုမ်ားထားရွိရာဌာနမ်ားတြင္ ပူေဇာ္သကၠာျပဳရန္ လွီးျဖတ္ထားေသာ တိရစာၦန္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ မဲျမႇားတုိ႔ ျဖင့္ အသင္တုိ႕႔ ေ၀စုေ၀ပံုခြဲျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔အဖုိ႕႔(စားသံုးျခင္း မျပဳၾကရန္) ဟရာမ္ တားျမစ္ထားၿပီး ျဖစ္ေခ်သည္။ ဤသည္တို႔ကားျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ား ပင္တည္း။ ယေန႔အဖို႔မွာကား ကာဖိရ္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ ေသာသူတု႔ိ႕သည္ အသင္တုိ႕၏သာသနာကုိ(ဖ်က္ဆီးႏုိင္ျခင္း)မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ရာ အသင္တုိ႔သည္ ထုိသူတုိ႔ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း မရွိၾကဘဲ ငါအရွင္ျမတ္ကုိသာလွ်င္ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္။ ယေန႔ေသာ္ကားငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အသင္တုိ႔၏ ဒီန္သာသနာကုိ ျပည့္စံုေစေတာ္မူခ့ဲေလၿပီ။ ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္မိမိ၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အျပည့္အစံု ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ အသင္တ႔ုိ႕အဖုိ႕ ‘ဒီန္သာသနာေတာ္အျဖစ္သေဘာတူ ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူခဲ႕ေလၿပီ။ သ႔ုိ႕ရာတြင္ (အထက္တြင္ျမစ္တားထားခဲ႕ေသာ အရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သိအပ္ေသာအခ်က္တစ္ရပ္မွာ) မည္သူမဆုိ အျပင္းအထန္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္၍ မလႊဲမေရွာင္သာသည့္ အေျခသုိ႕ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ထုိသူသည္ ျပစ္မႈကုိ ႏွစ္သက္လုိလားျခင္း မရွိဘဲ(ျမစ္တားထားေသာ အရာမ်ားကုိ စားသံုးမိပါက) မခြၽတ္ဧကန္အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ ၾကင္နာ သနားေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၅ း ၄။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ (စားသံုးျခင္း) အလ႔ုိ႕ငွာမည္သည္႕ (တိရစာၦန္မ်ား) ကုိ "ဟလာလ္" ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါသနည္းဟု အသင့္အား လာေရာက္)ေမးျမန္းၾကကုန္၏။ အသင္သည္ (၎တုိ႔အားဤသုိ႔) ေျဖၾကားပါေလ။ (အုိ-အခ်င္းတုိ႔)၊ အသင္တုိ႔ (စားသံုးရန္) အလုိ႔႕ငွာစင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာ(တိရစာၦန္)ဟူသေရြ႕တုိ႔သည္ ‘"ဟလာလ္" ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ သင္ၾကားျပသေတာ္မူေသာ နည္းနိသွ်ည္းအတုိင္း မိမိတုိ႕၏ အမဲလိုက္တိရစာၦန္မ်ားကုိ (အမဲလုိက္ရန္ စည္းကမ္း မ်ားကုိတတ္သိလိမ္မာေအာင္) သင္ၾကားၿပီး လႊတ္လုိက္၍ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ အမဲကုိလည္း အသင္တုိ႔သည္ စားသံုးၾကေလကုန္။ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔သည္ (ထုိအမဲလုိက္တိရစာၦန္ကိုအမဲလုိက္ရန္အလုိ႔ငွာလႊတ္လုိက္ေသာအခါ) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏နာမံေတာ္ကုိ တသၾကေလကုန္။ ဧကန္စင္စစ္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ စစ္ေဆးေစာေၾကာေတာ္မူမည့္ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၅ း ၅။ (အုိ-မုစ္လင္မ္အေပါင္းတ႔ုိ)႕ ယေန႕ စင္ၾကယ္သန္႔ျပန္႔ေသာ အရာဟူသမွ်တုိ႔သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ စားသံုးခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေလသည္။ ၎ျပင္ (ေရွးအထက္) က်မ္းဂန္ကုိခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူျခင္း ခံၾကရေသာ သူတုိ႔၏စားသံုးဖြယ္ရာမ်ားသည္လည္း အသင္တုိ႔အဖုိ႔ (စားသံုး) ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေခ်သည္။ ထုိနည္းတူစြာ အသင္တုိ႔၏ စားသံုးဖြယ္ရာမ်ားသည္လည္း အသင္တုိ႕အဖုိ႔ (စားသံုး)ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္၏။၎ျပင္ သိကၡာကုိေစာင့္ထိန္းေသာ မုစ္လင္မ္အမ်ဳိးသမီးတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔အလ်င္ က်မ္းဂန္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူျခင္းခံၾကရေသာ သူတုိ႔အနက္မွ ကာယိေႁႏၵကုိေစာင့္ထိန္းေသာ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ ထုိ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔႕အား ၎တ႔ုိ႕၏ "မဟ္ရ္" ထိမ္းျမား ေၾကးမ်ားကုိေပးဆပ္၍ ထင္ထင္ေပၚေပၚ ကာမဂုဏ္လုိက္စားျခင္းႏွင့္ တိတ္တိတ္ပုန္း အေျမႇာင္မယား ထားျခင္းမျပဳဘဲ မိမိတုိ႔၏သိကၡာကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းအားျဖင့္သာ ထိမ္းျမားၾကပါမူ။ (ထိမ္းျမားခြင့္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေလသည္)။ စင္စစ္ေသာ္ကားမည္သူမဆုိ အီမာန္ ယံုၾကည္မႈကုိ ပယ္ရွားပါလွ်င္ ထုိသူ၏(ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ) ေကာင္းမႈသည္ မလြဲဧကန္ အလဟႆအခ်ည္းႏွီးပင္ျဖစ္အံ႕။ ၎ျပင္ ထုိသူသည္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌လည္း က်ဳိးယုတ္ ပ်က္စီးေသာသူတုိ႔တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္လတၱံ႔။

၀၀၅ း ၆။ အုိ-မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္း တ႔ုိ၊ အသင္တုိ႔သည္ "ဆြလာတ္" ၀တ္ျပဳရန္ ထၾကေသာအခါ မိမိတုိ႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ လက္မ်ားကုိ တံေတာင္ဆစ္ပါလည္းေကာင္း၊ ေဆးေၾကာၾကေလကုန္။ ထိုနည္းတူစြာ အသင္တို႔၏ ဦးေခါင္းမ်ားကို ပြတ္သပ္ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ေျခမ်ားကုိလည္း ေျခမ်က္စိမ်ားပါ (ေဆးေၾကာၾကေလကုန္)။ သုိ႕႔ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္တ႔ုိသည္ ‘"ဂ်ႏုဗ္"ခႏၶာကုိယ္မသန္႕႔ေသာ သူမ်ားျဖစ္၍ (ေရသံုးသပ္ရန္ ထုိက္ေနၾကပါလွ်င္ တစ္ကုိယ္လံုးကုိ) သန္႔စင္ေအာင္ ျပဳၾကေလကုန္။၎ျပင္ အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္မ်ား ျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သ႔ုိတည္းမဟုတ္ အသင္တုိ႔အနက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္စြန္႔ရာမွ ျပန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အသင္တုိ႔သည္ (မိမိတုိ႔၏)ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ ေမထုန္သံ၀ါသ ျပဳခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပီးေနာက္ အသင္တုိ႕သည္ ေရကုိမရရွိခဲ႕ၾကပါလွ်င္စင္ၾကယ္သန္႔ျပန္႔ေသာ ေျမႀကီးျဖင့္ "သယမ္မြန္မ္ "ျပဳၾကေလကုန္။ ထုိ(ကဲ့သုိ႔ "သယမ္မြန္မ္ "ျပဳေသာ)အခါ အသင္တုိ႔သည္(လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ေျမႀကီးကို႐ုိက္ပုတ္၍) မိမိတုိ႔၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္မ်ားကုိ ထုိေျမႀကီးျဖင့္ပြတ္သပ္ၾကေလကုန္။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ အေပၚ၌ က်ဥ္းၾကပ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္ေတာ္ မူသည္မဟုတ္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္အသင္တုိ႔အား သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ မိမိေက်းဇူးေတာ္ကုိ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အျပည့္ အစံုေပးသနားေတာ္မူရန္သာ ရည္စူးေတာ္မူေလသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္အသင္တုိ႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ ကုိသိတတ္သူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာေလသတည္း။

၀၀၅ း ၇။ တဖန္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အေပၚ၌ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္က ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကုိလည္းေကာင္း၊အသင္တို႔က "ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ (အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ) နာခံၾကပါၿပီ၊ ထုိ႔ျပင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္(ယင္းအမိန္႔ေတာ္မ်ားအတိုင္း) လိုက္နာၾကပါၿပီ" ဟု ေျပာဆုိၾကေသာ အခ်ိန္တြင္ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ႏွင့္ ၿမဲၿမံခိုင္ခံ့စြာ ဖဲြ႕ေတာ္မူေသာထုိအရွင္ျမတ္၏ ပဋိညာဥ္ေတာ္ ကုိလည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့သတိရၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား (အၿမဲတေစ) ေၾကာက္ရြ႕ံၾကေလကုန္။ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ (လူတို႔၏) စိတ္ႏွလုံးမ်ား တြင္ရွိသည္တို႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့ သိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။7

၀၀၅ း ၈။ အုိ-မုအ္မင္န္သက္၀င္ယုံၾကည္သူအေပါင္း တို႔၊အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္(၏ ႏွစ္သက္မႈရယူရန္)အလုိ႔ငွာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ ေသာသူမ်ား၊ (သက္ေသခံရာတြင္) တရားမွ်တစြာ သက္ေသခံသူမ်ားျဖစ္ၾကေလကုန္။၎ျပင္ မည္သည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကုိမဆို မုန္းတီးျခင္းသည္အသင္တို႔အား တရားမွ်တမႈကုိ မျပဳဘဲေနၾကရန္ လႈံ႕ေဆာ္သည္မရွိေစရ။ အသင္တို႔သည္ (မည္သည့္ ကိစၥမ်ိဳး၌မဆုိ)တရားမွ်တၾကေလကုန္။ ယင္းတရားမွ်တမႈသည္ကား ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္းႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးပင္တည္း။ထုိမွတစ္ပါးအသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံၾကေလကုန္။ မလဲြဧကန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ျပဳမူသမွ်တို႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ၾကားသိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူေခ်သတည္း။

၀၀၅ း ၉။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အီမာန္ ယုံၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ထားရွိ၍ ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္ သီလမ်ားကုိ ေဆာက္တည္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔အား၊ '၎တို႔အဖုိ႔လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ လွစြာေသာအက်ိဳး ဆုလပ္သည္ရွိေပသည္' ဟူ၍ ၀န္ခံကတိ ထားရွိေတာ္မူခဲ့ေခ်ၿပီ။

၀၀၅ း ၁၀။ သုိ႔ရာတြင္ ေသြဖည္ၿငင္းပယ္သည့္ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္၏တန္ခုိးျပာဋိဟာ သက္ေသသာဓက လကၡဏာမ်ားကုိမဟုတ္မမွန္ဟု စြပ္စဲြျငင္းဆုိေသာ သူတို႔မူကား ငရဲဘုံသားမ်ားပင္ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၀၅ း ၁၁။ အုိ-မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယုံၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အေပၚ၌(ရွိေသာ) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့သတိရ ရွိၾကေလကုန္။ တစ္ရံေရာအခါ လူမ်ဳိးတမ်ိဳးသည္ မိမိတို႔၏လက္မ်ားကုိအသင္တို႔ဘက္သုိ႔ လွမ္း(၍ အသင္တို႔ကုိသတ္ျဖတ္)ၾကရန္ၾကံရြယ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိအခါ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႕၏လက္မ်ားကုိ အသင္တို႔(အားသတ္ျဖတ္ျခင္း)မွ တားဆီးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကုိေၾကာက္ရြ႕ံၾကေလကုန္။ အမွန္ေသာ္ကား မုအ္မင္န္သက္၀င္ယုံၾကည္ေသာ သူတို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အေပၚ၌သာလွ်င္ ယုံၾကည္စိတ္ခ် အားထားၾကရေပမည္။

၀၀၅ း ၁၂။ ၎ေနာက္မွ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္(မိမိအမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္) အစၥရာအီလီလူမ်ိဳးတို႔ထံမွ(လည္း) ပဋိညာဥ္၀န္ခံ ခ်က္ကုိယူေတာ္မူခဲ့ေလသည္။၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူတို႔အနက္မွ၊ ဦးစီးနာယကအႀကီးအကဲ ဆယ့္ႏွစ္ဦးခန္႔အပ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထုိေနာက္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဧကန္စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္(၏ကူညီ ယုိင္းပင္းမႈ) သည္ အသင္တို႔ႏွင့္အတူရွိအ့ံ။ အကယ္၍သာ အသင္တို႔သည္ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈကုိလည္း အၿမဲ ေဆာက္တည္ၾကကုန္အံ့။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ဇကာတ္ တရား၀င္ ဒါနေၾကးကုိလည္း ေပးေဆာင္ၾကကုန္အံ့။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ရစူလ္တမန္ေတာ္တို႔အားလည္း သက္၀င္ယုံၾကည္၍ ထုိရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားအား ယုိင္းပင္းကူညီၾကကုန္အံ့။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အားမြန္ျမတ္လွစြာေသာ ေၾကြးၿမီေခ်းငွားျခင္း ကုိလည္းျပဳၾကအံ့၊ ယင္းသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္အသင္တို႔၏ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကုိ မုခ် ပေပ်ာက္ေစေတာ္မူအံ့၊၎ျပင္ အသင္တုိ႔အား အၾကင္ ဥယ်ာဥ္မ်ား၌လည္း မုခ်၀င္ေရာက္ေစေတာ္မူအံ့၊ ထုိဥယ်ာဥ္မ်ားေအာက္၌ ေရေခ်ာင္းမ်ားသည္ စီးဆင္းလ်က္ ရွိၾကလတၱံ႕။ သုိ႔ရာတြင္မူကား အသင္တို႔အနက္မွ မည္သူမဆုိ ယင္း(ကဲ့သုိ႔ ပဋိညာဥ္ထားရွိၿပီး)ေနာက္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ့ပါမူ၊ ထုိသူသည္ ေျဖာင့္မွန္ေသာ (တရား)လမ္းမွ မုခ် ေ၀းကြာသြားခဲ့ေခ်ၿပီ။

၀၀၅ း ၁၃။ ထုိေနာက္ ၎(အစၥရာအီလီမ်ိဳးႏြယ္)တို႔သည္မိမိတို႔၏ပဋိညာဥ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ငါ အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား(မိမိ၏) က႐ုဏာေတာ္မွ ကင္းေ၀းေစေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိျပင္၎တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးမ်ားကုိလည္း ခက္ထန္မာေက်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိသူတို႔သည္ မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားကုိ ၎တို႔၏ မူရင္းေနရာမွမ်ားမွ ေရြ႕ေျပာင္းၾကသည္။ ၎ျပင္ ထုိသူတို႔သည္ မိမိတို႔အား ဆုံးမထားေသာ အဆုံးအမၾသ၀ါဒမ်ားအနက္မွ (ႀကီးက်ယ္ ေသာ) အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကုိလည္း ေမ့ပစ္ခဲ့ၾကေလသည္။ အမွန္ေသာ္ကား အသင္သည္၎တို႔အနက္မွ တခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔မွတစ္ပါး က်န္လူမ်ား၏သစၥာေဖာက္မႈတစ္ခုခုကုိ အၿမဲပင္ ၾကားသိလ်က္ရွိေနေပမည္။ သို႔ရာတြင္ အသင္သည္ ၎တို႔အား ခြင့္လႊတ္ပါေလ၊ ထုိ႔ျပင္(၎တို႔ဘက္မွ)မ်က္ႏွာလဲႊေရွာင္ပါေလ၊ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းမႈ ျပဳေသာသူတို႔အား ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၅ း ၁၄။ ထုိနည္းတူစြာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ (မိမိတို႔ ကုိယ္ကုိ) "အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ နဆြာရာ ခရစ္ယာန္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္"ဟု ေျပာဆုိၾကကုန္ေသာ သူတို႔ထံမွလည္း (ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ လိုက္နာၾကရန္) ပဋိညာဥ္၀န္ခံခ်က္ကုိယူေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။ သုိ႔ပါလ်က္ ယင္းသူတို႔သည္ ဆုိဆုံးမခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ဆုံးမၾသ၀ါဒတို႔အနက္မွ (အႀကီးအက်ယ္ဆံုး)အစိတ္ အပုိင္းကုိ ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔ တြင္ "ကိယာမတ္" ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ ရန္ၿငိဳးထားမႈႏွင့္ မုန္းတီးမႈတို႔ကုိထည့္သြင္းေပးေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူတို႔အား ၎တို႔ျပဳလုပ္ေလ့ရွိခဲ့ၾကေသာအရာ မ်ားကုိ မၾကာျမင့္မီ သိျမင္ေစေတာ္မူအံ့။

၀၀၅ း ၁၅။ အုိ-ကိတာဗီေရွးအထက္က်မ္းဂန္ရရွိသူအေပါင္းတို႔၊ ငါအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ (မုဟမၼဒ္)သည္အသင္တို႔ထံသုိ႔ မုခ်ဧကန္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ေခ်ၿပီ၊ ထုိရစူလ္တမန္ေတာ္သည္ (ေတာင္ရာတ္ႏွင့္အိန္ဂ်ီလ္)က်မ္းထဲမွ အသင္တုိ႔ထိန္ခ်န္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဖုံးအုပ္ထားခဲ့ေသာ အရာမ်ားအနက္မ်ားစြာေသာ အရာတို႔ကုိ အသင္တုိ႔အား ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာေဖာ္ျပေလသည္။ ၎ျပင္ မ်ားစြာေသာအခ်က္ တို႔ကုိမူ အျပစ္မယူဘဲ ခြင့္လႊတ္ေလသည္။ အသင္တုိ႔ထံသုိ႔ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ (ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ) ေရာင္ျခည္ေတာ္(၀ါ)နဗီတမန္ေတာ္(မုဟမၼဒ္)ႏွင့္တကြ ထင္ရွားလွ စြာေသာ(ကုရ္အာန္)က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ စင္စစ္ ဧကန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေခ်ၿပီ။ (တစ္နည္း) အသင္တို႔ထံသုိ႔ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္တည္းဟူေသာ ထင္ရွားေသာ(ကုရ္အာန္) က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ စင္စစ္ဧကန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေခ်ၿပီ။

၀၀၅ း ၁၆။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ထုိ(ကုရ္အာန္) က်မ္းေတာ္ျမတ္ျဖင့္ မိမိ၏ႏွစ္သက္မႈကုိ လိုက္နာေသာသူတို႔အားၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း၏ လမ္းမ်ားကုိ ျပသေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ယင္းသူတို႔အား မိမိအမိန္႔ ေတာ္ႏွင့္(၀ါ)မိမိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေတာ္မူေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအတိုင္း "ကုဖ္ရ္" တည္းဟူေသာ အေမွာင္ထုႀကီးအတြင္းမွ (အစၥလာမ္တည္းဟူေသာ)အလင္းေရာင္သုိ႔ ထုတ္ယူပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူတို႔အား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းကုိလည္း ျပသေတာ္မူ၏။

၀၀၅ း ၁၇။ "အလႅာဟ္္ဟူသည္ ဧကန္မလဲြ မရ္ယမ္၏ သားေတာ္ မစီဟ္(အီစာ)ပင္ျဖစ္သည္"ဟူ၍ ေျပာဆုိၾကကုန္ေသာသူတို႔ကား ဧကန္စင္စစ္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေခ်ၿပီ။(အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ထုိသူတို႔အားဤသုိ႔ေခ်ပ)ေျပာဆုိ ပါေလ။ ("ဟယ္-အခ်င္းတို႔) သုိ႔ျဖစ္လွ်င္အကယ္၍ ေသာ ထုိအလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ‘မရ္ယမ္ ၏သားေတာ္ ‘မစီဟ္ကုိ၎လည္းေကာင္း၊ ထုိမစီဟ္၏ မယ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကမၻာေျမျပင္၀ယ္ရွိရွိသမွ်အားလုံးတို႔ကုိဖ်က္ဆီးလုိေတာ္မူပါလွ်င္၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္၌တစ္စုံတစ္ရာ ၀င္ေရာက္စြက္ဘက္ ကန္႔ကြက္ႏုိင္သူကား မည္သူရွိသနည္း။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား မိုးေကာင္းကင္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ကမၻာေျမႀကီးကုိလည္းေကာင္း၊ မုိးႏွင့္ေျမၾကားရွိ အရာ၀တၳဳ အားလုံးတို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ သာလွ်င္စုိးပုိင္ေတာ္မူ၏။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလုိေတာ္ရွိရာကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ စင္စစ္ေသာ္ ကားအလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၀၅ း ၁၈။ ၎ျပင္ ယဟူဒီတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ "ငါတို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ သားေတာ္မ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ ထုိအရွင္ျမတ္၏ အခ်စ္ေတာ္မ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္" ဟူ၍ေျပာဆုိၾက၏။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္အသင္သည္ ၎တို႔အား ဤသုိ႔) ေမးျမန္းပါေလ။ ("အခ်င္းတို႔") သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အသင္တို႔အား အသင္တို႔၏အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေတာ္မူပါသနည္း။ အမွန္မွာ အသင္တို႔သည္လည္း ထုိအရွင္ျမတ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည့္(လူသားမ်ား) အနက္မွလူသာမန္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူ၍ မိမိအလုိရွိေတာ္မူေသာ သူကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူ၏။ အမွန္မွာ မုိးမ်ားႏွင့္ ကမၻာေျမႀကီးကုိလည္းေကာင္း၊ ထုိမုိးႏွင့္ေျမ၏စပ္ၾကားတြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာအရာမ်ားကုိလည္းေကာင္း အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ သာလွ်င္စုိးပုိင္ေတာ္မူသည္။၎ျပင္ (လူခပ္သိမ္း တို႔သည္) ထုိအရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္သုိ႔သာလွ်င္ ျပန္လည္ေရာက္ၾကရမည္သာတည္း။

၀၀၅ း ၁၉။ အုိ-(ေရွးအထက္)က်မ္းဂန္ရရွိသူ (ယဟူဒီ၊ခရစ္ယာန္) အေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ (ကိယာမတ္ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္) ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ထံ (မွန္ကန္ေသာ တရားဓမၼႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍) ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာသတင္း ေျပာၾကားသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (လမ္းမွားသုိ႔မေရာက္ေစရန္) သတိေပးႏႈိးေဆာ္သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္မရွိပါဟု မေျပာဆုိႏုိင္ၾကရန္ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားအဆက္ျပတ္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ အရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ (မုဟမၼဒ္)သည္ အသင္တို႔ထံ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေခ်ၿပီ။ထုိရစူလ္တမန္ေတာ္(မုဟမၼဒ္) သည္ အသင္တို႔အား (မွန္ကန္ေသာ တရားဓမၼ၊ အမိန္႔၊ ပညတ္တို႔ကုိ) ပြင့္လင္းထင္ရွားစြာေဟာၫႊန္ လ်က္ရွိေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ယခုေသာ္ကားအသင္တုိ႔ထံ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းေျပာၾကားသူ၊ သတိေပးႏႈိးေဆာ္သူ (နဗီတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္)သည္ ဧကန္မလဲြေရာက္ရွိလာခဲ့ေခ်ၿပီ။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

၀၀၅ း ၂၀။ ထုိ႔ျပင္တ၀ (ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ သတိရရွိၾကေလကုန္) အခါတစ္ပါး၌ (နဗီတမန္ေတာ္) "မူစာ"သည္ မိမိအမ်ိဳးသားတို႔အား (ဤသို႔) ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ အုိ-ငါ၏အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အေပၚ၌ တင္ရွိေသာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ သတိရၾကေလကုန္။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၌ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားကုိ ပြင့္ေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။၎ျပင္အသင္တို႔အားဘုရင္မင္းမ်ား(အျဖစ္)လည္းေျမႇာက္စားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။၎ျပင္အသင္တို႔အားစၾကာ၀ဠာတြင္မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မမူခဲ့ေသာေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိလည္း ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၀၀၅ း ၂၁။ အုိ-ကြၽႏ္ုပ္၏ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔၊ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတို႔အဖုိ႔ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္က (သတ္မွတ္) ေရးသားေတာ္မူၿပီးျဖစ္ေသာ ထြတ္ျမတ္သည့္(နယ္)အတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ေနာက္ ဘက္သုိ႔လွည့္၍ ျပန္မသြားၾကကုန္လင့္။ သုိ႔ျပန္လွည့္ သြားၾက ပါမူအသင္တို႔သည္ ဆုံး႐ႈံးပ်က္စီးသူမ်ား ျဖစ္သြားၾကရေပမည္။

၀၀၅ း ၂၂။ ၎(အမ်ိဳးသား)တို႔ကမူ (ဤသုိ႔)ေျဖၾကားခဲ့ၾကေလသည္။ အုိ-မူစာ၊ မုခ်ဧကန္ ထုိ(နယ္)ေျမ၌လုံးရပ္အင္အားႀကီးမားေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ ရွိေနၾကကုန္၏။ ထုိလူမ်ိဳးတို႔သည္ ၎(နယ္) ေျမအတြင္းမွထြက္ခြာ၍ မသြားသမွ်ကာလပတ္လုံး ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ယင္း(နယ္)ေျမအတြင္းသုိ႔ အလ်င္း၀င္ေရာက္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ထုိလူမ်ိဳး တို႔သည္၎(နယ္)ေျမအတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားၾကပါမူ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ဧကန္စင္စစ္ (ထုိနယ္ေျမအတြင္းသို႔) ၀င္ေရာက္ၾကလတၱံ႕။

၀၀၅ း ၂၃။ (ထုိအခါ) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကကုန္ေသာသူတို႔အနက္မွ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာ လူႏွစ္ေယာက္သည္ (ဤသုိ႔) ေျပာဆုိၾကေလသည္။(ဟယ္ -အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔သည္ ၎တို႔ အားတိုက္ခိုက္ရင္းတံခါး၀အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကေလကုန္။ အကယ္၍သာအသင္တို႔သည္ ယင္းတံခါး၀အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကပါလွ်င္၊အသင္တုိ႔သည္သာလွ်င္ (စစ္ေရး) ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကလတၱံ႕။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အကယ္၍ "မုအ္မင္န္" သက္၀င္ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါလွ်င္၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အေပၚ၌သာလွ်င္ ယုံၾကည္စိတ္ခ် အားထားၾကေလကုန္။

၀၀၅ း ၂၄။ ထုိအခါ အမ်ိဳးသားတို႔က "အုိ-မူစာ၎တို႔သည္ ထုိ(နယ္)ေျမအတြင္း ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံး မုခ်ဧကန္ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ယင္း (နယ္)ေျမအတြင္းသုိ႔ မည္သည့္အခါမွ်အလ်င္း ၀င္ေရာက္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္ကုိယ္တိုင္ မိမိအရွင္ျမတ္ႏွင့္တကြ သြားေရာက္ၿပီး အသင္တို႔ႏွစ္ဦးသာလွ်င္ တိုက္ခိုက္ၾကေလကုန္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မူကား ဤေနရာ၌ပင္ ထုိင္၍ေနၾကကုန္အံ့ " ဟု ေျပာဆုိၾကကုန္သတည္း။

၀၀၅ း ၂၅။ ထုိေရာအခါ၀ယ္ (နဗီတမန္ေတာ္) မူစာက "အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏အရွင္ျမတ္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ မိမိကုိယ္ႏွင့္ မိမိ၏ေနာင္ေတာ္(နဗီတမန္ဟာ႐ုန္)မွတစ္ပါး အျခားမည္သူ႕အေပၚ၌မွ် အခြင့္အာဏာ ပုိင္ဆုိင္သည္မရွိပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာအရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးႏွင့္ (ဤ)စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသြဖည္ ျငင္းဆန္ေသာလူမ်ိဳးတို႔၏စပ္ၾကားတြင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခဲ့ေလသည္၊

၀၀၅ း ၂၆။ ထုိအခါ၀ယ္ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကမူ) "သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ဧကန္စင္စစ္ ထုိ(နယ္)ေျမသည္ ၎တို႔အဖို႔ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္တိုင္တိုင္ 'ဟရာမ္' ျမစ္တားထားၿပီးျဖစ္ေခ်ၿပီ။၎တို႔သည္ (ဤသိန ကြၽန္းစြယ္၏နယ္) ေျမ၌ပင္ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ၾကလတၱံ႕။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္ (နဗီတမန္ေတာ္မူစာ)သည္ (ဤ)စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ အမိန္႔ေတာ္ ကုိေသြဖည္ျငင္းဆန္ေသာ လူမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ (လုံး၀)ပူေဆြး၀မ္းနည္းျခင္းမရွိပါေလႏွင့္ "ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသတည္း။

၀၀၅ း ၂၇။ ၎ျပင္ (အုိ -နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ထုိသူတို႔အား အာဒမ္၏ သားေတာ္ႏွစ္ဦး၏ အေၾကာင္းကို မွန္ကန္စြာေျပာျပပါေလ။ တစ္ရံေရာ အခါ ထုိသားေတာ္ႏွစ္ဦးသည္(အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အားရည္စူး၍) တစ္စုံတစ္ရာအလွဴ၀တၳဳကုိ ပူေဇာ္သကၠာရျပဳၾကေလရာ ၎တို႔ႏွစ္ဦးအနက္တစ္ဦး (ျဖစ္ေသာ ညီေတာ္ဟာဗီဟ္)၏ ပူေဇာ္သကၠာရ ၀တၳဳပစၥည္းသည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္)၏ သေဘာတူ ေတာ္မူျခင္းခံရၿပီး၊ အျခားတစ္ဦး(ျဖစ္ေသာေနာင္ေတာ္ ကာဗီလ္)၏ ပူေဇာ္သကၠာရ ၀တၳဳပစၥည္းမွာမူ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏) သေဘာတူေတာ္မူျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္မရွိေခ်။ (သုိ႔ျဖစ္ေပရာ "ကာဗီလ္" က "ဟာဗီလ္" အား) "ငါသည္ အသင့္ကုိ မုခ်သတ္မည္ "ဟုေျပာဆုိခဲ့၏။("ဟာဗီလ္" က) "အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ သူေတာ္စင္မ်ား၏ထံမွသာလွ်င္ (ပူေဇာ္သကၠာရမ်ားကုိ)သေဘာတူ လက္ခံေတာ္မူေပသည္ " ဟု ေျပာၾကားေလသည္။

၀၀၅ း ၂၈။ အသင္သည္ အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္အား သတ္ျဖတ္ရန္ မိမိလက္ကုိ လွမ္းခဲ့အံ့ျငားလည္း ကြၽႏ္ုပ္သည္ အသင့္အားသတ္ျဖတ္ရန္ အသင့္ဘက္သုိ႔ ကြၽႏ္ုပ္၏လက္ကုိလွမ္းမည္မဟုတ္ေပ။ ဧကန္စင္စစ္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကုိ ေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

၀၀၅ း ၂၉။ ဧကန္စင္စစ္ ကြၽႏ္ုပ္(အားသတ္ျဖတ္ျခင္း) ၏အျပစ္ကုိလည္းေကာင္း၊ အသင္၏ (ယခင္)အျပစ္ကုိလည္းေကာင္း၊ အသင္သာလွ်င္ (မိမိပခုံးျဖင့္) ထမ္းေဆာင္၍ ျပန္သြားရန္ ကြၽႏ္ုပ္ရည္စူး၏။ ထုိ႔ေနာက္ အသင္သည္ ငရဲသားတို႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ေခ်မည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤသည္သာလွ်င္မေတာ္မတရား ျပဳမူေသာသူတို႔၏ အက်ိဳးတည္း။

၀၀၅ း ၃၀။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိ(ကာဗီလ္)၏ စိတ္သည္ ၎အားမိမိညီေတာ္(ဟာဗီလ္)ကုိ သတ္ျဖတ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေပရာ၊ယင္း(ကာဗီလ္)သည္ မိမိညီေတာ္(ဟာဗီလ္)ကုိ သတ္ျဖတ္ ခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ၎သည္ က်ိဳးယုတ္ ပ်က္ျပားသူတို႔အနက္ အပါအ၀င္ ျဖစ္သြားခဲ့ေလသတည္း။

၀၀၅ း ၃၁။ ထုိ႔ေနာက္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ က်ီးကန္းတစ္ေကာင္ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ေလ၏။ ထုိက်ီးကန္းသည္၎(ကာဗီလ္)အား မိမိညီေတာ္ (ဟာဗီလ္)၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကုိမည္သုိ႔မည္ပုံ (ျမႇဳပ္ႏွံ) ဖုံးအုပ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ရမည္ကုိ ျပသရန္အလို႕ငွာ ေျမႀကီးကုိ ကုတ္ျခစ္တူးဆြေလသည္။ ထုိအခါယင္း(ကာဗီလ္)က "ေၾသာ္ ငါသည္ ဤက်ီးကန္းကဲ့သို႔ပင္မျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေလစြတကား။ အကယ္၍သာ (ယင္း က်ီးကန္းကဲ့သုိ႔) ျဖစ္ႏုိင္ခဲ့မူ ငါသည္ မိမိညီေတာ္(ဟာဗီလ္)အား (ေျမႀကီးတူး၍ျမႇဳပ္ႏွံ) ဖုံးအုပ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ႏုိင္မည္သာျဖစ္ေခ်သည္" ဟု ေျပာဆုိ (ညည္းညဴၿမီတမ္း) ခဲ့ေလသည္။ထုိ႔ေနာက္ ၎ (ကာဗီလ္)သည္ ေနာင္တရသူတို႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ေလသတည္း။

၀၀၅ း ၃၂။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္အစၥရာအီလီမ်ိဳးႏြယ္တို႔အေပၚ၌ (ဤသုိ႔)အမိန္႔ ျပဌာန္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဧကန္စင္စစ္ မည္သူမဆုိ အၾကင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အသက္တစ္ေခ်ာင္း၏ အစားလည္းမဟုတ္ဘဲ၊တိုင္းျပည္၌ ဆူပူေသာင္းက်န္း (မႈကုိ ျပဳလုပ္)ျခင္းေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ဘဲ (မတရားသက္သက္) သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ထုိသူသည္လူခပ္သိမ္းတို႔ကုိ သတ္ျဖတ္ဘိသကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္၏။ ထုိနည္းတူစြာ မည္သူမဆုိ လူတဦးတေယာက္ ကုိ (အသက္ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကယ္ဆယ္ျခင္းအား ျဖင့္) အသက္ရွင္ေစခဲ့ပါမူ၊ ထုိသူသည္လူအေပါင္းတို႔အား အသက္ရွင္ေစဘိသကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္၏။ ၎အျပင္ ငါအရွင္ျမတ္၏ရစူလ္တမန္ ေတာ္မ်ားသည္ ထုိ(အစၥရာအီလီလူမ်ိဳး)တို႔ထံ ထင္ရွားလွစြာေသာ အမိန္႔ပညတ္ေတာ္မ်ား၊ သက္ေသ လကၡဏာေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ မုခ် ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကေလ၏။ သုိ႔ပါလ်က္ႏွင့္ပင္ ယင္း (အစၥရာအီလီလူမ်ိဳး)တို႔တြင္ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ တိုင္းျပည္၌ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ ရွိၾကေသး၏ ။

၀၀၅ း ၃၃။ အၾကင္သူတို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ထုိအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္(၏အမိန္႔ေတာ္မ်ား)ကုိ(ေသြဖည္ျငင္းဆန္ပုန္ကန္) တိုက္ခိုက္ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ကမၻာေျမျပင္၀ယ္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကုိ ျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။ ထုိသူတို႔၏ အျပစ္ဒဏ္သည္ကား ၎တို႔သည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံၾကရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္၀ါးကပ္တိုင္တင္ျခင္း ခံၾကရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ေျခလက္တို႔ကုိ လက္်ာလက္၀ဲဘက္လဲႊ၍ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံၾကရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံၾကရမည္ျဖစ္၏။ ဤသည္ကား ၎တို႔အား မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ က်ိဳးယုတ္ရွက္ရျဖစ္ေစျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ၎ျပင္ထုိသူတို႔၌ ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္(လည္း) အလြန္ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ရွိေပမည္။

၀၀၅ း ၃၄။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူတို႔သည္ အသင္တို႔ လက္ရမဖမ္းဆီးမီ (သတိသံေ၀ဂ၊ ေနာင္တတရားရရွိကာ) ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္၊ ဧကန္စင္စစ္ "အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္" သည္ အလြန္တရာမွ် လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္သနားၾကင္နာညႇာတာ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ အသင္တို႔သည္ သိထားၾကေလကုန္။

၀၀၅ း ၃၅။ အို-"မုအ္မင္န္" သက္၀င္ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္အသင္တို႔သည္ ထုိအရွင္ျမတ္၏အပါးေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ရွာေဖြၾကေလကုန္။ ထိုမွတစ္ပါး၊ အသင္တို႔သည္(ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္) ေအာင္ျမင္ၾကအ့ံေသာငွါ ထိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ (စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တိုက္ခိုက္ၾကေလကုန္)၊(တစ္နည္း) (အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလကုန္)။

၀၀၅ း ၃၆။ ဧကန္စင္စစ္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔သည္ (မည္သည့္အခါမွ် မိမိတို႔၏ အျပစ္မ်ားမွ ခ်မ္းသာခြင့္ရရွိၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ)။ အကယ္၍ "ကိယာမတ္" ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွာ ၎တို႔ထံ၌ ကမၻာေလာက၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ ဥစၥာပစၥည္းအားလုံး ရွိသည့္ျပင္ ၎ႏွင့္တကြ ထိုမွ်ေလာက္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းေနာက္ထပ္ရွိေသာ္လည္း ထုိပစၥည္းမ်ားကို (ေလ်ာ္ေၾကးေပးၾကသည့္တိုင္) ၎တို႔ထံမွ သေဘာတူ လက္ခံေတာ္မူလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အမွန္ေသာ္ကား ထိုသူတို႔အဖို႔ အလြန္ျပင္းျပနာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္သည္ အဆင့္သင့္ရွိေပသည္။

၀၀၅ း ၃၇။ ၎တို႔သည္ "ဂ်ဟႏၷမ္" ငရဲမီးမွ ထြက္လို ၾကကုန္အ့ံ။ သို႔ရာတြင္မူကား ၎တို႔သည္ (မည္သည့္အခါမွ်) ထို("ဂ်ဟႏၷမ္") ငရဲမီးမွထြက္ၾကရမည့္ သူမ်ားမဟုတ္ေပ။အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔ အဖို႔ အၿမဲတည္တ့ံေသာျပစ္ဒဏ္သည္ (အဆင့္သင့္) ရွိေနေလသတည္း။

၀၀၅ း ၃၈။ ၎အျပင္ (အို-တရားသူႀကီးအေပါင္းတို႔) ခိုးသူေယာက္်ားပင္ျဖစ္ေစ၊ ခိုးသူ မိန္းမပင္ျဖစ္ေစ၊ အသင္တို႔သည္၎တို႔ႏွစ္ဦးလုံး၏ လက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ၾကေလကုန္။(ဤသည္) ထိုသူတို႔ႏွစ္ဦး ျပဳမူခ့ဲၾကေသာ ျပဳမူခ်က္၏ ျပစ္ဒဏ္လည္းျဖစ္၏။ အလႅာဟ္္ အသွ်င္ျမတ္အထံေတာ္မွ(အျခားသူမ်ား) သတိ သံေ၀ဂရေစရန္ ဆုံးမခ်က္တရပ္လည္းျဖစ္၏။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာအရွင္၊ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္တည္း။

၀၀၅ း ၃၉။ တဖန္ မည္သူမဆို မိမိ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ၿပီး သည့္ေနာက္ (သတိသံေ၀ဂေနာင္တတရား ရရွိကာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌) ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး (မိမိကိုယ္ကိုမိမိ) ျပဳျပင္ခ့ဲပါ။ မလြဲဧကန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူ၏ဘက္သို႔က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ျပန္လွည့္ေတာ္မူအ့ံ။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ စင္စစ္ဧကန္ အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာညႇာတာေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၅ း ၄၀။ ဧကန္စင္စစ္ မိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ပထ၀ီေျမကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၌သာရွိသည္ကို အသင္သည္ မသိေလသေလာ။ ထိုအရွင္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူအား ျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူ၏။ ထုိနည္းတူစြာ မိမိ အလိုရွိေတာ္မူေသာသူအား ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူ၏။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူ ေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၅ း ၄၁။ အုိ-ရစူလ္တမန္ေတာ္၊ အၾကင္သူတို႔သည္ အသင့္အား စိတ္ႏွလုံးမခ်မ္းမေျမ႕မျဖစ္ေစၾကရ။ ထုိသူတို႔သည္ ၎တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးမ်ားက အီမာန္ သက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔၏ႏႈတ္မ်ားျဖင့္သာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကပါၿပီဟု ေျပာဆိုသူတို႔ အနက္မွပင္ျဖစ္ေစ၊ယဟူဒီမ်ား အနက္မွပင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုထိုေသာသူတို႔သည္ မုသားကို အလြန္တရာ ၾကားနာသူမ်ား၊ အသင့္ထံမလာၾက ေသာသူတို႔အဖို႔ (အသင့္ထံလာေရာက္၍) နားစြင့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။၎တို႔သည္ မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားကို ထိုမုကၡပါဌ္ ေတာ္မ်ား၏မူရင္းေနရာမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေလ့ ရွိၾကသည့္ျပင္ (မိမိတို႔အုပ္စု၀င္မ်ားအား) အသင္တို႔သည္ (နဗီတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္၏ထံမွ)ဤ(ေရႊ႕ေျပာင္းထားသည့္)အတိုင္း အမိန္႔ရရွိၾကပါမူ နာယူလက္ခံၾကေလကုန္၊ သို႔ရာတြင္ ထို(ေရြ႕ေျပာင္း ထားသည့္)အတိုင္းမရရွိၾကလွ်င္ ဖယ္ေရွာင္ၾကေလ ကုန္ဟူ၍လည္း ေျပာဆုိေလ့ရွိၾကကုန္၏။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သူ႕႔ကိုမဆိုအလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ လမ္းလြဲေစေတာ္မူပါလွ်င္၊ အသင္သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ထုိသူအား မည္သည့္အက်ဳိးကိုမွ် ျပဳစြမ္းႏိုင္ျခင္း အလ်င္း မရွိေပ။ ဤသူတို႔ကားအၾကင္သူမ်ားတည္း။ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္သည္ ၎တို႔၏စိတ္ႏွလုံး မ်ားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္ ရည္စူးေတာ္မူခ့ဲသည္ မဟုတ္ေပ။ ၎တို႔၌(ဤပစၥဳပၸန္) ေလာကီဘ၀တြင္လည္း က်ဳိးယုတ္ရွက္ရျဖစ္ျခင္းသည္ရွိ၏။ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္လည္း ၎တို႔၌ ႀကီးေလး လွစြာေသာျပစ္ဒဏ္သည္ရွိေခ်အ့ံသတည္း။

၀၀၅ း ၄၂။ (တနည္း) အို-ရစူလ္၊ ' ကုဖ္ရ္ ' ေသြဖည္ျငင္းပယ္မွဳ႔၌ ေျပးလႊားက်ဆင္းလွ်က္ရိွေသာ အၾကင္သူမ်ားသည္ အသင့္အား စိတ္ဒုကၡမေရာက္ေစၾကရ၊ (အသင္သည္ ထိုသူတို႔၏ ေသြဖည္မွဳ႔မ်ားေၾကာင့္ ပူပန္ေသာက မျဖစ္ေလႏွင့္)။ (ကုဖ္ရ္ ေသြဖည္မွဳ၌ ေျပးလႊားက်ဆင္းလ်က္ရွိေသာ)ထိုသူမ်ားသည္ အၾကင္သူတို႔ အနက္မွျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အီမာန္ ယံုၾကည္ၾကပါသည္ ဟုမိမိတို႔၏ ႏွဳတ္မ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုၾက၏ ။ အမွန္မွာ ၄င္းတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားသည္ အီမာန္ ယံုၾကည္ၾကသည္မရွိေခ်။ (ကုဖ္ရ္၌ ေျပးလႊားက်ဆင္းလ်က္ရွိေသာ) ထိုသူမ်ားသည္ အၾကင္သူတို႔အနက္မွျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔သည္ ယဟူဒီျဖစ္ၾက၏ ။

၀၀၅ း ၄၃။ ယင္း(ယဟူဒီ)တို႔သည္ မဟုတ္မမွန္ မုသားကိုအလြန္တရာမွ်ပင္ နာယူလက္ခံေသာသူမ်ား၊ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ က)'ဟရာမ္' (ဟူ၍ ျမစ္တား ထားေတာ္မူေသာ တန္စိုးလက္ေဆာင္အစရွိသည္)ကုိ အလြန္တရာမွ် စားသုံးသူမ်ားပင္ျဖစ္ၾကကုန္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အကယ္၍ ထိုသူတို႔သည္ အသင္၏ထံသို႔ (မိမိတို႔၏အမႈအခင္းမ်ားကို စီရင္ဆုံးျဖတ္ေစ ျခင္းငွာ)လာေရာက္ၾကပါမူ၊ အသင္သည္ ၎တို႔၏စပ္ၾကား၌ (တရားစစ္ေဆးစီရင္လိုက) စစ္ေဆးစီရင္ပါေလ။ သို႔တည္းမ ဟုတ္(တရားစီရင္ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္မရွိဟူ၍) ၎တို႔ဘက္မွ မ်က္ႏွာလႊဲဖယ္၍ေနပါေလ။ အကယ္၍ အသင္သည္ ၎တို႔ ဘက္မွမ်က္ႏွာလႊဲဖယ္ပါမူ၊ ၎တို႔သည္ အသင့္အားလုံး၀ အက်ဳိးယုတ္နစ္နာေစႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္သည္ တရားစစ္ေဆး စီရင္သည္ရိွေသာ္၊ ၎တုိ႔၏စပ္ၾကား၌တရားမွ်တစြာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပါေလ။ အေၾကာင္းေသာ္ကားအလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ တရားမွ်တေသာသူတို႔အား ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ပင္ တည္း။

၀၀၅ း ၄၄။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူတို႔သည္ အသင့္အား အဘယ္က့ဲသို႔ ခုံသမာဓိတင္ေျမႇာက္ၾကပါသနည္း။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔ထံ၀ယ္ "ေတာင္ရာတ္ "က်မ္းလည္းရွိ၏။ယင္းေတာင္ရာတ္က်မ္းတြင္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္လည္းပါရွိ၏။ တဖန္ ထို(က့ဲသို႔အသင့္အား ခုံသမာဓိတင္ေျမႇာက္ၿပီး) ေနာက္ ယင္းသူတုိ႔သည္ (အသင္၏တရားစစ္ေဆးစီရင္ခ်က္မွ)မ်က္ႏွာလႊဲဖယ္သြားၾကျပန္၏။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔သည္ "မုအ္မင္န္" ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိသူမ်ား အလ်င္းမဟုတ္ၾကေခ်။

၀၀၅ း ၄၅။ ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ "ေတာင္ရာတ္"က်မ္းကို ခ်ေပးသနားေတာ္မူခ့ဲ၏။ ယင္း "ေတာင္ရာတ္"က်မ္းျမတ္တြင္ တရားဓမၼ ညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ေရာင္ျခည္ေတာ္သည္ရွိ၏။ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏) အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုလိုက္နာၾကကုန္ေသာ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားသည္ ယဟူဒီမ်ားအေပၚ၌ ယင္း"ေတာင္ရာတ္"က်မ္းျမတ္ႏွင့္အညီ တရား စစ္ေဆးစီရင္ေလ့ရွိခဲ့ၾကကုန္၏။ ထုိနည္းတူစြာ ယဟူဒီဘုန္းႀကီးရဟန္းတို႔ႏွင့္ ပညာရွင္သုခမိန္တို႔သည္လည္း) ယင္းေတာင္ရာတ္က်မ္းျမတ္ႏွင့္အညီ တရားစစ္ေဆးစီရင္ေလ့ရွိခဲ့ၾကကုန္သည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ၎(ဘုန္းႀကီး ရဟန္းတို႔ႏွင့္ပညာရွင္)တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏က်မ္းေတာ္(ႏွင့္အညီလိုက္နာက်င့္သုံးၾကရန္)ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည့္အျပင္၊ ၎တို႔သည္ ထိုက်မ္းေတာ္ကုိ လိုက္နာက်င့္သုံးၾကပါမည္ဟု ၀န္ခံသူမ်ားလည္း ျဖစ္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ပင္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အို-ယဟူဒီအႀကီးအကဲအေပါင္းတို႔)အသင္တို႔သည္ လူတို႔အား မေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလႏွင့္၊ငါအရွင္ျမတ္ကိုသာ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္၊ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ငါအရွင္ျမတ္၏ မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားကို အနည္းငယ္မွ်ေသာအဖိုးအခေၾကးေငြျဖင့္ ေရာင္းစားျခင္းမျပဳၾကကုန္လင့္။ ၎ျပင္ မည္သူမဆို အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူသည့္ (အမိန္႔ေတာ္)အတိုင္း တရားစစ္ေဆး စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းကို မျပဳခဲ့မူ၊ ထိုက့ဲသို႔ေသာသူမ်ားသည္ "ကာဖိရ္ "ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသတည္း။

၀၀၅ း ၄၆။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထို "ေတာင္ရာတ္" က်မ္းျမတ္တြင္ ယင္းယဟူဒီတို႔အေပၚ၌ အသက္ဇီ၀ိန္၏အစား အသက္ဇီ၀ိန္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိ၏အစား မ်က္စိဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္း၏အစား ႏွာေခါင္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ နားရြက္အစား နားရြက္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သြား၏အစား သြားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (အခ်ဳိ႔)ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား၌လည္း(ထပ္တူထပ္မွ်)လက္စားေခ်ျခင္းပင္ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊အမိန္႔ေတာ္ခ်မွတ္ ျပ႒ာန္းေတာ္မူခ့ဲေလသည္။ တဖန္ အၾကင္သူသည္ ယင္းလက္စားေခ်ျခင္းကိုခြင့္လႊတ္ခ့ဲလွ်င္ ထို(က့ဲသို႔)ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊(ခြင့္လႊတ္သူ)၏အဖို႔ အျပစ္မ်ားမွလြတ္ကင္းရန္အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ေခ်သည္။ ၎ျပင္ မည္သူမဆိုအလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ ခ်မွတ္ေတာ္မူသည့္(အမိန္႔ ေတာ္)အတိုင္းတရားစစ္ေဆး ဆုံးျဖတ္ျခင္းကိုမျပဳခ့ဲပါလွ်င္ ထိုက့ဲသို႔ ေသာသူမ်ားပင္ က်ဴးလြန္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၀၅ း ၄၇။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ (နဗီတမန္ေတာ္)မ်ား၏ေနာက္၌ ထိုနဗီတမန္ေတာ္မ်ား၏ လမ္းစဥ္ကို ဖ၀ါးေျခထပ္ လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ အလို႔ငွာ "မရ္ယမ္" ၏သားေတာ္" အီစာ " အား ၎၏အလ်င္ရွိခ့ဲေသာ "ေတာင္ရာတ္ "က်မ္းကို(အခိုင္အမာျပဳသူ) ေထာက္ခံသူအျဖစ္ျဖင့္ ေစလႊတ္ေတာ္မူခ့ဲ၏။ ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ ထို(တမန္ေတာ္အီစာ) အား "အင္န္ဂ်ီလ္" က်မ္းကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူခ့ဲ၏။ ထိုက်မ္းတြင္ တရားဓမၼလည္းရွိ၏။ အလင္းေရာင္လည္းရွိ၏။ ထိုက်မ္းသည္ မိမိအလ်င္ရွိေသာ "ေတာင္ရာတ္" က်မ္းကို ေထာက္ခံ(အခိုင္အမာျပဳ) လ်က္ရွိသည့္ျပင္" မြတၱကီ "သူေတာ္စင္မ်ားအဖုိ႔တရားဓမၼ အဆုံးအမလည္း ျဖစ္၏။

၀၀၅ း ၄၈။ ထို႔ျပင္တ၀ "အင္န္ဂ်ီလ္ "က်မ္းေတာ္ကိုရရွိ ေသာသူတို႔သည္လည္း ယင္း "အင္န္ဂ်ီလ္ " က်မ္းေတာ္တြင္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္က ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူသည့္အတိုင္း စီရင္ၾကရေပမည္။ စင္စစ္ မည္သူမဆို အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူသည့္ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳခ့ဲေသာ္၊ ထိုက့ဲသို႔ေသာ သူမ်ားသည္ အမိန္႔ေတာ္ကို က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္ေသာ သူမ်ားပင္တည္း။


၀၀၅ း ၄၉။ ၎ျပင္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္ထံသို႔ မွန္ကန္ေသာက်မ္းျမတ္ (ကုရ္အာန္)ကိုထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူခ့ဲေလသည္။ (ယင္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္) ၎၏အလ်င္ရွိခ့ဲေသာက်မ္းမ်ားကို ေထာက္ခံလ်က္ရွိ၏။ ၎ျပင္ ယင္းက်မ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ထုိသူတို႔၏ စပ္ၾကား၀ယ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူသည့္ (တရားေတာ္)ႏွင့္အညီ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပါေလ။ ၎ျပင္ အသင္သည္ မိမိထံ ေရာက္ရွိလာေသာ မွန္ကန္ေသာက်မ္းတို႔ကိုစြန္႔၍ ၎တို႔၏ အလိုဆႏၵမ်ားကို မလိုက္ေလႏွင့္။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အနက္ အသီးသီးတို႔ အဖို႔တရားဓမၼသတ္(နည္း၊ ဥပေဒ)တစ္မိ်ဳးႏွင့္ ထင္ရွားလွစြာေသာလမ္းစဥ္တမ်ဳိးကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးေတာ္မူခ့ဲသည္။အကယ္၍သာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အလိုရွိေတာ္မူခ့ဲပါမူအသင္တို႔ (အားလုံး)ကို သာသနာ၀င္တစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေစေတာ္မူခ့ဲမည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္မိမိ ျပ႒ာန္းေပးသနားေတာ္မူသည့္ (တရားလမ္းစဥ္) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္တို႔အား စမ္းသပ္ေတာ္မူျခင္းငွာ (ထိုက့ဲသို႔သာသနာ၀င္တစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေစေတာ္ မမူခ့ဲေခ်)။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ေကာင္းမႈမ်ားကို သူ႔ထက္ငါသာေအာင္လ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ၾကေလကုန္။ အသင္တို႔ အားလုံးသည္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔သာလွ်င္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိၾကမည္ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုေရာအခါ၀ယ္၊ ထိုအရွင္ျမတ္သည္အသင္တို႔ ကြဲလြဲခ့ဲၾကကုန္ေသာ အေၾကာင္း အခ်က္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္တို႔အားအသိ ေပးေတာ္မူမည္ျဖစ္၏။

၀၀၅ း ၅၀။ ၎ျပင္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ထုိသူတို႔၏စပ္ၾကား၀ယ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ ခ်မွတ္ေတာ္မူသည့္ (တရားေတာ္)ႏွင့္အညီ တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ပါေလ။ ၎ျပင္ အသင္သည္ ထိုသူတို႔၏ စိတ္အလိုဆႏၵကို မလိုက္စားပါေလႏွင့္။ ထိုမွတစ္ပါး အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္က အသင့္ထံထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ အခ်ဳိ႕ အမိန္႔ေတာ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထို သူတို႔သည္အသင့္အား ခြၽတ္ေခ်ာ္တိမ္းပါးေစမည္ကို အသင္ သတိထားပါေလ။ ထုိ႔ေနာက္ အကယ္၍၎တုိ႔သည္ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ) မ်က္ႏွာလႊဲဖယ္သြားခ့ဲၾကပါမူ၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔၏ အခ်ဳိ႕ျပစ္မႈ ဒုစ႐ိုက္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းသူတို႔ကို (ပစၥဳပၸန္ေလာက ၌ပင္)ျပစ္ဒဏ္ေပးလိုေတာ္မူေၾကာင္းအသင္ေကာင္းစြာ မွတ္ယူပါေလ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကားလူတို႔အနက္ မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏)စည္းကမ္းကို ေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၀၅ း ၅၁။ ၿပီးေနာက္ယင္းသူတို႔သည္ အမိုက္ေခတ္၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈကို လိုလားၾကေလသေလာ။ အမွန္ စင္စစ္ေသာ္ကားယုံၾကည္မႈထားရွိေသာ အမ်ဳိးသား တို႔အဖို႔ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီရင္ဆုံးျဖတ္မည့္ သူကား အသူနည္း။

၀၀၅ း ၅၂။ အုိ-"မုအ္မင္န္" သက္၀င္ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတုိ႔၊ အသင္တို႔သည္ ယဟူဒီတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ မိတ္သဟာယ အေဆြခင္ပြန္းမ်ား မျပဳၾက ကုန္လင့္။ ၎(ယဟူဒီႏွင့္ခရစ္ယာန္)တို႔သည္(အသင္တို႔ကိုဆန္႔က်င္ရာတြင္)အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ယိုင္းပင္း ကူညီေသာ အေဆြခင္ပြန္းမ်ားပင္ျဖစ္ၾကေပသည္။ အမွန္ေသာ္ကားအသင္တို႔အနက္ မည္သူမဆုိ ထုိသူတို႔အား "ကလ်ာဏ"အေဆြခင္ပြန္း ျပဳလုပ္သည္ ရွိေသာ္၊ ထိုသူသည္ ဧကန္မုခ် ၎တို႔တြင္(အပါအ၀င္) ျဖစ္၏။ မလြဲဧကန္ အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္သည္မတရားက်ဴလြန္သူတို႔အား တရားလမ္းမွန္သုိ႔ ပို႔ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္ေပ။

၀၀၅ း ၅၃။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အသင္သည္ စိတ္ႏွလုံးမ်ားတြင္ေ၀ဒနာ စြဲကပ္လ်က္ရွိေသာ သူတို႔အား ထုိ(ယဟူဒီႏွင့္ ခရစ္ယာန္)တို႔ထံ အေျပးအလႊားသြားၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေလသည္။ ထိုသူတို႔က"ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၌(မေတာ္တဆ) ေဘးဒုကၡ အႏၲရာယ္တစ္စုံတစ္ရာ ဆုိက္ေရာက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္" ဟု ေျပာဆုိၾကကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ မၾကာျမင့္မီ (မုစ္လင္မ္တို႔အား)ေဇယ် မဂၤလာ ေအာင္ျမင္ျခင္းတရားကုိေပးသနားေတာ္မူအ့ံ။ သို႔တည္းမဟုတ္ အထူးအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ကို (ျဖစ္ေစေတာ္မူအ့ံ၊)ထုိအခါ ယင္းသူတို႔သည္ မိမိတုိ႔စိတ္တြင္း၌ လ်ဴိ႕၀ွက္ ထိမ္ခ်န္ထားရွိခ့ဲၾက ေသာအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၀မ္းနည္း ပူေဆြး ၾကရလတံၱ။

၀၀၅ း ၅၄။ ၎ျပင္ "အီမာန္"သက္၀င္ယုံၾကည္ေသာ သူမ်ားက (မုနာဖစ္က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) "အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား အထူးတလည္ တိုင္တည္၍ မုခ်ဧကန္ ၎တို႔သည္ အသင္တို႔ႏွင့္အတူပင္ ရွိၾကပါသည္ဟု ေျပာဆုိေသာသူမ်ားမွာ ဤသူမ်ားပင္ေလာ" ဟု ေျပာဆုိၾကမည္။ ၎တို႔၏အျပဳအမူမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ခ့ဲေခ်ၿပီ၊ သို႔ျဖစ္ေပရာ၎တို႔သည္ နစ္နာဆုံး႐ံႈးသူမ်ားပင္ ျဖစ္ခ့ဲၾကေခ်ၿပီ။

၀၀၅ း ၅၅။ အုိ-မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတို႔၊အသင္တို႔အနက္မွ မည္သူမဆို (မိမိ သက္၀င္ယုံၾကည္လ်က္ရွိေသာအစၥလာမ္)သာသနာေတာ္မွ လွည့္၍ ျပန္ထြက္သြားပါလွ်င္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ မၾကာျမင့္မီကာလအတြင္းအၾကင္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူအ့ံ။ ယင္းလူမ်ဳိးကိုထိုအရွင္ျမတ္သည္ခ်စ္ၾကည္ေတာ္မူအ့ံ။ ထိုနည္းအတူ ၎တို႔သည္လည္း အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးၾကကုန္အ့ံ။ (ယင္းသူတို႔သည္) မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယုံႀကည္သူတို႔အဖုိ႔ နိ၀ါတ တရား ထားရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကအ့ံ။ ကာဖိရ္ မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ သူတို႔အဖို႔ကား ျပင္းထန္တင္းမာေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္ၾကအ့ံ။ ထုိသူ တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း (တိုက္ခိုက္)ေဆာင္ရြက္ၾကအ့ံ။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ မည္သည့္ ျပစ္တင္က့ဲရဲ႕ေသာ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ျပစ္တင္က့ဲရဲ႕ပုတ္ခတ္ျခင္းမွ်လည္း စုိးရိမ္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ဤသည္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ပင္တည္း။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ထုိေက်းဇူးေတာ္ကုိ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူအား ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူေလသတည္း။ ၎ျပင္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ က်ယ္၀န္းစြာ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အၾကြင္းမ့ဲသိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

၀၀၅ း ၅၆။ အမွန္စင္စစ္ အသင္တို႔၏ ကလ်ာဏမိတ္သဟာယ အေဆြခင္ပြန္းကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ သာလွ်င္လည္းေကာ၎၊ ထိုအသွ်င္ျမတ္၏ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္သာလွ်င္လည္းေကာင္း၊ အၾကင္ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ ယုံၾကည္ေသာ သူတို႔သာလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထို(မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယုံၾကည္ေသာ)သူတို႔သည္ က်ဳိးႏြံသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ " ဆြလာတ္ "၀တ္ျပဳၾက၏။ ဇကာတ္တရား၀င္ဒါနေၾကးကိုလည္းေပးေဆာင္ၾက၏၊


၀၀၅ း ၅၇။ အမွန္စင္စစ္ မည္သူမဆို အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယုံၾကည္ေသာ သူတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ကလ်ာဏ မိတ္သဟာယ အေဆြခင္ပြန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါလွ်င္ (ထုိသို႔ေသာ သူမ်ားသည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ ဘက္ေတာ္သားမ်ားျဖစ္ၾက၏) ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသတည္း။

၀၀၅ း ၅၈။ အို-မုအ္မင္န္သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကသူ အေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ မိမိတုိ႔အလ်င္ က်မ္းဂန္ရရွိေသာ သူတို႕အနက္မွ အသင္တို႕၏ သာသနာကို ျပက္ရယ္ က်ီစယ္ ဖြယ္ရာ၊ကစားဖြယ္ရာ ျပဳလုပ္ေသာသူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ကာဖိရ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြ ခင္ပြန္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကကုန္လင့္၊ ထို႕ျပင္ အသင္ တို႕သည္ မုအ္မင္န္သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကိုသာလွ်င္ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္။57
ထုိ႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ "ဆြလာတ္ "၀တ္ျပဳျခင္းငွာ (အဇာန္)ဟစ္ေခၚၾကေသာအခါ၊ ထုိသူတို႔သည္ ယင္းဟစ္ေခၚျခင္းကိုပင္ ျပက္ရယ္ က်ီစယ္ဖြယ္ရာႏွင့္ ကစားဖြယ္ရာလည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ၾကေပသည္။ ယင္းက့ဲသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း၏အေၾကာင္းကား ထုိသူတို႔သည္ လုံး၀အသိဥာဏ္ ကင္းမ့ဲေသာလူတစ္စုပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာတည္း။


၀၀၅ း ၅၉။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္(ေရွး အထက္က်မ္းဂန္ရရွိသူ ယဟူဒီႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႔အား ဤသို႔) ေျပာဆိုပါေလ။ "အို-က်မ္းဂန္ရရွိသူအေပါင္းတို႔၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္တကြ မိမိတို႔ထံက်ေရာက္လာေသာ ဓမၼေဒသနာေတာ္ႏွင့္ ေရွးကထက္ေက်ာ္ကာရီက က်ေရာက္ခ့ဲေလေသာ ဓမၼေဒသနာေတာ္မ်ားကိုပါ သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကသည္ကိုသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေပၚ၌ က့ဲရဲ႕ျပစ္တင္ေနၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အသင္တို႔အနက္ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ စည္းကမ္း ေဖါက္ဖ်က္ေသာသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသတည္း။

၀၀၅ း ၆၀။ အသင္သည္ (ကိတာဗီ ေရွးအထက္ က်မ္းဂန္ရရွိေသာသူတို႔အား ဤသို႔) ေျပာၾကားပါေလ။ "ငါသည္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌ အက်ဳိးအားျဖင့္ ထို႔ထက္ဆုိးရြားေသာအျဖစ္အပ်က္ကုိ အသင္တို႔အား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည္ေလာ။ (၎အျဖစ္အပ်က္မွာ ကား) အၾကင္သူတို႔၏ (အျဖစ္အပ်က္)ပင္တည္း။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ထုိသူတို႔အား (မိမိ) က႐ုဏာေတာ္မွ ကင္းေ၀ေစေတာ္မူခ့ဲ၏။၎ျပင္ ယင္းသူတို႔အေပၚ၌ အမ်က္ေတာ္လည္း ပြားေတာ္မူခ့ဲ၏။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔အနက္မွ ေမ်ာက္တိရစၦာန္မ်ား ႏွင့္၀က္တိရစၦာန္မ်ားလည္း ျဖစ္ေစေတာ္မူခ့ဲ၏။ ၎ျပင္ ထုိသူတို႔သည္ '႐ႈိင္တြာန္' မိစၦာေကာင္ကို လည္း ဆည္းကပ္ကုိး ကြယ္ခ့ဲၾက၏။ ထုိသူတို႔သည္ (လားရာ) ေနရာဌာနအားျဖင့္လည္းအဆိုးရြားဆုံးေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္ၾက၏။ ၎ျပင္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းေတာ္မွလည္း အလြန္ေ၀းကြာလ်က္ရွိေသာ သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾက၏။

၀၀၅ း ၆၁။ ၄င္းျပင္ထို(မုနာဖစ္က္)တို႔သည္ အသင္တို႔ထံလာၾကေလေသာအခါ ‘"ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ "အီမာန္" ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရွိၾကပါၿပီ" ဟု (လိမ္လည္) ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ စင္စစ္တမူကား ၎တုိ႔သည္ "ကြတ္ဖ္ရ္ "ေသြဖည္ျငင္းပယ္မႈကုိ ယူေဆာင္၍ ၀င္ေရာက္လာၾကၿပီး ထုိ "ကြတ္ဖ္ရ္"ေသြဖည္ျငင္းပယ္မႈကိုပင္ ယူေဆာင္၍ ျပန္ထြက္သြားၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွာမူကား ၎တို႔ထိမ္ခ်န္ လွ်ိဳ႔၀ွက္ထားရွိၾကေလေသာအရာမ်ားကို အသိဆုံးပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၅ း ၆၂။ ထို႔ျပင္တ၀ အသင္သည္ ထို (ယဟူဒီ) တို႔ အနက္ေျမာက္ျမားစြာေသာသူတို႔ကို ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္ ျပဳျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ မေတာ္မတရား က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကား ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ မတရားသျဖင့္ရရွိေသာပစၥည္းကို စား သုံးျခင္း၌လည္းေကာင္း သူ႔ထက္ငါသာေအာင္ ေျပးလႊား(သက္ဆင္း)ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္လတံၱ။ စင္စစ္ဧကန္ ၎တို႔၏ အျပဳအမူတို႔သည္ ယုတ္ည့ံသိမ္ဖ်င္း လွေပတကား။

၀၀၅ း ၆၃။ (၎တို႔၏) Ribbi ဘုန္းႀကီးရဟန္းတို႔ႏွင့္ ပညာရွင္တို႔သည္ ထုိသူတို႔အား အျပစ္ရွိေသာ(မုသား) စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ မတရားသျဖင့္ရရွိေသာ ပစၥည္းကိုစားသုံးျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ မတားျမစ္ၾကသနည္း။ထုိသူတို႔ျပဳေလ့ရွိေသာ အျပဳအမူမ်ား သည္ မုခ်ဧကန္ ဆိုးရြားလွေပ၏တကား။၀၀၅ း ၆၄။ ၎ျပင္ ယဟူဒီတို႔က "အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏လက္သည္ ဆုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ " ဟု ေျပာဆုိၾကကုန္သည္။၎တို႔၏ လက္မ်ားသည္သာလွ်င္ ဆုပ္ထားၿပီးျဖစ္ၾက၏။စင္စစ္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ထိုေျပာဆိုမႈေၾကာင့္(အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏)က႐ုဏာေတာ္မွ ကင္းေ၀းၾကရေလၿပီ။ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏လက္ေတာ္မ်ားသည္) အလ်င္း (ဆုပ္ထားၿပီး)မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္မွာမူကား ထိုအရွင္ျမတ္၏ လက္ေတာ္ႏွစ္ဘက္စလုံးပင္ ျပန္႔လ်က္ရွိကုန္၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုေတာ္အတိုင္း သုံးစြဲလ်က္ရွိေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ အသင္၏အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ အသင့္ထံသို႔ က်ေရာက္လာေသာအရာ (ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)သည္ ထိုသူတို႔အနက္မ်ားစြာေသာ သူတို႔အား က်ဴးလြန္မႈႏွင့္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္မႈကို မုခ်တိုးပြားေစအ့ံ။ ထုိ႔ျပင္တ၀ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔၏စပ္ၾကား၀ယ္ ရန္ၿငိဳးထားျခင္းႏွင့္ မုန္းတီးမႈကို "ကိယာမတ္" ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေတာ္မူခ့ဲေလသည္။ ၎တို႔သည္စစ္မီးကို ေမႊးတိုင္း ေမႊးတိုင္း အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုမီးကို ၿငိမ္းေအးေစေတာ္မူခ့ဲ၏။ ထိုမွတစ္ပါး ယင္းသူတို႔သည္ကမၻာေျမျပင္၀ယ္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကို ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကကုန္သည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳလုပ္ေသာသူတို႔အား(အလ်င္း) ခ်စ္ၾကည္ ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၀၅ း ၆၅။ ၎ျပင္ အကယ္၍ ေရွးအထက္ က်မ္းဂန္ရရွိသူ ကိတာဗီမ်ားသည္ "အီမာန္" ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိ၍ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကပါမူ၊ မုခ်ဧကန္ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔၏ ျပစ္မႈမ်ားကို (ခြင့္လႊတ္)ေတာ္မူ၍၎တု႔ိအား ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဥယ်ာဥ္မ်ားသို႔လည္း၀င္ေရာက္ေစေတာ္မူအံ့။


၀၀၅ း ၆၆။ ထုိမွတစ္ပါး အကယ္၍သာ ၎တို႔သည္ "ေတာင္ရာတ္" "အိန္ဂ်ီလ္" က်မ္းမ်ားႏွင့္တကြ ၎တို႔၏အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ၎တုိ႔ထံ (နဗီတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္မွတစ္ဆင့္) က်ေရာက္လာ ေသာ (ကုရ္အာန္)က်မ္းေတာ္ျမတ္ကိုပါ အတည္ျပဳ လိုက္နာၾကပါေသာ္ မုခ်ဧကန္ ထိုသူတို႔သည္မိမိတုိ႔ အထက္မွလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ေျခဖ်ားေအာက္မွလည္းေကာင္း၊ (ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္မ်ားကို ေဖါေဖါသီသီ) စားသံုးၾကလတၱံ႔။ ထိုသူတို႔တြင္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ လမ္းကိုလိုက္ေသာ လူတစ္စုသည္(လည္း) ရွိၾကေပသည္။ သို႔ရာတြင္ထိုသူတို႔အနက္ အမ်ားစု၏ျပဳမူခ်က္တို႔ကား ဆိုးရြားလွေခ်သတည္း။၀၀၅ း ၆၇။ အို-ရစူလ္တမန္ေတာ္၊ အသင္သည္ မိမိ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ မိမိထံသို႔ က်ေရာက္ လာသမွ်ေသာ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို (လူခပ္သိမ္း တို႔ထံသို႔) ပို႔ို႔ေဆာင္ေဟာၾကားပါေလ။အကယ္တႏၲဳ အသင္သည္ (ထုိကဲ႔သို႔ ပို႔ေဆာင္ေဟာၾကားျခင္း)မျပဳခဲ႔ပါလွ်င္၊ အသင္သည္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ (ေဟာၾကား)သည္ မမည္ေခ်။ (တနည္း) နဗီတမန္ေတာ္ ျဖစ္ျခင္း၏ တာ၀န္ကို ေက်ႃပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္သည္ မမည္ေခ်။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား လူတို႔၏(ေဘးရန္ခပ္သိမ္းတို႔)မွ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ကာဖိရ္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔အား (အသင့္ကို လာေရာက္ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ရန္) လမ္းေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္ေပ။

၀၀၅ း ၆၈။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ဤသို႔) ေျပာၾကားပါေလ၊ အုိ-(ကိတာဗီ) က်မ္းဂန္ရရွိသူ အေပါင္းတုိ႔၊ အသင္တို႔သည္ "ေတာင္ရာတ္"က်မ္းကိုလည္းေကာင္း၊ " ‘အိန္ဂ်ီလ္"က်မ္းကိုလည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔ထံ အသင္တုိ႔၏ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ က်ေရာက္လာသည့္ (ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ကို)ကိုလည္းေကာင္း၊ အတည္လိုက္နာျခင္းမရွိသမွ် ကာလပတ္လံုးအသင္တုိ႔သည္ မည္သည့္ (မွန္ကန္ေသာ) လမ္းစဥ္ေပၚ၌သာတည္ရွိၾကသည္မဟုတ္ေပ။ (ကိတာဗီမ်ာသည္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အယူသန္မႈတြင္ နစ္မြန္းလ်က္ရွိၾက၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ)အသင့္အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွအသင့္ ထံသို႔က်ေရာက္လာေသာ(ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္)ထိုသူတို႔အနက္ မ်ားစြာေသာသူတို႔၌ က်ဴးလြန္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ေသြဖည္ျငင္းပယ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ အမွန္ပင္ မ်ားျပားေစမည္ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္သူတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူပန္ေသာက မရွိေလႏွင့္။၀၀၅ း ၆၉။ စင္စစ္ဧကန္ "မုအ္မင္န္" သက္၀င္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ "ယဟူဒီ" မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ "ဆြာဗီ "မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ မည္သူမဆို အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ကိုယံုၾကည္ၿပီး ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကိုေဆာက္တည္ခဲ႔ပါလွ်င္၊ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ သူတို႔အဖို႔ မည္သည့္စိုးရိမ္မႈမွ်မရွိ၊ ၎တုိ႔သည္ ပူေဆြးၾကမည္လည္း မဟုတ္ေပ။

၀၀၅ း ၇၀။ ဧကန္မုခ် ငါအရွင္ျမတ္သည္ "အစၥရာအီလီ" မ်ဳိးႏြယ္တို႔ထံမွ ပဋိညာဥ္ကို ယူေတာ္မူခဲ႔၏။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔ထံသို႔(မ်ားစြာေသာ) ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ႔၏။ မည္သည့္အခါမ်ဳိးမဆို ထိုသူတို႔ထံသို႔ ရစူလ္တမန္ေတာ္ တစ္ပါးပါးသည္ ထိုသူတို႔မႀကိဳက္ မႏွစ္သက္ေသာ အမိန္႔ပညတ္ေတာ္ကို ယူေဆာင္လာခဲ႔သည္ရွိေသာ္၊ ထုိသူတို႔သည္ အခ်ိဳ႕(ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ား) ကိုမုသာ၀ါဒီမ်ားဟူ၍ ေျပာဆိုျငင္းပယ္ခဲ႔ၾက၏။ အခ်ိဳ႕တမန္ေတာ္မ်ားကိုမူ သတ္ျဖတ္ခဲ႔ၾက၏။၀၀၅ း ၇၂။ မလြဲဧကန္ ကာဖစ္ရ္ ျဖစ္သြားၾကေသာ သူတို႔က "ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ 'မရ္ယမ္'၏သားေတာ္ 'မစီဟ္' (အီစာ)ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ " ဟု ေျပာဆိုခဲ႔ၾကကုန္၏။ အမွန္ေသာ္ကား "မစီဟ္" (ကိုယ္တိုင္)ကပင္ "အို -အစၥရာအီလီ မ်ဳိးႏြယ္အေပါင္းတို႔ အသင္တုိ႔သည္ ငါ၏အရွင္ႏွင့္၊ အသင္တုိ႔၏အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကိုပင္ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ၾကေလကုန္ဟု ေျပာဆိုခဲ႔ေလသည္။စင္စစ္ဧကန္ မည္သူမဆို (တစ္စံုတစ္ရာကို) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ (ကိုးကြယ္)ပါလွ်င္၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ထုိ(ကဲ႔သို႔ေသာ) သူ၏အဖို႔ "ဂ်ႏၷတ္" အမတ သုခဘံုကို မုခ်ဧကန္ပိတ္ပင္ ထားေတာ္မူအံ့။ ၎ျပင္ ထိုသူ၏ လားရာဌာနသည္ငရဲမီးပင္ ျဖစ္လတၱံ႕။ ထုိမွတစ္ပါး (ယင္းကဲ႔သို႔) မတရားက်ဴးလြန္ေသာ သူတို႔အား ႐ိုင္းပင္း ကူညီ ေစာင္မမည့္သူဟူ၍ကားတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။"

၀၀၅ း ၇၃။ ဧကန္အမွန္ အၾကင္သူတို႔သည္လည္း ကာဖိရ္မ်ားပင္ ျဖစ္သြားခဲ႔ၾကကုန္၏။ ထိုသူမ်ားက "အမွန္စင္စစ္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ (ဘုရား) သံုးဆူအနက္ တတိယ(ဘုရား)ျဖစ္သည္ "ဟူ၍ ေျပာဆိုခဲ႔ၾကကုန္၏။ အမွန္ေသာ္ကားတစ္ဆူတည္းေသာ ကိုးကြယ္ရာ (အလႅာဟ္္အရွင္)ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာ (ဘုရား)ဟူ၍ အလ်င္းမရွိေခ်။ အကယ္၍သာ ယင္းသူတို႔သည္ မိမိတို႔ေျပာဆိုမႈကို မရပ္စဲၾကေသာ္ ၎တို႔အနက္မွ ဆက္လက္၍ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကေသာသူတို႔၌ျပင္းျပနာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ မုခ်ဆိုက္ေရာက္ေပမည္။

၀၀၅ း ၇၄။ ယင္းသူတို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၀ယ္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အသနားခံျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မျပဳၾကေလသေလာ။ စင္စစ္တမူကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာမွ် လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာမွ် သနားၾကင္နာညႇာတာေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေခ်သတည္း။

၀၀၅ း ၇၅။ "မရ္ယမ္" ၏သားေတာ္ "မစီဟ္" သည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္တစ္ပါးမွ်သာ ျဖစ္၏။ ထုိ "မရ္ယမ္" ၏သားေတာ္ "မစီဟ္ "(အီစာ)၏အလ်င္လည္း (အျခားေသာ) ရစူလ္တမန္ေတာ္တို႔သည္ မုခ် ပြင့္ခဲ႔ၾကေလသည္။ ၎ျပင္ ထုိ "မစီဟ္"(အီစာ)၏မယ္ေတာ္ (မရ္ယမ္)သည္ သစၥာသမာဓိႏွင့္ အထူးျပည့္စံုေသာ မိန္းမျမတ္တစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ထို(သားအမိ) ႏွစ္ဦးလံုးသည္ (အျခားလူသားမ်ားကဲ႔သို႔ပင္) အစာအဟာရကို စားသံုးေလ႔ရွိခဲ႔ၾက၏။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထို(ခရစ္ယာန္)တို႔ေရွ႕၀ယ္ သက္ေသသာဓကမ်ားကို မည္ကဲ႔သို႔ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေတာ္မူသည္ကို အသင္႐ႈပါေလ။ ထုိ႔ေနာက္ တဖန္ ယင္းသူတို႔သည္ (မွန္ကန္ေသာတရားလမ္းစဥ္ကိုစြန္႔၍) အဘယ္သို႔ ျပန္လွည့္ သြားၾကသည္ကုိလည္း အသင္႐ႈပါေလ။

၀၀၅ း ၇၆။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ခရစ္ယာန္တို႔အား ဤသို႔) ေျပာၾကားပါေလ။ (ဟယ္-အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွ တစ္ပါး အသင္တုိ႔အား အက်ဳိးယုတ္ နစ္နာေစျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မျပဳစြမ္းႏိုင္ၾက ေသာအရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကေလသေလာ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ (အလံုးစံုတို႔ကို) အၾကြင္းမဲ႔ၾကားသိေတာ္မူေသာအရွင္ (အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို) အၾကြင္းမဲ႔သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၅ း ၇၇။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္(ဤသို႔) ေျပာၾကားပါေလ။ "အို-ကိတာဗီ" ေရွးအထက္ က်မ္းဂန္ရရွိသူအေပါင္းတုိ႔ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ "ဒီန္" ဘာသာ သာသနာေရးတြင္ (စည္းကမ္း သတ္မွတ္ထားသည္ထက္) အလြန္အကြၽံမျဖစ္ၾကကုန္လင့္။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ အၾကင္းသူတို႔၏အလိုဆႏၵမ်ားကိုလည္း မလိုက္စားၾကကုန္လင့္။ ထုိသူ တို႔သည္အထက္ေက်ာ္ကာရီက (မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္)လမ္းမွားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ၾကသည္သာမက၊ မ်ားစြာေသာသူတို႔ကိုလည္း လမ္းမွားေစခဲ႔ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ(တရားမွန္ကိုသိၾကပါလ်က္ႏွင့္ပင္) တရားလမ္းေတာ္မွ ခြၽတ္ေခ်ာ္ တိမ္းပါးခဲ႔ၾကသတည္း။

၀၀၅ း ၇၈။ အစၥရာအီလီ မ်ဳိးႏြယ္တို႔အနက္မွ "ကာဖိရ္" ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္ေသာသူတို႔မွာမူ(နဗီတမန္ေတာ္) "ဒါ၀ူဒ္"ႏွင့္ "မရ္ယမ္ "(သခင္မ) ၏သားေတာ္၊ (နဗီတမန္ေတာ္) "အီစာ" ၏ႏႈတ္မွတစ္ဆင့္ က်ိန္ဆဲျခင္းခံခဲ႔ၾကရ၏။ ယင္းကဲ႔သို႔ေဘးသင့္ခဲ႔ၾကရျခင္းမွာ ၎တို႔သည္ ေသြဖည္ခဲ႔ၾကသည့္ျပင္အၿမဲတေစ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ က်ဴး လြန္ေလ႔ရွိျခင္း ေၾကာင့္ပင္တည္း။


၀၀၅ း ၇၉။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔ျပဳက်င့္ခဲ႔ၾကေသာ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မွ အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးကိုတစ္ဦး ပိတ္ပင္ျမစ္တားေလ႔မရွိခဲ႔ၾကေပ။ စင္စစ္ဧကန္ ၎တုိ႔ျပဳက်င့္ေလ႔ ရွိခဲ႔ၾကကုန္ေသာအျပဳအမူတို႔သည္ ဆိုးယုတ္ သိမ္ဖ်င္းလွေပစြတကား။

၀၀၅ း ၈၀။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) ၎တို႔အနက္ "ကာဖိရ္"ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ သူတို႔အား အေဆြခင္ပြန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသူ အေျမာက္အျမားကို သင္သည္ေတြ႕ျမင္ရေပအံ့။ အမွန္စင္စစ္ ၎တို႔က မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔အဘို႔ တင္ႀကိဳ၍ပို႔ထားႏွင့္ၾက ကုန္ေသာအျပဳအမူတို႔သည္ ယုတ္ညံ့ သိမ္ဖ်င္းလွေပသည္။ (ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အေပၚ၀ယ္ အမ်က္ေတာ္ထားေတာ္မူခဲ႔ ေလသည္။ ထု႔ိျပင္ ၎တို႔သည္ ထာ၀စဥ္ အျပစ္ဒဏ္၌ ေနထုိင္ၾကရမည္။


၀၀၅ း ၈၁။ အကယ္၍ ထုိသူတို႔သည္ အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုနဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ထံသို႔ က်ေရာက္လာသည့္ (က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္)ကိုလည္းေကာင္း၊ သက္၀င္ ယံုၾကည္ၾကပါလွ်င္၊ ထုိ("ကာဖိရ္ " ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ) သူတို႔အား အေဆြခင္ပြန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသူတို႔အနက္မ်ားစြာေသာ သူတို႔မွာကား (အမိန္႔ကို ဖီဆန္ေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း၊) (အီမာန္၏အျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾက၏။)

၀၀၅ း ၈၂။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ "မုအ္မင္န္" သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ သူတို႔ကို ရန္ၿငိဳးထားရာ၌ လူသားမ်ားအနက္ ယဟူဒီတို႔ႏွင့္ "မုရွ္ရစ္က္ "တို႔ကို အျပင္းအထန္ဆံုးေသာသူမ်ားအျဖစ္ေတြ႕ရွိရလတၱံ႕။ ၎ျပင္ အသင္သည္"မုအ္မင္န္" သက္၀င္ယံုၾကည္ ေသာသူတို႔ကို မိတ္ဖြဲ႕ရာ၌ ထိုလူသားမ်ားအနက္ အနီးစပ္ဆံုးေသာသူမ်ားအျဖစ္ (မိမိတို႔ကုိယ္ကို) "ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ 'နဆြာရာ ' မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္ေသာသူတို႔အား ေတြ႕ရွိရေပအ့ံ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ထိုသူတို႔တြင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးရဟန္းမ်ား ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုသူတိ႔ုသည္ မာန္မာနေထာင္လႊားျခင္းလည္း မရွိၾကေသာေၾကာင့္လည္ေးကာင္း၊ ျဖစ္ေခ်သည္။82

၀၀၅ း ၈၃။ ၎ျပင္ ယင္းသူတို႔သည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္(မုဟမၼဒ္)၏ထံသုိ႔ က်ေရာက္လာေသာ မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားကုိၾကားနာၾကရေသာအခါ (ထုိမုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားအားျဖင့္)အမွန္ကုိ သိျမင္လာၾကေသာေၾကာင့္၊ ၎တို႔၏ မ်က္စိမ်ားမွမ်က္ရည္မ်ား ယိုစီးလ်က္ရွိသည္ကုိ အသင္ေတြ႕ျမင္ရလတၱံ႕။(၎ျပင္) ယင္းသူတို႔က "အုိ - ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔သည္ ယုံၾကည္ပါၿပီ၊ သို႔ျဖစ္ေပရာ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အားလည္း ယုံၾကည္ေထာက္ခံသက္ေသထြက္ဆုိေသာ သူတို႔ႏွင့္အတူ အသိအမွတ္ျပဳေတာ္မူပါ" ဟု ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကား ၾကကုန္သတည္း။

၀၀၅ း ၈၄။ ထုိ႔ျပင္တ၀ ယင္းသူတို႔က "ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔အား မိမိတို႔၏အရွင္ျမတ္က (ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလမ်ားကုိ ေဆာက္တည္ၾကကုန္ေသာ) သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ အတြင္း၌ ပါ၀င္ေစေတာ္မူမည္ဟု ေျမႇာ္လင့္ခ်က္ထားရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အားလည္းေကာင္း၊ (ယခု) ကြၽႏု္ပ္တို႔ထံ၀ယ္ ေရာက္ရွိလာေသာအမွန္တရားကုိ လည္းေကာင္း၊ မယုံၾကည္ၾကရန္ မည္သည့္အေၾကာင္းမွ် မရွိေတာ့ၿပီ"(ဟူ၍လည္း ေျပာဆုိၾကကုန္သတည္း)။ (တစ္နည္း) ၎ျပင္ (ထုိသူတို႔က) ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္အားလည္ေးကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံေရာက္ရွိ လာေသာ အမွန္တရားကုိလည္းေကာင္း၊ မယုံၾကည္ၾကရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔အား မိမိတို႔၏အရွင္က သူေတာ္စင္တို႔တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေစေတာ္မူမည္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၾကပါသည္ (ဟုေျပာဆုိၾက၏)။


၀၀၅ း ၈၅။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္၊ ထုိသူတို႔အား ထုိသူတို႔၏(ထုိသုိ႔၀န္ခံ) ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ ေၾကာင့္အၾကင္ဥယ်ာဥ္မ်ားကုိ အစားေပးေတာ္မူအံ့။ ထုိဥယ်ာဥ္မ်ား၏ေအာက္၌ စမ္းေရေခ်ာင္းမ်ားသည္ စီးဆင္းလ်က္ရွိမည္။ ၎တို႔သည္ ထုိဥယ်ာဥ္မ်ား၌ ထာ၀စဥ္ေနထုိင္ၾကမည္။ ဤသည္ကားေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလမ်ားကုိ ျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးၾကေလေသာသူေတာ္ေကာင္းတို႔၏အက်ိဳးပင္တည္း။၀၀၅ း ၈၆။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူမ်ားသည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ ေနခဲ့ၾက၏။ ၎ျပင္ ထုိသူမ်ားသည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ မုသားဟုျငင္းဆုိေနခဲ့ၾက၏။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ သူမ်ားသာလွ်င္ ငရဲသားမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။


၀၀၅ း ၈၇။ အုိ-"မုအ္မင္န္ "သက္၀င္ယုံၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အဖုိ႔ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္က ခြင့္ျပဳထားေတာ္မူသည့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ အရာမ်ားကုိ (မိမိတို႔အဖုိ႔) (ဟရာမ္)ဟူ၍ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းမျပဳကုန္လင့္။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ စည္းကမ္း(ဥပေဒ)ကုိလည္း ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းမျပဳၾကေလႏွင့္။ ဧကန္မလဲြ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ စည္းမ္းေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေသာ သူတို႔ကိုႏွစ္သက္ျမတ္ႏို္းေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။

၀၀၅ း ၈၈။ ထို႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အားအလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္က ေပးသနားေတာ္မူသည္မ်ား အနက္မွ(စားသံုး)ခြင့္ျပဳထားေတာ္မူေသာ သန္႔စင္ေသာအရာမ်ားကို စားသံုးၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ သက္၀င္ ယံုၾကည္လ်က္႐ွိၾကကုန္ေသာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အားသာ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္။

၀၀၅ း ၈၉။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ အခ်ည္းႏွီးေသာ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္တို႔အား ျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္၊ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တို႔ အခိုင္အမာက်ိန္ဆုိၾကေသာ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ကား အသင္တို႔ကုိ အျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ(ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကိ်န္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္) ထုိက်ိန္ဆုိခ်က္ကုိ (ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း)၏ အျပစ္ အာပတ္ေျဖမႈကားအသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အိမ္သူအိမ္သား တို႔ကုိ ေကြၽးေမြးေလ့ရွိၾကေသာ ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္မ်ိဳးထဲမွ အလတ္စားျဖစ္ေသာခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္ကုိ သူဆင္းရဲ ဆယ္ေယာက္အား ေကြၽးေမြးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိသူ ဆင္းရဲသား (ဆယ္ေယာက္)တို႔အားအ၀တ္အစား (တစ္စုံက်စီ) ေပးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြၽန္တစ္ေယာက္ကုိ ကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေခ်သည္။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္ (ဤအခ်က္မ်ားကုိလိုက္နာရန္) မတတ္စြမ္းႏုိင္ခ့ဲပါမူ (ထုိသူသည္) သုံးရက္(ဆက္၍) ဆိြယာမ္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ ရမည္။ဤသည္တို႔ကား အသင္တို႔ က်ိန္ဆုိၿပီး (မိမိတို႔၏ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္)ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အသင္တို႔ကိ်န္ဆုိခ်က္မ်ား၏ အျပစ္အာပတ္ ေျဖျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းၾကေလကုန္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ အသင္တို႔အဖုိ႔ ရွင္းလင္းစြာထုတ္ေဖာ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။သို႔မွသာလွ်င္ အသင္တို႔ ေက်းဇူးသိတတ္ၾကေပမည္။

၀၀၅ း ၉၀။ အို-"မုအ္မင္န္" သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ မုခ်ဧကန္ ေသစာအရက္သည္လည္းေကာင္း၊ ေလာင္းတမ္းကစားျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ထု၊ ဆင္းတု အစရွိသည့္အရာ)မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ျမႇား(ျဖင့္ကံစမ္းျခင္း)သည္လည္းေကာင္း၊ အလြန္ဆုိးရြား ညစ္ညမ္းလွေသာ အမႈကိစၥမ်ား၊ "႐ိႈင္တြာန္"အျပဳအမူမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္၏။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ထုိ(ဆုိးရြားညစ္ညမ္းေသာအရာ)ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကကုန္ေလာ့။ သို႔မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္ၾကေပမည္။
၀၀၅ း ၉၁။ မုခ်ဧကန္ "႐ႈိင္တြာန္" မိစၦာေကာင္သည္ ေသစာအရက္(ကုိ ေသာက္စားေစျခင္း)ျဖင႔္လည္းေကာင္း၊ ေလာင္းတမ္းကစားေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ စပ္ၾကား၀ယ္ ရန္ၿငိဳးပြားမႈကုိလည္းေကာင္း၊ မုန္းတီးမႈကုိလည္းေကာင္း၊ဖန္တီးရန္ႏွင့္ အသင္တို႔ကုိ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား ေအာက္ေမ့သတိရျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ "ဆြလာတ္" ၀တ္ျပဳျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ ပိတ္ပင္တားဆီးရန္သာလွ်င္ ႀကံစည္လ်က္ရွိေလ၏။သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ (ေသစာအရက္ေသာက္စားျခင္းႏွင့္ေလာင္းတမ္းကစားျခင္းမွ) ရပ္စဲၾကပါမည္ေလာ။(တနည္း)ဤမွတစ္ပါး အျခားမဟုတ္၊ ႐ိႈင္တြာန္မိစၦာေကာင္သည္ ေသရည္ေသရက္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေလာင္းအစားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔စပ္ၾကားတြင္ ရန္ၿငိဳးပြားမႈ၊ မုန္းထားမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစလုိ၏။ ၎ျပင္ (႐ႈိင္တြာန္သည္) အသင္တုိ႔ကုိ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား ေအာက္ေမ့တသသတိရျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳ ျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ ပိတ္ပင္တား ဆီးလုိ၏။သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ရပ္တံ့ၾကမည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသေလာ။ (ရပ္တန္႔ၾကမည္ေလာ) (၀ါ) ရပ္တန္႔ၾကေလကုန္။

၀၀၅ း ၉၂။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္(၏ အမိန္႔ေတာ္ အရပ္ရပ္)ကုိ လိုက္နာၾကေလကုန္၊ ၎ျပင္အသင္တို႔သည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္(၏ၾသ၀ါဒအရပ္ရပ္)ကုိလည္း လိုက္နာၾကေလကုန္၊ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ သတိထားၾကေလကုန္၊ တဖန္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိမလိုက္နာၾကဘဲ) လဲႊဖယ္သြားၾကပါမူ၊ ငါအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္၌ (ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ) ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာ (ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကား) ပုိ႔သရန္သာ တာ၀န္ရွိသည္ကုိ အသင္တို႔ (ေကာင္းစြာ) သိနားလည္ထားၾကေလကုန္။

၀၀၅ း ၉၃။ အီမာန္ ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိ၍ေကာင္းျမတ္ေသာ သီလမ်ားကုိ က်င့္မူၾကကုန္ေသာ သူတို႔အေပၚ၀ယ္၊ ၎တို႔သည္ (အတိတ္ကာလ၌ "ဟရာမ္" ဟူ၍တားျမစ္ျခင္းမျပဳမီ ေသစာအရက္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ေလာင္းတမ္းကစားျခင္းျဖင့္ရရွိေသာပစၥည္း ကုိလည္ေးကာင္း၊ အျခားတစ္စုံတစ္ရာကုိလည္ေကာင္း) စားသုံးမိခဲ့ၾကသည့္ အတြက္အျပစ္တစ္စုံတစ္ရာမွ်မရွိေခ်။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ထိုသူတို႔သည္(ထိုစဥ္အခါက တားျမစ္ထားေသာ အရာမ်ားမွလည္း)ၾကဥ္ေရွာင္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထို႔ျပင္တ၀ ထိုသူတို႔သည္ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ) ယုံၾကည္ၾက၏။ ("ဆြလာတ္" ၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဆိြယာမ္ ဥပုသ္ သီတင္းသီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဂ်ီဟာဒ္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အစရွိသည့္) ေကာင္းျမတ္ေသာသီလမ်ားကုိလည္း က်င့္မူၾကကုန္၏။ ထုိေနာက္တဖန္ထုိသူတို႔သည္ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္က "ဟရာမ္"ဟူ၍တားျမစ္ေတာ္မူေသာ အခါ၊ ထုိတားျမစ္ေတာ္မူေသာ အရာမ်ားမွလည္း) ၾကဥ္ေရွာင္ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ (ထုိအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်ေရာက္လာေသာ အမိန္႔ပညတ္ေတာ္ မ်ားကုိလည္း) အီမာန္ယုံၾကည္ၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေနာက္ တဖန္ ထုိသူတို႔သည္ (သဒၶါတရား ထက္သန္စြာႏွင့္ တစ္ဆင့္တိုးၿပီး "ဟရာမ္"ဟူ၍ တားျမစ္ထားေသာ အရာမ်ားမွ လြတ္ကင္းႏုိင္ျခင္း ငွာဒိြဟသံသယ မကင္းေသာအရာမ်ားမွလည္း)ၾကဥ္ေရွာင္ၾက၏။၎ျပင္ (ေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္၀တ္တို႔ကုိ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ)ေကာင္းမြန္စြာ ျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးလ်က္လည္းရွိၾက၏။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းမြန္စြာျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးၾကကုန္ေသာသူတို႔အား ခ်စ္ၾကည္ ျမတ္ႏုိးေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၅ း ၉၄။ အို-"မုအ္မင္န္" သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအား အကြယ္၌မည္သူေၾကာက္႐ြံ႕သည္ကို သိေတာ္မူျခင္းငွာ အသင္တို႔၏လက္မ်ားႏွင့္ လွံစြပ္မ်ားမီွႏိုင္ေသာ အခ်ဳိ႕အမဲမ်ားျဖင့္ အသင္တို႔အား စမ္းသပ္ေတာ္မူ မည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ မည္သူမဆို ထို(ကဲ့သို႔ထုတ္ေဖၚ မိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီး)ေနာက္ (ထိုအမဲမ်ားကို ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးျခင္းအားျဖင့္) က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ပါမူ၊ ထိုသူတို႔၏ အဖို႔ (ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္) အလြန္နာက်င္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ အဆင္သင့္ရွိေပသည္။ ၀၀၅ း 81။

၀၀၅ း ၉၅။ အို-"မုအ္မင္န္" သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တုိ႔သည္ အစ္ဟ္ရာမ္ ၀တ္႐ံုကို ၀တ္ဆင္ လ်က္ရွိၾကစဥ္အခါ၀ယ္၊ အမဲတိရစၦာန္တို႔ကို (ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး) သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳၾကကုန္လင့္။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သူမဆိုအသင္တို႔အနက္မွ ထိုအမဲတိရစၦာန္မ်ားကို တမင္ႀကံရြယ္ၿပီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ပါမူ၊ ထိုသတ္ခဲ့ေသာ တိရစၦာန္ႏွင့္ တူမွ်ေသာ အေျခေလးေခ်ာင္း တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ကို ကုရ္ဗာနီသားေကာင္အျဖစ္ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဒဏ္ေဆာင္ရမည္၊ ၎ (ဒဏ္ေဆာင္ရမည့္ တိရစၦာန္)ကို အသင္တို႔အနက္မွ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ ဆံုးျဖတ္၍ေပးရမည္။ သို႔မဟုတ္ သူဆင္းရဲတို႔အား ေဘာဇဥ္ ခဲဘြယ္တို႔ကိုေကြၽးေမြးျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္း (ေကြၽးေမြးရမည့္သူဆင္းရဲတို႔၏ဦးေရ)ႏွင့္အမွ် ဥပုသ္သီတင္း သီလေဆာက္ တည္ျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ဒဏ္အာပတ္ေျဖရေပမည္။ (ယင္းကဲ့သို႔ ဒဏ္ေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္အျပစ္ အာပတ္ေျဖေစျခင္းမွာ)ထိုသူသည္ မိမိျပဳမူခ်က္၏ရသာကို ျမည္းစမ္းျခင္း ငွာျဖစ္ေခ်သည္။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ လြန္ေလၿပီးေသာအျပစ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္မည္သူမဆို ထပ္မံ၍ျပဳက်င့္ပါမူ၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူအားလက္စားေခ်ေတာ္မူအံ့။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ျဖင့္လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္၊ လက္စားေခ်ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၅ း ၉၆။ အသင္တို႔အဖို႔ ("အစ္ဟ္ရာမ္"၀တ္႐ံုကို ၀တ္ဆင္ထားသည့္အခ်ိန္၌) ပင္လယ္(၀ါ) ေရသတၱ၀ါ မ်ားကိုဘမ္းျခင္းႏွင့္၊ ၎တို႔ကို စားသံုးျခင္းသည္ "ဟလာလ္" ဟူ၍ ခြင့္ျပဳထားျပီးျဖစ္၏။ (သို႔ ခြင့္ျပဳျခင္းကား) အသင္တို႔၏ အက်ဳိးငွာလည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္မ်ား၏ အက်ဳိးငွာလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔ "အစ္ဟ္ရာမ္" ၀တ္႐ံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္ရွိသမွ်ကာလပတ္လံုး ကုန္းသတၱ၀ါမ်ားကိုမူ အမဲလိုက္ျခင္းသည္ အသင္တို႔အေပၚ၌ "ဟရာမ္" ဟူ၍ တားျမစ္ၿပီးျဖစ္ေခ်သည္။ (သို႔ျဖစ္ေပရာ)အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္။ ထို(အလႅာဟ္္)အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌သာ အသင္တို႔သည္ (ျပန္လည္၍) စု႐ံုး ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

၀၀၅ း ၉၇။ အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ "ကအ္ဗဟ္" အိမ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထူးျမတ္ေသာလမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ (ကုရ္ဗာန္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ) "ကုရ္ဗာနီ"သားေကာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ (ကုရ္ဗာန္ျပဳလုပ္ရန္) လည္ပတ္ႀကိဳးအစရွိသည္ကို တပ္ဆင္ထားေသာ သားေကာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လူတို႔အဖို႔ (သာသနာေရး ႏွင့္ ေလာကီေရးမ်ား)တည္ၿမဲေစရန္အေၾကာင္း ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူ၏။ ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ေတာ္မူျခင္းကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ မိုးမ်ား၌ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီ၌ ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊သိရွိေတာ္မူသည္ကုိ အသင္တို႔ယံုၾကည္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။တစ္နည္း။အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ "ကအ္ဗဟ္" အိမ္ေတာ္ကို လူသားတို႔၏အက်ဳိး တည္ရွိေနေစရန္အေၾကာင္းျပဳထားေတာ္မူသည္။ ထိုနည္းအတူ ျမင့္ျမတ္ေသာလမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ (ဟရမ္အတြင္း) ကုရ္ဗာနီျပဳမည့္ သားေကာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ (ဟရမ္အတြင္း၌ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အားရည္စူး၍ ဇဗ္ဟ္ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေသာ) လည္ပတ္ႀကိဳးပါရွိေသာ သားေကာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ (လူသားတို႔အက်ဳိးတည္ရွိေနေစရန္အေၾကာင္း ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူသည္၊) ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူျခင္းမွာ မိုးမ်ား၌ ရွိရွိသမွ်တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမ၌ရွိရွိသမွ်တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အၾကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူသည္ကို အသင္တို႔ ယံုၾကည္ၾကရန္ပင္ျဖစ္၏။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို အၾကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

၀၀၅ း ၉၈။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ (တစ္စံုတစ္ရာကို ထိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ ကိုးကြယ္ ျခင္း၊ အမိန္႔ေတာ္ကို ေသြဖည္ျငင္းပယ္ျခင္း၊ အစရွိေသာျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ဖံုးလြမ္းေစေသာသူတို႔အား) အလြန္ျပင္းထန္စြာ ျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္ မူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ (ထိုတစ္ဆူတည္းေသာ အရွင္ျမတ္အား ယံုၾကည္ဆည္းကပ္၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ သီလမ်ားကို ေဆာက္တည္ၾကကုန္ေသာသူတို႔အား) အလြန္တရာမွ် လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာမွ် သနားညႇာတာေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို အသင္တို႔သည္ေကာင္းစြာ သိထားၾကေလကုန္။

၀၀၅ း ၉၉။ ရစူလ္တမန္ေတာ္ (မုဟမၼဒ္) ၏ အေပၚ၌(အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားကို လူတို႔ထံသို႔)ပို႔ေဆာင္(ေဟာၾကား)ရန္ တာ၀န္သာရွိ၏။ အသင္တို႔ ထင္ရွားစြာျပဳလုပ္ေသာအရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔ ထိမ္ခ်န္လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာျပဳေသာအရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စင္စစ္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းစြာသိရွိေတာ္မူေပသတည္း။၀၀၅ း ၁၀၀။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္)အသင္သည္(ဤသို႔) ေျပာၾကားပါေလ။ မသန္႔ရွင္းမစင္ၾကယ္ေသာအရာမ်ား၏ ေပါမ်ားမႈသည္ အသင့္အား ၀မ္းသာအားရေစေသာ္လည္း မသန္႔ရွင္းမစင္ၾကယ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ အရာမ်ားသည္ မတူေခ်။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အို-ခြဲျခားသိႏိုင္ေသာ နိသမၼဥာဏ္ရွင္ အေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္။ သို႔မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ေအာင္ျမင္ၾကလတၱံ႕။

၀၀၅ း ၁၀၁။ အို-သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ (နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ထံ မဖြယ္မရာေသာ) အၾကင္(အေၾကာင္း)အရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းျခင္းကိုမျပဳၾကကုန္လင့္။ အကယ္၍သာ ထို(အေၾကာင္း)အရာမ်ားကို အသင္တို႔ေရွ႕၀ယ္ ထုတ္ေဖၚ (ေျပာဆို) ခဲ့သည္ရွိေသာ္အသင္တို႔အဖို႔ [မေကာင္းျဖစ္ေပအံ့]။ (တနည္း) [မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေပအံ့]။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍သာ အသင္တို႔သည္ထို(အေၾကာင္း)အရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္က်ေရာက္ေနစဥ္ အခါကာလ၌ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းၾကပါမူ ထို (အေၾကာင္း)အရာမ်ားသည္ အသင္တို႔ေရွ႕၀ယ္ ထုတ္ေဖၚၿပီးျဖစ္အံ့။ ယင္းသုိ႔ေသာ အရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍(အတိတ္တြင္ေမးခဲ့ၾကသည္မ်ားကိုမူကား) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူ၏။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကားအလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာ အရွင္၊ အလြန္တရာ ခႏၲီတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္(မူ၍သည္းခံေတာ္)မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၅ း ၁၀၂။ အသင္တို႔အလ်င္ အထက္ေက်ာ္ကာရီ၌ရွိခဲ့ၾကေသာသူတို႔သည္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ဘူးၾကေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၀၅ း ၁၀၃။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ "ဗဟီရဟ္" ကိုလည္း(ရွရီအတ္တရားဥပေဒတြင္) သတ္မွတ္ျပဌာန္း ေတာ္ မူခဲ့သည္မဟုတ္ေပ။ "စာအိဗဟ္" ကိုလည္း သတ္မွတ္ ျပဌာန္းေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ "၀ဆြီလဟ္" ကိုလည္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ "ဟာမီ" ကိုလည္းအသိအမွတ္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္မဟုတ္ေပ။သို႔ရာတြင္မယံုမၾကည္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔မူကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အေပၚ၌မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံ၍မုသားစကား ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔အနက္ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့ ၾကကုန္သတည္း။

၀၀၅ း ၁၀၄။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔အား "အသင္တို႔သည္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူေသာ အမိန္႔ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရစူလ္တမန္ေတာ္ဖက္သို႔ လာၾကေလကုန္" ဟု ျပာဆိုေသာအခါ၊ ထိုသူတို႔က "ကြၽႏု္ပ္တို႔အဖို႔ အၾကင္လမ္းစဥ္သည္လံုေလာက္ ေပသည္။ ထိုလမ္းစဥ္ေပၚ၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏အဘ၊ ဘိုး၊ ေဘး၊ ဘီ၊ ဘင္တို႔အား ေတြ႕ရွိခ့ဲၾကသည္" ဟုေျဖၾကား၏။ အကယ္၍ ၎တို႔၏ အဘ၊ ဘိုး၊ ေဘး၊ ဘီ၊ ဘင္တို႔သည္ မည္သည့္တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် မသိ နားမလည္ၾကသည့္ျပင္ (ေကာင္းကင္က်) တရားလမ္းစဥ္ကိုပင္ မရရွိၾကေသာ္လည္း (၎တို႔ ၎အဖို႔၊ ၎တို႔၏ အဘ၊ ဘိုး၊ ေဘး၊ တို႔၏လမ္းစဥ္သည္ ၎တို႔အဖို႔ လံုေလာက္ပါသေလာ။ အလ်င္းမလံုေလာက္ေပ။

၀၀၅ း ၁၀၅။ အို-"မုအ္မင္န္" သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္သာလွ်င္ ပူပန္ၾကေလကုန္။ အသင္တို႔၏တရားလမ္းစဥ္အတိုင္း (မတိမ္းမေစာင္း) လိုက္နာေနၾကပါလွ်င္၊ တရားလမ္းမွားေသာသူသည္ အသင္တို႔ကို (မည္သို႔မွ်)အက်ဳိးယုတ္ နစ္နာေစႏိုင္ မည္ မဟုတ္ေပ။ အသင္တို႔အားလံုးတို႔သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔သာလွ်င္ ျပန္ၾကရလတၱံ႕။ ထိုအခါ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ ျပဳမူခဲ့သမွ်တို႔ကို အသင္တို႔အား အသိေပးေတာ္မူအံ့။


၀၀၅ း ၁၀၆။ အို-သက္၀င္ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔အနက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံသို႔ ‘မရဏ’ ေသျခင္းတရားသည္ဆိုက္ေရာက္၍ (ထိုသူသည္) "၀ဆြီယသ္"မွာတမ္းစကား ေျပာၾကားေလေသာအခါ၊ အသင္တို႔အနက္မွ တရားမွ်တမႈရွိေသာသူႏွစ္ေယာက္ သက္ေသအျဖစ္ ရွိၾကရေပမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ အသင္တို႔သည္ ေျမျပင္၀ယ္ခရီးထြက္ေနစဥ္ အသင္တို႔၌ ေသေဘးဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အကယ္၍ မြတ္စ္လင္မ္မရွိေသာ္ အသင္တို႔မွတစ္ပါး အျခား (သာသနာ၀င္)တို႔အနက္မွ သက္ေသႏွစ္ဦး ရွိၾကရ ေပမည္။ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္မွာၾကားျခင္းခံခဲ့ရ ေသာသူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒြိဟသံသယမကင္း ျဖစ္ခဲ့ ၾကပါမူ၊ ထို(သက္ေသ) ႏွစ္ေယာက္ကို (ဗလီတြင္း "ဆြလာတ္" ၀တ္ျပဳၿပီးေနာက္ ဆိုင္းငံ့ထားၾကေလကုန္။ ထိုအခါထိုသူတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးတို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကို တိုင္တည္၍ (ဤသို႔) က်ိန္ဆိုၾကရမည္။ "ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ (ဤကိစၥ၌မိမိတို႔)ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ ပါ၀င္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဤသို႔က်ိန္ဆိုျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကိုမွ် ရလိုၾကသည္မဟုတ္ေပ။ ၎ျပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း တာ၀န္ရွိေသာ သက္ေသခံျခင္း ကိုလည္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ ထိမ္ခ်န္ ထားရွိၾကသည္ မဟုတ္ေခ်။ (အကယ္၍ထိမ္ခ်န္လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရွိခဲ့မူ) ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဧကန္စင္စစ္အျပစ္မကင္းေသာ သူတို႔အနက္မွပင္ ျဖစ္ကုန္အံ့သတည္း။"

၀၀၅ း ၁၀၇။ တစ္ဖန္ အကယ္၍ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ (တစ္စံုတစ္ရာအျပစ္) က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါ လွ်င္၊ ထိုအျပစ္ရွိသူႏွစ္ဦး၏ေနရာတြင္ (ကြယ္လြန္သူ၏) ေဆြမ်ဳိးအနီးစပ္ဆံုး အေမြစားတို႔အနက္ သက္ေသႏွစ္ေယာက္ ရပ္ၿပီးလွ်င္၊ "ကြၽႏု္ပ္တို႔၏သက္ေသခံျခင္းမွာ ထိုသူတို႔ႏွစ္ဦး သက္ေသခံျခင္း ထက္ပိုမို၍မွန္ကန္ပါသည္။ ၎ျပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္(ပစၥည္းေတာင္းဆိုရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀ဆြီမ်ားအား စြပ္စြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊) စည္းကမ္းက်ဴးလြန္ျခင္းလည္း မရွိၾကပါ။ (အကယ္၍သာ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္) ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မလြဲဧကန္ မေတာ္မတရားက်ဴးလြန္ေသာသူတို႔အနက္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ၾကပါအံ"့ ဟုအလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုၾကရေပမည္။

၀၀၅ း ၁၀၈။ ဤသည္ကား သက္ေသမ်ားသည္ သက္ေသခံထိုက္ေသာနည္းမွန္တိုင္း သက္ေသခံၾကရန္၊ သို႔ တည္းမဟုတ္၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏က်ိန္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ အျခားသူမ်ား၏က်ိန္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်ျခင္းခံရမည္ကုိ စိုးရိမ္ၾကရန္ အနီးစပ္ ဆံုး(အေကာင္းဆံုး)ေသာနည္းပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။(မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ) အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကိုေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္၊ ၎ျပင္ (ထိုအသွ်င္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို) နာယူၾကေလကုန္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အမိန္႔ေတာ္ကို က်ဴးလြန္ေသာသူတို႔အားတရားလမ္းမွန္ကို ညႊန္ၾကားျပသေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၀၅ း ၁၀၉။ (အသင္တို႔သည္ အၾကင္ေန႔ကို သတိရၾကေလကုန္၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္) ထိုေန႔တြင္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားအား စု႐ံုးေစေတာ္မူၿပီး (ထို ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားကို) "အသင္ တို႔သည္ (မိမိတို႔၏ ေနာက္လိုက္မ်ားထံမွ) မည္သို႔ ေသာ ျပန္ၾကားျခင္းကို ရရွိခဲ့ၾကပါသနည္း"ဟု ေမးျမန္းေတာ္မူအံ့။ (ထိုအခါ ထိုရစူလ္တမန္ေတာ္ မ်ားက)ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔တြင္အလ်င္းမသိၾကပါ။ ဧကန္စင္စစ္ အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အကြယ္၌ရွိေသာအရာမ်ားကို အၾကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကကုန္အံ့။

၀၀၅ း ၁၁၀။ (၎ေနာက္ ထိုေန႔မွာပင္) အၾကင္အခါ၀ယ္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ (တမန္ေတာ္အီစာသခင္အား ဤသို႔)မိန္႔ၾကားေတာ္မူအံ့၊ အို-မရ္ယမ္၏ သား အီစာ၊ အသင္သည္မိမိအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိခင္အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ငါအရွင္ျမတ္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ သတိရပါ ေလ။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား "႐ူဟုလ္ကုဒြတ္စ္" ျဖင့္ ကူညီေထာက္မေတာ္မူခဲ့၏။ (၎ျပင္) အသင္သည္ ပုခက္တြင္း၌ (အမိရင္ခြင္၌)လည္းေကာင္း၊ အသက္အရြယ္ႀကီးျပင္းလာ သည့္အခါ၌လည္းေကာင္း၊ လူတို႔ႏွင့္(တမ်ဳိးတစားတည္း) စကားေျပာဆိုခဲ့၏။ ၎ျပင္ အၾကင္အခါ၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား ေကာင္းကင္က် က်မ္းဂန္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ‘ဟစ္က္မတ္ အသိဥာဏ္ အထူးအျမင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ‘ေတာင္ရာတ္ႏွင့္ အိင္န္ဂ်ီလ္က်မ္းဂန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့၏။ ၎ျပင္ အၾကင္အခါ၀ယ္ ငါအသွ်င္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ေျမျဖင့္ အသင္သည္ ငွက္၏သ႑ာန္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္၍ ထိုအရာတြင္ မႈတ္၏။ ထိုအခါ ထိုအရာသည္ငါအသွ်င္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ (အသက္ရွင္ေသာ ျပကေတ့)ငွက္သတၱ၀ါ ျဖစ္သြားေလ၏။ ၎ျပင္ အသင္သည္ငါအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ (အမိ၀မ္းတြင္းမွ) မ်က္စိအလင္း မရရွိေသာသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ႐ုသင္းစေသာကုဌႏူနာ စြဲကပ္လ်က္ရွိေသာသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။ ၎ျပင္ အၾကင္အခါ၀ယ္ အသင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ သူေသမ်ားကို (ရွင္ေစၿပီးသင္းခ်ဳိင္းတြင္းမွ) ထြက္ေစခဲ့၏။ ၎ျပင္ အၾကင္အခါ၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္တို႔ကို အသင့္(အားဖမ္းဆီး ကြပ္မ်က္ျခင္း)မွ တားဆီးေတာ္မူခဲ့၏၊ အၾကင္ အခါ၀ယ္ အသင္သည္၎တို႔ထံသို႔ ထင္ရွားလွစြာေသာ သက္ေသလကၡဏာ (တန္ခိုးျပာဋိဟာ)မ်ားကို ယူေဆာင္သြားခဲ့၏။ ၿပီးေနာက္ ၎တို႔အနက္မွ မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ့သူတို႔က "ဤကား ထင္ရွားေသာ စုန္းပေရာဂအတတ္မွ်ျဖစ္သည္" ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾက၏။၀၀၅ း ၁၁၁။ ၎ျပင္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္အီစာ) အသင္သည္ (ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ သတိရပါေလ) အၾကင္ အခါ၀ယ္ငါအရွင္ျမတ္သည္ ဟ၀ါရီတို႔ထံ "အသင္တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါအရွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္(အီစာ)အားလည္းေကာင္း၊ သက္၀င္ယံုၾကည္ေလကုန္" ဟု အမိန္႔ ေတာ္ထုတ္ျပန္ ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့ေလရာ ထို(ဟ၀ါရီ)တို႔က "ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႕သည္ ယံုၾကည္ၾကပါၿပီ၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔သည္အမိန္႔ကို လိုက္နာၾကေသာ မြတ္စလင္မ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းအရွင္ျမတ္ သည္ သက္ေသျဖစ္ေတာ္မူပါ" ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခဲ့ ၾကသည္။

၀၀၅ း ၁၁၂။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္၊ အသင္သည္ ျပန္လည္သတိရေစပါေလ၊) အခါတစ္ပါး၌ ဟ၀ါရီ တို႔က" အို-မရ္ယမ္(သခင္မ)၏သား (နဗီတမန္ေတာ္) အီစာ(သခင္) အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေသာမူေသာအရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အေပၚ၀ယ္ ေကာင္းကင္မွ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ (ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ စားပဲြတစ္ခု)ကို ခ်ေပးသနားေတာ္မူႏိုင္စြမ္းရွိပါ သေလာ"ဟုေျပာဆိုၾကေလသည္။ ထိုအခါ နဗီတမန္ေတာ္ "အီစာ" က ဟယ္- အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔သည္ အကယ္စင္စစ္ "မုအ္မင္န္" သက္၀င္ ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္ဟုေျပာၾကားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။


၀၀၅ း ၁၁၃။ ထို(ဟ၀ါရီ)မ်ားက ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ ထို(စားပြဲတြင္ ပါရွိေလေသာ) စားဖြယ္ကို (ဗရ္ကတ္မဂၤလာရွိေစျခင္းအားျဖင့္) စားသံုးျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႕၏စိတ္ႏွလံုးမ်ား ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္ျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊အသင္ (တမန္ေတာ္အီစာ) သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႕အား(မိမိနဗီတမန္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း) မွန္ကန္ စြာေျပာဆိုခ့ဲသည္ကို(ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္) ေကာင္းမြန္စြာ ယံုၾကည္ျခင္း ငွာလည္းေကာင္း၊ ထို (တန္ခိုးျပာဋိဟာ)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႕သည္ အသိသက္ေသျဖစ္ျခင္းငွာ၎၊ ရည္စူးၾကပါသည္ဟုျပန္ၾကားၾကကုန္၏။

၀၀၅ း ၁၁၄။ မရ္ယမ္(သခင္မ)၏သား(ေတာ္တမန္ေတာ္)အီစာ (အလိုင္ဟစၥလာမ္)က "အို-အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၊ အိုကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔ အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး တို႕အေပၚသို႔ မိုးေကာင္းကင္မွ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ကို ခ်ေပးသနား ေတာ္မူပါ၊ ထိုစားဖြယ္ေသာက္ ဖြယ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အဖို႔ (၀ါ) ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔တြင္ ေရွးက်သူမ်ား အဖို႔လည္းေကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔ေနာက္ လာလတၱံ႕ေသာသူမ်ားအဖို႔လည္းေကာင္း၊ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ ပါေစ၊ ၎ျပင္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွသက္ေသလကၡဏာ ေတာ္ တစ္ပါးလည္းျဖစ္ပါေစ။အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူပါ။အမွန္စင္စစ္ အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးေသာေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ ပါသည္" ဟုေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားေလသည္။

၀၀၅ း ၁၁၅။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္က "ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုစားဖြယ္ ေသာက္ဖြယ္ကို အသင္တို႔အေပၚ၌ မုခ်ဧကန္ခ်ေပးသနားေတာ္မူအံ့၊ သို႕ရာတြင္ ထို(သို႔ခ်ေပးသနားေတာ္မူၿပီး)ေနာက္ အသင္တို႔အနက္ မည္သူမဆို ျငင္းပယ္ပါမူ၊ငါအရွင္ျမတ္သည္ စၾကာ၀ဠာ ခပ္သိမ္းတို႔ အနက္မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကိုမွ်ေပးေတာ္မမူမည့္ အျပစ္ဒဏ္ကို ထိုသူအား ဧကန္မလြဲေပးေတာ္မူအံ"့ ဟု ျပန္ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသတည္း။

၀၀၅ း ၁၁၆။ (ျပန္လည္ေအာက္ေမ့သတိရပါေလ၊) အၾကင္အခါ၀ယ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ (ဤသို႔) မိန္႔ၾကားေတာ္မူအံ့၊ "အို-မရ္ယမ္ ၏သား အီစာ၊ အသင္က လူတို႔အား အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္အျပင္ ကြၽႏ္ုပ္(အီစာ)ကိုလည္းေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္၏မယ္ေတာ္ (မရ္ယမ္)ကိုလည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္ရာ(ဘုရား)ႏွစ္ပါး မွတ္ယူၾက ေလကုန္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသေလာ"။ ထိုအခါ (အီစာ)(အလိုင္ ဟစၥလာမ္)သည္ (ဤသို႔)ေလွ်ာက္ထား ျပန္ၾကားေပအံ့။ ("အို - အရွင္) အရွင္ျမတ္သည္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူပါ၏။ ကြၽန္ေတာ္ မ်ဳိးမွာ မိမိမေျပာထိုက္ ေသာစကားကို ေျပာဆိုခြင့္ အလ်င္း မရွိပါ။ အကယ္၍သာ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ ထိုစကားကို ေျပာဆိုမိခဲ့ပါမူ၊ အရွင္ျမတ္ သည္ ထိုေျပာဆိုသည္ကုိ မုခ်သိရွိ ေတာ္မူၿပီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး၏ စိတ္တြင္း ၌ရွိသမွ်တို႔ကို (အၾကြင္းမဲ့)သိရွိေတာ္မူပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမွာ မူကား အရွင္ျမတ္၏စိတ္တြင္း ၌ရွိသည္တို႔ကို မသိပါ။ဧကန္စင္စစ္ အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အကြယ္၌ ရွိသမွ်တို႔ကိုအအၾကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသတည္း။


၀၀၅ း ၁၁၇။ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ ၎တို႔ကို အရွင္ျမတ္ကကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအား မိန္႔ေတာ္မူသည့္ (အတိုင္း) ‘အို-အခ်င္းတို႔၊အသင္တို႔သည္ ကြၽႏု္ပ္၏အရွင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ အသင္တို႔၏အရွင္လည္းျဖစ္ေတာ္ မူေသာ(တစ္ဆူတည္းေသာ)အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အားသာ ကုိးကြယ္ၾကေလကုန္’ ဟူေသာစကားမွအပ အျခားမည္သည့္စကားကိုမွ် ေျပာဆိုခဲ့သည္ မရွိပါ။ ထုိ႔ျပင္တ၀ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ ၎တို႔အထဲတြင္ ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ၎တို႔(၏အေၾကာင္း)ကို သိရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။တဖန္ အရွင္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအား ပင့္မယူေဆာင္ေသာအခါ အရွင္သည္ပင္လွ်င္ ၎တို႔(၏ အေၾကာင္း)ကို သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကားအရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ ပါသည္။

၀၀၅ း ၁၁၈။ "အရွင္ျမတ္သည္ အကယ္၍ထိုသူတို႔အားအျပစ္ဒဏ္ ေပးေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္၊ ၎တို႔သည္ ဧကန္မလြဲ အရွင္ျမတ္၏ကြၽန္ မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါ၏။ ၎ျပင္ အကယ္၍ အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔ အား (အျပစ္မွ) လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္ မူပါလွ်င္လည္း(ျပဳစြမ္းေတာ္မူႏိုင္ပါသည္။) အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဧကန္စင္စစ္အရွင္ျမတ္သည္တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္၊ က်ဳိး ေၾကာင္းဆင္ျခင္ တံုဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။"၀၀၅ း ၁၁၉။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ (ဤသို႔) မိန္႔ၾကားေတာ္မူလတၱံ႕။ ယေန႔မူကား မွန္ကန္သူမ်ားအဖို႔၊ ၎တို႔၏မွန္ကန္မႈသည္ အက်ဳိးေပးသည့္ေန႔ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ထို(မွန္ကန္သူမ်ား)အဖို႔ အၾကင္ဥယ်ာဥ္မ်ားသည္ (အဆင္သင့္)ရွိၾကေပအံ့။ထိုဥယ်ာဥ္ မ်ား၏ေအာက္မွစမ္းေရေခ်ာင္းမ်ားသည္စီးေထြ လ်က္ရွိၾကလတၱံ႕။ ၎တို႔သည္ ထိုဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္အၿမဲထာ၀စဥ္ ေနထိုင္ (စံျမန္း) ၾကကုန္အံ့။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အေပၚ၌ ေက်နပ္ေတာ္မူၿပီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။၎တို႔သည္လည္း ထိုအသွ်င္ျမတ္အေပၚ၌ ေက်နပ္ၿပီးျဖစ္ၾကကုန္၏။ဤသည္ကား ထူးကဲျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ(ေဇယ်တု မဂၤလာ) ေအာင္ျမင္မႈႀကီးပင္တည္း။


၀၀၅ း ၁၂၀။ မိုးေကာင္းကင္မ်ားကို၎၊ ပထ၀ီေျမျပင္ကုိလည္းေကာင္း၊ ထိုမိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမႀကီး၌ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း(အာဏာ)သည္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၌သာ ရွိေခ်သည္။ စင္စစ္မူကား ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အရာရာကို ျပဳစြမ္းႏိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူေခ် သတည္း။No comments: