Monday, August 23, 2010

Kuthbah For Lailatul Qadar

လုိင္လသြလ္ကဒရ္ညျမတ္၏ခြတ္ဘဟ္

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ......

ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္သာတည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံ ေတာ္မွသာ အကူအညီေတာင္းခံပါသည္။ ခုိလံႈခြင့္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္မႈကိုလည္းေတာင္းခံပါသည္။ ထိုအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္အတြင္းရွိ မေကာင္းမႈကို အားေပးသည့္လံႈေဆာ္မႈႏွင့္ ျပင္ပမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ သည့္ လႈံေဆာ္မႈ မ်ားမွ ကာကြယ္မႈရရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ခုိလႈံပါသည္။ ထို႔အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား အဆြဟာဗ္ေတာ္မ်ား အားလံုးအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္ေတာ္ ဘရကသ္ေတာ္မ်ား က်ေရာက္ ေစသားဟုလည္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ခံအပ္ပါသည္။ အာမီးန္

ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ လျမတ္ရမ္ဇာန္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ““ အို-မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၵါတရား ရွိၾကကုန္ေသာသူ အေပါင္း တို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ထက္အလ်င္ရွိခဲ့ၾကေသာ သူတို႔အေပၚ၀ယ္ ဥပုသ္ သီတင္းေဆာက္ တည္ရန္ ပညတ္ေတာ္ကို ျပ႒ာန္းေတာ္မူသကဲ့သို႔ပင္ အသင္တို႔အေပၚ၌လည္း ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္ တည္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ကို ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ သို႔ (ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္) မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ ျပစ္မႈ ဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္သူမ်ား (မြတ္သကီ) ျဖစ္တန္ၾကရာ၏။ ၀၀၂ း ၁၈၃။

အထက္ပါအာယသ္ေတာ္ကုိ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ႏွင့္ အဆြဟာဘ္ေတာ္ အေပါင္းတုိ႔သည္ ကာလအတန္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရဟူဒီဂ်ဴးတို႔သည္ မြတ္စ္ လင္မ္တို႔ကို ဘာသာတရားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၄င္း၊ အိဗါဒသ္တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၄င္း အစဥ္ ရႈတ္ခ်ႏွိမ္ခ်ေျပာဆုိကာ သေရာေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ့ေလ့ရွိသည့္ကာလပင္ျဖစ္သည္။ ဆြလာသ္တည္ေဆာက္မႈ တာ၀န္မ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ အတိအလင္း ျပတ္ ျပတ္သားသား ရရွိၿပီးသည့္အခါ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ အလြန္ပင္စိတ္ေပါ့ပါးလန္းစမ္းကာ ရဟူဒီတို႔ကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆုိင္ေျပာဆိုေနတတ္ေလၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္းအမႈတြင္မူ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ဆြလာသ္ကဲ့သို႔ တိတိက်က် မရရွိေသး သည့္အတြက္ ရဟူဒီတို႔ ဥပုသ္တည္ေဆာက္ေလ့ရွိသည့္ မုဟရ္ရမ္လ ၁၀ ရက္ကုိသာ ျမင့္ျမတ္သာ အိဗါဒသ္အျဖစ္ ဥပုသ္တည္ေဆာက္ေလ့ရွိသည္။ ထိုအခါ ရဟူဒီတို႔က အသင္တို႔ မြတ္စ္လင္မ္ တို႔၏ သာသနာသည္ ျပည့္စံုေသာသာသနာမဟုတ္၊ ဥပုသ္ကိုပင္ ငါတို႔ဘာသာမွ အတုယူကာ တည္ေဆာက္ၾကေလ၏ဟု ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕ၾကေလသည္။ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ လည္းအလြန္ပင္ စိတ္ပ်က္ၾကေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကိုယ္တုိင္ပင္ စိတ္ပ်က္သျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ မိမိတို႔အတြက္ ကုိယ္ပုိင္ ဥပုသ္တည္ေဆာက္ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား ခ်ေပးသနားေတာ္မူပါရန္ ဒိုအာေတာင္းခံေလသည္။ ထိုအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အထက္ေဖၚျပပါ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အာယသ္ေတာ္ (၂ း ၁၈၃)ကုိ ခ်ေပးသနားေတာ္မူေလသည္။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ......

လျမတ္ရမ္ဇာန္၏ ဥပုသ္သီလေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ရမဇာန္ လျမတ္ တစ္လလံုး ဖရဇ္တာ၀န္ အျဖစ္ မျပတ္မကြက္ ေစာင့္တည္ရေၾကာင္း မိမိတို႔အားလံုးေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ တစ္လတိတိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ေစာဒက တက္ၾကသလုိ အလြန္တင္းက်ပ္သည့္ ဥပေဒ၊ လူတို႔ မလုပ္ႏုိင္သည့္ ဥပေဒအျဖစ္ ေ၀ဖန္သူမ်ားကလည္း ေ၀ဖန္ ၾကသည္ကုိ သိႏုိင္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ေ၀ဖန္ေစာဒက တက္မည္ကိုသိပါသည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ လူသားကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိေမြးသည့္ လူသတၱ၀ါသည္ ဘာမွန္းေတာ့ အရွင္ျမတ္ ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ လူတို႔၏ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း သိေတာ္မူပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္က ရုိဇာကို ဖရဇ္တာ၀န္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေစာင့္ထိန္းႏုိင္သည့္သူအတြက္သာ တာ၀န္ရွိၿပီး အားအင္နည္းသူ မတတ္ႏုိင္သူတုိ႔အတြက္ အျခားလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ျပသထားေတာ္မူပါသည္။ မိမိတို႔သည္ မေလ့လာ ၾကဘဲ အလွ်င္ ေ၀ဖန္တတ္သည့္ သေဘာရွိသည္ကို သတိထားသင့္ပါသည့္။ အရွင္ျမတ္ ( ၂ း ၁၈၄ )မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ.....


(အသင္တို႔ ဆြိယာမ္ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ ၾကရမည့္ေန႔ရက္မ်ားကား) ေရတြက္ထား ေသာ (အနည္းငယ္မွ်ေသာ) ေန႔ရက္မ်ားပင္တည္း။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔အနက္မွ တဦး တေယာက္ေသာ သူသည္ ေ၀ဒနာစြဲကပ္၍ မက်န္းမာ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ခရီးထြက္လ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ (ဥပုသ္သီလ မေဆာက္တည္ႏိုင္ဘဲ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါ လွ်င္) ထိုသူ႔အေပၚ၌ အျခားေသာေန႔ရက္မ်ားကို တြက္စစ္၍ ျဖည့္စြက္(ေဆာက္တည္)ရန္ တာ၀န္ရွိေပသည္။ တဖန္ အၾကင္သူတို႔ သည္ ခဲယဥ္းစြာ သီလေဆာက္ တည္ၾကရပါမူ ယင္းသူတို႔သည္ (ထိုပ်က္ကြက္ေသာ ေန႔ရက္ မ်ား)အစား (တစ္ရက္လွ်င္)သူဆင္းရဲတဦးကို (ထမင္းတစ္ရက္စာ) ေကြၽးေမြးၾကရမည္။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္ မိမိစိတ္ ေစတနာ အေလ်ာက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ ျခင္း ကား ထိုသူ၏အဖို႔ အရာ ပို၍ပင္ေကာင္း ျမတ္ေပသည္။ ၀၀၂ း ၁၈၄။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ......

အထက္ပါ အာယသ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားသည္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္း ျခင္းကို ဖရဇ္တာ၀န္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေဖၚျပခ်င္သည္မွာ သရာ၀ိဟ္ ဆြလာသ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းအေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ သရာ၀ီဟ္ ဆြလာသ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ စြႏၷသ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ပါစုိ႔။

၁) အထက္ပါဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ မည္သူမဆုိ အီမာန္ အျပည့္အ၀ျဖင့္ အက်ိဳးဆြ၀ါဘ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးလွ်က္ ညအခါ သရာ၀ိဟ္ ဆြလာသ္ကို ဖတ္ခဲ့ေသာ္ ထိုသူ ျပဳခဲ့သမွ် အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေပမည္။

၂) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လျမတ္ရမ္ဇာန္တြင္ ရိုဇာဥပုတ္ တည္ေဆာက္ရန္ ဖရဇ္ တာ၀န္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေတာ္မူေပသည္။
ငါကုိယ္ေတာ္ (ဆြ) သည္ လျမတ္ရမ္ဇာန္တြင္ ညအခါ ထကာ ဆြလာသ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စြႏၷသ္ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ သရာ၀ီဟ္ ဆြလာသ္ကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ သူသည္ မိခင္၀မ္းမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးသဖြယ္ အျပစ္မ်ားမွ ကင္းစင္ေနေပလိမ့္မည္။
ဤဟဒီးဆ္ေတာ္၏ ေနာက္၀ယ္ ထင္ရွားေသာ အဓိပၸါယ္တစ္ခုကို ေဖၚျပေနေၾကာင္း မိမိတို႔ သတိထားသိ သင့္ပါသည္။ ညအခါ ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုလွ်င္ သဟဂၽြဒ္ ဆြလာသ္ျဖစ္ေၾကာင္း လူတုိင္း လြယ္လြယ္ သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အထက္ပါ ဟဒီးဆ္ေတာ္သည္ ညအစပုိင္းတြင္ အီရွာ ဆြလာသ္အၿပီး သရာ၀ီဟ္ ဆြလာသ္ တည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ သာရာ၀ီဟ္ ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ လူတုိင္းသိၾကသည္မွာ ရကအသ္ေပါင္း ၂၀ ကိုစုေပါင္းကာ အီမာမ္ေနာက္တြင္ ဖတ္ရြတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ရမ္ဇာန္လ တစ္လအတြင္း က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ တစ္ခုလံုးကို ဖတ္ရြတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သာရာ၀ိဟ္ ဆြလာသ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔သိႏုိင္ၾကသည္မွာ ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္သည့္ ဆြလာသ္မွာလည္း ဂ်မာအသ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္သည့္ ဆြလာသ္အေရအတြက္မွာလည္း ၂၀ ရကအသ္ျဖစ္ျခင္း ၊ ရမ္ဇာန္လျမတ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ရမ္ဇာန္လျမတ္တြင္ နဖိလ္ ဆြလာသ္၏ အဆင့္သည္ ဖရဇ္အဆင့္တြင္ရွိျခင္း၊ ဖရဇ္ဆြလာသ္တစ္ခုသည္ ဂ်မာအသ္ျဖင့္ဖတ္လွ်င္ အျခားလမ်ားတြင္ ၂၇ ဆ အက်ဳိးရွိႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ရမ္ဇာန္လျမတ္တြင္ အဆေပါင္း ၇၀ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္ရရွိျခင္း စသည္တို႔ကို စဥ္းစားၾကည့္သည့္အခါ သရာ၀ီဟ္ ဆြလာသ္ ဖတ္ျခင္စိတ္မ်ား ပိုမိုတုိးတက္ စိတ္၀င္စားလာေစႏုိင္ပါသည္။

၃) တတိယ ဟဒီးဆ္ေတာ္၏ သေဘာမွာ မည္သူမဆို ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းအံ့၊ သရာ၀ီဟ္ ဆြလာသ္ကို ဖတ္ခဲ့အံ့၊ ထိုသူအတြက္ ဥပုသ္ရိုဇာႏွင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္မွ ရွိဖာအသ္ ခြင့္လႊတ္မႈကုိ ေတာင္းခံေပလိမ့္မည္။ ရိုဇာဥပုသ္က ေျပာလိမ့္မည္၊ အိုအလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဤလူအား ေန႔အခ်ိန္ အစားေရစာ စားေသာက္ျခင္းမွ၄င္း၊ ကာမဆႏၵမ်ားမွ၄င္း တားဆီး ခဲ့ပါသည္၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဤလူအတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ ခြင့္လႊတ္မႈ ေတာင္းခံျခင္းကို လကၡံေတာ္မူပါအရွင္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က ေျပာမည္မွာ အိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ ဤလူအား ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ညအခါ အိပ္ျခင္းမွ တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဤလူအတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ ခြင့္လႊတ္မႈ ေတာင္းခံျခင္းကို လကၡံေတာ္မူပါအရွင္။ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ေတာင္းခံမႈကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လကၡံေတာ္မူေပလိမ့္မည္။

၄)မည္သည့္ ဆြလာသ္ ဖတ္သူပင္ျဖစ္ပါေစ သူ၏ ညာဖက္တြင္၄င္း ဘယ္ဖက္တြင္၄င္း ေကာင္းကင္ တမန္ တစ္ဦးစီရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဆြလာသ္ဖတ္ျခင္း ၿပီးေျမာက္သည့္အခါ ထိုသူ၏ ဆြလာသ္ကို ေကာင္းကင္ သို႔သယ္ေဆာင္သြားေလ့ရွိၿပီး၊ အကယ္၍ ထိုသူသည္ ဆြလာသ္ကို တ၀က္ျဖင့္ ျဖတ္ပစ္လုိက္ သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ သူ၏ဆြလာသ္ျဖင့္ သူ၏မ်က္ႏွာအားပစ္ေပါက္ကာ ထြက္သြား ေလေတာ့သည္။

ဤဟဒီးဆ္ေတာ္ ၄ ခုသည္ သရာ၀ီဟ္ ဆြလာသ္၏ အေရးပါျခင္း အက်ဳးိေက်းဇူးႏွင့္ မဖတ္မျဖစ္ေအာင္ ဖတ္လုိက္သင့္သည့္အေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာ ရွင္းျပထားသျဖင့္ အခုေတာ့ သေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီဟုထင္သျဖင့္ ေနာက္ဆံုးမဟုတ္ ေသာေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မၾကာခင္ ေရာက္လာေတာ့မည့္ လုိင္လသြလ္ ကဒရ္အေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ ျခင္ပါသည္။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ......

လုိင္လသြလ္ကဒရ္ ည သည္လည္း ရွဗ္ေဗ့ ဗရာသ္ ညလိုဘဲ ျမန္မာျမည္မွာ အစဥ္အလာျဖင့္၄င္း ယံုၾကည္ မႈအျပည့္ျဖင့္၄င္း သုိက္သုိက္ၿမိဳက္ျမိဳက္ က်င္းပေလ့ရွိၾကေလ့ရွိပါသည္။ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ ညေနေစာင္းၿပီဆုိလွ်င္ ၀ါေျဖခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္သူကျပင္ဆင္ေနၾကၿပီး အိဗဒသ္လုပ္ေနသူ၊ ဆြလာသ္ဖတ္ ေနသူကဖတ္ေနၾက၊ ညအခ်ိိန္ လိုိင္လသြလ္ကဒရ္ညအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကေလၿပီ။ ၀ါေျဖကာ မဂ္ရိဗ္ ဖတ္ ၿပီးသည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ သခၤ်ဳိင္းမ်ားသုိ႔သြားၾကကာ ေသဆံုးေလၿပီေသာ မိဘ ဘုိးဘြားမ်ား မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားအတြက္္္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ဖတ္ရြတ္ျခင္း အျခားဒိုအာမ်ားဖတ္ရြတ္ ကာ ဆုေတာင္းၾက မဂ္ဖိရသ္ ေတာင္းခံၾကေလ့ရွိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သခၤ်ဳိင္းသို႔ သြားေရာက္ ဖတ္ရြတ္ရ မည့္အေၾကာင္း ခုိင္မာေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေၾကာင္း မေတြ႕ရွိရပါ။ သို႔ေသာ္ အျခား အမလ္အိဗါဒသ္မ်ားကိုမူ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း ညလံုးေပါက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း အေထာက္ အထားမ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လုိင္လသြလ္ကဒရ္ည ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လိုအက်ဳိးေက်း ဇူးေတြရွိလဲ၊ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲဆုိတာကို အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တင္ျပခ်င္သည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္တြင္ စူရာ ၉၉ တြင္ အမိန္႔ေတာ္လာရွိသည္မွာ ……….
အမိန္႔ေတာ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သေဘာတရားအျပည့္အစံုသည္
၀၉၉ း ၁။ ဧကန္မလြဲ ယင္းကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို လုိင္လသြလ္ကဒရ္ ျမင့္ျမတ္သာည၌ ခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့၏။
၀၉၉ း ၂။ စင္စစ္ လုိင္လသြလ္ ကဒရ္ ျမင့္ျမတ္ေသာညသည္ အဘယ္နည္းဟု သင္သိပါသေလာ။
၀၉၉ း ၃။ စင္စစ္ လုိင္လသြလ္ကဒရ္ ျမင့္ျမတ္ေသာညကား လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္ပင္ ပိုမို၍ ေကာင္းျမတ္လွ၏။
၀၉၉ း ၄။ ထုိည၌ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ားသည္၄င္း၊ ဂ်ဗရီလ္သည္၄င္း၊ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အေရးကိစၥအသီးသီးကို ယူေဆာင္၍ ဆင္းသက္ လာၾကကုန္၏။
၀၉၉ း ၅။ ထိုညကား နံနက္မိုးလင္းခ်ိန္တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္ေသာညျဖစ္ေခ်သနည္း။

လုိင္လသြလ္ကဒရ္ညျမတ္သည္ လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္ ပို၍ပင္ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ဆိုထားသည္ကို ၾကည့္ လွ်င္ လေပါင္းတစ္ေထာင္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၂ ခန္႔ရွိေၾကာင္းသိႏုိင္ပါသည္။ သမုိင္းေနာက္ခံသေဘာကို ၾကည့္လွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ မိမိ အြမၼသ္၏ သက္တမ္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အိဗါဒသ္ လုပ္ႏုိင္သည့္သက္တမ္းကို အျခားေသာ အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ သက္တမ္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ္အခါ မိမိ၏ အြမၼသ္သည္ အလြန္ပင္ အသက္တုိေတာင္းလြန္းသည္ကို သတိထားမိေပသည္။ ထုိအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ထံ ေတာ္၀ယ္ ဒုိအာေတာင္းခံသည္မွာ မိမိ၏ အြမၼသ္အတြက္ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အိဗါဒသ္ ျဖစ္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါဟူ၍ ေတာင္းခံေလသည္။ အခ်ိန္တန္သည့္အခါ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ၄င္းအခ်ိန္ ျမင့္ျမတ္သည့္ည ႏွင့္ ့ပတ္သက္ႃပီး အသိေပးေတာ္မူေလ သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္လည္း ၄င္းအခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိ၏ အမ်ဳိးသားမ်ားကို အသိေပးရန္ အိမ္ ေတာ္မွ ထြက္လာေလသည္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အိမ္ေတာ္အေရွ့တြင္ အဆြဟာဘ္ ေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ စကားမ်ား ေနၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ျဖန္ေျဖေရးလုပ္ေနသျဖင့္ လာရင္းကိစၥကို ေမ့သြားေလသည္။ သတိရသည့္အခါ အြမၼသ္ကုိ ေခၚေတာ္မူၿပီ အေၾကာင္းၾကားခ်င္ေသာ္လည္း ၄င္းျမင့္ျမတ္သည့္ည ကို ေမ့ေနေလ ေတာ့သည္။ ဤတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္က အိုေရာင္းရင္းတို႔ အသင္တို႔သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ညျမတ္ကဒရ္ကို ရမ္မဇာန္ လျမတ္၏ ေနာက္ဆံုးအပုိင္း မရက္မ်ားတြင္ ရွာေဖြၾကကုန္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ဘူခါရီ မြတ္စ္ လင္မ္ႏွင့္ နစာရီ ဘုိင္ဟကီ က်မ္းမ်ားတြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

မရက္မ်ားဆိုရာတြင္ ရမ္ဇာန္လ ၂၁ ရက္ည ၂၃ ရက္ည ၂၅ ရက္ည ၂၇ ရက္ ည သို႔မဟုတ္ ၂၉ ရက္ည မ်ားတြင္ ရွာေဖြရန္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သူမဆုိ အိသိကာဖ္ ထုိင္ျဖစ္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းညကို ရရွိ ရန္ ေသခ်ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အိသိကာဖ္ မထုိင္ႏုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္း မ ရက္မ်ားမ်ားတြင္ အထူးဂရုျပဳ ကာ အိဗါဒသ္ လုပ္ရင္း၄င္းညကို ရရွိရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆြဟာဘီ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၄င္းညႏွင့္ ့ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္ပင္ စိတ္ပူပင္ေသာက ေရာက္ေနၾကၿပီး အမ်ားစုေသာ ၄င္းဆြဟာဘီ ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ၏ ၄င္းညျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိမ္မက္မ်ားကုိ တမန္ေတာ္ျမတ္ထံ တင္ျပၾကေလ့ရွိရာ၊ ၄င္းရက္အမ်ားစုသည္ ရမ္ဇာန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ညျဖစ္ေနသည္ကို တိုက္တုိက္ဆုိင္ဆိုင္ ေတြ႕ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၂၇ ရက္ေန႔ညသည္ လုိင္လသြလ္ကဒရ္ ည ျဖစ္ရန္ အမ်ားဆံုးႏွင့္ အေသခ်ာဆံုးျဖစ္ေနသည္ကုိလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ......

ေကာင္းၿပီ၊ ၄င္းညတြင္ မည္သို႔မည္ပံု အိဗါဒသ္ ျပဳလုပ္ၾကမည္နည္း။ အလြယ္တကူ ေျပာလုိက္ခ်င္သည္မွာ ရွဗ္ဗီဗါရာသ္ ညျမတ္တြင္ တင္ျပလုိက္သကဲ့သို႔ ၄င္းညကို ထိထိမိမိ ေသေသခ်ာခ်ာ အိဗါဒသ္အတြင္း ကုန္ဆံုးႏုိင္လွ်င္မူ အေကာင္းဆံုးပင္ျဖစ္ေပမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လုပ္သင့္သည္မ်ားကို တဖန္ေျပာျပခ်င္သည္မွာ၊

၁) အိရွာဆြလာသ္ႏွင့္ ဖဂ်ရ္ ဆြလာသ္ကုိ ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ပါ။ အမိန္႔ေတာ္တစ္ခု လာရွိသည္ မွာ မည္သူမဆို ၄င္းညတြင္ အိရွာ ဆြလာသ္ကို ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ဖတ္သည္ရွိေသာ္ ထိုသူသည္ ညလယ္တုိင္ ေအာင္ အိဗါဒသ္ လုပ္သည့္ ဆြ၀ါဗ္ ရရွိေပမည္။ ထို႔အျပင္ မည္သူမဆုိ ၄င္းညတြင္ ဖဂ်ရ္ ဆြလာသ္ကို ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ဖတ္သည္ရွိေသာ္ ထိုသူသည္ မုိးလင္းသည့္တုိင္ေအာင္ အိဗါဒသ္လုပ္သည့္ ဆြ၀ါဗ္ ရရွိေပ မည္။ သို႔ျဖင့္ အသင္သည္ တစ္ညလံုး အိဗါဒသ္ လုပ္သည့္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေပေတာ့မည္။

၂) အထူးသျဖင့္ (၁) က်မ္းျမတ္ကု၇္ အာန္ သိလာ၀သ္လုပ္ျခင္း၊ (၂) ေန႔စဥ္ ဆြလာသ္ ၅ ႀကိမ္ ကို ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ရေအာင္ဖတ္ျခင္း၊ အျခား နဖိတ္ ဆြလာသ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အိရွ္ရာက္၊ က်ားရွ္၊ ေအာင္၀ါ ဗီးန္၊ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ ဆြလာသ္မ်ားကို မိမိရရ ဖတ္ျခင္း၊(၃) မိမိ ၏ ရိုဇာဟ္ကို မပ်က္ကြက္ေအာင္ ဂရုတစုိက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဥပမာ၊ မိမိကုိယ္ကုိ က်န္းမာေအာင္ထားျခင္း၊ ဆုိင္ရီအခ်ိန္ကို ဘဲလ္ေပးထားျခင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အပိုအလုိ စကားမ်ား မေျပာမိေအာင္ သတိထားျခင္း၊ ခုိက္ ရန္မျဖစ္ေအာင္ သတိထားျခင္း၊ ဆဘဲရ္ထားျခင္း၊ (၄) သရာ၀ိဟ္ ဆြာလသ္ကို အခ်ိန္မွန္ဖတ္ျခင္း၊ ၂၀ ရကအသ္ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ျခင္း၊ ဗလီသုိ႔ ႀကိဳတင္ေရာက္ေနျခင္း၊ (၅) ရန္ဖန္ရန္ခါ ဆြလာသ္ သစ္ဗီဟ္ ဖတ္ျခင္း။ (၆) ဇိကိရ္လုပ္ျခင္း၊ (၇)အျခားသူမ်ားအတြက္ ရိုဇာေျဖရန္ အိဖ္သြာရ္အတြက္ ေငြစုိက္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ မိမိကုိယ္တုိင္ ခ်က္ျပဳတ္ ေႀကြးေမြးျခင္း၊ (၈) သအ္လီးမ္၊ နဆြိဟသ္ ထုိင္၀ုိင္းမ်ားတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ နားေထာင္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို သအ္လီးမ္ေပးျခင္း၊ (၉) လုိင္လသြလ္ ကဒရ္ ညျမတ္ကိုႀကိဳတင္ ေတြးေတာေနျခင္း၊ ၄င္းညျမတ္တြင္ ညလံုးေပါက္ အိဗါဒသ္ လုပ္ျခင္း၊ ၄င္းညကို ရွာေဖြျခင္း၊ (၁၀) မိမိ၏ ဖိသ္ရဟ္မ်ား ဇကာသ္ေပးျခင္းကိစၥမ်ားကို ၿပီျပင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (၁၀) စြမ္းေဆာင္ႏုိင္က အိသိကာဖ္ ထုိင္ျခင္း၊ အျခားထုိင္သူမ်ားကို ကူညီျခင္း၊ (၁၁) တတ္ႏုိင္သ၍ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကုိ ကူညီျခင္း၊ လွဴဒန္းျခင္း၊ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ကူညီျခင္း (၁၂) အိဒ္ေန႔တြင္ သူဆင္းရဲမ်ားကို အ၀တ္အစားေကာင္းမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း ႏွင့္ မိတ္ေဆြသဂၤဟ အေပါင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ထားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

လုိင္လသြလ္ ကဒရ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျခားသိသင့္သည့္အခ်က္တစ္ခ်စ္သည္ ၄င္းညတြင္ ေကာင္းကင္ တမန္ ဂ်ီဘရီလ္သခင္သည္ မိမိ၏ အျခားေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ၇ ေသာင္းႏွင့္အတူ ေျမျပင္သုိ႔ ဆင္းသက္လာေလသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ကအ္ဘဟ္ေက်ာင္းေတာ္အနားတြင္ စခန္းခ်ၾကၿပီး ေကာင္းကင္တ မန္မ်ားသည္ ေျမကမာၻအနံ႔သုိ႔ သြားေရာက္ၾကကာ အိဗါဒသ္လုပ္ေနသူ မ်ား၊ ဆြလာသ္ဖတ္ေနသူမ်ား၊ ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ဖတ္ေနသူမ်ား၊ အျခားအိဗါဒသ္အမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ားပို႔သၾကကာ ၄င္းတို႔၏ စာရင္းမ်ားကို ျပဳစုၾကေလသည္။ သူတို႔သည္ ၄င္းအလုပ္မ်ားကို မုိးလင္းသည့္တုိင္လုပ္ေဆာင္ေန ၾကေလသည္။ မုိးလင္းသည္ႏွင့္ သူတို႔သည္ မုိးေကာင္းကင္သို႔ ျပန္ၾကေလေတာ့သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သည္ မိမိဂတိေတာ္အတုိင္း လုိင္လသြလ္ကဒရ္ညကို ရရွိသြားသူမွန္သမွ်ကို လေပါင္း တစ္ေထာင္၏ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္မ်ား မုခ်ဧကန္ ေပးသနားေတာ္မူမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို တင္ျပထားသည့္အနက္ သတိထားမိမည္မွာ မည္သူမဆို လိုင္လသြလ္ကဒရ္ ညကို ရွာေဖြျခင္းလည္းမရွိ၊ သတိလည္းမထား၊ လစ္လွ်ဴရႈေနကာ လြတ္သြားသူမ်ား အတြက္မူ သတင္းေကာင္းရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသူသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုကုိ လက္လြတ္သြားလုိက္သည္ကုိ သူေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္မိေလမလား။

အိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ …… ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား အျပစ္ဂိုနာအေပါင္းမွခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳးိ၏ ကြယ္လြန္ေလ ၿပီးေသာ မိဘမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိး သားျခင္းမ်ားကို မဂ္ဖိရသ္ေပးသနားေတာ္မူပါ။ အထူးသျဖင့္ ကၽြႏ္ေတာ္မ်ဳိး၏ မိဘ ႏွစ္ပါးကုိ ဂ်ႏၷသ္ ဖိရ္ေဒါစ္ မွာ ေနရာေပးသနားေတာ္မူပါအရွင္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား အရွင့္အိဗါဒသ္ လုပ္ႏုိင္ေသာ ေသာင္ဖိက္ စြမ္းအားေပးသနားေတာ္မူပါအရွင္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ သားသမီး မ်ားကုိလည္း အရွင္ႏွစ္သက္ေသာ လမ္း၀ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေသာ စြမ္းအားေပးသနားေတာ္မူပါ။ သူတို႔အား ကၽြႏု္ပ္၏ မ်က္စိမ်ားအတြက္ ေအးျမမႈအျဖစ္ ဖန္တီးေပးသနားေတာ္မူပါအရွင္။

ုိ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္
ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးကုိ မိမိ၏ ရဟ္မသ္ေတာ္ ဘရကသ္ေတာ္ အတြင္းကေန အခုလို ျမင့္ျမတ္ေသာ ညျမတ္ကုိ ရရွိႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး ေပးသနားေတာ္ မူပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းၾကပါရန္ႏွင့္ မိမိႏွင့္ မိဘမ်ားကို အခုလုိ လုိင္လသြလ္ကဒရ္ ညျမတ္မွာ မွတ္မွတ္ရရ ဒိုအာလုပ္ ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလုိက္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက မြတ္စ္လင္ဆုိသည္မွာ ေမြးဖြာျခင္းဆုိသည့္အခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္တုိင္ေအာင္ အိဗါဒသ္လုပ္ေနႏုိင္ဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ကိုက အသင္တို႔ကုိ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ ငါ၏ အိဗါဒသ္ကို လုပ္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ မိမိတို႔သည္ အစဥ္ အိဗါဒသ္ လုပ္ ႏုိင္သည့္ ေသာင္ဖိက္ကို အလႅာဟ္ထံေတာ္မွသာ ေတာင္းခံၾကရန္အေရးႀကီးပါသည္။ အိဗါဒသ္ကို အစဥ္ လုပ္ဖို႔ခက္တယ္ဆုိတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အိဗါဒသ္ဆိုတာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္မွန္သမွ်ဟာ အိဗါဒသ္ျဖစ္ ပါတယ္ဆုိတာကို ေယဗူယအားျဖင့္ မွတ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းတာမွန္ရင္ တနည္းအား ျဖင့္ ေလာကႀကီး သာယာဆုိေျပေရးအတြက္ လူသားေတြ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း ေမတၱာေ၀မွ်ျခင္း ဆုိတို႔ပင္လွ်င္ ေကာင္းမူႀကီးသာျဖစ္ေပေတာ့မည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိ၏ေကာင္းမူအေပါင္း သည္ အသာမေန ေရာင္ျပန္ဟပ္တတ္သည္ဆုိသည္ကို မိမိတို႔ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိေနၾကပါေစ။ ဒီေတာ့ ခုလိုလုိင္လသြလ္
အခါျမတ္မွာ
တခါထပ္ကာ
ႏွစ္ဆတုိးရင္း
အျမတ္အက်ဳိး
ရယူပြားမ်ား
၀မ္းသားႏုိင္ၾကပါေစသားဟု ေစတနာ ေမတၱာ သဒၶါတရား ေရွ႕၀ယ္ထားရင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိမိတို႔ အားလံုးကို ေကာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အကူအညီေသာင္ဖိက္ ေပးသနားပါလို႔ ေျပာဆိုလိုက္ရင္းနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါသည္။ အားမီးန္ ........။


No comments: