Thursday, April 22, 2010

Learing Knowledge is the most important Toll for Development


ဂၽြမၼဟ္ခြသ္ဘဟ္- 11/12/2009- ဇိလ္ဟဂ်္လ ၂၃၊ ၁၄၃၀
ပညာသင္ၾကားမႈ (ေခတ္ပညာႏွင့္ ဘာသာေရးပညာ) ၏ အေရးပါျခင္း

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ………..။

ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္သာတည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္မွသာ အကူအညီ ေတာင္းခံပါသည္။ ခုိလံႈခြင့္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္မႈကိုလည္းေတာင္းခံပါသည္။ ထိုအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္အတြင္းရွိ မေကာင္းမႈကိုအားေပးသည့္ လံႈေဆာ္မႈႏွင့္ ျပင္ပမွျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ေအာင္ျပဳလုပ္ သည့္ လႈံေဆာ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္မႈရရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ခုိလႈံပါသည္။ ထို႔အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား အဆြဟာဗ္ေတာ္မ်ား အားလံုးအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္ေတာ္ ဘရကသ္ေတာ္မ်ား က်ေရာက္ေစသားဟုလည္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ အာမီးန္။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ . . . . . . . . . . . .။

ယေန႔တင္ျပခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ပညာသင္ၾကားေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ပါဘဲ။

ပညာ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေရး အေရးႀကီးပံု မည္မွ်အေရး ႀကီးသည္ဆုိသည္ကို ေျပာစရာမလိုေအာင္ ရွင္းလင္းပါသည္။ ပညာဟူသည္ အသိႏွင့္အတတ္ကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်တတ္ေအာင္ႏွင့္ အသံုး၀င္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ ပါသည္။ လူသားဟူသည္ ပညာဗဟုသုတ မသင္ယူ မတတ္ေသးသမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိသူသည္ ျပည့္၀သူတစ္ဦးဟု ဆုိလိုႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။ ပညာဗဟုတ တတ္ေျမာက္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိလုိရာတြင္ အဓိအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေထာက္ျပခ်င္ပါသည္။ ပထမအခ်က္ သည္ လူသား၏ ဦးေႏွာက္ကို ေကာင္းစြာ အသံုးျပဳတတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ဗဟုသုတမဆည္းပူးဘဲ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဗဟုသုတႏွင့္ ပညာသည္ လူသားကို ေကာင္းစြာေတြးေတာသူျဖစ္ေအာင္ ေကာင္းသည့္ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီ ေပးပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္သည္ ပညာဗဟုသုတျဖစ္သာ လူသည္ အျခားျပင္ျပေလာကတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ား၊ ပညာဗဟုတုတ မ်ားစြာကို သိရွိႏုိင္ပါသည္။ အတိတ္ကာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းမ်ား ပစၥဳပၸန္ကာလႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္မည့္ သေဘာတရား အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း မိမိ၏ ပညာျဖင့္သာ လြယ္လြယ္ ကူကူ နားလည္တတ္ေျမာက္သိရွိနားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာမရွိလွ်င္ လူသည္ မိမိကုိယ္ကို အခန္းက်ဥ္း တစ္ခု၀ယ္ ရွိေနသည္ဟုထင္ရၿပီး ပညာတတ္ေျမာက္သူသည္ မိမိႏွင့္ ကမာၻတစ္ခုလံုးသည္ အဆက္ အသြယ္ရေနၿပီဟု သိရွိႏုိင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အစၥလာမ္သာသနာသည္ ပညာႏွင့္ ဗဟုသုတ ရွာေဖြျခင္းကိစၥကို အလြန္အေရးပါေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္စပ္ကာ ေဖၚျပေလ့ရွိပါသည္။ အၾကင္အခ်ိန္တြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စတင္ ပို႔ခ်ျခင္းခံရသည္အခါတြင္လည္း ပထမဦးဆံုး ေဖၚျပျခင္းခံရသည့္ အေၾကာင္းသည္ (အိက္ရအ္) ဖတ္ပါဟု အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က မိန္႔ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သိႏုိင္သည့္အခ်က္သည္ ပညာရွာေဖြျခင္းဟူသည္ လူသားတို႔၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ . . . .. . . . .။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔သည္မွာ ပညာသင္ၾကားေရးသည္ လူတုိင္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး မျဖစ္မေန သင္ယူရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိန္႔သည္မွာ ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ေဖါင္တိန္မွ မွင္သည္ ရွဟီဒီ တစ္ဦး၏ ေသြးထက္ပုိ၍ တန္ဖုိးရွိေၾကာင္း မိန္႔ရင္း ပညာရွာေဖြျခင္း၏ အေရးပါမႈကို မီးေမွာင္းထုိးျပ ထားပါသည္။ ထုိသို႔ဆုိလုိရင္း၏ အေၾကာင္းတရား ရွိႏုိင္သည္မွာ ရွဟီဒီတို႔သည္ ခုခံစစ္ပြဲမ်ားအတြက္ မိမိအသက္ကို စေတး ခံၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာရွင္တို႔ လမ္းညႊန္မႈ သင္ၾကားမႈတို႔သည္ လူအမ်ား ကို၄င္း၊ သာသနာေတာ္ကို ၄င္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္က၄င္း တုိးတက္ပြားမ်ားေအာင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လမ္းျပရင္း အမ်ားစုအတြက္ အက်ဳိးျပဳျခင္းကို ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္းဆုိလုိရင္းျဖစ္ပါသည္။

အက်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ေျမကမာၻႏွင့္ စၾကာ၀ဠာကို ေလ့လာရန္ သတိျပဳရန္အတြက္ မၾကာခဏ သတိေပးသည္ကို မိမိတို႔သတိ မျပဳၾကေပ။ ထုိသုိ႔ ေျပာျပေနျခင္းသည္ လူသားကို သဘာ၀တရားကို ေလ့လာရန္ လမ္းညႊန္ေနသည္ကို မိမိတို႔ မသိရွိၾကေပ။ ဟဒီးဆ္စာအုပ္မ်ားစြာတြင္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားကို တင္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘူခါရီက်မ္းတြင္ ပညာေရး အပုိင္းတြင္ အလြန္တန္ဖုိးရွိေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို တင္ျပထားသည္မွာ “အတြင္းတို႔အတြင္းတြင္ အေကာင္း ဆံုးေသာသူသည္ ပညာကိုသင္ယူၿပီး ၄င္းပညာရပ္မ်ား ကို ျပန္လည္ပို႔ခ်ေသာသူသာ ျဖစ္သည္” ဟု ဆုိထား ပါသည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ မိမိတို႔ သည္ ပညာေရးကို အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား အဓိကမထားဘဲ ေနၾက သနည္းဆုိသည္ကို စဥ္းစားဖုိ႔လုိအပ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ၾကားမႈသည္ မည္မွ်အေပးပါသည္ကို အစၥလာမ္သာသနာတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)၏ အထုပၸတၱိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ ေလ့လာသင္ခန္းစာယူႏုိင္ပါသည္။ မြတ္စ္လင္မ္တုိင္းသိၾကသည့္အခ်က္ တစ္ခုမွာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) သည္ အဆြဟာဗ္ေတာ္ မ်ားသည္ “ဗဒရ္” စစ္ပြဲတြင္ အတုိင္းအဆ အလြန္ႀကီးမားေသာ ကာဖိရ္တုိ႔၏ စစ္တပ္ကုိ ေအာင္ႏုိင္ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ထိုစစ္ပြဲတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ သည္ ပညာတတ္ ေရးတတ္ ဖတ္တတ္ေသာ စစ္သံု႔ပန္း ၇၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးမိခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ပညာ၏အေရးပါပံုကို သိၿပီး ျဖစ္သည္အေလွ်ာက္ ၄င္းတို႔ကို မိန္႔သည္မွာ “အသင္တုိ႔ တစ္ဦးစီသည္ မဒီနာရွိ ကေလး ၁၀ဦးစီကို ေရးတတ္ ဖတ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ အသင္တုိ႔၏ စစ္ေလွ်ာက္ေၾကး ေၾကမည္ျဖစ္သည္” ။ သေဘာမွာ သူတုိ႔ သည္ ကေလး ၁၀ ဦးပညာတတ္မွ မိမိတို႔႒ာေနသို႔ျပန္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္မွ် အေရးထားသည္ကို သိရွိႏုိင္ပါသည္။

ထူးျခားသည့္အေၾကာင္းမွာ ထုိမဒီနာရွိကေလးမ်ားကို ပညာသင္ေပးျခင္းအမႈသည္ အစၥလာမ္ကမာၻတြင္ ပထမဦးဆံုးေက်ာင္း အျဖစ္ ယူဆႏုိင္ၿပီး ပညာလိုအပ္လာလွ်င္ ကာဖိရ္ဆရာမ်ား ကိုလည္း ခန္႔အပ္ကာ ပညာဗဟုသုတ တုိးပြား ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထုိကာဖိရ္ဆရား မ်ားသည္ စစ္အက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားကို ပညာသင္ၾကား ေနစဥ္၄င္း၊ သူတို႔ကို ျပန္လြႊတ္ေပး လုိက္ၿပီးေနာက္၄င္း ျပႆနာရွာႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ သည္ကိုလည္း တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ သိေတာ္မူသည့္ အျပင္ ကေလးမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးရန္ လက္ခံျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ ပညာေရးကို အထူး အေလးေပးသည့္အခ်က္ကုိ သတိျပဳႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ပညာသင္ၾကားသင္ၾကား ျခင္းတြင္ အႏၱရာယ္မကင္း ေသာ္လည္း ပညာကိုမရအရ သင္ၾကားေပးရမည္ကုိလည္း သတိေပးသည္ကို မိမိတို႔သတိျပဳမိ ပါရဲ့လား။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ . . . . . . . . . . . .။

အစၥလာမ္သာသနာသည္ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတရွာေဖြျခင္း၊ သုေသသနျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္မ်ားကိုလည္း အထူးအားေပး အားေျမာက္ျပဳသည္ကိုေတြ႔ရမည္။ ထိုသို႔ ရွာေဖြသုေသသနျပဳရန္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းညႊန္မႈအျဖစ္ မ်ားစြာေတြ႕ရသည္။ တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ) ကိုယ္၌ကလည္း ထုိသို႔ ေသာသုေသသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) လက္ထပ္တြင္ စြန္ပုလြန္ သီးမ်ားစုိက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မကၠာၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေရာက္မႈ သိပ္မျဖစ္ထြန္းေသာ္လည္း မဒီနာၿမိဳ႕တြင္မႈ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ တစ္ေန႔ တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ)သည္ မဒီနာၿမိဳ႕တြင္ စြန္ပုလြန္သီးစုိက္ပ်ဳိးေနသူမ်ား စြန္ပုလြန္ ပင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္မ်ားေနသည္ကို ေတြ႕သျဖင့္ သူတို႔ဘာမ်ား လုပ္ေနသနည္းဟု ေမးျမန္းရာ သူတို႔က မိမိတို႔ သည္ စြန္ပုလြန္ပင္မ်ားကို ၀တ္မံႈကူးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ ေနပါသည္ဟုေျဖေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထိုသို႔မလုပ္ရန္ တားျမစ္သျဖင့္ သူတို႔လည္း ၀တ္မံႈကူးျခင္းလုပ္ငန္းကို တားျမစ္လုိက္ပါသည္။

ထိုႏွစ္တြင္ မဒီနာၿမိဳ႕တြင္ စြန္ပုလြန္ အထြက္နည္းေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ရသနည္းဟု ေမးရာ သူတို႔က မိမိသည္ ၀တ္မံႈကူးျခင္းလုပ္ငန္း ကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္သျဖင့္ အထြက္နည္း ေၾကာင္းေျပာေလသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆ) ကအသင္တို႔ တတ္ႀကြမ္းေသာ ၀တ္မႈံကူးျခင္းအလုပ္ကို ဆက္လက္လုပ္ၾက၊ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အသိဆံုးျဖစ္သည္ ဟုေျပာေလသည္။ ထုိအခါ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ရုိးရာအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ၾကရာ စြန္ပုလြန္သီးမ်ား ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးထြက္ရွိ ေလသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ သုေသသနလုပ္ငန္းမ်ား လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘာသာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားေပးအပ္သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ တနည္းအားျဖင့္ လူသားသည္ မိမိတို႔ႀကြမ္းက်င္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အျခားမႀကြမ္းက်င္ ေသးသည့္လုပ္ငန္းမ်ား မသိေသးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သုေသသနလုပ္ကာ အြမၼသ္၏ အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင့္ ပညာဗဟုသုတရွာေဖြကာ အမ်ားအက်ဳိး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း သိရွိႏုိင္ ပါသည္။

ထိုနည္းအတုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ဆြဟာဗာ ဆလ္မားန္ ဖါရစီ (ရ) တင္ျပသည့္ အင္ဂ်င္နီယာရင္း အတတ္ ပညာရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ရန္သူမ်ားတုိက္ခုိင္ရာတြင္ ၿမိဳ႕ရုိးတေလွ်ာက္ ကဒုတ္က်င္းမ်ားတူးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ပါသည္။ မိမိကိုယ္တုိင္လည္း ကဒုတ္တြင္း တူးရာတြင္ ကုိယ္တုိင္၀င္ေရာက္တူးေဖၚခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အတြင္း အုိးအိမ္တုိက္တာ ေဆာက္လုပ္သည့္ အတတ္မ်ား တတ္ေျမာက္သူမ်ားရွိရန္အေရးႀကီးသလို ထိုပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာ သင္ၾကားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ကုိလည္း သိရွိႏုိင္ပါသည္။

ဟဇရသ္ ရိႈအုိင္ဗ္ကိုလည္း ေရာမႏုိင္ငံသို႔ေစလႊတ္ကာ ေရာမတို႔၏ စကားကို သင္ၾကားရန္ေစလႊတ္သလုိ၊ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အေနျဖင့္ လိုအပ္လွ်င္ တရုပ္ျပည္သုိ႔လည္း ပညာသြာေရာက္သင္ၾကားရန္ လမ္းညႊန္ခဲ့ပါ သည္။ ဤအခ်က္ကို အထူးဂရုစုိက္ကာ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အေနျဖင့္ သိႏိုင္သည္မွာ မိမိတို႔၏ အရုိးစြဲေနၿပီ ျဖစ္ေသာ အျခားသူတို႔၏ ဘာသာစကားကို ေလ့လာလွ်င္ သူတို႔၏ဘာသာတရားကို လက္ခံသြားႏုိင္သည္ဟူေသာ အယူအဆကို စြန္႔လႊတ္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။ အျခားသူတို႔၏ စကားကိုတတ္မွ မိမိ၏ သေဘာကို သူတို႔နားလည္ေအာင္ ေျပာျပႏုိင္မည္မဟုတ္ပါလား၊ အိဂၤလိပ္စကားကုိ တတ္လွ်င္ ကမာၻတစ္ခုလံုးတြင္ ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏုိင္ၿပီး မိမိ၏ ဒအ္၀သ္လုပ္ငန္း အျခားစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ႏုိင္မည္ကို ေကာင္းစြာသိႏုိင္မည္။ ယေန႔အာရဗီ စကားကို ေကာင္းစြာတတ္လွ်င္ ေျပာႏုိင္ဆိုႏုိင္လွ်င္ ကမာၻတြင္ ေကာင္းစြာ လူမႈစီးပြား ဘာသာတရား လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာလုပ္ႏုိင္ မည္ကို အသင္တို႔ ယခုတုိင္ ေတြေ၀စဥ္စားတံုးရွိေနသည္ကို သတိထားၾကပါ။ ယခုအခါ ကာဖိရ္အမ်ားစုသည္ ဤသေဘာကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ေကာင္းစြာေလ့လာအသံုးခ်ေနၾကၿပီ။

ထိုနည္းအတုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြြ) သည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စစ္ပညာသင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေလးျမားအတတ္၊ ဓါးခုတ္လွံထုိးအတတ္၊ ျမင္းစီးအတတ္၊ ေရးကူးျခင္းအတတ္၊ သတၱဳထုတ္ လုပ္ျခင္း၊ လက္နက္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ စသည္လုပ္ငန္း မ်ားကို အားေပးအားေျမာက္ျပဳကာ မိမိကိုယ္၌လည္း ကိုယ္တုိင္ နားလည္ေအာင္ျပဳ လုပ္ျခင္း၊ နားမလည္ သည့္ လုပ္ငန္းတြင္လည္ ႀကြမ္းက်င္သူမ်ားကို အားေပးအားေျမာက္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ရ ေလသည္။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ . . . . . . . . . . . .။

ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဆြဟာဘာမ်ားကို သီးသန္႔မိမိအိမ္ေတာ္အနားတြင္ သီးသန္႔ေန ရာေပးကာ ပညာသင္ေပး ျခင္းကိုလုပ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) လက္ထပ္တြင္ ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာ ဆြဟာဘာတို႔သည္ အခ်ဳိ႕က ဘာသာေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႀကြမ္းက်င္ သလို၊ အခ်ဳိ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆးပညာရပ္မ်ားတြင္ ႀကြမ္းက်င္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရမည္။ အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္မ်ားသည္ သုေသသန လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ က်င္လည ္ေနၾကသည္။

ခလီဖြာသမၼတႀကီး လက္ထပ္တြင္ အဆုိပါအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ တြင္က်ယ္လာေလသည္။ မြတ္စ္လင္မ္ တို႔သည္ ဘာသာရပ္အမ်ဳိးတြင္၊ လုပ္ငန္းရပ္အမ်ဳိးတြင္ ႀကြမ္းက်င္လာကာ တုိက္ပြဲတုိင္းတြင္လည္း ေအာင္ျမင္သူ မ်ားျဖစ္လာေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မကၠာၿမိဳ႕မွ စတင္ကာ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ေသာ အစၥလာမ္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္း ကေလးသည္ တေျဖးေျဖးျဖင့္ မဒီနာၿမိဳ႕မ ွစတင္ကာ အာေရးဗီးယား ကၽြန္းဆြယ္ တစ္ခုလံုးကုိ လြမ္းမိုးလာၿပီး ေနာက္၊ ဆီးရီးယား၊ အီရတ္၊ အီရန္၊အာဖရိက၊ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ား၊ အလယ္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပရွိ စပိန္ႏုိင္ငံအထိ နယ္ပယ္တုိးခ်ဲ႕ကာ အစၥလာမ္အင္ပါယာႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။

ဤသည္မွာ ပညာရပ္မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ား ေလ့လာလုိက္စားျခင္း၊ သုေသသနလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္း စသည့္တို႔၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အသုိင္းအ၀န္းတစ္ခုမွာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ ပညာရွင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ထိုအသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ အားလံုးတို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သတ္မွတ္တဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္း လုပ္ရန္လိုအပ္တဲ့ ဘာသာေရး တာ၀န္မ်ားျဖစ္တဲ့ အစၥလာမ္္ မ႑ိဳင္ ၅ ခုကို ေကာင္းစြာ လုပ္တတ္ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။

ဆရာ၀န္တစ္ဦး အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ မိမိိ၏ ဘာသာေရးတာ၀န္မ်ား ႏွစ္ခုလံုးကို ေက်ပြန္ဖို႔ လုိုအပ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးတာ၀န္ဆိုသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား မိမိရဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္အျဖစ္ အစဥ္အသိရွိေနဖို႔၊ ဆြလာသ္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ဖို႔၊ အခ်ိန္မွန္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ ဇကာသ္တာ၀န္ႏွင့္ ဟဂ်္တာ၀န္မ်ားကို ေကာင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ႏွင့္ လူမႈေရးတာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္ဖို႔ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ အဲ့ဒီလိုပညာရွင္မ်ဳိးဟာ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဘ၀လံုးမွာ အလြန္တန္ဖို႔ရွိတဲ့ သူေတြျဖစ္သလို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္တဲ့သူေတြလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ့ ေလာကဟာ စိတ္ေပ်ာ္ စရာ ၀မ္းသာစရာေကာင္းသလို အနာဂတ္လာလည္း အင္ရွာအလႅာဟ္ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္မွာ ေနထုိင္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစၥလာမ္သာသနာမွာ သူအမ်ားေကာင္းက်ဳိးျပဳတဲ့လူေတြျဖစ္တဲ့ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ဆရာ၀န္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီ ယာေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ့ လုပ္ရပ္နဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ (နီယသ္) ေတြအေပၚမူတည္ၿပီး သူတို႔အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ေပးအပ္မွာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ေကာင္းတဲ့နီးယသ္ေတြနဲ႔ ေလာကမွာ ရပ္တည္ခဲ့လွ်င္ သူတို႔သည္၄င္း သူတို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ သူတို႔ သင္ယူခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအားလံုးသည္၄င္း အလြန္မြန္ျမတ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ အတုယူစရာေကာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္မွာပါဘဲ။

အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ ပညာဗဟုသ ရွာေဖြျခင္းဆိုသည့္ သေဘာကို က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူျခင္း စသည့္ပညာရပ္မ်ားအထိသာ ကန္႔သတ္နားလည္ၾကၿပီး ေနာက္ထပ္ပညာရပ္မ်ားျဖစ္ သည့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္မ်ားတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ ေလာကႏွင့္ ေလာကရွိလူအမ်ားတို႔ အတြက္ အက်ဳိးျပဳ ုလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ားသူငွာတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကိုလုပ္ကိုင္စရာ မလိုဟုယူဆေနၾကသူမ်ားလည္း မ်ားစြားရွိၾကေလသည္။ တနည္း အားျဖင့္ ေခတ္ပညာ သင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔သည္ ဤေလာကအထိသာအက်ဳိးျပဳၿပီး အာခိရသ္ အတြက္ အသံုးမ၀င္သည့္ ပညာရပ္မ်ားဟု ယူဆၿပီး ထိုသို႔သင္ယူသူမ်ား၊ သင္ၾကားသည့္ပညာရပ္မ်ား၊ သင္ၾကားေပးသူမ်ားအားလံုးကို ရႈံ႕ခ်ပစ္တင္ ေ၀ဖန္တတ္ၾကေလသည္။

ထုိသို႔ေသာသူတို႔အတြက္ အေကာင္းေသာ အေျဖႏွင့္ ရွင္းျပခ်က္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)၏ အဆ္ဟာဘ္ ေတာ္မ်ား ေနထုိင္က်င့္ႀကံခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အတတ္ပညာရပ္မ်ား စသည္တို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ရႈရန္သာ လုိအပ္ေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အေနျဖင့္လည္း အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း မ်ဳိးစံု ပညာရပ္မ်ဳိးစံုကို ေလ့လာသင္ၾကား လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ဆြဟာဘာ အေပါင္းတို႔ကို မည္သို႔မည္ပံု အားေပး အားေျမာက္ျပဳခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ ထုိသို႔ဘက္စံု လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ဆြဟာဘာႀကီးမ်ားႏွင့္ သာဘီအီးန္မ်ား သဘာအ္သာဘီအီးန္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမ္ အင္ပါယာႀကီး တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားသည္ ထုိသူတို႔ အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေလ့လာစရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ လူငယ္မ်ားအဖို႔ ဤေဆာင္းပါးသည္ အလြန္အက်ဳိးျပဳမည္ဟု ထင္ျမင္သလို အစၥလာမ္ႏွင့္ ေခတ္ပညာ၏ အက်ဳိးရွိမႈ အက်ဳိးျပဳမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး မိမိတို႔၏ အသုိင္းအ၀န္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို အေကာင္းဆံုး အလွပဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရင္း ေလာကီေလာကုတၱရာ အက်ဳိးပြား မ်ားေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကပါဟု တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالِّذكْرِ الْحَكِيمِ ، وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، أَقُولُ قَوْلِي هذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، فَاسْتَغْفِرُوهُ فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَا نَجَاةَ التَّائِبِينَ.

No comments: