Saturday, July 3, 2010

Sirah17-Lessons from Al isra & Al miraj..The trip from Al aqsa to Macca/...

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ အ့ံဖြယ္ ေမ့ရာဂ်္ ခရီး
ရဂ်ဗ္လ ၂၇ ည၊ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ ည သည္ ေမ့ရာဂ်္ ည ျဖစ္သည္။ ၄င္း ညျမတ္၏ ထူးျမတ္ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အိဗါဒသ္မ်ားကို အသင္ သိပါသလား၊ မြတ္စ္လင္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို သိရန္ အေရးႀကီးသလို အျခားမြတ္စ္လင္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သင္ၾကားေျပာၾကားေပးရန္ အသင့္တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ေမ့ရာဂ်္ ေဆာင္းပါး မၾကာခင္တင္ဆက္ မည္။ ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ ၄င္ေနာက္ ကိုယ္တုိင္လည္း အမလ္လုပ္ပါ။ေမ့ရာဂ်္ ခရီးဟု ၾကားသည္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိုးေကာင္းကင္သို႔ ခရီးထြက္သည့္အေၾကာင္းကို မိမိတို႔ သတိရမိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မြတ္စ္လင္တို႔သည္ ၄င္းအျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းကို တိတိက်က် မသိရွိၾကသည့္အတြက္ သံသယရွိသူမ်ားစြာ ရွိသလို လံုး၀မယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ အမွန္မွာ ေမ့ရာဂ်္ ခရီးအေၾကာင္း စူရာ ၁၇ း ၁ တြင္ ေလ့လာႏုိင္သလို ၄င္းအျဖစ္အပ်က္ ကို မြတ္စ္လင္မ္တုိင္း ကုရ္အာန္အေပၚသံသယမရွိသူတုိင္း ယံုၾကည္ၾကပါေၾကာင္း ေျပာစရာမလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ား ပညာရွာေဖြေနၾကသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေပး လုိခ်င္သူမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ဒီးန္သာသနာကို လိုက္စားလိုၾကသူမ်ားအတြက္ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ မျဖစ္မေန ဂဂနန သိရွိနားလည္ ထုိက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ ေမ့ရာဂ်္ခရီးစဥ္အေၾကာင္းကို ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

အိဗ္နိကသီးရ္၏ “အန္နီဟာယ ၀လ္ဗီဒါယ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၈” တြင္ မိရာဂ်္ ခရီးစဥ္၏ အခ်ိန္ကာလကို ပညာရွင္ အသီးသီးက အမ်ဳိးမ်ဳိး
ကြဲျခားကာေဖၚျပခဲ့ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ဟိဂ်္ရသ္ျပဳလုပ္ၿပီး ၁၃ လအၾကာ၊ အခ်ဳိ႕က ၁၆ လအၾကာ၊ အခ်ဳိ႕က ၁၇ လအၾကာဟု ေဖၚျပခဲ့ၾက ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္း မိရာဂ်္ ခရီးစဥ္ကို ဆြာဟာဘာေပါင္း ၅၄ ဦးက တင္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ၄င္းတို႔အတြင္း မုဟာဂ်ိရ္ ဆြဟာဘာမ်ားအနက္ အဓိက တင္ျပခဲ့သည့္ ဆြဟာဘာ သည္ အဘူဇရ္ ဂဖ္ဖါရီ (ရ) ျဖစ္ၿပီး အျခားတင္ျပသူ ဆြဟာဘီမ်ားအနက္ အနက္စ္၊ အဘူဟူရုိင္ရာ၊ အဗ္ဒြလႅာ အိဗ္နိ မစ္အူးဒ္၊ အဗ္ဒြလႅာဟ္အိဗ္နိ အဗ္ဗါစ္ႏွင့္ ဂ်ာဗိရ္ဆင္ အဗ္ဒြလႅာဟ္ (ရ) တို႔ျဖစ္ၿပီး အန္ဆြာရ္ ဆြဟာဘာမ်ားအနက္ မလိက္အိဗိနိ ဆာဆ (ရ) ႏွင့္ အျခားဆြဟာဘာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိပ္ကို ဆဟာဆိသ္သာ က်မ္းႀကီး ၆ က်မ္းလံုးတြင္ ေလ့လာႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဘူခါရီက်မ္းႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ က်မ္းကို ကုိးကားကာ ေရးသားေဖၚျပပါမည္။

(1) Narrated Ibn Abbas: Regarding: 'And We granted the vision (Ascension to the Heaven "Miraj") which We showed you (O Muhammad as an actual eye witness) but as a trial for mankind.' (17.60) It was an actual eye-witness which was shown to Allah's Apostle during the night he was taken on a journey (through the heavens). And the cursed tree is the tree of Az-Zaqqum (a bitter pungent tree which grows at the bottom of Hell). (Book #60, Hadith #240)

(2) Narrated Abu Huraira: On the night Allah's Apostle was taken on a night journey (Miraj) two cups, one containing wine and the other milk, were presented to him at Jerusalem. He looked at it and took the cup of milk. Gabriel said, "Praise be to Allah Who guided you to Al-Fitra (the right path); if you had taken (the cup of) wine, your nation would have gone astray." (Book #69, Hadith #482)

(3) Narrated Ibn 'Abbas: (regarding the Verse) "And We granted the vision (Ascension to the heavens "Miraj") which We showed you (O Muhammad as an actual eye witness) but as a trial for mankind.' (17.60): Allah's Apostle actually saw with his own eyes the vision (all the things which were shown to him) on the night of his Night Journey to Jerusalem (and then to the heavens). The cursed tree which is mentioned in the Qur'an is the tree of Az-Zaqqum. (Book #77, Hadith #610)

မိရာဂ်္ ခရီးစဥ္တြင္ အေနအထား ႏွစ္ခု ေတြ႕ရသည္ ေျမျပင္ခရီး (horizontal အျဖစ္ မကၠာၿမိဳ႕မွေနကာ ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕သို႔၄င္း၊ vertical ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေျမျပင္မွ မိုးေကာင္းကင္ခရီး) တို႔ျဖစ္သည္။

ု႔အျပင္ ယေန႔ သိပၸံ ပညာရွင္တို႔၏ တြက္ခ်က္မႈအရ စၾကာ၀႒ ႀကီး၏ အခ်င္းမွာ အလင္းႏွင့္ ၃ ဘီလီယံ အလင္းႏွစ္ ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းက်ယ္ေျပာသည့္ စၾကာ၀႒ အတြင္း သို႔ ခရီးႏွင္ရန္အတြက္ ဂ်ိဳတုမ်ား အာကာသယဥ္မ်ား မပါဘဲ ဘိုရာက္ ျမင္းျဖင့္ (၄င္း၏ ခရီးဆန္႔မႈ အလွ်င္ႏႈန္းသည္ အလင္းအလွ်င္ထက္ ျမန္သည့္ႏႈန္းျဖစ္ သည္။) ခရီးစန္႔ခဲ့သည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အတြက္ အလြန္ပင္ အံ့ႀသဆန္း က်ယ္လြန္းလွသည္မွာ ေမးစရာ မလိုေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္နာရီ မုိင္ ၁ ေသာင္းႏႈန္းသာသာ ေမာင္းႏွင္းႏုိင္သည့္ ၿဂိဴလ္တုမ်ားသာ ရွိေသးေသာ ယေန႔ေခတ္၏ လူသားတို႔သည္ အံ့ၾသဖြယ္ မယံုၾကည္သည့္သေဘာျဖင့္ ေမ့ရာဂ်္ခရီးစဥ္ကို ဟုတ္ပါ့မလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို စကာေလ့လာၾကည့္ၾကစို႔။

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေ
တာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။ စူရာ အိစ္ရအ္ အာယသ္ေတာ္ ၁ တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူ သည္မွာ-

အၾကင္အရွင္ျမတ္သည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူ၏။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ တစ္ညဥ့္၌ မိမိကၽြန္ (နဗီ တမန္ေတာ္ မုဟမ္ၼဒ္)အား““မတ္စ္ဂ်စ္ဒ္ေဒဟရာမ္”” ထူးျမတ္ေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွ ထုိကၽြန္ (နဗီ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္)အား မိမိ၏ အခ်ဳိ႕သက္ေသ လကၡဏာေတာ္မ်ားကုိ ျပသေတာ္မူအံ့ေသာငွာ အၾကင္ ““မတ္စ္ဂ်စ္ဒ္ေဒ အတ္က္ဆြာ”(အလြန္ေ၀းလံလွေသာ) ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္၍ သြားခဲ့ ေတာ္မူ၏။ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ ထုိဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဗရ္ကတ္သုခ ခ်မ္းသာ မဂၤလာ ႏွင့္ ျပည့္ေစေတာ္မူခဲ့၏။ ဧကန္မလြဲ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အႂကြင္းမဲ့ၾကားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အႂကြင္း မဲ့ ခြဲျခားသိျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။ (၀၁၇ း ၀၁)

အထက္ပါအာယသ္ေတာ္ က်ေရာက္သည့္ အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကိုရုိင္ရွ္ ကာဖိရ္ တုိ႔၏ လက္လြန္ဖြယ္ ရက္စက္မႈမ်ားသည္ ျပင္းသည္ထက္ ျပင္းထန္ ေနခ်ိန္တြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ာကို တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ခါးစီးခဲ့ပါသည္။ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းေသာ ရက္မ်ားကုိ ခက္ခဲႀကီးစြာ ျဖတ္သန္းရင္း အခ်ိန္အေတာ္ႀကီး ရွိခဲ့ေလၿပီး။ မၾကာခင္္ေသာ ကာလမ်ားအတြင္း ဇနီးေတာ္ ခတီဂ်ာ သခင္မႏွင့္ ဦးရီးေတာ္ အဘူသြာလိဗ္ တို႔ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)
အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိ အဖက္ဖက္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ပန္႔ပုိးသူမ်ားျဖစ္သည္။ သြာအိဖ္ၿမိဳ႕ ခရီးစဥ္ သည္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္အတြက္ အလြန္ပင္ စိတ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ရရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

အခ်ိန္ကိုႀကည့္လွ်င္ နဗူ၀သ္ သက္ ၁၀ ေက်ာ္ရေနၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)၏ သက္ေတာ္မွာလည္း ၅၀ ခန္႔ရွိၿပီ၊ တမန္ေတာ္အျဖစ္ ၁၀ ႏွစ္ တုိင္တုိင္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဟိဂ်္ရသ္ ခရီး မစတင္မီ ၃ ႏွစ္အလို ရဂ်ဗ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ညဖက္ အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗရာ အိလ္ (အ) က ရုတ္တရက္ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထံေရာက္လာကာ ႏႈိးလိုက္ၿပီး သြ၀ါဖ္ျပဳရန္ေျပာေလသည္။ ဆက္လက္ေျပာသည္မွာ ““ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္၊ အသင္သည္ ဒီညတြင္ မစ္ဂ်ိဒ္ အက္စ္စြဟ္ သို႔သြားေရာက္ရမည္၊ ထို႔ေနာက္ မိုးေကာင္းကင္ခရီး တက္ ေရာက္ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ေပေတာ့့”” ဟူ၍ျဖစ္သည္။


ဂ်ိဗ္ရာအီလ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ေျပာေျပာဆိုဆို ဇမ္ဇမ္ ေရတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္ သြားကာ ရင္ကိုခြဲ၍ ႏွလံုးသားကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစကာ ေကာင္းကင္ခရီးအတြက္ လိုအပ္ေသာ (Physical and spiritual power ) ကာယႏွင့္ ၀ိဥါည္ စြမ္းအား ရရွိေစေလသည္။ ထိုေနာက္ တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ) အား “ဘိုရာက္” ျမင္းေတာ္ကို ေပးအပ္ေလသည္။ “ဘိုရာက္” ျမင္းသည္ လားထက္လည္းႀကီး သလို ျမင္းေလာက္လည္း မႀကီး အေနေတာ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္း “ဘိုရာက္” ျမင္း၏ စြမ္းအားသည္ အလြန္ႀကီးမားလွေပသည္။ အေျပးစြမ္းအားသည္ အလင္းအလွ်င္ ထက္ပင္ ျမန္လြန္းလွသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ “ဘိုရာက္” ေပၚသို႔တက္ေရာက္ၿ
ပီးေနာက္ ဂ်ီဗရာအိလ္ (အ) ကို မိမိ အေနာက္တြင္ ထုိင္လွ်င္ေတြ႕ရသည္။ ဂ်ီဗရာအီလ္ ေကာင္းကင္တမန္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္အပါးတြင္ ထုိင္ လိုက္ရသနည္း။ အေဖၚမြန္ဆိုသည္မွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။ မိမိအေဖၚအား မည္မွ် ထူးဆန္းသည့္ ခရီး မည္မွ်ျမန္ဆန္သည့္ ခရီးကို သြားေနခုိက္ လူ႔သားဟူသည္ သဘာ၀အရ ထိတ္လန္႔မိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိတ္ေဆြေကာင္း ဂ်ီဗရာအီလ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကို ထိုသို႔ အျဖစ္မခံဘဲ အနားမွ အတူအားေပးေစာင့္ေရွာက္ေနကာ ခရီးအစမွ အဆံုးတုိင္ လိုက္လံေစာင့္ေရွာက္ ေနသည္ကိုေတြ႔ရမည္။ မိတ္ေဆြဆိုသည္မွာ ဤသို႔ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔အား သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ီဗရာအီလ္ (အ) ေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) တို႔သည္ “ဘိုရာက္” ကို စီးနင္းၾကရင္း ပါလက္စ္တုိင္းတို႔႒ာေန ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕ရွိ မစ္ဂ်ိဒ္ အက္စ္စာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားေနၾကေပသည္။ လမ္းရီးတြင္ ခရီးသြားတစ္စုသည္ လမ္းေပ်ာက္ေနရင္း ေသာက္စရာေရပင္မရွိ ဒုကၡေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ ၄
င္းတို႔ကို လမ္းညႊန္ျပသၿပီး ေသာက္စရာေရပင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ မစ္ဂ်ိဒ္ အက္စ္စာ၏ ဒုတိယ ပရ၀ုန္တြင္ ေရာက္ရွိလာသည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ဂ်ီဗရီလ္ (အ) သည္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ေျခခ်စရာ မရွိေအာင္ မ်ားျပားလြန္းသည့္ လူအုပ္စုႀကီးကို ေတြ႕ရေလသည္။ သူတို႔သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အားေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနၾကသည့္သူတို႔ျဖစ္ေပသည္။ ဂ်ိဗရာအိလ္ (အ) က ““၄င္းတို႔သည္ အသင့္ေခတ္အရင္ ေရွးေရွးက ပြင့္ေလၿပီးသမွ်ေသာ တမန္ေတာ္ အေပါင္းျဖစ္သည္၊ အသင့္အား ခရီးဦးႀကိဳရန္အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္၊ အသင္ သည္ ၄င္းတို႔အား ဦးေဆာင္ကာ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ ဖတ္ရန္ ျပင္ဆင္ပါ”” ဟုေျပာေလသည္။ တမန္ေတာ္ ျမတ္သည္ အလြန္ပင္ ၀မ္းသာၿပီး အားလံုးႏွင့္ေတြ႕ဆံုႏုတ္ဆက္ကာ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ကို အီမာမ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ကာ ဖတ္ေလသည္။

ရွား၀လီယြလႅာဟ္ သခင္ႀကီး ေရးသားခဲ့သည့္ “စီရသြန္နဗီ ဟိဂ်္ဂ်သြလႅာဟိ ဗလာဂ္ စာမ်က္ႏွာ ၄၅၁” တြင္ ေရးသားသည္မွာ၊ ဆြလာသ္အၿပီး ဂ်ီဗရာအီလ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ႏုိ႔ တစ္ခြက္ ႏွင့္ ၀ုိင္အရက္ တစ္ခြက္ကို ဆက္သလုိက္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ႏို႔ကို ေရြးခ်ယ္ကာ ေသာက္သံုးလုိက္သည္။ ထိုအခါ ဂ်ီဗရီလ္ (အ) က မိန္႔သည္မွာ “အိုတမန္ေတာ္ အသင္၏ ႏုိ႕ကိုေရြး ခ်ယ္မႈသည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္၊ ႏုိ႔ခြက္ကိုေရြးခ်ယ္မႈသည္ အသင္၏ အြမၼသ္အတြက္ ဟိဒါယသ္၏ သေဘာ ရရွိမႈကို ေဖၚျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ၀ုိင္အရက္ခြက္ကို မသံုးစြဲျခင္းသည္ အသင္၏ အြမၼသ္ အတြက္ အပယ္လမ္းသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္မႈကို ရရွိသြားျခင္း”” ဟု ရွင္းျပပါသည္။


ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ မိုးေကာင္းကင္ခရီးကို ဆက္လက္ႀကြျမန္းခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံု ၏အထပ္တုိင္းတြင္ အေစာင့္ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ ေတြ႕ရေလသည္။ ထိုတမန္မ်ား သည္ မိမိတို႔၏ အဆင့္သို႔ေရာက္လာသည့္ ဂ်ီဗရာအီးလ္ (အ) အား ေမးခြန္းေမးေလ့ရွိသည္မွာ ““ အိုလာေရာက္သူသည္ မည္သူနည္း၊ ဂ်ီဗရာအီးလ္ ဟု ေျဖလွ်င္ အသင္ႏွင့္အတူ လာသူမွာ မည္သူနည္းဟု ေမးေလသည္၊ မုဟမၼဒ္ ဟုေျဖလွ်င္၊ ၄င္းကို အထက္မွ ေခၚေဆာင္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ရွိပါသလားဟု ထပ္ေမးပါသည္၊ ရွိပါသည္ဟု အေျဖရရွိမွသာ ေကာင္းကင္တံခါးသည္ ပြင့္ေလသည္။ ဤ အျဖစ္အပ်က္သည္ ေကာင္းကင္အထပ္တုိင္း တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေလသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္အတူ ဂ်ီဗရာ
အီလ္ (အ) သည္ ေဘးမွထပ္ခ်ပ္မကြာ ဆက္လက္လုိက္ပါ လွ်က္ရွိၿပီး မုိးေကာင္းကင္၏ ပထမ အထပ္သို႔ ေရာက္တြင္ တမန္ေတာ္ အာဒမ္ (အ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါသည္။ အာဒမ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ““အို သန္႔ရွင္းေသာ မွန္ကန္ေသာ ခ်စ္သားေတာ္ ”” ဟု ႏုတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

တမန္ေတာ္ အာဒမ္ (အ) ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကေတြ႕ျမင္ေသာအခါ အာဒမ္သခင္သည္ ညာဖက္ကို ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ၿပံဳးရယ္လွ်က္ ဘယ္ဘက္ကို ႀကည့္လွ်င္ ငိုလွ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕သည္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က ဂ်ီဘရီးလ္ (အ) အား ဤအျဖစ္ကိုေမးၾကည့္ရာ ဂ်ီဘရီးလ္ (အ) ကမိန္႔သည္မွာ ““အာဒမ္ (အ) သည္ ညာဖက္ႏွင့္ ဘယ္ဘက္တြင္ မိမိ၏ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ညာဖက္တြင္ ရွိသူတို႔ သည္ ဂ်ႏၷသ္ ဥယ်ဥ္ သို႔ ၀င္ေရာက္မည့္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔ကို ျမင္လွ်င္ အာဒမ္ (အ) ေပ်ာ္ရႊင္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ဘက္မွသူတို႔ သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲစခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္မည့္သူမ်ားျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ကို ျမင္လွ်င္ အာဒမ္ (အ) သည္ စိတ္မေကာင္းသျဖင့္ ငိုေကၽြးျခင္းျဖစ္သ
ည္။ ဒီေတာ့ မိမိတို႔သည္ မည္သည့္ဖက္တြင္ ေရာက္မည္ကို မည္သူ သိႏုိင္မည္နည္း။ အမွန္ေတာ့ မိမိတို႔သည္ ညာဖက္ ေနသူမ်ား၏ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၏ ဒုတိယအဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ အီစာ (အ) ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ယဟ္ယာ (အ) တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူတို႔က တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာအတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းၾကေလသည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၏ တတိယအဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ ယူစြဖ္ (အ) ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူက တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ အတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းေလသည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၏ စတုထၳအဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ အီဒရစ္ (အ) ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူက တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ အတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းေလသည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၏ ဥပၥမဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ ဟာရြန္း (အ) ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူက တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ အတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းေလသည္။


ေကာင္းကင္ဘံု၏ စ႒မအဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ မူစာ (အ) ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူက တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ အတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းေလသည္။

ေကာင္းကင္ဘံု၏ သတၱမအဆင့္သို႔ေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး သူက တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခရီးဦးႀကိဳၾကကာ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ အတြက္ ဆုမြန္ေတာင္းေလသည္။ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) ကမူ ဘုိင္သြလ္ မာမူးရ္ ေခၚ မိုးေကာင္းကင္ ခုႏွစ္ထပ္ရွိ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ကို မီွလွ်က္ အနားယူေတာ
္ မူေနသည္ကိုေတြ႕ရေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က ဂ်ီဘရီးလ္ (အ) အား အျဖစ္ကိုေမးၾကည့္ရာ ဂ်ီဘရီးလ္ (အ) ကေျပာျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) ၏ ထူးျမတ္မႈႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ေျမျပင္ေပၚရွိ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္သည္ သက္ေသခံျဖစ္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းႀကိဳးပမ္း မႈကို လက္ခံေတာ္မူသည့္အတြက္ မိုးေကာင္းကင္၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား သြ၀ါဖ္ ျပဳုလုပ္သည့္ ဘုိင္သြလ္ မာမူးရ္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္း ဘုိင္သြလ္ မာမူးရ္တြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္ ၇ ေသာင္း သြ၀ါဖ္ျပဳုလုပ္ေလ့ရွိၿပီး တစ္သက္တာတြင္ သူတို႔သည္ တစ္ေခါက္သာ သြ၀ါဖ္ လုပ္ခြင့္ရၿပီး၊ အေၾကာင္းမွာ ေနာက္ေရာက္ေရာက္လာမည့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားေၾကာင့္ သြ၀ါဖ္ လုပ္ၿပီးသူ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ေနာက္ကုိ မည္သည့္အခါမွ် သြ၀ါဖ္လုပ္ရန္ အခြင့္အေရး မရႏုိင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္ဟု ဂ်ီဗရာအီးလ္ (အ) က ရွင္းျပပါသည္။

တမန္ေတာ္ေပါင္း ၁၂၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အဆိုပါ တမန္ေတာ္ ရ ပါးကို ေရြးခ်ယ္ကာ မိုးေကာင္းကင္ အထပ္ထပ္တုိင္းတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးအပ္ျခင္းသည္ လည္း အိက္မသ္ ေခၚ ေတြးေတာ္စရာႏွင့္ ေ၀းမည့္သေဘာ မရွိပါ။ အေၾကာင္းရင္းခံရွိေပသည္။ သေဘာမွာ တမန္ေတာ္ အာဒမ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရျခင္းသည္ သူ၏ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူသားထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရျခင္း တနည္းအားျဖင့္ လူသားထု၏ စုစည္းမႈ၊ ထို႔အျပင္ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး၊ ဒြန္တြဲေနမႈ၊ ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ၏ သေဘာတရား၊ ၄င္း ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ လုပ္ၾကသူတို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ကမာၻ႕တရားခြင့္ေနာက္ပုိင္း ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အပယ္ငရဲစခန္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံု သုခဥယ်ဥ္ တို႔အေၾကာင္းကို သိခြင့္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူသားတို႔၏ ဖခင္ႀကီး အာဒမ္ (အ) ၏ ေမတၱာတရားရွိပံု သားသမီးအားလံုးကို မည္မွ် ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ပံု ဖခင္တစ္ဦး၏ ေစတနာ ေမတၱာတရားထားတတ္ပံုကို သိခြင့္ရရွိပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ အျခားတမန္ေတာ္အေပါင္းတို႔အနက္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ)၊ တမန္ေတာ္ မူစာ (အ)၊ တမန္ေတာ္ ဟာရြန္း (အ)၊ တမန္ေတာ္ ယူစြဖ္ (အ)၊ တမန္ေတာ္ အီစာ (အ) ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ယဟ္ယာ (အ) တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ေပးေတြ႕ခဲ့သည္မွာလည္း အလြန္ တရားရးစရာေကာင္းပါသည္။ သေဘာမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ အေနျဖင့္ အဆိုပါ တမန္ေတာ္အပါင္းတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ၄င္းတို႔ ဘ၀တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကို သခၤန္းစာယူကာ မိမိဘ၀ႏွင့္ မိမိအြမၼသ္အတြက္ ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ သတိေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက တင္ျပၾကသည္ကိုလည္း ေလ့လာ သိရွိႏုိင္ပါသည
္။

ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အား ဂ်ီဗရာအီးလ္ (အ) က မုိးေကာင္းကင္ ခုႏွစ္ထပ္မွ ဆက္လက္ ေခၚေဆာင္သြားရာ (ဆိဒ္ရသြလ္ မြန္သဟာဟ္) ဇီးပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ေနရာ တစ္ေနရာ အေရာက္တြင္ ရပ္ပစ္လုိက္ၿပီး ဂ်ီဗရာအီးလ္ (အ) က အို တမန္ေတာ္ မိမိသည္ ဤေနရာမွ ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္သြားရန္ အမိန္႔ေတာ္ မရွိေတာ့ၿပီး အသင္တစ္ေယာက္တည္းသာ ဆက္လက္သြားေရာက္ရ မည္ဟု ဆိုပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ဆက္လက္သြားေရာက္သည့္အခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အရရွ္ ပုလႅင္ေတာ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကို ဖူးေျမာ္ေတာ္မူခြင့္ ရရွိပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေတြ႕သည့္အခါ “ အို ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ျခင္း က်က္သေရ မဂၤလာအေပါင္းျဖင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ ျပလုပ္သမွ် အမလ္အိဗါဒသ္အားလံုးသည္ အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ Attahiyatu Lillahi Wassalawatu Wattayibatu။


အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တမန္ေတာ္ျမတ္အား ႏုတ္ခြန္းဆက္ေတာ္မူၿပီး မိန္႔သည္မွာ အိုမုဟမၼဒ္ “အသင့္အေပၚ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာက်ေရာက္ပါေစသား” ဟု မိန္႔ပါသည္။ Assalamu Alika Aayuhan Warah Matullahi WabarakatuhuNabiyee။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ထိုအခါ မိမိ၏ အြမၼသ္ကို မေမ့ဘဲ “ အိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၄င္း မဂၤလာ ေကာင္းခ်ီးသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ အြမၼသ္သား လူသူေတာ္ေကာင္းမ်ားအတြက္လည္း က်ေရာက္ေစခြင့္ ျပဳေတာ္မူပါ အရွင္ျမတ္” ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားေလသည္။ Assalamualaina Waala Ibadullahi Assaliheen ။

ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ေျပာၾကားသည္မွာ အို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး သက္ေသခံသည္ မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ တစ္ပါး အျခား ခ၀တ္ကုိးကြယ္ထုိက္ေသာ အရွင္မရွိဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ဆြလာသ္ ေပါင္း တစ္ေန႔လွ်င္ အႀကိမ္ ၅၀ ဖတ္ရန္ မိန္႔မွာေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္လည္း ၀မ္းသာအားရလြန္းကာ ျပန္လည္ထြက္ခြာေလသည္။

သို႕ေသာ္ အိမ္အျပန္ မိုးေကာင္းကင္ အဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းသည့္အခါ အလာတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ႏုတ္ဆက္ကာ ျပန္မည္လုပ္တုိင္း တမန္ေတာ္တုိင္းက “ အိုမုဟမၼဒ္ အသင့္ အြမၼသ္အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေပးအပ္သည့္ ဆြလာသ္ ၅၀ သည္ အလြန္ပင္ ႀကီးမားလြန္းသည္ သူတို႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔မထင္ေၾကာင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္သုိ႔ျပန္လည္ သြားေရာက္ကာ အမိန္႔ေတာ္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း ေျပာျပၾက ေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ညီေနာင္ တမန္ေတာ္တို႔၏ စကားအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ျပန္ လည္တင္ျပသျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဂရုဏာ ေတာ္ထားေတာ္မူကာ ၅၀ ေသာ ဆြလာသ္ ဖတ္ျခင္း ဟူေသာ တာ၀န္၀တၱရားမွ ၅ ႀကိမ္ေသာ ဆြလာသ္ တစ္ရက္ ဖတ္ရန္ဟူေသာ ပညတ္ခ်က္ကို ခုိင္ခုိင္မာမာ ခ်မွတ္ တာ၀န္ေပးအပ္လုိက္ပါသည္။


သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔သည္ ဆြလာသ္တာ၀န္ကို ေပ့ါ ေပါ့ တန္တန္ တာ၀န္ဟူ၍ သေဘာမထားသင့္ဘဲ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား မိုးေကာင္းကင္ အထက္တြင္ အရရွ္ ပုလႅင္ေရွ႕၀ယ္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ တာ၀န္ဟူ၍ သေဘာေပါက္ခဲ့လွ်င္ မိမိတို႔ ၄င္းတာ၀န္ကို မည္သည့္အခါမွ် ေမ့ေလွ်ာ့ေတာ့ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါသည္။

အိမ္အျပန္တြင္ ဂ်ဗ္ ရီးလ္ (အ) က တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ဘိုရာက္ ျမင္းျဖင့္ပင္ မစ္ဂ်ိဒိ အက္စာ အထက္မွ ေျမျပင္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား မကၠာၿမိဳ႕ရွိ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္ၿပီး ႏုတ္ဆက္ထြက္ခြါသြားေလေတာ့သည္။

ဤသည္ကား ေမ့ရာဂ်္ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။


ေမ့ရာဂ်္ က႑က ဒီေလာက္ဘဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီေလာက္နဲ႔ဘဲ မၿပီးပါ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က မိမိ၏ ဆြဟာဘာမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေပးအပ္လုိက္ေသာ တာ၀န္မ်ားအနက္ ဆြလာသ္ တာ၀န္ကို တင္ျပလုိက္ ပါတယ္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္ကေနတစ္ဆင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ေမ့ရာဂ်္ ခရီးထြက္သည့္သတင္းဟာ အျပင္ကုိ ေတာမီးေလာင္သလို ျပန္႔ႏွံ႕ကုန္ေတာ့သည္။ ကာဖိရ္ ကိုရုိင္းရွ္တို႔သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေနျဖင့္ လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ည အတြင္း မကၠာၿမိဳ႕မွ ေဂ်ရုစလင္ ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးထြက္ရန္သည္ လ ံုး၀ မျဖစ္ ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုကာ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို အျပစ္ဖို႔ၾကေလသည္။ မေကာင္းေျပာဆုိၾကေလသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေမ့ရာဂ်္ ခရီးစဥ္ကုိ ယံုရတစ္၀က္ မယံုရတစ္၀က္ ျဖစ္ေနၾကခ်ိန္ တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ မြတ္စ္လင္ တို႔သည္ အဘူဘကရ္ သခင္ထံသို႔ သြားေရာက္ကာ ေမ့ရာဂ်္ အေၾကာင္းကို ေျပျပ ေလသည္။ အဘူ ဘကရ္သခင္သည္ ၄င္းသတင္းကုိ ၾကားေသာအခါ လာေျပာျပသူတို႔ကို ေျပာျပသည္မွာ အကယ္၍ မုဟမၼဒ္ (ဆြ) သည္ ထိုသို႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါက အမွန္ပင္ျဖစ္မည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ မည္သည့္အခါမွ် လိမ္လည္ ေျပာတတ္သူမဟုတ္ဟုဆိုပါသည္။ အဘူဘကရ္သခင္သည္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ တမန္ေတာ္ ျမတ္ (ဆြ) လာေရာက္ကာ ေမးေလသည္။ ““အိုမုဟမၼဒ္ (ဆြ) အသင္သည္ ေမ့ရာဂ်္ ခရီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာျပခဲ့ ပါသလား”” ဟု ေမးေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က အိုအဘူဘကရ္ ငါသည္ အမွန္ပင္ ၄င္းခရီးကို ထြက္ခဲ့ၿပီး အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္”” ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ ထိုါအခါ အဘူဘကရ္ သခင္က အို မုဟမၼဒ္ အသင္ေျပာဆိုသမွ်သည္ အမွန္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္”” ဟု ျပန္ေျပာပါသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က အို အဘူဘကရ္ အသင္သည္ အမွန္ကိုေျပာသူျဖစ္သျဖင့္ အသင့္ကုိ မွန္ကန္သူ ““အဆ္ဆြိဒ္ဒိက္”” ဟု ေခၚဆုိထိုက္ေပသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘူဘကရ္ သခင္၏ နံမည္တြင္ ““ဆြိဒ္ဒိက္”” ဂုဏ္ရည္ကို ထိုေန႔မွစကာ လူတို႔သည္ ေခၚေ၀ၚ သံုးဆြဲၾကေလသည္။

ေနာက္ရက္အနည္းငယ္တြင္ လမ္းေပ်ာက္ေနသည့္ ကုန္သည္ အုပ္စုသည္ မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ သူတို႔သည္ လမ္းခရီးတြင္ လမ္းေပ်ာက္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသာက္စရာေရပင္ မရွိျဖစ္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ လမ္းခရီးတြင္ လူတစ္ေယာက္ကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ထိုသူသည္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔ကို လမ္းျပ သည့္အျပင္ ေသာက္စရာေရကိုလည္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျူပာျပၾကေလသည္။ ထိုသတင္းသည္ မကၠာၿမိဳ႔တြင္ တမဟုတ္ခ်င္းျပန္႔ႏံွ႕သြားရာ ကာဖိရ္တို႔သည္လည္း ၾကားၾကေလသည္။ လူအမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေမ့ရာဂ်္ခရီးကို ယံုၾကည္လာၾကေလသည္။

ကာဖိရ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈထက္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈသည္ ပိုမိုခုိင္မာလာၿပီး အီမာန္ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း မ်ားသည္ထက္မ်ား လာေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆြလာသ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတို႔သည့္ ပိုမိုကာ အာရံုစုိက္လာ ၾကေလသည္။ မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ အိဗါဒသ္မ်ားတြင္ ယေန႔တုိင္း တစ္ရက္တြင္ ဆြလာသ္ ၅ ႀကိမ္ ဖတ္ျခင္းသည္ ဖရဇ္ မျဖစ္မေန လုပ္ရမည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ၄င္းေမ့ရာဂ်္ေန႔ကို အလ ြန္ထူးျမတ္သည့္ေန႔အျဖင့္ သြင္တ္မွန္ၾကၿပီး ၄င္းေန႔တြင့္ အလူအတန္းမ်ား လုပ္ၾက၊ ဇကိရ္မ်ား တတ္အားသ၍ လုပ္ၾက၊ ရိုဇာဥပုဒ္ ေစာင့္တည္ၾကရင္း ၄င္းေန႔၏ ဖဇီလသ္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ရယူေလ့ရွိၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔သည္ ၄င္းေန႔တြင္ ရုိဇာ နဖိလ္ ေစာင့္ထိန္းၾကကာ ဖရဇ္ ဆြလာသ္မ်ားကို မျပတ္တမ္း ဖတ္ၾကရင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးတရားကို တံု႕ျပန္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

1 comment:

ေမေလးညိဳ said...

ဒီပို႔စ္ေၾကာင့္ ေမ့ရာဂ်္ညရဲ့ ထူးၿမတ္ပံုကို အေသးစိတ္သိရၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္ကို္ယ္တိုင္ လက္ေဆာင္က်င့္စဥ္အၿဖစ္ခ်မွတ္ေပးခဲ့တဲ့ ဆြလာသ္ရဲ့ ေလးနက္မႉကိုလည္း ပိုနားလည္သြားရပါတယ္..တင္ၿပေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးပါ။ စာေရးသူအေပၚ အလႅာအရွင္ၿမတ္ရဲ့ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုမႉနဲ႔ ေကာင္းၿခင္းမဂၤလာမ်ား က်ေရာက္ပါေစ။