Thursday, August 27, 2009

အာဇာန္-ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

အာဇန္-ဆြလာသ္၀တ္ျပဳရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

အာဇာန္ေပးျခင္းသည္ ဟိဂ်္ရသ္ခရီးျပဳၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း မျဖစ္မေနလုပ္ လုပ္ရသည့္ အလုပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ အစၥလာမ္သာသနာတြင္ ဆြလာသ္၀တ္ျပဳျခင္းအမူကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အာဇန္ေပးျခင္းဟူေသာ ဆြလာသ္အတြက္ ဖိတ္ေခၚျခင္း အလုပ္သည္ မျဖစ္မေနလုပ္သင့္သည့္ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အာဇာန္ေပးရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသံုးအႏႈံးကို မျဖစ္မေန သံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသတ္မွတ္ ထားသည့္အသံုးအႏံႈးတြင္ မိမိဖက္မွ အပိုအလုိ အစားထုိးျဖည့္စြက္ျခင္း အလွ်ဥ္း မျပဳလုပ္ရပါ။
အလ္ကြရ္သူဗီ မိန္႔သည္မွာ အာဇာန္တြင္ အသံုးျပဳေသာ အသံုးအႏႈံးသည္ အလြန္နည္းေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ျပည့္၀လြန္းပါသည္။ ေသာင္ဟီးဒ္ ကို ေပၚလြင္ေစၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမြတ္၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ ျမတ္ျခင္း၊ တည္ရွိျခင္း၊ မြန္ျမတ္ျမင့္ျမတ္ျခင္းကို ေဖၚျပထားပါသည္။ တဆက္တည္းပင္ တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ) အား တမန္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဳျခင္း သည္ အထင္ကရျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊ ဆြလာသ္ဘက္သို႔ လမ္းညႊန္ျခင္းကာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ အာဇာန္၏ စကားပုိဒ္မ်ားကို ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ရြတ္ဆုိျခင္းျဖင့္ ေလးနက္မႈကို ေဖၚျပေနပါသည္။

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

၁။ မည္သူမဆုိ အာဇန္၏ အက်ဳိးထူးျမတ္မႈႏွင့္ ပထမလုိင္းတြင္ ဆြလာသ္ဖတ္ျခင္း၏ အက်ဳိးကို သိပါက သူသည္ လုပ္စရာမွန္သမွ်ကို စြန္႔ၿပီး ဆြလာသ္ဖတ္ရန္ အေျပးလာလိမ့္မည္။
၂။ မည္သူမဆို ဇူဟူရ္ ဆြလာသ္၏ ေစာေစာဖတ္ျခင္း အက်ဳိးကို နားလည္ပါက သူသည္ ဇူဟူရ္အခ်ိန္က်သည္ႏွင့္ ဆြလာသ္၀တ္ျပဳရန္ အေျပးလာလိမ့္မည္။
၃။ မည္သူမဆုိ ညအခ်ိန္ႏွင့္ မနက္အခ်ိန္ ဆြလာသ္မ်ားအား ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ဖတ္ျခင္းအက်ဳိးကို နားလည္ပါက သူတို႔သည္ ဗလီသို႔ တြားသြားရသည္ျဖစ္ေစ သူတို႔လာၾကလိမ့္မည္။
၄။ အာဇာန္ေပးသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ လည္ပင္အရွည္ဆံုးျဖစ္ကာ အမ်ားတကာ ထူးျခားေနမည္။
၅။ ဆြလာသ္ဖတ္ခ်ိန္ ပထမ လုိင္းတြင္ ဖတ္ေနသူမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက ဆုေတာင္းေကာင္းခ်ီးေပးၿပီး အာဇာန္ေပးသူကုိမူ အျပစ္မ်ားမွ ကင္းလႊြတ္ခြင့္ျပဳပါသည္။
၆။ အာဇာန္ေပးသူ၏ အသံေရာက္သည့္ေနရာတုိင္းရွိ ၾကားသည့္လူတုိင္းသည္ ကိယာမတ္ေန႔တြင္ ထုိသူသည္ အာဇာန္ေပးေၾကာင္း သက္ေသခံၾကမည္။
၇။ အာဇာန္ေပးသည့္အတြက္ ေရာက္လာကာ ဆြလာသ္ဖတ္သူမ်ားအားလံုး၏ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္ႏွင့္ တူညီေသာ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္ကို အာဇာန္ေပးသူရရွိမည္ျဖစ္သည္။
၈။ လူသံုးဦးရွိၿပီး အာဇာန္မေပးဘဲ ဆြလာသ္ဖတ္လွ်င္ ထုိသူတို႔အား ရိႈင္သြာန္သည္ အႏုိင္ရသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။
၉။ အီမာမ္သည္ ၄င္းေနာက္ဆြလာသ္ဖတ္သူမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံျဖစ္ၿပီး အာဇာန္ေပးသူသည္ တာ၀န္ရွိသူ ျဖစ္သည္။
၁၀။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သုိးေက်ာင္းသား ျမက္ခင္းတြင္ သိုးေက်ာင္းေနသည္ကို ၾကည့္ၿပီးသကာလ ၀မ္းသာမူျဖစ္ေနသည္။ ဆြလာသ္အခ်ိန္ေရာက္ေသာ္အခါ သူသည္ အာဇာန္ေပးၿပီး ဆြလာသ္ဖတ္ေလ သည္။ ထိုအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မိန္႔သည္မွာ ထုိသုိးေက်ာင္းသားကိုႀကည့္ပါ။ ငါ့အားေၾကာက္ရြံ႕ကာ အာဇာန္ေပးၿပီး ဆြလာသ္ဖတ္ျခင္းအမူကို ျပဳေနေလသည္။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းအား ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူ ကာ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္သို႔ ၀င္ခြင့္ျပဳေပမည္။

အာဇာန္ျဖစ္ေပၚလာပံု

မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အခ်ိန္ကို မွန္းဆကာ ဗလီ၀တ္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ လာေရာက္ၾကေလသည္။ ထုိအခါ သူတို႔သည္ ဆြလာသ္အခ်ိန္ကုိ အားလံုးသိကာ စုေပါင္း ၀တ္ျပဳရန္အတြက္ မည္သို႔လုပ္သင့္သနည္း ဆိုသည္ကို တုိင္ပင္ၾကေလသည္။ အခ်ဳိ႕က ခရိယာန္မ်ားကဲ့သို႔ ဘဲလ္တီးၾကရန္ ေျပာၾကသလုိ အခ်ဳိ႕က ဂ်ဴးတို႔ကဲ့သို႔ ေဟာန္းတီးရန္ တုိင္ပင္ၾကေလသည္။ အုမာရ္ (ရ) က မိမိတို႔သည္ ဆြလာသ္၀တ္ျပဳရန္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္ အသိေပးျခင္းသည္ ေကာင္းသည္ဟု တင္ျပသျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) လည္း ဘီလာလ္ (ရ) ကို အာဇာန္ေပးေစကာ ဖိတ္ေခၚျခင္းအမႈကို လုပ္ေစပါသည္။

ဆြဟာဘာ အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္ ဇုိင္ဒ္ ဗင္ အဗ္ဒ္ ရဗ္ဗီဟ္ (ရ) မိန္႔သည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ခရိယာန္မ်ားကဲ့သို႔ ဆြလာသ္၀တ္ျပဳရန္ ဘဲလ္တီးေခၚဖုိ႔ အႀကံျပဳသည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ခရိယာန္မ်ားကဲ့သို႔ တူညီမည္ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔ညတြင္ မိမိသည္ အိမ္မက္ျမင္မက္ေလသည္။ အိမ္မက္တြင္ လူတစ္ဦးသည္ မိမိထံေရာက္လာၿပီး လက္တြင္ဘဲလ္ေခါင္းေလာင္း တစ္ခုကုိင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ျဖင့္ မိမိက ထုိသူကုိ လက္တြင္းရွိ ေခါင္းေလာင္းမိမိကုိေေရာင္းရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။ ထုိသူက အသင္သည္ ဤေခါင္းေလာင္းကို ဘာလုပ္မည္နည္းဟုေမးရာ မိမိက ထုိေခါင္းေလာင္းထုိးကာ လူတို႔အား ဆြလာသ္၀တ္ျပဳရန္ ဖိိတ္ေခၚမည့္ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ထုိသူက အသင္ကို ဒီေခါင္းေလာင္း ထက္ေကာင္းသည့္အရာ ေပးလွ်င္ အသင္ယူမည္လားဟုေမးပါသည္။ မိမိကေကာင္းၿပီဟုေျပာရာ ထုိသူက အာဇာမ္ ဖိတ္ေခၚသည့္ ဖတ္ရြတ္သည့္ စကားပုိဒ္မ်ားကို ဖတ္ျပပါသည္။

၁။ အလႅာဟုအက္ဘရ္ (၄ ႀကိမ္)
၂။ အရွ္ဟဒု အန္လာအိလာဟ အိလႅလႅားဟ္ (၂ ႀကိမ္)
၃။ အရွ္ဟဒု အႏၷ မုဟမၼဒန္ ရစူလြလႅာဟ္ (၂ ႀကိမ္)
၄။ ဟုိင္ယ္ယာအလက္ဆြလားဟ္ (၂ ႀကိမ္)
၅။ ဟုိင္ယ္ယာအလုိင္ ဖလာဟ္ (၂ ႀကိမ္)
၆။ အလႅာဟုအက္ဘရ္ (၂ ႀကိမ္)
၇။ လာဟိလာဟ အိလႅလႅားဟ္ (၁ ႀကိမ္)


မွတ္ခ်က္။ အိကာမသ္ေပးရာတြင္ နံပါတ္ (၅) ဟုိင္ယ္ယာအလုိင္ ဖလာဟ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ကဒ္ကားမသိဆ္ ဆြလာသ္ ႏွစ္ႀကိမ္ဖတ္ရမည္။ ဖဂ်ာရ္ ဆြလာသ္အတြက္ အာဇာန္ေပးရာတြင္ နံပါတ္ (၅) ဟုိင္ယ္ယာအလုိင္ ဖလာဟ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ အဆ္ဆြလာသု ခုိင္းရြန္ မိနန္ေနာမ္ ကို ႏွစ္ႀကိမ္ဖတ္ရမည္။

ထိုအိမ္မက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား တင္ျပသည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အသင္ေျပာသည့္အရာမ်ားသည္ အလြန္မွန္ကန္သည္။ အသင္သည္ ဘီလာလ္ (ရ) အား အထက္ပါအတုိင္းေျပာျပၿပီး လူတို႔အား ဆြလာသ္အတြက္ ဖိတ္ေခၚေစပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဘီလာလ္ (ရ) အသံသည္ အလြန္ေအာင္သည္။ ဘီလာလ္ (ရ) က အထက္ပါအတုိင္း အာဇာန္ေပးလုိက္သည့္ အခါ အုမာရ္ (ရ) သည္ ခ်က္ျခင္းပင္ ထလာကာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ထံ မိမိလည္းထိုအတုိင္း အိမ္မက္မက္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)က ဤသည္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႀကီးက်ယ္ျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ား၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔သည္ ထိုအရွင္အတြက္ပင္ျဖစ္ပါသည္ဟု မိန္႔ပါသည္။ ဤ ဟဒီးဆ္ကို အဘူဒါ၀တ္က်မ္း၊ သိရ္မီဇီက်မ္း ႏွင့္ အိဗ္နိမာဂ်ာ က်မ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

အာဇာန္ေပးသူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

၁။ အာဇာန္ေပးျခင္းသည္ အလႅာဟ္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး လုပ္ခ လခ ယူျခင္းမျပဳရ။
၂။ အာဇာန္ေပးသူသည္ ဟဒဆ္အက္ဘရ္ ႏွင့္ ဟဒဆ္အစြ္ဂရ္တို႔မွ ကင္းရွင္းရမည္။
၃။ အာဇာန္ေပးသည့္အခါ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ကိဗ္လဟ္ ဘက္မ်က္ႏွာမူရမည္။
၄။ ဟုိင္ယာအလက္စ္ ဆြလာဟ္ ဖတ္လွ်င္ ညာဖက္မ်က္ႏွာလွည့္ၿပီး ဟုိင္ယာအလက္စ္ ဖလဟ္
ဖတ္လွ်င္ မ်က္ႏွာကို ဘယ္ဘက္လွည့္ရမည္။
၅။ အာဇာန္ေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ လက္ညိဳးမ်ားကို နားမ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းထားရမည္။
၆။ အာဇန္ေပးသည့္အခါ တစ္ဦးတည္းသဲကႏာၱရတြင္ျဖစ္ေစ အသံကုိဟစ္ေအာ္ျခင္းျပဳရမည္။
၇။ အာဇန္ေပးခ်ိန္တြင္ စကားပုိဒ္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ေခတၱ ဆုိင္းငံသင့္ၿပီး အိကာမသ္ ေပးခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ ဆုိင္းငံစရာမလုိအပ္ေပ။
၈။ အာဇာန္ေပးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူႏွင့္မွ် စကားေျပာဆုိျခင္း မျပဳထုိက္ပါ။

အာဇာန္ႏွင့္ အိကာမသ္

၁။ အာဇာန္သည္ မည္သည့္ဆြလာသ္အခ်ိန္မဆုိ က်ေရာက္သည္ႏွင့္ ေပးရမည္။
၂။ အာဇာန္ႏွင့္ အိကာမသ္ေပးရာတြင္ ၾကားအခ်ိန္အနည္းအငယ္ကို ဆြလာသ္ ၀တ္ျပဳသူမ်ား
အဆင့္သင့္ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေပးသင့္သည္။
၃။ အာဇာန္ေပးသူသည္သာ အိကာမသ္ေပးသင့္သည္။
၄။ အာဇန္ေပးခ်ိန္တြင္ ဗလီသို႔ ေရာက္ႏွင့္ၿပီးသူသည္ ဆြလာသ္ မဖတ္ဘဲ ဗလီမွ ျပန္ျခင္းမျပဳရပါ။
၅။ ဆြလာသ္အခ်ိန္ကုန္မွ ႏုိးလာသူ သို႔ ခရီးမွ ဆုိက္ေရာက္သူသည္ အာဇာန္ႏွင့္ အိကာမဟ္ အသစ္ ေပးၿပီးမွ ဆြလာသ္ ဖတ္သင့္သည္။
၆။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အာဇာန္ႏွင့္ အိကာမသ္ တာ၀န္မရွိပါ။
၇။ ဆြလာသ္ ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ၀တ္ျပဳၿပီးမွ ေရာက္လာသူသည္ အာဇာန္ေပးစရာမလိုေသာ္လည္း အိကာမသ္ ကိုမူ ေပးၿပီးမွ ဆြလာသ္ ၀တ္ျပဳသင့္သည္။
၈။ အာဇာန္ ႏွင့္ အိကာမဟ္ အခ်ိန္အၾကား စကားေျပာျခင္း ျပဳပုိင္သည္။
၉။ အာဇာန္ေပးေနၾကသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အျခားသူတစ္ဦးသည္ အာဇာန္ေပးျခင္းမျပဳထုိက္ပါ။ အကယ္၍ ျပဳလုိပါက ေပးေနၾကသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္။ သို႔ေသာ္ ေပးေနၾကသူ အခ်ိန္မီ မေရာက္ႏုိင္ဘဲ ဆြလာသ္အခ်ိန္ ကုန္လြန္မည္ကုိ စုိးရိမ္စရာရွိလွ်င္ အျခားသူတစ္ဦးက အာဇာန္ ေပးရမည္။
၁၀။ အာဇာန္ေပးျခင္း အမႈကိစၥတြင္ အာဇာန္၏မူလ စကားပုိဒ္မ်ားအတြင္း စကားလံုး အပို အလုိ ထည့္သြင္းျခင္း ျဖည့္စြက္ျခင္း လံုး၀မလုပ္ရပါ။ မည္သူမွ်လည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိပါ။
၁၁။ အာဇာန္ေပးသည္ကို ၾကားသူတုိင္းတြင္ ေအာက္ပါဒိုအာကို ဖတ္သင့္သည္။ သို႔ျဖင့္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ရွိဖာအသ္ ကို ရရွိခံစားႏုိင္မည္။ အာဇာန္ေပးသည္ကို ၾကားသူမွန္သမွ်တို႔သည္ အာဇာန္တြင္ပါသည့္ စာသားမ်ားအတုိင္း လုိက္ဖတ္ရြတ္သင့္သည္။ ဟုိင္ယာအလက္ဆြလာသ္ႏွင့္ ဟုိင္ယ္ယာအလုိင္ဖလာဟ္ ၾကားလွ်င္မူ လာေဟာင္လာ၀လာကူ၀သာ အိလႅာဟ္ဘိလႅာဟိလ္ အလီးယီလ္အဇီးမ္ ကို ဖတ္ရမည္။

အာဇာန္ေပးၿပီးသည္ကို ၾကားၿပီးေနာက္ ဖတ္ရမည့္ဒိုအာ

အလႅာဟ္ဟြမၼ ရဗ္ဗါ ဟာဇိဟိဒ္ ဒအ္၀သစ္ သားမ္မ
၀စ္ ဆြလာသိလ္ ကာအိမ
၀အာသိ မုဟမၼဒနိလ္ ၀ဆီလဟ္ ၀လ္ဖဇီးလဟ္
၀ဒ္ ဒရဂ်သရ္ ရဖီအဟ္
၀ဘ္အစ္စု မကာမလ္ မဟ္မူဒဟ္
အလႅဇီ ၀အဒ္သဟူ အိႏၷက လာသုခ္လိဖြလ္ မီအာဒ္။

လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ဟု ထင္က မွတ္ခ်က္ေပးႏုိင္ပါသည္။

No comments: