Saturday, April 4, 2009

Every Day Make Yourself Good


အသင္ ေန႔စဥ္ ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားပါ


အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မြတ္စ္လင္မ္တိုင္းကို အစဥ္ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ေကာင္းသည္ ထက္ေကာင္းေစရန္ လုိလားေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို လူေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာေစျခင္း ျဖင့္၄င္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳမႈဆက္ဆံျခင္းျဖင့္၄င္း၊ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းေနသင့္ပါသည္။ အသင့္၏ အတန္းတြင္ စည္းကမ္းတက် ေကာင္းစြာထုိင္ျခင္း၊ ဆရာ သင္ၾကားျပသသည္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားေထာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို တုိးတက္ေအာင္ ျပဳႏုိင္ပါသည္။

ဆရာႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ အသင့္၏ မွားယြင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ မည္မွ်ပင္ ေသးငယ္သည္ ျဖစ္ေစ အသင့္အား အစဥ္ သတိေပးေနမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔ေသာအခါ အသင္သည္ ၄င္းအမွားမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားကို ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္။ အသင္သည္ အတန္းတြင္ မိမိဆရာအား မိမိဖက္သို႔ အာရံုစိုက္ ေစျခင္လွ်င္ ဆရာထံသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားျခင္းထက္၊ ဆရာ့စကားကို ၾကားျဖတ္ေျပာျခင္းထက္ မိမိလက္ကို ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ နည္းကို မိမိတို႔သည္ နားလည္တတ္ ေျမာက္သူ ဆရာမိဘတို႔ထံမွ နာခံသင္ယူျခင္းျဖင့္သာ တတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔တတ္ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ မိမိသည္ လူအလယ္တြင္ ျပည့္၀သူ ေအာင္ျမင္သူ အဆင္ေျပသူ တစ္ဦးျဖစ္လာမည္။ အသင္သည္ လူေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းေနလ်င္ တစ္ေန႔တြင္ ျပည့္၀ေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္လာမည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူတိုင္းအား အေကာင္းဆံုးေသာသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ လိုးလားေတာ္မူပါသည္။

ထိုသုိ႔ျဖစ္လာေစရန္ တစ္ေန႔ကို ေကာင္းသည့္အလုပ္တစ္ခု၊ ေကာင္းသည့္ပညာရပ္တစ္ခု၊ ေကာင္းသည့္ သင္ခန္းစာတစ္ခုကို တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေလ့လာရန္လိုအပ္သည္။ ေကာင္းသည့္ အလုပ္တစ္ခု လုပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ အရာနည္း၊ မိမိအေပၚ ထိုေကာင္းသည့္ အလုပ္လုပ္ရန္ မည္သို႔ တာ၀န္ရွိသနည္းဆုိ သည္ကိုလည္း မိမိအေနျဖင့္ နည္းနည္း ေလ့လာထားလွ်င္ မေကာင္းေပဘူးလား။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔သည္မွာ-

၁။ အသင္မည္သည့္ ေကာင္းသည့္အလုပ္ကို လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုအလုပ္ကို ေကာင္းစြာသိေတာ္မူေလသည္။ (၂း၂၁၅။ ၂း၁၉၇)
၂။ သို႔ျဖစ္ေပရာ မည္သူမဆုိ တစ္စံုတစ္ရာေကာင္းမႈကို အႏုျမဴခန္႔မွ်ပင္ ျပဳမူခဲ့ပါလွ်င္လည္း ထုိသူသည္ ထိုေကာင္းမႈကို ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ ၀၉၉ း ၇။
၃။ မည္သူမဆို ေကာင္းမႈျပဳခဲ့လွ်င္ ၎၏အက်ိဳးငွာ ျဖစ္ေပမည္။ ထိုနည္းတူစြာ မည္သူမဆို မေကာင္းမႈ ျပဳခဲ့ေသာ္ ၎၏အေပၚ၌သာသက္ေရာက္ေပမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အသင္တို႔အားလုံးတို႔မွာ ထုိအရွင္ျမတ္အထံ ေတာ္သုိ႔သာ လွ်င္ ျပန္သြားၾကရမည္။ ၄၅း၁၅

လူေကာင္းတစ္ဦးသည္ ေကာင္းသည့္အလုပ္ႏွင့္ အက်ဳိးတရားျဖစ္ထြန္းမႈကို စာေတြ႔သာမက လက္ေတြ႕လည္း လုပ္ကိုင္ကာ လူ႕ေဘာင္ဘ၀ အက်ဳိးရွိေအာင္ လူသားေကာင္းက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသူတို႔၏ အက်ဳိးေက်းဇူးသည္ ေလာကီတြင္သာမက ေလာကုတၱရာတြင္လည္း အလြန္ႀကီးမားကာ ဂ်ႏၷသ္ ဥယ်ဥ္သည္ ၄င္းတို႔အတြက္ အသင့္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔မွာခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ ေသာ္-

၁။ သာ၀ကႀကီး ဂ်ာဗိရ္ (ရ) တင္ျပခဲ့သည္မွာ ေကာင္းသည့္အလုပ္ဟူသမွ်သည္ အလွဴဒါနပင္ျဖစ္သည္။ မြတ္စ္လင္က်မ္း။

၂။ အသင္သည္ မည္သည့္အခါမွ် ေကာင္းသည့္အလုပ္တစ္ခုကို အထင္မေသးေလႏွင့္၊ ထိုအလုပ္သည္ အသင့္ ညီအကိုေတာ္သူ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးကို ျပံဳးျပသည့္အလုပ္ျဖစ္ေပါေစ။ မြတ္စ္လင္က်မ္း။

၃။ ေကာင္းသည့္အေၾကာင္းကို ေျပာျပေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မေကာင္းသည့္ အရာမ်ားမွ တားျမစ္ျခင္းသည္လည္း အလွဴဒါနျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မြတ္စ္လင္က်မ္း။

၄။ မန္ေတာ္ျမတ္အမိန္႔ရွိသည္မွာ အာဒမ္၏ သားသမီးတုိင္းတြင္ ၃၆၀ ေသာ အရိုးအဆစ္တို႔ရွိေပသည္။ မည္သူမ ဆို နံနက္ေနထြက္သည္ႏွင့္ မိမိခႏၶာကုိယ္ရွိအရိုးအဆစ္တစ္ခုျခင္းအတြက္ အလွဴေပးရန္လို အပ္ေပသည္။ ထိုအလွဴဒါနသည္ ဆူဗဟာနလႅာဟ္ဖတ္ျခင္း၊ အလ္ဟမ္ဒုလိလႅဟ္ဖတ္ျခင္း၊ အလႅာဟ္အက္ဗရ္ဖတ္ျခင္း၊ အစ္သဂ္ဖိရြလႅာဟ္ ဖတ္ျခင္း၊ စသည္တို႔သည္ အလွဴဒါန စာရင္းတြင္ပါ၀င္ေလသည္။ လူႏွစ္ဦးၾကား သင့္ျမတ္ ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ လူတို႔အား အစီးအနင္းအေပၚ အထုပ္အပိုးကူညီသယ္မေပးျခင္း၊ လူတို႔အား ေကာင္းေသာ စကားေျပာျခင္း၊ ဆြလာသ္တည္ ေဆာက္ရန္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔သြားျခင္း၊ လမ္းေပၚရွိ စူးေညာင့္ခလုပ္တို႔အား ဖယ္ရွားျခင္း စသည္တို႔သည္ အလွဴဒါနမည္ေပသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းအရိုး ၃၆၀ ၏ခ်ီးျမွင့္ထားမႈ အတြက္ တာ၀န္ေက်ျပြန္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို ငရဲမီးဒဏ္မွာ ကာကြယ္ၿပီးျဖစ္မည္။ ဗူခါရီက်မ္းႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း။

၅။ မြတ္စ္လင္အမ်ဳိးသမီးတို႔ အသင္မတို႔သည္ မိမိ၏ အိမ္နီးခ်င္းကို မည္သည့္ ေသးငယ္သည့္ အရာကိုမဆို အလွဴဒါနျပဳသည္ျဖစ္ေစ အထင္မေသးၾကေလႏွင့္၊ အကယ္၍ထိုအရာသည္ သုိး၏ ခြါတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေစ။ ဗူခါရီက်မ္းႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း။

၆။ မြတ္စ္လင္တစ္ဦးသည္ သစ္ပင္တစ္ပင္ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သည္ရွိေသာ္ ၄င္းအပင္မွအသီးကို မည္သူအဆုိ စားလုိက္သည္ရွိေစ၊ အခုိးခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ ခုတ္ယူခ်ဳိးဖဲ့ျခင္းခံရသည္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔သည္ အလွဴဒါန စာရင္း၀င္ ျဖစေပမည္။ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း။

၇။ အလုပ္သမားမ်ား (သို႔) မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူမ်ားကို ကူညီေစာင္မပါ။ ထို႔အျပင္ မိမိကိုယ္ကို မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ ျခင္းမွကာကြယ္ပါ၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းလုပ္ရပ္သည္ အသင့္ေကာင္းက်ိဳး အတြက္သည္ျဖစ္ သည္။ ဗူခါရီက်မ္းႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း။

၈။ မု႔မင္န္တစ္ဦးသည္ ေနထုိင္မေကာင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခရီးထြက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိလုပ္ေနၾက ေကာင္းမူကို မလုပ္ႏုိင္သည့္အခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထုိမု႔မင္န္ကို သူလုပ္ေနက်အတုိင္း အက်ုိဳးဆြ၀ါဗ္ မ်ားေပးေနမည္။ ဘူခါရီက်မ္း။

၉။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔သည္မွာ လမ္းေပၚရွိ ျပတ္က်ေနေသာ သစ္ပင္ကို အျခားသူမ်ားအား လြယ္ကူ မႈျဖစ္ေစ ရန္အတြက္ ဖယ္ရွားသူတစ္ဦးကို ဂ်ႏၷသ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မြတ္စ္လင္မ္။

၁၀။ ေခြးတစ္ေကာင္သည္ အလြန္ေရငတ္ေနၿပီး ေရတြင္းတစ္ခုအနားတြင္ ရစ္၀ဲေနသည္ကို ဘနီအစ္ရာအီလ္ အမ်ဳိးႏြယ္၀င္ ျပည့္တန္စာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေတြ႕သျဖင့္ မိမိ၏ ေျခစြပ္ကို ေရတြင္းသို႔ ထည့္ကာ စုိေနေသာ ေျခစြပ္မွ ေရကို ေခြးပါးစပ္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းတုိက္ေကၽြးခဲ့သည္။ သူမသည္ ထိုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိး ရလဒ္ကို ရရွိခဲ့သည္။ ဘူခါရီႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း။

ေျပာျပခဲ့သည့္အေၾကာင္းမ်ားသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားလာ ဆိုဆံုးမစကားမ်ားျဖစ္သည္။ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ္စကားမ်ားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ မည္သူမဆို တန္ဖိုးနားလည္ကာ ရယူအသံုးခ်တတ္ၾကလွ်င္ ထိုသူအဖို႔ အလြန္ႀကီးမားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္သည္မွာ- အသင္သည္ မေကာင္းမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ ႀကံရြယ္ၿပီးမွ မျပဳလုပ္ေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္လွ်င္ပင္ အသင္သည္ မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ေန႔စဥ္ (သို႔) အိုမင္းသည့္တုိင္ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ အသင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနလ်င္ အသင္ စဥ္းစားႀကည့္ပါ၊ တစ္ေန႔တြင္ အသင္သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္လာမည္နည္း။ အသင္သည္ ေသခ်ာေပါက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္လိုလားေသာ သူတစ္ဦး ျပည့္၀သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ၄င္းေေနာက္ အင္ရွာအလႅာဟ္ အသင္သည္ တရားစီရင္မည့္ေန႔တြင္ ဂ်န္နသ္ ဥယ်ဥ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရေစမည့္ ခ်ီးျမွင့္မႈကုိခံရမည္။ သို႔ျဖစ္ကာ အသင္သည္ ေန႔စဥ္ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေအာင္ အစဥ္ ႀကိဳးပမ္းေနသင့္သည္ဆုိေသာ စကားကို သေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။


ကၽြႏု္ပ္သည္ ေန႔စဥ္ မိမိကိုယ္ကို တုိးတက္လာေစရန္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ေကာင္းစြာျပဳမူဆက္ဆံျခင္းျဖင့္၄င္း အထူးႀကိဳးပမ္းေနရမည္။ ေကာင္းမြန္ေသာမိမိ၏ လုပ္ရပ္သည္ မိမိအား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္လုိလားသည့္ လူေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီလိမ့္မည္။

No comments: