Wednesday, May 5, 2010

Intention of Da'wah

ဒအ္၀သ္အင္ျမန္မာ အပုိင္း (၂)

(၁) အလႅာဟ္လမ္း (သို႔) ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အေၾကာင္းရင္း။

မည္သူမဆုိ မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို လုပ္ကုိင္သည္ရွိေစ ထုိအလုပ္လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို မသိလွ်င္ လုပ္သာလုပ္ေနသည္ လုပ္ခ်င္စိတ္သိပ္မရွိလွသလုိ အက်ဳိးအျမတ္ကို မသိ သျဖင့္ ထိုအလုပ္ကို ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ လြတ္လုိက္ၾကသည္က မ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအလုပ္၏ အက််ဳိးေက်းဇူး တန္ဖိုးကို သိသြားပါက ၄င္းအလုပ္ကို မိမိတြင္ ရွိသမွ်ေသာ ခြန္အားမ်ားကို တစုိက္မတ္မတ္ စုိက္ထုတ္လုပ္ၾကကာ အက်ဳိးပြားမ်ားၾကပါသည္။ ထိုနည္းအတုိင္းပင္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းကို လုပ္သူတို႔အဖို႔ အျမင္တြင္ အလုပ္ပင္ပန္းသည့္အလုပ္ဟု ထင္မွတ္ၾကေလ့ရွိၾကေလသည္။ စင္စစ္ ၄င္းလုပ္ငန္း၏ ေလာကီႏွင့္ ေလာကုတၱရာ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းသိသြားလွ်င္ ထုိသူတို႔သည္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းကို ေသသည့္တုိင္ ေပ်ာ္ရႊင္တပ္မက္စြာ လုပ္ကုိင္သြားၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒအ္ ၀ဟ္ လုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ပထမ ေကာင္းစြာ ေလ့လာပါ။ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။ မည္သူ႔ကို မည္သူ မွ် အတင္းအဓမၼတုိက္တြန္းကာ လုပ္ခုိင္းေစရန္ မလိုအပ္ပါ။ လုပ္ငန္းကို ေကာင္းစြာ နားလည္သြားသူတုိ႔ သည္ မိမိဘာသာ လုပ္သြားမည္မွာ သံသယ ျဖစ္ရန္မလိုပါ။ ဆက္လက္ၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

အစၥလာမ္သာသနာသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အခ်စ္ဆံုး သာသနာျဖစ္ျခင္း။ ျပည့္စံုသည့္ သာသနာျဖစ္ျခင္း

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္း လုပ္ျခင္းကို မြတ္စလင္တုိင္းအဖို႔ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လို႔မရႏုိင္ပါ။ အလႅာဟ္ သေဘာတူမွ ထုိသူ၏ ႏွလံုးသားသည္ ဒအ္၀ဟ္ အလုပ္လုပ္ခ်င္သည့္ စိတ္ကူးရလာတတ္သည္။ ဒအ္၀ဟ္လုပ္ခ်င္သူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလာႏုိင္သည္။ စိတ္ထားမ်ား ႏူးညံ့ကာ အမ်ားသူငွာတုိ႕အား ငရဲမီးမွ ကယ္တင္ျခင္သည့္ စိတ္ကူးမ်ား ရရွိလာႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွ အစၥလာမ္သာသနာသည္ အလႅာဟ္ အခ်စ္အႏွစ္သက္ဆံုး သာသနာျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္ႏွစ္သက္သူသာ ၄င္းသာသနာႏွင့္ နီးစပ္မႈ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါလား။ အမိန္႔ေတာ္လာရွိသည္မွာ။

ယေန႔ေသာ္ကားငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အသင္တုိ႔၏ ဒီန္သာသနာကုိ ျပည့္စံုေစေတာ္မူခ့ဲေလၿပီ။ ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္မိမိ၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အျပည့္အစံု ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ ေလၿပီ။ ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ အသင္တ႔ုိ႕အဖုိ႕ ‘ဒီန္သာသနာေတာ္အျဖစ္သေဘာ တူႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူခဲ႕ေလၿပီ။ ( ၅ း ၃)။

ဒီေတာ့ နားလည္ သေဘာေပါက္သင့္သည္မွ အသင္သည္ လက္ခံသေဘာတူခံခဲ့ရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ သည္။ အစဥ္ မိမိကိုယ္ကို မာန ေဒါသ ေလာဘ စိတ္မ်ားမွ ေ၀းေအာင္ေနရန္ အေရးႀကီးသည္။ မေတာ္ ထုိိစိတ္မ်ားသည္ မိမိကို ျပန္ၿပီး အလႅာဟ္လမ္းမွ ျပန္လည္ မဖယ္ရွားပစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

တမန္ေတာ္မ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္ျခင္း။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆ) ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္ျဖစ္ျခင္း

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းကို အထင္အျမင္ မေသးရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ တမန္ေတာ္မ်ား လုပ္ သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္ ဤလုပ္ငန္းကို လုပ္ကုိင္သည့္အခါ စဥ္းစားသင့္သည္မွာ “ ငါသည္ တမန္ေတာ္မ်ား လုပ္သည့္အလုပ္ကို လုပ္ေနရသည္။ အလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ငါသည္ အလြန္ကံေကာင္းသူျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လက္ခံမႈကို ရရွိသူျဖစ္သည္။” ဟုဆိုကာ လုပ္ငန္းကို စနစ္တက်ႏွင့္ သစၥာရွိရွိႏွင့္ လုပ္သင့္ပါသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရအာန္တြင္ အမိန္႔ေတာ္လာရွိသည္မွာ၊

အို-နဗီတမန္ေတာ္ အသင္သည္ (၎တို႔အား ဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ။ ဤသည္သာလွ်င္ ငါ၏ လမ္းစဥ္ ျဖစ္ေပသည္။ ငါသည္(လူခပ္သိမ္းတို႔အား) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚသည္။ ငါႏွင့္ တကြ၊ ငါ၏ ေနာက္လိုက္တို႔သည္လည္း အလြန္ထင္ရွား ခိုင္လံုေသာ သက္ေသသာဓကအေပၚ၌ တည္ရွိေနၾကေပ သည္။ ၁၂ း ၁၀၈။

ထိုအရွင္ျမတ္သည္ စာေပမတတ္သူတို႔ထံ ၄င္းတို႔အနက္မွ တမန္ေတာ္တစ္ပါးကို ေစလႊတ္ခဲ့၏။ ထိုတမန္ ေတာ္သည္ ၄င္းတို႔ေရွ႕၀ယ္ ထိုအရွင္၏ အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ဖတ္ၾကားခဲ့၏။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတို႔ကို စင္ၾကယ္ ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့၏။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔အား က်မ္းကို၄င္း၊ ဥါဏ္ပညာကို၄င္း သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့၏။ စင္စစ္ ထိုသူတို႔သည္ ထင္ရွားေသာ လမ္းမွား၌ ရွိေနခဲ့၏။ ၆၂ း ၂။

ထို႔အျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔အနက္မွ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းမရွိေသးတို႔အတြက္လည္း တမန္ ေတာ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့၏။ စင္စစ္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္ခန္႔ညားေသာ၊ ဆင္ျခင္ထံတရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ၆၂ း ၃။


ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းသည္ ႏွစ္ဘ၀၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လုပ္သင့္ေသာ တာ၀န္ျဖစ္ျခင္း

၎ျပင္ အသင္တို႔တြင္ (အၾကင္သို႔ေသာ) အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ရိွရေပမည္။ ထိုအဖဲြ႕အစည္းသည္ လူသားတို႔ အား) ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚၾကရမည္။ထို႔ျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာမ်ားကို ၫႊန္ၾကားၾကရမည္။၎ျပင္ ထိုအဖဲြ႕ အစည္းသည္ မေကာင္းမႈမ်ားမွ ျမစ္တားၾကရမည္။ ဤသို႔ေသာ သူမ်ား သည္ပင္လွ်င္ (လုံး၀) ေအာင္ျမင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသတည္း။ ၃း ၁၀၄။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူသည္ အေကာင္းဆံုး စိတ္ထားျမင့္ျမတ္ဆံုးသူမ်ားျဖစ္ျခင္း

စင္စစ္ေသာ္ကား အၾကင္သူထက္ စကားအရာ၌ ေကာင္းျမတ္သူကား အဘယ္သူနည္း။ ထိုသူသည္ (သူတစ္ပါးတို႔အား) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚသည့္ျပင္ (မိမိကိုယ္တိုင္လည္း) ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလကို က်င့္မူေဆာက္တည္၏။ ထိုမွ တစ္ပါးဧကန္မလဲြ ကၽြႏ္ုပ္သည္ (မုစ္လင္မ္) အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံေသာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ေျပာ၏။ ၀၄၁ း ၃၃။

ဆက္လက္ၿပီး အျခားစူရာမ်ားတြင္ လာရွိသည္မွာ (အို-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတို႔) အသင္တို႔သည္ လူခပ္ သိမ္းတို႔အဖို႔ (တရားဓမၼ ၫႊန္ၾကားရန္အလို႔ငွာ) ထြက္ေပၚ လာ ၾကကုန္ ေသာ အေကာင္းဆုံးေသာသာသ နာ ၀င္လူစုပင္ တည္း။ (အေၾကာင္းမူကား) အသင္တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ ေသာ ကိစၥမ်ား ကို (ျပဳလုပ္ၾက ရန္) ၫႊန္ၾကားၾကသည့္ျပင္ စက္ဆုပ္ ႐ြံ႕ရွာဖြယ္ ရာမ်ားမွလည္း ျမစ္တားၾကကုန္၏။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔ သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ကိုလည္း ယုံၾကည္ၾကကုန္၏။ ၃ း ၁၁၀။


ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းသည္ အလႅာဟ္ထံေတာ္သုိ႔ ခ်င္းကပ္ရန္ အေကာင္းဆံုး နီးလမ္းျဖစ္ျခင္း

အို-"မုအ္မင္န္" သက္၀င္ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလ ကုန္။ ၎ျပင္အသင္တို႔သည္ ထုိအရွင္ျမတ္၏အပါးေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ရွာေဖြၾကေလကုန္။ ထိုမွတစ္ပါး၊ အသင္တို႔သည္(ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္) ေအာင္ျမင္ၾကအ့ံ ေသာငွါ ထိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ (စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တိုက္ခိုက္ၾကေလကုန္)၊(တစ္နည္း) (အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလကုန္)။ ၅ း ၃၅။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ခြန္အားစုိက္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏(သာသနာေတာ္အေရးတြင္) ထုိအေရးကိစၥ၌ သက္စြန္႔ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ႏွင္ ့အညီ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္(၍ ေန)ၾကေလကုန္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ၎ျပင္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ ဖခင္ (နဗီတမန္ေတာ္) အီဗ္ရာဟီမ္၏ သာသနာနည္းတူ အသင္တို႔အေပၚ၌လည္း ““ဒီန္”” သာသနာ ေတာ္၌ မည္သည့္ က်ပ္တည္းခဲယဥ္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်ပင္ ျပဳေတာ္မမူခဲ့ေခ်။ ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္ (မုဟမၼဒ္)သည္ အသင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိသက္ေသ ျဖစ္အံ့ေသာငွာ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔သည္ လည္း လူခပ္သိမ္းတို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိသက္ေသမ်ား ျဖစ္ၾကအံ့ေသာငွာ လည္းေကာင္း၊ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔အား ယခင္ကလည္း (မုစ္လင္မ္မ်ားဟူ၍ အမည္ ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ ေပသည္။) (ယခု) ဤ(ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္)တြင္လည္း ““မုစ္လင္မ္”” မ်ားဟူ၍ပင္ အမည္ပညတ္ထားေတာ္မူေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ““ဆြလာတ္”” ၀တ္ျပဳမႈကို ေဆာက္တည္ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ““ဇကာတ္”” ကိုလည္း ေပးေဆာင္ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ အေရး ကိစၥတို႔တြင္) အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္အားသာလွ်င္ စြဲၿမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္ ထားၾကေလကုန္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔၏ကိစၥအ၀၀ကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (ထုိအရွင္ျမတ္သည္) အဘယ္မွ်ေလာက္ ေကာင္းျမတ္လွေသာ၊ ကိစၥအ၀၀ကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ ေတာ္မူ ပါဘိသနည္း၊ ၎ျပင္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ေကာင္းျမတ္လွေသာ၊ ကူညီေစာင္မေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူဘိသနည္း။ ၂၂ း ၇၈။

အီမန္ရွင္ဆုိသည္မွာ ဘယ္သူနည္း

အၾကင္သူတို႔သည္သာလွ်င္ (ျပည့္၀စံုလင္ေသာ) မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လည္းေကာင္း၊ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးေနာက္ ၎တို႔သည္ သံသယ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ မရွိေခ်။ ထိုမွတပါး ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ အသက္ဇီ၀ိန္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္သာလွ်င္ သစၥာ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၄၉ း ၁၅။


အမွန္ဆံုးေသာလမ္း

ထုိမွတပါး (အသင္ ေျပာၾကားပါေလ။) ဤသည္ ငါ၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရား လမ္းစဥ္ေပတည္း။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ ထုိလမ္းစဥ္ကုိသာ လုိက္ၾကေလကုန္။ ထုိ႔ျပင္ အျခားအျခားေသာ လမ္းစဥ္မ်ားကုိ မလုိက္ၾကကုန္လင့္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းလမ္းစဥ္မ်ားသည္ အသင္တုိ႔အား ထုိအသွ်င္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္မွ ကြဲကြာေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ထုိအသွ်င္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ (ျပစ္မႈ ဒုစ႐ိုက္တုိ႔မွ) ၾကဥ္ေရွာင္ႏိုင္ၾကရန္အလုိ႔ငွာ ဤသည့္ (အခ်က္)တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသင့္တုိ႔အား အမိန္႔ ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။ ၆ း ၁၅၄။

အက်ဳိးအျမတ္ ရႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေရာင္းအ၀ယ္

အိုမု႔မင္န္အေပါင္းတို႔ အသင္တို႔အား အလြန္နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစေသာ ေဖာက္ကားမႈကို ငါအရွင္ျမတ္ ညႊန္ၿပေတာ္မူရမည္ေလာ။ ၆ း ၁၀။

အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အား၄င္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္အား၄င္း၊ အီမာန္ယူလာရမည္။ ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဥစၥာပစၥည္းျဖင့္၄င္း၊ အသက္ဇီ၀ိန္ျဖင့္၄င္း၊ အလႅာဟ္လမ္း၀ယ္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းရမည္။ ဤသည္မွာ အသင္တို႔အဖို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို အသင္တို႔သိလွ်င္ အေကာင္း ဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ ၆ း ၁၁
ထိုအျပင္ အသင္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး ေအာက္မွ တသြင္သြင္စီးေတြလ်က္ရွိေသာ ေခ်ာင္းမ်ားရွိသည့္ ဥယ်ဥ္ (ေအဒင္န္) အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္။ ထိုေနအိမ္မ်ား၀ယ္ အၿမဲ ထာ၀စဥ္ ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ၆ း ၁၂

ထုိ႔အျပင္ အသင္တို႔ႏွစ္သက္မည့္ အျခားေက်းဇူးတစ္ပါးကိုလည္း ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူမည္။ ၄င္သည္ အလႅာဟ္ထံေတာ္မွ ကူညီေစာင့္မမႈႏွင့္ နီးကပ္ေနသည့္ ေအာင္ျမင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ အိတမန္ေတာ္ မုမင္န္တို႔ အားသတင္းေကာင္းကို ေျပာၾကားပါေလ။ ၆ း ၁၃

အိုအီမာန္ယံုၾကည္သူတို႔ မရ္ယမ္၏သား အီစာတမန္ေတာ္က ဟ၀ါရီ တို႔အားေျပာသကဲ့သို႔ မည္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သာသနာကို ကူညီသူမ်ား ျဖစ္ၾကမည္နည္း။ ထိုအခါ ဟ၀ါရီတို႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကူညီမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ သို႔ျဖင့္ အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္တို႔အနက္ အခ်ဳိ႕ သည္ အီမာန္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ အခ်ဳိ႕မွာ ေသြဖည္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အီမာန္ရွင္တို႔ကို ကူညီသျဖင့္ ၄င္းတို႔သည္ ရန္သူမ်ားအေပၚ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၆ း ၁၄

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းသည္ မိမိတို႔အတြက္ အထိန္းအကြတ္ ဟိဒါယသ္

သုိ႔ရာတြင္ ငါအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကကုန္ေသာသူတုိ႔မွာ မူကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိမိလမ္းမ်ားကုိ ၎တုိ႔အား မခြၽတ္မလဲြ ျပသေတာ္မူေပမည္။ ထုိမွတစ္ပါး မလဲြဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ႏွင့္အတူတကြ အမွန္ပင္ရွိေတာ္မူေပသတည္း။ ၂၉ း ၆၉


ဟိဂ်ရသ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဟိဂ်ရသ္အတြက္ အကူအညီေပးျခင္း၊ အလႅာဟ္လမ္းထြက္သူႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို ကူညီသူမ်ားအတြက္ ေလာကီအက်ဳိးႏွင့္ ေလာကုတၱရာ အက်ဳိးမ်ားရွိျခင္း

ထို႔ျပင္တ၀ အၾကင္သူတို႔သည္ သက္၀င္ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ ၎ျပင္ထိုသူတို႔သည္ (မိမိတို႔ ၏) အိုးအိမ္ စည္းစိမ္(တို႔ကိုစြန္႔ကာအရပ္တပါးသို႔) ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ ထိုမွတပါး ယင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ ထိုအတူ အၾကင္သူတို႔သည္ ခိုကိုးရန္ေနရာမ်ား ေပးခဲ့ၾကကုန္၏၊ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ ယိုင္းပင္းကူညီခဲ့ၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔ သည္ပင္လွ်င္ ျပည့္စံုေသာ “မုအ္မင္န္” ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။ ထိုသူတို႔အဖို႔မွာကား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ စားနပ္ရိကၡာသည္ လည္းေကာင္း၊ ရွိေခ်သတည္း။ ၈ း၇၄

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္ျခင္း

အသင္တို႔သည္ ေပါ႔ပါးစြာ လည္းေကာင္း၊ ေလးလံစြာ လည္းေကာင္း၊ (သန္စြမ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္း သည္ျဖစ္ေစ၊ ၀ၿဖိဳးသည္ျဖစ္ေစ၊ ပိန္ခ်ဳံး သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုပ်ဳိသည္ျဖစ္ေစ၊ အိုမင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ရႊင္လန္း သည္ျဖစ္ေစ၊ ပ်င္းရိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဥစၥာပစၥည္းႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရီးသြားရန္ အစီးအနင္းရိွသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အားလပ္ခြင့္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ) မိမိတို႕အိမ္မ်ားမွ (စစ္ခ်ီ) ထြက္ၾက၍အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌ မိမိတို႔၏ ဥစၥာပစၥည္း မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏အသက္ဇီ၀ိန္ မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ၾကေလကုန္။ ဤသည္ အကယ္၍ အသင္တို႔ သိတတ္ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔အဖို႔ အေကာင္းဆုံးပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။ ၉ း ၄၁

အသက္စီးစိမ္ႏွင့္ ဥစၥာဟူသည္ အလႅာဟ္အပုိင္ျဖစ္ျခင္း

ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ ““မုအ္မင္န္”” သက္၀င္ယံုၾကည္သူတုိ႔ထံမွ ထုိသူတုိ႔၏ အသက္ဇီ၀ိန္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ထုိသူတုိ႕၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း ထုိသူတုိ႕အဖုိ႕ ဂ်ႏၷတ္ အမတသုခဘံု(သည္ အစားေပးရန္) ရွိသည္ဟူ၍ ၀ယ္ယူေတာ္မူခ့ဲေလသည္။ ထုိသူတုိ႕သည္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ စက္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ၾကကုန္၏။ သို႕ျဖစ္ေပရာ (ရံဖန္ရံခါ) ထုိသူတုိ႕သည္(ရန္သူတုိ႕ အား) သတ္ျဖတ္ၾက၍ (ရံဖန္ရံခါ) ထုိသူတုိ႕သည္ (ရန္သူတုိ႕၏) သတ္ျဖတ္မႈကုိ ခံၾကရကုန္၏။ ထုိအသွ်င္ျမတ္သည္ မိမိ၏အေပၚ၌တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ “ေတာင္၀္ရာတ္” က်မ္းျမတ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ “အင္န္ ဂ်ီလ္” က်မ္းျမတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ မွန္ကန္စြာ ကတိျပဳထားေတာ္မူခ့ဲေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ထက္ ပုိ၍ မိမိ၏ကတိကုိ ျပည့္စံုၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သူ မည္သူရွိသနည္း။ သို႕ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႕သည္ မိမိတုိ႕၏ ေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကေလကုန္။ အမွန္ေသာ္ကား ဤသည္သာလွ်င္အလြန္ႀကီးက်ယ္ျမင့္ ျမတ္လွစြာေသာ ေအာင္ျမင္မႈပင္တည္း။ ၉ း ၁၁၁။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းသည္ သတိေပးျခင္း

(အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ “မုအ္မင္န္” သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔အား ဤသို႔ေျပာၾကားပါေလ။ (ဟယ္-အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔၏ အဘမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ သင္တုိ႔၏ သားမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ ညီသားအစ္ကိုမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ ဇနီးၾကင္ရာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ ရွာေဖြဆည္းပူးထားၾကေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔သည္ ထိုင္းမႈိင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိကုန္ေသာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား မႈသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ ႏွစ္သက္ကုန္ေသာ အိမ္ယာတိုက္တာ ေဂဟာမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔ထံတြင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ထက္လည္းေကာင္း၊ ထိုအသွ်င္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္ထက္ လည္းေကာင္း၊ ထုိအသွ်င္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းထက္လည္းေကာင္း၊ ပိုမို၍ပင္ ခ်စ္ခင္စံုမက္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါလွ်င္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ (“ဟစ္ဂ်္ရတ္” မျပဳလုပ္ျခင္း ၏အျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍) မိမိအမိန္႔ေတာ္ကို ထုတ္ျပန္ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ အသင္တို႔သည္ ေစာင့္ဆိုင္း၍သာ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ အမိန္႔ေတာ္ကိုေသြဖည္ေသာသူတို႔အား တရားလမ္းမွန္ကို ျပသေတာ္မူသည္မဟုတ္ေပ။ ၉ း ၂၄။

အလႅာဟ္လမ္းေတာ္မွ ဆုလဒ္

ထို႔ျပင္တ၀ ယင္းသူေတာ္စင္မ်ားသည္ ညစ္ညမ္းေသာ ကိစၥတရပ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္မိၾကသည္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းမိၾက သည္ျဖစ္ေစ (ျပဳမိလွ်င္ျပဳမိျခင္း) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေအာက္ေမ့တသ သတိရၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔အျပစ္မ်ားမွ ခ်မ္းသာရန္အလို႔ငွါ(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌) အသနားခံ ေတာင္းပန္ၾကကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါးအျပစ္မ်ားမွ ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏိုင္ေသာသူ သည္အဘယ္သူနည္း။ တဖန္ ယင္းသူတို႔သည္ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္မိၾကေသာ (ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကို) ဇြတ္တိုး၍ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္သိနားလည္ၾကပါလ်က္ ႏွင့္ လက္မေလွ်ာ့ဘဲ ျပဳၿမဲျပဳေနခဲ့ၾကသည္လည္း မဟုတ္ေခ်။ ၃ း ၁၉၅

အလႅာဟ္လမ္းေတာ္မွာ သံုးျခင္း

ထုိ႔ျပင္တ၀ အသင္တုိ႔သည္ (မိမိတု႔ိ၏ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကို) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ လွဴဒါန္း ေပးကမ္း စြန္႔ၾကဲၾကေလကုန္။ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ကုိယ္ကို) မိမိတု႔ိလက္မ်ားျဖင့္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီး ေၾကာင္းကို မျပဳလုပ္ၾက ကုန္လင့္။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ ကုသိုလ္တရားပြါးမ်ား ရာ ပြါးမ်ားေၾကာင္းကိုသာ ျပဳလုပ္ၾက ကုန္။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ကုသိုလ္တရား ပြါးမ်ားသူတို႔ကို ႏွစ္သက္ ေတာ္မူသည္။ ၂ း ၁၉၅။

အလႅာဟ္လမ္းေတာ္သုိ႔ မသြားႏုိင္ျခင္ႏွင့္ အျပစ္မ်ား

အုိ-မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတို႔အား “အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌(စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္) ထြက္ၾကေလကုန္” ဟု ေျပာဆိုေသာအခါ အသင္တို႔သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျမႀကီးဘက္သို႔ေလးလံစြာ ထိုင္ေနၾကကုန္သတည္း။ (၀ါ)ေလးလံသြားၾက သနည္း)။ အသင္တို႔သည္ (ဤ)မ်က္ေမွာက္ ေလာကီဘ၀၏ (စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ား)ကို ေနာင္တမလြန္ဘ၀ ၏ (စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ား) ထက္ႏွစ္သက္ၾကေလၿပီေလာ။ သို႔ျဖစ္ပါမူ (ဤ) ပစၥကၡမ်က္ေမွာက္ဘ၀၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာသည္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၏ (စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ) ႏွင့္ႏိႈင္းလွ်င္ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ (အသင္တို႔သည္ ေကာင္းစြာမွတ္ယူၾက ေလကုန္)။ ၉ း ၃၈

အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ (အလႅာဟ္အသွ်င္ ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ရန္) မထြက္ၾကပါလွ်င္၊ ထုိအသွ်င္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးေတာ္မူအံ့။ ထိုမွတပါးလည္း ထိုအသွ်င္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အစား အျခားလူမ်ဳိးတမ်ဳိးကို လဲလွယ္ (ဖန္ဆင္း) ေတာ္မူအံ့၊ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ ထိုအသွ်င္ျမတ္အား အနည္းငယ္ စိုးစဥ္းမွ်လည္း အက်ဳိးယုတ္ေစႏိုင္ၾက မည္ မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို ျပဳစြမ္းႏိုင္ေတာ္မူေသာ အသွ်င္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။ ၉ း ၃၉

ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းကို လ်စ္လွ်ဴရႈျခင္း

တဖန္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔သတိေပးျခင္း ခံၾကရေသာ အမႈကိစၥကို ေမ့လ်က္ပင္ရွိၾကေလေသာ အခါ ငါအသွ်င္ျမတ္သည္ မေကာင္းမႈတို႔မွ ျမစ္တားလ်က္ရွိၾကသူတို႔အား ကယ္ဆယ္ေတာ္မူ၍ မတရား က်ဴးလြန္ေသာသူတို႔ကိုမူ ၎တို႔သည္ ေသြဖည္လ်က္ရွိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးေတာ္မူခဲ့ေလသတည္း။ ၇ း ၁၆၅

အလႅာဟ္လမ္းေတာ္မွ ထြက္ေျပးသြားျခင္း

ဟယ္-(အခ်င္းတို႔၊) အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္း၌ သုံးစဲြရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းကို ခံၾကရေသာ သူမ်ားပင္။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ေစးႏွဲေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။ အမွန္ ေသာ္ကား မည္သူမဆို ေစးႏွဲပါမူ ထိုသူသည္ မိမိကုိယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစးႏွဲသည္သာတည္း။ စင္စစ္ေသာ္မူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ လိုလားေတာင့္တျခင္း ကင္းမဲ့ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ လိုလား ေတာင့္တသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ မ်က္ႏွာလဲႊၾကပါမူ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (အသင္တို႔အား) အသင္တို႔၏ေနရာတြင္ အျခားေသာ အမ်ိဳးသားတို႔ျဖင့္ လဲလွယ္ေတာ္မူေပမည္။ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔မွာကား အသင္တို႔ႏွင့္ တူၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ၄၇ း ၃၈။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူတို႔၏ အဆင့္အတန္း

မုအ္မင္န္’ သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔အနက္မွ(ခ်ည့္နဲ႔က်ဳိးကန္းမစြမ္းမသန္ေသာ) ဒုကိၡတမ်ား မဟုတ္ဘဲ (မိမိတို႔အိမ္တြင္း၀ယ္) ထိုင္၍ေနေသာ သူတို႔ႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌ မိမိတို႔၏ အသက္စည္းစိမ္ တို႔ျဖင့္စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ေသာသူတို႔သည္ တူညီၾကသည္မဟုတ္ေပ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိတို႔၏အသက္ စည္းစိမ္တုိ႔ျဖင့္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ၾကကုန္ ေသာသူတို႔အား (မိမိတို႔အိမ္တြင္း၀ယ္) ထိုင္၍ေနၾကကုန္ေသာသူတို႔ထက္ ဂုဏ္ရည္ အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေစေတာ္မူခဲ႔ေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ (ထုိင္၍ေနသူမ်ားႏွင့္စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္သူ မ်ား) အားလံုးတို႔ကို ေကာင္းက်ိဳးေပးသနားေတာ္မူမည္ဟု ပဋိညာဥ္ ထားရွိေတာ္မူၿပီးျဖစ္ ၏။ သို႔ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ေသာသူတို႔အား (မိမိတုိ႔အိမ္တြင္း၌ အၿငိမ္း) ထိုင္၍ေန ေသာ သူတို႔ထက္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူး (ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူျခင္း) အားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေစ ေတာ္မူခဲ႔ေလၿပီ။ ၄ း ၉၅

ဒအ္၀ဟ္ သမားမ်ားသည္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ ေရွ့ေဆာင္

(အီမာန္သက္၀င္ယုံၾကည္ရာတြင္ အြမၼတ္သား အားလုံးတို႔ထက္) ေရွးဦးပထမ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ မုဟာဂ်ီရိန္ သာ၀ကႀကီးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အန္ဆြာရ္ (သာ၀ကႀကီး)မ်ားသည္ လည္ေကာင္း၊ ထို(မုဟာဂ်ီရိန္ႏွင့္ အန္ဆြာရ္) တို႔၏ေနာက္သို႔ ေကာင္းမြန္စြာ လိုက္ရဲၾကသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အေပၚ၌ ေက်နပ္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ၊ ထိုသူတို႔သည္လည္း ထိုအသွ်င္ျမတ္အေပၚ၌ ေက်နပ္ခဲ့ၾကေလၿပီ၊ ၎ျပင္ ထိုအသွ်င္ျမတ္သည္ ၎တို႔အဖို႔ အၾကင္ဥယ်ာဥ္မ်ားကို အဆင္သင့္ျပဳလုပ္၍ ထားရွိေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ ထိုဥယ်ာဥ္မ်ား၏ေအာက္၌ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား စီးေထြလ်က္ ရွိၾကေပသည္။ (၎တို႔သည္) ထိုဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ ္ထာ၀စဥ္ ေနထိုင္စံျမန္းလ်က္ ရွိၾကေပမည္။ ဤကား ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာ ေအာင္ျမင္မႈပင္တည္း။
၉ း ၁၀၀


အေကာင္းဆံုး ယံုၾကည္သူ

ထုိစစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တိုက္ခုိက္ၾကေသာ (မုဂ်ာဟစ္ဒ္မ်ားသည္) ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လ်က္ ရွိၾကသူမ်ား၊ ၀တ္ျပဳလ်က္ ရွိၾကသူမ်ား၊ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ျပဳလ်က္ရွိၾကသူမ်ား၊ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္လ်က္ ရွိၾကသူမ်ား၊ “႐ုကူအ္” ဦးၫႊတ္လ်က္ ရွိၾကသူမ်ား၊ “စဂ်္ဒဟ္”ပ်ပ္၀ပ္ဦးခ်လ်က္ရွိၾကသူမ်ား၊ ထုိ႕ျပင္ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ အမိန္႕ေပး ၫႊန္ၾကားလ်က္ ရွိၾကသူမ်ား၊ မေကာင္းမႈမ်ားမွ တားျမစ္လ်က္ရွိၾက သူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ ၏ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္)အသင္သည္ “မုအ္မင္န္” သက္၀င္ယံုၾကည္သူတုိ႕အား သတင္းေကာင္း ေျပာၾကားပါေလ။ ၉ း ၁၁၂။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္း၏ စည္းကမ္းမ်ား

၀၁၆ း ၁၂၅။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ မိမိအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္သို႔ (လူတို႔အား) ၪဏ္ပညာႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဆံုးမၾသ၀ါဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဖိတ္ေခၚပါေလ။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္သည္ ၎တုိ႔အား အေကာင္းဆံုးနည္းျဖင့္ အေခ်အတင္ ေျပာဆိုပါေလ။ ဧကန္မလြဲ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ပင္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္မွ တိမ္းလြဲခဲ့ေသာသူအား အသိဆံုးျဖစ္ေတာ္ မူေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္ တရားလမ္းမွန္ကို ရရွိၾကကုန္ေသာ သူတို႔အားလည္း အသိဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူေခ်သတည္း။ ၁၆ း ၁၂၅။

၎ျပင္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ တံု႔ျပန္ လက္စားေခ်လိုခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္ မိမိတို႔ ဒုကၡေပးျခင္း ခံၾကရ သည္ႏွင့္ ညီတူညီမွ်ပင္ တု႔ံျပန္လက္စားေခ် ၾကေလကုန္။ သုိ႔ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ သည္းခံခဲ့
ၾကပင္လွ်င္ ဧကန္မလြဲ ယင္းသည္းခံမႈသည္ ခႏီ္ၲတရားထားရွိၾကသူတို႔အဖို႔ အေကာင္းဆံုးပါတည္း။ ၁၆ း ၁၂၆။

ထုိမွတပါး ၎တုိ႔ထံ သက္ေသလကၡဏာ တစံုတရာ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ၎တုိ႔က ငါတုိ႔သည္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံၾကရသကဲ့သို႔ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူျခင္း မခံၾကရသမွ် ကာလပတ္လံုး ငါတုိ႔သည္ အလ်င္း အီမာန္ သက္၀င္ ယံုၾကည္ၾကမည္မဟုတ္ေပဟု ေျပာဆုိၾကကုန္သည္။ (အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား) အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္သာလွ်င္ မိမိ၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ဂုဏ္ကို မည္သူ႕အား ခ်ီးျမႇင့္ရမည္ကုိ အသိဆံုးပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ (ထုိမွတပါး) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ သူတုိ႔သည္ မၾကာျမင္မီ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အထံေတာ္၌ မိမိတုိ႔ မေကာင္းႀကံစည္မႈမ်ား၏အစား ဂုဏ္ရည္ေသးသိမ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္တို႔ကုိ ခံစားၾကရ လတ္ၱံ႕။ ၆ း ၁၂၅။

စင္စစ္ တရားလမ္းညႊန္ျပျခင္းသည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္၏။ ၉၂ း ၁၂။

အလႅာဟ္လမ္းေတာ္၌ ကြယ္လြန္ျခင္း

၎ျပင္ အၾကင္သူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သာသနာ့လမ္းစဥ္၌ (မိမိတို႔၏ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ခပ္သိမ္းတို႔ကိုစြန္႔၍) ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကရ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိသူတို႔သည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရသည္ျဖစ္ ေစ၊ ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား အလြန္ ေကာင္း ျမတ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ဳိးကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္ မူေပမည္။ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး (အေပါမ်ားဆံုး)စားနပ္ရိကၡာ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ ၂၂ း ၅၉။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူတို႔သည္ အမွန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ထိမ္းကြပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္

ထုိကြၽန္တုိ႔သည္ (ဤ)အာယတ္ေတာ္ကုိ အာ႐ံုစုိက္၍ နားေထာင္ၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအာယတ္ ေတာ္၏အေကာင္းဆံုးေသာ အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာၾကကုန္၏။ ထုိသူတုိ႔ကား အၾကင္သူတုိ႔ပင္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အား တရားလမ္းမွန္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ထုိမွတစ္ပါး ထုိသူတုိ႔သည္ပင္လွ်င္ ဥာဏ္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။ ၃၉ း ၁၈။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူတို႔သည္ ေသဆံုးခ်ိန္တုိင္း အလႅာဟ္လမ္းေတာ္တြင္ရွိျခင္း

ထုိမွတပါး အသင္သည္ မိမိထံသုိ႔ မုခ်မလြဲျဖစ္မည့္ကိစၥ (၀ါ) မရဏေသျခင္းတရား ဆုိက္ေရာက္လာသည့္ တုိင္ေအာင္ မိမိအားဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ကုိ ၀တ္ျပဳေနပါေလ။ ၁၅ း ၉၉


ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူတို႔သည္ အိဗါဒသ္ လုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

အို ေစာင္ၿခံဳထားသူ။ ၇၄ း ၁
အသင္ထၿပီး (ကာဖိရ္တို႔အား) ႏုိးေဆာ္ပါေလ။ ၇၄ း ၂
၄င္းအျပင္ အသင္သည္ အသင္၏ ေမြးျမဴဖန္ဆင္းရွင္၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကို ခ်ီးက်ဴးပါေလ။ ၇၄ း ၃

ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူတို႔သည္ အိဗါဒသ္လုပ္ရင္ ငုိေႀကြးေနရင္း

အို ေစာင္ၿခံဳထားသူ။ ၇၃ း ၁။
အသင္သည္ ညဥ္႔၌ ထ၍ (ဆလာသ္၀တ္ျပဳ) ပါေလ။ သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္ အိပ္စက္ပါေလ။ ၇၃ း ၂။
ညဥ့္၀က္ (သို႔) ယင္းထက္ေလွ်ာ့၍၄င္း၊ ၇၃ း ၃။
သို႔မဟုတ္ ယင္းညဥ့္၀က္ထက္ ပို၍ အနားယူပါ။ ၄င္းအျပင္ အသင္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို အလြန္ပီသစြာ ျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ႒ာန္ကရုိဏ္းက်က် ရြတ္ဖတ္ပါေလ။ ၇၃ း ၄။

ဒအ္၀ဟ္၏ သေဘာတရားေရးရာ

တမန္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ဆြဟာဘဟ္ အေပါင္းတို႔၏ တာ၀န္သည္ ဒအ္၀ဟ္ အလုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ညအခါ ၀တ္ျပဳသည့္ ဖ်ာေပၚ၀ယ္ ထုိင္ေနရင္း ေန႔အခါ အစီးအနင္း ျမင္း၏ ေက်ာ္ေပၚထုိင္ေနရင္း အခ်ိန္ကုန္ ရန္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ တမန္ေတာ္တို႔၏ တာ၀န္သည္ ေန႔ရယ္ ညကို ခြဲျခားကာ ထားျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္ျပည့္ အိဗါဒသ္လုပ္ရင္း ဒအ္၀ဟ္လုပ္၊ ဒအ္၀ဟ္လုပ္ရင္း အိဗါဒသ္လုပ္ေနျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ ဒအ္၀ဟ္ႏွင့္ အလႅဟ္ လမ္းေတာ္ ဆုိသည္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ လူႏွင့္ လူ႔ဘ၀သည္လည္း ဒအ္၀ဟ္ ႏွင့္ အဗါဒသ္ အလားအတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ဦးႏွင့္ ၾကမ္းျပင္အလားျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ လူတို႔သည္ အညစ္အေၾကးစြန္႔သည္ဆုိပါစို႔။ သူသည္ အိမ္သာတက္ရမည္။ အေလးအေပါ့ သြားသင့္ သည္ကုိ သြားမည္။ ၿပီးေနာက္ အညစ္အေၾကးေပသည့္ ေနရာကို ေဆးေၾကာမည္။ သည့္ေနာက္ အိမ္သာမွ ထြက္မည္။ သူဘာလုပ္မည္နည္း။ ဒီအတုိင္း ဘာမွ် မလုပ္ဘဲ ထြက္သြားလွ်င္ ထို္သူသည္ က်န္းမာေရးအရ ညံ့ဖ်င္းသူျဖစ္တတ္သည္။ ဒီေတာ့ သူ႔အေနျဖင့္ လက္ကို ဆပ္ျပာႏွင့္ေဆးရမည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ေရျဖင့္ သန္႔စင္သြားေအာင္ေတာ့ ေဆးေၾကာရမည္။ ထိုအလုပ္ကို လူတုိင္းလုပ္ၾကသည္။

အစၥလာမ္သာသနာတြင္ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးသည္္ အိမ္သာမွထြက္လွ်င္ ေျခလက္ေဆးေၾကာျခင္းျပဳသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၀ူဒူ လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၀ူဒူ လုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ သူ႔အေနျဖင့္ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ ဖတ္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အလႅာဟ္လမ္းေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အသင္စဥ္းစားမိပါရဲ့လား။

ထုိနည္းအတုိင္း လူတစ္ဦးသည္ မိမိခႏၶာမွ သုတ္ရည္တစ္စက္ထြက္သည္ရွိအ့ံ ထုိသူသည္ ဆြလာသ္ဖတ္ႏုိင္ ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။သူ႔အေနျဖင့္ ဂူစူလ္ ဟုေခၚသည့္ ေရခ်ဳိးျခင္းအမႈကို လုပ္ကိုလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီေနာက္ အျခားလုပ္စရာမ်ား ဆြလာသ္ ကုရ္အာန္ စသည္တို႔ကို ဖတ္ရြတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လူသားအတြက္ မလုပ္မျဖစ္ ျပဳလုပ္ရသည့္ ဆီး၊ ၀မ္း သြားျခင္း၊ သုတ္၊ ရာသီေသြး၊ စသည့္အရာတုိ႔သည္ လူမွန္လွ်င္ ေတြ႔ႀကံဳဆက္ဆံေနရသည့္ အ၇ာမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအရမ်ား ျဖစ္တုိင္း လူတို႔အေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းမူ လုပ္၇မည္။ သန္႔ရွင္းမႈဟူသည္ ၀ူဒူ ျဖစ္သည္။ ၀ူဒူသည္ အလႅာဟ္အမိန္႔ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အမိန္႔ကို သတိရတုိင္း အလႅာဟ္ကို သတိရသင့္သည္။ အလႅာဟ္ကို သတိရျခင္းသည္ အလႅာဟ္မွ လူသားကို မိမိ၏ ခလီဖြာ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဤေလာကတြင္ ေစလႊြတ္ျခင္းကို သတိရမည္။ ခလီဖြာ၏ အလုပ္သည္ ေျမကမာၻကုိ သာယာလွပေအာင္ထားရမည္။ ဤအလုပ္အတြက္ သူသည္ လူတုိင္းကို ေကာင္းရန္ညႊန္ၾကား မေကာင္းတားျမစ္ျခင္း အလုပ္ကို လုပ္ကုိင္ေနရမည္။ ဤအလုပ္သည္ ဒအ္၀ဟ္ အလုပ္ပင္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား။

အသင္သည္ အလႅာဟ္၏ကိုယ္စားလွယ္

အသင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္ကို ေမ့ေနၿပီလား။ အသင့္ကိုအသင္ျပန္ စဥ္းစား ၾကည့္ပါလား။ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းသည္ အသင္၏ သမုိင္းေပးတာ၀နပင္ျဖစ္ပါသည္။ အသင္ လူမျဖစ္ခင္ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါလား။ လူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္သည့္ သုတ္၇ည္တစ္စက္တြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ သုတ္ေကာင္မ်ားပါ၀င္သည္။ ၄င္တို႔အနက္ တစ္ေကာင္သည္သာ အမဥႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ကုိယ္၀န္ျဖစ္လာသည္ မဟုတ္ပါလား။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ သုတ္ေကာင္မ်ားအနက္ မည္သည့္သုတ္ေကာင္သည္ လူျဖစ္မည္ကို မည္သူသိသနည္း။ မည္သည့္မိဘ၊ ဆရာ၀န္မွ မသိႏုိင္ပါ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သာလွ်င္ အသင္ျဖစ္လာမည့္ သုတ္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္ကို အသင္ေမ့ေနၿပီလား။ အသင္သတိထာမိပါသလား။ အျခားသန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ သုတ္ေကာင္မ်ားသည္ လူအျဖစ္ရဘဲ ဘယ္သို႕ ေရာက္သြားသနည္း၊ ထိုသို႔ ပေျပာက္သြားသည့္ သုတ္ေကာင္မ်ားစာရင္းတြင္ အသင္မပါဘဲ အသင့္ကို ေရြးခ်ယ္ကာ လူျဖစ္ေစသည့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို အသင့္ေက်းဇူးမတင္သင့္ဘူလား။ သုိ႔ျဖစ္၍ လူသားျဖစ္ျခင္းသည္ အလြန္ထင္ရွားေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ထူးစြမ္းအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္ ဖန္ဆင္းမႈျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားကို ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမတို႔ ဆက္ဆံျခင္းမွ ျဖစ္ထြန္း ေစသည္ကို မိမိတို႔သိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမွ် ဆန္းက်ယ္သည္ကို မစဥ္းစားမိၾကပါ။

သုတ္ေကာင္ႏွင့္ အမဥတုိ႔ေပါင္းစပ္မိၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႔သည္ ေသြးခဲျဖစ္လာသည္။ ေသြးခဲမွသည္ အသားျဖစ္လာသည္။ အသား အတြင္းတြင္ အရုိးမ်ားကို ဖန္ဆင္းေစသည္။ ခႏၶာျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အရွင္ျမတ္သည္ ဦးေခါင္းကိုလည္း မေမ့ပါ။ ဦးေခါင္းတြင္ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း တပ္ေပးရန္လည္း မေမ့ပါ။ ၄င္းအျပင္ ဆက္တုိက္ နား၊ ႏွစ္ေခါင္း မ်က္ႏွာ အျပင္ ဦးေခါင္းတြင္ ဆံပင္ထည့္ေပးရန္လည္း မေမ့ပါ။

၄င္းအျပင္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း ထည့္ေပးရန္၄င္း၊ လက္တြင္ လက္ေခ်ာင္း ကေလးမ်ားထည့္ေပးရန္ ထုိ႔အျပင္ လက္သည္းထည့္ေပးရန္လည္း မေမ့ပါ။ ေျခေထာက္တြင္လည္း ေျခေခ်ာင္းမ်ား ေျခသည္းမ်ားကို ထည့္ေပးရန္လည္းမေမ့ပါ။ ထို႔အျပင္ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ မိခင္ ၀မ္းတြင္းတြင္ သားေလာင္းတြင္ သြားႏွင့္ လက္သည္းမ်ားကို မထည့္ေပးေသးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အလြန္ထင္ရွားသည့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကို ကရာမသ္ ဟုေခၚသည္။ အလႅာဟ္ ကရာမသ္သည္ ဤတြင္ပင္ ရပ္သြားသည္မဟုတ္ပါ။ ဆက္လက္ၿပီး ၄င္းခႏၶာ အတြင္း ၀ိဥါည္ ကိုထည့္သြင္းေပးသည္။ ၀ိဥါည္ ကိုမည္သူ ဖန္ဆင္းႏုိင္သနည္း။ အလႅာဟ္မွတစ္ပါး မည္သူမွ် မဖန္ဆင္းႏုိင္ပါ။ အလြန္ဆန္းက်ယ္သည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။

၀ိဥါည္ကို စတင္ထည့္သြင့္သည့္အခ်ိန္မွစကာ လူသားငယ္သည္ ဆာေလာင္ျခင္းကို စတင္ခံစားရသည္။ ထိုအခါ လူသားေလာင္း၏ခ်က္ပုိက္ကို မိခင္၏ ခႏၶာႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အစာရည္မ်ားကို စုတ္ယူစားသံုး ေစပါသည္။ မထူးစမ္းေပဘူလား မိတ္ေဆြတို႔။ လူသားေလာင္းအေနျဖင့္ မိခင္၀မ္းတြင္း ကမာၻတြင္ ေနထိုင္ ခ်ိန္ကုန္ဆံုးသည့္အခါ သူသည္ အျခားကမာၻသို႔ သြားေရာက္ရေပေတာ့မည္။ ထိုအခါ မိခင္၀မ္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚလာသည္။ ကေလးငယ္သည္ မေနႏုိင္ေတာ့ေပ။ လြန္႔လူးေနေတာ့ကာ ၀မ္းအျပင္သို႔ အတင္းထြက္ေလာေတာ့သည္။ မိမိမသိေသးသည့္ ပတ္၀န္းက်င္သို႔ေရာက္သည့္အခါ ကေလးငယ္ သည္ ငုိေႀကြးေလေတာ့သည္။ အငုိတိတ္ေစရန္ မိခင္ရင္ခြင္သည္ ေအးျမေပသည္။ အစာေျဖေစရန္ မိခင္ႏုိ႔သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ထိုအခါ မိခင္လည္း ခြန္အားျပည့္၀ ဆာေလာင္မႈ ေပ်ာက္ေစသည့္ ႏုိ႔သည္ အေကာင္းဆံုးအစာျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္း ကေလးငယ္ကို ၂ ႏွစ္ ႏုိ႔တုိက္ေစျခင္းသည္၄င္း ၂ ႏွစ္ ေနာက္မွ သြားေပါက္ေစျခင္းသည္၄င္း၊ ၂ ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္ႏုိ႔စို႔သည့္အခါ မိခင္ႏုိ႔သီးေခါင္း ထိခုိက္ မႈ နာက်င္မႈ မျဖစ္ျခင္းသည္၄င္း၊ အုိင္ဒီယာ ေျပာင္ေျမာက္ေစသည့္ ထူးစမ္းသည့္ အခ်ိန္ကုိက္ ဖန္ဆင္းမႈ၏ မွတ္သားစရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဒါလည္း အသင္လူသား အသင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးကို ေမ့ျပစ္ျခင္ၿပီလား။

ဒီထက္ပိုဆုိးသည့္ လူသား၏အမွားကေတာ့ အရြယ္ေရာက္ၿပီဆုိေတာ့ သူသည္ မိမိ၏ဖန္ဆင္းရွင္ကို ေမ့ေလွ်ာ့သြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ မိမိတို႔အားလံုးကို သိသည္။ တတ္သည္။ မိမိတို႔ကုိ ဆရာလုပ္ စရာ မလိုပါ။ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္မည္။ မိမိတို႔လူျဖစ္သည္မွာ သူ႔ဟာသူ လူ႔သဘာ၀အရျဖစ္ လာျခင္းျဖစ္ သည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း အျခားအယူအဆေတြ အျခားသူမ်ားေျပာတာေတြကို ယံုၾကည္ကာ အျခားအယူ အဆ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လက္ခံယံုၾကည္ၾကေတာ့သည္။ ဤသည္တို႔မွာ သူတို႔၏ မွားယြင္းေသာ ခံယူခ်က္ ႏွင့္ အယူအဆမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ေတြးေတာစဥ္ျခင္တတ္သည့္ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္ ညါဏ္ကို အသံုးမခ်ဘဲ အလွ်င္စလို ဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။ စင္စစ္ မည္သည့္လူသားမွ အျခားလူသားတစ္ဦးကုိ ဖန္ဆင္းႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားကို အျခားမည္သူ၏ အကူအညီမွ မလုိဘဲ ဖန္ဆင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္လူသားကုိ အျခားအဖန္ ဆင္းခံတို႔ထက္ ပိုမို၍ အသိဥါဏ္ေပးခဲ့သည္။ သူတို႔ကို ေျမကမာၻတြင္ တရားမွ်တစြာဆံုးျဖတ္ၾကရန္ ညီညြတ္စြာေနထုိင္ၾကရန္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ (၄ း ၅၈)

သူတုိုိ႔သည္ မိမိတို႔ကို မဖန္ဆင္းခင္ကပင္ မိမိတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းကၽြန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သူတုိ႔ကို သစၥာတရားကို ေစာင့္ထိန္းပါမည္ေလာဟု ေမးသည့္အခါ ေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။ အရာရာကို သစၥာတရားျဖင့္ စီမန္ခန္႔ခြဲရန္ လူသားကို တာ၀န္ေပးသည့္အခါ လူသားသည္ လုိလုိလားလားျဖင့္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ အျခားေသာ အရာမ်ား မုိးေကာင္းကင္ ေျမကမာၻႏွင့္ ေတာ ေတာင္ တုိ႔ကို တာ၀န္ယူ ေစသည့္အခါ အားလံုးက ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ ( ၃၃ း ၇၂)

ထိုေၾကာင့္လည္း လူသားကို မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳခဲ့သည္။ လူသားကို မိမိ၏ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ခန္႔ျခင္းတြင္လည္း အျခားေသာ အဖန္ဆင္းခံမ်ားကို သူတို႔အတြက္ အလိုရွိသမွ် ရယူစားသံုးခြင့္ျပဳခဲ့ သည္။ ( ၁၇ း ၇၀)

သူတို႔သည္ မိမိတို႔အား ဤေျမကမာၻတြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ ျမတ္၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ေစလြႊတ္ သည့္ တာ၀န္ကို ေမ့ေလွ်ာ့ပစ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုပင္ ေမ့ေလွ်ာ့ပစ္လုိက္ၾကသည္။ ကာဖိရ္ေသြဖီသူတို႔ျဖစ္ၾကကုန္၏။ အမိန္႔္ေတာ္လာရွိသည္မွာ။

ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အသင္တို႔အား ကမၻာေျမ၌ ႐ိုက္ရာဆက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေတာ္ မူခဲ့ေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ မည္သူမဆို ေက်းဇူးကန္းခဲ့ပါမူ ၎၏ ေက်းဇူးကန္းမႈ(၏ အျပစ္)သည္ ၎၏ အေပၚ၌သာ က်ေရာက္ေပမည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ““ကာဖိရ္”” ေသြဖည္ျငင္းပယ္ သူတို႔အေပၚ၌ ၎တို႔၏ေသြဖည္မႈသည္ ၎တို႔အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္တြင္ မုန္းတီး စက္ဆုပ္မႈကိုသာလွ်င္ တိုးပြားေစမည္ျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူစြာ ““ကာဖိရ္”” ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ သူတို႔၌ ၎တို႔၏ ေသြဖည္မႈသည္ ဆံုး႐ႈံးမႈကိုသာလွ်င္ ပိုမို တိုးပြားေစအံ့သတည္း။ ၃၅ း ၃၉။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ပုန္ကန္သူ စြန္႔လႊတ္သူ အျခားသူကုိ ကုိးကြယ္သူအျဖစ္ လက္ခံသူတို႔၏ နိဂံဳးႏွင့္ အဆံုး အရံႈး သည္ ၾကားေနၾကျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္တြင္ လာ၇ွိသည္မွာ-

ေရွးက်မ္းဂန္ ရရိွသူတို႔အနက္မွလည္းေကာင္း၊ “မြရွ္ရစ္က္” တို႔အနက္မွလည္းေကာင္း၊ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္ေသာသူတို႔မွာ ဧကန္အမွန္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲ၀ယ္ အျမဲ ေနထိုင္ၾကရသူမ်ားျဖစ္ေပမည္။ ထိုသူတို႔သည္ အဖန္ဆင္းခံတို႔တြင္ အဆိုးဆံုးေသာသူမ်ားပင္ျဖစ္၏။ ၉၉ း ၆

စစ္မွန္ေသာ ခလီဖြာ၏ တာ၀န္မ်ားကို ခံယူကာ တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္႒ာေနလံုး၀ယ္ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ျပည့္၀ဖူလံုစြာ ေနထုိင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိ မည္ၿဖစ္သည္။ အမိန္႔ေတာ္လာရွိသည္မွာ -

“အီမာန္” သက္၀င္ယံုၾကည္ကာ ေကာင္းေသာ အက်င့္သီလမ်ားကို ေဆာက္တည္ၾကေသာ သူတို႔သည္ စင္စစ္ အဖန္ဆင္းခံတို႔တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၉၉ း ၇

၄င္းတို႔၏ဖန္ဆင္းရွင္ထံမွရမည့္ ဆုလဒ္ကား အၿမဲေနထိုင္ၾကရမည့္ ဥယ်ာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထိုဥယ်ာဥ္မ်ား၏ေအာက္မွ ေရေခ်ာင္းမ်ားသည္ တသြင္သြင္စီးေတြလ်က္ သူတို႔သည္ ထိုဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ အျမဲထာ၀စဥ္ ေနထိုင္စံျမန္းၾကရမည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္လည္း ၄င္းတို႔အေပၚေက်နပ္သလို သူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ ေက်နပ္ေနမည္။ ဤသည္ကာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္္ရြံ႕ေသာသူတို႔အဖုိ႔သာတည္း။ ၉၉ း ၈

ထိုသို႔ တရားမွ်တသူ ခလီဖြာ အလုပ္လုပ္သူ တစ္နည္း ေကာင္းရာညႊန္ၾကား မေကာင္းတားျမစ္သူ တစ္နည္း ဒအ၀ဟ္ လုပ္ငန္းလုပ္သူတို႔အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဂတိေတာ္ထားသည့္အတုိင္း သူ႔ကို လိုအပ္ ခ်က္မွန္သမွ် ေပးအပ္မည္။ အရာရာကို သူ၏ ေစလိုရာ ေစႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ေပးသနားမည္။ လူတုိင္းတုိင္းသည္ သူ၏ အမိန္႔ကို နာခံမည္။ သူ႔ထံသို႔ မ်ားစြေသာသူမ်ား ခ်ဥ္းကပ္မည္။ လူတို႔သည္ သူ၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ လံႈျခံဳသည္ဟု ယူဆကာ သူထံပါးသုိ႔ လာၾကမည္။ သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရဟ္မသ္ေတာ္မ်ား ဘရကသ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေနမည္။ ထို႔အျပင္ သူဘ၀သည္ ေက်နပ္စရာေကာင္းေနမည္။ သူ ဇနီး သားသမီးမ်ား အေပါင္းအသင္းမ်ား အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား ေတြ႕ျမင္ၾကားသူမွန္သမွ်သည္ ၀မ္းသာေနမည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကမည္။ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးေနၾကမည္။ သူသည္ အမွန္ပင္ ေလာကႏွင့္ ေလာကုတၱရာအတြက္ အလြန္တန္ဖုိးရွိေသာ လူတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္ကို မိမိတို႔ သတိထားမိပါသလား။

မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ အလႅာဟ္ ခလီဖြာ ျဖစ္ရမည့္အစား အလႅာဟ့္အဖန္ဆင္းခံမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္သြားၾကသည္ကိုေတြရသည္။ ဥပမာ။ အခ်ဳိ႕က မိန္းမကုိယ္စားလွယ္၊ အခ်ဳိ႕က ေငြေၾကးကုိယ္စား လွယ္၊ အခ်ဳိ႕က ဟိုပုဂၢဳိလ္ ဒီပုဂၢိဳလ္ တို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သြားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ ေတာ ေတာင္ ေရ ေျမ ေန ကို ကုိးကြယ္ၾကကုန္။ အခ်ဳိ႕က အရုပ္မ်ား၏ ကုိးစားလွယ္မ်ားျဖစ္ကာ ကိုးကြယ္ၾကကုန္၏။ စင္စစ္ သူတို႔ သည္ မိမိ ရန္သူျဖစ္သြားသည္ကို သူတို႔မသိၾကေပဘူးလား။

ဒီေလာက္ဆုိသိေလာက္ၿပီ

ဤမွ်ေလာက္ တင္ျပခဲ့ျခင္းသည္ မိမိတို႔အဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ဒအ္၀ဟ္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္သင့္သနည္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား၏ အေျဖပင္ျဖစ္ပါသည္။ အသင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူျဖစ္လာရသနည္း၊ အသင္၏ သမိုင္းေပးတာ၀န္ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။ ဒါေတြကိ အသင္ေကာင္းစြာသိၿပီျဖစ္သည္။ ဒီေတာ့ အသင္သည္ အလႅာ့ဟ္ ကိုယ္စားလွယ္ ခလီဖြာျဖစ္သည္။ ခလီဖြာသည္ ၄င္းတာ၀န္ကို ေက်ပြန္ျခင္းသည္ မွန္ကန္သည့္ သေဘာတရားတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေျမကမာၻတြင္ မည္သည့္အရာမွ် ႀကိဳးစားျခင္းမျပဳဘဲ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း လာႏုိင္စရာ မရွိေၾကာင္းမရွိပါ။ ယန႔ကမာၻတြင္ ႀကြယ္၀ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရန္၊ သာယာ၀ေပ်ာ္ေသာ လူ႔ေဘာင္ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ရန္ လူတုိင္း အစုိးရတုိင္းသည္ ေငြေက်းေျမာက္မ်ားစြာ အကုန္က်ခံကာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း၊
ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ သာယာမႈ ၀ေပ်ာ္မႈကို မရရႏုိင္ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္မႈႏွင့္ ရရွိလာေသာ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား တုိးတက္မႈမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကိုသာ ေပးၾကသည္ ကို သတိထားမိပါရဲ႕လား၊

တစ္ေန႔တစ္ျခား လု႔ယက္သတ္ျဖတ္မႈ မ်ား၊ ခုိးဆုိးတုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ အရက္ေသစာ၊ ဖဲ၊ ေလာင္းကစားမႈ၊ မိန္းမကိစၥမ်ား၊ ေဂးကိစၥမ်ား၊ မေကာင္းမႈ မ်ား၊ မိမိကိုယ္ကိုဖ်က္ဆီးမႈမ်ား၊ ကိုယ့္ကုိေသေၾကာင္းႀကံစည္ျခင္း၊ စစ္မက္တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ လက္နက္အၿပိဳင္ အဆုိင္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ႏူးကလီယား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ အႀကမ္း ဖက္မႈမ်ား၊ အစြန္းေရာက္မႈမ်ား၊ ရာသီဥတု ဆုိးရြားလာျခင္း၊ ကမာၻေျမႀကီး ပိုမို ပူေႏြးလာျခင္း၊ ေျမငလွ်င္မ်ား၊ မုန္တုိင္းမ်ား၊ ေလေပြ တုိေနဒိုးမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးၿပိဳကြဲမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ ဆင္းရဲသူမ်ား လူနည္းစုမ်ား၊ အမ်ဳိး မတူသူမ်ား၊ ဘာသာမတူသူမ်ားအား ဖိႏွိပ္ကြတ္မႈမ်ား စသည္တို႔သည္ သူဟာသူ ျဖစ္လာၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒါေတြအားလံုးဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္ေသာ အလုပ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ဖက္လုပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား သာျဖစ္သည္ကို မိမိတို႔သတိထားမိပါသလား။

တကယ္ေတာ့ မိမိလုပ္သည့္အလုပ္သည္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို မေပးလွ်င္ ထုိအလုပ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္သင့္ သည္။ ဥပမာ မီးလံုးကို တည္ထြင္ျခင္းသည္ မီးလင္းေစရန္ျဖစ္သည္။ မီးလံုးသည္ မီးလင္းမႈကို မေပးႏုိင္ဘဲ ကၽြမ္းေနလွ်င္ ထုိမီးလံုးကုိ ပစ္လုိက္ရံုသာရွိပါသည္။

လူသားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဖန္ဆင္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္အား ရွိခုိးရန္ ကုိးကြယ္ရန္သာျဖစ္သည္။ ရွိခုိးကုိးကြယ္ျခင္းသည္ အိဗါဒသ္ ျဖစ္သည္ကို မိမိတို႔သိပါသည္။ အိဗါဒသ္ဟူ သည္ အလႅာဟ္လုပ္ေစျခင္သည့္ ဆြလာသ္ ရိုဇာ ဇကာသ္ ဟဂ်္ လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူငွာတုိ႔ကို ကူညီျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဤ အလုပ္သည္ မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ မေကာင္းျမစ္တား ေကာင္းရာညႊန္ၾကားျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းကို တစ္ကုိယ္တည္းလုပ္ႏုိင္သလုိ စုေပါင္းလုပ္ျခင္းလည္းေကာင္းပါသည္။ အမြန္ျမတ္ဆံုး အထိေရာက္ဆံုးကေတာ့ စုေပါင္းလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္သည့္အခါတြင္လည္း နိယသ္ ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းရန္လိုအပ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အလႅာဟ္လမ္းသို႔ ထြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထားသင့္ သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိသည္ အလႅာဟ္လမ္းကုိ ထြက္ျခင္းသည္ မိမိကုိယ္ကို ျပဳျပင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အီမာန္ႏွင့္ အစၥလာမ္ကို သင္ယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆ) ၏ စြႏၷသ္ေတာ္မ်ားကို သင္ယူရန္ ႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို မိမိဘ၀တြင္ လုိက္နာက်င့္သံုးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိ၏ ေနထုိင္စားေသာက္မႈ၊ အိပ္ျခင္း၊ သံုးျခင္း၊ ၀မ္းစာရွာေဖြျခင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း၊ စီးပြားလုပ္ျခင္း၊ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္း ျခင္း၊ စသည္တို႔ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ ျပသသည့္နည္းလမ္းအတုိင္း လိုက္နာက်င့္သံုးမည့္အေၾကာင္း ဂတိျပဳျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အဆံုးတြင္ေတာ့ မိမိ၏ လက္ရွိဘ၀ႏွင့္ ေလာကုတၱရာဘ၀တြင္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆ) စြႏၷသ္ေတာ္အတုိင္း က်င့္သံုးမည့္အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ စိတ္ရင္းမွန္မွန္ျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အလႅာဟ္လမ္းကိုထြက္ျခင္း ဒအ္၀ဟ္ အလုပ္ကို အခ်ိန္အခါ စိတ္ထားသန္႔သန္႔ျဖင့္ လုပ္သည့္အခါ အင္ရွာအလႅာဟ္ မက်ဳံဖူးေသးေသာ အက်ဳိးအျမတ္ ေကာင္းမ်ားကို ရရွိလိမ့္မည္။ ႏွလံုးသား၏ စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈ၊ ေရာင့္ရဲမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာျခင္းသည္ အဓိကမ ဟုတ္ဘဲ စိတ္ခ်မ္းသာမႈသည္သာ အဓိကျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ိကုိ သေဘာေပါက္လိမ့္မည္။ ထုိအခါ ဓနိတဲ အတြင္းေနထုိင္ရသည္ကိုပင္ ေက်နပ္ေနၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာေနမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ၊ အီမာန္၏ သေဘာတရားႏွင့္ မိမိ၏ ခလီဖြာ တာ၀န္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ မိမိ၏ ေမြးရာပါ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးကို သယ္ပုိးရမည့္တာ၀န္ကို မေက်ပြန္လွ်င္ အရာရာကို စိတ္ထား မကုိက္ဘဲ ညီးညဴေနကာ နန္းေတာ္တြင္း ေနထုိင္သည္ျဖစ္ေစ တျဖစ္ေတာက္ေတာက္ျဖင့္ အလိုမက်ကာ စိတ္ပ်က္ေနမည္သာတည္း။

အဆံုးမဟုတ္ေတာ္လည္း ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဤက႑တြင္ ေျပာခ်င္သည္မွာ မိမိတို႔သည္ ဒအ္၀ဟ္ အလုပ္ကို လုပ္သည္ဆုိရာတြင္ အတြင္းပုိင္း ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို တစ္ဆက္ တည္းလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အတြင္းဆုိင္ရာႀကိဳးပမ္းမႈ (အိလင္မ္ႏွင့္ ဇိကိရ္ကို ႀကိဳးပမ္းျခင္း) တြင္ အီမာန္ကို ခုိင္ၿမဲေစၿပီး အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈ (လက္ေတြ႕ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ျခင္း) သည္ စြႏၷသ္ေတာ္မ်ားကို မိမိႏွင့္ မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းတြင္ ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ မိမိတို႔ အမွန္တကယ္ လိုလားေတာင္တေနသည့္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ေအာင္ျမင္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္ မည္ကို ယံုၾကည္မိပါသည္။

No comments: