Wednesday, August 26, 2009

ThrustworthinessThrustworthiness အမါနသ္ သစၥာတရားကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ . . . . . . . . .
ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္သာတည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္မွ သာ အကူအညီေတာင္းခံပါသည္။ ခုိလံႈခြင့္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္မႈကိုလည္းေတာင္းခံပါသည္။ ထိုအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္အတြင္းရွိ မေကာင္းမႈကို အားေပးသည့္လံႈေဆာ္မႈႏွင့္ ျပင္ပမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ လႈံေဆာ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္မႈရရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ခုိလႈံပါသည္။ ထို႔အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား အဆြဟာဗ္ေတာ္မ်ား အားလံုး အေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္ေတာ္ ဘရကသ္ေတာ္ မ်ား က်ေရာက္ေစသားဟုလည္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ခံအပ္ပါသည္။ အာမီးန္

Thrustworthiness ေခၚ အမာနသ္ သစၥာတရားကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းဟူသည္ အစၥလာမ္သာသနာ ေတာ္တြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆြးေႏြးသင္ယူနာၾကားၾကပါသည္။ အစၥလာမ္သင္ခန္း စာမ်ားကို သင္ၾကားေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း အခန္းက႑ကို သင္ခန္းစာတစ္ခု အျဖစ္ မျဖစ္အေန သင္ၾကားၾကပါသည္။ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္မ်ား အဖို႔ အမာနသ္ ဆိုလွ်င္ အျခားသူတစ္ဦးက မိမိအား သူတို႔၏ ပစၥည္း၊ ေငြေၾကးကို အပ္ႏွံထားျခင္းႏွင့္ ၄င္းကို ထုိသူျပန္ေတာင္းသည့္အခ်ိန္အထိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္ေတာင္းလွ်င္ ေလွ်ာေလွ်ာလ်ဴလ်ဴျဖင့္ ျပန္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အမာနသ္ ဟူေသာ စကားတြင္ အျခားအဓိပၸါယ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ မွန္ကန္ေသာစကားကိုေျပာျခင္း၊ ကတိသစၥာတရားကို ေလးစားလုိက္နာျခင္း၊ အလုပ္ဟူသမွ်ကို မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ မည္သူ႔ကိုမွ် လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားသည့္ စိတ္မထားျခင္း၊ လိမ္လည္သည့္အလုပ္မလုပ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္တားျမစ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ေက်ပြန္ ျခင္း၊ အဆံုးစကားမွာ ယံုၾကည့္ကိုးစားမႈဟူသည္ မည္သည့္အရာကိုမဆို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ မွန္ကန္ေတာ္တည့္ ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္သေဘာတစ္ခုမွာ ယံုၾကည္မႈဟူသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ စိတ္ခ်ရျခင္း၊ သစၥာရွိ ေၾကာင္းယံုၾကည္ျခင္း၊ မွ်တစြာေဆာင္ရြက္တတ္ေၾကာင္းသိျခင္း၊ အလုပ္တစ္ခုအပ္ႏွင္းရာတြင္ တာ၀န္ေက်ပြန္ စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆျခင္း စသည့္ သေဘာတရားမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ယံုၾကည္အပ္ႏွင္းခံရသူ သည္လည္း ယံုၾကည့္မႈကို အပ္ႏွင္းခံ ရသည့္အခါ မိမိသည္ ထိုတာ၀န္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သည္ဟု ထင္ျမင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္သည့္ သတိၱႏွင့္ အရည္အခ်င္းလည္းရွိသည္ကို ဆိုလိုပါသည္။

သေဘာေရးရာအရၾကည့္လွ်င္ ယံုၾကည္မႈဟူသည္ အလုပ္တာ၀န္တစ္ရပ္၏ အခြင့္အေရးတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားကို အိဗါဒသ္ျပဳရန္ တာ၀န္ေပးအပ္သည္ဆိုပါစို႔၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းအိဗါဒသ္ တာ၀န္ကို အိဗါဒသ္ႏွင့္တူေအာင္ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ၊ တိက်စြာ အိဗါဒသ္၏ သတ္မွန္ခ်က္၊ လုိအပ္ခ်က္ ျပည့္ျပည့္၀၀ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း ကိုဆိုလိုသည္။ အိဗါဒသ္တြင္ စံခ်ိန္မမွီျခင္း၊ ေလွ်ာ့နည္းျခင္းျဖင့္လွ်င္ မိမိသည္ ထိုအိဗါဒသ္တာ၀န္၏ အခြင့္အေရးကို ျပည့္၀စြာ ျဖည့္ဆည္းျခင္း မျပဳႏုိင္သျဖင့္ မိမိသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ မြတ္စ္လင္မ္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈကို အလြဲသံုးစားလုပ္သည့္သေဘာျဖစ္သည္ကို နားလည္သင့္သည္။ ယေန႔ မိမိတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္ေမးၾကည့္ပါ။ မိမိသည္ မည္မွ် အိဗါဒသ္ တာ၀န္မ်ားကို တာ၀န္ေက်ပြန္ပါသလဲ။ ေန႔စဥ္ အလႅာဟ္ ေပးအပ္သည့္ ဆြလာသ္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ပါရဲ့လား။ ရိုဇာဥပုဒ္မ်ားကိုတာ၀န္ေက်ပြန္ပါရဲ့လား။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ တာ၀န္ေပးသည့္ ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္ကို လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္းအလုပ္မ်ားကို လုပ္ၾကပါသလား။ မိမိတို႔ အမွန္ တကယ္ မြတ္စ္လင္မ်ားဟု မိမိကိုယ္ကုိ ယံုၾကည့္လွ်င္ မိမိကုိယ္ကို ျပန္ေမးၾကည့္ပါဦး။

စူရာအင္မ္ရာမ္ အာယသ္ ၇၅ တြင္ အမိန္႔ေတာ္လာရွိသည္မွာ- ယခင္က်မ္းစာအုပ္မ်ားရရွိသူတို႔အတြင္း အခ်ဳိ႕သည္ ၄င္းတို႔ ထံတြင္ ေရႊအထုပ္လုိက္အပ္ထားကာ အခ်ိန္တန္ျပန္ေတာင္းလွ်င္ ခ်က္ျခင္းျပန္လည္ေပး အပ္လုိက္သည္။ သို႔ေသာ္အခ်ဳိ႕ သည္ ေငြတစ္ျပားအပ္ထားေစကာမူ အခ်ိန္တန္ျပန္ေတာင္းလွ်င္၊ ျပန္ေပးေလ့မရွိၾကေပ၊ အသင္သာ အဆက္မျပတ္ ေတာင္းေနေစကာမူ သူတို႔ကမေပးဘဲ ေျပာၾကသည္မွာ ထိုသို႔ယူၿပီးပစၥည္းကိုျပန္ေပးရန္ သူတို႔၏တရားေတာ္တြင္မရွိဟု ေျပာၾကေလသည္။

ရွရီအသ္တရားေတာ္တြင္ အမာနသ္ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း၊ သစၥာတရားေစာင့္ထိန္းျခင္းဟူသည္ သမုဒၵရာ ထက္နက္နဲေသာ သေဘာကိုေဆာင္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အစၥလာမ့္တာ၀န္ကုိ နားလည္သေဘာ ေပါက္ျခင္း၊ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦး၏ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတာ၀န္ေက်ပြန္ျခင္းတြင္ ထုိသူသည္ ၄င္းအေပၚတြင္ မြတ္စ္လင္မ္ တစ္ဦးအေန ျဖင့္ ရွိေနအပ္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ကိယာမတ္ေန႔တြင္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ထံ စာရင္းရွင္းရမည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေနျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔သည္ အမာနသ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားေလ့ရွိသည္။ အေၾကာင္းက သူတို႔သည္ အမာနသ္၏ သေဘာကို သိသလိုလုိျဖင့္ စင္စစ္ လံုး၀မသိရွာၾကဘဲ မိမိကိုယ္ကုိ လိမ္ေနသည့္ အျဖစ္ကို သူတို႔ကုိယ္တုိင္ပင္ မသိျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ကို ေမးလွ်င္ အျခားသူတစ္ဦး၏ တာ၀န္ (သို႔) ပစၥည္းကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရသည့္အလုပ္ဟု ေျပာၾကသည္။ စင္စစ္ အျခားသူ၏ အလုပ္မဟုတ္ဘဲ မိမိ၏အလုပ္ မိမိ၏ တာ၀န္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိသည္ကို သေဘာေပါက္လွ်င္ ယေန႔လူသားတို႔ အသုိင္းအ၀န္းသည္ အလြန္ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ၊ လွပလြန္းသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

Importance of thrustworthiness အမာနသ္ သစၥာတရား ေစာင့္ထိန္းျခင္း၏ အေရးပါမႈ


စူရာ အဟ္ဇာဘ္ အာယသ္ ၇၂ တြင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္မွာ- ငါအရွင္ျမတ္သည္ အမာနသ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မုိးေျမႏွင့္ေတာင္တို႔ကို အပ္ႏွင္းခဲ့ရာ ၄င္းတို႔သည္ တာ၀န္ယူရန္ ေၾကာက္ရြံ႔သျဖင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ လူသားသည္ အမာနသ္ တာ၀န္ကိုယူခဲ့ေလသည္။ လူသားသည္ စင္စစ္ မိမိကုိယ္ကို သင့္ေတာ္၏ မေတာ္၏ တရားမွ်တ စြာ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ လူသားသည္ အသိဥါဏ္နည္းပါလြန္းသည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ အဆုိအရ အမာနသ္ဟူသည္ လူသားကုိေပးအပ္သည့္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ တာ၀န္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားကို အရွင္ျမတ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီး

၁။ မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းေအာင္၊ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ေအာင္ တာ၀န္ေက်ပြန္သူျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
၂။ အျခားသူမ်ားကို မြန္ျမတ္ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
၃။ မိမိပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေျမကမာၻကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ တာ၀န္ ၃ ရပ္ကို ပုိင္ႏုိင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ရန္အတြက္ လူသားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား

၁။ အီမာန္ယူရန္၊
၂။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား အျခားသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ မကိုးကြယ္ရန္၊
၃။ မေကာင္းမႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊
၄။ ျပစားမႈ မျပဳလုပ္ရန္၊
၅။ အေယာင္ေဆာင္ မြတ္စ္လင္မ္ မျဖစ္မိရန္၊
၆။ အျပစ္က်ဴးလြန္သူ မျဖစ္ေစရန္၊ တနည္း ဟရာမ္ လုပ္ရပ္မွ၄င္း၊ ဟရာမ္ စားေသာက္ျခင္းမွ၄င္း ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ စသည့္ အလုပ္မ်ားကို တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

အဆုိပါတာ၀န္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္၇ာတြင္ လူသားသည္

၁။ ပထမအေနျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ အစၥလာမ္ဗဟုတပညာရပ္မ်ားကို နားလည္ ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္။
၂။ ဒုတိယအခ်က္တြင္ တမန္ေတာ္တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို ေလ့လာကာ အတုယူျခင္းျဖင့္ အဆုိပါတာ၀န္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သလို ေကာင္းသည့္ ကိုယ္က်င့္ တရားမ်ားကိုလည္း ပုိင္ဆုိင္လာႏုိင္သည္။ စင္စစ္ မိမိတို႔၏ေကာင္းသည့္ ကိုယ္က်င့္တရားေၾကာင့္သာလွ်င္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္စြာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကိုပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာ နီစာ အာယသ္ေတာ္ ၅၈ တြင္ မိန္႔သည္မွာ- အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင့္ကို အသင္၏ တာ၀န္ေပးခံရသည့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ယံုၾကည့္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ အလုပ္လုပ္ ရန္ အမိန္႔ေပးပါသည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကား ဆံုးျဖတ္စရာမ်ားရွိလွ်င္ တရားသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ပါေလ။ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အသင့္ကို သင္ျပသည့္ဆံုးမစကားသည္ မည္မွ် စံျပျဖစ္ေလာက္ဖြယ္ေကာင္း သည္ကို အသင္သိပါေလစ။ စင္စစ္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ျမင္ႏုိင္စြမ္းေသာ ၾကားႏုိ္င္စြမ္းအေသာအရွင္ ျဖစ္ပါသည္။

အမာနသ္သည္ လူသားတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း စင္စစ္ အမာနသ္သည္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္သာမက စၾကာ၀ဠာ တခြင္လံုးရွိ သက္ရွိသက္မဲ့အရာ အားလံုးႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အရာရာတုိင္းတြင္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အဆင့္အတန္း၊ အေျခအေန၊ အခြင့္အေရး မ်ားရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔ကို လူတုိင္းသည္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အေလးေပး၊ အေလးထား ဆက္ဆံသြားရမည္ျဖစ္သည္။

အမာနသ္ျဖင့္သာ လူသားသည္ အီမာန္ကို ပိုမိုတန္ဖိုးထားတတ္လာႏုိင္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တာ၀န္မ်ားကိုလည္း ေက်ေက် ပြန္ပြန္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)မိန္႔မူ သည္မွာ- အမာနသ္သည္ လူသား၏ စိတ္ႏွလံုးတြင္း ခုိင္ခံ့စြာ ေဆာက္တည္ႏုိင္လာႏုိင္လွ်င္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေလ့လာႏုိင္ၿပီး ဗဟုသုတတုိးကာ အိဗါဒသ္ကို ပုိင္ႏုိင္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ အမာနသ္သည္ပင္ ကိယာမသ္၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန္႔သည္မွာ ဤေလာကတြင္ အမာနသ္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားလွ်င္ မိမိတို႔သည္ ကိယာမသ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။


Classification of Thrustworthiness သစၥာတရား ေစာင့္ထိန္းျခင္း၏ အမ်ဳိးအစားမ်ား

အစၥလာမ္တရားေတာ္တြင္ သစၥာတရားေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတုိင္းတြင္ က႑သံုးပုိင္း ခြဲျခားကာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

(၁) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ လူသားတို႔အၾကား သစၥာေစာင့္ထိန္းျခင္း၊
(၂) လူသားႏွင့္ လူသားတို႔အၾကား တနည္း လူသားအခ်င္းခ်င္း သစၥာေစာင့္ထိန္းျခင္း၊
(၃) လူသားႏွင့္ မိမိကုိယ္ကို သစၥာေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ ဟူ၍ အပုိင္းသံုးပုိင္း ခြဲကာ ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။


၁။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ လူသားတို႔အၾကား သစၥာတရားထားရွိျခင္း

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာအန္ဖာလ္ အာယသ္ေတာ္ ၂၇ တြင္ မိန္႔ဆိုသည္မွာ- အိုအီမာန္ ယံုၾကည္သူတို႔ အလႅာဟ္ႏွင့္ အလႅာဟ္တမန္ေတာ္အေပၚတြင္ထားရွိရမည့္ သစၥာတရားကို၄င္း အျခားသူတစ္ဦးဦးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယံုၾကည္ အပ္ႏွံမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သစၥာတရားထားရွိမႈမ်ားကို၄င္း၊ အလြဲသံုးစား မျပဳလုပ္ၾကေလႏွင့္။

လူသားတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းကၽြန္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အားလံုးကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈအတြက္သာ ရည္မွန္းထားရွိရမည္။ လူတို႔သည္ အလႅာဟ္ထံေတာ္တြင္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို လံုးဝအုပ္သံု ဝကြက္အပ္ရမည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္မွတ္သည့္ တာ၀န္မ်ား ကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သစၥာတရားအျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ အလႅာဟ္တပါးတည္းရွိေၾကာင္း၊ အလႅာဟ္ကိုယ္သာ ကိုးကြယ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အလႅာဟ္ႏွင့္ ယွယ္ၿပိဳင္ကာ အျခားမည္သည့္အရာကိုမွ မကိုးကြယ္မိရန္ အထူးသတိျပဳသင့္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ကုဖုရ္ ႏွင့္ ရွရိက္ မလုပ္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားအတြက္ စၾကာ၀ဠာအတြင္းရွိအရာမ်ား၊ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ားကို လူသားတို႔ အက်ဳိး အတြက္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းဟုဆိုရာတြင္ လူတို႔သည္ ၄င္းအရာမ်ားကို လိုသည့္အေလွ်ာက္သာ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။ အလိုရွိတုိင္း အတုိင္းအဆမရွိဘဲ သံုးစြဲရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ သဘာ၀ေတာေတာင္မ်ား၊ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား၊ ေတာင္ရုိင္းတိရိစာၧန္မ်ား၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ သစ္သီး၀လံမ်ား စသည္တို႔ကို လိုသည့္အေလွ်ာက္ ခ်င့္ခ်ိန္ကာ သံုးစြဲရမည္။ ထင္တုိင္း ၿဖံဳးတီးျခင္းျပဳလုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ၄င္းအရာမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္တြင္းမွ ငါးဖမ္းျခင္းသည္ လုိသေလာက္သာ လုပ္သင့္သလုိ သဘာ၀ ေရနံမ်ားကိုလည္း လိုသေလာက္သာ ထုတ္ယူသံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ေရကိုလည္း လိုသေလာက္သာ သံုးစြဲသင့္သလို မိမိပုိင္ဆုိင္ေသာ၊ အမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားကိုလည္း ထိုနည္းအတုိင္း လိုအပ္သည့္အေလွ်ာက္၊ သတ္မွတ္သည့္ အေလွ်ာက္ ခ်င့္ခ်ိန္ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိပုိင္ဆုိင္သည့္အရာတုိင္းကို ထင္တုိင္း သံုးပုိင္ခြင့္ မရွိဆိုသည့္ သေဘာကို ယေန႔လူတို႔ကုိ ေျပာလွ်င္ ယံုၾကည္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။

ျမက္ခင္းေပၚလမ္းမေရွာက္ရဟု တားျမစ္လွ်င္ လမ္းမေလွ်ာက္ရန္သာရွိသည္။ ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္း စိုစိုသည္ မ်က္စိဧျမ ေစရန္သာျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္ရမည္။ ထိုနည္းအတုိင္း ေရဘံုဘုိင္ေခါင္းဖြင့္၍ ေရမ်ားက်ေနသည္ကို ျမင္လွ်င္ သူမ်ားဖြင့္တာဘဲ ငါႏွင့္မဆုိင္ဟု မထင္မွတ္သင့္ဘဲ ေရပုိက္ေခါင္းကို ပိတ္ပစ္ရမည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ လူတုိင္းကို မိမိတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သစၥာတရားရွိျခင္း တာ၀န္ရွိျခင္းစသည္တို႔ကို ေမးျမန္းလိမ့္မည္။

၂။ လူသားႏွင့္ လူသားတို႔အၾကား သစၥာတရားေစာင့္ထိန္းျခင္း

မြတ္စ္လင္မ္ဟူသမွ်သည္ လူသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အေလွ်ာက္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အမွီသဟဲျပဳၾကရန္ႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ လူသားသည္ မိမိ၏ အနားရွိသူမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးသားျခင္းမ်ား၊ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား၊ သူဆင္းရဲမ်ား၊ ေတာင္းရမ္းသူမ်ား၊ မိဘမဲ့မ်ား၊ မုဆုိးမမ်ား၊ ခရီးသည္မ်ား၊ သစၥတရား ေစာင့္ထိန္းသူမ်ား၊ သီးခံတရား ထားရွိသူမ်ားစသည္တို႔ကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ သင့္ပါသည္။ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုိအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို ကူညီေစာင့္ ေရွာက္သင့္သည္။ ဥပမာ၊ အိမ္နီးနားျခင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားမရွိက လူတို႔သည္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔သည္ ကိုယ္စီ သစၥာတရားေစာင့္ထိန္းတတ္သူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္က မိမိတို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ မိမိတို႔အပါးမွထြက္ေျပးၾကလိမ့္မည္။ ဥပမာ မိမိတို႔သည္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ သစၥာရွိသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ႀကိဳးစားရမည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းတစ္ဦးက ခရီးထြက္ရန္ရွိလွ်င္ မိမိကို သူအခန္းေသာ့အပ္လွ်င္ မိမိအေန ျဖင့္ ၄င္းအိမ္ေသာ့ႏွင့္ အိမ္ရွိပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို ဂရုစုိက္ေစာင့္ ေရွာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သူမ်ားအိမ္ထဲ၀င္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားယူေဆာင္ျခင္း အလွ်င္းမျပဳရေပ။ အိမ္ကိုလည္း အဖက္ဖက္မွ ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာ၀န္ရွိသည္။ အျခားဥပမာ တစ္ခုမွာ အဖြဲအစည္းတစ္ခုက မိမိကို တာ၀န္ယူကာ အလုပ္တစ္ခုအပ္ႏွင္းလွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ ၄င္းတာ၀န္ကို တာ၀န္ေက်ပြန္စြာျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းတစ္ခုကိုမွ် အလြဲသံုးစားမျပဳဘဲ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အေရးႀကီးသည္။ မိဘက မိမိကုိ ေက်ာင္းထားေပးလွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ စာေမးပြဲတြင္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရန္ အေရးႀကီးသလုိ၊ လူ႔အသုိင္းအ၀န္း တြင္လည္း အေကာင္းမြန္ဆံုးလူ၊ အကူအညီေပးသူ၊ စိတ္ထားအေကာင္းဆံုးသူ၊ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရ မည္။ ထုိသို႔ တာ၀န္ေက်ပြန္သူသည္ သစၥာတရားေစာင့္ထိန္းသူျဖစ္သည္။ လူေကာင္းတို႔၏ စာရင္းတြင္ အသင္ပါ၀င္လာလွ်င္ အသင္သည္ အစဥ္အေကာင္းျမင္သူျဖစ္လာမည္။ လူတို႔၏ ႏုတ္ဖ်ားတြင္ အသင့္နံမည္သည္ အစဥ္ တမ္းတစရာ ျဖစ္ လာႏုိင္သလို အလႅာဟ္ထံပါးတြင္လည္း မြန္ျမတ္ျမင့္ျမတ္သူ လူေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာမည္။ ထုိသူတို႔သည္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္႒ာေနလံုးတြင္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္လာမည္။

၄ း ၅၇) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာ ၄ အာယသ္ေတာ္ ၅၇ တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ငါအရွင္ျမတ္အား ယံုၾကည္သူႏွင့္ သစၥတရားေစာင့္ထိန္းသူတို႔သည္ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္ဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့ျ္ပဳမည္။ ၄င္းဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္ဘံ၏ ေအာက္၀ယ္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား တသြင္သြင္စီးဆင္းေနၿပီး ၄င္းအတြင္း သူတို႔သည္ ထာ၀ရေနထုိင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အတြက္ ျမင့္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ ဟူရ္ကညာမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ေအးျမေသာ အရိပ္ဆာယာတြင္ေနခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔အဟုတ္ဘဲ မြတ္စ္လင္မ္အျဖစ္ နံမည္သာရွိၿပီး လုပ္ရပ္မွန္သမွ်သည္ အလႅာဟ္ မႏွစ္သက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေန ျခင္း၊ မိမိလုပ္သင့္သည့္ သစၥာတရားကုိ မေစာင့္ထိန္းသူသည္ စင္စစ္ အေရခ်ဳံ မုနာဖိက္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ- မည္သူမဆုိ ေအာက္ေဖၚျပပါ မေကာင္းသည့္အရည္အခ်င္း ၄ ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ မူနာဖိက္ အေရခ်ဳံျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ

၁။ ယံုၾကည္ကိုးစားသည့္အခါ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း။
၂။ ကတိေပးအပ္ေသာအခါ ကတိေဖါက္ဖ်က္ျခင္း။
၃။ စကားေျပာလွ်င္ လိမ္လည္ေျပာျခင္း။
၄။ စကားမ်ားလွ်င္ ဆဲဆုိျခင္းျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပညာရွင္အမ်ားစုက လူတစ္ဦးထံတြင္ ၄င္းအရည္အခ်င္မ်ားကို ရံဖန္ရံခါေတြ႕ရလွ်င္ သူ႔အား မူနာဖိက္ဟု မေခၚဆိုထုိက္ဟု ဆုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူတစ္ဦးသည္ ၄င္းအမႈကိစၥမ်ားကို မၾကာခဏ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိျခင္း၊ အက်င့္ပါ ေနျခင္း၊ ထုိသို႔လုပ္ရသည္ကို ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ေနပါက ထုိသူသည္ အမွန္ပင္ မူနာဖိက္ျဖစ္သည္။


၃။ လူသားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို သစၥာတရားေစာင့္ထိန္းျခင္း

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိတို႔လူသားတို႔ကို ျပည့္ျပည့္္စံုစံုျဖင့္ ဖန္ဆင္းေပးသနားထားပါသည္။ မိမိတို႔ကုိယ္တြင္ ဦးေႏွာက္၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ေပးထားၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အရည္အခ်င္း တစ္ခုစီရွိကာ ထိုအရာျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ကုိ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ ပါသည္။ ထုိသို႔ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ မိမိတို႔တြင္တာ၀န္ကိုယ္စိရွိပါသည္။ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ မိမိတို႔ပုိင္မဟုတ္ပါ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ပုိင္ေသာ၊ ဖန္တီးထားေသာ ခႏၶာျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၄င္းကုိ အနာတရျဖစ္ေစျခင္း၊ ေရာဂါစြဲကပ္ေစျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း စသည္တို႔မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေဆးမွင္ထုိးျခင္း၊ ပံုဆြဲျခင္း၊ ေဆး၀ါးထုိးသြင္းျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အသဲႏွင့္ကိုယ္တြင္း အဂၤါမ်ားကိုပ်က္စီးေစျခင္း၊ စသည္ မလုပ္ထုိက္ေသာအလုပ္မ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွစ္သက္ သည္မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔ကုိယ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သစၥာေစာင့္ထိန္းရမည္။

မိမိတို႔အား ေပးသနားသည့္ မ်က္လံုးမ်ားကိုလည္း ညအခါ အနားေပးၿပီး မနက္ပုိင္းတြင္ အသံုးခ်သင့္သည္။ ၄င္းအျပင္ အလႅာဟ္မႏွစ္သက္သည့္ အရာမ်ား၊ အျပာေရာင္ပံုႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ား စသည္တို႔ကို မၾကည့္သင့္ပါ။ ထိုနည္းအတုိုင္းပင္ မိမိတို႔၏ နားမ်ားကို အလႅာဟ္မႏွစ္သက္သည့္ အရာမ်ားကို နားေထာင္ျခင္းထက္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္နားေထာင္ျခင္း၊ အျခားအက်ဳိးရွိသည့္ အရာမ်ားကိုနားေထာင္ျခင္း၊ စသည္တုိ႔ကို လုပ္သင့္ပါသည္။ လက္မ်ားကို၄င္း၊ ေျခကို၄င္း ထုိနည္းအတုိင္း အက်ဳိးရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးခ်ၿပီး အက်ဳိးမရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးမခ်သင့္ပါ။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာ ၃၆ အာယသ္ေတာ္ ၆၅ တြင္ မိန္႔သည္မွာ ယေန႔ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သူတို႔၏ ႏုတ္ကို ပိတ္ပစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ လက္မ်ားသည္ ငါအရွင္အား စကားေျပာလိမ့္မည္။ ေျခေထာက္တို႔သည္ သူတုိ႔လိမ္လည္ခဲ့ သမွ်ကုိ သက္ေသခံလိမ့္မည္။ ထိုနည္းအတုိင္း ႏုတ္ကိုလည္း ခ်ဳိသာေသာစကား အက်ဳိးရွိသည့္စကားတို႔ ကိုသာ ေျပာၾကားသင့္ၿပီး သူမ်ားအေၾကာင္း မေကာင္းေျပာျခင္း၊ အက်ဳိးမျပဳသည့္ စကားမ်ားတြင္ အခ်ိန္ၿဖံဳးေနျခင္း စသည္တို႔ကို ေရွာင္သင့္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ကာ အသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို သစၥာရွိေၾကာင္း ျပသရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ အသင္သည္ မိမိႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယခုကဲ့သို႔ သစၥာရွိရွိျဖင့္ ဆက္ဆံၾကည့္လွ်င္ အက်ဳိးႏွစ္ခုရရွိရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ခုသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ကို လုိက္နာျခင္းအတြက္ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္တြင္ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခုသည္ ေလာေလာဆယ္ ဤေလာကတြင္ မိမိခႏၶာကုိယ္ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္း၊ အသက္ရွည္ အနာမဲ့ျခင္း အက်ဳိးကို ခံစားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။


No comments: