Wednesday, September 16, 2009

Surah 083 Al Mutaffifeen : The Cheaters


၀၈၃။ စူရာ မုသဖ္ဖိဖီးန္ း လိမ္လည္သူ က႑
(မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- ၃၆ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၈၃ း ၁။ အေလး၊ တင္းေတာင္း ခြက္ စသည္တို႕တြင္ မတရားခ်ိန္တြယ္သူတို႔သည္ ပ်က္စီးၾကရေပမည္။

၀၈၃ း ၂။ အၾကင္သူတို႔သည္ သူတပါးထံမွ ျခင္တြယ္ယူရာတြင္ အျပည့္ခ်ိန္ယူၾကသည္။

၀၈၃ း ၃။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔သည္ သူတပါးအား ျခင္တြယ္၍၄င္း၊ ခ်ိန္တြယ္၍၄င္းေပးၾကေသာအခါ ေလွ်ာ့၍ ေပးၾကသည္။

၀၈၃ း ၄။ ၄င္းတို႔သည္ မိမိတို႔မွာ ဧကန္အမွန္ ရွင္ျပန္ထၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို မယံၾကည္ၾက ေလသေလာ။

၀၈၃ း ၅။ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာေန႔တြင္။

၀၈၃ း ၆။ အၾကင္ေန႔တြင္ လူခပ္သိမ္းတိုပသည္ စၾကာ၀လာ ခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ ရပ္ၾကကုန္အံ့သတည္း။

၀၈၃ း ၇။ အလွ်င္းအမဟုတ္ စင္စစ္ ဒုစရိုက္က်ဴးလြန္ေသာသူတို႔၏ မွတ္တမ္းသည္ စစ္ဂ်္ဂ်ီးန္၌ရွိ၏။

၀၈၃ း ၈။ စစ္ဂ်္ဂ်ီးန္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း အသင္သိပါသေလာ။

၀၈၃ း ၉။ စစ္ဂ်္ဂ်ီးန္သည္ ေရးသားၿပီးျဖစ္ေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္တစ္အုပ္ပင္ျဖစ္သည္။

၀၈၃ း ၁၀။ ထိုေန႔တြင္ မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ၾကေသာသူတို႔သည္ ပ်က္စီးၾကရေပမည္။

၀၈၃ း ၁၁။ အၾကင္သူတို႔သည္ အစားေပးမည့္ေန႔ကို မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ၾကကုန္၏။

၀၈၃ း ၁၂ ။စင္စစ္ ယင္းအစားေပးမည့္ေန႔ကို က်ဴးေက်ာ္ငသူ၊ အလြန္ျပစ္မႈထင္ရွားေသာ သူသည္သာလွ်င္ မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ေလ့ရ၊ွိ၏။

၀၈၃ း ၁၃ ၄င္းတို႔၏ ေရွ႕၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္၏ အာယသ္ေတာ္မ်ား ဖတ္ၾကားေသာအခါ ဤသည္ေရွးလူေဟာင္း တို႔၏ ပံုျပင္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ၄င္းက ေျပာဆုိေလ့ရွိ၏။

၀၈၃ း ၁၄။ အလွ်င္းအဟုတ္၊ စင္စစ္မွာကား ၄င္းတို႔သည္ ဆည္းပူးလွ်က္ရွိခဲ့ၾကသည့္ ျပစ္မႈမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားေပၚ၌ ဖံုးလြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။

၀၈၃ း ၁၅။ အလွ်င္းမဟုတ္ ဧကန္မလြဲ ၄င္းတို႔သည္ ထိုေန႔တြင္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အား ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းကို ခံၾကရမည္သူမ်ားပင္ျဖစ္ၾကေပသည္။

၀၈၃ း ၁၆။ ထို႔ေနာက္ ဧကန္မလြဲ ၄င္းတို႔သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကရေပမည္။

၀၈၃ း ၁၇ ။ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔အား ဤသည္ အသင္တို႔က မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ေလ့ရွိခဲ့ေသာ အရာပင္ျဖစ္ သည္ဟုေျပာဆိုျခင္းခံရအံ့သတည္း။

၀၈၃ း ၁၈။ အလွ်င္းမဟုတ္ ဧကန္အမွန္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏မွတ္တမ္းမွာ အိလႅီယီးန္ ၌ရွိ၏။

၀၈၃ း ၁၉။ သို႔ေသာ္ အိလႅီယီးန္ ဟူသည္ အဘယ္အရာ ျဖစ္သည္ကို အသင္မည္သို႔ သိမည္နည္း။

၀၈၃ း ၂၀။ အိလႅီယီးန္ဟူသည္ကား ေရးသားၿပ၊ီးေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္ပင္ျဖစ္သည္။

၀၈၃ း ၂၁။ ယင္းမွတ္တမ္းစာအုပ္ကို အပါးေတာ္၌ ရွိကုန္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ၾကည့္ရႈၾက၏။

၀၈၃ း ၂၂။ ဧကန္မလြဲ သူေတာ္ေကာင္းတို႔မွာ ထာ၀ရသုခ၀ယ္ ရွိၾကေပမည္။

၀၈၃ း ၂၃။ ၄င္းတို႔သည္ သလြန္မ်ား အေပၚတြင္ စံျမန္ၾကမည္။

၀၈၃ း ၂၄။ အသင္သည္ ၄င္းတို႔၏မ်က္ႏွာ၀ယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစိုေျပျခင္းကို ခြဲျခားသိႏုိင္မည္။

၀၈၃ း ၂၅။ ၄င္းတို႔သည္ တံစိပ္ခပ္ထားေသာ အရက္အစစ္ကို တုိက္ေကၽြးျခင္းခံရမည္။

၀၈၃ း ၂၆ ။ထိုအရက္၏တံစိပ္မွာ ကတိုးျဖစ္၏။ ၿပိဳင္ဆိုင္သူတို႔သည္ ဤသည္ကိုပင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ရယူသင့္၏။

၀၈၃ း ၂၇ ။ ၄င္းအရက္၏ ေရာစပ္မႈမွာ တက္စ္နီးမ္ မွျဖစ္၏။

၀၈၃ း ၂၈။ တက္စ္နီးမ္ သည္ စမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူတို႔သည္ ၄င္းတက္စ္နီးမ္ မွပင္ ေသာက္သံုးၾကသည္။

၀၈၃ း ၂၉။ ဧကန္စင္စစ္ ျပစ္မႈၾကဴးလြန္သူတို႔သည္ မူ႕မင္န္ တို႔အေပၚ ရယ္ေမာခဲ့ၾကသည္။

၀၈၃ း ၃၀။ ထို႔အျပင္ ၄င္း မု႕မင္န္ တို႔ သူတို႔အနီးမွ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားသည့္အခါ မ်က္ရိပ္ျပကာ က်ီစယ္ေလ့ရွိ၏။

၀၈၃ း ၃၁။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔သည္ မိမိတို႔အိမ္သူအိမ္သားမ်ားထံ ျပန္ၾကေသာအခါ မု႕မင္န္တို႔အေၾကာင္း စၿမံဳ႕ျပန္ေျပာကာ ရယ္ေမာၾကကုန္၏။

၀၈၃ း ၃၂။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔သည္ မု႕မင္န္ တို႔ကို ေတြ႕ၾကေသာအခါ ဧကန္စင္စစ္ သူတို႔သည္ အမွန္ပင္ လမ္းလႊဲသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျပာၾက၏။

၀၈၃ း ၃၃။ စင္စစ္ ၄င္းတို႔သည္ မု႕မင္န္တို႔အေပၚ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအျဖစ္ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသူမ်ားမဟုတ္ေပ။

၀၈၃ း ၃၄။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ယေန႔ မု႕မင္န္တို႔သည္ ကာဖိရ္တို႔အေပၚ ရယ္ေမာၾကေပမည္။

၀၈၃ း ၃၅။ မု႕မင္တို႔သည္ သလြန္မ်ားထက္၀ယ္ စံျမန္းလ်က္ၾကည့္ရႈၾကေပမည္။

၀၈၃ း ၃၆။ ကာဖိရ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အျပဳအမူတို႔၏ အက်ဳိးကို ေပးဆပ္ျခင္းခံရၿပီးလား။

No comments: