Wednesday, December 16, 2009

Surah 037 As Saffat : Arranger၀၃၇။ စူရာ ဆြဖ္ဖာဟ္ း စီတန္းေနသူမ်ား က႑
( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၂၃၊ ၁၈၂ အာယသ္ေတာ္)

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။


၀၃၇ း ၁။ (ငါအရွင္ျမတ္သည္) အေနအထားက်နစြာ တန္းစီ မတ္တတ္ရပ္ၾကသူတုိ႔အား သက္ေသထူေတာ္ မူ၏။

၀၃၇ း ၂။ တစ္ဖန္ (ငါအရွင္ျမတ္သည္) ေငါက္ငမ္းလ်က္ ေမာင္းႏွင္သူတုိ႔အား သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၃၇ း ၃။ ထုိ႔ေနာက္တစ္ဖန္ (ငါအရွင္ျမတ္သည္) ဇစ္က္ရ္ ကမၼ႒ာန္းကုိ စီးျဖန္းသရဇၩာယ္ၾကသူတုိ႔အား (တစ္နည္း) က်က္မွတ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္သူတုိ႔အား သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၃၇ း ၄။ မလဲြဧကန္ အသင္တုိ႔၏ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ ရာအရွင္ကား တစ္ဆူတည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၃၇ း ၅။ (ထုိအရွင္ျမတ္သည္) မုိးေကာင္းကင္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမကုိလည္းေကာင္း၊ ယင္းမုိး ေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ပထ၀ီေျမႏွစ္ခုလံုး၏အၾကား၌ ရွိသမွ်တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္း စုိးပုိင္ေတာ္မူ ေသာအရွင္၊ ထုိမွတစ္ပါး ေနထြက္ရာ အရပ္မ်ားကုိ ဖန္ဆင္း စုိးပုိင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပ သတည္း။

၀၃၇ း ၆။ ဧကန္စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေအာက္ဆံုး ျဖစ္ေသာ မုိးေကာင္းကင္ကုိ ၾကယ္နကၡတ္မ်ားတည္း ဟူေသာ အဆင္အယင္ျဖင့္တန္ဆာဆင္ယင္ေတာ္ မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၇။ ၎ျပင္ (ငါအရွင္ျမတ္သည္) ႐ိႈင္တြာန္ မိစၦာေကာင္အသီးသီးမွ အကာအကြယ္ ျပဳလုပ္ေတာ္ မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၈။ ထုိ ႐ႈိင္တြာန္ မိစၦာေကာင္မ်ားသည္ အထက္ ေကာင္းကင္ရွိ ပရိပတ္ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ (သြားေရာက္) နားစြင့္ႏုိင္ျခင္း မရွိၾကသည့္ျပင္ ၎တုိ႔သည္ အဖက္ဖက္မွ (မီးေတာက္ၾကယ္ပ်ံျဖင့္) ပစ္ေပါက္ျခင္းကုိ ခံၾကရကုန္၏။

၀၃၇ း ၉။ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံၾကရလ်က္၊ ထုိမွတစ္ပါး ၎တုိ႔၌ ထာ၀စဥ္ခံၾကရအ့ံေသာျပစ္ဒဏ္သည္လည္း ရွိေပဦးမည္။

၀၃၇ း ၁၀။ သုိ႔ရာတြင္ အၾကင္ ႐ိႈင္တြာန္ မိစၦာေကာင္သည္ (သတင္းတစ္စံုတစ္ရာကုိ) ႐ုတ္တရက္ သုတ္ယူခဲ့မူ ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးေတာက္တစ္ခုသည္ ၎၏ ေနာက္သုိ႔ ထက္ၾကပ္မကြာလုိက္ခဲ့ေလ ေတာ့သတည္း။

၀၃၇ း ၁၁။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ၎တုိ႔အား ေမးျမန္းပါေလ။ ၎င္းတုိ႔အား ဖန္ဆင္းျခင္း သည္ ပုိ၍ခဲယဥ္းေလသေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ငါအရွင္ျမတ္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည့္ (ၾကယ္နကၡတ္၊ မုိးေကာင္းကင္၊ ပထ၀ီေျမ၊ အဖန္ဆင္းခံမ်ားအား ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း သည္ ပုိ၍ ခဲယဥ္းေလသေလာ)။ ဧကန္မလဲြ ငါ အရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အား ေစးကပ္ေသာ ေျမႀကီး ေျမေစးျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၂။ စင္စစ္မွာကား (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္ သည္ (၎တုိ႔၏ ျငင္းပယ္မႈေၾကာင့္) အံ့ၾသ၍ ေနေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တုိ႔မွာမူကား (အသင့္အား) ျပက္ရယ္သမႈ ျပဳၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၁၃။ ၎ျပင္ သတိေပးဆံုးမျခင္းကုိ ခံၾကရေသာ အခါ ၎တုိ႔သည္ တရားရၾကသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၃၇ း ၁၄။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔သည္ သက္ေသလကၡဏာ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကေသာအခါ၊ ျပက္ရယ္ ေျပာင္ေလွာင္ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၁၅။ ထုိမွတစ္ပါး ၎တုိ႔က ေျပာဆုိၾကကုန္၏။ ဤသည္ ထင္ရွားစြာေသာ ပၪၥလက္အတတ္ပညာမွ် သာ ျဖစ္ေပသည္။

၀၃၇ း ၁၆။ မည္သုိ႔နည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေသဆံုးၾကၿပီး ေျမႀကီးျဖစ္သြားၾကေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ရွင္ျပန္ထေစျခင္းကုိ ခံၾကရဦးမည္ေလာ။

၀၃၇ း ၁၇။ ၎ျပင္ ေရွးသူေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔၏အဘ၊ ဘုိး၊ ေဘးတုိ႔သည္လည္း (ရွင္ျပန္ထၾက ရဦးမည္ေလာ)။

၀၃၇ း ၁၈။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ေျပာၾကား ပါေလ။ ဟုတ္ေပသည္ (အသင္တုိ႔သည္ အမွန္ပင္ ရွင္ျပန္ထၾကရေပမည္)။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ ဂုဏ္ရည္ ေသးသိမ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကရေပဦးမည္။

၀၃၇ း ၁၉။ စင္စစ္မွာကား ယင္းသည္ ျပင္းထန္စြာေသာ အသံတစ္ခုမွ်သာလွ်င္ ျဖစ္ေပမည္။ ထုိအခါ ႐ုတ္တရက္ ၎တုိ႔သည္ (ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔စြာ) ၾကည့္႐ႈ လ်က္ ရွိၾကကုန္အံ့သတည္း။

၀၃၇ း ၂၀။ ထုိမွတစ္ပါး ၎တုိ႔က ေၾသာ္-ငါတုိ႔သည္ အက်ဳိးနည္း ပ်က္စီးၾကရေလျခင္း၊ ဤသည္ အစား ေပးမည့္ေန႔ပါတကားဟု ေျပာဆုိညည္းညဴၾကေပမည္။

၀၃၇ း ၂၁။ ဤကား မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ အသင္တုိ႔ ျငင္းပယ္ လ်က္ရွိခဲ့ၾကေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္မည့္ေန႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၃၇ း ၂၂။ (ထုိအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားအား မိန္႔ၾကားေတာ္မူေပမည္)။ အသင္ တုိ႔သည္ (မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ) ႏွိပ္စက္ကလူျပဳခဲ့ၾကေသာ သူတုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ ထုိသူတုိ႔ႏွင့္ ၀ါဒတူျဖစ္ၾက ေသာ အေဖာ္အဖက္တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ ထုိသူတုိ႔ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ စု႐ံုးၾကေလကုန္။

၀၃၇ း ၂၃။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားစြန္႔၍၊ တစ္ဖန္ အသင္ တုိ႔သည္ ၎တုိ႔အားလံုးကုိပင္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံု၏ လမ္းအတုိင္း ေခၚေဆာင္ သြားၾကေလကုန္။

၀၃၇ း ၂၄။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔အား (အနည္းငယ္) ဆုိင္းငံ့၍ထားၾကေလကုန္။ ဧကန္မလဲြ ၎တုိ႔သည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း ခံၾကရမည့္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၂၅။ အသင္တုိ႔သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ကူညီယုိင္းပင္းျခင္း မျပဳၾကေပသနည္း။

၀၃၇ း ၂၆။ စင္စစ္မွာကား ၎တုိ႔သည္ ထုိေန႔တြင္ ဦးေခါင္းၫႊတ္ခ် အညံ့ခံၾကေပမည္။၀၃၇ း ၂၇။ ထုိမွတစ္ပါး ၎တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးဖက္သုိ႔ တစ္ဦးလွည့္ကာ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းၾကေပမည္။

၀၃၇ း ၂၇။ ထုိမွတစ္ပါး ၎တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးဖက္သုိ႔ တစ္ဦးလွည့္ကာ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းၾကေပမည္။

၀၃၇ း ၂၈။ ၎တုိ႔ (အနက္မွ ေနာက္လုိက္မ်ား)က (ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား) ဧကန္စင္စစ္ အသင္တုိ႔သည္ အရွိန္အေစာ္ႀကီးစြာျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ လာေရာက္ေလ့ ရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာဆုိၾကေပမည္။

၀၃၇ း ၂၉။ (ထုိအခါ) ၎တုိ႔(အား ေခါင္းေဆာင္မ်ား)က ေျပာဆုိ ေျဖၾကားၾကေပမည္။ ထုိသုိ႔အလွ်င္းမဟုတ္။ စင္စစ္မွာကား အသင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ား မျဖစ္ခဲ့ၾကေပ။

၀၃၇ း ၃၀။ ထုိမွတစ္ပါး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၌ အသင္တုိ႔အေပၚ၀ယ္ ၾသဇာအာဏာ တစ္စံုတစ္ရာမွ်လည္း မရွိခဲ့ေပ။ စင္စစ္မွာကား အသင္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ပင္ လြန္စြာ ေသာင္းက်န္းဆုိးသြမ္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကေပသည္။

၀၃၇ း ၃၁။ အမွန္ေသာ္ကား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဧကန္အမွန္ (ျပစ္ဒဏ္၏) အရသာကုိ ျမည္းစမ္းမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ဟူေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏မိန္႔ၾကားခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔အားလံုးအေပၚ၌ မွန္ကန္ေၾကာင္း ထင္ရွားေလသည္။

၀၃၇ း ၃၂။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အသင္တုိ႔အား လမ္းလဲြေစခဲ့ၾကကုန္၏။ ဧကန္အမွန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္လည္း လမ္းလဲြသူမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၃၃။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စင္စစ္ဧကန္ ၎တုိ႔ အားလံုးသည္ ထုိေန႔တြင္ ျပစ္ဒဏ္၌ (ခံစား)သူမ်ား ပင္ ျဖစ္ၾကေပမည္။

၀၃၇ း ၃၄။ မလဲြဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အျပစ္ရွိသူ တုိ႔အား ဤအတုိင္းပင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေတာ္မူ၏။

၀၃၇ း ၃၅။ မုခ်ဧကန္ ၎တုိ႔မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ တစ္ပါး ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ အလွ်င္းမရွိဟု ၎တုိ႔အား ေျပာဆုိခဲ့ေသာအခါ ၎တုိ႔သည္ မာန္မာန ေထာင္လႊားေလ့ရွိခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၃၆။ ထုိမွတစ္ပါး ၎တုိ႔က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႐ူးသြပ္ ေသာကဗ်ာဆရာတစ္ဦး၏ေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ ဆည္းကပ္ ကုိးကြယ္ရာမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ၾကရ မည္ေလာဟု ေျပာဆုိေလ့ရွိၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၃၇။ စင္စစ္မွာကား ထုိ(တမန္ေတာ္ျမတ္)သည္ အမွန္တရားကုိ ယူေဆာင္ခဲ့သည့္ျပင္ (အျခားေသာ) ရစူလ္ တမန္ေတာ္ အေပါင္း တုိ႔အားလည္း (ဟုတ္မွန္ ေၾကာင္း) ယံုၾကည္ ေထာက္ခံခဲ့ေပသတည္း။

၀၃၇ း ၃၈။ ဧကန္မလြဲ အသင္တုိ႔အားလံုးသည္ နာက်င္ ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ျမည္းစမ္းၾကရမည့္သူမ်ား အမွန္ပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၃၉။ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔က်င့္မူလ်က္ ရွိခဲ့ၾကေသာအမႈကိစၥမ်ား၏ အစားေပးျခင္းကုိသာလွ်င္ ခံၾကရေပမည္။

၀၃၇ း ၄၀။ သုိ႔ရာတြင္ ေရြးျခယ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ၾကရေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကၽြန္မ်ားသည္၊

၀၃၇ း ၄၁။ ထုိသူတု႔ိအဖုိ႔မွာမူကား သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ အစာအာဟာရသည္ ရွိေပသည္။

၀၃၇ း ၄၂။ သစ္သီး၀လံမ်ားပင္၊ ထုိမွတစ္ပါး ၎တုိ႔သည္ ဂုဏ္အင္ ခ်ီးျမႇင့္ခံၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပမည္။

၀၃၇ း ၄၃။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဥယ်ာဥ္မ်ား၌၊

၀၃၇ း ၄၄။ သလြန္မ်ားထက္၀ယ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ထုိင္လ်က္ ရွိၾကေပမည္။

၀၃၇ း ၄၅။ ၎တုိ႔ေရွ႕၀ယ္ သြင္သြင္စီးလ်က္ရွိေသာ အရက္ျဖင့္ျပည့္လွ်ံေနေသာ ဖလားသည္ လွည့္ပတ္ လ်က္ရွိေခ်မည္။

၀၃၇ း ၄၆။ အေရာင္အေသြးျဖဴေသာ၊ ေသာက္သံုးသူအဖုိ႔ အရသာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ၊

၀၃၇ း ၄၇။ ထုိအရက္ေၾကာင့္ မူးေ၀ျခင္း-ေခါင္းခဲျခင္း လည္း ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိနည္းတူစြာ ယင္းအရက္ ေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ သတိလစ္ ၾကရမည္လည္း မဟုတ္ေပ။

၀၃၇ း ၄၈။ ထုိမွတစ္ပါး ၎တုိ႔ထံတြင္ မ်က္စိကုိ ေအာက္ သုိ႔ ႏွိမ့္ခ်ထားေသာ၊ မ်က္စိျပဴး၍ လွပေသာၾကင္ဘက္မ်ားလည္း ရွိၾကေပမည္။

၀၃၇ း ၄၉။ ထုိၾကင္ဘက္မ်ားမွာကား လွ်ဳိ႕၀ွက္ဖံုးအုပ္လ်က္ ထားရွိေသာ ဥမ်ားပမာ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့သတည္း။


၃၇ း ၅၀။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးဘက္သုိ႔ တစ္ဦးလွည့္ကာ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းၾကေပမည္။

၀၃၇ း ၅၁။ ၎တုိ႔အနက္ ေျပာဆုိသူတစ္ဦးက (ဤသုိ႔) ေျပာဆုိေပမည္။ ကၽြႏု္ပ္တြင္ အေဖာ္တစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ဖူး၏။

၀၃၇ း ၅၂။ ထုိအေဖာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္္အား ေျပာဆုိ(ေမးျမန္း) ေလ့ရွိ၏။ အသင္သည္လည္း (ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ ထမည့္ေန႔ကုိ) ယံုၾကည္ေထာက္ခံသူတစ္ဦး ျဖစ္ေလသေလာ။

၀၃၇ း ၅၃။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေသဆံုး၍(အသားအေရတုိ႔မွာ) ေျမႀကီးျဖစ္သြားၿပီးလွ်င္ အ႐ုိးမ်ားသာလွ်င္ က်န္ရစ္ ေသာအခါ အမွန္ပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အစားေပးျခင္း ခံၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၾကရမည္ေလာ။

၀၃၇ း ၅၄။ (ထုိအခါ) ထုိအရွင္ျမတ္သည္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ ေပမည္။ (တစ္နည္း) ဂ်ႏၷတ္ သုခဘံု၌ အတူရွိေန ေသာအေဖာ္တစ္ဦးက ေျပာဆုိေပမည္။ အသင္တုိ႔သည္ (ထုိအေဖာ္အား)ေခ်ာင္း၍ ၾကည့္လုိၾက ေလသေလာ။

၀၃၇ း ၅၅။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိသူသည္ ေခ်ာင္း၍ၾကည့္ေသာ အခါ ထုိအေဖာ္အား ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံု၏အလယ္၌ ေတြ႕ျမင္ေပမည္။

၀၃၇ း ၅၆။ (ထုိအခါ) ၎သည္ ထုိအေဖာ္အား (ဤသုိ႔) ေျပာဆုိေပမည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကစမ္ ဧကန္စင္စစ္ အသင္သည္ ကၽြႏု္ပ္အား ဖ်က္ဆီးလု နီးနီး ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

၀၃၇ း ၅၇။ အမွန္ေသာ္ကား အကယ္၍သာ ကၽြႏု္ပ္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ သာလွ်င္ မရွိခဲ့မူ အမွန္ပင္ ကၽြႏု္ပ္သည္လည္း ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းခံခဲ့ၾကရေသာသူတုိ႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္မည္သာ။

၀၃၇ း ၅၈။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေသဆံုးၾကအံ့ေသာ သူမ်ား မဟုတ္ေတာ့ၿပီေလာ။

၀၃၇ း ၅၉။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပထမအႀကိမ္ ေသဆံုးခဲ့ၾကျခင္း မွအပ၊ ၎ျပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံၾကရမည့္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၿပီ။

၀၃၇ း ၆၀။ ဧကန္မလဲြ ဤသည္ပင္လွ်င္ ႀကီးက်ယ္စြာေသာ ေအာင္ျမင္မႈတည္း။

၀၃၇ း ၆၁။ (ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကုိ) က်င့္မူ ေဆာက္တည္ၾကေသာသူတုိ႔သည္ ဤကဲ့သုိ႔ ေသာ (ေအာင္ျမင္မႈရယူရန္) အလုိ႔ငွာက်င့္မူ ေဆာက္ တည္ၾကရာသတည္း။

၀၃၇ း ၆၂။ ဤသည့္ဧည့္ခံပဲြသည္ ပုိမုိ၍ေကာင္းျမတ္ေလ သေလာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ရွားေစာင္းႀကီး ဆူးပင္သည္ ပုိမုိ၍ ေကာင္းျမတ္ေလသေလာ။

၀၃၇ း ၆၃။ ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းသစ္ပင္ ကုိ မတရားက်ဴးလြန္ၾကေသာ သူတုိ႔အဖုိ႔ စမ္းသပ္မႈ တစ္ရပ္ပင္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၆၄။ ဧကန္စင္စစ္ ၎မွာ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံု၏ အရင္း၌ေပါက္ေရာက္ေသာ သစ္ပင္တစ္ပင္ျဖစ္ေလ၏။

၀၃၇ း ၆၅။ ယင္းသစ္ပင္၏အသီးမွာ ႐ႈိင္တြာန္ မိစၦာ ေကာင္မ်ား၊ ေႁမြမ်ား၏ပါးပ်ဥ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ေပ၏။

၀၃၇ း ၆၆။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ဧကန္အမွန္ ၎တုိ႔သည္ ယင္း သစ္ပင္မွ အမွန္ပင္ စားသံုးၾကေပမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔သည္ ယင္းသစ္ပင္ျဖင့္ ၀မ္းဗုိက္မ်ားကုိ ျဖည့္ၾကေပမည္။

၀၃၇ း ၆၇။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိသူတုိ႔သည္ ၎၏အေပၚ၌ ၀ါ(ထုိအပင္ကုိ စားသံုးျဖည့္တင္းၿပီးေနာက္) က်ဳိက္က်ဳိက္ဆူပြက္ေသာေရေႏြးကုိ ေရာစပ္(၍ေသာက္ေစ) ျခင္းကုိ ခံၾကရေပမည္။

၀၃၇ း ၆၈။ ထုိ႔ေနာက္ ဧကန္မုခ် ၎တုိ႔သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံုသုိ႔ အမွန္ပင္ ျပန္ၾကရေပမည္။

၀၃၇ း ၆၉။ ဧကန္စင္စစ္ ၎တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏အဘ၊ ဘုိး၊ ေဘးတုိ႔အား လမ္းမွားသူမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၇၀။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ၎တုိ႔သည္ ထုိအဘ၊ ဘိုး၊ ေဘးတုိ႔၏ေျခရာမ်ားေပၚ၌ လ်င္ျမန္စြာ ေျပးေလွ်ာက္ ခဲ့ၾကေလသတည္း။

၀၃၇ း ၇၁။ အမွန္ေသာ္ကား မုခ်ဧကန္ ၎တုိ႔အလ်င္ လည္း ေရွးသူေဟာင္းတုိ႔အနက္ မ်ားစြာေသာသူတုိ႔မွာ လမ္းမွားခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၇၂။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဧကန္မလဲြ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ ၎တုိ႔တြင္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္သူတုိ႔အား ေစလႊတ္ ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၇၃။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္ သည္ သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ျခင္းခံခဲ့ၾကရေသာသူတုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးအက်ဳိးမွာ မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ႐ႈပါေလ။

၀၃၇ း ၇၄။ သုိ႔ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ကၽြန္မ်ားမွာမူကား (လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ၾကေပသတည္း)။

၀၃၇ း ၇၅။ ၎ျပင္ ဧကန္မလဲြ (နဗီတမန္ေတာ္) ႏူးဟ္ သည္ ငါအရွင္ျမတ္အား ဟစ္ေခၚခဲ့ေလရာ ငါ အရွင္ျမတ္သည္ (ႏူးဟ္၏ ပန္ၾကားခ်က္ကုိ) အဘယ္မွ် ေလာက္ ေကာင္းစြာ နားေထာင္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူဘိသနည္း။

၀၃၇ း ၇၆။ ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိႏူးဟ္အားလည္း ေကာင္း၊ ထုိႏူးဟ္၏ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ ပူပင္ေသာကမွ လြတ္ေျမာက္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။

၀၃၇ း ၇၇။ ထုိမွတစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိႏူးဟ္၏ အဆက္အႏြယ္ကုိသာလွ်င္ (မေသမေၾက မေပ်ာက္ မပ်က္) က်န္ရစ္ေစေတာ္မူခဲ့၏။
၀၃၇ း ၇၈။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေနာင္လာေနာက္သားတုိ႔တြင္ ထုိ ႏူးဟ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ (၎အား ေကာင္းမြန္စြာ သတိရေစျခင္းကုိ) ရွိေစေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၇၉။ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ား တြင္ ႏူးဟ္ ၏အေပၚ၀ယ္ စလာမ္ ခ်မ္းေျမ႕ သာယာမႈသည္ က်ေရာက္ပါေစ။

၀၃၇ း ၈၀။ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သူေတာ္ေကာင္း တုိ႔အား ဤနည္းအတုိင္းပင္ အစားေပးေတာ္မူ၏။

၀၃၇ း ၈၁။ ဧကန္စင္စစ္ ထုိႏူးဟ္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္ကုန္ေသာကၽြန္တုိ႔တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္၏။

၀၃၇ း ၈၂။ ထုိ႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အျခားေသာ သူတုိ႔အား ႏွစ္ျမႇဳပ္ေတာ္မူခဲ့ေပသတည္း။

၀၃၇ း ၈၃။ ထုိ႔ျပင္ ဧကန္မလဲြ ထုိ(နဗီတမန္ေတာ္) ႏူးဟ္၏လမ္းစဥ္ကုိလုိက္သူတုိ႔တြင္ (နဗီတမန္ေတာ္ အီဗ္ရာဟီမ္ သည္လည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္၏။

၀၃၇ း ၈၄။ (ျပန္လည္သတိရၾကေလကုန္၊) အၾကင္အခါ ၀ယ္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္သည္ (ဒိြဟသံသယ စေသာေရာဂါ မ်ား) ကင္းရွင္းေသာ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္တကြ မိမိအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ဘက္သုိ႔ လွည့္ခဲ့ ေလ၏။

၀၃၇ း ၈၅။ တစ္ရံေရာအခါ၀ယ္ ထုိ (နဗီတမန္ေတာ္) အီဗ္ရာဟီမ္သည္ မိမိဖခင္အားလည္းေကာင္း၊ မိမိ အမ်ဳိးသားတုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ ေျပာဆုိ (ေမးျမန္း) ခဲ့၏။ အသင္တုိ႔သည္ မည္သည့္အရာကုိ ကုိးကြယ္ ေနၾကသနည္း။

၀၃၇ း ၈၆။ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားစြန္႔၍ (မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္) ႀကံဖန္ျပဳလုပ္ထားေသာကုိးကြယ္ရာ မ်ားကုိ (ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ရန္) လုိလားၾကေလသေလာ။

၀၃၇ း ၈၇။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္တုိ႔သည္ မည္သုိ႔ ယူဆၾကေပသနည္း။

၀၃၇ း ၈၈။ ထုိ႔ေနာက္ အီဗ္ရာဟီမ္သည္ ၾကယ္နက္ၡတ္ မ်ားကုိ တစ္ခ်က္စူးစုိက္၍ ၾကည့္ခဲ့ေလ၏။၀၃၇ း ၈၉။ ထုိ႔ေနာက္ ဧကန္အမွန္ ငါသည္ စိတ္ ထိခုိက္သူ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေလ၏။

၀၃၇ း ၉၀။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔သည္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္၏ထံမွ ေက်ာခုိင္းလ်က္ လွည့္ျပန္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၉၁။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္သည္ ထုိအမ်ဳိးသား တုိ႔၏ ကုိးကြယ္ရာ(ဆင္းတု)မ်ားထံ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လွ်င္ (ဤသုိ႔)ေျပာဆုိခဲ့၏။ အသင္တုိ႔သည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ မစားၾကသနည္း။

၀၃၇ း ၉၂။ အသင္တုိ႔သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ စကားမေျပာၾကသနည္း။

၀၃၇ း ၉၃။ တစ္ဖန္ထုိအီဗ္ရာဟီမ္သည္ ယင္းဆင္းတု ေတာ္မ်ားအေပၚသုိ႔ အရွိန္ျပင္းစြာ သြားေရာက္၍ လက္ယာလက္ျဖင့္ ႐ုိတ္ခတ္ေလေတာ့၏။

၀၃၇ း ၉၄။ ထုိ႔ေနာက္ ၎အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထုိ အီဗ္ရာဟီမ္၏ထံသုိ႔ အေျပးအလႊားလာခဲ့ၾကေလသည္။

၀၃၇ း ၉၅။ ထုိအခါ ထုိသူ(အီဗ္ရာဟီမ္)က (ဤသုိ႔) ေျပာၾကားခဲ့၏။ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ထုလုပ္ထားၾကေသာအရာမ်ားကုိ ဆည္းကပ္ ကုိးကြယ္ ၾကေလသေလာ။

၀၃၇ း ၉၆။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သာလွ်င္ အသင္တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔ ျပဳလုပ္က်င့္မူၾကေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ (အားလံုးကုိပင္) ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၉၇။ ထုိ(အခါ) အမ်ဳိးသားတုိ႔က အသင္တုိ႔သည္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္၏အဖုိ႔ အေဆာက္အအံုတစ္ခုကုိ တည္ ေဆာက္ၿပီးလွ်င္၊ ၎အား မီးေတာက္မီးလွ်ံအတြင္းသုိ႔ ပစ္ခ်ၾကေလကုန္ ဟု ေျပာဆုိခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၉၈။ အခ်ဳပ္မွာ ၎တုိ႔သည္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေကာင္းေသာအႀကံအစည္ကုိ ႀကံရြယ္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အား (အေရး)နိမ့္ေစေတာ္မူခဲ့ေပသတည္း။

၀၃၇ း ၉၉။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္သည္ (ဤသုိ႔) ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ ဧကန္အမွန္ ငါသည္ ငါ့အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္သုိ႔ သြားေတာ့မည္။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ငါ့အား (လုိရာ ပန္းတုိင္သုိ႔) အမွန္ပင္ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူေပမည္။

၀၃၇ း ၁၀၀။ အုိ-ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္အား သူေတာ္ေကာင္း (သား)တစ္ေယာက္ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူပါ။

၀၃၇ း ၁၀၁။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္ အား ခႏ္ၲီတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသားေတာ္တစ္ပါး၊ (ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း) ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္းေပးေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၀၂။ ၎ေနာက္ ထုိသားေတာ္သည္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္ ႏွင့္အတူ သြားလာေျပးေလွ်ာက္ႏုိင္ေသာ အရြယ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္သည္ (ဤသုိ႔) ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ အို-ခ်စ္သား ငါသည္ ဧကန္မလဲြ အသင့္အား လွီးျဖတ္ေနသည္ကုိ အိပ္မက္တြင္ ဧကန္ အမွန္ ျမင္မက္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ မည္သုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆသနည္း စဥ္းစားပါေလ။ ထုိ(အခါ) သားေတာ္က အုိ-ခမည္းေတာ္၊ ခမည္းေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူျခင္းခံရေသာ အမိန္႔ေတာ္ ကုိသာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ၊ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလုိရွိေတာ္မူခ့ဲပါလွ်င္) ခမည္း ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အား ခႏ္ၲီတရား ထားရွိသူ တစ္ဦးအျဖစ္ အမွန္ပင္ ေတြ႕ရွိပါလိမ့္မည္ဟု ျပန္ၾကား ခဲ့ေလ၏။

၀၃၇ း ၁၀၃။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိ(သားအဖ) ႏွစ္ပါးလံုးသည္ အမိန္႔ေတာ္ကုိ လုိက္နာၿပီး ထုိအီဗ္ရာဟီမ္သည္ (လွီးျဖတ္ရန္) ထုိသားေတာ္အား ေမွာက္လ်က္ လဲွခဲ့ေလေသာအခါ။

၀၃၇ း ၁၀၄။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎အား (ဤသုိ႔) အသံျပဳ ေတာ္မူခဲ့၏။ အုိ-အီဗ္ရာဟီမ္၊

၀၃၇ း ၁၀၅။ ဧကန္မလဲြ အသင္သည္ အိပ္မက္ကုိ အမွန္ အကန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလၿပီ။ ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အား ဤနည္းအတုိင္းပင္ အစားေပးေလ့ရွိေတာ္မူ၏။

၀၃၇ း ၁၀၆။ ဧကန္မလဲြ ဤသည္ ထင္ရွားစြာေသာစမ္းသပ္ မႈတစ္ရပ္ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။

၀၃၇ း ၁၀၇။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ သတ္ျဖတ္အပ္သည့္သားေကာင္ တစ္ေကာင္ျဖင့္ (အစားထုိး၍) ထုိသားေတာ္အား ေရြးယူေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၀၈။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေနာင္လာေနာက္ သားတုိ႔တြင္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ (၎အား ေကာင္းမြန္စြာ သတိရျခင္းကုိ) ရွိေစေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၀၉။ အီဗ္ရာဟီမ္၏အေပၚ၀ယ္ စလာမ္ ခ်မ္းေျမ႕ သာယာမႈသည္ က်ေရာက္ပါေစ။

၀၃၇ း ၁၁၀။ ဧကန္မလဲြ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သူေတာ္ေကာင္း တုိ႔အား ဤနည္းအတုိင္းပင္ အစားေပးေလ့ရွိေတာ္မူ၏။

၀၃၇ း ၁၁၁။ ဧကန္စင္စစ္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္သည္ ငါအရွင္ျမတ္ ၏ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကကုန္ေသာ ကၽြန္တုိ႔အနက္ အပါအ၀င္ျဖစ္၏။

၀၃၇ း ၁၁၂။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္ အား အစ္ဟာက္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ နဗီတမန္ေတာ္ တစ္ပါး၊ သူေတာ္ေကာင္းတစ္ပါးျဖစ္မည့္အေၾကာင္း ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၁၃။ ထုိမွတစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္ ၏အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ အစ္ဟာက္ ၏အေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာေၾကာင္းကုိ ခ်ေပးသနားေတာ္ မူခဲ့၏။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး၏ သားေျမးတုိ႔အနက္ သူေတာ္ေကာင္းလည္းရွိ၏။ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ အထင္ အရွား ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳသူလည္းရွိေခ်သတည္း။

၀၃၇ း ၁၁၄။ ထုိမွတစ္ပါး မလဲြဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ (နဗီတမန္ေတာ္) မူစာ ၏အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ (နဗီတမန္ေတာ္) ဟာ႐ူန္ ၏အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၁၅။ ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိ မူစာ ႏွင့္ ဟာ႐ူန္ ႏွစ္ဦးတုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ ထုိႏွစ္ဦးတုိ႔ ၏အမ်ဳိးသားတုိ႔အား လည္းေကာင္း၊ ႀကီးက်ယ္စြာေသာ ပူပင္ေသာကမွ ကယ္တင္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၁၆။ ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အား ကူညီ ေစာင္မေတာ္မူခဲ့ရာ ၎တုိ႔သည္ပင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္သူ မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၁၁၇။ ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိမူစာႏွင့္ဟာ႐ူန္ ႏွစ္ဦးစလံုးကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ(ေတာင္ရာတ္) က်မ္းဂန္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၁၈။ ထုိမွတစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိမူစာႏွင့္ ဟာ႐ူန္ႏွစ္ဦးစလံုးအား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းကုိ ၫႊန္ၾကားျပသေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၁၉။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေနာက္လာေနာက္ သားတုိ႔တြင္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ (၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးစလံုးအား ေကာင္းမြန္စြာ သတိရျခင္းကုိ) ရွိေစေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၂၀။ စလာမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈသည္ မူစာ၏ အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ ဟာ႐ူန္၏အေပၚ၌လည္း ေကာင္း၊ က်ေရာက္ပါေစ။

၀၃၇ း ၁၂၁။ ဧကန္မလဲြ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတုိင္း ပင္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အား အစားေပးေလ့ရွိေတာ္မူ၏။

၀၃၇ း ၁၂၂။ ဧကန္စင္စစ္ ထုိႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ငါအရွင္ျမတ္ ၏ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကကုန္ေသာ ကၽြန္တုိ႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ၾက ကုန္သတည္း။

၀၃၇ း ၁၂၃။ ထုိမွတစ္ပါး ဧကန္စင္စစ္ အီလ္ယာစ္ သည္ ရစူလ္ တမန္ေတာ္တုိ႔တြင္ အမွန္ပင္ တစ္ဦး အပါ အ၀င္ျဖစ္၏။

၀၃၇ း ၁၂၄။ တစ္ရံေရာအခါ၀ယ္ အီလ္ယာစ္ သည္ မိမိ အမ်ဳိးသားတုိ႔အား (ဤသုိ႔) ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ (အခ်င္းတုိ႔၊) အသင္တုိ႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အား) မေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလသေလာ။

၀၃၇ း ၁၂၅။ အသင္တုိ႔သည္ အေကာင္းဆံုး ဖန္ဆင္းေတာ္ မူေသာ အရွင္ျမတ္အား စြန္႔ထားၾက၍ ဗအ္လ္ (ဟုမည္တြင္ေသာ ဆင္းတု)ကုိ ဟစ္ေခၚ(တသ ကုိး ကြယ္ဆည္းကပ္)ၾကေလသေလာ။

၀၃၇ း ၁၂၆။ အသင္တုိ႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္၊ ထုိနည္းတူစြာ အသင္တုိ႔၏ ေရွးေဟာင္းအဘ၊ ဘုိး၊ ေဘးမ်ားအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား (စြန္႔ထား ၾက၍)။

၀၃၇ း ၁၂၇။ သုိ႔တေစလည္း ၎တုိ႔သည္ ထုိ(နဗီတမန္ ေတာ္) အီလ္ယာစ္အား မုသာ၀ါဒီဟူ၍ စြပ္စဲြျငင္းပယ္ ခဲ့ၾကေပရာ၊ ဧကန္စင္စစ္ ၎တုိ႔သည္ (ငါအရွင္ျမတ္ ၏) ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သုိ႔ သြင္းျခင္းခံၾကရမည့္သူမ်ား အမွန္ပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၁၂၈။ သုိ႔ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရေလေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကၽြန္တုိ႔မွာမူကား (ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ခံစားၾကရေပမည္)။

၀၃၇ း ၁၂၉။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိအီလ္ယာစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာင္လာေနာက္သားတုိ႔တြင္ (၎အား ေကာင္းမြန္စြာ သတိရျခင္းကုိ) ရွိေစေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၃၀။ စလာမ္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာမႈသည္ အီလ္ယာစီန္ ၏အေပၚ၀ယ္ က်ေရာက္ပါေစ။

၀၃၇ း ၁၃၁။ ဧကန္မလဲြ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သူေတာ္ေကာင္း တုိ႔အား ဤနည္းအတုိင္းပင္ အစားေပးေလ့ရွိေတာ္မူ၏။

၀၃၇ း ၁၃၂။ စင္စစ္ဧကန္ ထုိ အီလ္ယာစီန္ သည္ ငါ အရွင္ျမတ္၏ သက္၀င္ယံုၾကည္ကုန္ေသာကၽြန္တုိ႔တြင္ တစ္ဦး အပါအ၀င္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၃၇ း ၁၃၃။ ထုိမွတစ္ပါး ဧကန္မလဲြ လူတ္ သည္လည္း ရစူလ္ တမန္ေတာ္တုိ႔တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေလ၏။

၀၃၇ း ၁၃၄။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိ လူတ္ အားလည္းေကာင္း၊ ထုိ လူတ္ ၏ အိမ္သူ အိမ္သား အားလံုးတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ကယ္တင္ေတာ္ မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၃၅။ သုိ႔ရာတြင္ အမယ္အုိတစ္ဦးမွာ က်န္ရစ္ခဲ့သူ တုိ႔တြင္ ပါ၀င္ခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၃၆။ ထုိ႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အျခားေသာ သူတုိ႔အား ဖ်က္ဆီးေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၃၇။ စင္စစ္ဆုိေသာ္ မုခ်ဧကန္ အသင္တုိ႔သည္ ေန႔အခါ၌ ၎တုိ႔၏(ပ်က္စီးေနေသာၿမိဳ႕ရြာ)အနီးမွ ျဖတ္သန္း သြားလာလ်က္ပင္ ရွိၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၁၃၈။ ထုိနည္းတူစြာ (အသင္တုိ႔သည္) ညဥ့္အခါ၌ လည္း (ျဖတ္သန္းသြားလာလ်က္ ရွိၾကေပသည္၊) သုိ႔ပါလ်က္ အသင္တုိ႔သည္ (မစဥ္းစားမဆင္ျခင္) မသိ နားမလည္ၾကေလသေလာ။

၀၃၇ း ၁၃၉။ ထုိမွတစ္ပါး ဧကန္အမွန္ ယူႏြတ္စ္ သည္လည္း ရစူလ္ တမန္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၄၀။ အခါတစ္ပါး၌ ထုိ ယူႏြတ္စ္ သည္ ကုန္စည္ အျပည့္တင္ထားေသာ သေဘၤာ၏အနီးသို႔ ေျပး၍ သြားခဲ့ေလ၏။

၀၃၇ း ၁၄၁။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိ ယူႏြတ္စ္ သည္ (သေဘၤာ သားမ်ား) မဲစာေရးတံခ်ရာတြင္ ပါ၀င္မဲခ်ေစခဲ့ရာ၊ ၎မွာ အေရး႐ံႈးနိမ့္သူ ျဖစ္ခဲ့ရေလ၏။

၀၃၇ း ၁၄၂။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိယူႏြတ္စ္သည္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိအျပစ္တင္လ်က္ရွိေနစဥ္ ငါးသည္ ၎အား မ်ဳိခဲ့ေလ၏။

၀၃၇ း ၁၄၃။ စင္စစ္ေသာ္ကား အကယ္၍သာ ထုိ ယူႏြတ္စ္ သည္ (ငါအရွင္ျမတ္) စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူ ေၾကာင္း ႁမြက္ဆုိသူ မျဖစ္ခဲ့မူ။

၀၃၇ း ၁၄၄။ အမွန္ပင္ ထုိ ယူႏြတ္စ္ သည္ ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တုိင္ေအာင္ ထုိငါး၏ ၀မ္းဗုိက္ထဲ၌ သာ ေနခဲ့ရေပမည္။

၀၃၇ း ၁၄၅။ ထုိ႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိ ယူႏြတ္စ္ အား လြင္တီးျပင္၌ခ်ေတာ္မူခဲ့ရာ ၎မွာ ႏြမ္းရိလ်က္ ရွိခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၄၆။ ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎၏အေပၚ၌ ႏြယ္တက္ေသာ အပင္တစ္ပင္ကုိ ေပါက္ေရာက္ေစေတာ္ မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၄၇။ ထုိ႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎အား (လူဦးေရ)တစ္သိန္း သို႔မဟုတ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိ အမ်ဳိးသားတုိ႔ထံ (ရစူလ္တမန္ေတာ္အျဖစ္) ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၃၇ း ၁၄၈။ ထုိအခါ ၎အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အီမာန္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔ အား သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတုိင္ေအာင္ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေပ သတည္း။

၀၃၇ း ၁၄၉။ ယခုေသာ္ အသင္သည္ ၎တုိ႔အား ေမးျမန္း ပါေလ။ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၌ သမီးမိန္းကေလးမ်ား ရွိၾက၍၊ ၎တုိ႔၌ မူကား သားယာက်္ားကေလးမ်ား ရွိၾကေလသေလာ။

၀၃၇ း ၁၅၀။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မလာအိ ကဟ္ ေကာင္းကင္တမန္တုိ႔အား မိန္းမမ်ားအျဖစ္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ သည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ သို႔ ၾကည့္႐ႈ လ်က္ ရွိခဲ့ၾကေလသေလာ။

၁၅၁။ ေကာင္းစြာ မွတ္ယူၾကေလကုန္။ ဧကန္အမွန္ ၎တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ လီဆယ္မႈျဖင့္သာ ေျပာဆုိ ေနၾကသည္။

၀၃၇ း ၁၅၂။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (သားသမီး) ေမြးဖြားေတာ္မူသည္ ဟု။ သုိ႔ရာတြင္ စင္စစ္ဧကန္ ၎တုိ႔သည္ မုသာ၀ါဒီမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၁၅၃။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သမီးမိန္းကေလး မ်ားအား သားေယာက္်ားကေလးမ်ားထက္ ဦးစားေပး ေတာ္မူခဲ့သေလာ။

၀၃၇ း ၁၅၄။ အသင္တုိ႔၌ မည္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိသနည္း။ အသင္တုိ႔သည္ မည္သုိ႔ အဆံုးအျဖတ္ ေပးၾကသနည္း။

၀၃၇ း ၁၅၅။ အသင္တုိ႔သည္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း မျပဳၾက ေလသေလာ။

၀၃၇ း ၁၅၆။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အသင္တုိ႔၌ ထင္ရွားစြာ ေသာသက္ေသ အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ ရွိေလသေလာ။

၀၃၇ း ၁၅၇။ သုိ႔ရွိခဲ့လွ်င္ အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ သစ္ၥာ ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကပါမူ မိမိတုိ႔၏က်မ္းဂန္ကုိ ယူလာ (တင္ျပ)ၾကေလကုန္။

၀၃၇ း ၁၅၈။ ထုိမွတစ္ပါး ၎တုိ႔သည္ (မိမိတုိ႔၏ စိတ္ကူး ျဖင့္) ထုိအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ဂ်င္န္(န္)သတၱ၀ါတုိ႔၏ အၾကား၀ယ္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္မႈကုိ ဖန္တီးခဲ့ၾကကုန္၏။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ဂ်င္န္(န္)သတၱ၀ါတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ မိမိတုိ႔မွာ (ျပစ္ဒဏ္၌) အမွန္ပင္ အဆင္သင့္ ေရာက္ရွိေစျခင္း ခံၾကရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကုိ ေကာင္းစြာ သိရွိၿပီး ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၁၅၉။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔ ႀကံဖန္ေျပာဆိုၾကသည္တုိ႔မွ လံုး၀ ကင္းရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူ၏။

၀၃၇ း ၁၆၀။ သုိ႔ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္ေသာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ကၽြန္မ်ားမွာမူကား (ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ ၾကကုန္အံ့သတည္း)။

၀၃၇ း ၁၆၁။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အသင္တုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔၏ ဆည္းကပ္ ကုိးကြယ္ရာတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း။

၀၃၇ း ၁၆၂။ အသင္တုိ႔သည္ (အားလံုးစု႐ံုးလ်က္ပင္) ထုိ အရွင္ျမတ္ဘက္မွ ေသြးေဆာင္ႏုိင္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ ၾကေပ။ (တစ္နည္း) ထုိအသင္တုိ႔၏ ကုိးကြယ္ရာဘက္သုိ႔ ေသြးေဆာင္ႏုိင္ၾကသူမ်ားမဟုတ္ၾကေပ။

၀၃၇ း ၁၆၃။ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံု၌ က်ေရာက္အံ့ေသာသူမွ တစ္ပါး အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ်ပင္။

၀၃၇ း ၁၆၄။ (ေကာင္းကင္တမန္မ်ား)က စင္စစ္ေသာ္ကား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အနက္ အသီးသီးအဖုိ႔ အဆင့္အတန္း တစ္ခုစီ သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္သည္။

၀၃၇ း ၁၆၅။ ၎ျပင္ ဧကန္မလဲြ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စီတန္း၍ ေနၾကသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သည္။

၀၃၇ း ၁၆၆။ ထုိမွတစ္ပါး ဧကန္စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္) စင္ၾကယ္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေၾကာင္း ႁမြက္ဆုိသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သည္။ (ဟု ဆုိၾကသည္)။

၀၃၇ း ၁၆၇။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဧကန္မလဲြ ထုိ(မုရွ္ရစ္က္) တုိ႔သည္ (ဤသုိ႔)ေျပာဆုိလ်က္ ရွိခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၃၇ း ၁၆၈။ ဧကန္အမွန္ အကယ္၍သာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ၌ ေရွးသူေဟာင္းတုိ႔၏ဆံုးမၾသ၀ါဒ တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့မူ။

၀၃၇ း ၁၆၉။ အမွန္ပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံၾကရ ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ကၽြန္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကမည္။

၀၃၇ း ၁၇၀။ သုိ႔ပါလ်က္ ၎တုိ႔သည္ ယင္းဆံုးမၾသ၀ါဒကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ၎တုိ႔သည္ မၾကာျမင့္မီပင္ သိရွိၾကရမည္။

၀၃၇ း ၁၇၁။ အမွန္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္ တမန္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကၽြန္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ငါအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္သည္ ေရွးဦး မဆြကပင္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ခဲ့ၿပီ။

၀၃၇ း ၁၇၂။ ဧကန္အမွန္ ၎တုိ႔သည္သာလွ်င္ ကူညီေစာင္မျခင္း ခံၾကရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း။

၀၃၇ း ၁၇၃။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္၏ တပ္မေတာ္သည္သာလွ်င္ လႊမ္းမုိးမည္ပင္။

၀၃၇ း ၁၇၄။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ၎တုိ႔အား အခ်ိန္ကာလ အနည္းငယ္တုိင္ေအာင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ေနပါေလ။

၀၃၇ း ၁၇၅။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္သည္ ၎တုိ႔အား ၾကည့္ ေနပါေလ။ ထုိ႔ေနာက္ မၾကာျမင့္မီပင္ ၎တုိ႔သည္ လည္း ျမင္ၾကရေပမည္။

၀၃၇ း ၁၇၆။ ၎တုိ႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္ကုိ အလ်င္စလုိ ေတာင္းဆုိၾကေလသေလာ။

၀၃၇ း ၁၇၇။ စင္စစ္ေသာ္ကား ယင္းျပစ္ဒဏ္သည္ ၎တုိ႔ ၏အိမ္၀င္းထဲ၌ က်ေရာက္လာေသာအခါ သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ျခင္းခံၾကရေသာသူမ်ား၏ နံနက္အခ်ိန္ပင္ အခ်ိန္မွာ အလြန္ဆုိးရြားလွေသာ နံနက္အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ခ်ိမ့္မည္။

၀၃၇ း ၁၇၈။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ ၎တို႔ အား အခ်ိန္ကာလ အနည္းငယ္တုိင္ေအာင္ လ်စ္လ်ဴ၍ ေနပါေလ။

၀၃၇ း ၁၇၉။ ထုိ႔ျပင္ အသင္သည္ ၾကည့္၍သာေနပါေလ။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔သည္လည္း မၾကာျမင့္မီပင္ ျမင္ၾက ရကုန္အံ့သတည္း။

၀၃၇ း ၁၈၀။ အသင့္အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ၊ အနႏၲဂုဏ္ထူးရွင္ ျဖစ္ေတာ္္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔ ႀကံဖန္ေျပာဆုိၾကသည္တုိ႔မွ လံုး၀ ကင္းရွင္း စင္ၾကယ္ေတာ္မူပါဘိတကား။

၀၃၇ း ၁၈၁။ ၎ျပင္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာမႈသည္ ရစူလ္ တမန္ေတာ္တုိ႔အေပၚ၀ယ္ က်ေရာက္ပါေစေသာ္။

၀၃၇ း ၁၈၂။ ထုိမွတစ္ပါး ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ အလံုးစံုတုိ႔သည္ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ႏွင့္သာ အပ္စပ္ေပ သတည္း။

No comments: