Thursday, February 18, 2010

Surah 022 Haj : The Pilgrimage


၀၂၂ း စူရာ ဟဂ်္ း ဟဂ်္ျပဳျခင္း က႑( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၁၇၊ ၇၈ အာယသ္ေတာ္)

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။


၀၂၂ း ၁။ အို...လူခပ္သိမ္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ ႐ိုေသၾကေလကုန္။ ဧကန္စင္စစ္ ကိယာမတ္၏ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္းသည္အႀကီးအက်ယ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ကိစၥတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။

၀၂၂ း ၂။ ယင္းေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္းကို အသင္တို႔ ေတြ႕ျမင္ၾကေသာေန႔တြင္ ႏို႔တိုက္ေသာမိခင္တိုင္းသည္ မိမိႏို႔ တိုက္လ်က္ရွိေသာ ကေလးကို (လံုး၀) ေမ့ေလ်ာ့၍ သြားေပမည္။ ၎ျပင္ သေႏၶရွိသူတိုင္းသည္လည္း (ေၾကာက္႐ြ႕ံထိတ္လန္႔ကာ) မိမိ၌ရွိေသာ သေႏၶေလွ်ာ က်ေပမည္။ ထိုမွတပါး အသင္သည္ လူတို႔အား မူးယစ္ေတြေ၀ မိန္းေမာေနသူမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ေပမည္။ စင္စစ္၎တို႔သည္ မူးယစ္ေတြေ၀ မိန္းေမာေနသူမ်ား (အလ်င္း)မဟုတ္ သို႔ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္ကား ျပင္းထန္လွေပသတည္း။

၀၂၂ း ၃။ စင္စစ္ လူတို႔အနက္ အၾကင္သို႔ေသာသူလည္း ရွိ၏။ ထိုသူသည္ အသိပညာမရွိဘဲလ်က္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းအခံုျပဳသည္။ ၎ျပင္ ထိုသူသည္ ဆိုးသြမ္းပုန္ကန္ေသာ ““႐ႈိင္တြာန္”” မိစၦာေကာင္ အသီးသီး၏ ေနာက္သို႔လိုက္သည္။

၀၂၂ း ၄။ (အမွန္ေသာ္ကား) ထို ““႐ိႈင္တြာန္”” မိစၦာေကာင္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ စီရင္ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည္မွာ မည္သူမဆို ယင္း ““႐ႈိင္တြာန္”” မိစၦာေကာင္အား အေဆြခင္ပြန္း ျပဳလုပ္ခဲ့မူ ယင္း ““႐ိႈင္တြာန္”” မိစၦာေကာင္သည္ ထိုသူအားလမ္းမွားေစျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုသူအား အလွ်ံေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေသာငရဲမီး၏ ျပစ္ဒဏ္သို႔ လမ္းညႊန္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဧကန္မလြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု စီရင္ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၂၂ း ၅။ အို-လူခပ္သိမ္းတို႔၊ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ ရွင္ျပန္ထျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒြိဟသံသယ ျဖစ္ေနၾကပါလွ်င္ (အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလးနက္စြာ စဥ္းစား၍ ၾကည့္ၾကေလကုန္)။ ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ ေရွ႕၀ယ္ (မိမိတန္ခိုးေတာ္ကို) ထင္ရွားေစျခင္းငွာ အသင္တို႔အား (ပထမေသာ္)ေျမႀကီးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ သုတ္ရည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေသြးခဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အဂၤါစံုလင္ ပံုက်ေသာ အသားတံုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဂၤါမစံု ပံုမက်ေသာ အသားတံုးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ (အဆင့္ဆင့္) ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သားအိမ္မ်ားတြင္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူသည္ကို (သုတ္ရည္ကို) သတ္မွတ္ပိုင္းျခားအပ္ေသာ အခ်ိန္ကာတိုင္ေအာင္ တည္ေစေတာ္ မူၿပီးေနာက္ အသင္တို႔အား (အမိ၀မ္းတြင္းမွ အျပင္သို႔ ႏို႔စို႔အရြယ္)ကေလးသူငယ္အျဖစ္ ထြက္ေစေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ လူလားေျမာက္ေသာအရြယ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ၾကရန္ (ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေမြးျမဴေတာ္မူျပန္၏။) ၎ျပင္ အသင္တို႔အနက္ (အရြယ္မေရာက္ လူလားမေျမာက္မီ ပင္) အသက္ေသဆံုးရသူလည္းရွိ၏။ ထိုနည္းတူစြာ အသင္တို႔တြင္ အယုတ္ညံ့ဆံုးေသာ အသက္အရြယ္သို႔ ျပန္ေရာက္ရေသာသူလည္းရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ (အရာရာကို) သိရွိၿပီး ေနာက္ေသာ္မွပင္ မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် မသိႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ထိုမွတပါး အသင္သည္ ပထ၀ီေျမကို ေသြ႕ေျခာက္လ်က္ ေတြ႕ျမင္ေလသည္။ တစ္ဖန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းပထ၀ီေျမေပၚ၀ယ္ (မိုး)ေရကို (ရြာသြန္း၍) က်ေစေတာ္မူေသာအခါ ယင္းေျမ(မွ သစ္ပင္၀ါးပင္မ်ား) ေပါက္ေရာက္ လႈပ္ရွားလာေလ သည္။ ထို႔ျပင္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေလသည္။ ထို႔ျပင္ အထူးႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ျဖစ္ေသာ (သစ္သီးသစ္ဥ ေကာက္ပဲ သီးႏွံ) အမ်ိဳးအစား အသီးသီးတို႔ကို ေပါက္ေရာက္ေစေလသည္။

၀၂၂ း ၆။ ဤသည္တို႔ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းကား ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အမွန္တည္ရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဧကန္အမွန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ေသသူအေပါင္းကို ရွင္ေစေတာ္မူမည့္အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မလြဲဧကန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေခ်သည္။

၀၂၂ း ၇။ ထိုမွတပါး ဧကန္မလြဲ ကိယာမတ္သည္လည္း (မုခ်) ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကိယာမတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယံုမွားသံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရာ အလ်င္းမရွိၿပီ။ ၎ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သခ်ႋဳင္းမ်ားတြင္ ရွိသူတို႔ကို ဧကန္စင္စစ္ ရွင္ျပန္ထေစေတာ္မူမည္ ျဖစ္သတည္း။

၀၂၂ း ၈။ စင္စစ္ လူတို႔တြင္ အသိပညာ လံုး၀မရွိဘဲ လ်က္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ သက္ေသထင္ရွား တင္ျပခ်က္မွ်မရွိဘဲလ်က္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ ရွင္းလင္းေစေသာ က်မ္းဂန္မွ် မရွိဘဲလ်က္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းအခံု ျပဳတတ္သူလည္း ရွိေပသည္။

၀၂၂ း ၉။ (မာန္မာနေထာင္လႊားကာ) မိမိလည္ပင္းကို လိမ္လ်က္ (သူတပါးတို႔အားလည္း) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္မွ လြဲမွားေစျခင္းငွာ ထိုသူ၌(ဤ) ပစၥဳပၸန္ေလာကတြင္လည္း က်ိဳးယုတ္ရွက္ရျဖစ္ျခင္း သည္ရွိ၏။ ““ကိယာမတ္”” ရွင္ျပန္ထမည့္ ေန႔တြင္လည္း ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူအား (ကၽြမ္းေလာင္ေစ ေသာ ငရဲ)မီး၏ ျပစ္ဒဏ္ကို ျမည္းစမ္းေစေတာ္မူမည္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၂၂ း ၁၀။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အသင္၏ လက္ႏွစ္ဖက္သည္ တင္ကူး၍ပို႔ခဲ့ေသာ (ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ား) ေၾကာင့္ပင္။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (မိမိ)ကၽြန္မ်ားအား ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳေတာ္မူေသာအရွင္ မဟုတ္ၿပီ။

၀၂၂ း ၁၁။ ၎ျပင္ လူတို႔တြင္ ေဘးအစြန္းဖ်ား၌ (ရပ္ တည္၍)အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ခ၀ပ္ကိုးကြယ္သူ လည္းရွိေပသည္။ တဖန္ အကယ္၍ ထိုသူ၌အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္စံုတစ္ရာ သက္ေရာက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ထိုသူသည္ ထိုအေျခအေနကို ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ထိုသူ၌ စမ္းသပ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ သက္ေရာက္ခဲ့မႈ ထိုသူသည္ မိမိမ်က္ႏွာ လွည့္၍ ျပန္သြားခဲ့ေလသည္။ ထိုသူသည္ (ဤ)ပစၥကၡ ေလာကီဘ၀ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ကို လည္းေကာင္း၊ (ႏွစ္ခုစလံုးကိုပင္) လက္လြတ္ ဆံုး႐ႈံး ခဲ့ေလသည္။ ဤသည္ ထင္ရွားေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ ပင္တည္း။

၀၂၂ း ၁၂။ (စင္စစ္ေသာ္ကား) ထိုသူသည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အားစြန္႔၍ မိမိအား အက်ိဳးယုတ္ေစႏိုင္ျခင္း မရွိေသာအရာကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိအား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ျခင္းမရွိေသာအရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဟစ္ေခၚလ်က္ရွိေပသည္။ ဤကား (အမွန္တရားႏွင့္) အလြန္ေ၀းလံေသာ လမ္းမွားျခင္းပင္။

၀၂၂ း ၁၃။ (အမွန္စင္စစ္) ထိုသူသည္ အၾကင္အရာကို ဟစ္ေခၚလ်က္ရွိေပသည္။ ထိုအရာ၏ အက်ိဳးယုတ္ေစမႈသည္ ၎၏အက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းထက္ ပိုမို၍ပင္ နီးကပ္လ်က္ရွိေပသည္။ စင္စစ္ (ထိုသူဟစ္ေခၚလ်က္ ရွိေသာအရာမွာမူကား) အလြန္ယုတ္ညံ့ေသာ ၾကည့္႐ႈ ေထာက္မသူ၊ ၎ျပင္ အလြန္ယုတ္ညံ့ေသာ အေဆြ ခင္ပြန္းပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၂၂ း ၁၄။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သက္၀င္ယံုၾကည္ၿပီး ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကို က်င့္မူေဆာက္တည္ ၾကကုန္ေသာသူတို႔အား အၾကင္ ဥယ်ာဥ္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။ ထိုဥယ်ာဥ္မ်ားေအာက္မွ စမ္းေရေခ်ာင္းမ်ားသည္ စီးေတြလ်က္ ရွိၾကေပမည္။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိရည္ရြယ္ေတာ္မူေသာကိစၥကို (ၿပီးေျမာက္ေအာင္) ျပဳလုပ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၂ း ၁၅။ မည္သူမဆို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုရစူလ္တမန္ေတာ္(မုဟမၼဒ္)အား (ဤ)ပစၥကၡ မ်က္ေမွာက္ေလာကတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တမလြန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အလ်င္း အကူအညီေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆလွ်က္ရွိလွ်င္ ထိုသူသည္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို မိုးေကာင္းကင္အထိ ဆန္႔တန္း ဆြဲခ်ိတ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ ၎သည္ (ယင္းအကူအညီ ကို) ျဖတ္ေတာက္ (ရပ္စဲေစ)ရမည္။ (တစ္နည္း) ထိုသူသည္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကုိ (ယူကာ) မိမိလည္ပင္းကုိ ခ်ည္၍ (အိမ္)ေခါင္မုိးအထိ ဆြဲငင္ ဆန္႔တန္းၿပီးေနာက္ (မိမိလည္မ်ိဳကို)ညႇစ္သတ္ရမည္။ တစ္ဖန္ မိမိႀကံစည္ခ်က္သည္ (မိမိအား) အမ်က္ထြက္ေစေသာ ကိစၥကုိ ေပ်ာက္လြင့္ေစသေလာဟု စဥ္းစား ဆင္ျခင္၍ ၾကည့္ရေပမည္။

၀၂၂ း ၁၆။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဤနည္းအတိုင္းပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ထင္ရွားလွစြာေသာ သက္ေသလကၡဏာ အာယတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိရည္စူးေတာ္မူေသာ သူအား တရားလမ္းမွန္ကို ညႊန္ျပေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၂ း ၁၇။ ဧကန္စင္စစ္ ““မုအ္မင္န္”” သက္၀င္ယံုၾကည္ သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေရ၀တီဘာသာ၀င္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ဆြာဗီတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ နဆြ္ရာနီ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မအီဂ်ဴစီ (မီးကိုးကြယ္သူ) တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ““မုရွ္ရစ္က္”” တစ္စံုတစ္ရာကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ကိုးကြယ္သူတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မလြဲဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ““ကိယာမတ္”” ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္ ၎တို႔ စပ္ၾကား၀ယ္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို (မ်က္ျမင္ ဒိ႒) သိျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၂ း ၁၈။ ဧကန္မလြဲ မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ ရွိသူတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌ရွိသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေနသည္လည္းေကာင္း၊ လသည္လည္းေကာင္း၊ ၾကယ္နကၡတ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ တိရစၦာန္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားသာလွ်င္ ဦးခ်ၾကသည္ကို အသင္သည္ မသိပါသေလာ။ သို႔ရာတြင္ (လူတို႔အနက္) ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာသူတို႔အေပၚ၌ ျပစ္ဒဏ္သည္ အတည္ျဖစ္ေလၿပီ။ စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သူအားမဆို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဂုဏ္အသေရ ယုတ္ညံ့ေစေတာ္မူပါလွ်င္၊ ထုိသူအား (ဂုဏ္အသေရ) ခ်ီးျမႇင့္မည့္သူဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရွိေတာ့ၿပီ။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူသည္ကို ျပဳလုပ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

၀၂၂ း ၁၉။ ဤအုပ္စုႏွစ္စုကား မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားခဲ့ ၾကေသာအုပ္စုႏွစ္စုပင္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေသာသူတို႔အဖို႔ မီးျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားသည္ ကိုက္ညႇပ္ (ခ်ဳပ္စပ္)ၿပီး ျဖစ္ေပမည္။ (ထို႔ျပင္) ၎တို႔၏ဦးေခါင္းမ်ားထက္မွ က်ိဳက္က်ိဳက္ဆူေသာေရ သြန္းေလာင္းျခင္းခံရမည္။

၀၂၂ း ၂၀။ ထိုေရေၾကာင့္ ထိုသူတို႔၏ ၀မ္းဗိုက္မ်ား၌ ရွိေသာအရာ (အူသိမ္အူမ၊ အသည္း၊ ႏွလံုး) စသည္ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အသားအရည္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အရည္ေပ်ာ္၍ သြားၾကေပမည္။

၀၂၂ း ၂၁။ ထိုမွတပါး ၎တို႔အဖို႔ သံတုတ္မ်ားလည္း ရွိၾကေပမည္။

၀၂၂ း ၂၂။ ၎တို႔သည္ ဒုကၡဆင္းရဲမႈေၾကာင့္ ယင္း (ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံု)မွ ထြက္ရန္ႀကံရြယ္ၾကသည့္အခါတိုင္း၊ ယင္း(ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံု)ထဲသို႔ပင္ ျပန္လည္ပို႔ ျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။ ထို႔ျပင္ (ေကာင္းကင္တမန္မ်ား က ၎တို႔အား ယခုေသာ္) အသင္တို႔သည္ မီး၏ ျပစ္ဒဏ္ကိုပင္ ျမည္းစမ္းလ်က္ရွိၾကေလကုန္ (ဟု ေျပာဆိုၾကအံ့သတည္း။)


၀၂၂ း ၂၃။ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည့္ျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကိုလည္း က်င့္မူေဆာက္တည္ခဲ့ၾကကုန္ေသာ သူတို႔အား အၾကင္ဥယ်ာဥ္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ေစေတာ္ မူေပမည္။ ထိုဥယ်ာဥ္မ်ားေအာက္မွ ေခ်ာင္းမ်ား စီးေတြ လ်က္ရွိၾကေပမည္။ ထိုသူသည္ ယင္းဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ ေရႊလက္ေကာက္ (လက္ေမာင္းပတ္)မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုလဲမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း တန္ဆာဆင္ယင္ ေပးျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။ ထိုမွတပါး ယင္းဥယ်ာဥ္ မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ၀တ္စားတန္ဆာမ်ားသည္ ပိုး အ၀တ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေခ်မည္။

၀၂၂ း ၂၄။ စင္စစ္ ၎တို႔သည္ (ဤပစၥကၡဘ၀တြင္) စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာစကား (ကလိမတ္ တြိဳက္ယိဗဟ္)ကိုလည္း ညႊန္ၾကားျပသျခင္း ခံခဲ့ၾကရေလသည္။ ထိုမွတပါး ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳျခင္းကို ခံယူထိုက္ ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္ကိုလည္း ညႊန္ ၾကားျပသျခင္း ခံခဲ့ၾကရကုန္သတည္း။

၀၂၂ း ၂၅။ ဧကန္စင္စစ္ အၾကင္သူတို႔သည္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည့္ျပင္ (သူတပါးတို႔အားလည္း) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္မွ လည္းေကာင္း၊ အၾကင္႐ိုေသအပ္ေသာ မတ္စ္ဂ်ိဒ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း ေတာ္မွလည္းေကာင္း၊ ပိတ္ပင္တားဆီးၾကကုန္၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ယင္း၌ အၿမဲေနထိုင္ေသာသူ၊ ျပင္ပမွ (ေခတၱခဏ) လာေရာက္ေသာသူဟူ၍ (ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ) လူသား တို႔အဖို႔ ညီတူညီမွ် (အခြင့္အေရးခံစားရာ ဗဟိုဌာန) အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားေတာ္မူခဲ့၏။ သို႔ရာတြင္မူကား မည္သူမဆို ယင္းဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္၌ တစ္စံုတစ္ရာ အယူ၀ါဒေဖာက္ျပန္မႈ၊ တစ္စံုတစ္ရာ မတရားမႈကို [(တစ္နည္း) တစ္စံုတစ္ရာ အယူ၀ါဒ ေဖာက္ျပန္မႈကို မတရားသျဖင့္] ႀကံရြယ္သည္ရွိေသာ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူအား နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ျမည္းစမ္း ေစေတာ္ မူအ့ံသတည္း။

၀၂၂ း ၂၆။ ထိုမွတပါး (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊ ျပန္လည္ သတိရပါေလ၊) တစ္ရံေရာအခါ၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ (နဗီတမန္ေတာ္) အီဗ္ရာဟီမ္အား (ထူးျမတ္ ေသာ)အိမ္ေတာ္၏ေနရာကိုညႊန္ျပ၍ ေပးေတာ္မူခဲ့၏။ (ထို႔ေနာက္ ဤသို႔ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့၏။ အို- အီဗ္ရာဟီမ္) အသင္သည္ မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာ ကိုပင္ ငါအရွင္ျမတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ (ႏိႈင္းယွဥ္ကိုးကြယ္) ျခင္းကို မျပဳပါေလႏွင့္။ ထို႔ျပင္ အသင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ (ထူးျမတ္လွေသာ) အိမ္ေတာ္ကို တြ၀ါဖ္လွည့္သူတို႔အဖို႔လည္းေကာင္း၊ “ကိယာမ္” ရပ္သူတို႔အဖုိ႔လည္းေကာင္း၊ “႐ုကူအ္” ဦးညြတ္သူတို႔ ႏွင့္ “စဂ်ီဒဟ္” ပ်ပ္၀ပ္ ဦးခ်သူတို႔အဖို႔လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္၍ထားရွိပါေလ။

၀၂၂ း ၂၇။ ၎ျပင္ အသင္သည္ လူခပ္သိမ္းတို႔အား (ထူးျမတ္လွစြာေသာ ယင္းအိမ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ဖူးေျမာ္) ဟဂ်္ျပဳၾကရန္ ေၾကညာ (ဖိတ္ေခၚ)ပါေလ။ (ထိုအခါ) လူတို႔သည္ အလြန္ေ၀းလံေသာ လမ္းခရီး တိုင္းမွ ေျခက်င္လည္းေကာင္း၊ က်ံဳလွီပိန္ခ်ံဳးေသာ ကုလားအုတ္ အသီးသီးေပၚ၌ စီးနင္း၍လည္းေကာင္း၊ အသင့္ထံသို႔ လာေရာက္ၾကေပမည္။

၀၂၂ း ၂၈။ မိမိတို႔အဖို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိၾကအံ့ေသာငွာလည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏နာမံေတာ္ကို ထိုအရွင္ျမတ္က မိမိတို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေျခေလးေခ်ာင္း တိရစၦာန္အေပၚ၌ သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင (ရြတ္ဖတ္) တသ ၾကအံ့ေသာငွာလည္း ေကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ (တမန္ေတာ္ျမတ္၏ တပည့္သား တို႔၊) အသင္တို႔သည္လည္း ယင္းတိရစၦာန္မ်ားအနက္မွ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း စားသံုးၾကေလကုန္။ မရွိဆင္းရဲေသာ ဒုက္ၡိတမ်ားအားလည္း ေကၽြးေမြးၾကေလကုန္။

၀၂၂ း ၂၉။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ေၾကးေညႇာ္ကို (သုတ္သင္) ပယ္ရွားၾကရမည္။ထို႔ျပင္ မိမိတို႔၏ (တာ၀န္မ်ား) အဓိ႒ာန္မ်ားကို ၿပီးဆံုးေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ ထိုမွတပါး ေရွးက်ေသာအိမ္ (ကအ္ ဗဟ္ေက်ာင္း)ေတာ္ကို တြ၀ါဖ္ လွည့္ၾကရမည္ျဖစ္ေခ် သတည္း။

၀၂၂ း ၃၀။ (အမိန္႔ေတာ္သည္) ဤသည္ပင္၊ စင္စစ္ေသာ္ ကား မည္သူမဆို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႐ိုေသအပ္ေသာ အမိန္႔ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ႐ိုေသခန္႔ညားပါလွ်င္ ယင္း႐ိုေသခန္႔ညားမႈသည္ ထိုသူအဖို႔ ၎အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံ ေတာ္တြင္ အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ စင္စစ္ အသင္တို႔ေရွ႕၀ယ္ ဖတ္ၾကားေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာတိရစၦာန္ မ်ားမွတစ္ပါး က်န္ေျခေလးေခ်ာင္း တိရစၦာန္မ်ားကို
အသင္တို႔အဖို႔ ““ဟလာလ္”” တရား၀င္ (စားသံုး) ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေခ်သည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ဆင္းတုမ်ားတည္းဟူေသာ အညစ္အေၾကးမွ ေရွာင္ရွား ၾကေလကုန္။ ထိုမွတပါး အသင္တို႔သည္ မုသား ေျပာဆိုျခင္းမွလည္း ၾကည္ေရွာင္ၾကေလကုန္။

၀၂၂ း ၃၁။ (တစ္ဆူတည္းေသာ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ တစ္စိတ္တစ္လက္တည္း လွည့္ၾကလ်က္ (မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်ပင္) ထိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ (ႏိႈင္းယွဥ္ ကိုးကြယ္)သူမ်ား မျဖစ္ၾကဘဲ။ စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သူမဆို (တစ္စံုတစ္ရာကို) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္တြဲဖက္ (ႏိႈင္းယွဥ္ကိုးကြယ္) ပါလွ်င္ ထိုသူသည္ မိုးေကာင္းကင္မွ က်လာဘိသကဲ့ သို႔ပင္၊ ထို႔ေနာက္ ၎အား (အေသသားစားေသာ) ငွက္တိရစၦာန္မ်ားက သုတ္ယူမည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေလသည္ ၎အား ေ၀းလံစြာေသာ ေနရာသို႔ (ပို႔ေဆာင္)ပစ္ေခ်မည္ပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၂၂ း ၃၂။ (အမိန္႔ေတာ္သည္) ဤသည္ပင္၊ စင္စစ္မူကား မည္သူမဆို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အထိမ္းအမွတ္ေတာ္မ်ားကို ႐ိုေသခန္႔ညားပါလွ်င္ ယင္း႐ိုေသခန္႔ညားမႈသည္ စိတ္ႏွလံုးမ်ားမွ ႐ိုေသလိုက္နာမႈပင ္ျဖစ္ေပသည္။

၀၂၂ း ၃၃။ အသင္တို႔အဖို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတိုင္ေအာင္ ယင္းအထိမ္းအမွတ္ေတာ္မ်ား (ကုရ္ဗာနီ သားေကာင္မ်ား) အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းသားေကာင္မ်ား(ကို လွီးျဖတ္ရန္) ေနရာကား ေရွးေဟာင္းအိမ္ေတာ္၏ အနီး၌ပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၂၂ း ၃၄။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သာသနာ၀င္ အုပ္စုတိုင္းအဖို႔ ၎တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ကို ထိုအရွင္ျမတ္က မိမိတို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေသာ အေျခေလးေခ်ာင္းတိရစၦာန္ မ်ားအေပၚ၌ တသၾကအံ့ေသာငွာ ကုရ္ဗာနီျပဳျခင္းကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေတာ္မူခဲ့၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ တစ္ဆူတည္းေသာ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုသာ လိုက္နာၾကေလကုန္။ ထို႔ျပင္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ က်ိဳးႏြံေသာသူတို႔အား ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းေကာင္းကို ေျပာၾကားပါေလ။

၀၂၂ း ၃၅။ အၾကင္ (က်ိဳးႏြံေသာ)သူတို႔အား (၎တို႔ ေရွ႕၀ယ္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုခဲ့ေသာအခါ ၎တို႔၏ စိတ္ႏွလံုး မ်ားသည္ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္၍ သြားၾကေလသည္။ ထို႔ျပင္ (အသင္သည္) မိမိတို႔၌ သက္ေရာက္ေသာ ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သည္းခံျခင္းတရား ထားရွိၾကေသာ သူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈကို အၿမဲမျပတ္ ေဆာက္တည္ၾကေသာ သူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔အား ငါအရွင္ျမတ္က ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအနက္မွ လွဴဒါန္း သံုးစြဲၾကေသာသူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ (သတင္းေကာင္းကို ေျပာၾကား ပါေလ။)

၀၂၂ း ၃၆။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကုရ္ဗာနီ ကုလားအုတ္မ်ားကို အသင္တို႔အဖို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏(သာသနာ့) အထိမ္းအမွတ္မ်ားအနက္ အထိမ္းအမွတ္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။ အသင္တို႔အဖို႔ ယင္းကုရ္ဗာနီ ကုလားအုတ္မ်ားတြင္ ေကာင္းက်ိဳးသည္ ရွိေပသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ယင္း ကုရ္ဗာနီ ကုလားအုတ္မ်ားအေပၚ၀ယ္ (၎တို႔အား) စီတန္းရပ္ေစလ်က္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ကို ရြတ္ဆိုတသ(၍ ကုရ္ဗာနီျပဳလုပ္)ၾကေလကုန္။ ထို႔ ေနာက္ ယင္းကုရ္ဗာနီ ကုလားအုတ္မ်ားသည္ ေဘးေစာင္းလဲက်သြားၾကေလေသာအခါ အသင္တို႔သည္ ၎တို႔(၏ အသား)အနက္မွ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း စားသံုးၾကေလကုန္။ (လက္ျဖန္႔ ေတာင္းခံျခင္းမျပဳဘဲ) ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္(မႈျဖင့္ သိကၡာေစာင့္စည္း)သူအား လည္းေကာင္း၊ (သိကၡာ မေစာင့္စည္းႏိုင္ဘဲ ဖြင့္ဟ) ေတာင္းရမ္းသူအား လည္းေကာင္း၊ ေကၽြးေမြးၾကေလကုန္။ ဤနည္းအတိုင္းပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္ တို႔ ေက်းဇူးတင္အံ့ေသာငွာ ယင္းကုရ္ဗာနီကုလားအုတ္မ်ားကို အသင္တို႔၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေစေတာ္မူခဲ့ ေပသတည္း။

၀၂၂ း ၃၇။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔ ယင္းကုရ္ဗာနီ သားေကာင္တို႔၏ အသားမ်ားသည္ အလ်င္း ေရာက္ရွိသည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ ယင္းကုရ္ဗာနီ သားေကာင္တို႔၏ အေသြးမ်ားသည္လည္း အလ်င္း ေရာက္ရွိသည္ မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္ အသင္တို႔၏ ႐ိုေသေလးျမတ္မႈ၊ အမိန္႔ေတာ္ကို ႐ိုေသလိုက္နာမႈ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလသည္သာလွ်င္ ထိုအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေပသည္။ ဤနည္းႏွင္ႏွင္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အား တရားလမ္းမွန္ကို ညႊန္ျပေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္း ရြတ္ဆို ခ်ီးက်ဴးၾကအ့ံေသာငွာ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္း ကုရ္ဗာနီ သားေကာင္မ်ားကို အသင္တို႔၏ လက္ေအာက္ခံမ်ား ျပဳလုပ္ ထားေတာ္မူေပသည္။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ ေစတနာျဖဴစင္ေသာ သူတို႔အား ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္းေကာင္းကို ေျပာၾကားပါေလ။

၀၂၂ း ၃၈။ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာသူတို႔မွ (မုရွ္ရစ္က္တို႔၏ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို) တြန္းလွန္ ပယ္ရွားေတာ္မူမည္။ [(တစ္နည္း) မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ သူတို႔ဘက္မွ (မုရွ္ရစ္က္တို႔၏ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို) ခုခံကာကြယ္ ေတာ္မူမည္။] ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ သစၥာေသြသူကိုမွ် ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၂၂ း ၃၉။ (ယခုေသာ္) တိုက္ခိုက္ျခင္းခံေနၾကရေသာ (မုစ္လင္မ္)တို႔သည္ (ခုခံတိုက္ခိုက္)ခြင့္ ရရွိေလၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ၎တို႔သည္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရေလသည္။ ၎ျပင္ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ကူညီေစာင္မႏိုင္စြမ္း ရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

၀၂၂ း ၄၀။ အၾကင္သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ေျပာဆိုၾကျခင္း မွတစ္ပါး (မည္သည့္ အေၾကာင္းမွ် မရွိဘဲ) မတရားသျဖင့္ မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ား မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရရွာေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အကယ္၍သာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ လူတို႔အား တစ္ဦးကိုတစ္ဦးျဖင့္ ကာကြယ္ေတာ္မူျခင္းမရွိပါမူ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္၀တ္ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ယဟူဒီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏နာမံေတာ္မ်ားကို မ်ားျပားစြာ ရြတ္ဆိုလ်က္ရွိေသာ မုစ္လင္မ္တို႔၏ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း ခံၾကရမည္အမွန္ပင္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အား ကူညီေသာသူကို မုခ်ကူညီေတာ္မူမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အင္အားျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္၊ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ျဖင့္ လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

၀၂၂ း ၄၁။ အၾကင္သူတို႔သည္ အကယ္၍ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ ထိုသူတို႔အား ကမၻာေျမ၀ယ္ လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးမႈကို ေပးေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္ ၎တို႔သည္ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈကို ေဆာက္တည္ၾကေပမည္။ ၎းျပင္ ဇကာတ ္ကိုလည္း ေပးဆပ္ၾကေပမည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း အမိန္႔ေပးၾကေပမည္။ မေကာင္းမႈမ်ားမွလည္း တားျမစ္ၾကေပမည္။ အမွန္ေသာ္ကား အေရးကိစၥ (အလံုးစံု)တို႔၏ ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးသည္
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌သာ ရွိေပသည္။

၀၂၂ း ၄၂။ စင္စစ္အကယ္၍ ၎တို႔သည္ အသင့္အား မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ၾကပါလွ်င္ (ယင္းသို႔ ျငင္းပယ္ျခင္းကား အထူးအဆန္း မဟုတ္ေပ)။ ဧကန္မလြဲ ထိုသူတို႔ထက္အလ်င္ (နဗီတမန္ေတာ္)ႏူဟ္၏ အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အာဒ္၏အမ်ိဳးသား တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ဆမူဒ္၏ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

၀၂၂ း ၄၃။ ထိုနည္းတူစြာ (နဗီတမန္ေတာ္) အီဗ္ရာဟီမ္၏ အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ (နဗီတမန္ေတာ္) လူတြ္၏ အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္းေကာင္း။

၀၂၂ း ၄၄။ မဒ္ယန္ၿမိဳ႕သားတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ (ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏)။ ထိုမွတပါး (နဗီတမန္ေတာ္) မူစာသည္လည္း (ဃသစအ အမ်ိဳးသားတို႔ဘက္မွ) မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေလသည္။ ထိုအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔အား (ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းမွ ေခတၱ)ေရႊ႕ဆိုင္း ထားေတာ္မူခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ေတာ္မူခဲ့၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္သည္ မည္သို႔ရွိခဲ့ဘိသနည္း။

၀၂၂ း ၄၅။ စင္စစ္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းၿမိဳ႕၊ ရြာ(သား)မ်ား မတရား က်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ေနၾကစဥ္ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ယင္းၿမိဳ႕ရြာမ်ား(ရွိ တိုက္တာ အိမ္ေဂဟာအစရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား ၿပိဳက်ကာ နံရံမ်ား)မွာ ယင္းအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ေခါင္မိုးမ်ားေပၚသို႔ ၿပိဳက် (ပ်က္စီး)လ်က္ ရွိေနေပသည္။ ထို႔ျပင္ မ်ားစြာေသာ ပ်က္စီးေနသည့္ ေရတြင္း မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္စြင့္ေသာ တိုက္တာ အိမ္ေဂဟာအစရွိသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ (ယခုတိုင္ေအာင္ လက္ငုတ္လက္စအျဖစ္) က်န္ရွိေနေသး၏။

၀၂၂ း ၄၆။ သို႔ပါလ်က္ ၎တို႔သည္ ပထ၀ီေျမ၀ယ္ လွည့္လည္သြားလာမႈကို မျပဳခဲ့ၾကေလသေလာ။ သို႔ျပဳခဲ့ ၾကလွ်င္၊ ထိုသူတို႔၌ နားလည္ႏိုင္ေသာ စိတ္ႏွလံုးမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကားႏိုင္ေသာနားမ်ားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ရွိလာၾကေပမည္။ အေၾကာင္းမူကား မ်က္စိ မ်ားသည္ ကန္းသြားၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္မွာကား ရင္မ်ား၌ရွိေသာ စိတ္ႏွလံုးမ်ားသည္သာလွ်င္ ကန္းသြားေလ့ရွိၾကသတည္း။

၀၂၂ း ၄၇။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ အသင့္ထံ (လာေရာက္ ၾက၍) ျပစ္ဒဏ္ကို အေဆာတလ်င္ ေတာင္းဆိုၾကကုန္၏။စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိကတိကို အလ်င္းပ်က္ကြက္ေတာ္မူမည ္မဟုတ္ေပ။ ၎ျပင္ ဧကန္စင္စစ္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ေန႔တစ္ေန႔သည္ အသင္တို႔ေရတြက္ၾကေသာ အႏွစ္တစ္ေထာင္ ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၂၂ း ၄၈။ စင္စစ္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားရွိ၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုၿမိဳ႕ရြာ(သား)တို႔ကို ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ေနၾကစဥ္ (ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းမွ) ေ႐ႊ႕ဆိုင္းေတာ္မူခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းၿမိဳ႕(သား)တို႔အား ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ေတာ္မူခဲ့၏။ ၎ျပင္ (ထိုသူတို႔အားလံုးသည္) ငါအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔သာလွ်င္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကမည္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၂၂ း ၄၉။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ဤသုိ႔) ေျပာၾကားပါေလ၊ အို-လူသားအေပါင္းတို႔၊ ငါသည္ အသင္တို႔အဖို႔ ထင္ရွားစြာ သတိေပးႏိႈးေဆာ္သူ တစ္ဦးမွ် ျဖစ္ေပသည္။

၀၂၂ း ၅၀။ သို႔ျဖစ္ရာ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကိုလည္း က်င့္မူေဆာက္တည္ၾကကုန္ေသာသူတို႔အဖို႔ (အျပစ္မွ) လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာသည္လည္းေကာင္း၊ ရွိခ်ိမ့္မည္။

၀၂၂ း ၅၁။ သို႔ရာတြင္ ငါအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ အားလည္းေကာင္း၊ မုစ္လင္မ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ႏွိမ္နင္းရန္ (႐ႈံးနိမ့္ေစရန္) ႀကိဳးပမ္း(ေဆာင္ရြက္) သူတို႔မူကား၊ ထုိသူတို႔သည္ပင္လွ်င္ ငရဲသားမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၂၂ း ၅၂။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အလွ်င္ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ နဗီတမန္ေတာ္ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိ(ရစူလ္ သို႔မဟုတ္ နဗီ)တမန္ေတာ္သည္ (တစ္စ ံုတစ္ရာကို) ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေသာအခါ ႐ႈိင္တြာန္ မိစၦာေကာင္သည္ ထို(ရစူလ္ သို႔မဟုတ္ နဗီ)တမန္ေတာ္၏ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္မႈ (က်မ္းခ်က္)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (မယံု ၾကည္ေသာသူ၊ မတည္မၿငိမ္
ျဖစ္ေနေသာသူတို႔၏ စိတ္တြင္း၀ယ္ ဒြိဟသံသယကို) ထည့္သြင္းေလ႔ရွိခဲ့၏။ ထိုအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ႐ႈိင္တြာန္မိစၦာေကာင္ ထည့္သြင္းသမွ်(ေသာ ဒြိဟသံသယမႈမ်ား)ကို ပေပ်ာက္ ေစေတာ္မူေလ၏။ ထုိ႔ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအာယတ္ေတာ္မ်ားကို (ပိုမို၍ပင္) တည္တံခိုင္ၿမဲ ေတာ္မူ၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို အႂကြင္းမဲ႔ သိေတာ္မူေသာအရွင္၊ ဆင္ျခင္တံုၪာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

၀၂၂ း ၅၃။ (ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ) ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ႐ႈိင္တြာန္ မိစၦာေကာင္ထည့္သြင္းသည့္ (ဒိြဟသံသယ မႈမ်ား)ကို စိတ္တြင္းေရာဂါေ၀ဒနာရွိေနသူတို႔အဖို႔ လည္းေကာင္း၊ စိတ္ႏွလံုး ခက္ထန္မာေက်ာသူတုိ႔အဖုိ႔ လည္းေကာင္း၊ စမ္းသပ္မႈျပဳေတာ္မူရန္ျဖစ္ေပသည္။ ဧကန္မလြဲ မတရား က်ဴးလြန္ေသာသူတို႔သည္ ေ၀းလံစြာေသာ ကြဲျပားမႈ၌ပင္ (ျငင္းခံုမႈ၌ပင္)ရွိေနၾကကုန္၏။

၀၂၂ း ၅၄။ ထုိမွတစ္ပါး (ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ) အသိပညာ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူျခင္း ခံၾကရေသာသူတို႔သည္ ဤ(ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)ကား အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိၾကရန္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔(သိရွိၾက)လွ်င္ ၎တို႔သည္ ဤ(ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္)ကို (ပိုမုိ၍ပင္) ယံုၾကည္လာၾကေပမည္။ တစ္ဖန္ ၎တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားသည္လည္း ယင္း
(ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္)၏ ေရွ႕၀ယ္ (သာ၍ပင္) ၫႊတ္ေပ်ာင္း ယိမ္းၫႊတ္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ ယံုၾကည္သူတို႔အား ေျဖာင့္မတ္ေသာလမ္းကို ၫႊန္ျပ ေတာ္မူေသာအရွင္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၂ း ၅၅။ စင္စစ္ေသာ္ကား မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေသာ သူတို႔သည္ ထိုသူတို႔အေပၚ၀ယ္ ကိယာမတ္ ေရာက္လာသည့္တိုင္ေအာင္၊ သို႔မဟုတ္ ထုိသူတို႔ထံ အေၾကာင္းမလွေသာ (အမဂၤလာျဖစ္ေသာ) ေန႔၏ ျပစ္ဒဏ္ ေရာက္လာသည့္တိုင္ေအာင္၊ ယင္း (ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒိြဟသံသယ ၌ပင္ ရွိၿမဲရွိေနၾကေပမည္။

၀၂၂ း ၅၆။ ထိုေန႔တြင္ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌သာ ရွိေပမည္။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔ အၾကား၀ယ္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အၾကင္သူတို႔သည္ သက္၀င္ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကို က်င့္မူေဆာက္တည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ (ထုိသူ တို႔သည္) သုခခ်မ္းသာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဥယ်ာဥ္မ်ား၌ ရွိၾကေပမည္။

၀၂၂ း ၅၇။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူတို႔သည္ ေသြဖည္ျငင္း ပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ထုိသူတို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းဆို ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔မူကား ၎တို႔၌ ဂုဏ္အင္ ေသးသိမ္ေစေသာျပစ္ဒဏ္သည္ ရွိေခ်အ့ံသတည္း။

၀၂၂ း ၅၈။ ၎ျပင္ အၾကင္သူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သာသနာ့လမ္းစဥ္၌ (မိမိတို႔၏ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ခပ္သိမ္းတို႔ကိုစြန္႔၍) ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကရ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိသူတို႔သည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရ သည္ျဖစ္ေစ၊ ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား အလြန္ ေကာင္း ျမတ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ဳိးကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္ မူေပမည္။ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ပင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး (အေပါမ်ားဆံုး)စားနပ္ရိကၡာ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

၀၂၂ း ၅၉။ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ၎တို႔ႏွစ္သက္ၾကအံ့ေသာ ေနရာဌာနကို ၀င္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို အႂကြင္းမဲ့ သိေတာ္မူ ေသာ အလံုးစံုကိုသိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သည္းခံေတာ္မူေသာအရွင္ အမွန္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၂၂ း ၆၀။ ဤသည္ပင္ (အသင့္အား ငါအရွင္ ေျပာၾကားေတာ္မူေသာ အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္၏)။ ၎ျပင္ အၾကင္သူသည္ မိမိဒုကၡေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ႏွင့္အညီအမွ် ျပန္လွန္ဒုကၡေပးခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္တစ္ဖန္ ထုိသူသည္ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္းကို ခံခဲ့ရျပန္သည္ရွိေသာ္ မခၽြတ္ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူအား ကူညီေတာ္မူမည္ျဖစ္၏။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ခြင့္လႊတ္ေတာ္
မူေသာ အရွင္၊ အလြန္တရာ အျပစ္မွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပ သတည္း။

၀၂၂ း ၆၁။ ဤ(သို႔ ကူညီေတာ္မူျခင္းကား) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ညဥ့္(၏အစိတ္အပိုင္း)ကို ေန႔၏ အတြင္း၌ ၀င္ေစေတာ္မူ၍ ေန႔(၏ အစိတ္အပိုင္း)ကို ညဥ့္၏ အတြင္း၌ ၀င္ေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္လည္း ေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (မုအ္မင္န္သက္၀င္ ယံုၾကည္သူတုိ႔၏ ဆုေတာင္းပတၱနာကို) အလြန္ၾကားေတာ္မူေသာအရွင္၊ (ထိုသူတို႔၏အေျခအေနကိုလည္း) အလြန္ျမင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပသည္၊

၀၂၂ း ၆၂။ ဤ(သို႔ ကူညီေတာ္မူျခင္းကား) အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ မွန္ကန္ေသာအရွင္ျဖစ္ေတာ္ မူ၍ ထိုသူတို႔ ဟစ္ေခၚ (တသကိုးကြယ္)ၾကေသာအရာ မ်ားမွာမူကား (လံုး၀) မွားေသာေၾကာင ့္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္ႀကီးကဲေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၂၂ း ၆၃။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိုးေရ ကိုရြာသြန္းေစေတာ္မူခဲ့ရာ ပထ၀ီေျမမွာစိမ္းစိမ္းစိုစို ျဖစ္လာသည္ကို အသင္သည္ မသိမျမင္ေလသေလာ။ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ခ်စ္ခင္သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာၾကား သိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

၀၂၂ း ၆၄။ မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ ရွိသမွ်တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာေျမ၀ယ္ရွိသမွ်တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ထုိအရွင္ျမတ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္ကုန္၏။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သာလွ်င္ မွီခိုအားထားျခင္း ကင္းမဲ႔ေတာ္မူေသာ၊ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာကို ခံယူထုိက္ေတာ္မူေသာ၊ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

၀၂၂ း ၆၅။ အသင္သည္ မသိမျမင္ေလသေလာ။ ဧကန္ မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အဖို႔ ပထ၀ီ ေျမ၀ယ္ရွိသည္တို႔ကို ႏိုင္နင္းေစေတာ္မူခဲ့၏။ (အသံုး၀င္ ေစေတာ္မူခဲ့၏)။ ထုိနည္းတူစြာ (ထုိအရွင္ျမတ ္သည္) သေဘၤာ (စသည္တို႔)ကိုလည္း (အသင္တုိ႔အဖုိ႔ ႏိုင္နင္း ေစေတာ္မူခဲ့၏။) ယင္းသေဘၤာသည္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ သမုဒၵရာပင္လယ္၌ သြားလာလႈပ္ရွား လ်က္ရွိေပသည္။ ထိုမွတစ္ပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ မိုးေကာင္းကင္ကို ပထ၀ီေျမေပၚသို႔ ၿပိဳက်မသြားရန္ တားဆီး (ထိန္းသိမ္း)၍ ထားေတာ္မူသည္။ (သို႔ရာတြင္ အခ်ိန္ တန္၍)ထိုအရွင္၏အမိန္႔ေတာ္ရွိလာက(ၿပိဳက်သြားမည္ ျဖစ္သည္၊) မခၽြတ္ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ လူသားတို႔ အေပၚ၀ယ္ အလြန္ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာ ညႇာတာေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

၀၂၂ း ၆၆။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အသင္တို႔အား အသက္ရွင္ျခင္းကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူခဲ့ေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ တစ္ဖန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား အသက္ေသေစေတာ္မူမည္။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ဖန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား အသက္ရွင္ေစေတာ္ မူမည္ျဖစ္သည္။ ဧကန္မလြဲ လူသားသည္ အလြန္တရာ ေက်းဇူးကန္းသူ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၂၂ း ၆၇။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သာသနာ၀င္အုပ္စုတိုင္း အဖို႔ (ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္) ပညတ္တရားတစ္ခုကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း၍ ေပးေတာ္မူခဲ့ရာ ၎တို႔သည္ ယင္းပညတ္တရားႏွင့္အညီ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ လိုက္နာသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (ဤသူတို႔သည္) ယင္းအေရး ကိစၥ၌ အသင္ႏွင့္ျငင္းခံုျခင္းကို မျပဳၾကရာေခ်။ ၎ျပင္ အသင္သည္(လည္း) မိမိအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ ္ဘက္သို႔ (၎တို႔အား) ဖိတ္ေခၚ လ်က္ရွိပါေလ။ ဧကန္မလြဲ အသင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းစဥ္ေပၚ၌ တည္ရွိေပသည္။

၀၂၂ း ၆၈။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ၎တုိ႔သည္ အသင္ႏွင့္ အျငင္းအခုံျပဳခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္ အသင္သည္ (၎တို႔ အား ဤသို႔)ေျပာဆိုျပန္ၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတို႔၊ ဧကန္စင္စစ္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ အျပဳအမူတို႔ကို ေကာင္းစြာ သိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၂၂ း ၆၉။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အၾကား၀ယ္ ““ကိယာမတ္”” ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္ အသင္တို႔ ကြဲလြဲလ်က္ရွိခဲ့ၾကေသာ အေရးကိစၥမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ (လက္ေတြ႕)စီရင္ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူအံ့ သတည္း။

၀၂၂ း ၇၀။ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္၌ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ ၌ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ (အႂကြင္းမဲ့)သိရွိေတာ္ မူသည္ကို အသင္မသိေလသေလာ။ ဧကန္စင္စစ္ ထို(အရာမ်ား)သည္ မွတ္တမ္းတြင္ရွိေပသည္။ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အဖုိ႔ ယင္း(အဆံုးအျဖတ္)ကား လြယ္ကူလွေပသတည္း။

၀၂၂ း ၇၁။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား စြန္႔၍ အၾကင္အရာမ်ားကို ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကကုန္၏။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းအရာမ်ား(ကို ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍) မည္သည့္ သက္ေသခံ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့ သည္မရွိေပ။ ယင္းအရာမ်ား(ကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈ)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔၌ မည္သည့္အသိပညာ အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာမွ်လည္း မရွိေခ်။ ၎ျပင္ မတရားေသာသူတို႔အား ကူညီေစာင့္မမည့္သူ ဟူ၍လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

၀၂၂ း ၇၂။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔ေရွ႕၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္၏ ထင္ရွားေသာ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို ဖတ္ၾကားေသာအခါ အသင္သည္ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ၾကေသာ သူတို႔၏မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ၊ ေသြဖည္ ျငင္းဆန္မႈကို ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ေရွ႕၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို ဖတ္ၾကားသူတို႔အား (ကိုယ္ထိလက္ေရာက္) တိုက္ခိုက္လုနီးနီး ျဖစ္ကုန္ၾကေပသည္။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (၎တုိ႔ အား ဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတို႔) သို႔ျဖစ္ မူ ငါသည္ အသင္တုိ႔အား ထုိ႔ထက္ပင္ ပိုမိုဆိုးရြားလွ ေသာအရာကို ၾကားသိေစရမည္ေလာ။ (ထိုအရာကား ငရဲ)မီးပင္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကာဖိရ္ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ေသာ သူတို႔အား ယင္းမီး(ထဲသို႔လားေစေတာ္မူမည္)ကို ခ်ိန္းခ်က္ထားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ယင္းငရဲမီးသည္ အလြန္ဆိုးရြားလွေသာ ျပန္လည္ရာဌာနပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၂၂ း ၇၃။ အုိ-လူခပ္သိမ္းတို႔၊ ဥပမာ ပံုေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ကို ခိုင္းႏႈိင္းမည္ျဖစ္ရာ အသင္တို႔သည္ ယင္းဥပမာ ပံုေဆာင္ခ်က္ကို (ေကာင္းစြာ) နားေထာင္ၾကေလကုန္။မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားစြန္႔၍ အသင္တို႔ ဟစ္ေခၚ(တသ ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္လ်က္ ရွိ)ၾကေသာအရာမ်ားမွာ ၎တို႔အားလံုး (တစ္စည္း တစ္လံုး တည္း) စု႐ံုး(ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္)ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ ယင္ေကာင္တစ္ေကာင္ကိုမွ်ပင္ အလွ်င္း ဖန္ဆင္းႏိုင္ ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ၊ထိုမွတစ္ပါး အကယ္၍ ထုိယင္ေကာင္သည္ ၎တို႔ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာကို လုယူပါလွ်င္(သုတ္သြား ပါလွ်င္) ၎တို႔သည္ ယင္းအရာကိုပင္ ထုိယင္ေကာင္ ၏ထံမွ ျပန္လုယူႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ ရွာေဖြဆည္းပူး (ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္)ေသာသူႏွင့္ ရွာေဖြ ဆည္းပူး (ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္)ျခင္းခံရေသာသူတို႔သည္ အားနည္းခ်ိနဲ႔ၾကေပတကား။

၀၂၂ း ၇၄။ ၎တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းရန္တာ၀န္ရွိသည္ႏွင့္အညီ ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္း ၾကသည္မဟုတ္ေပ။ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ခြန္အားျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ျဖင့္ လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပ သတည္း။

၀၂၂ း ၇၅။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ““မလာအိကဟ္”” ေကာင္းကင္တမန္တို႔အနက္မွလည္းေကာင္း၊ လူတို႔ အနက္မွလည္းေကာင္း၊ ေစတမန္မ်ား(တမန္ေတာ္ မ်ား)ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အႂကြင္းမဲ့ၾကားေတာ္မူေသာ ေကာင္းစြာ ျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၂၂ း ၇၆။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနာက္ အျဖစ္အပ်က္ အလံုးစံုတို႔ကို ( အႂကြင္းမဲ့ ) သိရွိေတာ္ မူေပသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အေရးကိစၥ အ၀၀တို႔မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔ပင္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိၾကမည္သာတည္း။

၀၂၂ း ၇၇။ အို-““မုအ္မင္န္”” သက္၀င္ယံုၾကည္သူ အေပါင္း တို႔၊ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ေအာင္ျမင္ၾကအံ့ေသာငွာ ““႐ုကုအ္”” ဦးၫႊတ္(၍ ေန) ၾကေလကုန္။ ထို႔ျပင္ အသင္ တို႔သည္ ““စဂ်္ဒဟ္”” ပ်ပ္၀ပ္ဦးခ်(၍ ေန)ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္အား ခ၀ပ္ကိုးကြယ္(၍ ေန) ၾကေလကုန္။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္(၍ ေန)ၾက ေလကုန္။

၀၂၂ း ၇၈။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏(သာသနာေတာ္အေရးတြင္) ထုိအေရးကိစၥ၌ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ႏွင္ ့အညီ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္(၍ ေန)ၾကေလကုန္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ၎ျပင္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ ဖခင္ (နဗီတမန္ေတာ္) အီဗ္ရာဟီမ္၏ သာသနာနည္းတူ အသင္တို႔အေပၚ၌လည္း ““ဒီန္””
သာသနာေတာ္၌ မည္သည့္ က်ပ္တည္းခဲယဥ္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်ပင္ ျပဳေတာ္မမူခဲ့ေခ်။ ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္ (မုဟမၼဒ္)သည္ အသင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိသက္ေသ ျဖစ္အံ့ေသာငွာ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔သည္ လည္း လူခပ္သိမ္းတို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိသက္ေသမ်ား ျဖစ္ၾကအံ့ေသာငွာ လည္းေကာင္း၊ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔အား ယခင္ကလည္း (မုစ္လင္မ္မ်ားဟူ၍ အမည္ ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။) (ယခု) ဤ(ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္)တြင္လည္း ““မုစ္လင္မ္”” မ်ားဟူ၍ပင္ အမည္ပညတ္ထားေတာ္မူေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ““ဆြလာတ္”” ၀တ္ျပဳမႈကို ေဆာက္တည္ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ““ဇကာတ္”” ကိုလည္း ေပးေဆာင္ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ အေရး ကိစၥတို႔တြင္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားသာလွ်င္ စြဲၿမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္ ထားၾကေလကုန္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔၏ကိစၥအ၀၀ကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (ထုိအရွင္ျမတ္သည္) အဘယ္မွ်ေလာက္ ေကာင္းျမတ္လွေသာ၊ ကိစၥအ၀၀ကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ ပါဘိသနည္း၊ ၎ျပင္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ေကာင္းျမတ္လွေသာ၊ ကူညီေစာင္မေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူဘိသနည္း။

No comments: