Friday, April 23, 2010

Introduction to Da'wah in Myanmar


ဒအ္၀သ္လုပ္ငန္းဟူသည္

အို အို ဤ၀ဘ္ဆိုဒ္ကို ႀကည့္ၾကသူ ျမန္မာ မြတစ္လင္မ္အေပါင္းတို႔ အသင္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္နည္း မဟုတ္ တစ္နည္း ဆက္ႏြယ္ၾကသည္။ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အေလွ်ာက္ အသင္ တို႔အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္မွာ ေအာက္ပါ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယသ္ေတာ္အတုိင္းျဖစ္သည္။

(အို-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတို႔) အသင္တို႔သည္ လူခပ္သိမ္းတို႔အဖို႔ (တရားဓမၼ ၫႊန္ၾကားရန္အလို႔ငွာ) ထြက္ေပၚ လာ ၾကကုန္ ေသာ အေကာင္းဆုံးေသာ သာသနာ၀င္လူစုပင္ တည္း။ (အေၾကာင္းမူကား) အသင္တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ ေသာ ကိစၥမ်ား ကို (ျပဳလုပ္ၾကရန္) ၫႊန္ၾကားၾကသည့္ျပင္ စက္ဆုပ္ ႐ြံ႕ရွာဖြယ္ ရာမ်ားမွလည္း ျမစ္တားၾကကုန္၏။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔ သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ကိုလည္း ယုံၾကည္ၾကကုန္၏။ ၃ း ၁၁၀


၎ျပင္ အသင္တို႔တြင္ (အၾကင္သို႔ေသာ) အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ရိွရေပမည္။ ထိုအဖဲြ႕အစည္းသည္ (လူသားတို႔ အား) ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚၾကရမည္။ထို႔ျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ မ်ားကို ၫႊန္ၾကား ၾကရမည္။၎ျပင္ ထိုအဖဲြ႕ အစည္းသည္ မေကာင္းမႈမ်ားမွ ျမစ္တားၾကရမည္။ ဤသို႔ေသာသူမ်ားသည္ပင္လွ်င္ (လုံး၀) ေအာင္ျမင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသတည္း။ ၃း ၁၀၄

ထို႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ေမတၱာ သစၥာ ေစတနာ သဒၵါ တရားမ်ားကို ေရွ့၀ယ္ထား ကာ သာသနာႏွင့္ ေ၀းလွ်က္၇ွိေသာ မိမိတို႔ မြတ္စ္လ္မ္ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား အေပါင္း အသင္းေရာင္းရင္းမ်ား ပတ္၀န္းက်င္ရွိသူမ်ားကို တတ္အားသ၍ ေကာင္းရာညႊန္ၾကား မေကာင္းရာတားျမစ္ရင္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ဒအ္၀အ္ အလုပ္ကို လုပ္ကုိင္ၾကပါ။ ဤ ၀ဘ္ဆုိဒ္မွ ႏွစ္သက္၇ာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါ။ ဒါနျပဳပါ။ လင္က္ လုပ္ေပးပါ။ ဒါဟာလည္း သာသနာျပဳျခင္းပါ။ မိမိတို႔ကုိယ္တုိ္င္လည္း အစၥလာမ့္ တာ၀န္မ်ား မ႑ိဳင္ငါးပါးကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးသလုိ အျခားသူမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ မိမိ တို႔၏သားသမီးမ်ားကုိမူ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ သင္ၾကားေပးကာ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္သည့္အထိ ေသခ်ာေစပါ။
သို႔ျဖင့္ အလႅာဟ္အ၇ွင္ျမတ္ မိ္န္႔ၾကား သလုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အမွန္ပင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။


Da’wah In Myanmar

ဒအ္၀ဟ္အင္ျမန္မာ ၀ဘ္ဆိုဒ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးလွ်က္ မွန္ကန္ေသာ အစၥလာမ္ သာသနာ၏ အဆုိအဆံုးအမ်ားကို တင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)၏ ဟဒီးဆ္ေတာ္အရ အသင္တို႔ အတြင္း မည္သူမဆုိ အစၥလာမ္သာသနာကို စည္းပူးကာ အျခားသူမ်ားကို ျပန္လည္ ျဖန္႔ေ၀သူသည္ အေကာင္းဆံုး သူျဖစ္သည္ဟူေသာ စကားရပ္ႏွင့္ ငါ၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားမွ တစ္ခြန္းပင္ျဖစ္ေစ အျခားသူ မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ၾကေလာ့ ဟူေသာ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို အေကာင္းအထည္ေဖၚသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ -----------

၁။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ အဖြင့္သေဘာတရားမ်ား၊

ဤ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာဘာသာျပန္ကို ကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ စာအုပ္ထုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း အမႈကိစၥမ်ားကို ေစတနာ သန္႔သန္႔ျဖင့္ အာခိရသ္ေကာင္းက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးကာ ျမန္မာအြမၼသ္အတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း သိေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက burma.wind@yahoo.com သို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

၂။ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဖြကာပညာရပ္မ်ား။

၃။ အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ား၏ အဆုိအမိန္႔မ်ား။

၄။ အစၥလာမ္သမုိင္း၊ ျမန္မာ့သမုိင္းႏွင့္ ကမာၻ႕သမိုင္း။

၅။ ယဥ္ေက်းမႈျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၆။ အေတြးအေခၚက႑မ်ားႏွင့္

၇။ အေထြေထြ ဗဟုသုတက႑မ်ားကို ရွာေဖြတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။


ျမင့္ျမတ္သည့္လျမတ္ရမ္ဇာန္

ဂၽြမၼဟ္ခြသ္ဘဟ္- ျမင့္ျမတ္သည့္ လျမတ္ရမ္ဇာမ္

ေသာံၾကာေန႔ ၁၄ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရွာဘန္လ ၁၄၃၀ ဟိဂ်္ရီ သကၠရဇ္

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္း အေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္သာတည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွသာ အကူအညီေတာင္းခံပါသည္။ ခုိလံႈခြင့္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္မႈကို လည္းေတာင္းခံပါသည္။ ထိုအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္အတြင္းရွိ မေကာင္းမႈကို အားေပး သည့္လံႈေဆာ္မႈႏွင့္ ျပင္ပမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ေအာင္ျပဳ လုပ္သည့္ လႈံေဆာ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္မႈရရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ခုိလႈံပါသည္။ ထို႔အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား အဆြဟာဗ္ေတာ္မ်ား အားလံုး အေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္ေတာ္ ဘရကသ္ေတာ္မ်ား က်ေရာက္ေစသားဟုလည္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္း ခံအပ္ပါသည္။ အာမီးန္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွာ အမိန္႔ေတာ္လာရွိပါတယ္။

အို အီမာန္ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔ အသင္တို႔အရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ ရိုဇာဥပုဒ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ဖရဇ္ တာ၀န္တစ္ရပ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သလို အသင္တို႔အေပၚ၌ လည္း ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ဖရဇ္တာ၀န္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ (၂ း ၁၈၃)

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈကို ရယူရန္ အီမာန္အျပည့္အ၀ျဖင့္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းခဲ့လွ်င္ ထိုသူ၏ လုပ္သမွ်ေသာ အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္ ျခင္း ခံရမည္ျဖ္စသည္။ (ဘိုခါရီႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

ခ်စ္ခင္ေလးစားရေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး အေပါင္း တို႔ခင္ဗ်ား

ခ်ီးမြမ္းေထာပဏာျပဳျခင္းအေပါင္းတို႔သည္ မုိးေျမအဆံုး စၾက၀ဠာ တစ္ခြင္လုံးကို ပုိင္စိုးေတာ္မူေသာ မဟာဂရုဏာေတာ္ရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္သာျဖစ္ပါ တယ္။ မၾကာခင္ေရာက္လာေတာ့မဲ့ ျမင့္ျမတ္လွတဲ့ လျမတ္ရမ္ဇာမ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြနဲ႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾက တာ အခုလက္ေတြ႕ေရာက္လာၿပီ ဆုိေတာ့ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာနဲ႕ ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရဂ်ဗ္လကတည္းက အလႅာဟ္ထံပါးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရဂ်ဗ္လႏွင့္ ရွဗာန္လမ်ားမွာ ဗရ္ကသ္ေတြေပးပါ၊ ရမ္ဇာမ္လျမတ္ ေရာက္သည့္တုိင္ေအာင္ ေနထိုင္ ခြင့္ေပးပါဆိုၿပီး ဆုေတာင္းေနၾကတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ အခုရမ္ဇာမ္လ ေရာက္လာေတာ့္ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ကို ေက်းဇူးတင္ရမယ္လို႔ေျပာတာပါ။ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူကို ေက်းဇူးတင္ရမယ္ဆိုတာဟာ အလႅာဟ္ အရွင္ကိုယ္တုိင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို မိန္႔ၾကား ထားပါတယ္။

အသင္တို႔သည္ ငါအရွင္အား ေက်းဇူးသိတတ္လွ်င္ ငါအရွင္သည္ အသင္တို႔အား ငါ၏ေနမသ္မ်ားကို ပိုမိုေပး အပ္မည္ျဖစ္သလို အသင္တို႔အေနျဖင့္ ေက်းဇူးမသိတတ္ လွ်င္ ငါအရွင္၏ အျပစ္ဒါဏ္သည္ အလြန္ျပင္းထန္ေပသည္။ ဒါေၾကာင့္ အခု ရမ္ဇာမ္ လျမတ္ကို လက္ေတြ႕ျမင္ရသိရၿပီျဖစ္လုိ ရူကရီယာ နဖိလ္ နမာဇ္ ၂ ရကအသ္ ဖတ္ၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျပသရရမယ္။ တကယ္ေတာ့ ေက်းဇူးသိ တတ္ျခင္း ဟာ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔ အသုိင္းအ၀န္းရဲ့ ျပယုဂ္လကၡဏာေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ေက်းဇူးဆပ္တဲ့အခါ အသိတရားအျပည့္နဲ႕ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း မည္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ေက်းဇူးဆပ္ ျခင္းဟာ အလြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့ သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ ျမင့္ျမတ္တဲ့ သေဘ တရားေတြဟာ အစဥ္အျမင့္ ဆံုးေနရာေတြမွာ ရွိေနတတ္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာအေပါင္းတို႔အထဲမွာ ဟဂ်္ရိအဆ္၀ဒ္ရဲ့ တန္ဖိုးဟာ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ ေအာင္ တန္ဖိုးအျမင့္ ဆံုးျဖစ္သလို ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တို႔အနက္ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးရဲ့ တန္ဖိုးဟာ အလြန္ႀကီးမားျမင့္ျမတ္လွပါတယ္။ အဲ့ဒီ အတုိင္းဘဲ ညတကာအေပါင္းတို႔အနက္ လုိင္လသြလ္ကဒရ္ညဟာ အလြန္ျမင့္ ျမတ္တဲ့ညျဖစ္သလို လတကာအေပါင္းတို႔အနက္ ရမ္ဇာမ္လဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့လျမတ္ ရမ္ဇာမ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကို သတိေပးစမ္းပါရေစခင္ဗ်ား။

ခ်စ္ခင္ေလးစားရေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီး အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား

ရိုဇာကို အရဗီလို ေဆာမ္ လို႔ေခၚၿပီး အမ်ားကိန္းအေနျဖင့္ ေဆြယာမ္လို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆာမ္ရဲ့ အဓိပါယ္က ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ရပ္တန္႔ျခင္း လို႔ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆာမ္လို႔ ဆိုလုိက္ရင္ မိမိကုိယ္ကို စားေသာက္ျခင္း ေမထံုမီ၀ဲျခင္း စသည္တို႔ကေန ရပ္ဆုိင္းျခင္းဘဲျဖစ္ ပါတယ္။သေဘာကေတာ့ မိမိတို႔ ခႏၵာကိုယ္အတြင္းကို မည္သည့္ အရာ၀တၳဳကိုမွ် မထည့္သြင္းဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့သေဘာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အစာအိမ္ အတြင္း အစာမရွိတဲ့အခါ လူဟာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ၿပီး ပူးေဆြးေသာက ေရာက္ရေလ႔ရွိပါတယ္။ ရမ္ဇာမ္ရဲ့ သေဘာက အရဗီစကားမွာ ပူေလာင္တဲ့ေက်ာက္တံုးလို႔ သေဘာရပါတယ္။ ေနျပင္းတဲ့ ကႏာၱရမွာ ကုလားအုပ္ရဲ့ခြာဟာ သဲပူမ်ားေၾကာင့္ ပူ ေလာင္ေန ေၾကာင္းကုိ ဆိုလိုတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီပူေလာင္ျခင္း ပူေဆြးျခင္းတို႔ရဲ့ေနာက္မွာ ခြင့္လႊတ္မႈႏွင့္ ေအးခ်မ္း မႈကို ရရိႏုိင္ပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ ရမ္ဇာမ္လကို အခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားက ေဆာင္းတြင္းမွာ ရြာတဲ့မိုးလို႔ဆုိလိုၿပီး အဲ့ဒီမိုးႏွင့္ ထိလုိက္တဲ့ သီးႏွံမ်ားဟာ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္း တတ္ေၾကာင္းဆိုၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရမ္ဇာမ္ရဲ့ အျဖစ္ က ပူေလာင္ျခင္းလို႔ဆိုၾက သလို ပူေလာင္မႈျဖစ္ျခင္းနဲ႔အတူ ေအးခ်မ္းမႈလည္း အတူတြဲရွိေနတာကို ေဖၚက်ဴးၾကတဲ့အတြက္ အပူႏွင့္အတူ အေအးရွိသလို ပူေဆြးျခင္း ဆာေလာင္ျခင္း ေဒါသျဖစ္ ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေအးခ်မ္းျခင္း လြတ္ေျမာက္ျခင္း စိတ္ေအးခ်မ္းမႈကိုရျခင္းမ်ားလည္း ၿပိဳင္တူျဖစ္ေပၚ လာတတ္ ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ အျပစ္မ်ားမွ ခြင့္လႊတ္မႈကို ရရွိခံစားႏုိင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ၾကည့္လုိက္ရင္ ရမ္ဇာမ္ဟာ ပူျပင္းျခင္းႏွင့္လြတ္ေျမာက္ျခင္း သေဘာ ေဆာင္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ့ ဂိုနာမ်ားကို ျမင္ေယာင္တဲ့အခါ ခြတ္လႊတ္မႈ ရႏုိင္မလားဆုိတာ ေသာက ေရာက္ေနရတတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ေသာ ကေရာက္ေနခ်ိန္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လုိက္ရင္ ခြင့္လႊတ္မႈကို အမွန္တကယ္ ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရမ္ဇာမ္လဆိုတာ ခက္ခဲျခင္းရွိသလုိ တစ္ဆက္တည္း အျပစ္မ်ားမွ ခြင့္လႊတ္ မႈႏွင့္ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္တဲ့လလည္းျဖစ္တယ္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားရေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီး အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား

ေနာက္တစ္ခု ထူးျခားတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ အထက္ပါအာယသ္ေတာ္အရ ရမ္ဇာမ္ လမွာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ကို ခ်ေပးခဲ့တဲ့အေၾကာင္းပါဘဲ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မုိးေကာင္းကင္ရဲ့ ပထမအထပ္မွာရွိတဲ့ ေလာဟိမဟ္ဖူးဇ္လို႔ ေခၚတဲ့ ေက်ာက္ဖ်ာေပၚမွာ ရမ္ဇာမ္လ အတြင္း ခ်ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ေတာ့ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)အေပၚ ၂၃ ႏွစ္တာအတြင္း လိုအပ္သည့္ အေလွ်ာက္ တေျဖးေျဖးခ်င္း ခ်ေပးလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြအေပၚမွာလည္း က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ကို တေျဖးတေျဖးသာ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ဖတ္ေစဖို႔လည္း သေဘာရွိပါတယ္။ ရဟူဒီေတြက က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ဘာေၾကာင့္ တဘရိတ္ထည္း မခ်ေပး တာလည္းလို႔ ေမးၾက တယ္။ အေျဖကေတာ့ အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ ေလာဟိမဟ္ဖူးဇ္မွာ လုိင္လသြလ္ကဒရ္ညမွာ တႀကိမ္ တည္းနဲ႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ခ်ေပးလုိက္တာပါ။ ေနာက္ၿပီး ဂ်ီဘရာအီးလ္ (အ)ဟာ ရမ္ဇာမ္လမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံ လာေရာက္ ၿပီး သံုးရက္အတြင္း က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ တစ္အုပ္လံုးကို ဖတ္ျပေလ့ရွိပါ တယ္။

မိရွ္ကာသ္က်မ္းအက်ယ္ဖြင့္ထဲ့မွာ တင္ျပတာက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္ (အ) ထံ ရမ္ဇာမ္လ သံုးရက္ အတြင္း က်မ္းတစ္ေစာင္ခ်ေပးသလို၊ တမန္ေတာ္ မူစာ(အ) ထံသို႔လည္း ရမ္ဇာမ္လ ၆ ရက္အတြင္း က်မ္းတစ္ေစာင့္ခ်ေပးခဲ့ ပါတယ္။ ဒီအတုိင္းဘဲ တမန္ေတာ္ ဒါ၀ူးဒ္ (အ) ထံ ရမ္ဇာမ္ လ ၁၈ ရက္ အတြင္း ဇဗူးရ္က်မ္းကို ခ်ေပးခဲ့သလုိ၊ တမန္ေတာ္ အီစာ (အ)ထံသို႔လည္း အီန္ဂ်ီးလ္ က်မ္းကို ၁၃ ရက္အတြင္း ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္သို႔ပင္ရွိပါေစ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မိန္႔ေတာ္မူတာက က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ဟာ အားမန္ တစ္ခုကို ေဖာ္က်ဴးေနတာက ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္သည္ ဟရာမ္ႏွင့္ ဟလာလ္ကို ခြဲျခားေဖၚျပထားသည့္အတြက္ ဆံုးရံႈးေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းမွ ေအာင္ျမင္ ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေခၚေဆာင္ေပးတတ္ၿပီး ရွရီအသ္ ဥပေဒမ်ားကို လည္းေဖၚျပ ထားသည့္အတြက္ အမွားျမင္ အမွန္ျပင္တတ္ေအာင္ ပံုေဖၚေပးႏုိင္ တဲ့က်မ္းလည္ းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ျမင့္ျမတ္တဲ့ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ရမ္ဇာမ္လမွာ ခ်ေပးသနားတဲ့အတြက္ ရမ္ဇာမ္လျမတ္ ဟာလည္း ျမင့္ျမတ္တဲ့ လျမတ္ရမ္ဇာမ္အျဖစ္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ထိုလုိျမင့္ျမတ္တဲ့ ရမ္ဇာမ္လမွာ ေစာင့္ထိန္္းရတဲ့ ရိုဇာဥပုဒ္ဟာလည္း အေတာ့္ကို ျမင့္ျမတ္တဲ့ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္ေတြ ရွိေနမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံသယေတြ ထားစရာမလိုေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ အင္ရွာအလႅာဟ္ အလႅာဟ္ အရွင္ ျမတ္ ေနာက္ထပ္ ေသာင္ဖီးက္ေပးရင္ ဆက္လက္ၿပီး ရမ္ဇာမ္လရဲ့ ဖဇီးလသ္ေတြကို ဆက္လက္ တင္ျပသြားအံုးမယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ဒီခြသ္ဘဟ္ကုိ ဖတ္ရႈသူအမ်ားကို အမလ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ေသာင္ဖီးက္ စြမ္းအားမ်ားေပးသနားကာ ႏွစ္ဘ၀ ေအာင္ျမင္မႈေပးသနားပါလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ရင္းနဲ႕ဘဲ ဒီဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါ တယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား အဆြဟာဗ္ေတာ္မ်ား အားလံုးအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္ေတာ္ ဘရကသ္ေတာ္မ်ား က်ေရာက္ေစသားဟုလည္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ခံအပ္ပါသည္။ အာမီးန္

No comments: