Friday, April 2, 2010

Surah 015 Al Hijir : Hijir Velley

၀၁၅ ။ စူရာ ဟစ္ဂ်္ရ္ း ေက်ာက္ေဆာင္က႑( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်-အေစာင္ ၁၅၊ ၉၉ အာယသ္ေတာ္)

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၁။ အလစ္ဖ္၊ လာမ္၊ ရာ။ ဤသည္ကား (အဘက္ဘက္မွျပည့္စံုေသာ) က်မ္းဂန္ဓမၼကၡန္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ထင္ရွားလွစြာေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္၏အာယတ္ေတာ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပသတည္း။

၂။ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားသည္ အကယ္၍သာ ၎တို႔သည္ မုစ္လင္မ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါလွ်င္ ေကာင္းေလစြတကားဟုအႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ အာသာဆႏၵ ထားရွိၾကကုန္အံ့။

၃။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ထို(ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ)သူတို႕အား (လက္ရွိအေျခအေန အတိုင္း) စား(ေသာက္ေနထိုင္)ၾကရန္လည္းေကာင္း၊ (ေလာကီစည္းစိမ္မ်ား၌နစ္မြန္းကာ) အက်ိဳးခံစားလ်က္ ရွိၾကရန္လည္းေကာင္း၊ ထိုသူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ထိုသူတို႔အားအာ႐ံုလႊဲေျပာင္းထားရွိရန္လည္း ေကာင္း၊ စြန္႔လႊတ္၍ထားပါေလ။ မၾကာျမင့္မီပင္ ၎တို႔သည္ (မိမိတို႔၏ ေသြဖည္ျငင္းပယ္မႈ၏အက်ိဳးကို)သိရွိၾကကုန္အံ့။

၄။ စင္စစ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္ ၿမိဳ႕ရြာကိုမွ် ထိုၿမိဳ႕ရြာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ျပဌာန္းအပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ (ဆိုက္ေရာက္ျခင္း) မရွိဘဲ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။
(တစ္နည္း)ငါအရွင္ျမတ္ (ကုဖ္ရ္အတြက္ေၾကာင့္) ဖ်က္ဆီးေတာ္မူခဲ့သမွ်ေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ျပဌာန္းျပီးျဖစ္ေသာ အခ်ိန္တခ်ိန္ရွိခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။

၅။ မည္သည့္လူမ်ိဳးမွ်ပင္ မိမိတို႔၏ (သတ္မွတ္ ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ) အခ်ိန္ကာလထက္ေစာ၍ သြားႏိုင္ၾကမည္လည္း မဟုတ္ေပ။ (ယင္းသတ္မွတ္ျပဌာန္း အပ္ေသာအခ်ိန္ကာလကို) ေနာက္ခ်န္၍ ေနႏိုင္ၾက မည္လည္း မဟုတ္ေခ်။

၆။ ၎ျပင္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) ထို(ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ)သူတို႔က (အသင့္အား) ““အို-ဆံုးမၾသ၀ါဒ (ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)ခ်ေပးသနား ေတာ္မူျခင္းခံရေသာသူမဟုတ္။ ဧကန္စင္စစ္ အသင္သည္ အမွန္ပင္ စိတ္ေဖာက္ျပန္သူ ျဖစ္သည္”” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

၇။ အကယ္၍ အသင္သည္ (သစၥာ၀ါဒီ) မွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုသူျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ အသင္သည္ ““မလာအိကဟ္””ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေခၚေဆာင္မလာသနည္း။

၈။ (စင္စစ္ေသာ္ကား) ငါအရွင္ျမတ္သည္ တိက်မွန္ကန္ေသာစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မရွိဘဲလ်က္ မလာအိကဟ္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကိုခ်ေပးေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုမွတပါး ၎တို႔သည္ ထို (ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ေရာက္ရွိလာၾကေသာ)အခါ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူျခင္းကို ခံရသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

၉။ ဧကန္စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ ဤဆံုးမၾသ၀ါဒ(တည္းဟူေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းတာ္ျမတ္) ကို ခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ထိုမွတပါး ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ ယင္းဆံုးမၾသ၀ါဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူမည့္ အရွင္ျမတ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၁၀။ ထိုမွတပါး ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္၏အလ်င္ ေရွးအုပ္စုမ်ားတြင္လည္း (နဗီ တမန္ေတာ္မ်ားအား)ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၁၁။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔ထံ ရစူလ္တမန္ေတာ္ တစ္ပါးပါး ေရာက္ရွိလာတိုင္း ၎တို႔သည္ ထိုရစူလ္တမန္ေတာ္အား ျပက္ရယ္သမႈျပဳေလ့ ရွိခဲ့ၾကသည္ သာတည္း။

၁၂။ ဤနည္းအတိုင္းပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာသူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ ယင္းျပက္ရယ္သမႈျပဳျခင္းကို သို႔မဟုတ္ ယင္းကုရ္အာန္ကို လမ္းဖြင့္၍ေပးေတာ္မူ၏။ (ထည့္သြင္းေပးေတာ္မူ၏)။

၁၃။ (သို႔ျဖစ္ေပရာ) ထို (မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ေသာ)သူတို႔သည္ ယင္း (ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္)ကို မယံုၾကည္ၾကေခ်။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ေရွး သူေဟာင္းတို႔၏ အစဥ္အလာသည္ လြန္ေလၿပီး ျဖစ္ေပသတည္း။ (တစ္နည္း)ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ထိုသူမ်ားသည္ ထို (ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္)ကို ယံုၾကည္သည္ မဟုတ္ေပ။၎ျပင္ ေရွးသူေဟာင္းတို႔၏ အစဥ္အလာသည္လည္း (ဤအတိုင္းပင္) ရွိလာခဲ့ေပသည္။ (ၾကည့္-ထာန၀ီ)

၁၄။ အကယ္၍ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အေပၚ၀ယ္ မိုးေကာင္းကင္၌ တံခါးေပါက္တစ္ခုခုကို ဖြင့္ေပးေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ေန႔ေၾကာင္ ေတာင္ပင္ ထိုတံခါးေပါက္မွ (ဆင္း) တက္ (သြားလာ) ခဲ့ၾကေသာ္လည္း။

၁၅။ (ထိုသို႔ေသာအခါမ်ိဳး၌လည္း) ၎တို႔က ကၽြႏ္ုပ္၏မ်က္စိမ်ားသည္ (လွည့္စား) ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရေပသည္။ ထိုမွ်မက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စုန္းျပဳစား ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရေသာ လူစုပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္ဟု ေျပာဆိုၾကမည္မွာ အမွန္ပင္။

၁၆။ ၎ျပင္ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္၌ ၿဂိဳဟ္နကၡတ္မ်ားကို ျပဳလုပ္(ဖန္ဆင္း) ေတာ္မူ၍ ယင္းမိုးကိုၾကည့္႐ႈသူတို႔အဖို႔ မ်က္စိပသာဒ ျဖစ္ေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၁၇။ ထိုမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းမိုးကို ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရေသာ႐ႈိင္တြာန္မိစၦာေကာင္ အသီးသီးတို႔မွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူသည္။

၁၈။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္ ႐ႈိင္တြာန္မိစၦာေကာင္ (တစ္ဦးဦး)သည္ တိတ္တဆိတ္ (စကားကို) နားေထာင္ခဲ့ပါလွ်င္ (ခိုး၀ွက္နားေထာင္ခဲ့ပါလွ်င္) လင္း၀င္းေသာ မီးေတာက္မီးလွ်ံသည္ ၎၏ ေနာက္သုိ႔ (ထက္ၾကပ္မကြာ) လိုက္ေလေတာ့သတည္း။

၁၉။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ပထ၀ီေျမကို ျဖန္႔ခင္းေတာ္မူ၍ ယင္းပထ၀ီေျမ၌ ေလးလံေသာ ေတာင္ႀကီးမ်ားကို ခ်ထားေတာ္မူေလသည္။ထိုမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းပထ၀ီေျမ၌ ခန႔္မွန္း (သတ္မွတ္)ၿပီးျဖစ္ေသာ အရာ၀တၳဳတိုင္းကို ေပါက္ေရာက္ ျဖစ္ထြန္းေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၂၀။ ထိုမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုပထ၀ီေျမ ၌ အသင္တို႔အဖို႔လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ျခင္းမျပဳေသာ သူတို႔အဖို႔လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ (စီမံ) ထားေတာ္မူခဲ့ေလသတည္း။

၂၁။ စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သည့္အရာမ်ိဳးမဆို ငါအရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ထိုအရာ၀တၳဳ၏အစုအပံုမ်ား (ဘ႑ာေတာ္မ်ား)သည္ (အျပည့္)ရွိေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုအရာ၀တၳဳကို သတ္မွတ္ထားေသာ အတိုင္းအတာအခ်ိန္အဆႏွင့္အညီသာလွ်င္ ခ်ေပးေတာ္မူေပသတည္း။

၂၂။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေလမ်ားကို ေရထမ္းလ်က္ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ တဖန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္မွ ေရကိုရြာသြန္းေစ ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ထိုေရကိုတိုက္ေကၽြးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင္တို႔သည္ ထိုေရကို စုေဆာင္း သိုေလွာင္ႏိုင္ၾကေသာသူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။

၂၃။ ထိုမွတပါး ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ ရွင္ေစေတာ္မ၏ူ ။ ထိုနည္းတူစြာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ပင္ လွ်င္ ေသေစေတာ္မူ၏။ ၎အျပင္ ငါအရွင္ ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အေမြစား အေမြခံ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (က်န္ရစ္ေတာ္မူမည့္အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။)

၂၄။ ထို႔ျပင္ မုခ်စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အနက္မွ ေရွးလူေဟာင္းတို႔ကိုလည္း ေကာင္းစြာ သိေတာ္မူၿပီးျဖစ္ေလသည္။ ထိုနည္းတူစြာ မုခ်စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အနက္မွ ေနာင္လာ ေနာင္သားတို႔ကိုလည္း ေကာင္းစြာသိေတာ္မူၿပီး ျဖစ္ေပသတည္း။

၂၅။ ထိုမွတပါး အမွန္စင္စစ္ အသင္အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ထိုအရွင္ျမတ္xသည္ပင္လွ်င္ ၎တို႔အား (ကိယာမတ္ေန႔တြင္) စု႐ံုး ေတာ္မူေပမည္။ ဧကန္မလြဲ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္၊ (အရာ ခပ္သိမ္းတို႔ကို)အႂကြင္းမဲ့ သိေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၂၆။ ထိုမွတပါး စင္စစ္ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ လူသားကို ပံုသြင္းၿပီျဖစ္ေသာ အသံျမည္ေသာ ႐ႊံ႕ပုပ္ေျခာက္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၂၇။ ၎ျပင္ ဂ်င္(န္)သတၱ၀ါကို (လူသားအား ဖန္ဆင္း ေတာ္မမူမီ)အလ်င္က ပူျပင္းလွစြာေသာ မီးျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေလသတည္း။ (တစ္နည္း) ထိုမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ လူ(၀ါ)အာဒမ္ကို နယ္ထားေသာ႐ႊ႕ံေစးျဖင့္ၿပီးေသာ အသံျမည္ေသာ ေျမျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ ၎ျပင္ ဂ်င္န္(၀ါ) အဗုလ္ဂ်င္န္ကို ၎အလ်င္(၀ါ)အာဒမ္အလ်င္ အလြန္ပူျပင္းေသာ မီးျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။

၂၈။ ၎ျပင္ အခါတစ္ပါး၌ အသင့္အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ ““မလာအိကဟ္”” ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား (ဤသို႔)မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ လူသားကို ပံုသြင္းၿပီးျဖစ္ေသာ အသံျမည္ေသာ ရႊံ႕ပုပ္ေျခာက္ျဖင့္ဖန္ဆင္းေတာ္မူမည္ ျဖစ္ေပသည္။

၂၉။ တဖန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ (လူသား၏) ထိုေျမ႐ုပ္ကို စနစ္တက် ၿပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပ္(ဖန္ဆင္း) ေတာ္မူ၍ ယင္း (ေျမ႐ုပ္တြင္း)၌မိမိအထံေတာ္မွ အသက္ဇီ၀ိန္ကို မႈတ္သြင္းေတာ္မူလိုက္ေသာအခါ အသင္တို႔သည္ ထိုလူသား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပ်ပ္၀ပ္ ဦးခ်ၾကေလကုန္။

၃၀။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ““မလာအိကဟ္””ေကာင္းကင္တမန္ အေပါင္းတုိ႔သည္ အားလံုးပင္ အသီးသီး စဂ်္ဒဟ္ ပ်ပ္၀ပ္ ဦးခ်ခဲ့ေလၾကသည္။

၃၁။ အီဗ္လီစ္မွအပ၊ ယင္းအီဗ္လီစ္မွာမူကား စဂ်္ဒဟ္ ပ်ပ္၀ပ္ဦးခ်သူတုိ႔တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ေလသတည္း။

၃၂။ ထုိအခါ ထုိအရွင္ျမတ္က အုိ-အီဗ္လီစ္၊ အသင္သည္ ပ်ပ္၀ပ္ဦးခ်သူတုိ႔တြင္ အပါအ၀င္ မျဖစ္ရန္ အသင့္၌ မည္သည့္အေၾကာင္းရွိေပသနည္းဟု ေမးျမန္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၃၃။ (ထုိအခါ) ယင္းအီဗ္လီစ္က ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္က ပံုသြင္းထားေသာ အသံျမည္ေသာ႐ႊံ႕ပုပ္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေသာ လူသားအား ပ်ပ္၀ပ္ဦးခ် မည့္သူမဟုတ္ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။

၃၄။ ထုိအရွင္ျမတ္က (ဤသုိ႔) မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ (အုိ-အီဗ္လီစ္) သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အသင္သည္ (ယခုပင္) ဤေကာင္းကင္မွထြက္ေလာ့၊ ဧကန္စင္စစ္ အသင္သည္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရေသာသူပင္ ျဖစ္ေခ်ၿပီ။

၃၅။ ၎ျပင္ စင္စစ္ဧကန္ က႐ုဏာေတာ္မွ ကင္းေ၀းျခင္းသည္ အစားေပးမည့္ေန႔တုိင္ အသင္၏အေပၚ၌ ရွိေခ်မည္။

၃၆။ (ထုိအခါ) ယင္းအီဗ္လီစ္က အုိ-ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ သုိ႔ျဖစ္ပါလွ်င္ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား(လူသတၱ၀ါ အေပါင္းတုိ႔) ရွင္ျပန္ထၾကရမည့္ေန႕တုိင္ေအာင္ (ေသျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊) ေရႊ႕ဆုိင္းထားေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထား ပန္ၾကားခဲ့ေလသည္။

၃၇။ ထုိအရွင္ျမတ္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္မွာ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ဧကန္မလဲြ အသင္သည္ ေရႊ႕ဆုိင္းထားျခင္းကုိ ခံရေသာ သူတစ္ဦးပင္ျဖစ္ေပသည္။

၃၈။ သတ္မွတ္ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ (ဆုိက္ေရာက္မည့္)ေန႔တုိင္ေအာင္။

၃၉။ (ထုိအခါ) ယင္းအီဗ္လီစ္က (ဤသုိ႔)ေလွ်ာက္ထား ပန္ၾကားခဲ့ျပန္၏။ အုိ-ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား လြဲေခ်ာ္ ေမွာက္မွားေစေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမွန္ပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ ကမၻာေလာကတြင္(ျပစ္မႈဒုစ႐ုိက္မ်ားကုိ) ယင္းလူသားတို႔၏ အျမင္၌ လွပတင့္တယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ ဧကန္မလြဲ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ ၎တုိ႔အားလံုးကိုပင္ လြဲေခ်ာ္ေမွာက္မွားေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ပါမည္။

၄၀။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တုိ႔အနက္ (အရွင္ျမတ္) ေရြးခ်ယ္ထားေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ ကၽြန္မ်ားကုိမူကား (ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ လြဲေခ်ာ္ေမွာက္မွားေအာင္ အလွ်င္းျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ)။

၄၁။ ထုိအရွင္ျမတ္က ဤသည္ကား ငါအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သုိ႔ (ေရာက္ေစမည့္) ေျဖာင့္မတ္ေသာ လမ္းပင္ျဖစ္သည္ဟု မိန္႕ၾကားေတာ္မူေလ၏။

၄၂။ ဧကန္စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္၏ ကၽြန္မ်ားကား လြဲေခ်ာ္ ေမွာက္မွားသူတုိ႔အနက္မွ အသင့္ေနာက္ သုိ႔လုိက္ခဲ့သူမွအပ အသင္၌၎တုိ႔အေပၚ၀ယ္ မည္သုိ႔မွ်ပင္ ၾသဇာအာဏာရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္နည္း။ ဧကန္စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္၏ ကၽြန္မ်ားအေပၚ၀ယ္ အသင့္၌ မည္သို႔မွ်ပင္ ၾသဇာအာဏာ ရွိမည္မဟုတ္။ သုိ႔ရာတြင္ လြဲေခ်ာ္ေမွာက္မွားသူမ်ားအနက္ အသင့္စကား နားေထာင္သူမ်ား (အေပၚတြင္မူ အသင့္ ၾသဇာအာဏာရွိေပမည္)။

၄၃။ ၎ျပင္ ဧကန္မလဲြ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံုသည္ ၎တုိ႔အားလံုး၏ ခ်ိန္းခ်က္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဌာနပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၄၄။ ယင္းဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံု၌ တံခါးေပါက္ ခုႏွစ္ေပါက္ရွိ၍ တံခါးေပါက္အသီးသီးတို႕အဖို႕ ယင္းအီဗ္လီစ္၏ ေနာက္လုိက္မ်ားအနက္မွ ခြဲေ၀ၿပီးျဖစ္ေသာေ၀စုေ၀ပံု သည္ ရွိေပသတည္း။

၄၅။ ဧကန္မလြဲ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ျမတ္တုိ႔မွာမူကား ဥယ်ာဥ္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ စိမ့္စမ္းမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ ရွိၾကေပမည္။

၄၆။ (ယင္းသူေတာ္စင္ သူေတာ္ျမတ္တုိ႔အား ကိယာမတ္ေန႔တြင္) ““အသင္တုိ႔သည္ ယင္းဥယ်ာဥ္မ်ားသုိ႔ (စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ အေပါင္းမွ)ၿငိမ္းခ်မ္းလ်က္ (ေဘးအႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္တုိ႔မွ) ကင္းလြတ္စြာ ၀င္ေရာက္ၾကေလကုန္”” (ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူမည္။)

၄၇။ ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းသူေတာ္စင္ တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားတြင္ (က်န္)ရွိေနေသးေသာ ရန္ၿငဳိးရန္စ အာဃာတကုိ ထုတ္ပစ္ေတာ္မူမည္။ (၎တုိ႔ သည္) သလြန္မ်ားေပၚ၌ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ၾကလ်က္ ညီသား အစ္ကုိမ်ားျဖစ္ကာ (ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ) ရွိေနၾကေပမည္။

၄၈။ ၎(သူေတာ္စင္)တု႔ိ၌ ယင္းဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ ေဘးဒုကၡမွ်လည္း သက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေပ၊ ၎ျပင္ ထုိသူတုိ႔သည္ ယင္းဥယ်ာဥ္မ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ခံၾကရမည္လည္း မဟုတ္ေပ။

၄၉။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ကၽြန္မ်ားအား ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာသနား ၾကင္နာညႇာတာေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ေျပာၾကားပါေလ။

၅၀။ ထုိမွတပါး ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္သည္လည္း အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း (အသင္သည္ ေျပာၾကားလုိက္ပါေလ)။

၅၁။ ထုိမွတပါး (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ၎တုိ႔အား (နဗီတမန္ေတာ္) အီဗ္ရာဟီမ္၏ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေၾကာင္းၾကားပါေလ။

၅၂။ တစ္ရံေရာအခါ၀ယ္ ထုိဧည့္သည္မ်ားသည္ ယင္း (နဗီတမန္ေတာ္)အီဗ္ရာဟီမ္၏ထံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾက ကုန္၏။ ထုိအခါ၀ယ္ ယင္းဧည့္သည္တုိ႔က ““စလာမ္”” ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈသည္ (အသင္တုိ႔အေပၚ ၌) သက္ေရာက္ပါေစသားဟု ေျပာဆုိခဲ့ၾကကုန္၏။ (ထုိအခါ)ယင္း(နဗီတမန္ေတာ္)အီဗ္ရာဟီမ္က ဧကန္ စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အသင္တုိ႔အား ေၾကာက္ရံြ႕ စုိးရိမ္ၾကပါသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေလသည္။

၅၃။ (ထုိအခါ) ယင္းဧည့္သည္တုိ႕က (အုိ-အီဗ္ ရာဟီမ္) အသင္သည္ မေၾကာက္ပါေလႏွင့္၊ ဧကန္စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အသင့္အား ဥာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သားေတာ္တစ္ပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္းေပးၾကပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကေလသည္။

၅၄။ ထုိ(နဗီတမန္ေတာ္အီဗ္ရာဟီမ္)က အကၽြႏု္ပ္၌ အသက္အရြယ္ အုိမင္းမႈသည္ ဆိုက္ေရာက္ေနပါလ်က္ အသင္တုိ႔သည္ အကၽြႏု္ပ္အား သတင္းေကာင္းေပးၾက ေလသေလာ၊ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းေကာင္းေပးၾကပါ သနည္း၊ ဟုေျပာဆုိ ေမးျမန္းခဲ့ေလသည္။

၅၅။ ထုိဧည့္သည္တုိ႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အသင့္အား အဟုတ္အမွန္ (ျဖစ္မည့္ကိစၥ)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းေကာင္းေပးၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။သုိ႔ျဖစ္ရာ အသင္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းသူတုိ႔အနက္မွ မျဖစ္ပါေလႏွင့္ဟု ေျပာဆုိ ေျဖၾကားခဲ့ၾကေပသည္။

၅၆။ ထုိ(နဗီတမန္ေတာ္)အီဗ္ရာဟီမ္က အမွန္စင္စစ္ လမ္းလြဲသူတုိ႔မွတစ္ပါး မည္သူသည္ မိမိအားဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ က႐ုဏာေတာ္မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းပါသနည္း၊ ဟု ေျပာဆုိခဲ့၏။

၅၇။ (တစ္ဖန္) ယင္း(နဗီတမန္ေတာ္)အီဗ္ရာဟီမ္က (ဆက္လက္၍) အုိ-ေစလႊတ္ျခင္းခံၾကရကုန္ေသာ (ေကာင္းကင္တမန္တို႔၊) ထုိ႔ေနာက္အသင္တုိ႔၌ (ေဆာင္ရြက္ရန္) မည္သည့္ကိစၥရွိေနပါေသးသနည္း ဟု ေျပာဆုိေမးျမန္းခဲ့ျပန္၏။

၅၈။ ယင္း(ေကာင္းကင္တမန္)တုိ႔က (ဤသုိ႔) ေျဖၾကားခဲ့ၾကေလသည္။ ဧကန္စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကကုန္ေသာ လူမ်ဳိးထံ ေစလႊတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ၾကရေလသည္။

၅၉။ သုိ႔ရာတြင္ (နဗီတမန္ေတာ္)လူတ္၏ အိမ္ေထာင္စုသားတုိ႔မပါ၊ သုိ႔ရာတြင္ ဧကန္အမွန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထုိတမန္ေတာ္ လူတ္၏အိမ္ေထာင္စုသား အားလံုးကုိ ကယ္တင္မည့္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။

၆၀။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိတမန္ေတာ္လူတ္၏ ၾကင္ရာမွတပါး၊ ထုိၾကင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က) မုခ် ထုိသူမသည္ ေနာက္က်န္ရစ္ေနၾကမည့္ သူမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္မည္ဟူ၍ ငါအရွင္ျမတ္ ျပဌာန္းေတာ္မူၿပီးျဖစ္သည္(ဟု မိန္႔ဆုိေတာ္မူသည္၊)

၆၁။ ထုိ႔ေနာက္ ေစလႊတ္ျခင္း ခံၾကရကုန္ေသာ (ေကာင္းကင္တမန္)တုိ႔သည္ (နဗီတမန္ေတာ္)လူတ္၏ အိမ္ေထာင္စုသားတုိ႔ထံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာအခါ။

၆၂။ ထုိ(နဗီတမန္ေတာ္)လူတ္က ဧကန္စင္စစ္ အသင္တုိ႔သည္ သူစိမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သည္ဟု ေျပာဆုိေလသည္။

၆၃။ ထုိ(ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္)တို႔က (ဤသုိ႔) ေျပာဆုိ ျပန္ၾကားခဲ့ၾကကုန္၏။ ထုိသုိ႔ အလွ်င္းမဟုတ္၊ စင္စစ္မွာကား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္အသင္၏ထံသုိ႔၊ ၎တုိ႔ ဒြိဟသံသယျဖစ္ေနၾကေသာ ကိစၥကုိေဆာင္ယူ၍ လာခဲ့ၾကပါသည္။

၆၄။ ထုိမွတပါး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အသင္၏ထံသုိ႔ (အကယ္စင္စစ္) အဟုတ္အမွန္ျဖစ္မည့္ကိစၥကုိ ေဆာင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ျပင္မလြဲဧကန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အမွန္ေျပာဆုိသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သည္။

၆၅။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ မိမိအိမ္သူအိမ္ သားတုိ႔ကုိ ညဥ့္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခုတြင္ေခၚေဆာင္၍ ထြက္ခြာသြားပါေလ။ ၎ေနာက္အသင္သည္ ၄င္းတုိ႔၏ေနာက္မွ လုိက္သြားပါေလ။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔၏အနက္မွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ (ေနာက္သုိ႔) ျပန္လွည့္၍မၾကည့္ရ။ ၎ေနာက္ အသင္တုိ႔ (အားလံုး)သည္ မိမိတုိ႔၏အမိန္႔ေပးျခင္းခံရေသာ ေနရာသို႔သာလွ်င္ (အာ႐ုံစူးစုိက္၍) သြားၾကေလကုန္။

၆၆။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိလူတ္၏ထံသုိ႔ ““ဧကန္စင္စစ္ ထုိၿမဳိ႕သားမ်ား၏ အေျခအျမစ္သည္ နံနက္မုိးလင္းခ်ိန္၌ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးျဖစ္ခ်ိမ့္မည္”” ဟူေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေပးပုိ႔ေတာ္ မူခဲ့ေပသတည္း။

၆၇။ ထုိ႔ေနာက္ (စဒူမ္)ၿမဳိ႕သားတုိ႔သည္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာ လာခဲ့ၾကေလသည္။

၆၈။ (ထုိအခါ) ယင္း(နဗီတမန္ေတာ္)လူတ္က ဧကန္စင္စစ္ ဤသူတုိ႔ကား ငါ၏ဧည့္သည္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပရာ အသင္တုိ႔သည္ ငါ့အားအရွက္မခြဲၾက ကုန္လင့္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။

၆၉။ ထုိ႕ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္။ ထုိမွတပါး အသင္တုိ႔သည္ ငါ့အား ဂုဏ္ရည္ေသးသိမ္ေအာင္ မျပဳၾကကုန္လင့္။

၇၀။ ၎(ၿမဳိ႕သား)တုိ႔က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အသင့္အားလူခပ္သိမ္းတုိ႔(ကုိ မိမိထံ တည္းခုိေစျခင္း)မွ တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ေလာဟုေျပာဆုိၾက ေလသည္။

၇၁။ (ထုိအခါ) ယင္း(နဗီတမန္ေတာ္)လူတ္က အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ (ငါေျပာဆုိသည့္အတုိင္း လိုက္နာ)ျပဳလုပ္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ဤငါ၏ သမီးမ်ားသည္ ရွိေနၾကေပသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေလသည္။

၇၂။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္) အသင္၏ အသက္ဇီ၀ိန္၏ကစမ္၊ စင္စစ္ဧကန္ ၎တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ မာန္ယစ္မႈ၌ပင္ ေတြေ၀လ်က္ရွိၾကကုန္၏။

၇၃။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ၎တို႔အား က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံသည္ ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ခဲ့ေလသည္။

၇၄။ ထုိအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိၿမဳိ႕၏အထက္ ျပင္ကုိေအာက္ျပင္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အေပၚ၌႐ႊံ႕ေစးျဖင့္ ျပဳလုပ္ ေသာ ေက်ာက္ခဲမ်ားကုိ ရြာသြန္းေစေတာ ္မူခဲ့ေလသည္။

၇၅။ ဧကန္မလြဲ ဤသည့္(အျဖစ္အပ်က္)၌ စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္ေသာ သူတုိ႔အဖုိ႔ သက္ေသလကၡဏာမ်ားသည္ အမွန္ပင္ ရွိေပသတည္း။

၇၆။ ထို႔ျပင္ ဧကန္အမွန္ ထုိ(ၿမဳိ႕ရြာ)သည္ စည္ကား လ်က္ရွိေသာလမ္း၌ အမွန္ပင္ တည္ရွိေပသည္။

၇၇။ မလြဲဧကန္ ဤသည့္(အျဖစ္အပ်က္)၌ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူတုိ႔အဖုိ႔ သက္ေသလကၡဏာသည္ အမွန္ပင္ ရွိေပသတည္း။

၇၈။ ထုိမွတပါး ဧကန္အမွန္ ““အုိင္ကဟ္”” (ေတာ အုပ္)၌ ေနထုိင္ေသာသူတုိ႔သည္လည္း မတရားက်ဴးလြန္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၇၉။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အား လက္စားေခ်ေတာ္မူခဲ့၏။ ၎ျပင္ ဧကန္စင္စစ္ ထၿိုမဳိ႔ရြာႏွစ္ခုစလံုးသည္ ထင္ရွားေသာလမ္းေပၚ၌ အမွန္ပင္ ရွိေနၾကေပသည္။

၈၀။ ၎ျပင္ မလဲြဧကန္ ““ဟစ္ဂ်္ရ္”” ၌ ေနထုိင္ေသာ သူတုိ႔သည္လည္း ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရကုန္ေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္တို႔အား မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ ခဲ့ၾကေလသည္။

၈၁။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား မိမိသက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကုိ ေပးသနားေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ သို႔ပါလ်က္ ၎တုိ႔သည္ ယင္း သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားမွ မ်က္နွာလႊဲဖယ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၈၂။ ထုိမွတပါး ၎တုိ႔သည္ ေတာင္မ်ားကုိ အိမ္မ်ားအျဖစ္ ေဖာက္ထြင္း၍ ေဘးရန္ကင္းၿငိမ္းစြာ ေနထိုင္ေလ့ ရွိခ့ဲၾကကုန၏္ ။

၈၃။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တို႔အား နံနက္မုိးလင္းခ်ိန္တြင္ က်ယ္ေလာင္စြာေသာ အသံသည္ ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ ခဲ့ေလသည္။

၈၄။ ထုိအခါ ၎တုိ႔ ဆည္းပူးခဲ့သမွ်တုိ႔သည္ ၎တုိ႔အဖုိ႔ လံုး၀ အသံုးမ၀င္ခဲ့ေခ်။

၈၅။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ မုိးေကာင္းကင္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမကုိလည္းေကာင္း၊ ထုိေျမႏွင့္ေျမစပ္ၾကား၌ ရွိရွိသမွ်တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ (အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္) မွန္ကန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္တကြ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ ဧကန္မလြဲ (ငါအရွင္ျမတ္သတ္မွတ္ထားေတာ္မူေသာ) ကိယာမတ္သည္ မုခ်ဆုိက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (၎တုိ႔၏ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကုိ) ေကာင္းမြန္စြာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနည္းမ်ဳိးႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ပါေလ။

၈၆။ မလြဲဧကန္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္၊ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔ကို အႂကြင္းမဲ့ သိေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၈၇။ ၎ျပင္ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား အဖန္တလဲလဲ (ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ရ)ေသာ (အာယတ္ေတာ္)ခုနစ္ပါးကုိ လည္းေကာင္း၊ ႀကီး က်ယ္ျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၈၈။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္း(ကာဖိရ္)တုိ႔အနက္မွ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစားစားတုိ႔အား အက်ဳိးခံစားခြင့္ေပးေတာ္မူေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားဘက္သုိ႔(မိမ၏ိ မ်က္စိအစံုျဖင့္ ေမာ္၍ပင္ မၾကည့္ပါေလႏွင့္)။ မိမိမ်က္စိႏွစ္လံုးကုိ လွည့္၍ပင္ အသင္မၾကည့္ပါေလႏွင့္။ ထုိမွတပါး အသင္သည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀မ္းနည္းပူေဆြး ျခင္းကိုလည္း မျပဳပါေလႏွင့္။ ထုိျပင္ အသင္သည္ မိမိပခံုးကုိ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူတုိ႔အဖုိ႔ ႏွိမ့္ခ်ပါေလ၊ (၀ါ-၎တုိ႔အား သနားၾကင္နာပါေလ)။

၈၉။ ထုိမွတပါး အသင္သည္ (ယင္းကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္သူတုိ႔အား) ဧကန္အမွန္ ငါသည္ ထင္ရွားစြာေသာ သတိေပးႏႈိးေဆာ္သူပင္ ျဖစ္သည္ဟု (အတိအလင္း) ေျပာၾကားေလေလာ့။

၉၀။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ က်ိန္တြယ္ေသာ (ခြဲေ၀ေသာ)သူတုိ႕အေပၚ၌ (ျပစ္ဒဏ္) ခ်ေပးေတာ္မူဘိ သကဲ့သုိ႔ပင္ (၎တုိ႔အေပၚလည္းခ်ေပးေတာ္မူမည္၊)

၉၁။ အၾကင္သူတုိ႔သည္၊ ထုိသူတုိ႔သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုိ အစိတ္အစိတ္ အပုိင္ပိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။

၉၂။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ “ကစမ္”၊ ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အားလံုးကို မုခ်စစ္ေဆး ေမးျမန္းေတာ္မူမည္။

၉၃။ ၎တုိ႔ က်င့္မူလ်က္ ရွိခဲ့ၾကကုန္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍။

၉၄။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ မိမိအမိန္႔ေပးျခင္းခံရေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ အတိအလင္း ေၾကညာပါေလ။ ၎ျပင္ အသင္သည္မုရွ္ရစ္က္ (အျခား အရာမ်ားကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွင့္တြဲဖက္ ကုိးကြယ္ေသာသူ)တုိ႔အား (အလွ်င္းဂ႐ုမစုိက္ဘဲ) လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ထားပါေလ။

၉၅။ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ျပက္ရယ္သမႈ ျပဳၾကသူတုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ အသင့္အဖုိ႔ လံုေလာက္ေတာ္မူ၏။

၉၆။ အၾကင္သူတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ အတူ အျခားကုိးကြယ္ရာမ်ားကုိ (တြဲဖက္ ကုိးကြယ္ျခင္းကုိ)ျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ၎တုိ႔သည္ မၾကာျမင့္မီ (မိမိတုိ႔ျပဳလုပ္ဲခဲ့ၾကေသာ ရွရစ္က္၏ အက်ဳိးကုိ) သိရွိၾကေပမည္။

၉၇။ ထုိမွတပါး ဧကန္စင္စစ္ ၎တုိ႔၏ ေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ အသင္၏ စိတ္ႏွလံုးက်ဥ္းက်ပ္သည္ကုိ ဧကန္မုခ် ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းစြာသိရွိေတာ္ မူေပသည္။

၉၈။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ မိမိအား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳ ျခင္းႏွင့္အတူ (ထုိအရွင္ျမတ္၏)ဂုဏ္ေတာ္ကုိလည္း ထင္ရွားေစပါေလ။ ၎ျပင္ အသင္သည္ (ထုိအရွင္ ျမတ္အား) ပ်ပ္၀ပ္ ဦးခ်သူတုိ႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါေလ။

၉၉။ ထုိမွတပါး အသင္သည္ မိမိထံသုိ႔ မုခ်မလြဲျဖစ္မည့္ကိစၥ (၀ါ) မရဏေသျခင္းတရား ဆုိက္ေရာက္လာသည့္တုိင္ေအာင္ မိမိအားဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ကုိ ၀တ္ျပဳေနပါေလ။

No comments: