Saturday, July 3, 2010

Surah 002-1 Al Baqara : The Cow Part (2)

၀၀၂။ စူရာ အလ္ဘကရာ း ဂါ၀ီက႑ အပုိင္း (၂) (အာယသ္ ၁၄၁-၂၈၆)
(မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၁၊ က႑ ၂၊ ၂၈၆ အာယသ္ေတာ္၊ ၄၀ ရကူ)

၀၀၂ း ၁၄၁။ ထုိသူတုိ႔သည္ (အတိတ္ကာလ၌) လြန္ေလၿပီးေသာသာသနာ၀င္လူစုျဖစ္ၾကကုန္၍ ထုိသူတုိ႔ျပဳက်င့္ ဆည္းပူးခဲ့သမွ်ေသာသုစ႐ုိက္မႈကုသုိလ္ကံ၊ ဒုစ႐ုိက္မႈ အကုသုိလ္ကံတုိ႔သည္ ထုိသူတုိ႔အဘုိ႔သာျဖစ္ေလသည္။ ထုိနည္းတူစြာ အသင္တုိ႔ျပဳက်င့္ဆည္းပူးခဲ့သမွ် ေသာ(ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈ)တုိ႔၏အက်ဳိးသည္လည္း သင္တုိ႔အဘုိ႔အရာသာတည္း။ ထုိမွတပါးအသင္တုိ႔ သည္ ထုိသူတုိ႔ျပဳက်င့္ခဲ့ၾကေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းျခင္းကိုခံၾကရမည္မဟုတ္ေပ။

၀၀၂ း ၁၄၂။ မၾကာမီကာလအတြင္း လူတို႔အနက္မွ (ကစ္ဗ္လဟ္ ေျပာင္းလြဲျခင္း၏ သေဘာတရား ကုိ နာ းမလည္ၾကေသာ) လူ႔ဗာလတို႔က အဘယ္ အရာသည္ ယင္း မြတ္စ္လင္မ္ မ်ားကုိ မိမိတို႔၏ နဂိုမူလ မ်က္ႏွာမူရာ အရပ္ဒိ သာဘက္မွ ေျပာင္းလြဲေအာင္ ျပဳဘိသနည္းဟု မုခ် (ကဲ့ရဲ႕ျပစ္ တင္)ေျပာဆိုၾကကုန္အံ့။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ အေရွ႕ေနထြက္ရာအရပ္ကုိလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ ေန၀င္ရာအရပ္ကုိလည္းေကာင္း၊ (အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ လုံးကုိ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ပုိင္ဆိုင္ေတာ္မူ သည္၊ ထိုအသွ်င္ျမတ္သည္ မိမိႏွစ္လိုေတာ္မူေသာ သူကုိ သာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းသုိ႔ ညႊန္ၾကားျပ သပုိ႔ေဆာင္ေတာ္ မူသည္ဟု (ထိုသူတို႔အား) တု႔ံျပန္ေျဖၾကား ပါေလ။

၀၀၂ း ၁၄၃။ ထို႔ျပင္ ဤနည္းႏွင္ႏွင္ ငါအသွ်င္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ကုိလည္း အလယ္အလတ္ (တရားမွ်တ ေသာ အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ) သာသနာ၀င္မ်ားအျဖစ္ ျပဳေတာ္မူ ခဲ့ေလၿပီ၊ (ယင္းကဲ့သုိ႔ျပဳေတာ္မူျခင္းမွာ) အသင္တို႔သည္ လူခပ္သိမ္းတို႔အဘို႔ အသိသက္ေသမ်ား ျဖစ္ေစအ့ံေသာ ငွာလည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္ရစူလ္တမန္ေတာ္ (မုဟမၼဒ္)သည္ လည္း အသင္တို႔အဘို႔ အသိသက္ေသ ျဖစ္စိမ့္ေသာငွာ လည္း ေကာင္း၊ (ျပဳေတာ္မူျခင္းပင္) ျဖစ္ေလသည္။ စင္စစ္ ငါအရွင္ ျမတ္သည္ အသင္(နဂိုမူလက) မ်က္ႏွာမူခဲ့ဘူးသည့္ ကစ္ဗ္လဟ္ (၀ါ) ဗိုင္တုလ္မုကဒၵတ္စ္ ကုိ (ကစ္ဗ္လဟ္အျဖစ္ယာယီအား ၿဖင္႕)ထားရွိေတာ္မူခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းမွာ (ေနာင္အနာ ဂတ္တြင္ ကစ္ဗ္လဟ္ မ်က္ႏွာမူရာ ကအ္ဗဟ္ ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလႊဲ ေသာအခါ) ရစူလ္တမန္ေတာ္၏ အမိန္႔ကုိ လိုက္နာေသာသူႏွင့္ မိမိတို႔ေျခဖေနာင့္ ဘက္သုိ႔ ျပန္လွည့္သြားသူတို႔ကုိ(ခြဲျခား) သိ ေတာ္မူရန္သာျဖစ္ေခ်သည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား (ကစ္ဗ္လဟ္ ေျပာင္းလႊဲရန္ အမိန္႔ေတာ္သည္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တရား လမ္းမွန္ကုိ ညႊန္ၾကားျပသ (ပုိ႔ေဆာင္)ေတာ္မူျခင္းကုိ ခံရသူတို႔ မွအပ (အျခားသူတို႔ အဘို႔လိုက္နာရန္) အလြန္ပင္ ခဲယဥ္းလွ ေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား [(၀ါ) မူလ ကစ္ဗ္လဟ္ဘက္သို႔ မ်က္ ႏွာမူ၍ ဆြလာတ္ ၀တ္ျပဳခဲ့ၾကသည္] ကို အခ်ည္းႏွီးအက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္စိမ့္ ေသာငွာ (ဤသုိ႔ေျပာင္းလႊဲရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေတာ္ မူသည္) မဟုတ္ေခ်။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူခပ္သိမ္း တို႔အေပၚ၀ယ္ စင္စစ္ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ေတာ္ မူထေသာအရွင္၊ မျပတ္မစဲ သနားညႇာတာေတာ္ မူထေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူ ေပသတည္း။

၀၀၂ း ၁၄၄။ အသင္သည္ (မိမိစိတ္တြင္း၀ယ္ဆြလာတ္ ၀တ္ ျပဳရာ၌မ်က္ႏွာမူရန္ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ကစ္ဗ္လဟ္ျဖစ္ ေစလို၍အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္ မွ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ လ်က္) မိုးေကာင္းကင္သုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္မ်က္ႏွာေမာ္၍ ၾကည့္ေနသည္ကုိငါအရွင္ ျမတ္သည္ မုခ် ျမင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္ ေလရာ အသင္ႏွစ္သက္ေလေသာကစ္ဗ္လဟ္ ဘက္သုိ႔ အသင့္အား ငါအရွင္ျမတ္သည္ မုခ်ဧကန္ လွည့္၍ေပး ေတာ္မူအံ့။ သုိ႔ျဖစ္ရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ မိမိ မ်က္ႏွာကုိ (ယခုခ်ိန္မွစ၍ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳရာတြင္) မတ္စ္ဂ်ိ ေဒဟရာမ္ (၀ါ) ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ဘက္ သုိ႔လွည့္ပါေလ။ ထိုမွတစ္ပါးအသင္တို႔သည္ မည္သည့္ ေနရာ (အရပ္ေဒသ) ၌ပင္ ရွိေနေစကာမူ (ဆြလာတ္၀တ္ျပဳေသာအခါ) ယင္း (မတ္စ္ ဂ်ိေဒ့ဟရာမ္)ဘက္သုိ႔သာလွ်င္ မိမိတို႔မ်က္ႏွာမ်ားကုိ လွည့္ၾက ကုန္ေလာ့။ အမွန္စင္စစ္(အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ထံမွ) က်မ္း ဂန္ရေသာသူတို႔သည္(လည္း) ထို (မတ္စ္ဂ်ိေဒ့ဟရာမ္ ရွိရာ ဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူရန္ အမိန္႔ေတာ္သည္) မိမိတို႔အား ေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာ (အလႅာဟ္)အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွက်ေရာက္၍ မွန္ကန္ေသာအမိန္႔ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု မုခ်အမွန္ သိရွိၾကကုန္ ၏။ (သုိ႔ရာတြင္ မနာလိုမုန္းထားေသာ သေဘာျဖင့္သာလွ်င္ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳၾကေလသတည္း)။ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ ယင္းသူတို႔ျပဳမူက်င့္ႀကံေလေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေမ့ေလ်ာ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေတာ္မူမည့္အသွ်င္မဟုတ္ေပ။

၀၀၂ း ၁၄၅။ ထို႔ျပင္တ၀ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္အထံေတာ္မွ) ဓမၼေဒသနာက်မ္းဂန္မ်ား ရရွိသူ (ယဟူ ဒီႏွင့္ ခရစ္ယာန္)တို႔ေရွ႕၀ယ္ အကယ္စင္စစ္ အသင္သည္ သက္ေသသာဓကလကၡဏာ ဟူသမွ်ကုိယူေဆာင္တင္ျပပါ ေသာ္လည္း ယင္းသူတို႔သည္ အသင္၏မ်က္ႏွာမူရာ ကစ္ဗ္ လဟ္ကုိ လိုက္နာၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အသင္သည္လည္း ယင္းသူတို႔၏မ်က္ႏွာမူရာအရပ္ကုိ လိုက္နာမည္မဟုတ္။ ယင္း (ယဟူဒီႏွင့္ခရစ္ယာန္) တို႔သည္လည္း အခ်င္းခ်င္း အခ်ိဳ႕သည္ အခ်ိဳ႕၏မ်က္ႏွာမူရာအရပ္ကုိ လိုက္နာၾကသည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ ျဖစ္၍ (ငါ အရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္မွ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ ဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူရန္အမိန္႔ေတာ္က်ေရာက္၍ မွန္ကန္ေသာ) အသိတရားမ်ား အသင့္ထံေရာက္ၿပီးသည့္ေနာက္ အသင္သည္ ယင္းသူတို႔၏ အလိုဆႏၵမ်ားကုိ အကယ္စင္စစ္ လိုက္ေလ်ာခဲ့ ပါမူ အသင္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာသူမ်ားတြင္ ဧကန္မုခ် တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့အံ့။

၀၀၂ း ၁၄၆။ အမွန္စင္စစ္ [ေတာင္ရာတ္ႏွင့္အင္(န္)ဂ်ီလ္)] က်မ္းမ်ားကုိ ငါအရွင္ျမတ္ေပးသနားေတာ္မူေသာ(ယဟူဒီ ႏွင့္ခရစ္ယာန္တို႔၏ပညာရွိသုခမိန္)တို႔သည္ မိမိတို႔၏ သားေျမး တို႔ကုိ သိဘိသကဲ့သုိ႔ပင္ ထို[နဗီတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)] ကုိ လည္း သိၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဧကန္မုခ် ယင္းသူတို႔ အနက္မွ လူတစ္စုသည္ အမွန္ကုိ (အမွန္ဟူ၍) သိရွိပါလ်က္ ႏွင့္ပင္ ထိမ္ခ်န္ထားရွိၾကေလသတည္း။
၀၀၂ း ၁၄၇။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) ဤ (ကစ္ဗ္လဟ္ ေျပာင္း လႊဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ) အမိန္႔ေတာ္သည္ အသင့္ကို ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္မွ က်ေရာက္သည့္ မွန္ကန္ေသာ အမိန္႔ေတာ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ သို႔ျဖစ္ ေလရာ အသင္သည္ ဒြိဟ မကင္းေသာသူတို႔တြင္ အပါအ၀င္ မျဖစ္ပါေလႏွင့္။

၀၀၂ း ၁၄၈။ ထိုမွတပါး လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔၌ (မ်က္ႏွာမူရာ) အရပ္တခုက်စီရွိ၏။ ထို(လူမ်ိဳးအသီးသီး) တို႔သည္ (၀တ္ျပဳရာ ၌မိမိတို႔ဘာသာတရားႏွင့္အညီ) ထိုမ်က္ႏွာမူရာဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူေလ့ရွိၾကကုန္၏။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ အသင္တို႔သည္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ဆည္းပူးရာ၌ သူ႔ထက္ငါသာေအာင္ (လုံ႕လ၀ီရိယစုိက္ထုတ္ကာ)အေဆာတလ်င္ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေလာ့။ အသင္တို႔သည္ မည္သည့္ေနရာ၌မဆို ရွိၾကအံ့၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ အားလုံးတို႔ကုိ (တဌာနတည္း၌) စု႐ုံးေတာ္မူအံ့။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္ သိမ္းတို႔ အေပၚ၀ယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ ေလသတည္း။

၀၀၂ း ၁၄၉။ ထို႔ျပင္တ၀ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ မည္သည့္ေနရာဌာနမွမဆို (ခရီး) ထြက္အံ့၊ (၀ါ) မည္သည့္ ေနရာ၌မဆိုရွိေနအ့ံ၊ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳ ရာ၌ မိမိမ်က္ႏွာကုိ (ထိုဌာနမွ) မတ္စ္ဂ်ိေဒ့ဟရာမ္ ေက်ာင္းေတာ္ဘက္သုိ႔သာ လွ်င္လွည့္ပါေလ။ စင္စစ္ ေသာ္ကား မုခ်ဧကန္ ဤအမိန္႔ေတာ္ သည္ အသင့္ အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏အထံ ေတာ္မွ လုံး၀မွန္ကန္ေသာ အမိန္႔ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ ျပဳလုပ္ က်င့္မူၾကကုန္ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေမ့ေလ်ာ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေတာ္မူမည့္အရွင္ မဟုတ္ေပ။

၀၀၂ း ၁၅၀။ တဖန္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ မည္သည့္ေနရာဌာနမွမဆို (ခရီး)ထြက္အံ့။ သုိ႔(ခရီး) ထြက္ရာ ေနရာဌာနမွ (ဆြလာတ္၀တ္ျပဳရာ၌)ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ဘက္သုိ႔သာလွ်င္ မ်က္ႏွာမူပါေလ။ တဖန္ျပကေတ့ ထိုနည္း အတိုင္း (အို-မြတ္စ္လင္မ္ အေပါင္းတုိ႔) အသင္တို႔သည္လည္း မည္သည့္ ေနရာဌာန၌မဆို ရွိၾကသည္ ျဖစ္အံ့။ ဆြလာတ္ ၀တ္ျပဳရာ၌) ထို (ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္) ဖက္သို႔ သာလွ်င္ မ်က္ႏွာမူၾကကုန္ေလာ့။ ဤအမိန္႕ေတာ္ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူ ျခင္းကား အသင္တို႔အား အတိုက္အခံ ျပဳၾကကုန္ေသာ လူခပ္သိမ္းတို႔ အဖို႔ အသင္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ မရွိရန္အလို႔ငွာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းသူတုိ႔ အနက္မွ မေတာ္မတရားျပဳမူေသာ သူတို႔ကား (ဇြတ္မိွတ္၍ ဆင္ေျခလဲ ၾကဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ဆင္ေျခလဲျခင္းမွာ ဂ႐ုျပဳဘြယ္မဟုတ္ေခ်။) သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ၎တို႔ အား အလ်င္း မေၾကာက္႐ြံ႕ၾကပဲ ငါအရွင္ျမတ္ကုိသာလွ်င္ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ မိမိေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ ျပည့္စုံ ေစေတာ္မူအံ့။ ထို႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ ဥဇုမဂၢတည္းဟူေသာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရား လမ္းကိုရရွိသူမ်ားလည္းၿဖစ္ၾကအံ႕။

၀၀၂ း ၁၅၁။ (ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္း ေတာ္ကုိ ကစ္ဗ္လဟ္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေပးေတာ္ မူျခင္းမွာ) ငါ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ထံ၀ယ္ အသင္တို႔အနက္မွ ရစူလ္ တမန္ေတာ္တပါး ေစလႊတ္ ေတာ္မူသကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္သည္၊ ထို ရစူလ္တမန္ေတာ္ သည္ ငါအရွင္ျမတ္ (ပုိ႔ခ်ေတာ္မူေသာ) ေဒသနာမ်ားကုိ အသင္တို႔ေရွ႕၀ယ္ ရြတ္ဘတ္ သရဇၩာယ္သည္။ ထို႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔(၏ စိတ္ႏွလုံးမ်ား)ကုိ (အကုသုိလ္ ဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ) သန္႔စင္ေအာင္ျပဳေပးသည္။ ထိုမွ်မက အသင္တို႔အား က်မ္းဂန္ႏွင့္ အသိ အလိမၼာ အေျမာ္အျမင္ တရားမ်ားကုိလည္း သင္ ၾကားျပသသည္၊ ထိုမွတပါး အသင္တို႔ မသိ နားမလည္ခဲ့ၾကေသာ အေၾကာင္းအရာအရပ္ရပ္ တို႔ကုိ လည္း သင္ၾကားျပသသည္။

၀၀၂ း ၁၅၂။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ အသင္တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္ ကုိ (ခ၀ပ္ကုိးကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ငါအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ ေတာ္မ်ားကုိ ႐ိုေသစြာ လုိက္နာျခင္းအား ျဖင့္လည္း ေကာင္း) ေအာက္ေမ့တသ သတိရၾကကုန္ေလာ့၊ ငါအရွင္ ျမတ္သည္ လည္း အသင္တို႔အား (ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူ ျခင္း အားျဖင့္) သတိရေတာ္မူအံ့။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ေက်းဇူး ေတာ္ကုိသိၾကကုန္ေလာ့။ အသင္ တို႔သည္ ငါ အရွင္ျမတ္အား ေက်းဇူးမကန္းၾကကုန္လင့္။

၀၀၂ း ၁၅၃။ အို- ယုံၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ထားရွိၾကသူ အေပါင္းတို႔၊ သင္တို႔သည္ သည္းခံတရားထားျခင္း ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္မွ) ကူညီေထာက္ပံ့ ေစာင္မေတာ္ မူျခင္းကုိ ရယူၾကကုန္ေလာ့။ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သည္ ခႏၲီတရားထားရွိေသာသူ တို႔ႏွင့္အတူတကြ (အၿမဲ) ရွိေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၁၅၄။ ထို႔ျပင္တ၀ (အို-မုအ္မင္န္ အေပါင္းတို႔) အသင္ တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ လမ္းေတာ္၌ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရ သူတို႔ကို သူေသမ်ားဟူ၍ မေျပာဆိုၾကကုန္လင့္။ (ယင္းသူတို႔ သည္ သူေသမ်ား) အလ်င္းမဟုတ္။ စင္စစ္မွာမူ ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္၌ အသက္ရွင္လ်က္ပင္ ရွိၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ (ထိုအေၾကာင္းကို) ေတြးဆဆင္ျခင္ မသိမျမင္ႏိုင္ၾကေခ်။

၀၀၂ း ၁၅၅။ ထုိ႔ျပင္တ၀ (အို-မုအ္မင္န္ အေပါင္းတို႔) မခြၽတ္ ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ကုိ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ေၾကာက္႐ြံ႕ စုိးရိမ္ေစျခင္းျဖင့္ ေသာ္၎၊ ငတ္မြတ္ေစျခင္း အားျဖင့္ေသာ္၎၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ဆုံးပါးေစျခင္းျဖင့္ ေသာ္၎၊ အသက္ေသေၾကပ်က္စီးေစျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ပ်က္ျပားေစျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ [(တနည္း) သားသမီးမ်ား ေသဆုံးေစျခင္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊] စမ္းသပ္ေတာ္ မူလတၱံ႕။ သုိ႔ရာတြင္ (ထိုကဲ့သုိ႔ စမ္းသပ္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားကုိ) ခႏၲီတရားျဖင့္ သည္းခံသူအေပါင္းအား ၀မ္းေျမာက္ ဘြယ္ရာ ေကာင္း ခ်ီးမဂၤလာသတင္းကုိ [အို-နဗီတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)] အသင္သည္ ေျပာၾကားပါေလ။

၀၀၂ း ၁၅၆။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔အေပၚ၌ ေဘးဥပဒ္အႏၲ ရာယ္ တစ္စုံတစ္ရာ ဆိုက္ေရာက္လာေသာအခါ ဧကန္အမွန္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အဖို႔အရာသာ ျဖစ္၍ မုခ်ဧကန္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္သုိ႔သာ ျပန္လည္ သြားၾကရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္ဟု ဆိုေလ့ရွိၾကကုန္၏။

၀၀၂ း ၁၅၇။ ထို(ကဲ႕သို႕စမ္းသပ္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ခႏၲီတရားၿဖင့္ သည္းခံေသာ) ဤသူတို႔အေပၚ၌သာလွ်င္ ယင္းသူတို႔အား ေမြးၿမဴေတာ္မူထေသာအလႅာဟ္ အရွင္ၿမတ္ အထံေတာ္မွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားႏွင့္ ေမတၲာက႐ုဏာေတာ္ သက္ေရာက္ ေပမည္။ ၎ၿပင္ ထိုသူတို႔သည္သာလွ်င္ ေၿဖာင့္ မတ္မွန္ကန္ ေသာ တရားလမ္းစဥ္ကိုရ႐ွိသူမ်ား ၿဖစ္ၾကကုန္ သတည္း။

၀၀၂ း ၁၅၈။ ဧကန္အမွန္ ဆြဖာႏွင့္မရ္၀ဟ္ေတာင္မ်ား သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္မွတ္ထားေတာ္မူ ေသာ သာသနာ ေတာ္၏အထိမ္းအမွတ္မ်ား အနက္မွ ျဖစ္သည္၊ အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္း ေတာ္သို႔ ဟဂ်္ျပဳရန္ သြားေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္း မဟုတ္ အြန္မ္ရဟ္ ျပဳသည္ျဖစ္ေစ ထိုသူ၏အေပၚ၌ ထိုေတာင္ ႏွစ္လုံး အၾကားတြင္ သြားလာျခင္းသည္ တစ္စုံတစ္ရာမွ် အျပစ္မရွိၿပီ။ ထုိ႔ျပင္အၾကင္သူသည္ မိမိ၏စိတ္ေစတနာအေလ်ာက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမွ ုကိုၿပဳလုပ္ပါမွ ုမုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္သည္ေက်းဇူးသိေတာ္မွ ု(၍ ရက္ေရာစြာ ေကာင္း က်ိဳးေပးသနားေတာ္မူ) ေသာအရွင္၊ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကုိ သိ ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၁၅၉။ မုခ်ဧကန္ အၾကင္သူတို႕သည္ ငါအရွင္ခ်ေပးသနားေတာ္မူေသာ ထင္ရွားစြာေသာ အမိန္႕ေတာ္မ်ားႏွင္႕ တရားဓမၼမ်ားကို ထိမ္ခ်န္ၾကကုန္၏။(ယင္းသို႕ထိမ္ခ်န္ၿခင္းမွာလည္း) ငါအ၇ွင္ၿမတ္သည္ အမိန္႕ေတာ္မ်ားႏွင္႕တရားးဓမၼမ်ားကို(ေတာင္ရာသ္၊အင္န္ဂ်ီလ္) က်မ္းမ်ား၌ လူအမ်ား (သိနားလည္ရန္) အဘို႕ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ၿပၿပီးသည္႕ ေနာက္မွပင္ ၿဖစ္သည္။ထိုသို႕ေသာ သူတို႕အား အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္သည္ ဂရုနာေတာ္မွကင္းေဝးေစေတာ္မူသည္။ ၎ အၿပင္ကိ်န္ဆဲ သူမ်ားကလည္း ထိုသူတို႕ကိုက်ိန္ဆဲၾကေလသည္။

၀၀၂ း ၁၆၀။ သုိ႔ရာတြင္ အၾကင္သူတို႔သည္ (မိမိတို႔၏ ခြၽတ္ ယြင္းမႈမ်ားကုိ) ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၾကအံ့၊ ၎အၿပင္ မိမိတို႔၏ အက်င့္စာရိတၱမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲၿပီး ကုသုိလ္တရား ပြားမ်ားၾကကုန္အံ့၊ ၎ျပင္ (က်မ္းလာအမိန္ ႔ပညတ္မ်ား ကုိလည္း မွန္ကန္စြာ) ထုတ္ေဖာ္ထင္ရွားေစၾကကုန္အံ့။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔ဘက္သုိ႔ (မိမိ က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္) ျပန္လွည့္ေတာ္မူအ့ံ။ စင္စစ္ တမူကား ငါအရွင္ ျမတ္သည္ (၀န္ခ်ေတာင္းပန္ သူမ်ားဘက္သုိ႔) အႀကိမ္ ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ျပန္လွည့္ ေတာ္မူထေသာအရွင္၊ မျပတ္မစဲ သနား ၾကင္နာ ညႇာတာေတာ္မူထေသာအရွင္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၀၂ း ၁၆၁။ ဧကန္အမွန္ အၾကင္သူတို႔သည္ တရားေဒသ နာေတာ္မ်ားကို မယံုမၾကည္ေသြဖည္ျငင္းဆန္၍ ကာဖစ္ရ္ အျ ဖစ္ႏွင့္ပင္ေသဆံုးၾက၏။ ယင္းသူတို႔ အေပၚ၌ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ က်ိန္ဆဲျခင္း၊ အပါးေတာ္ေစတမန္မ်ား (၏ က်ိန္ဆဲျခင္း၊) လူမ်ား (၏က်ိန္ဆဲျခင္း၊) အားလံုးတို႔ (၏ က်ိန္ဆဲ ျခင္းသည္ က်ေရာက္အံ့။)

၀၀၂ း ၁၆၂။ (ယင္းသူတို႔သည္) ထို(က်ိန္ဆဲျခင္း)၌ အၿမဲတေစ ေနၾကရမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ၎တို႔ထံမွ အျပစ္ဒဏ္သည္ ေပါ့ပါးသြားမည္လည္းမဟုတ္၊ ၎ျပင္ ယင္းသူတို႔သည္ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ခြင့္လည္းရရွိၾကမည္မဟုတ္ေခ်။

၀၀၂ း ၁၆၃။ စင္စစ္အားျဖင့္ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခ၀ပ္ကုိးကြယ္ရာ အရွင္သည္သာလွ်င္ အသင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ ရာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္မွ တစ္ပါး အျခားကုိး ကြယ္ရာအရွင္ဟူ၍ အလ်င္းမရွိေခ်။ ထိုအသွ်င္ျမတ္သည္ အနႏၲက႐ုဏာေတာ္ရွင္၊ အလြန္ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၀၂ း ၁၆၄။ မိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမျပင္ကုိ ဖန္ ဆင္းေတာ္မူျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔ႏွင့္ည ေျပာင္းလြဲသြားလာ ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ လူသားတို႔အား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ တင္ေဆာင္၍ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားတြင္ စုံဆန္ သြားလာေနေသာ ေရယာဥ္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ေျမ ေသေျမေဟာင္း ေျမသေရာင္းကုိ ျပန္လည္ရွင္ေစၿပီး (ေျမၾသ ဇာျဖစ္ေစ၍ သစ္ပင္၀ါးပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပါက္ေရာက္ေစရန္ အလို႔ငွာ) မုိးေကာင္းကင္မွ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရြာသြန္းေစ ေတာ္မူေသာ မိုးေရ၌လည္းေကာင္း၊ ထိုေျမျပင္၌ (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္) ေပါက္ပြားပ်ံ႕ႏွံ႕ေစေတာ္မူေသာ တိရစၦာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၌လည္းေကာင္း၊ ေလမ်ားကုိ တိုက္ခတ္ေစေတာ္မူျခင္း၌ လည္း ေကာင္း၊ မုိးႏွင့္ေျမၾကား၀ယ္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ ေတာ္ကုိ) နာခံလွ်က္ရွိေသာ မိုးတိမ္မ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ နိသမၼဥာဏ္အရင္းခံ၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သိျမင္နားလည္ၾက ကုန္ေသာလူမ်ားအဖို႔ မုခ်ဧကန္(တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တန္ခိုးေတာ္ ဥာဏ္ေတာ္ က႐ုဏာ ေတာ္မ်ားကုိ ညႊန္ျပေသာ) သက္ေသလကၡဏာမ်ား ရွိေပသတည္း။

၀၀၂ း ၁၆၅။ သုိ႔ရာတြင္ လူသားတို႔အနက္မွ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ၿပိဳင္ဆိုင္၍ (မိမိတို႔၏) ဦးစီးနာယက မ်ားကုိ ကုိးကြယ္ၾကေလသည္။ ယင္းသူတို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးဘိသကဲ့သုိ႔ပင္ မိမိတို႔၏ ဦးစီး နာယကမ်ားကုိ ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးၾကကုန္၏။ သုိ႔ရာတြင္ ယုံ ၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ရွိၾကသူတုိ႔ မွာမူ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကုိသာလွ်င္ အလြန္ထက္သန္ေသာ (ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ျဖင့္) ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုး (ကုိးကြယ္) ၾကေလသတည္း။ (တစ္ဆူ တည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာ ကုိးကြယ္ရမည္ဟူ ေသာေဒသနာေတာ္ကုိ) က်ဴးလြန္သူတို႔သည္ (ေနာင္တမလြန္ ဘ၀၌) အျပစ္ငရဲမ်ားကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ၾကသည့္ အခါ အလုံးစုံေသာ တန္ခိုးအာဏာတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္၌ သာလွ်င္ တည္ရွိ ေၾကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ စီရင္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သိရွိၾကလိမ့္မည္။ အကယ္၍သာ ထိုက်ဴးလြန္ သူတို႔သည္ (မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္ေတြ႕ ၾကံဳရမည့္ ေနာင္ေရးမ်ားကုိ) ဤဘ၀၌ပင္ ႀကိဳတင္၍သိျမင္ထားၾကပါမူ ေကာင္းေလစြ တကား။

၀၀၂ း ၁၆၆။ အၾကင္အခ်ိန္အခါ၀ယ္ (လူအေပါင္းတို႔ကုိ လွည့္ ျဖားေသြးေဆာင္ၾကကုန္ေသာ) ေခါင္းေဆာင္ တို႔သည္ မိမိတို႔၏ တပည့္ေနာက္လိုက္တို႔အား စြန္႔ပစ္ၾကကုန္အံ့၊ ထိုအခါ ယင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနာက္လိုက္တပည့္တို႔သည္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ကုိ (မ်က္၀ါးထင္ထင္) ႐ႈျမင္ၾကအံ့၊ (၎ျပင္) ယင္းသူတုိ႔၌ တဦးႏွင့္တဦး ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ လည္း ျပတ္ေတာက္သြား လတၱံ႕။

၀၀၂ း ၁၆၇။ ၎ျပင္ (မသမာေသာ ဦးစီးနာယကမ်ား၏ လွည့္ပတ္ျဖားေယာင္းရာေနာက္သုိ႔ လိုက္ပါမိခဲ့ေသာ) ေနာက္ လိုက္တပည့္မ်ားက အကယ္၍သာ ငါတို႔သည္ (လူ႔ေလာကသုိ႔) တႀကိမ္မွ်ပင္ျပန္ၾကရပါလွ်င္ အလြန္ ေကာင္းေပအံ့၊ သုိ႔ျပန္ရ ပါလွ်င္ ထိုေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရပ္ တုိ႔သည္ ငါတို႔ကုိ (ယခုစိမ္းကား စြာ) စြန္႔ပစ္သြားၾက သကဲ့သုိ႔ ငါတို႔သည္လည္း ယင္းသူတို႔အား (စိမ္းကား စြာ) စြန္႔ပစ္ၾကမည္ဟု ေျပာဆိုၾကမည္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ထိုေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရပ္မ်ားႏွင့္ တပည့္ ေနာက္ လုိက္အားလုံးတို႔အား အျပစ္ငရဲကုိ မ်က္၀ါး ထင္ထင္ ျပေတာ္မူသကဲ့သို႔ပင္ ယင္းသူတို႔၏အျပဳအမူ မ်ားကုိ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲဘြယ္ရာမ်ားအျဖစ္ ျပေတာ္မူ မည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ယင္းသူတုိ႔သည္ ငရဲမီးတြင္းမွ ထြက္ဲၾကရမည့္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကေခ်။

၀၀၂ း ၁၆၈။ အို-လူသားအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ ကမၻာ ေျမေပၚ၀ယ္ရွိေလေသာ အရာမ်ားအနက္မွ စားသုံးပုိင္ ခြင့္ျပဳ ထားေသာ သန္႔စင္ေသာအရာမ်ား ကုိ စားသုံးၾကကုန္ေလာ့၊ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ ႐ိွဳင္တြာန္၏ေျခရာမ်ားကုိ (ဖ၀ါးေျခ ထပ္)မလိုက္ၾကကုန္လင့္။ အမွန္စင္စစ္ ယင္းရႈိင္တြာန္ သည္ သင္တို႔၏ ပြင့္လင္းထင္ရွားလွစြာေသာ ရန္သူ ရန္ဘက္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။

၀၀၂ း ၁၆၉။ (အေၾကာင္းကား) ထို႐ႈိင္တြာန္သည္ အသင္ တို႔ ကုိ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကုိ၎၊ အလြန္ ညစ္ညမ္းေသာ ကိစၥမ်ားကုိ၎၊ ထို႔ျပင္ အသင္တို႔ သည္ မိမိတို႔ မသိရွိၾကေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ (လုပ္ၾကံ) ေျပာဆိုၾကရန္၎ အမိန္႔ေပးတိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ သည္ သာျဖစ္သည္။

၀၀၂ း ၁၇၀။ ၎ျပင္ (အေျမာ္အျမင္မရွိေသာ) ထိုသူတို႔ကုိ တဦးတေယာက္က (ဟယ္-အခ်င္းတို႔)အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ ေပးသ နားေတာ္မူေသာ တရား ေဒသနာမ်ားကုိ လုိက္နာၾက ပါကုန္ဟု ေျပာဆိုပါလွ်င္ ယင္းသူတို႔က ေျပာဆိုၾက သည္မွာ ထိုသုိ႔အလ်င္းမဟုတ္၊ စင္စစ္မွာကား အၾကင္ တရားလမ္းစဥ္ေပၚ၌ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဘိုး၊ ေဘး၊ဘီ၊ဘင္မ်ားကုိေတြ႔ရ၏။ ထိုတရားလမ္းစဥ္ ကုိသာလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လိုက္နာၾကအံ့ ဟု တု႔ံျပန္ေျပာဆိုၾကကုန္သည္။ ၎တို႔၏ ဘိုး၊ ေဘး၊ ဘီ၊ ဘင္တို႔သည္ တစုံတရာကုိမွ် မဆင္ျခင္ ႏုိင္ၾကသည့္ျပင္၊ တရားလမ္းမွန္ကုိ မရရွိၾကေသာ္လည္း (၎တို႔သည္ ထိုသုိ႔ေသာ ဘိုး၊ ေဘးတို႔၏ လမ္းစဥ္ကုိပင္ လုိက္နာၾကမည္ေလာ)။

၀၀၂ း ၁၇၁။ ကာဖစ္ရ္ တို႔(အားသြန္သင္ဆုံးမသူ) ၏ပမာ ကား ေခၚသံႏွင့္ဟစ္ေအာ္ေၾကြးေၾကာ္သံမွ တစ္ပါး အဘယ္ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်မၾကားေသာတိရစၦာန္မ်ား ကိုဟစ္ေအာ္ဆံုးမ သူႏွင့္တူေခ်သည္။ (အမွန္ေသာ္ကား ထိုကာဖိရ္တို႔သည္ တရားေဒသနာေတာ္ ကုိမနာခံေသာ) နားပင္းသူမ်ား၊ (မွန္ ေသာစကားကုိ မေျပာဆိုေသာ) ဆြံ႕အသူမ်ား၊ (သက္ေသ လကၡဏာ ေတာ္မ်ားကုိမျမင္ေသာ) အကန္းမ်ားပင္တည္း။ သုိ႔ ျဖစ္ေလရာ ယင္းသူတို႔သည္ မည္သည့္အရာတစ္စုံတစ္ခု ကိုမွ် ေတြးေတာဆင္ျခင္ သိျမင္သူမ်ားမဟုတ္ၾကေခ်။

၀၀၂ း ၁၇၂။ အို-မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႕ အသင္ တို႕အား ငါအရွင္ၿမတ္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ေကာင္းမြန္ သန္႕ၿပန္႕ေသာ အာဟာရမ်ားအနက္မွ အသင္တို႕သည္ (ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ရာကို) စားသံုးၾက ကုန္။ ၎အၿပင္ အကယ္၍ အသင္ တို႕သည္ ထို အရွင္ၿမတ္အားသာလွ်င္ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ၾက ပါလွ်င္ အသင္တို႕သည္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္အား ေက်းဇူးတင္ ၾကကုန္။

၀၀၂ း ၁၇၃။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ ၌ အေသေကာင္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ (ယိုစီးေသာ)ေသြးကုိ လည္းေကာင္း၊ ၀က္၏ အသားကုိလည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏နာမံေတာ္မွတပါး အျခားကုိးကြယ္ရာမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားကုိ တ,သၿပီး လွီးျဖတ္ ထားေသာ တိရစၦာန္ မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ မုခ်တားျမစ္ထားေတာ္ မူေလသည္။ သုိ႔တားျမစ္ထားေသာ္လည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ႏုိင္ေအာင္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေနေသာသူ တဦးသည္ (တားျမစ္ ထားေသာ အာဟာရကုိ) မက္ေမာသူ မဟုတ္ဘဲ၊ အစားက်ဴး သူလည္း မဟုတ္ဘဲ၊ (အသက္မေသ႐ုံမွ် စားသုံး ခဲ့ပါလွ်င္) ထိုသူ႔အေပၚ၌ တစုံတရာ အျပစ္မရွိေခ်။ဧကန္ မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားကုိ) အထူးခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူအသွ်င္၊ အစဥ္အၿမဲ သနားၾကင္နာ ညႇာတာ ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

၀၀၂ း ၁၇၄။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူ ေသာက်မ္းဂန္လာ တရားေဒသနာအနည္းငယ္မွ်ေသာ အဖိုး အချဖင့္ လဲလွယ္ေရာင္းခ်စားသံုးေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ၀မ္းတြင္း သုိ႔ အျခား (တစ္စုံတစ္ရာ) စားသုံးၾကသည္မမည္။ စင္စစ္ အားျဖင့္ မီးကုိသာ စားသုံးရာမည္ေခ်သည္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္ ထိုသူမ်ားအား (ခ်ိဳေအးေသာစကားကုိ) ေျပာၾကားေတာ္မူမည္ လည္းမဟုတ္၊ ထိုသူတို႔အား (အျပစ္ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားမွ) သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူမည္ လည္းမဟုတ္၊ ထို႔ျပင္တ၀ ယင္းသူတို႔ခံစားရန္ ျပင္းျပ နာက်င္ေစေသာ အျပစ္ဒဏ္လည္း အသင့္ရွိေပသတည္း။

၀၀၂ း ၁၇၅။ (ဤဘ၀တြင္)လမ္းမွားကို လမ္းမွန္ၿဖင္လည္း ေကာင္း၊ ၿပစ္ဒဏ္ကို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လဲလွယ္၀ယ္ယူ သည္ ဤသူမ်ားပင္ တည္း၊ ယင္းသူတို႕သည္ အဘယ္နည္းၿဖင့္ ငရဲမီး၏ဒဏ္ကို ခံ၀့ံၾကပါဘိသနည္း။

၀၀၂ း ၁၇၆။ ဤကဲ့သုိ႔ (အျပစ္ဒဏ္မ်ား ခံစားၾကရမည့္) အေၾကာင္းမွာကား၊ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မွန္ကန္ေသာ ေဒသနာမ်ားႏွင့္တကြ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုိ ခ်ေပး သနားေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း (ယင္း)က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ သေဘာကြဲလြဲ ၾကသူတုိ႔သည္ မွန္ေသာတရားေတာ္မွ (အလြန္တရာမွ်) ေ၀းကြာလွေသာ ကြဲျပားမႈ၌ ဧကန္အမွန္ ေရာက္ရွိ ၾကေလၿပီ။

၀၀၂ း ၁၇၇။ အေရွ႕အရပ္ဘက္သုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ အရပ္ဘက္သုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း မ်က္ႏွာမူျခင္း သည္ (သာလွ်င္) အသင္တို႔အဘို႔ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ သီလ မဟုတ္ေသးေပ။ ေကာင္းျမတ္ေသာသီလရွိသူ သီလ၀န္ ဂုဏ၀န္တို႔ ဟူသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ ဆုံးေန႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံမွက်ေရာက္ေသာ) က်မ္းဂန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ နဗီတမန္ေတာ္ မ်ားကုိလည္း ေကာင္း၊ ယုံၾကည္ျမတ္ႏိုးၾကေသာ သူမ်ားတည္း။ ၎ျပင္ ယင္းသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကုိ စုံမက္ႏွစ္သက္ ပါလ်က္ႏွင့္ပင္ (တနည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ ၾကည္ညိဳ ျမတ္ႏိုး ၾက၍) ေဆြမ်ိဳးညာတကာမ်ားအား၎၊ မိသက္ဆိုး ဖသက္ဆိုးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အထီးက်န္သူဆင္းရဲမ်ား အား၎၊ ခရီးသည္မ်ားအား၎၊ ဖုန္းေတာင္း ယာစကာမ်ား အား၎၊ ေၾကးကြၽန္မ်ားကုိ ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေစရာ၌ ၎၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း စြန္႔ၾကဲၾက၏။ ထို႔ျပင္ ယင္းသူတို႔သည္ ဆြလာတ္ ၀တ္ျပဳၾက၏။ ဇကာတ္ တရား၀င္ဒါနေၾကးကုိလည္း ေပးလွဴၾက၏။ ယင္းသူတို႔သည္ ကတိျပဳေသာအခါ၌ မိမိတို႔၏ ပဋိညာဥ္ ၀န္ခံခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳၾက၏။ ဆင္းရဲ ဒုကၡက် ေရာက္သည့္အခါ၌လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါဘယ ဖိစီးသည့္ အခါ၌လည္းေကာင္း၊ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္သည့္ အခါ၌ လည္းေကာင္း၊ ခႏၲီပါရမီကုိ ခိုင္ျမဲ စြာေစာင့္စည္းၾက၏။ ဤ တရားမ်ားကုိ လိုက္နာက်င့္သုံးေသာ သူမြန္ သူျမတ္မ်ား သည္သာလွ်င္ သစၥာ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ဤသူမြန္ သူျမတ္ တို႔သည္သာလွ်င္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ) ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသ ျမတ္ႏိုး ေသာ သီလ၀န္ ဂုဏ၀န္မ်ား ျဖစ္ၾက ကုန္၏။

၀၀၂ း ၁၇၈။ အို-အီမန္ ယုံၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားထားရွိ သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔အေပၚ၌ အႏိုင္အထက္ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပမ္း မတရား) သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံၾကရသူတို႔ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အထံ ေတာ္မွ)လက္စားေခ်ရန္(ဥပေဒကို) ျပ႒ာန္း အတည္ျပဳထား ေတာ္မူေလၿပီ။ (ျပ႒ာန္း ခ်က္မွာ) လြတ္လပ္ေသာ သူေကာင္း သည္၊ လြတ္လပ္ေသာ သူေကာင္း၏အစား၊ ေၾကး ကြၽန္သည္ ေၾကးကြၽန္၏အစား၊ မိန္းမသည္ မိန္းမ၏အစား (ေသဒဏ္ခံရေပမည္)။ သုိ႔ပင္တေစ အၾကင္သူသည္ မိမိ၏ညီ သားအစ္ကုိျဖစ္ေသာ ေသသူ၏ အေမြဆိုင္ တို႔ဘက္မွ (ေလ်ာ္ ေၾကးေပးလွ်င္ ေက်ေအး မည္ဟု) ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရပါမူ (အေမြ စားအေမြခံတို႔အဘို႔မွာ ထိုေလ်ာ္ ေၾကးေငြကုိ) ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႔စြာျဖင့္ ေတာင္းဆို ရမည္။ (ယင္းလက္ သည္အဖို႔ မွာလည္း ထိုသူတို႔ေတာင္း ဆိုသည့္ အတိုင္း) သာယာေခ်ငံ ေသာ နည္းျဖင့္ ေပးဆပ္ရမည္၊။ ဤသည္ကား အသင္ တို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ ၏အထံ ေတာ္မွ ေသစား ေသေစျခင္းဒဏ္မွ သက္သာေစျခင္း ႏွင့္ က႐ုဏာ ေတာ္သက္ ေရာက္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ (သုိ႔ေသာ္) ထို (ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း ျပ႒ာန္း ၿပီးသည့္)ေနာက္ မည္သူမဆို (ထိုစည္း မ်ဥ္းဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္)က်ဴးလြန္ပါလွ်င္ ထိုသူအဘို႔ (ေနာင္ တမလြန္ဘ၀တြင္) အလြန္ျပင္းျပနာက်င္ဘြယ္ရာ ေသာ အျပစ္ဒဏ္သည္ ရွိလတၱံ႔။

၀၀၂ း ၁၇၉။ အို-ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပညာရွင္ အေပါင္းတို႔၊ စင္စစ္ေသာ္ကား (ယင္းကဲ့သို႔) လက္စား ေခ်ျခင္း၌ အသင္တို႔အဘို႔ရာ အသက္ရွင္ျခင္းရွိသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ ၾကဥ္ေရွာင္သူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာေပသည္။

၀၀၂ း ၁၈၀။ (ထုိ႔ျပင္) အသင္တို႔အေပၚ၌ ျပ႒ာန္းထားေတာ္ မူေသာ အမိန္႔ေတာ္ တရပ္မွာ အသင္တို႔အနက္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ထံသုိ႔ ေသျခင္းတရားသည္ ဆိုက္ေရာက္ လာေသာအခါ၊ အကယ္၍ ထိုသူသည္ တစ္စုံတစ္ရာ ဥစၥာ ပစၥည္း ထားရွိခဲ့ပါမူ (ထိုသူ၏) မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာ တို႔အဘို႔ရာ ေကာင္းျမတ္ေသာနည္းျဖင့္ (ေသတမ္းစာအျဖစ္) မွာၾကားခဲ့ရန္ တာ၀န္ရွိေပသည္။ (ဤသည္ကား) ဒုစ႐ိုက္မႈ တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္သူ အေပါင္းတို႔အေပၚ၌ (မလြဲမေရွာင္သာ ေသာ) တာ၀န္ ၀တၱရားတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၀၂ း ၁၈၁။ တဖန္အၾကင္သူတုိ႔သည္ ထိုမွာၾကားခ်က္ကုိ ၾကားနာၾကၿပီးသည့္ေနာက္ (တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ) ေျပာင္းလႊဲခဲ့ပါမူ၊ ထိုမွာၾကားခ်က္ကုိ ေျပာင္းလႊဲသူတို႔အေပၚ၌ သာလွ်င္ ထိုေျပာင္းလႊဲျခင္း၏အျပစ္သည္ ထိုက္ေခ်သည္။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ယင္းသူတို႔ မွာထားခဲ့သည္မ်ားကုိ) အၾကြင္းမဲ့ ၾကားေတာ္မူေသာအရွင္ (ယင္းသူတုိ႔၏ေစတနာ သဒၶါတရားမ်ားကိုလည္း) အၾကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၀၂ း ၁၈၂။ သုိ႔ျဖစ္ျငားလည္း အၾကင္သူသည္ ေသတမ္း စာ ထားရွိခဲ့ေသာသူ၏ထံမွ တစ္စုံတစ္ရာေသာလြဲေခ်ာ္ တိမ္းပါးမွား ယြင္းမႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔တည္း မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ရာ ေသာျပစ္မႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ယင္း(အေမြဆိုင္)သူတို႔ ၏အၾကား၀ယ္ ေစ့စပ္သင့္ျမတ္ ေစခဲ့ပါမူ(ထုိေစ့စပ္ သင့္ျမတ္ေပးေသာ)သူ၏အေပၚ၌ တစ္စုံ တစ္ရာ အျပစ္ မရွိၿပီ၊ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ျပစ္မႈ ဒုစ႐ိုက္တို႔ကုိ) အဖန္တလဲလဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္သနားၾကင္နာ ညႇာတာ ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၀၂ း ၁၈၃။ အို-မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၵါတရား ရွိၾကကုန္ေသာသူအေပါင္းတို႔၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ထက္အလ်င္ရွိခဲ့ၾကေသာ သူတို႔အေပၚ၀ယ္ ဥပုသ္ သီတင္းေဆာက္တည္ရန္ ပညတ္ေတာ္ကို ျပ႒ာန္းေတာ္မူ သကဲ့သို႔ပင္ အသင္တို႔အေပၚ၌လည္း ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္ တည္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ကို ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ သို႔ (ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္) မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ ျပစ္မႈ ဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္သူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာ၏။

၀၀၂ း ၁၈၄။ (အသင္တို႔ ဆြိယာမ္ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ ၾကရမည့္ေန႔ရက္မ်ားကား) ေရတြက္ထားေသာ (အနည္းငယ္ မွ်ေသာ) ေန႔ရက္မ်ားပင္တည္း။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔အနက္မွ တဦးတေယာက္ေသာ သူသည္ ေ၀ဒနာစြဲကပ္၍ မက်န္းမာ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ခရီးထြက္ လ်က္ရွိေန ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ (ဥပုသ္သီလ မေဆာက္တည္ ႏိုင္ဘဲ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါလွ်င္) ထိုသူ႔အေပၚ၌ အျခား ေသာေန႔ ရက္မ်ားကို တြက္စစ္၍ ျဖည့္စြက္(ေဆာက္တည္)ရန္ တာ၀န္ရွိ ေပသည္။ တဖန္ အၾကင္သူတို႔ သည္ ခဲယဥ္းစြာ သီလေဆာက္ တည္ၾကရပါမူ ယင္းသူတို႔သည္ (ထိုပ်က္ကြက္ေသာ ေန႔ရက္ မ်ား)အစား (တစ္ရက္လွ်င္)သူဆင္းရဲတဦးကို (ထမင္းတစ္ရက္ စာ) ေကြၽးေမြးၾကရမည္။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္ မိမိစိတ္ ေစတနာ အေလ်ာက္တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကား ထိုသူ၏အဖို႔ အရာ ပို၍ပင္ေကာင္း ျမတ္ေပသည္။ သို႔(ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိ) ေသာ္ ျငားလည္း အကယ္စင္စစ္ အသင္တို႔သည္(ဥပုသ္သီလေဆာက္ တည္ျခင္း၏ အက်ိဳးအာနိသင္တို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ) သိနား လည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔အဖို႔အရာ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္ တည္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ပို၍ေကာင္းျမတ္(ေသာအမႈ) ပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ သို႔ (ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္) မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ ျပစ္မႈ ဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္သူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာ၏။

၀၀၂ း ၁၈၅။ (ဆြိယာမ္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ေန႕ရက္ မ်ားသည္) ရမႆြာန္လပင္ျဖစ္သည္။ (ထိုလ၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ) ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ က်ေရာက္လာခဲ့ ေလသည္။ (ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္) လူသား ခပ္သိမ္း တို႕အဖို႕တရားလမ္းၫႊန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တရား လမ္းမွန္ရေစေသာ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားသိေစေသာ ထင္ရွားလွသည့္ သက္ေသခံလကၡဏာမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း (က်ေရာက္လာ ေသာက်မ္းေတာ္ျမတ္ပင္တည္း)။ သို႔ျဖစ္ေလ ရာ အသင္တို႔အနက္မွမည္သူမဆို ထို(ရမႆြာန္)လျမတ္ ႏွင့္ၾကံဳ ႀကိဳက္ခဲ့ပါလွ်င္ ထိုသူသည္ ယင္းလျမတ္၌ (တစ္လ ပတ္လံုး) ဥပုသ္ သီတင္းေဆာက္တည္ရေပမည္။ သို႕ရာတြင္ အၾကင္သူတစ္ ဦးတစ္ေယာက္သည္ တစ္စံုတစ္ရာ ေ၀ဒနာ စြဲကပ္၍ မက်န္း မမာျဖစ္ခဲ့ေသာ္၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ခရီးထြက္ လ်က္ရွိေနခဲ့ေသာ္ ထိုသူ႕အေပၚ၀ယ္ အျခားေသာေန႔ရက္ မ်ားတြင္ (မိမိပ်က္ကြက္ ခဲ့ေသာ ဥပုသ္ရက္မ်ားကို) တြက္စစ္၍ (ျဖည့္စြက္)ေဆာက္ တည္ရန္ တာ၀န္ရွိေပသည္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အဖို႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈကို အလိုရွိေတာ္မူေပသည္။ အသင္တို႔အဘို႕ ခက္ခဲမႈကို ကား (အလ်င္း) လိုလားေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္တ၀ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္) အသင္တို႕ (ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ေန႔ရက္) အေရအတြက္ကို ျပည့္စံုေအာင္ျပဳေစ ရန္လည္း ေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ထိုအရွင္ျမတ္ၫႊန္ျပေတာ္ မူေသာ နည္းလမ္းအတိုင္း ႀကီးကဲျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္း ႐ြတ္ဆိုၾကရန္၎ (အလိုဆႏၵ ရွိေတာ္မူသည္)၊ သို႕မွသာလွ်င္ အသင္တို႕သည္ (ထုိအရွင္ ျမတ္၏) ေက်းဇူးကို သိေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကရာသည္။

၀၀၂ း ၁၈၆။ ထို႔ျပင္တ၀ [အို-နဗီတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)] ငါ အရွင္ျမတ္၏ကြၽန္မ်ားသည္ ငါအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင့္ ထံေမးျမန္းၾကေသာအခါ၀ယ္ (အသင္သည္ ဤကဲ႔သို႔ ေျဖၾကားပါေလ)မုခ်ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ (ယင္းသူတို႔ႏွင့္) နီးကပ္ စြာ ပင္ ရွိေတာ္မူ၏။ ငါအရွင္သည္ ဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳသူ၏ ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳခ်က္ကို သေဘာတူ လက္ခံ ေတာ္ မူ၏။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ယင္းသူတို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုလက္ခံနာယူ၍ ငါအရွင္ျမတ္ကိုသာ ယံု ၾကည္ျမတ္ႏိုးၾကရမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ယင္းသူတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းကို ရရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ တန္ရာ၏။

၀၀၂ း ၁၈၇။ (အုိ-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတုိ႔) အသင္တုိ႔အဖို႔ရာ ဥပုသ္ေန႔၏ညဥ့္၌ မိမိတို႔ဇနီးမိန္းမ မ်ားႏွင့္ သံ၀ါသျပဳျခင္းကို ခြင့္ျပဳ ေတာ္မူေလၿပီ။ ယင္းဇနီးမိန္းမမ်ားသည္ အသင္တို႔ အဖို႔ရာ (အရွက္အိေႁႏၵ ကိုလံုျခံဳစြာဖံုး ကြယ္ေသာ) ၀တ္စားတန္ ဆာမ်ား(ကဲ႔သို႔) ျဖစ္ၾက၏။ ထိုနည္း တူစြာ အသင္တို႔သည္ လည္း ထိုဇနီးမိန္းမမ်ားအဖုိ႔အရာ (အရွက္အိေႁႏၵကို လံုျခံဳစြာ ဖံုးကြယ္ေသာ) ၀တ္စားတန္ဆာမ်ား (ကဲ႔သို႔)ပင္ ျဖစ္ၾကေလ သည္။ အသင္တို႔သည္(ဤအမိန္႔ မက်ေရာက္မီက ညမ်ား၌ မိမိတို႔ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ ပုန္းလွ်ဳိး၍ သံ၀ါသျပဳျခင္း အားျဖင့္) မိမိတုိ႔ကုိယ္ကို မိမိတို႔ပင္ လွည့္စားလ်က္ ရွိေနခဲ႔ၾကသည္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သိရွိၿပီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ပင္တေစ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အေပၚ၀ယ္ က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ျပန္လွည့္ေတာ္မူ၍ အသင္တို႔ (ျပဳခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေသာအျပစ္တို႔) ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူၿပီး (ေနာင္အဖို႔လည္း ဇနီးမိန္းမ်ားႏွင့္ ဥပုသ္ ေန႔၏ညဥ့္မ်ားတြင္ သံ၀ါသျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားေတာ္မူၿပီ)။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုမွစ၍အသင္တို႔သည္ ထိုဇနီးမိန္းမတို႔ႏွင့္ သံ၀ါသျပဳၾက၍ အသင္တုိ႔အဖို႔ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ျပ႒ာန္းထားေတာ္မူေသာ အရာမ်ားကို ရွာေဖြၾက ေလကုန္။ ထုိမွတစ္ပါးတံု အသင္တို႔သည္ ခ်ည္မွ်င္အနက္ (တည္းဟူေသာ ညဥ့္၏အေမွာင္)မွ ခ်ည္မွ်င္ အျဖဴ (တည္းဟူ ေသာ) နံနက္မိုးလင္း အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္၏ အလင္းေရာင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာေလသည့္ တိုင္ေအာင္ (အစာ အာဟာရ မ်ားကို) စားေသာက္ၾကကုန္ေလာ့။ တဖန္ အသင္တို႔သည္ (ယင္းအလင္းေရာင္ေပၚလာသည္မွ ေန၀င္၍) ညဥ့္အခ်ိန္ (က်ေရာက္လာသည့္) တိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ျပည့္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ၾက ကုန္ေလာ့။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ ဗလီ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ ေအ့တိကာဖ္ သီတင္းသံုး ေနထုိင္ ၾကစဥ္အခါ၌ ထိုဇနီးမိန္းမတို႔ႏွင့္ သံ၀ါသ ျပဳျခင္းကို အလ်င္း မျပဳၾကကုန္လင့္။ ဤသည္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္ မွတ္ထားေတာ္မူေသာ နယ္နိမိတ္မ်ားပင္ ျဖစ္ရကား အသင္ တို႔သည္ ထိုနယ္နိမိတ္မ်ား၏အပါးသို႔ပင္ မခ်ဥ္းကပ္ၾက ကုန္လင့္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ မိမိ အမိန္႔ေဒသနာေတာ္မ်ားကို လူခပ္သိမ္းတို႔ (သိစိမ့္ေသာငွါ) ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပေတာ္မူေလသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ယင္းသူတို႔ သည္ ျပစ္မႈ ဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာ ကုန္ သတည္း။

၀၀၂ း ၁၈၈။ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦး၏ ပစၥည္းကို တစ္ဦးက မတရားေသာနည္းျဖင့္ မစားသံုး ၾကကုန္ လင့္။ ထုိ႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ သူတစ္ပါးတို႔ ၏ ဥစၥာပစၥည္း မ်ားအနက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို မတရားေသာနည္းျဖင့္ စားသံုးရန္အလို႔ငွါ (တန္ဆိုး လက္ေဆာင္အျဖစ္ျဖင့္) အာဏာ ပိုင္မင္းမ်ားထံသို႔ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို မပို႔ေဆာင္ၾကကုန္လင့္။ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ မတရားေသာအက်င့္အၾကံမ်ား ျဖစ္သည္ကိုလည္း အသင္တုိ႔အသိပင္ျဖစ္ၾကေပသည္။

၀၀၂ း ၁၈၉။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အခ်ဳိ႔သူမ်ားသည္ ဆန္း ဦးစ-လ-မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသင့္ထံ လာေရာက္ ေမးျမန္း ၾကသည္။ အသင္သည္ (ထိုသူတို႔အား ဤသို႔)ေျဖၾကားပါေလာ။ ထုိဆန္းဦးစလမ်ားသည္ လူခပ္သိမ္း တို႔အဖို႔ အခ်ိန္ကာလမ်ား ကို အမွတ္သညာျပဳႏိုင္အံ့ေသာငွါ လည္းေကာင္း၊ ဟဂ်္ျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာေန႔ ရက္မ်ားကို သိႏိုင္အံ့ ေသာငွာလည္း ေကာင္း၊ (ျပဳထားေတာ္မူေသာ) အမွတ္သညာ မ်ားသာျဖစ္ေခ် သည္။ သင္တုိ႔သည္ (ဟဂ်္ျပဳရန္ အိဟ္ရာမ္ ေခၚ ၀တ္႐ံုမ်ား ၀တ္ဆင္ၿပီး မိမိတို႔)အိမ္မ်ားကို (ျပန္လာေသာအခါ) အိမ္၏ ေနာက္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္ သီလမဟုတ္ေပ။ အမွန္ အားျဖင့္(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ရြ႕ံ႐ိုေသ၍)မေကာင္း မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ ေသာ သူမ်ားသာလွ်င္ သူမြန္သူျမတ္မ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔) အိမ္တြင္းသို႔ (၀င္ေရာက္ၾက ေသာအခါ) (၀င္ထြက္သြားလာ႐ိုးျဖစ္ေသာ) တံခါးေပါက္မ်ား မွသာ ၀င္ၾကကုန္ေလာ့။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ရြ႕ံ ႐ိုေသၾက ကုန္ေလာ့။ သို႔မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္(ႏွစ္ဘ၀လံုး၌) ေအာင္ျမင္ၾကေပမည္။

၀၀၂ း ၁၉၀။ ထုိ႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏ လမ္းေတာ္၌ အသင္တုိ႔ကို (စတင္) စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္သူတို႔ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ ခိုက္ၾကကုန္ေလာ့။ သို႔ရာတြင္ (ဤသို႔တိုက္ခိုက္ ရာ၌) အသင္တို႔သည္ (မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်) မက်ဴး လြန္ၾကကုန္လင့္။ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ က်ဴးလြန္သူတို႔ကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။

၀၀၂ း ၁၉၁။ ထုိ႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ ထိုကာဖိရ္တို႔အား ေတြ႕ဆံုဖမ္းဆီးမိရာအရပ္၌ သုတ္သင္ ရွင္းလင္း ၾကကုန္ေလာ့။ ထုိ႔ျပင္တ၀ ထိုကာဖိရ္တို႔က အသင္တို႔အား (မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္မွ) ႏွင္ထုတ္သကဲ႔သို႔ အသင္တို႔သည္လည္း ထုိကာဖိရ္တို႔အား (မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္မွ)ႏွင္ထုတ္ၾကကုန္။ အမွန္ေသာ္ကား (သာ သနာေရး၌) ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္ သတ္ျဖတ္ ျခင္းထက္ပင္ ပိုမို၍ဆိုးရြားလွ၏။ သို႔ျဖစ္ျငားလည္း မတ္စ္ဂ်ိဒ္ ဟရာမ္ေခၚ ႐ိုေသျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏) ေက်ာင္းေတာ္ပါး၌ ထိုကာဖိရ္တို႔က အသင္တို႔အား စတင္ မတိုက္ခိုက္သမွ် ကာလပတ္လံုး အသင္တို႔သည္ ၄င္းတို႔အား မတိုက္ခိုက္ၾကကုန္လင့္။ အကယ္၍ ထိုကာဖိရ္တို႔သည္ အသင္ တို႔အား စတင္တိုက္ခိုက္ ၾကပါမူ အသင္တို႔သည္ ထိုသူတို႔အား တု႔ံျပန္ တိုက္ခိုက္ၾက ေလကုန္။ ဤသည္ပင္ ကာဖိရ္တို႔အား အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၀၀၂ း ၁၉၂။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍သာ ယင္းသူတို႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ေသြဖည္ျခင္း၊ မြတ္စ္ လင္မ ္တို႔အားညႇဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ ျခင္းတို႔ကို) ရပ္စဲခဲ႔ၾကပါလွ်င္ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ (ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္တို႔ကို)အဖန္တလဲလဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ (သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔အား) မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ၫွာတာေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္ မူေလသတည္း

၀၀၂ း ၁၉၃။ ထို႔အျပင္တ၀အသင္တို႔သည္ သာသနာေရးညႇဥ္း ပန္းမႈ လံုး၀ပေပ်ာက္၍ သာသနာသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အဖို႔သာ ျဖစ္သြားသည့္ တိုင္ေအာင္ (၀ါ) (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏အမိန္႔ ေတာ္ကိုသာလွ်င္ လိုက္နာလာ ၾကသည့္တိုင္ေအာင္) ထိုသူတို႔ႏွင့္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ၾကကုန္ေလာ့။ သို႔ရာ တြင္ အကယ္စင္စစ္ ထိုသူတို႔သည္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ ျခင္းကို ရပ္စဲၾကပါမူ၊ က်ဴးလြန္ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းသူတို႔မွတစ္ပါး အျခားသူတို႔၏အေပၚ၀ယ္ မည္သို႔မွ် က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကား(တုံ႕ျပန္သတ္ျဖတ္)ရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။

၀၀၂ း ၁၉၄။ ထူးျမတ္ေသာ လ(ကိုေလးစားျခင္း)သည္ ထူးျခားေသာ လ(ကိုေလးစားျခင္း)အေပၚ၌ တည္ရွိ ေပသည္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသျမတ္ႏုိး အပ္ေသာအရာမ်ား သည္ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္အပ္ေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္ ေခ်သည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အၾကင္သူသည္ (ထူးျမတ္ေသာလကို မေလးစားဘဲလ်က္) အသင္တို႔ကို စတင္က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ ကားပါမူ ထုိသူက အသင္တို႔ကို က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားသကဲ႔သို႔ အသင္တို႔သည္လည္း ထိုသူအားတံု႔ျပန္၍ လက္စား ေခ်ၾကကုန္ ေလာ့။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ အၿမဲမျပတ္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသ ခန္႔ညားၾကကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သိထားၾကကုန္၊ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (မိမိအား) ေၾကာက္႐ြံ႕ ႐ိုေသ ခန္႔ညားေသာသူမ်ားႏွင့္အတူရွိ ေတာ္မူသည္။

၀၀၂ း ၁၉၅။ ထုိ႔ျပင္တ၀ အသင္တုိ႔သည္ (မိမိတု႔ိ၏ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကို) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ လွဴဒါန္း ေပးကမ္း စြန္႔ၾကဲၾကေလကုန္။ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ကုိယ္ကို) မိမိတု႔ိလက္မ်ားျဖင့္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကို မျပဳလုပ္ၾက ကုန္လင့္။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ ကုသိုလ္တရားပြါးမ်ား ရာ ပြါးမ်ားေၾကာင္းကိုသာ ျပဳလုပ္ၾကကုန္။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ကုသိုလ္တရား ပြါးမ်ားသူတို႔ကို ႏွစ္သက္ ေတာ္မူသည္။

၀၀၂ း ၁၉၆။ ထိုမွတပါး အသင္တုိ႔သည္ ဟဂ်္ ႏွင့္ အုမ္ရဟ္ ကို အလႅာဟ္အရွင္ကိုသာလွ်င္ ရည္စူး၍ ျပည့္စံုၿပီးစီးေအာင္ ျပဳၾကေလကုန္။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍သာ အသင္တုိ႔သည္ (အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔) မေရာက္ ႏုိင္ၾကပါမူ ကုရ္ဗာနီသားေကာင္မ်ားအနက္မွ လြယ္လင့္တကူ ရရွိေသာ သားေကာင္ကိုပင္ (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏နာမံ ေတာ္ႏွင့္ ကုရ္ဗာန္ျပဳၾကကုန္ေလာ့)။ ထုိ႔ျပင္တ၀ ကုရ္ဗာနီ သားေကာင္သည္ မိမိ၏ေရာက္သင့္ရာစခန္းျဖစ္ေသာ (မိနာ) သို႔ မေရာက္မီ ကာလအတြင္း အသင္တို႔သည္ မိမိတုိ႔ ဦးေခါင္း မ်ားကို မရိတ္ၾကႏွင့္။ သို႔ရာတြင္ အသင္ တုိ႔အနက္မွ တစ္ဦး တစ္ေယာက္သည္ နာမက်န္း ျဖစ္ခဲ႔ေသာ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုိသူ၏ဦးေခါင္း၌ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အနာေရာဂါ စြဲကပ္ခဲ႔ ေသာ္ ထုိသူသည္ ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (သူဆင္းရဲတို႔အားစားေသာက္ ဘြယ္ရာ မ်ားကို) ေပးလွဴျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (သား ေကာင္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္) လွီးျဖတ္ျခင္း အားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း အစားေပးၾကရမည္။ တစ္ဖန္ အသင္တို႔သည္ ေဘးရန္ခပ္သိမ္းကင္း ၿငိမ္း၍ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ရွိၾကေသာအခါ အုမ္ရဟ္ကို ဟဂ်္ႏွင့္ တြဲ၍ အက်ဳိးခံစားသူသည္လည္း မိမိ တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ကုရ္ဗာနီသားေကာင္(ကိုအလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏နာမံေတာ္ႏွင့္ လွီးျဖတ္ရေပမည္)။ သို႔ေသာ္ ကုရ္ဗာနီသားေကာင္ မရရွိ ေသာသူသည္ ဟဂ်္ရက္မ်ားအတြင္းတြင္ သံုးရက္၊ (ဟဂ်္ျပဳၿပီး မိမိတို႔ၿမိဳ႕ရြာမ်ားသို႔) ျပန္လည္ေရာက္ရွိေသာအခါ ခုနစ္ရက္ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရမည္။ ဤသည္ (သံုးရက္ႏွင့္ ခုနစ္ ရက္ေပါင္း) ဆယ္ရက္တိတိျဖစ္၏။ ထုိ(ကဲ႔သို႔ အုမ္ရဟ္ႏွင့္ ဟဂ်္ ကို ေပါင္းစပ္၍ျပဳရန္) အမိန္႔ေတာ္သည္ ႐ိုေသကိုင္းၫႊတ္ ထိုက္ေသာ (ကအ္ဗဟ္) ဗလီေက်ာင္းေတာ္၏ အနီးအပါး [(၀ါ) မကၠဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္] ၌ အိမ္ေထာင္သားစုမရွိေသာ (အရပ္တစ္ပါးမွ လာၾကကုန္ေသာ) သူတို႔အဖို႔သာ တည္း။ ထုိ႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔ သည္ (ဤအမိန္႔ေတာ္ ရပ္မ်ားကို လိုက္နာ က်င့္မူၾကရာ၌) အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသကာ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္ မ်ားမွၾကဥ္ေရွာင္ၾကကုန္ေလာ့။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ သည္(ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အား) ျပင္းျပစြာ အျပစ္ဒဏ္ေပး ေတာ္မူမည့္အရွင္ ျဖစ္ေတာ္ မူသည္ကို သင္တို႔မွတ္ယူၾကကုန္။

၀၀၂ း ၁၉၇။ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္လမ်ားကား (အမ်ား) သိရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ လမ်ားပင္ျဖစ္ေခ်သည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အၾကင္သူ သည္ ထိုလမ်ား၌ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ ျပ႒ာန္းခဲ႔ပါလွ်င္ ထိုသူ သည္ ဟဂ်္အတြင္းတြင္ (အိဟ္ရာမ္ ၀တ္႐ံုထားသည္ အခါ၌ ေမထုန္သံ၀ါသ ျပဳလုပ္ရန္ေ၀းစြ) ကာမဂုဏ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ ညစ္ညမ္းေသာ စကားကိုပင္ အလ်င္းမသံုးရ၊ မည္ သည့္ ဆိုးသြမ္းမႈကိုလည္း အလ်င္းမျပဳရ။ မည္သည့္ ၿငင္းခံု ခိုက္ရန္ ပြါးမႈကိုလည္း အလ်င္းမျပဳရ။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာ မည္သည့္ ေကာင္းမႈကိုမဆို သိရွိေတာ္မူေလသည္။ ထုိမွတပါး အသင္တို႔ သည္(ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္)ခရီးထြက္ရာ၌)စားနပ္ရိကၡာ (ခရီးစရိတ္) စသည္ မ်ားကုိ (လံုေလာက္စြာ) ေဆာင္ယူၾက ကုန္ေလာ့။ အမွန္စင္စစ္ အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာစားနပ္ရိကၡာ (ခရီးစရိတ္)မွာ (ဒုစ႐ိုက္မႈတို႔မွလည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းမဲ႔ လက္ျဖန္႔ေတာင္း ရမ္းစားသံုးျခင္းမွလည္းေကာင္း) ၾကဥ္ေရွာင္ ျခင္းပင္တည္း။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အို-ဆင္ျခင္တံု တရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ နိသမၼဥာဏ္ရွင္အေပါင္းတုိ႔ အသင္တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ရြ႕ံ႐ုိေသ ခန္႔ညားၾကကုန္ေလာ့။

၀၀၂ း ၁၉၈။ (ဟဂ်္အခ်ိန္တြင္) အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ အသင္တို႔အဖို႔ သတ္ မွတ္ (ျပ႒ာန္းထားေတာ္မူေသာ) စီးပြားကုိ ရွာေဖြၾက သည့္အတြက္ အသင္တို႔အေပၚ၌ တစ္စုံတစ္ရာ အျပစ္မရွိေခ်။ တဖန္ အသင္တို႔သည္ အရဖာတ္ မွ အစုလုိက္ ျပန္လာၾက ေသာအခါ မရွ္အရိဟရာမ္ အနီးအပါး တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ကုိ တသၾကကုန္။ အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္က အသင္တို႔ ကုိ ညႊန္ၾကားျပသ ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ထိုအရွင္ျမတ္အား တသၾကကုန္။ အမွန္ေသာ္ကား အသင္တို႔သည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ထိုအရွင္ျမတ္က ညႊန္ၾကားျပသေတာ္မမူမီ မုခ် မသိလမ္းလြဲ သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကေပသည္။

၀၀၂ း ၁၉၉။ ထို႔ေနာက္ လူမ်ားအစုလိုက္ျပန္လာၾကေသာ ေနရာ (အရဖာတ္) မွ အသင္တို႔သည္လည္း (သြားေရာက္၍) ျပန္လာၾကကုန္ေလာ့။ ထိုမွတပါး အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ အျပစ္မ်ားမွ) လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ရရွိရန္အလို႔ငွာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္၌ ေလွ်ာက္ထားအသနားခံၾက ကုန္ ေလာ့။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အဖန္တလဲလဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူထေသာ အရွင္၊ အစဥ္ သနားၾကင္နာ ညႇာတာေတာ္ မူထေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ ေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၀၀။ ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ (ဟဂ်္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ) မိမိတို႔၏ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးၾက ေသာအခါ၌ (အတိတ္ေခတ္မ်ားတြင္) မိမိတို႔၏ဘိုးေဘးမ်ားကုိ တ.သျခင္း ျပဳၾကသကဲ့သုိ႔ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အား တ.သၾကကုန္။ ဤမွ်မက (မိမိတို႔၏ဘိုးေဘးမ်ားကုိ တ,သျခင္းျပဳၾကသည္ထက္ပင္) ပိုမို၍ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အား) ေအာက္ေမ့ တ.သၾကကုန္။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္၌) အို-ကြၽန္ေတာ္ မ်ိဳးတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူ ေသာရွင္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား (ေပးလိုေတာ္မူေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ) ဤဘ၀၌ပင္ (ေလာ ေလာဆယ္) ေပးသနားေတာ္မူပါဟူ၍ဆုပန္ၾကကုန္၏။ သုိ႔ျဖစ္ ရာ ထိုကဲ့သုိ႔ ဆုပန္ေသာသူမ်ားအဖို႔ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀တြင္ (အက်ိဳးခံစားရန္)တစ္စံုတစ္ရာ ေ၀စုေ၀ပံုရွိမည္မဟုတ္ေပ။

၀၀၂ း ၂၀၁။ ထို႔ျပင္တ၀ ယင္းတို႔အနက္မွပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ (ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ တမလြန္ဘ၀ ႏွစ္ဌာနလုံး ၏သုခ ခ်မ္းသာမ်ားကုိေရွး႐ႈကာ) အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး တို႔အားေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ကုိ ဤပစၥဳပၸန္ဘ၀၌၎၊ ေနာင္ တမလြန္ဘ၀၌၎၊ (ႏွစ္ဘ၀ လုံး၌ပင္) ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာမဂၤလာမ်ားကုိ ေပးသနားေတာ္ မူပါ။ ငရဲမီး၏ ေဘးဒဏ္မွလည္း ကယ္ဆယ္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းပတၱနာ ျပဳၾကေလသည္။

၀၀၂ း ၂၀၂။ (ႏွစ္ဘ၀၏ သုခခ်မ္းသာမ်ားကုိ ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳၾကေသာ) ဤသူမ်ားသည္ ႏွစ္ဘ၀လုံး၌ပင္ မိမိတို႔ျပဳ က်င့္ခဲ့ၾကေသာ အက်င့္သီလတို႔၏ ကုသုိလ္အက်ိဳးမ်ားကိုရရွိၾကမည့္သူမ်ားတည္း။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေဆာလ်င္စြာ စစ္ေဆး ေမးျမန္းေတာ္မူမည့္အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၀၂ း ၂၀၃။ ထိုမွတပါးတုံ အသင္တုိ႔သည္ သတ္မွတ္ထား ေသာေန႔မ်ားတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား သတိရၾကကုန္ ေလာ့။ သုိ႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္ ႏွစ္ရက္အတြင္း၌ပင္ အလ်င္တေဆာျပန္ခဲ့ေသာ္ ထိုသူ႔အေပၚ၀ယ္ တစုံတရာအျပစ္ မရွိေခ်။ ထိုနည္း တူစြာ အၾကင္သူသည္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ခဲ့ပါမူ၊ ထုိသူ႔အေပၚ၌လည္း တစ္စုံတစ္ရာ အျပစ္မရွိေခ်။ (ယင္းကဲ့သုိ႔ခြင့္ျပဳျခင္းသည္) ျပစ္မႈ ဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ေရွာင္ရွား သူတို႔အတြက္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ ႐ုိေသကာ ျပစ္မႈဒုစ႐ုိက္ တို႔ကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကကုန္။ ထိုမွတပါး အသင္တို႔သည္ ထို အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္၌ပင္ စု႐ုံးၾကရမည္ကုိလည္း (ေကာင္း စြာ) သိထားၾကကုန္။

၀၀၂ း ၂၀၄။ ထို႔ျပင္တ၀၊ လူတို႔အနက္အခ်ဳိ႔ ဤသုိ႔လည္း ရွိ၏။ ေလာကီေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထိုသူ၏(ဖြဲ႕ႏြဲ႕) ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားသည္ အသင့္အားႏွစ္သိမ့္ေစ၏။ ဤမွ်မကေသး၊ ထိုသူသည္ မိမိ၏စိတ္တြင္းရွိ စကားမ်ား(မွန္ကန္ေၾကာင္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကုိပင္ သက္ေသထား၏။ အမွန္ေသာ္ကား ထိုသူသည္ ရန္သူမ်ားအနက္ ပုိမိုလြန္ကဲေသာ ရန္သူႀကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၀၂ း ၂၀၅။ ထိုမွ်မကေသးေခ်၊ ထို(မုနာဖစ္က္)သည္ (အသင့္ထံမွ) ျပန္သြားေသာအခါ ေျမျပင္၀ယ္ ပ်က္စီးေၾကာင္း မ်ားကို ျပဳမူရန္၎၊ လယ္ယာ ကုိင္းကြၽန္းမ်ားႏွင့္ (ကြၽဲႏြား) တိရစၦာန္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ယင္းကဲ့ သုိ႔) ဖ်က္ဆီး ျခင္းကုိ စုိးစဥ္းမွ် ႏွစ္သက္ေတာ္မမူေပ။

၀၀၂ း ၂၀၆။ ထိုမွတစ္ပါးတံု မည္သည့္အခါမဆို (မြတ္စ္လင္မ္ တစ္ဦးက) ထို(မုနာဖစ္က္)ကုိ အသင္သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕ပါေလဟု ေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ ထိုသူ႔အား(ထိုသူ၏)ဂုဏ္မာနသည္ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ဖက္သုိ႔ ဆြဲေဆာင္ သြားေလ၏။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ထိုသူအဘို႔ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲသည္ လုံေလာက္၏။ အမွန္ေသာ္ကား (ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲသည္) အလြန္ဆိုး ရြားလွေသာေနရာ ဌာနျဖစ္ေပသည္။

၀၀၂ း ၂၀၇။ ထို႔ျပင္တ၀ လူတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူျခင္းကုိ ရစိမ့္ ေသာငွာ မိမိ၏အသက္ ကုိပင္ စြန္႔လွဴ၏။ အမွန္ ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤသုိ႔ (ေစတနာျဖဴစင္ေသာ) ကြၽန္မ်ားကုိ အလြန္ခ်စ္ၾကင္ သနားေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၀၂ း ၂၀၈။ အို-ယုံၾကည္သူ’မုအ္မင္န္’အေပါင္းတို႔ အသင္တို႔ သည္အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အတြင္းသို႔လံုးလံုးလ်ားလ်ား(စိတ္ ေရာကိုယ္ပါ) ၀င္ၾကကုန္ ေလာ့၊ ၎ျပင္ ႐ႈိင္တြာန္၏ ေနာက္သုိ႔ ဖ၀ါးေျခထပ္ မလိုက္ၾက ကုန္လင့္၊ ထို႐ႈိင္တြာန္သည္ မုခ် သင္တို႔အဖို႔ ထင္ရွားေသာ ရန္သူပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၀၂ း ၂၀၉။ ထို႔ေၾကာင့္ (အစၥလာမ္သာသနာေရးရာႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍) ထင္ရွားေသာ သက္ေသလကၡဏာမ်ား အသင္ တို႔ထံ ေရာက္ရွိလာၿပီးသည့္ ေနာက္ေသာ္မွပင္ အသင္တို႔သည္ (ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္မွ) ခြၽတ္ေခ်ာ္ တိမ္းပါးသြား ခဲ့ၾကေသာ္ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တန္ခိုးအာႏု ေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာအရွင္၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တုံ တရားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္ မူသည္ကုိ အသင္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ယုံၾကည္ မွတ္သားထားၾကကုန္ ေလာ့။

၀၀၂ း ၂၁၀။ ထုိသူမ်ားသည္ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ား ကုိ အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ၾကပါလ်က္ႏွင့္ပင္ တရားေဒ သနာေတာ္မ်ားကုိေသြဖည္လ်က္ ရွိၾကကုန္၏) ယင္းသူတုိ႔ သည္ မိမိတုိ႔ထံသုိ႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အပါးေတာ္ ေစတမန္မ်ားႏွင့္တကြ (ယင္းသူတုိ႔အား) (ကြပ္မ်က္ေတာ္မူရန္) တိမ္တုိက္မ်ား မုိးလ်က္ၾကြေရာက္လာၿပီး၊ ကိစၥၿပီးဆံုးသြားျခင္း ကုိသာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကကုန္၏။ အမွန္ေသာ္ကား အေရးကိစၥ ဟူသမွ်တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္ပါးသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ၾက ရမည္သာ ျဖစ္ကုန္သတည္း။

၀၀၂ း ၂၁၁။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) ငါအရွင္သည္ ထုိ (အစၥရာအီလီ) မ်ဳိးႏြယ္၀င္တုိ႔အား ထင္ရွားေသာ သက္ေသလကၡဏာမ်ားကုိ အဘယ္မွ် ေပးသနားေတာ္ မူခဲ့သည္ကုိ အသင္သည္ ယင္းအစၥရာအီလီမ်ိဳးႏြယ္ ၀င္တုိ႔အား ေမးျမန္းပါေလ။ အၾကင္ သူသည္ ၎ထံသုိ႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ေရာက္ၿပီး သည့္ေနာက္ တနည္းတဖံု ေျပာင္းလႊဲခဲ့ပါမူ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အျပစ္ဒဏ္ကုိ ျပင္းထန္စြာစီရင္ ေတာ္မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၁၂။ (အမွန္စင္စစ္) မယံုမၾကည္ေသြဖည္ျငင္းဆန္ ၾကကုန္ေသာ ကာဖိရ္တုိ႔သည္ ဤပစၥဳပၸန္ဘ၀၌ အသက္ထင္ ရွားေနထုိင္ျခင္း(ႏွင့္ေလာကီစည္းစိမ္ တို႔)ကုိ ေကာင္းမြန္သည္ ဟု ထင္ျမင္ယူဆေပရာ ယင္းသူတုိ႔သည္ ယံုၾကည္သဒၶါတရား ထားရွိၾကကုန္ ေသာ မုအ္မင္န္တို႔ကုိ ျပက္ရယ္ေျပာင္ေလွာင္ၾက ေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အား) ေၾကာက္႐ြံ႕႐ုိေသ၍ ျပစ္မႈဒုစ႐ုိက္တုိ႔မွၾကဥ္ ေရွာင္ေသာ သူမ်ား သည္ ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္ ထုိကာဖိရ္တုိ႔ထက္ သာလြန္ျမင့္ ျမတ္ၾကကုန္အ့ံ။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ အလုိေတာ္ရွိေသာသူတုိ႔ကုိ အတုိင္းမရွိ စားနပ္ရိကၡာ မ်ားကုိ ေပးသနားေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၁၃။ လူသားအားလံုးတုိ႔သည္ (မူလက)တစ္သင္းတစ္ ဖဲြ႕တည္းျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ အဓြန္႔ကာလရွည္ၾကာ လတ္ေသာ္ (စိတ္ဓာတ္မ်ားကဲြျပားၿပီး အယူ၀ါဒကဲြျပားလာေလရာ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (လူသားတုိ႔ထံ) နဗီတမန္ေတာ္ မ်ား ကုိ (အမိန္႔ေတာ္နာခံသူမ်ားအဖုိ႔) ပီတိေသာမနႆ ၀မ္း ေျမာက္ဖြယ္ရာမဂၤလာသတင္း ေပးပုိ႔သူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ (မနာခံသူမ်ားအား) သတိေပးႏႈိးေဆာ္ေသာ သူမ်ား အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ တ၀ လူသားတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ကဲြျပားလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာရပ္ မ်ားကုိ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးေတာ္မူအ့ံေသာငွာ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သည္ ထုိနဗီတမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ မွန္ကန္ေသာ က်မ္း ဂန္ အသီးသီးတုိ႔ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ ေပးအပ္ေတာ္မူ ေလသည္။ ထုိက်မ္းဂန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ကား (မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်) ကြဲျပားသည္ မရွိေခ်။ ထုိက်မ္းဂန္ကုိ ရရွိ ေသာသူမ်ားသာလွ်င္ မိမိတုိ႔ထံ ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသား လကၡဏာ ေတာ္မ်ားေရာက္ရွိလာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မိမိတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း မလုိမုန္းထား ေထာင္လႊားျခင္းေၾကာင့္ ထုိက်မ္း ဂန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကဲြျပားလာၾကေလ၏။ ထုိအခါ (ေနာက္ဆံုး ၌) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလုိေတာ္ျဖင့္ လူသားတုိ႔ ကဲြျပားလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိကုန္ေသာ မုအ္မင္တုိ႔အား တရားမွန္ကုိ ၫႊန္ ၾကားျပသေတာ္မူေလသည္။ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ မိမိႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူေသာသူတုိ႔ကုိ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ ေသာ တရားလမ္းသုိ႔ ၫႊန္ၾကားျပသ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၁၄။ (အုိ-မုအ္မင္န္အေပါင္းတုိ႔) အသင္တုိ႔သည္ ဂ်ႏၷတ္ အမတသုခဘံုသုိ႔ (လြယ္လင့္တကူ) ၀င္ၾကရလိမ့္မည္ ဟုမွတ္ထင္ၾကေလသေလာ။ (ယခုမူ) အသင္တို႔အလ်င္လြန္ ေလၿပီးေသာ သူမြန္သူျမတ္တုိ႔ထံသုိ႔ သက္ေရာက္ခဲ့ဘူး ေသာ အ့ံၾသဘြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္သည္ အသင္တုိ႔ထံသုိ႔ သက္ ေရာက္သည္ မရွိေသးေခ်။ ထုိသူမြန္သူျမတ္တုိ႔အေပၚ၀ယ္ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေဘးဥပဒ္အဖံုဖံုတုိ႔သည္ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ ေပသည္။ (ဆင္းရဲဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ေၾကာင့္) ထုိသူမြန္သူျမတ္တုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ ခ်ားခဲ့ၾကရေပသည္။ (ေနာက္ဆံုးတြင္) နဗီတမန္ေတာ္ႏွင့္ ေနာက္ပါတပည့္သားမ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ မုအ္မင္န္ တုိ႔ သည္ပင္ (ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ ျဖစ္ကာ) အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ၏ ကူညီေစာင္မေတာ္မူျခင္းသည္ မည္သည့္အခါ၌ ေရာက္ရွိ ပါအံ့နည္းဟု ေျပာဆုိၾကေလသည္။ (သုိ႔ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရ ေသာအခါ၌ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က) သတိျပဳၾက ကုန္။ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ ေစာင္မေတာ္မူျခင္း သည္ နီးကပ္လ်က္ ရွိေခ်ၿပီ (ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသတည္း)

၀၀၂ း ၂၁၅။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္)အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္(ကု သုိလ္အက်ဳိးငွာ)မည္သည့္အရာ၀တၳဳကုိ (မည္သည့္ေနရာ၌)လွဴဒါန္း ေပးကမ္း သံုးစြဲၾကရပါမည္နည္းဟု အသင့္ကုိေမးျမန္း ၾကရာ အသင္သည္ (ယင္းသူတုိ႔အား) အသင္တုိ႔သည္ (မိမိတုိ႔ႏွစ္ သက္ရာကုိ) ေပးကမ္းလွဴဒါန္းႏုိင္ၾကေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိဘ ႏွစ္ပါးတုိ႔အဖုိ႔လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ေသာသူတုိ႔ အဖုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ဖသက္ဆုိးတုိ႔အဖုိ႔လည္းေကာင္း၊ သူဆင္း ရဲတုိ႔ အဖုိ႔လည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္အာဂႏၲဳ (မ်ား)အဖုိ႔၎ (သံုးစဲြ လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ပုိမုိသင့္ျမတ္လွေပသည္)။ အမွန္စင္စစ္ အသင္တုိ႔သည္ မည္သည့္ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ဳိးကုိမဆုိျပဳလုပ္ ၾကပါမူ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထုိျပဳလုပ္သမွ် ေသာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္တုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာသိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ ဟု ေျဖၾကားပါေလ။

၀၀၂ း ၂၁၆။ (အုိ-မုအ္မင္န္အေပါင္းတုိ႔)အသင္တုိ႔ အေပၚ ၀ယ္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ျခင္းသည္ ဖရႆ္ ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ေခ်ၿပီ။ အမွန္စင္စစ္ ထုိစစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္ျခင္း သည္ အသင္တုိ႔အဖို႔ (သဘာ၀အေလ်ာက္) ရြံရွာစက္ဆုပ္ (၀န္ေလး)ဘြယ္ရာပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔သည္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ ရြံရွာစက္ဆုပ္ေသာ္လည္း စင္စစ္မွာ ထုိအရာ သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အေကာင္းျဖစ္တန္ရာ၏။ ထုိနည္း တူပင္ အသင္တုိ႔သည္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ ႏွစ္သက္ ေသာ္လည္း စင္စစ္ မွာ ထုိအရာသည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အဆုိးျဖစ္တန္ရာသည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ သည္သာလွ်င္ (အေကာင္း ႏွင့္အဆုိးကုိ တပ္အပ္ေသခ်ာစြာ)သိရွိေတာ္မူ၏။ အသင္တုိ႔မူ ကား (တစ္စံုတစ္ရာကုိမွ် တိက်ေသခ်ာစြာ) သိနားလည္ၾက သည္ မဟုတ္ၾကေခ်။

၀၀၂ း ၂၁၇။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္)ထုိသူတုိ႔သည္ ႐ုိေသေလး စား အပ္ေသာလျမတ္၌ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္ျခင္း ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ အသင့္ကုိ (လာေရာက္) ေမးျမန္းၾကရာ အသင္ သည္ အခ်င္းတုိ႔) ထုိလျမတ္၌ (သိလ်က္ႏွင့္ ပင္) စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္ျခင္းသည္ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ (သာသနာ့)လမ္းေတာ္မွ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ထုိအရွင္ျမတ္အား မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုိေသေလးစားအပ္ေသာ (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏) ဗလီေက်ာင္း ေတာ္မွ (ဖူးေမွ်ာ္ရန္လာေသာသူ မ်ားကုိ) တားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ထုိဗလီ ေက်ာင္းေတာ္၌ မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ သူတုိ႔ကုိ ယင္းဗလီ ေက်ာင္းေတာ္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္၌ သာလြန္၍ ႀကီးေလးေသာအျပစ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ထုိနည္းတူစြာ (သာသနာေရး၌) ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္ကလူျပဳျခင္းသည္လည္း (ထုိ)သတ္ျဖတ္ျခင္းထက္ပင္ သာလြန္၍ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္ ဟု အသင္ေျဖၾကားပါေလ။ (အုိ-မုအ္မင္န္အေပါင္းတုိ႔) စင္စစ္ တမူကား၊ အကယ္၍သာ ယင္း(ကာဖိရ္)တုိ႔ တတ္စြမ္းႏုိင္ၾကပါမူ အသင္တုိ႔ (သက္၀င္ယံုၾကည္လ်က္ရွိေသာအစၥလာမ္) သာသ နာေတာ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ၾကရန္အတြက္ အစဥ္မျပတ္ အသင္တုိ႔ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ၾကကုန္လတၱံ႕။ ၿပီးေနာက္ အသင္တုိ႔အနက္ အၾကင္သူ(တုိ႔)သည္ မိမိတုိ႔ (သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာအစၥလာမ္) သာသနာေတာ္မွ ေဖာက္ျပန္၍ ကာဖိရ္ အျဖစ္ႏွင့္ ေသဆံုး ၾကအံ့၊ ထုိသူတုိ႔၏ အက်င့္သီလဟူသေရြ႕တုိ႔သည္ ဤပစၥဳပၸန္ ဘ၀ႏွင့္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ ႏွစ္ဌာနလံုး၌ပင္ အခ်ည္းႏွီး အက်ဳိးမဲ့ ျဖစ္ၾကေခ်၏။ ဤသူမ်ားသည္ ငရဲသားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ၎တုိ႔သည္ ထုိငရဲတြင္ အျမဲခံစားၾကရမည့္သူမ်ားပင္တည္း။

၀၀၂ း ၂၁၈။ ဧကန္မုခ် အၾကင္သူတုိ႔သည္အီမာန္ ယံုၾကည္ ျခင္းသဒၶါတရားထားရွိၾက၏။ ထုိ႔ျပင္ အၾကင္သူတုိ႔သည္ (မိမိတုိ႔ ၏ေနရင္းဌာနမ်ားကုိပင္) စြန္႔၍ ထြက္ခြာသြားၾကကုန္၏။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းသူတုိ႔သည္ ဂ်ိဟာဒ္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ လမ္း၌ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကကုန္၏။ ဤသူမ်ား သည္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ က႐ုဏာေတာ္ကုိ ေျမႇာ္လင့္ ေတာင့္တၾကကုန္သည္။ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနား ေတာ္မူ ေသာအရွင္၊ အစဥ္မျပတ္ သနားၾကင္နာေတာ္ မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၂ း ၂၁၉။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔သည္ သုရာေမရယ အရက္ေသစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေလာင္းတမ္းကစားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ အသင့္ ထံ(လာေရာက္)ေမးျမန္းၾကေလသည္။ အသင္သည္ (ယင္းသူ တုိ႔အား အုိ-အခ်င္းတုိ႔) ထုိ (ေသစာအရက္ေသာက္စားျခင္းႏွင့္ ေလာင္းတမ္းကစားျခင္း)ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတို႔၌ ႀကီးေလးေသာအျပစ္ မ်ားသည္လည္းရွိ၏။ လူတုိ႔အဘုိ႔ရာ(အနည္းငယ္ေသာ) အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္လည္းရွိ၏။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအမႈ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ၏အျပစ္မ်ားသည္ ထုိအမႈႏွစ္မ်ဳိးလံုး၏ အက်ဳိးေက်း ဇူးထက္ အလြန္ႀကီးေလးေပသည္ဟု ေျဖၾကားပါေလ။ ထုိ မွတစ္ပါးတံု ယင္းသူတုိ႔သည္(ကုသုိလ္အက်ဳိးငွာ)မည္မွ်ေလာက္ ေသာ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးကမ္း လွဴဒါန္း ရပါမည္ နည္း ဟုအသင့္ထံ လာေရာက္ေမးျမန္းၾကျပန္ရာ အသင္သည္(ယင္း သူတုိ႔အား အုိ-အခ်င္းတုိ႔ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အဖုိ႔ လုိအပ္ သည္ထက္) ပုိလွ်ံေသာပစၥည္းမ်ား (အနက္မွ စြမ္းအား ရွိသမွ်ကုိ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းႏုိင္ၾကသည္) ဟုေျဖၾကား ပါေလ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤကဲ့သုိ႔ပင္ ေဒသနာ ေတာ္မ်ားကုိ အသင္တုိ႔အားလုိက္ နာက်င့္ေဆာင္ႏုိင္ၾကရန္ ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ အသင္တုိ႔သည္(ေလာကီႏွင့္ေလာ ကုတၱ ရာေရး တုိ႔ကုိေကာင္း စြာ)စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾက တန္ရာသတည္း။

၀၀၂ း ၂၂၀။ ဤပစၥဳပၸန္ဘ၀ႏွင့္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ (၏ ကိစၥအ၀၀တုိ႔)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍။ ထုိ႔ျပင္တ၀(အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) ယင္းသူတုိ႔သည္ အသင့္ကုိ ဖမဲ့ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍လည္း(လာေရာက္)ေမးျမန္းၾက၏။ အသင္သည္ ယင္းသူတုိ႔ ကုိ (ဤသုိ႔) ေျဖၾကားပါေလ။ ထုိဖမဲ့ကေလးသူငယ္တုိ႔ (၏အေျခ အေန)ကုိ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း သည္သာ လွ်င္ အေကာင္းဆံုး အျမင့္ျမတ္ဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္ ၍သာ အသင္တုိ႔သည္ ယင္းသူငယ္တုိ႔ႏွင့္ ေရာေႏွာ ေပါင္းစပ္ ၾကပါလွ်င္ (စုိးရိမ္စရာမရွိ) ထိုဖမဲ့ကေလးသူငယ္ တုိ႔သည္ အသင္တုိ႔၏ ညီေနာင္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဖသက္ဆုိးတုိ႔၏ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကုိ ၾကံစည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ ေပးေသာသူမ်ားကုိ ခဲြျခား၍သိရွိေတာ္မူသည္။ ထုိမွ တစ္ပါးတံု အကယ္၍သာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အလုိ ေတာ္ရွိေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္ အသင္တုိ႔ကုိ (မိဖမဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခဲယဥ္းေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသတ္မွတ္ ေတာ္မူၿပီးလွ်င္) မုခ် ဒုကၡေရာက္ေစ ေတာ္မူၿပီးျဖစ္ေခ်ၿပီ။ မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တန္ခုိး အာႏုေဘာ္ျဖင့္လႊမ္းမုိးေတာ္ မူေသာအရွင္၊ အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသတည္း။

၀၀၂ း ၂၂၁။ (အုိ-အီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရွိၾကေသာ မုအ္မင္န္ အေပါင္းတုိ႔) အလႅာဟ္ အရွင္ ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တဲြ၍အျခားအရာကုိကုိးကြယ္ေသာ မိန္းမမ်ားသည္ အီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား မထားရွိၾကသမွ် ကာလ ပတ္လံုး ထုိမိန္းမမ်ားႏွင့္ အသင္တုိ႔သည္ ထိမ္းျမားမဂၤလာ မျပဳၾကကုန္လင့္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တဲြ၍ အျခားအရာကုိကုိးကြယ္ေသာ မိန္းမတစ္ဦးသည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အကယ္၍ ႏွစ္သက္စရာျဖစ္ျငားေသာ္လည္း အီမာန္ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားထားရွိေသာ ကြၽန္မိန္းမ တစ္ဦးသည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တဲြ၍ အျခားအရာ ကုိ ကုိးကြယ္ေသာ) ထုိမိန္းမထက္ မုခ်သာ၍ေကာင္း၏။ ထုိ နည္းတူစြာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တဲြ၍ အျခားအရာကုိ ကုိးကြယ္ေသာ ေယာက္်ားမ်ားသည္ အီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား မထားရွိၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ထုိသူမ်ား ႏွင့္(မြတ္စ္လင္မ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ) ထိမ္းျမား၍ မေပးၾကကုန္ လင့္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တဲြ၍ အျခား အရာကို ကုိးကြယ္သူတစ္ဦးသည္ အသင္တုိ႔အဘုိ႔ အကယ္၍ ႏွစ္သက္စရာျဖစ္ျငားေသာ္လည္း အီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါ တရားထားရွိေသာ ကြၽန္ေယာက္်ား တစ္ဦးသည္ (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တဲြ၍ အျခားအရာ ကုိ ကုိးကြယ္ေသာ) ထုိေယာက္်ားထက္ မုခ်သာ၍ေကာင္း၏။ (အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တဲြ၍အျခားအရာကုိ ကုိးကြယ္ ေသာသူတုိ႔ သည္ အသင္တုိ႔အား) ငရဲမီးသုိ႔ ေခၚေဆာင္ၾက ကုန္၏။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္မွာမူ မိမိ၏ဆႏၵေတာ္ျဖင့္ (အသင္တုိ႔အား) ဂ်ႏၷတ္အမတ သုခဘံုသုိ႔လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ မ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ေပးသနားေတာ္မူျခင္းသုိ႔လည္း ေကာင္း၊ ေခၚေဆာင္ လ်က္ ရွိေတာ္မူ၏။ ထုိ႔ျပင္တ၀ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ လူသားတုိ႔ သတိတရားရ စိမ့္ေသာငွာ မိမိ၏တရား ေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ထင္ရွားေစ ေတာ္မူ၏။

၀၀၂ း ၂၂၂။ ထုိမွတပါးတံု၊ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင့္ အား ထုိသူတုိ႔သည္ ရာသီပန္းပြင့္ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းၾက၏။ အသင္သည္ (ထုိသူတုိ႔ အားဤသုိ႔)ေျဖၾကား ပါေလ။ ထုိ(ရာသီပန္းပြင့္ျခင္း)သည္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ရာ ျဖစ္ေသာအညစ္အေၾကး တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ေခ်သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ရာသီပန္းပြင့္ သည့္အခ်ိန္တြင္ အသင္တုိ႔သည္ ဇနီးမိန္းမမ်ား ႏွင့္ (ကာယသံသဂၢျပဳျခင္းမွ) ခဲြခြာ၍ေနၾကေလကုန္၊ ၎ျပင္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ား သန္႔စင္လာၾကသည့္တုိင္ေအာင္ အသင္တုိ႔ သည္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ားထံသုိ႔ မခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္လင့္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ား(ေကာင္းစြာ)သန္႔စင္လာၾကေသာ အခါ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ရွိထား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္။ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ေမ့မွားမႈကုိ) ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ေသာသူမ်ားကုိ ခ်စ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ ထုိ႔အတူ ထုိအရွင္ျမတ္သည္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေသာသူမ်ားကုိလည္း ခ်စ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။

၀၀၂ း ၂၂၃။ အသင္တုိ႔၏ ဇနီးမိန္းမမ်ားသည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ လယ္ယာေျမ(ပမာပင္) ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔လယ္ ယာမ်ားသုိ႔ မိမိတုိ႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာနည္းႏွင့္ သြားလာ (စုိက္ပ်ဳိး)ၾကကုန္။ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္(ေနာင္ေရးကုိ ေရွ႕ ႐ႈကာ) မိမိတုိ႔အက်ဳိးအလုိ႔ငွာ(ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကုိ) တင္ႀကိဳ ၍ ပုိ႔ေဆာင္(ျပဳလုပ္)ၾကကုန္။ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကကုန္။ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ ထုိ အရွင္ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သုိ႔ မုခ်၀င္ေရာက္ ၾကရမည့္သူ မ်ားျဖစ္သည္ကုိလည္း မွတ္ယူၾကကုန္၊ ထုိ႔ျပင္(အုိ-နဗီ) အသင္ သည္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါ တရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မုအ္မင္န္ တုိ႔အား ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာသတင္းကုိ ေျပာၾကားပါေလ။


၀၀၂ း ၂၂၄။ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ား ကုိ မျပဳၾကရန္လည္းေကာင္း၊ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ားကုိ မၾကဥ္ေရွာင္ ၾကရန္လည္းေကာင္း၊ လူသားတုိ႔စပ္ၾကားတြင္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားကုိမျဖန္ ေျဖၾကရန္လည္ေးကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏က်ိန္ဆုိခ်က္ မ်ားျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ဒုိင္းႀကီးသဖြယ္ အကာ အကြယ္ မျပဳလုပ္ၾကကုန္လင့္။ အမွန္ေသာ္ ကား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အၾကြင္းမဲ့ၾကားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အၾကြင္းမဲ့ သိေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၂ း ၂၂၅။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔၏အခ်ည္း ႏွီးေသာ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္တုိ႔ကုိ ျပစ္ဒဏ္ ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္။ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔၏စိတ္ႏွလံုး မ်ားက ေစ့ေဆာ္တုိက္တြန္း၍ က်ိန္ဆုိေသာ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မူ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ကုိ ျပစ္ဒဏ္ ေပးေတာ္မူေပမည္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသနား ေတာ္မူ ေသာအရွင္၊ အလြန္ ေထာက္ထားၫွာတာ ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၂ း ၂၂၆။ မိမိတုိ႔၏ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ (ကာယသံသဂၢအမႈ ျပဳၾကမည္မဟုတ္ပါဟု) က်ိန္ဆုိသူမ်ားအဖုိ႔ ေလးလေစာင့္ ဆုိင္းခြင့္ရွိ၏။ အကယ္၍ ထုိသူတုိ႔သည္ (ထုိကဲ့သုိ႔) က်ိန္ဆုိၿပီး ေနာက္ (4-လအတြင္း မိမိ တုိ႔၏က်ိန္ဆုိခ်က္ကုိ) ျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းၾကပါလွ်င္ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္ က႐ုဏာျပဳေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

၀၀၂ း ၂၂၇။ ထုိ႔ျပင္ အကယ္၍သာ ယင္းသူတုိ႔သည္၊ ကြာရွင္း ျခင္းကုိသာ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ၾကပါလွ်င္ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္ အင္ျမတ္သည္ (ထိုသူတုိ႔၏ က်ိန္ဆုိခ်က္တုိ႔ကုိလည္း) အၾကြင္းမရွိသိေတာ္မူေသာအရွင္၊ (ထုိသူတုိ႔၏ စိတ္ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကုိလည္း) အၾကြင္းမရွိ သိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၂၈။ ထုိ႔ျပင္ ကြာရွင္းျခင္းခံရေသာ ဇနီးမိန္းမမ်ား သည္ ရာသီပန္းသံုးႀကိမ္ပြင့္သည့္တုိင္ေအာင္(အိမ္ေထာင္သစ္ ျပဳျခင္းမွ)မိမိတုိ႔ကုိယ္ကို ဆုိင္းငံ့ထားၾကရမည္။ ထုိ႔ျပင္ အကယ္ စင္စစ္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကုိလည္း ေကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးေန႔ကုိလည္းေကာင္း ယံုၾကည္ၾကပါလွ်င္ ထုိဇနီးမိန္းမ မ်ားအဖုိ႔ မိမိတုိ႔ သားအိမ္မ်ားတြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ဖန္ဆင္း ထားေတာ္မူေသာအရာ (ကိုယ္၀န္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ရာသီပန္းပြင့္ျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊) ထိန္ခ်န္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားပုိင္ခြင့္ မရွိေခ်။ ထုိ႔ျပင္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ားတုိ႔၏ လင္ေယာက္်ားတုိ႔သည္ သင့္ျမတ္ျခင္းကုိ ရည္စူးၾကပါလွ်င္ ထုိ ဇနီးမိန္းမမ်ားအား ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ရန္ အခြင့္အေရး ပုိ၍ရွိ သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ားအေပၚ၀ယ္ တာ၀န္မ်ားရွိ သကဲ့သုိ႔ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ားအဘုိ႔လည္း တရား စည္းကမ္းမ်ား အတုိင္း အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရွိၾကေပသည္။ သုိ႔ပင္တေစ လင္ေယာက္်ားတုိ႔ အဖုိ႔မွာကား ထုိဇနီးမိန္းမမ်ား အေပၚ၀ယ္ သာလြန္ျခင္းတစ္ရပ္ရွိေပသည္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ျဖင့္ လႊမ္းမုိးေတာ္ မူေသာအရွင္၊ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္ မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၂ း ၂၂၉။ (ဇနီးေမာင္ႏွံ ျပန္လည္ေပါင္းသင္းႏုိင္ေသာ)ကြာ ရွင္းျခင္းသည္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ်သာတည္း။ ထုိ႔ေနာက္(လင္ေယာက္်ား မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ဇနီးမ်ားကုိ) တရားေတာ္ႏွင့္ အညီျပန္လည္ သိမ္းပုိက္ေပါင္းသင္း ရန္သာရွိ၏။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ (တတိယ အႀကိမ္ ထပ္မံကြာရွင္း၍) ေကာင္းမြန္စြာ စြန္႔လႊတ္ရန္သာရွိ ေတာ့သတည္း။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ ထုိဇနီး မိန္းမတုိ႔အား ေပးခဲ့ေသာ (မဟ္ရ္ခန္း၀င္ပစၥည္း အစရွိသည္ မ်ား) အနက္မွ တစ္စံုတစ္ရာကုိမွ် ျပန္လည္ယူပုိင္ခြင့္မရွိေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ စည္း ကမ္းမ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ဟု စုိးရိမ္ၾကေသာ အခါမ်ဳိး၌မူ (ယူႏုိင္ခြင့္ရွိေပသည္။) သုိ႔ျဖစ္ေလရာ အကယ္၍ ယင္းဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကုိ မေစာင့္ ထိန္းႏုိင္မည္ကုိ အသင္တုိ႔ စုိးရိမ္ၾကပါမူ ထုိဇနီးမိန္းမက ေလ်ာ္ေၾကးေပးေသာပစၥည္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုိဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး တုိ႔အေပၚတြင္ တစ္စံုတစ္ရာမွ် အျပစ္ မထုိက္သင့္ေခ်။ ဤသည္တုိ႔ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္ မွတ္ျပ႒ာန္းထားေတာ္မူေသာ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားတည္း။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ အသင္တုိ႔သည္ ယင္းစည္း မ်ဥ္းတုိ႔ကုိ မက်ဴးလြန္ ၾကကုန္လင့္။ စင္စစ္တမူကား အၾကင္ မည္သူမဆုိ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ပါမူ ထုိသူတုိ႔သာလွ်င္ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၀၂ း ၂၃၀။ (တြလာက္ရဂ်္အီ ႏွစ္ႀကိမ္ေပးၿပီးသည့္ေနာက္) တဖန္ အကယ္၍ လင္ေယာက္်ားသည္ ထုိဇနီး မိန္းမအား ထပ္မံ၍ တြလာက္ ကြာရွင္းခဲ့သည္ ရွိေသာ္ (သုိ႔သံုးႀကိမ္ ေျမာက္ တြလာက္ ေပးၿပီးသည့္) ေနာက္ ထုိလင္ေယာက္်ားအဖုိ႔ ထုိဇနီးမိန္းမသည္ အျခား လင္ေယာက္်ားတစ္ဦးဦးႏွင့္ နိကာဟ္ ထိမ္းျမား ဆက္ဆံ ေပါင္းသင္းျခင္းမျပဳသမွ် ကာလပတ္လံုး (ဟလာလ္) တရား၀င္ဇနီး ျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။ (ထုိကဲ့သုိ႔ အျခားလင္ေယာက္်ား တစ္ဦးဦးႏွင့္ ထိမ္းျမားၿပီး သည့္ေနာက္) အကယ္၍ ထုိ(ဒုတိယ) လင္ေယာက္်ားကလည္း ထိုဇနီး မိန္းမအား ကြာရွင္း ခဲ့ျပန္သည္ရွိေသာ္ ထုိဇနီးမိန္းမႏွင့္ (ပဌမ) လင္ေယာက္်ားႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ အကယ္၍ မိမိတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ေစာင့္ ထိန္းႏုိင္ၾကမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၿပီး တဖန္ ျပန္လည္ေပါင္း သင္း ဆက္ဆံၾကပါေသာ္ ထုိဇနီး ေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးတုိ႔အေပၚတြင္ တစ္စံုတစ္ရာအျပစ္မရွိေခ်။ အမွန္စင္စစ္ ဤသည္တုိ႔ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားပင္တည္း။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ထုိဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူမ်ားအဘုိ႔ ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၃၁။ တဖန္ မည္သည့္အခါ၀ယ္ အသင္တုိ႔သည္ (မိမိတုိ႔) ဇနီးမိန္းမမ်ားကုိ (တြလာက္ရဂ်္အီ)ေပး၍ ကြာ ရွင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ထုိဇနီးမိန္းမတုိ႔သည္ (မိမိ တုိ႔အဖုိ႔ ကန္႔ သတ္ ပုိင္းျခားထားေသာ) အစ္ဒ္ဒတ္ ရက္ပုိင္းကာလ ပရိေစၦဒ (ကုန္ဆံုးခါနီး) သုိ႔ေရာက္ရွိသြားၾကပါမူ၊ အသင္တုိ႔ သည္ ထုိဇနီးမိန္းမတုိ႔အား တရားစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ျပန္ လည္သိမ္းပုိက္ေပါင္းသင္းၾကရမည္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တရားစည္းကမ္းအတုိင္း ထုိဇနီးမိန္းမတုိ႔အား စြန္႔လႊတ္ၾက ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔သည္ ထုိဇနီးမိန္းမတုိ႔ကုိ နစ္နာေစ ေသာေစတနာျဖင့္ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ႏုိင္ၾကရန္အတြက္ ျပန္ လည္ သိမ္းပုိက္ျခင္းကုိ မျပဳၾကကုန္လင့္။ အမွန္ေသာ္ကား မည္သူမဆုိ ယင္းကဲ့သုိ႔ (နစ္နာေစမႈကုိ) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါမူ ထုိ သူသည္ အမွန္စင္စစ္ မိမိကုိယ္ကုိသာ မိမိ ႏွိပ္စက္ရာ ေရာက္ ေပသည္။ ထုိမွတပါး အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေျပာင္ေလွာင္ျပက္ေခ်ာ္ သေရာ္ သမႈမျပဳလုပ္ၾကကုန္လင့္။ တဖန္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ အေပၚ၀ယ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ျပဳထားေတာ္မူေသာ ေက်းဇူး ေတာ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ထုိ အရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ ေတာ္မူေသာ က်မ္းဂန္ ႏွင့္အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ သတိရၾကကုန္ေလာ့။ ထုိအရွင္သည္ ထုိက်မ္း ဂန္ ေဒသနာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာျဖင့္ လည္းေကာင္း အသင္တုိ႔အား ပဲ့ျပင္ဆံုးမ ေတာ္မူသည္၊ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံ ၾကကုန္၊ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္ မူသည္ကုိလည္း အသင္တုိ႔ ယံုၾကည္မွတ္ယူ ၾကေလကုန္။

၀၀၂ း ၂၃၂။ ထုိ႔ျပင္ အၾကင္အခါ၀ယ္ အသင္တုိ႔သည္ (မိမိ တုိ႔၏) ဇနီးမိန္းမမ်ားကုိ (တြလာက္ရဂ်္အီ ေပး၍)ကြာရွင္း ၾကပါလွ်င္ သုိ႔ကြာရွင္းၿပီးေနာက္ ထုိဇနီးမိန္းမတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ၏(အစ္ဒ္ဒတ္) ရက္ပုိင္း (အဆံုး)သုိ႔ ေရာက္သြားၾကေသာအခါ အကယ္၍ (ထုိဇနီးမိန္းမတုိ႔ႏွင့္ ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ ျပဳအ့ံ ေသာ လင္ခင္ပြန္းတုိ႔သည္) တရားစည္းကမ္းႏွင့္အညီ (အိမ္ေထာင္ျပဳရန္) အခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ဦးႏွစ္၀သေဘာ မွ်ၾက ပါေသာ္ အသင္တုိ႔သည္ ထုိဇနီးမိန္းမတုိ႔အား မိမိတုိ႔၏ ခင္ပြန္း မ်ားႏွင့္ ထိမ္းျမားျခင္းမွ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ျမစ္တားျခင္း မျပဳၾက ကုန္လင့္။ ဤပညတ္ေတာ္ကား အသင္တုိ႔အနက္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးေန႔ကုိလည္းေကာင္း ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားအား သြန္သင္ဆံုးမအပ္ေသာ ပညတ္ ေတာ္တည္း။ ဤ(ပညတ္ ေတာ္ကုိနာခံျခင္း)သည္ အသင္တုိ႔ အဖုိ႔ အလြန္တရာမွ် အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစ ေသာ၊ (အျပစ္ဒု စ႐ုိက္တုိ႔မွ) ပုိမုိ၍ သန္႔ရွင္းေစေသာ ပညတ္ေတာ္တည္း။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္ ္အရွင္ျမတ္သည္ (အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစမည့္အေၾကာင္း တရားတုိ႔ကုိ) သိေတာ္မူ၏။ အသင္တုိ႔ မူကား မသိၾကေခ်။

၀၀၂ း ၂၃၃။ ထုိ႔ျပင္ မိခင္တုိ႔သည္ (လင္ေယာက္်ားႏွင့္ ျပတ္စဲ သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပတ္စဲသည္ျဖစ္ေစ) မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားကုိ 2-ႏွစ္တုိင္တုိင္ ႏုိ႔ရည္တုိက္ေကြၽးၾကရမည္။ (ဤအမိန္႔ ေတာ္သည္ ရက္ပုိင္းေစ့ေအာင္ ႏုိ႔ရည္တုိက္ေကြၽးလုိေသာ သူတုိ႔အဖုိ႔ျဖစ္၏)။ ထုိ႔ျပင္ (ကေလး၏) ဖခင္အေပၚ၌ (ႏုိ႔ရည္ တုိက္ေကြၽးေသာ ကာလပရိေစၦဒ ရက္ပုိင္း ေစ့သည့္တုိင္ေအာင္) ထုိမိခင္တုိ႔၏ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္တကြ ၀တ္စားတန္ဆာကုိ တရား စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ (စီမံေပးရန္) တာ၀န္ရွိေပသည္။ (သုိ႔ရာ တြင္) မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မိမိတတ္စြမ္း ႏုိင္သည္ထက္ ပုိ၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းကုိ မခံရေခ်။ (သုိ႕ျဖစ္ေလရာ) မည္သည့္မိခင္မွ် မိမိ သားသမီးအတြက္ေၾကာင့္ မနစ္နာေစရ၊ မည္သည့္ ဖခင္မွ်လည္း မိမိသားသမီးအတြက္ေၾကာင့္ မနစ္နာ ေစရ။ (ေသဆံုးသည့္အခါ၌) အေမြစားအေမြခံမ်ား အေပၚ၌ ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ (မိခင္၏စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ၀တ္စားတန္ ဆာမ်ားကုိ စီမံေပးရန္)တာ၀န္ရွိ၏။ ထုိ႔ေနာက္ အကယ္၍ မိဘႏွစ္ပါး တုိ႔သည္ (ကေလး၏အက်ဳိးငွာ) မိမိတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ (ႏွစ္ႏွစ္မေစ့ ေရာက္မီ) ႏုိ႔ျဖတ္လုိပါက (ႏုိ႔ျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္)၊ ထုိသုိ႔ (ႏုိ႔ျဖတ္ သည့္အတြက္) ထုိမိဘႏွစ္ပါး အေပၚ၀ယ္မည္ သုိ႔မွ် အျပစ္မရွိ ေခ်။ ထုိနည္းတူစြာ အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားကုိ (ႏုိ႔ထိမ္းသည္တဦးဦး အားငွား ရမ္း၍) ႏုိ႔ရည္တုိက္ေကြၽးေစလုိကလည္း အသင္တုိ႔သည္ (ႏုိ႔ထိမ္းသည္ အား) ေပးရန္ရွိသည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကုိ တရား စည္းကမ္း ႏွင့္အညီ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္ အသင္တုိ႔၌ မည္သုိ႔မွ် အျပစ္မရွိေခ်။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကကုန္။ ထုိ႔ျပင္ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ ျပဳလုပ္သမွ်ေသာ ကိစၥ အရပ္ရပ္တုိ႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ခဲြျခားသိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ကုိလည္း(ေကာင္းစြာ)သိနားလည္ၾကကုန္။

၀၀၂ း ၂၃၄။ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔အနက္ အၾကင္သူတုိ႔သည္ ကြယ္လြန္ေသဆံုးၾကကုန္၏။ ထုိ႔ျပင္ ဇနီးမိန္းမမ်ားကုိ ခ်န္ရစ္ ခဲ့ၾက၏။ ထုိဇနီးမိန္းမသည္ 4-လႏွင့္ 10-ရက္တုိင္တုိင္ (အိမ္ ေထာင္သစ္ျပဳျခင္းမွ) မိမိတုိ႔ ကုိယ္ကို ဆုိင္းငံ့၍ထားၾကရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ (အစ္ဒ္ဒတ္) သတ္မွတ္ ထားေသာ ရက္ပိုင္းကာလ ပရိေစၦဒအဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိေသာ အခါ မိမိတို႔ ကုိယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစည္းကမ္းႏွင့္ အညီ ျပဳလုပ္တတ္ၾကေသာကိစၥ (အိမ္ေထာင္သစ္ျပဳျခင္း၊ ၿဖီးလိမ္းျခင္း စသည္တုိ႔) တြင္ အသင္တုိ႔၌ တစ္စံုတစ္ရာမွ် အျပစ္ မရွိေခ်။ အမွန္ေသာ္ ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ျပဳလုပ္ သမွ်ေသာကိစၥအရပ္ရပ္ကုိ အၾကြင္းမဲ့ၾကား သိေတာ္ မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသတည္း။

၀၀၂ း ၂၃၅။ ထုိ႔ျပင္တ၀ (အစ္ဒ္ဒတ္ အတြင္းရွိေနေသာ) မုဆုိးမမ်ားအား (ထိမ္းျမားရန္) ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္း ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စကားရိပ္စကားၿမြက္ေျပာဆုိျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္ (ထိမ္းျမားလုိေသာ ဆႏၵကုိ) မိမိတုိ႔စိတ္ႏွလံုး မ်ားတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မ်ဳိသိပ္ ထားျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ အသင္ တုိ႔အေပၚ၀ယ္ တစ္စံုတစ္ရာမွ် အျပစ္မရွိေခ်။ အသင္တုိ႔သည္ မၾကာျမင့္မီ ယင္းမိန္းမမ်ား၏အေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆုိၾကမည္ကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သိၿပီးျဖစ္ေတာ္မူ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔သည္ (စကားရိပ္အားျဖင့္) ယဥ္ ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ စကားေျပာဆုိျခင္းမွအပ (ထိမ္းျမားရန္ အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) ထုိမိန္းမမ်ား ႏွင့္ တီးတုိးလွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ မွ်ပင္ ကတိမျပဳၾကကုန္လင့္။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ (ထုိ မိန္းမမ်ားအဘုိ႔) ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ (အစ္ဒ္ဒတ္) ရက္ပုိင္း ကာလ ပရိေစၦဒ မကုန္ဆံုးမီ ထိမ္းျမားျခင္းတည္းဟူေသာ မဂၤလာအထံုးအဖဲြ႕ကုိ အတည္မဖဲြ႕ၾကကုန္လင့္။ ထုိမွတပါး အသင္တုိ႔၏စိတ္တြင္ (မ်ဳိသိပ္ထားရွိ ေသာ) အေၾကာင္းအရာ ခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဧကန္အမွန္ သိရွိ ေတာ္မူသည္ကုိ ယံုၾကည္မွတ္ယူၾက၍ ထုိအရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကကုန္ေလာ့။ ထုိ႔ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (အျပစ္မ်ားမွ) အႀကိမ္ႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္ မူေသာအရွင္၊ ဆုိင္းငံ့ေထာက္ထား ေတာ္မူ ေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကုိလည္း ယံုၾကည္မွတ္ယူၾကကုန္ ေလာ့။

၀၀၂ း ၂၃၆။ အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ ဇနီးမိန္းမမ်ား အား မထိေတြ႕ၾကမီေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိမိန္းမမ်ားအတြက္ သတ္ မွတ္ထားေသာ မဟ္ရ္ပစၥည္း (မည္ေရြ႕မည္မွ် ေပးမည္ဟူ၍) သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းျခင္း မျပဳၾကမီ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြာရွင္းခဲ့ၾကပါလွ်င္ အသင္တုိ႔၌မည္သုိ႔မွ် အျပစ္မရွိေခ်။ သုိ႔ရာ တြင္(ဤသုိ႔ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ယင္းမိန္းမတုိ႔၌ နစ္နာဖြယ္ရာ အေၾကာင္းရွိသျဖင့္) အသင္တုိ႔သည္ ထုိမိန္းမတုိ႔အား တရား စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစၾကရမည္။ ဥစၥာပစၥည္းကံုလံု ၾကြယ္၀သူအေပၚ၌ မိမိတတ္စြမ္း ႏုိင္သည့္အေလ်ာက္ သူဆင္းရဲ အေပၚ၌လည္း မိမိတတ္စြမ္း ႏုိင္သည့္အေလ်ာက္ အက်ဳိးျဖစ္ ထြန္းေစရန္ တာ၀န္ရွိသည္၊ ဤကား ေကာင္းက်ဳိး မဂၤလာပြားမ်ားေသာသူမ်ား အေပၚ၌ တာ၀န္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၀၂ း ၂၃၇။ တဖန္ အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ ထုိဇနီးမိန္းမ တုိ႔အဘုိ႔ တစ္စံုတစ္ခုေသာ မဟ္ရ္ပစၥည္းကုိ သတ္မွတ္အတည္ ျပဳခဲ့ၿပီးလွ်င္ ထုိဇနီးမိန္းမတုိ႔အား အသင္တုိ႔မထိေတြ႕မီကပင္ ကြာရွင္းခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္ မိမိတုိ႔သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ မဟ္ရ္ ပစၥည္း၏ ထက္၀က္ (ကုိသာေပးဆပ္ၾကရမည္) ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ားသည္ (မိမိတုိ႔ရသင့္ေသာ မဟ္ရ္ ပစၥည္းထက္ ၀က္ကုိ) ခြင့္လႊတ္ၾကပါမူ (ထုိမဟ္ရ္ ပစၥည္းထက္၀က္ကုိပင္ ေပးဆပ္ရန္ လင္ေယာက္်ား တုိ႔၌တာ၀န္မရွိေပ)၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္ ထိမ္းျမားျခင္း၏ အေႏွာင္အဖဲြ႕ကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ လင္ ေယာက္်ားက (မိမိ၌ ေပးဆပ္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာ မဟ္ရ္ပစၥည္း ထက္၀က္အျပင္ မိမိျပန္လည္သိမ္းပုိက္ထား ႏုိင္ခြင့္ရွိေသာ က်န္ထက္၀က္ကုိ ပါ)ခြင့္လႊတ္ (၍ မဟ္ရ္ပစၥည္း အားလံုးကုိ အေက်အၿပြန္ေပး ဆပ္)ပါမူ(ေပးဆပ္ႏုိင္ေပသည္)။ အမွန္စင္စစ္ အသင္တုိ႔၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းတည္း ဟူေသာ တကၠ၀ါ တရားႏွင့္ ပုိမုိ၍ပင္ နီးစပ္လွေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳျခင္းကုိ မေမ့ မေလ်ာ့ၾကကုန္လင့္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ျပဳ လုပ္သမွ်ေသာ ကိစၥအရပ္ရပ္တုိ႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့ သိေတာ္ မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသတည္း။

၀၀၂ း ၂၃၈။ အသင္တို႔သည္ (ေယဘုယ်အားျဖင့္) အားလုံး ေသာ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ (အထူးသျဖင့္) အလယ္ျဖစ္ေသာ ဆြလာတ္ ၀တ္ျပဳမႈကုိလည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္း ၾကေလကုန္။ ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေရွ႕ေတာ္၀ယ္ ဂါရ၀တရားေရွ႕ထား၍ ခ၀ပ္႐ိုက်ိဳးေသာသူမ်ား အျဖစ္ႏွင့္ရပ္ၾကကုန္ေလာ့။

၀၀၂ း ၂၃၉။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ (ရန္သူတို႔ ၏ ေဘးရန္မ်ားကုိ) စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ၾကပါမူ ေျခလ်င္ျဖစ္ေစ၊ (တစ္စုံတစ္ခုေသာ အစီးအနင္းကုိ) စီးနင္းလ်က္ျဖစ္ေစ၊ (ျဖစ္ႏိုင္ေသာနည္းျဖင့္ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳၾကေလကုန္)၊ ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္း ၾကေသာ အခါ၀ယ္ အသင္တို႔အား အသင္တို႔ မသိ နားမလည္စဥ္က သင္ၾကား ျပသေတာ္မူသည့္ အတိုင္း အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ ျမတ္ကုိ ေအာက္ေမ့ တ,သ သတိရၾကကုန္ေလာ့။

၀၀၂ း ၂၄၀။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔အနက္ ဇနီးမိန္းမမ်ားကို ထားရွိခဲ့၍ ကြယ္လြန္ေသဆုံးၾကေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဇနီးမိန္းမမ်ား အတြက္ (ေနအိမ္မွ) ႏွင္ထုတ္ ျခင္းမျပဳေစဘဲ တႏွစ္ကာလ ပတ္လုံး (ေနထိုင္ စားေသာက္မႈတို႔ကို) အက်ိဳး ခံစားခြင့္ရွိေစရန္အလို႔ငွာ (ေသတမ္းစာေရးသား၍) မွာၾကား ခဲ့ၾကရမည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုဇနီးမိန္းမမ်ားသည္(အစ္ဒၵတ္ကာလ ပရိေစၦဒ ကုန္ဆုံးသြားသည့္အခါ ေနအိမ္မွ)ထြက္ခြာ သြားၿပီး မိမိတို႔ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာႏွင့္ပတ္သက္၍ တင့္တယ္ ေလ်ာက္ ပတ္ေသာ ကိစၥတရပ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ၾကပါမူ (အို-အုပ္ထိန္းသူ အေပါင္းတို႔) အသင္တို႔၌ အျပစ္တစုံတရာ မရွိေခ်။ စင္စစ္ ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ျဖင့္ ႏိုင္နင္း လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္၊ ထူးကဲေသာ အေျမာ္ အျမင္ႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသတည္း။

၀၀၂ း ၂၄၁။ ထိုနည္းတူစြာ ကြာရွင္းၿပီးျဖစ္ေသာ မိန္းမမ်ားကို လည္း ဓေလ့ထုံးစံအတိုင္း အက်ိဳးခံစား ေစၾကရမည္။ (ဤ သည္ကား)အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကုိေၾကာက္ရြ႕ံေသာ သူေတာ္စင္ မ်ား (လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္) တာ၀န္တရပ္ျဖစ္ေပသည္။

၀၀၂ း ၂၄၂။ ဤနည္းႏွင္ႏွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ အမိန္႔ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ အသင္တို႔(လုိက္နာက်င့္သုံးႏိုင္ရန္) အလို႔ငွာ ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာထုတ္ေဖာ္မိန္႔ၾကား ေတာ္မူေလ သည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ အသင္တုိ႔သည္ သိနားလည္ ၾကေပမည္။

၀၀၂ း ၂၄၃။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္)အသင္ မသိမျမင္ မဆင္ ၿခင္မိပါသေလာ။ အေရအတြက္အားျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာေသာ သူတို႔သည္ ေသေဘးမွလြတ္ေျမာက္ရန္အလို႔ငွာ မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ခြာၾကေသာအခါ၀ယ္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က ယင္းသူတို႔အား အသင္တို႔သည္ ေသၾကကုန္ ေလာ့ ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ သုိ႔မိန္႔ၾကားေတာ္မူ (ေလရာ ယင္းသူတို႔သည္ ေသေၾကပ်က္စီးသြားၾက၏) ထို႔ေနာက္ တဖန္ ထိုအရွင္ျမတ္က ယင္းသူတို႔ကို ရွင္ျပန္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ မခြၽတ္မလြဲ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ လူခပင္းတို႔အေပၚ၀ယ္ မုခ် ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူထေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူတို႔အနက္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ သူတို႔သည္ (ငါအရွင္ျမတ္၏) ေက်းဇူးေတာ္ကုိ မသိတတ္ၾကေခ်။

၀၀၂ း ၂၄၄။ ထို႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ (အထက္ေဖာ္ျပပါ အတၳဳပၸတၱိကုိ ဆင္ျခင္၍) စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခုိက္ၾကကုန္။ ၎ျပင္ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလံုးစံုကို အၾကြင္းမရွိ ၾကားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အၾကြင္းမရွိသိေတာ္ မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကုိလည္း အသင္တို႔သည္ယုံ ၾကည္မွတ္ယူၾကကုန္ေလာ့။

၀၀၂ း ၂၄၅။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား မြန္ျမတ္လွစြာေသာ ေၾကြးၿမီေခ်းငွားမည့္သူသည္ မည္သူနည္း။ သုိ႔ ေခ်းငွားျခင္း အားျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာေခ်း ငွားျခင္း၏ အက်ိဳးကို ထိုသူအဖို႔ အဆေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ တုိးပြားေစေတာ္မူအံ့။ (တဖန္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေၾကြးၿမီေခ်းငွားသူတုိ႔ အဖို႔မွာလည္း မိမိတို႔၏ဥစၥာပစၥည္း နည္းပါးသြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ မကင္းမျဖစ္သင့္ေခ်။) အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္(ဥစၥာပစၥည္းကုိ) က်ပ္တည္းေစေတာ္ မူသည္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ (ဥစၥာပစၥည္းကုိ) ေခ်ာင္ လည္ေစေတာ္မူေလသည္။ တစ္ဖန္ အသင္တုိ႔သည္ ထိုအရွင္ ျမတ္အထံေတာ္သို႔သာလွ်င္ ျပန္လွည့္ၾကရေပမည္။

၀၀၂ း ၂၄၆။ (အို-နဗီ တမန္ေတာ္) အသင္သည္ နဗီတမန္ ေတာ္မူစာ (အလိုင္ဟစၥလာမ္) ကြယ္လြန္ၿပီးသည့္ေနာက္ အစၥရာအီလီ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားအနက္မွ ဦးစီးနာယကမ်ား၏ (ျဖစ္ အင္မ်ား)ကုိ ေလ့လာဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ အခါတစ္ပါး၌ ယင္းသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ နဗီတမန္ ေတာ္အား ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အဖို႔ ဘုရင္တစ္ပါးကုိ ခန္႔အပ္ တင္ေျမႇာက္၍ ေပးေတာ္မူပါ၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္တိုက္ခိုက္ၾကပါမည္ ဟု ေလွ်ာက္ ထားၾကကုန္၏။ ထုိအခါ နဗီတမန္ေတာ္က (အခ်င္းတို႔) အကယ္၍သာ အသင္တို႔အေပၚ၀ယ္ (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ) စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တုိက္ခုိက္ရန္ အမိန္႔ျပဌာန္း ခ်က္သည္ အတည္ျဖစ္ပါမူ အသင္တုိ႔သည္ (စစ္မက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳသူမ်ား ျဖစ္တန္ရာသည္ မဟုတ္ေလာ) ဟု ေျဖၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ယင္းသူတုိ႔က အမွန္စင္စစ္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ မ်ားႏွင့္တကြ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကိုပါ စြန္႔လႊတ္ခြဲခြာ၍ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရသူ မ်ားျဖစ္ၾကရကား ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး တို႔အဖို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏လမ္းေတာ္၌ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တိုက္ခိုက္ ျခင္းမျပဳရန္ အဘယ္မွာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိႏိုင္ပါအံ့နည္း ဟု ေလွ်ာက္ ထားၾကျပန္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံ ေတာ္မွ) ယင္းသူတို႔ အေပၚ၌ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္က်ေရာက္ လာေသာအခါ ယင္းသူတို႔ အနက္မွ အနည္းငယ္ေသာသူမ်ားမွအပ (က်န္လူအားလုံးတုိ႔သည္) ေက်ာခိုင္းသြားၾကေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ စည္းကမ္းေဖာက္ ဖ်က္ေသာသူတို႔ကုိ ေသခ်ာ ေစ့ငံုစြာ သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၂ း ၂၄၇။ ထို႔ေနာက္ ယင္းသူတို႔အား ထုိသူတို႔၏ နဗီတမန္ ေတာ္က ဟယ္-အခ်င္းတို႔ ဧကန္ဆတ္ဆတ္ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ တြာလူတ္ ကုိ ဘုရင္အျဖစ္တင္ ေျမႇာက္ေတာ္မူေလၿပီ ဟု ေျပာၾကားေလရာထုိသူတို႔က အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္း ‘တြာလူတ္’ တြင္ ကြၽန္ေတာ္ မ်ိဳးတုိ႔အေပၚ၌ မင္းလုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ႏုိင္ရန္ ၾသဇာအာဏာသည္ အသို႔လွ်င္ရွိႏိုင္အံ့နည္း၊ အမွန္စင္စစ္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ ထက္ပင္ ၾသဇာအာဏာ ရထိုက္သူမ်ားျဖစ္ၾက ပါသည္။ ၎ျပင္ ထုိ ‘တြာလူတ္’ သည္ ဥစၥာဓနၾကြယ္၀ခ်မ္း သာမႈကုိလည္း ရရွိသူ မဟုတ္ပါ ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ထိုအခါ၀ယ္ ယင္း နဗီတမန္ေတာ္က ဟယ္-အခ်င္းတို႔ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ယင္း ‘တြာလူတ္’ ကုိပင္ အသင္တို႔အေပၚ၌ (ဘုရင္အျဖစ္) ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ေတာ္မူေလၿပီ၊ ထို႔ျပင္တ၀ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္း ‘တြာလူတ္’ အား (စစ္မက္ေရးရာ အျဖာျဖာ၌ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာျခင္းတည္း ဟူေသာ) ဥာဏဗလ၌လည္းေကာင္း၊ (႐ူပလကၡဏာၾကန္ အဂၤါ ႏွင့္ျပည့္စုံ၍ ကုိယ္ခႏၶာ ထြားက်ိဳင္းခြန္အားႀကီးမားျခင္းတည္း ဟူေသာ) ကာယဗလအရာ၌၎၊ အသင္တို႔ထက္ က်ယ္၀န္း စြာေပး သနားေတာ္မူေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ(ပုိင္ဆုိင္ေတာ္မူေသာ) ၾသဇာအာဏာကုိ မိမိႏွစ္သက္လိုလားေတာ္မူေသာ သူကုိသာလွ်င္ ေပးသနား ေတာ္မူေလသည္။ တဖန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ (ဥစၥာဓန ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀မႈကုိ) က်ယ္၀န္းစြာ ေပးသနား ေတာ္မူေသာ အရွင္၊ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္ မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကား ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၄၈။ ထို႔ျပင္ ထိုသူတို႔အား ထိုသူတို႔၏ နဗီတမန္ ေတာ္က ထိုတြာလူတ္ ဘုရင္ျဖစ္ျခင္း၏ နမိတ္လကၡဏာေတာ္ မွာ အသင္တို႔ထံသုိ႔ အၾကင္ ေသတၱာသည္ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္ေရာက္လာျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေသတၱာတြင္ အသင္တို႔ အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္မွ ျဖစ္ေသာ စိတ္ႏွလုံးေအးခ်မ္းေစေသာ ပစၥည္းရွိအံ့၊ ၎ျပင္ နဗီတမန္ေတာ္ မူစာ(အလိုင္ဟစၥလာမ္)၏ အဆက္အႏြယ္မ်ား ႏွင့္ နဗီတမန္ေတာ္ ဟာ႐ူန္(အလိုင္ ဟစၥလာမ္)၏ အဆက္ အႏြယ္မ်ား ထားရွိခဲ့ၾကေသာ အၾကြင္းအက်န္ ပစၥည္းမ်ား လည္းရွိအံ့၊ ထိုေသတၱာကုိ အပါးေတာ္ေစတမန္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းလာၾကကုန္အ့ံ။ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ထားရွိၾကေသာ ‘မုအ္မင္န္’မ်ား ျဖစ္ၾကပါမူ ယင္း (ေသတၱာျပန္ေရာက္လာျခင္း)သည္ မုခ် အသင္တုိ႔ အဘို႔ သက္ေသ သာဓကတရပ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္ဟု ေျပာၾကားေလသည္။

၀၀၂ း ၂၄၉။ ထို႔ေနာက္ တြာလူတ္ဘုရင္သည္ (မိမိ၏) စစ္ သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ (ဂ်ာလူတ္အား စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ ခိုက္ရန္အလို႔ငွါ) ထြက္ခြါ ခ်ီတက္သြားေသာအခါ ထို(တြာလူတ္) ဘုရင္က (အခ်င္းတို႔) မုခ်စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ အသင္တို႔အား ျမစ္တခုျဖင့္ စမ္းသပ္ေတာ္မူ လတၱံ႔၊ သို႔ျဖစ္ရာ အၾကင္သူသည္ ထိုျမစ္ေရကုိ (လြန္က်ဴးစြာ) ေသာက္သံုးသည္ ရွိေသာ္ ထိုသူသည္ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္သူမဟုတ္။ ထို႔ျပင္ အၾကင္သူသည္ ထိုျမစ္ကိုမေသာက္ေသာ္၊ ထိုသူသည္သာလွ်င္ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္သူျဖစ္သည္။ သို႔ရုာတြင္ အၾကင္သူသည္ (ထိုျမစ္ေရကို)မိမိလက္ျဖင့္ တစ္လက္ခုပ္မွ်ေလာက္ ေသာက္ သံုးသည္ရွိေသာ္(တစ္စံုတစ္ရာ အျပစ္မရွိေပ) ဟုေျပာၾကား ေလသည္။ သို႔တေစလည္း တြာလူ(တ္) ဘုရင္၏စစ္သည္ ေတာ္မ်ားအနက္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ လူတစ္စုမွအပ က်န္အားလံုးတို႔သည္ ထိုျမစ္ေရကို (လြန္က်ဴးစြာ) ေသာက္သံုးခဲ့ၾကေလသည္။ ထို႔ေနာက္ သြာလူ(တ္)ဘုရင္ႏွင့္ အတူတကြ လိုက္ပါလာေသာယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထား ရွိေသာ ‘မုအ္မင္န္’ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ထိုျမစ္ကုိျဖတ္ ကူး၍ ေက်ာ္လြန္သြားၾကသည့္အခါ ထိုလုိက္ပါလာေသာ စစ္သည္ ေတာ္တို႔ (အနက္တခ်ိဳ႕)က ယေန႔အဘို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ဂ်ာလူတ္ ႏွင့္ ထိုဂ်ာလူတ္၏ စစ္သည္ေတာ္တို႔အား ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ရန္ စြမ္းအားမရွိၿပီ ဟု ေျပာဆိုၾကေလသည္။ (ထိုအခါ၀ယ္) ငါတို႔သည္ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ဖူးေတြ႕ရမည့္ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟူ၍ယုံၾကည္ေသာသူမ်ားက အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ ေတာ္ျဖင့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ လူစု ကေလး မ်ားသည္ စစ္သည္ေတာ္ ေျမာက္ျမားစြာ ပါ၀င္ေသာ လူစု မ်ားကုိပင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေအာင္ ႏိုင္ခဲ့ဘူးေလၿပီ၊ အမွန္ စင္စစ္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ခႏၲီပါရမီႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ သူမ်ား ႏွင့္ အတူတကြ ရွိေတာ္မူေပသည္ ဟု ေျပာဆုိၾက ကုန္၏။

၀၀၂ း ၂၅၀။ ထို႔ေနာက္တဖန္ ယင္းသူတို႔သည္ ဂ်ာလူတ္ ဘုရင္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ယင္း(ဂ်ာလူတ္)၏ စစ္သည္ရဲမက္ တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ (စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္) မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆုိင္ၾကေသာအခါ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌) အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူ ေသာအရွင္၊ အရွင္ ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ အေပၚ၀ယ္ ဇြဲသတိၱကုိ သြန္း ေလာင္း၍ ေပးသနား ေတာ္မူပါ။ ၎ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး တို႔၏ေျခမ်ားကုိ ခိုင္ျမဲစြာ ရပ္တည္ေစေတာ္မူပါ။ ထို႔ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔အား ‘ကာဖိရ္’ မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္ ေသာသူတုိ႔အေပၚ၌ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ကူညီေစာင္မ ေတာ္မူပါဟု ရြတ္ဆို(ပတၳနာ) ျပဳၾကကုန္၏။

၀၀၂ း ၂၅၁။ ထို(ကဲ့သို႔ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳခဲ့ၾကၿပီး)ေနာက္ ယင္း(တြာလူတ္ ဘုရင္၏စစ္သည္ေတာ္)တုိ႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ထို (ဂ်ာလူတ္ ၏စစ္သည္ ရဲမက္)တို႔ကုိတြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္၍ စစ္ေရးနိမ့္ေစခဲ့ၾကေလသည္။ ‘ဒါ၀ူဒ္’ သည္လည္း ‘ဂ်ာလူတ္’ကုိ ကြပ္မ်က္ခဲ့ေလ၏။ ထို႔ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုဒါ၀ူဒ္အားၾသဇာအာဏာကုိ လည္းေကာင္း၊ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္(၀ါ)နဗီတမန္ ေတာ္၏ဂုဏ္ထူးကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။ ထိုမွတပါးတုံ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ယင္း[နဗီတမန္ေတာ္ ဒါဝူဒ္ (အလိုင္ဟစၥလာမ္)] အား မိမိအလိုေတာ္မူေသာပညာရပ္တို႕ကိုလည္းသင္ၾကားေပးသနားေတာ္မူခဲ႕ေလသည္။အကယ္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္သည္လူသားတို႕အား ထိုလူသားတို႕အနက္ အခ်ိဳ႕တို႕ကို အခ်ိဳ႕တို႕ၿဖင္႕ တြန္းလွန္တားဆီးၿခင္းမၿပဳခဲ႕ပါမူ ဤကမၻာေၿမၿပင္ၾကီးသည္ပ်ကိစီးယိုယြင္းၿပီးၿဖစ္အံ႔။သို႕ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္သည္ စၾကာဝဠာအေပါင္းတို႕အေပၚ၌ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ၿဖစ္ေတာ္မူေလသည္။

၀၀၂ း ၂၅၂။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) ဤသည္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္၊ ငါအဲရွင္ျမတ္ သည္အသင့္အား ထိုမုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ား ကိုမွန္ကန္စြာၾကား သိေစေတာ္မူသည္၊ ၎ျပင္ အသင္သည္ေစလႊတ္ေတာ္မူ ျခင္း ခံရေသာ’ရစူလ္’တမန္ေတာ္မ်ားတြင္မုခ်တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္ ေလသည္။

၀၀၂ း ၂၅၃။ အခ်ိဳ႕ေသာတမန္ေတာ္မ်ားကို အခ်ိဳ႕ေသာ တမန္ေတာ္မ်ားထက္ ပိုမိုဂုဏ္ျဒဗ္ ျခီးျမႇင့္ေတာ္မူခဲ့ ေလျပီ။ ထိုတမန္ေတာ္မ်ားတြင္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ (ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္)စကားေျပာၾကားေတာ္ မူခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္မ်ား လည္းရွိ၏။၄င္းျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းတမန္ေတာ္ မ်ားအနက္အခ်ိဳ႕ကို ဂုဏ္ျဒဗ္မ်ားစြာ ျခီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။၄င္းျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မရ္ယမ္၏သား (နဗီတမန္ေတာ္)အီစာအား ထင္ရွား လွစြာေသာသက္ေသခံ လကၡဏာေတာ္မ်ားကို ျခီးျမႇင့္ေတာ္မူခဲ့သည့္ျပင္ ႐ူဟုလ္ကုဒုစ္ ေခၚ ေစတမန္’ဂ်ိဗ္ရီလ္’ ျဖင့္လည္းကူညီေထာက္မေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။အကယ္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလို ဆႏၵရွိေတာ္မူခဲ့ပါမူ ယင္းတမန္ေတာ္မ်ား ပြင့္ျပီးသည့္ေနာက္ရွိခဲ့ေသာ ေနာက္လိုက္တပည့္သားတို႕သည္ မိမိတို႔ထံဝယ္ထင္ရွားလွစြာေသာ သက္ေသခံ လကၡဏာေတာ္မ်ား ေရာက္ရွိျပီးသည့္ေနာက္ အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ၊ သို႕ရာတြင္ ယင္းသူတို႕သည္ အခ်င္းခ်င္း ကြဲလြဲၾကေပရာ ထိုသူတို႕အနက္ အခ်ိဳ႕တို႕သည္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရွိ၍အခ်ိဳ႕မွာမူ ‘ကုဖ္ရ္’ ေသြဖည္ ျငင္းဆန္လ်က္ပင္ ရွိၾကကုန္၏။အကယ္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလိုေတာ္ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ထိုသူတို႕သည္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။သို႕ရာတြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ အလိုေတာ္ရွိသည္မ်ားကို (မိမိ) ျပဳလုပ္ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၅၄။ အို- မုအ္မင္န္” ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိၾကသူ အေပါင္းတို႕၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႕အားေပးသနားေတာ္မူေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအနက္မွ (အခ်ိဳ႕အဝက္ကို) အသင္တို႕သည္ “ကိယာမတ္” ေန႕မေရာက္မီပင္လွဴဒါန္းေပးကမ္းၾကကုန္ေလာ့။ ထိုေန႕တြင္ မည္သည့္ ေရာင္းဝယ္မႈမွ်ရွိမည္မဟုတ္၊ မိတ္ေဆြျဖစ္မႈလည္း ရွိမည္မဟုတ္၊အသနားခံ ေတာင္းေပးမႈလည္းရွိမည္ မဟုတ္။ “ကာဖိရ္”မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ ေသာသူမ်ားသာလွ်င္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၀၀၂ း ၂၅၅။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (သာလွ်င္ခဝပ္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏)။ ထိုအရွင္ျမတ္ မွတစ္ပါးကိုးကြယ္ ျခင္းခံထိုက္သူဟူ၍ အလ်င္းမရွိျပီ။ (ထိုအရွင္ျမတ္သည္) အျမဲ ရွင္ေနေတာ္မူေသာ အရွင္၊ (မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထာဝရတည္ ေနေတာ္မူ၍ သတၱဝါအေပါင္းတို႕ကိုလည္း) ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္အား ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းသည္လည္းေကာင္း ၊ အိပ္စက္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း မဖိစီးႏိုင္ေပ။ထိုအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အာကာသ ေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ေျမ၌ရွိရွိသမွ်ေသာ (သက္ရွိ သက္မဲ့)အရာ ဝတၴဳဟူသမွ်တို႕ကိုပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ထိုအရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္၌ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ခြင့္ ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သူတစ္ပါးအတြက္ အသနားခံေတာင္းပန္ေပး ႏိုင္သူကား အဘယ္သူနည္း။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႕၏ ေရွ႕ေနာက္အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းကိစၥအလံုးစံုတို႔ကို အႂကြင္းမဲ့ သိရွိေတာ္မူေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသူတို႔သည္ ထိုအရွင္ၿမတ္သိရွိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းကိစၥအျဖစ္အပ်က္ တို႔အနက္မွထိုအရွင္ၿမတ္အလိုရွိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ကိစၥ မွအပတစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ဝန္းျခံဳ၍ မသိႏိုင္ၾကေပ။ ထိုအရွင္ ျမတ္၏ဥာဏ္ေတာ္သည္ အာကာသ ေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္တကြကမၻာေျမျပင္ တခြင္လံုးကို ဝန္းျခံဳလ်က္ရွိေခ်၏။ သို႕ရာတြင္ယင္းမိုးေကာင္းကင္ႏွင့္တကြ ကမၻာေျမျပင္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ထိုအရွင္ျမတ္အား ပင္ပန္းႏြမ္းရိ ေစသည္ မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္တမူကား ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (မၾကံစည္ႏိုင္ေအာင္) ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ႀကီးကဲ ထြတ္ျမတ္ေတာ္မူေသာအရွင္တည္း။

၀၀၂ း ၂၅၆။ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ (အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏) တရားလမ္းစဥ္သည္ မမွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္ႏွင့္(သိသိသာသာ) ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာ ကြဲျပားျခားနား လ်က္ရွိေနျပီျဖစ္ေပရာ (မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် အစၥလာမ္)သာသနာေတာ္တြင္း၌ (ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္) အတင္းအဓမၼအႏိုင္အထက္ အလ်င္းမျပဳရ။ သို႕ျဖစ္၍ အၾကင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပ လူသားတို႕ မွတ္ယူထား ေသာ မမွန္ကန္ေသာ ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို) ေသြဖည္ျငင္းဆန္(စြန္႕လႊတ္ပယ္ရွား)ကာ(တစ္ဆူတည္းေသာ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာလွ်င္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ပါမူ ဧကန္အမွန္ထိုသူသည္ အလြန္ခိုင္ၿမဲ၍ ယံုၾကည္အားကိုးဖြယ္ ရာျဖစ္သည့္ျပင္ မည္သည့္အခါမွ် က်ိဳးပ်က္ျခင္းအလ်င္း မရွိေသာၾကိဳးကြင္းကို ၿမဲၿမံစြာဆြဲကိုင္ထားသူျဖစ္ေခ်ၿပီ။ အမွန္ေသာ္ကားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (အသင္တို႕၏ ႏႈတ္လွ်ာမွ ထြက္ဆိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို)အလံုးစံု ၾကားေတာ္မူေသာအရွင္၊(အသင္တို႕စိတ္တြင္း၌ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ) ခပ္သိမ္းတို႔ကိုလည္း အၾကြင္းသိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၂ း ၂၅၇။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိသူ အေပါင္းတို႕ကို (အထူး ၾကည့္႐ႈေစာင္မ ေတာ္မူေသာ)အေဆြခင္ပြန္းပင္တည္း။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႕ကို (“ကုဖ္ရ္”တည္းဟူေသာ) အမိုက္ေမွာင္မ်ားအတြင္းမွ (အစၥလာမ္တည္းဟူေသာ) အလင္းေရာင္သို႕ထုတ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူေလသည္။ သို႕ရာတြင္ မယံုမၾကည္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႕၏ အေဆြခင္ပြန္း မ်ားမွာမူကား႐ိႈင္တြာန္မ်ားပင္တည္း။ ယင္း႐ိႈင္တြာန္မ်ား သည္ ထိုသူတို႕အား(အစၥလာမ္တည္းဟူေသာ) အလင္းေရာင္မွ “ကုဖ္ရ္” တည္းဟူေသာ အဝိဇၨာ အမိုက္ေမွာင္အတြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကကုန္၏။ယင္းကဲ့သို႔(အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ကို)မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔သည္ ငရဲသားမ်ားျဖစ္ၾကရကား ထိုငရဲ၌ပင္ ထာဝစဥ္ခံစားေနထိုင္ၾကရမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကေပသတည္း။

၀၀၂ း ၂၅၈။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္)အသင္သည္ အၾကင္(ဘုရင္) ၏အေၾကာင္းကို ေလ့လာဆင္ျခင္ၿပီး မဟုတ္ပါေလာ။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုဘုရင္အား ဩဇာအာဏာ တိကၠမ ေပးသနားေတာ္မူထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုဘုရင္သည္(ေစာင္းမာန္ တက္ႂကြျပီး) နဗီတမန္ေတာ္ အစ္ဗ္ရာဟီမ္(အလိုင္ဟစၥလာမ္)အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုတမန္ေတာ္ အစ္ဗ္ရာဟီမ္ (အလိုင္ဟစၥလာမ္) ႏွင့္အျငင္းအခံု ျပဳခဲ့ေလသည္။ အခါတစ္ပါး၌ နဗီတမန္ေတာ္အီဗ္ရာဟီမ္ (အလိုင္ဟစၥလာမ္)က (ယင္းဘုရင္၏ ေမးခြန္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍) ‘ငါ့အားေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္(သက္မဲ့အေပါင္းတို႕ကို)ရွင္ေစေတာ္မူေသာအရွင္၊ (သက္ရွိအေပါင္းတို႔ကို) ေသေစေတာ္မူေသာအရွင္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္’ ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ ထို(ဘုရင္)က’ငါသည္လည္း (မိမိ အလိုရွိသူကို ေသဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းအားျဖင့္) ရွင္ေစႏိုင္သည္၊ ထိုနည္းတူစြာ ငါသည္လည္း(မိမိအလိုရွိသူကိုသတ္ေစျခင္းအားျဖင့္) ေသေစႏိုင္သည္’ ဟုျပန္လည္ေျပာၾကားရာ နဗီတမန္ေတာ္ အစ္ဗ္ရာဟီမ္ (အလိုင္ဟစၥလာမ္)က (ထိုဘုရင္၏အသိဥာဏ္ ေခါင္းပါးမႈကို ေထာက္႐ႈကာ) ဧကန္စင္စစ္ (ငါ၏ကိုးကြယ္ ရာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ)အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သူရိယေနကို အေရွ႕ဖက္မွထြက္ေစေတာ္မူေလသည္။ အသင္သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကဲ့သို႕တန္ခိုးအာႏုေဘာႏွင့္ျပည့္စံုပါလွ်င္) ထိုသူရိယေနကို အေနာက္ဖက္မွ ထြက္ေစပါေလ’ ဟု(တနည္းေျပာင္း၍) ေျပာၾကားျပန္ေလသည္။ ထိုအခါ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို) မယံုမၾကည္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ (ဘုရင္)သည္ (တစ္စံုတစ္ရာမွ် တံု႔ျပန္ေျဖၾကားႏိုင္သည္မရွိဘဲ) မိန္းေမာေတြေဝ အံ့အားသင့္၍သြားေလေတာ့သည္။ စင္စစ္တမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္(ယင္းကဲ့သို႕)မေတာ္မတရား က်ဴးလြန္ေသာသူမ်ားအား တရားလမ္းမွန္ကိုၫႊန္ၾကား ျပသေတာ္မမူေခ်။

၀၀၂ း ၂၅၉။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္အၾကင္သူ၏ အျဖစ္အပ်က္ကို ေလ့လာဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီးျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုသူသည္ (အိမ္ေခါင္မိုးမ်ား ၿပိဳက်ကာနံရံမ်ားသည္လည္း) ေခါင္မိုးမ်ားေပၚသို႔ ၿပိဳက်၍ ပ်က္စီးလ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ရြာတစ္႐ြာကို ျဖတ္သန္းသြားေလရာ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤၿမိဳ႕႐ြာကို ပ်က္စီးၿပီးေနာက္အဘယ္နည္းျဖင့္ ျပန္လည္(ရွင္ေစ)ထူေထာင္ေတာ္မူအံ့နည္း”ဟု(မိမိစိတ္တြင္းဝယ္ အံ့ဩၾကီးစြာျဖင့္ေတြးဆ)ေျပာဆို ေလသည္။ သို႕ျဖစ္ေပရာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူအားႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာတိတိ ေသေစေတာ္မူခဲ့ေလ၏။ ထို႕ေနာက္တစ္ဖန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူအားရွင္ေစေတာ္မူ၍”အသင္သည္(ဤေနရာ၌)မည္မွ်တိုင္ေအာင္ ၾကာျမင့္စြာ ေနခဲ့ပါသနည္း” ဟု ေမးျမန္းေတာ္မူေလရာ ထိုသူက ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးသည္ တစ္ေန႕တိတိ သို႕တည္းမဟုတ္ တစ္ေန႕ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေန ခဲ့ပါ သည္” ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ (ထိုအခါအလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က) “ဤသို႔ မဟုတ္၊ စင္စစ္မွာကားအသင္သည္ႏွစ္ ေပါင္း တစ္ရာမွ်တိုင္ ေအာင္ေနခဲ့ေလျပီ။အသင္သည္ မိမိ၏ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ ရာမ်ားကို ႐ႈပါေလ၊ထိုစားဖြယ္ရာမ်ား သည္ (ဤမွ်ႏွစ္ကာလ ပရိေစၦဒၾကာၿမင့္ေသာ္လည္း စိုးစဥ္းမွ်) ပုပ္သိုးနံေစာ္ၿခင္း မရွိၿပီ။တစ္ဖန္ (မိမိ စီးနင္း၍လာေသာ) ျမည္းတိရိစၦာန္ကို(လည္း)ၾကည့္ပါေလ။ စင္စစ္တမူကား ငါအရွင္ျမတ္သည္အသင့္ကို (ယင္းကဲ့သို႕ေသေစေတာ္မူၿပီး တဖန္ရွင္ေစေတာ္မူျခင္းမွာ လူခပင္းတို႕အဖို႕ သက္ေသခံ လကၡဏာတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ေတာ္မူရန္ပင္တည္း။ ထိုနည္းတူစြာငါအရွင္ျမတ္သည္ (အသင္စီးနင္း၍လာေသာျမည္းတိရိစၦာန္၏)အ႐ိုးမ်ားကို မည္သည့္နည္းမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္စပ္ေတာ္မူ၍ အသားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေပးေတာ္မူသည္ကိုလည္း ႐ႈပါေလ” ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။ ထို႕ေနာက္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မိန္႕ၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း အျဖစ္အပ်က္အလံုးစံုတို႔သည္) ထိုသူ႕အဖို႕ရာ ထင္ရွားလာေသာအခါ ထိုသူက “မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး(မ်က္ျမင္ဒိ႒သိျမင္) ယံုၾကည္ ပါၿပီ”ဟု ေလွ်ာက္ထား ေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၆၀။ ျပင္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ျပနလည္ေအာက္ေမ့ သတိရပါေလ။ တရံေရာအခါ နဗီတမန္ေတာ္ အစ္ဗ္ရာဟီမ္(အလိုင္ဟစၥလာမ္)သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌ ဤသို႕) ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။ အိုကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးအား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ (ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႕တြင္) ေသသူမ်ားအား မည္သည့္နည္းျဖင့္ ရွင္ေစေတာ္မူမည္ကို ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးအားျပသေတာ္မူပါ။ထိုအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က “ (အို-နဗီ တမန္ေတာ္အစ္ဗ္ရာဟီမ္) အသင္သည္ (ေသသူတို႔အား ငါအရွင္ျမတ္ရွင္ျပန္ထေစေတာ္မူမည္ကို) မယံုၾကည္ပါသေလာ” ဟုေမးျမန္းေတာ္မူရာ နဗီတမန္ေတာ္ အစ္ဗ္ရာဟီမ္(အလိုင္ဟစၥလာမ္)က ထိုသို႔မဟုတ္ပါ၊ မုခ်ပင္ယံုၾကည္ပါ၏။ သို႕ရာတြင္မိမိစိတ္ ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္ရန္အလို႕ငွါ(ေလွ်ာက္ထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္)ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ထို႔အခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က “သို႕ျဖစ္လွ်င္ (အို-အစ္ဗ္ရာဟီမ္) အသင္သည္ငွက္သတၱဝါေလးေကာင္ကို(ဖမ္း)ယူၿပီးလွ်င္ ထိုငွက္သတၱဝါမ်ားကို မိမိထံ၌ အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ေတာက္၍ (မိမိပတ္ဝန္းက်င္၌ရွိေသာ) ေတာင္အသီးသီးတို႕ေပၚဝယ္ ထားပါေလ။ ထို႕ေနာက္သင္သည္ ယင္းငွက္သတၱဝါတို႔ကို ဟစ္ေအာ္၍ ေခၚပါေလ။ယင္း ငွက္သတၱဝါတို႔သည္ (ရွင္ျပန္ထ၍) အသင့္ထံေျပး၍လာၾကလိမ့္မည္။ ထို႕ျပင္ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ျဖင့္ လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္၊ ထူးကဲေသာ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို အသင္ယံုၾကည္မွတ္ယူပါေလ” ဟု မိန္႕ၾကားေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၆၁။ မိမိတို႕၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း သံုးစြဲသူတို႕၏ (အလွဴပစၥည္းမ်ားသည္) အၾကင္မ်ိဳးေစ့ ႏွင့္အလားတူ၏။ ယင္းမ်ိဳးေစ့သည္ ေကာက္ႏွံခုႏွစ္ႏွံကို ေပါက္ေရာက္ေစ၏။ ထိုေကာက္ႏွံအသီးသီးတို႕တြင္ အေစ့ေပါင္း တစ္ရာစီပါရွိေလသည္။ စင္စစ္မူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိႏွစ္လိုေတာ္မူေသာ သူတို႕အဖို႕ (ယင္းကဲ့သို႕ပင္) ဆထက္ထမ္းပိုး တိုးပြားေစေတာ္မူေလသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ရက္ေရာစြာ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရာခပ္သိမ္း တို႕ကိုအၾကြင္းမရွိ သိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၆၂။ အၾကင္သူတို႕သည္ မိမိတို႕၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းသံုးစြဲၾကကုန္၏။ ထိုကဲ့သို႕ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲ သံုးစြဲၿပီးသည့္ေနာက္ယင္းသူတို႕သည္ (မိမိတို႔ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းေသာ သူဆင္းရဲတို႔အား) ဂုဏ္ေဖၚျခင္းလည္းမျပဳၾကေခ်၊ ထိုနည္းတူစြာ မည္သည့္ဒုကၡ ေရာက္ေစျခင္းကိုမွလည္း မျပဳၾကေခ်။ ထိုကဲ့သို႕ေသာသူတို႔အဖို႔ ယင္းသူတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္၌ ကုသိုလ္အက်ိဳးမ်ားရွိသည္။ ယင္း သူတို႔အဖို႔မည္သည့္စိုးရိမ္ေၾကာင့္ ၾကျခင္းမွ်လည္းမရွိ။ ယင္းသူတို႔သည္ပူေဆြးၾကမည္လည္း မဟုတ္ၾကေခ်။

၀၀၂ း ၂၆၃။ (ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ အခ်ိန္အခါဝယ္ သူဖုန္းစားသူဆင္းရဲတို႕အား) ေကာင္းျမတ္ေသာစကားတခြန္း ေျပာဆိုျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ (သူဖုန္းစားသူဆင္းရဲတို႕၏ ဇြတ္တရြတ္ မဖြယ္မရာ ေျပာဆိုျပဳလုပ္သည္မ်ားကို) ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း(ဥစၥာပစၥည္း)ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လွဴဒါန္းၿပီးေနာက္ (ယင္းသူဆင္းရဲတို႔အားအထင္အျမင္ေသးျခင္း စသည္တို႕ျဖင့္) စိတ္ဒုကၡေရာက္ေစျခင္းထက္ (အဆေပါင္းမ်ားစြာ) သာလြန္၍ ေကာင္းျမတ္ေပသတည္း။ စင္စစ္တမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္ၾကြယ္ဝေတာ္မူေသာအရွင္၊ ခမာဂုဏ္ႏွင့္ အလြန္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၆၄။ အို-ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိသူ အေပါင္းတို႕၊ အသင္တို႕သည္ မိမိတို႕၏ အလွဴဒါနမ်ားကို ေက်းဇူးေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေစျခင္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အၾကင္သူကဲ့သို႕ အခ်ည္းႏွီး မျဖစ္ေစၾကကုန္လင့္။ ထိုသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးေန႔ကိုမယံုၾကည္ဘဲလ်က္ လူတို႕အားျပစားရန္အလို႕ငွါသာ မိမိ ဥစၥာပစၥည္းကို လွဴဒါန္းေပးကမ္း၏။ သို႕ျဖစ္ေလရာ ထိုသူသည္ေသြ႕ေျခာက္ေခ်ာမြတ္ မာေက်ာေျပာင္လက္ေသာ ေက်ာက္တံုးႏွင့္အလားသ႑ာန္တူ၏။ ထိုေက်ာက္တံုးေပၚတြင္ အနည္းငယ္ ေျမမႈန္႕တင္လ်က္ရွိ၏၊ ထိုေက်ာက္တံုးေပၚ၌ သည္းထန္ေသာ မိုးသည္ ရြာသြန္းခ်လိုက္ရာ (ေျမမႈန္႕မ်ားသည္ မိုးေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါ၍သြားသျဖင့္) ထိုေက်ာက္ တံုးသည္ ျပကေတ့အတိုင္းေက်ာက္သားမွ်သာ ေျပာင္လက္စြာ က်န္ရွိခဲ့ေလသည္။ထိုကဲ့သို႕ေသာ သူမ်ားသည္ မိမိတို႕ ရွာေဖြဆည္းပူးခဲ့ၾကေသာေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားအနက္ အဘယ္တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်ပင္(ေနာင္ ‘ကိယာမတ္’ ေန႕တြင္) ရရွိႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။(ဤသူတို႕ကား ေက်ာက္တံုးႏွင့္အလား သ႑ာန္တူေသာကာဖိရ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသည္)၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္(ယင္းကဲ့သို႔ေသာ) ‘ကာဖိရ္’ တို႔အား တရားဓမၼ ၫႊန္ျပေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေခ်။

၀၀၂ း ၂၆၅။ အၾကင္သူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္ေတာ္မူျခင္းကို ဆည္းပူးရွာေဖြရန္လည္းေကာင္း၊ မိမိ တို႔၏စိတ္ႏွလံုးမ်ားတြင္(သဒၶါတရား)ထက္သန္ ၿမဲၿမံခိုင္ခန္႔ေစရန္လည္းေကာင္း မိမိတို႔၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ေပးကမ္းလွဴဒါန္းစြန္႔ၾကဲၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔(လွဴဒါန္းေသာအလွဴဒါန)၏ ဥပမာသည္ ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ရွိေသာဥယ်ာဥ္ႏွင့္အလား သ႑ာန္တူ၏။ ထိုဥယ်ာဥ္၌ သည္းထန္းေသာမိုးသည္ ရြာသြန္းခ်၏။သို႔ျဖစ္ေလရာ ထိုဥယ်ာဥ္သည္ မိမိ၏ အသီးအႏွံမ်ား ကို(အျခားေသာဥယ်ာဥ္မ်ားထက္)ႏွစ္ဆတိုး၍ ေပါက္ပြားေစေလသည္။ အကယ္၍ ထိုဥယ်ာဥ္၌ သည္းထန္ေသာမိုး ရြာသြန္းျခင္း မရွိေသာ္လည္း (ေျမဩဇာေကာင္းသည့္ အတြက္ေၾကာင့္) မိုးဖြဲ က်ျခင္းသည္ပင္ (ထိုဥယ်ာဥ္အတြက္ လံုေလာက္ေပသည္)။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သင္တို႕ျပဳလုပ္သမွ်ေသာ ကိစအဝ၀ကို အၾကြင္းမဲ့ ခြဲျခားသိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၀၀၂ း ၂၆၆။ အသင္တို႔အနက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ (ဤအျဖစ္ကို) ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသေလာ၊ (အျဖစ္ကား)ထိုသူ၌ စြန္ပလြံ၊ သျပက္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုရွိ၏။ ထိုဥယ်ာဥ္ေအာက္မွ ေရယဥ္ေခ်ာင္းမ်ား စီးေတြလွ်က္ရွိ၏။ ထိုဥယ်ာဥ္၌ထိုသူ႔အဖို႔အမ်ိဳးစံုေသာ သစ္သီးဝလံမ်ားလည္းရွိ၏။ ထိုသူ၌ဇရာဒုဗၺလ သက္ရြယ္ၾကီးျပင္း အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းသည္ ဆိုက္ေရာက္ လာ၏၊ ထိုသူ၌ မစြမ္းမသန္ အားအင္ခ်ည့္နဲ႕ေသာသားသမီးမ်ားလည္းရွိ၏။ (ထိုကဲ့သို႕ ေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္) ထိုဥယ်ာဥ္၌ ေလာင္မီးပါရွိေသာ ေလျပင္းမုန္တိုင္းသည္ တိုက္ခတ္ေလရာ ထိုဥယ်ာဥ္သည္ ေလာင္ကြ်မ္း (ပ်က္စီး) သြားေလေတာ့သည္။ (ထိုသူသည္ ဤအျဖစ္ကို အဘယ္သို႕လွ်င္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ႏိုင္အံ့နည္း)။ ယင္းကဲ့သို႔ပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႕အား သက္ေသလကၡဏာေတာ္ မ်ားကိုထင္ရွားစြာထုတ္ေဖၚမိန္႕ၾကားေတာ္မူေလသည္။ သို႔မွသာလွ်င္အသင္တို႔သည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သိျမင္ၾကမည္ျဖစ္ကုန္၏။

၀၀၂ း ၂၆၇။ အို-’အီမာန္’ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႕၊ အသင္တို႕သည္ မိမိတို႕ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္၍ ရရွိေသာ သန္႔စင္ေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ားအနက္မွလည္းေကာင္း၊ ငါအရွင္ျမတ္ သည္အသင္ တို႔အဖို႔ ေျမမွထြက္ေစေသာ (သစ္သီးသစ္ဥ၊သတၱဳအစရွိသည္) တို႔အနက္ မလည္းေကာင္း၊ ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲၾကကုန္။ သို႕ရာတြင္ အသင္တို႔သည္(ေသးႏုပ္သိမ္ဖ်င္း) မသန္႕ရွင္းေသာဥစၥာ ပစၥည္း မ်ားကိုမူ ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲလွဴဒါန္းရန္ စိတ္ကူးမွ် မထည့္ၾကကုန္ လင့္။ စင္စစ္တမူကား (သူတစ္ပါးတို႕က အသင္တို႕အား ထိုကဲ့ သို႕ေသးႏုပ္သိမ္ဖ်င္း မသန္႕ရွင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုေပးကမ္း သည္ရွိေသာ္) အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို ယူ ၾကမည့္ သူမ်ားမဟုတ္ေခ်။သို႔ရာတြင္(အားနာေသာအားၿဖင့္) မ်က္စိမွိတ္၍သာယူၾကေပမည္။ ထို႕ျပင္တဝ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္လိုလားေတာင္းတျခင္း အေပါင္း တို႔မွ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ရာ ဂုဏ္အျဖာ ျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကိုလည္း အသင္တို႕သည္ ယံုၾကည္မွတ္ယူၾကကုန္ေလာ့။

၀၀၂ း ၂၆၈။ ႐ိႈင္တြာန္သည္ အသင္တို႔အား၊ (မိမိတို႔ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို လွဴဒါန္းရန္ ႀကံရြယ္ေသာ အခ်ိန္ အခါမ်ိဳး၌၊ယင္းကဲ့သို႕ ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲျခင္းအားျဖင့္ အသင္တို႔သည္)ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ သြားၾကမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ၊ (ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲျခင္းမျပဳဘဲ)၊ ေစးနဲ၍ေနၾကရန္ ၫႊန္ၾကားေလသည္။သို႕ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မူကား၊ (ယင္းကဲ့သို႕ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲ လွဴဒါန္းျခင္းအားျဖင့္၊) အသင္တို႕အား မိမိအထံေတာ္မွ(အသင္တို႕၏ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကို) လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း၏အက်ိဳးကို ေပါမ်ားစြာ ေပးသနားေတာ္မူမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကတိထားရွိေတာ္မူေလသည္။ အေၾကာင္းတမူကားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ က်ယ္ဝန္းစြာ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရာခပ္သိမ္းတို႕ကို အၾကြင္းးမဲ့ သိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၂ း ၂၆၉။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိႏွစ္လိုေတာ္မူေသာသူမ်ား ကိုသာ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ကို ေပးသနားေတာ္မူေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ကို ေပးသနားေတာ္မူျခင္း ခံရေသာသူသည္ အလြန္တရာမွ် မ်ားျပားလွေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူျခင္းခံရေသာ သူတည္း။ သို႕ရာတြင္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ နိသမၼ ဥာဏ္ရွင္မ်ားမွအပ လူတိုင္း သတိသံေဝဂတရားရရွိသည္မဟုတ္ေပ။

၀၀၂ း ၂၇၀။ စင္စစ္တမူကား အသင္တို႔သည္ မည္သည့္ လွဴဒါန္းျခင္းကိုမဆို ေပးကမ္းလွဴဒါန္းၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ သို႕မဟုတ္မည္သည္႕အဓိ႒ာန္ၿပဳၿခင္း ကိုမဆို ဓိ႒ာန္ၾကသည္ၿဖစ္ေစ ဧကန္ဆတ္ဆတ္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္သည္ (အသင္တို႕ၿပဳလုပ္သမွ်ေသာ) ထိုထုိကိစၥ အဝဝတို႕ကို အၾကြင္းမဲ႕ သိရွိေတာ္မူေပသည္။(သို႕အၾကြင္းမဲ႕ သိေတာ္မူသည္႕အတိုင္း ေကာင္းသူတို႕အားေကာင္းက်ိဳး၊မေကာင္းသူတို႕အားမေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေပးေတာ္မူမည္)။သို႕ရာတြင္ (ရွင္ၿပန္ထမည္႕ေန႕တြင္) မတရားၿပဳလုပ္သူတုိ႔အား ကူညီမစ ကယ္ဆယ္မည္႕သူဟူ၍ တဦးတေယာက္မွ်ရွိ႕ လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေခ်။

၀၀၂ း ၂၇၁။ အကယ္၍ အသင္တို႕သည္(မိမိတို႕ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲၾကကုန္ေသာ) အလွဴဝတၴဳမ်ားကို ထင္ရွား စြာ (လွဴဒါန္းေပးကမ္းၾကပါမူ) ယင္းသို႕ထင္ရွားေစ ျခင္းသည္လည္းေကာင္းျမတ္၏။ သို႕ရာတြင္အကယ္၍ အသင္တို႕သည္ ယင္း(ေပးကမ္းလွဴဒါန္း ၾကကုန္ေသာ) အလွဴဝတၴဳမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာသူဆင္းရဲတို႕အား ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲၾကပါမူ၊ ယင္းသို႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္းသည္ကား အသင္တို႕အဘို႕ရာ သာ၍ပင္ ေကာင္းျမတ္ေပသည္။ ထို႕ျပင္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္) အသင္တို႔၏ဒုစ႐ိုက္မႈအခ်ိဳ႕တို႕ကို ဖယ္ရွားေတာ္မူအံ့။ အေၾကာင္းမူကားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႕ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာကိစၥရပ္တို႕ကို အၾကြင္းမဲ့ ၾကားသိေတာ္မူေသာအရွင္တည္း။

၀၀၂ း ၂၇၂။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) ထို (ကာဖိရ္) တို႕အားတရားလမ္းမွန္သို႕ အေရာက္ပို႕ေဆာင္ျခင္းသည္ အသင္၏တာဝန္မဟုတ္ေပ။ သို႕ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိႏွစ္လိုေတာ္မူေသာ သူတို႔ကို တရားလမ္းမွန္သို႕အေရာက္ ပို႕ေဆာင္ေတာ္မူသည္။ ထို႕ျပင္ (အို-မြတ္စ္လင္မ္ အေပါင္းတို႕) အသင္တို႕သည္ (မိမိတို႕၏)ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအနက္ မည္သည့္ဥစၥာပစၥည္းကိုမဆို အလွဴဒါနျပဳၾကကုန္အံ့၊ (ထိုအလွဴဒါနမ်ားသည္)အသင္တို႕၏ အက်ိဳးငွာသာ ျဖစ္ကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကားအသင္တို႕သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈကိုဆည္းပူးရန္အလို႕ငွါသာ လွဴဒါန္းေပးကမ္းၾကကုန္၏။ (သို႕ျဖစ္ရာအသင္တို႕သည္ 'မြတ္စ္လင္မ္’၊ ‘ကာဖိရ္’ မျခား သူဆင္းရဲတို႕အား ေပးကမ္းလွဴဒါန္း ၾကရေပမည္)။ တဖန္ အသင္တို႕သည္(မိမိတို႕၏) ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအနက္ မည္သည့္ဥစၥာပစၥည္းကိုမဆို လွဴဒါန္းၾကကုန္အံ့၊ (ထိုအလွဴဒါနမ်ား၏ ကုသိုလ္အက်ိဳးမ်ားကို) အသင္တို႕သည္အျပည့္အစံု ခံစားၾကရကုန္အံ့၊ထို႕ျပင္ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႕၏ အလွဴဒါနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍) မတရားျပဳျခင္းကို ခံၾကရမည္မဟုတ္ေပ။

၀၀၂ း ၂၇၃။ (အလွဴဒါနမ်ားသည္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏လမ္းေတာ္၌ ဝန္းဝိုင္းဆီးတားျခင္း ခံေနၾကရကုန္ေသာ သူဆင္းရဲတို႔အဖို႔တည္း။ ယင္းသူတို႔သည္ (သာသနာေရးရာ မ်ားကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကရကား မိမိတို႔၏ဝမ္းေရးအတြက္) ကမၻာေျမျပင္ဝယ္ သြားလာျခင္းကို မစြမ္းႏိုင္ၾကေပ။ (တဖန္ ယင္းသူတို႔၏ ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းျခင္းေၾကာင့္ မသိနားမလည္ ေသာသူတို႕သည္ ယင္းသူတို႔အား ကုံလံု ၾကြယ္ဝသူမ်ား ဟူ၍ ထင္မွတ္ေလသည္။(သို႔ရာတြင္) အသင္သည္ ယင္းသူတို႕၏ ရုပ္ရည္ လကၡဏာ အမူအရာ(ကိုၾကည္႕ရွု ု႕ရုံမွ်) ၿဖင္႕ (ထိုသူတို႕၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေၾကာင္း ကို) သိၿမင္ႏိုင္ေပသည္။ယင္း သူတို႕သည္ လူတို႕ထံ တြယ္ကပ္၍ ေတာင္းရမ္းၿခင္း ကိုလည္း မၿပဳၾကေခ်။ စင္စစ္ ေသာ္ကား အသင္တို႕သည္ (မိမိတို႕) ဥစၥာပစၥည္းအနက္မွ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲ သံုးစြဲေသာ အလွဴဒါန မ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္သည္ အၾကြင္းမဲ႕ သိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ ၿဖစ္ေတာ္မူေခ်သတည္း။

၀၀၂ း ၂၇၄။ အၾကင္သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဥစၥာပစၥည္း မ်ားကိုေန႔ညဥ္႔မေရြး(အခါခပ္သိမ္း) လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာျဖင့္(တစ္မ်ိဳး)ထင္ ရွားစြာျဖင့္(တစ္ဖံု) လွဴဒါန္းသံုးစြဲၾကကုန္၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ယင္းသူတို႔၏ ကုသိုလ္အက်ိဳးသည္ ယင္းသူတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္၌(အသင့္)ရွိေပသည္။ ထို႔ျပင္တဝယင္းသူတို႔အေပၚဝယ္ မည္သည့္စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း လည္းမရွိ၊ ယင္းသူတို႔သည္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးၾကမည္လည္းမဟုတ္ေပ။

၀၀၂ း ၂၇၅။ အတိုးအညြန္႔စားသူတို႔သည္ (ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္ သင္းခ်ိဳင္းတြင္းမွ ထၾကေသာအခါ) ေကာင္းမြန္စြာမရပ္ႏိုင္ၾကဘဲ ႐ိႈင္တြာန္ဖမ္းစား၍ အသိဥာဏ္ေမွာက္မွား႐ူးသြပ္ေတြေဝေနသူမ်ားကဲ့ သို႔သာလွ်င္ ရပ္ၾကကုန္အံ့။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္းကား ယင္းသူတို႔က “ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းသည္လည္း အတိုးအညြန္႔စားျခင္းႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်သာျဖစ္သည္” ဟု ေျပာဆိုၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထား ေတာ္မူ၍ အတိုးအညြန္႔စားျခင္းကိုမူကား တားျမစ္ ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။သို႔ျဖစ္ေလရာအၾကင္သူသည္၊ မိမိအား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္မွ (အတိုးအၫြန္႔ကို ျမစ္တားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍)ဆံုးမဩဝါဒ ေရာက္ရွိလာေပရာ (အတိုးအၫြန္႔ စားျခင္းကို)စြန္႔လႊတ္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါမူ ယခင္က(လက္ခံၿပီးစားသံုးခဲ့ေသာ)ယူခဲ့ေသာ(အတိုးအၫြန္႔ ေၾကးေငြမ်ားသည္)ထိုသူ၏ ပစၥည္းမ်ားပင္တည္း။ ထို႔ျပင္တဝ ထိုသူ၏(အတြင္းေရး) ကိစၥ သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔ အပ္ႏွံၿပီး ျဖစ္ေလသည္။သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူတို႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ အတိုးအၫြန္႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီးသည့္ ေနာက္) တဖန္ ထပ္မံ၍ (အတိုးအၫြန္႔စားျခင္းကို) ျပဳၾကပါမူ ထိုသူတို႔သည္ ငရဲသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ထိုသူတို႔သည္ ငရဲမီးတြင္ ထာဝစဥ္ (ဒုကၡႀကီးစြာ)ခံစား ေနထိုင္ၾကရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၀၂ း ၂၇၆။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အတိုးအၫြန္႔ကို ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေစေတာ္မူ၍ (ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲသံုးစြဲၾကကုန္ေသာ)အလွဴဝတၲဳမ်ားကိုမူ (ဆထက္ ထမ္းပိုး)တိုးပြား ေစေတာ္မူ၏။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ကင္းမဲ့ေသာ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ား က်ဴး လြန္ေသာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။

၀၀၂ း ၂၇၇။ မုခ်ဧကန္ အၾကင္သူတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားထားရွိၾက၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကိုလည္း ေဆာက္တည္ၾကကုန္၏။ ထို႔ျပင္တဝ ယင္းသူတို႔သည္“ဆြလာတ္” ဝတ္ျပဳၾကကုန္၏။ ၄င္းျပင္ ထိုသူတို႔သည္”ဇကာတ္” တရားဝင္ဒါနေၾကးကိုလည္း ေပးေဆာင္ၾကကုန္၏။ ယင္းသူတို႔၏အက်ိဳးဆုလာဘ္သည္ ယင္းသူတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္၌ (အသင့္)ရွိ၏။ ၄င္းျပင္ ယင္းသူတို႔အဖို႔အရာမည္သည့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ ႐ြံ႕ျခင္းမွ်မရွိေခ်။ ၄င္းျပင္ယင္းသူတို႔သည္ ဝမ္းနည္းပူေဆြး ၾကမည္လည္းမဟုတ္ေပ။

၀၀၂ း ၂၇၈။ အို-ယံုၾကည္သူ အေပါင္းတို႔၊ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါမူ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုေၾကာက္႐ြံ႕ေလးစား ႐ိုေသ ခန္႔ညားၾကကုန္၊ ၄င္းျပင္ ၾကြင္းက်န္လ်က္ရွိေသာ အတိုးအၫြန္႔မ်ားကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္။

၀၀၂ း ၂၇၉။ တဖန္ အကယ္၍သာ အသင္တို႔သည္ (အတိုးအၫြန္႔ မစားသံုးအပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို မလိုက္နာ) မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါမူ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ထို အရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္(မုဟမၼဒ္ ဆြာလႅလႅာဟုအလိုင္ဟိဝစလႅာမ္)ႏွင့္လည္းေကာင္း၊စစ္မက္ ၿပိဳင္ဆိုင္တို က္ခိုက္ၾကရန္ အဆင္သင့္ရွိၾကကုန္။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍သာ၊ အသင္တို႔သည္ ေနာင္တ တရားရရွိကာ(အတိုးအၫြန္႔ စားသံုးျခင္းကို စြန္႔လႊတ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္သို႔) ျပန္လွည့္ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔(ေခ်းငွားထားေသာ) ေငြရင္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိၾကကုန္၏။(မတည္ေငြရင္းမ်ားထက္ ပိုမို၍ အတိုးအၫြန္႔ မယူျခင္းအားျဖင့္) အသင္တို႔သည္ (သူတစ္ပါးကို) မတရား ဆံုး႐ံႈးနစ္နာေစၾကမည္လည္းမဟုတ္၊ (မိမိတို႔၏ မတည္ေငြရင္းမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိျခင္း အားျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔၏) မတရားဆံုး႐ံႈး နစ္နာေစျခင္းကိုလည္း ခံၾကရမည္မဟုတ္ေပ။

၀၀၂ း ၂၈၀။ တဖန္ အကယ္၍ (ၿမီစားသည္) ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူျဖစ္၍ (အသင္တို႔၏ေၾကြးၿမီမ်ားကို အခ်ိန္မွီ မေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ပါမူ ထိုသူအား) ဥစၥာပစၥည္း ေခ်ာင္လည္သည္အထိ အခ်ိန္ကိုေရႊ႕ဆိုင္း၍ေပးရမည္။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္သိတတ္ၾက ပါမူ (ၿမီစား၏ဒုကၡကို ေထာက္ထားညႇာတာသည့္သေဘာျဖင့္ မိမိတို႔ရထိုက္ေသာေၾကြးၿမီကိုပင္) အလွဴဒါနအျဖစ္(စာရင္းေခ်ဖ်က္) စြန္႔လႊတ္ျခင္းသည္ အသင္တို႔အဖို႔သာ၍ပင္ ေကာင္းျမတ္ေပသတည္း။

၀၀၂ း ၂၈၁။ ထို႔ျပင္တဝ (အို-မြတ္စ္လင္မ္ အေပါင္းတို႔) အသင္တို႔သည္ အၾကင္ေန႔ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾကကုန္။ ထိုေန႔တြင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကကုန္အံ့။ ထို႔ေနာက္ လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ ရွာေဖြ ဆည္းပူးခဲ့ၾကေသာ (ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို)အျပည့္အစံုေပးျခင္း ခံၾကရလတၲံ႕။ သို႔ရာတြင္ ယင္း သူတို႔သည္(ထိုကဲ့သို႔ အက်ိဳးအျပစ္ေပးျခင္း ခံၾကရာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာမွ်)မေတာ္မတရား နစ္နာ ဆံုး႐ံႈးျခင္းကို ခံၾကရမည္ မဟုတ္ေပ။

၀၀၂ း ၂၈၂။ အို-ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရွိၾကကုန္ေသာ (မြတ္စ္လင္မ္) အေပါင္းတို႔။ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း (ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္ရာ၌) ကာလ ပရိေစၦဒ သတ္မွတ္ပိုင္းျခား၍ အေၾကြးေရာင္းဝယ္ ၾကေသာအခါ၊ ထိုအေၾကြးေရာင္းဝယ္ျခင္းကိစၥကို (စာခ်ဳပ္စာတမ္းျပဳလုပ္) ေရးသားၾကကုန္၏။ စင္စစ္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း (ယင္းကဲ့သို႔အေၾကြးေရာင္းဝယ္ၾကေသာအခါ) ေရးမွတ္သူ တစ္ဦးဦးသည္(စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို) တရား မွ်တစြာျဖင့္ ေရးသား၍ ေပးရမည္။ထိုမွတပါးတံု ေရးမွတ္သူတဦးဦးသည္ မိမိအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သင္ၾကားျပသ၍ ေပးသနားေတာ္မူသည့္အတိုင္း (စာခ်ဳပ္စာတမ္း) ေရးသား၍ ေပးျခင္းကို ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရေပ။ သို႔ျဖစ္ေလရာ စာေရးသူသည္လည္း ေရးသား၍ေပးရမည္။ထိုနည္းတူစြာ (ေၾကြးၿမီေပးဆပ္ရန္) တာဝန္ ရွိေသာသူ(ၿမီစား)သည္ (ေျပာျပ) ေရးသားေစရမည္။ သို႔ရာတြင္ (ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာျပ ေရးသားေစေသာအခ်ိန္အခါဝယ္) မိမိအားေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ ႐ြံ႕ကာထိုတာဝန္ရွိသည့္အနက္ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ေလွ်ာ့၍ (ေရးသားေစျခင္းကို) မျပဳရေခ်။ တဖန္ အကယ္၍ (ေၾကြးၿမီ ေပးဆပ္ရန္) တာဝန္ရွိသူကား ဥာဏ္ထိုင္းေသာ သူျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အသက္အရြယ္ အိုမင္းရင့္ေရာ္ သူျဖစ္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ငယ္ရြယ္သူျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မစြမ္းမသန္သူျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေရးသားေစရန္ မစြမ္းႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္၍ေသာ္၊ထိုသူ၏ အုပ္ထိန္းသူ (သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္) သည္ (ထိုသူ၏ကိုယ္စား) တရားမွ်တစြာ ျဖင့္ ေရးသားေစရမည္။ထို႔ျပင္တဝ အသင္တို႔သည္ (ယင္းကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည့္ျပင္ ခိုင္လံုသည္ထက္ ခိုင္လံုေစျခင္းငွာ) မိမိတို႔အနက္မွ ေယာက်ာ္းႏွစ္ဦးကို (လည္း) သက္ေသထား ရွိၾကကုန္။တဖန္ အကယ္၍ ထိုသက္ေသႏွစ္ဦးတို႔သည္ ေယာက်ာ္းႏွစ္ဦးမျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔ သေဘာတူညီႏွစ္သက္ၾက ေလေသာသက္ေသမ်ားအနက္မွ ေယာက်ာ္း တဦးႏွင့္ မိန္းမႏွစ္ဦးတို႔သည္ပင္လွ်င္ လံုေလာက္ၾကေပသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ယင္းမိန္းမႏွစ္ဦး အနက္မွတေယာက္ သည္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါမူ ယင္းမိန္းမႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္သည္ က်န္မိန္းမတစ္ေယာက္ကို သတိရေစႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္တည္း။ ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ သက္ေသမ်ားသည္လည္း ယင္းသူတို႔အား (သက္ေသခံရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း) ဖိတ္ေခၚ ေသာအခါဝယ္မျငင္းပယ္ၾကရေပ။ ထို႔ျပင္တဝ အသင္တို႔သည္ ေၾကြးၿမီကိစၥကိုေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးက်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိန္းခ်က္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလအထိ ေရးသားရသည့္အတြက္ မၿငီးေငြ႕ၾကကုန္လင့္။ ဤ(ကဲ့သို႔ ေရးသားျခင္း)ကား အလႅာအရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ အသင္တို႔အဘို႔အရာသာ၍ တရားမွ်တေသာနည္းလမ္းျဖစ္၏။

၀၀၂ း ၂၈၃။ တဖန္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ ခရီးသြားေနစဥ္ (အေၾကြးေရာင္းဝယ္မႈကို ျပဳလုပ္ၾကရာ၌ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ေရးသားရန္အတြက္) ေရးမွတ္သူ တစ္ဦးမွ်ကိုပင္မရရွိခဲ့ပါမူ ထိုအခါ (ၿမီစားသည္ ၿမီရွင္အား) အေပါင္အႏွံ ဝတၲဳပစၥည္းမ်ားကို (ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရန္အတြက္) လက္ေရာက္ေပးထားရမည္။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္တို႔အနက္ တစ္ဦးသည္တစ္ဦးကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်(၍ ပစၥည္းေပါင္ႏွံရန္မလိုခဲ့)ပါလွ်င္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းခံရေသာ (ၿမီစား)သည္ မိမိအားေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕ေလးစားလ်က္ ထို (ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေသာၿမီရွင္) ၏ေၾကြးၿမီကို ေျပလည္ေအာင္ ေပးဆပ္ရမည္။၄င္းျပင္ အသင္တို႔သည္ သိျမင္သမွ်တို႔ကို (သက္ေသမခံပဲ) ထိမ္ခ်န္လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္း မျပဳၾက ကုန္လင့္။ အမွန္ေသာ္ကား အၾကင္သူသည္ ယင္း သိျမင္သမွ်ကို ထိမ္ခ်န္လွ်ိဳ႕ဝွက္အံ့ ထိုသူ၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္ကို က်ဴးလြန္ေသာ သူ၏စိတ္ႏွလံုးျဖစ္အံ့။ စင္စစ္တမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥအရပ္ရပ္တို႔ကို အၾကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ ေခ်သတည္း။

၀၀၂ း ၂၈၄။ မိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ ပထဝီေျမျပင္ဝယ္ရွိေသာ (သက္ရွိ၊သက္မဲ့) အရာဝတၲဳအလံုးစံုတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သာလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူေသာ အရာဝတၲဳမ်ားပင္တည္း။ ထို႔ျပင္တဝ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ စိတ္တြင္းဝယ္ရွိေလေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထင္ရွားစြာ ျပဳလုပ္ေျပာဆိုၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိမ္ခ်န္လွ်ိဳ႔ဝွက္ ထားၾကသည္ျဖစ္ေစ၊အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအသင္တို႔အား စစ္ေဆးေမးျမန္းေတာ္မူအံ့၊ ထို႔ေနာက္ထိုအလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သည္ မိမိႏွစ္လိုေတာ္မူေသာသူတို႔ အား(အျပစ္မ်ား မွ) လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသနားေတာ္မူ၍ မိမိအလိုရွိေသာသူတို႔ကို အျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူအံ႔၊ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၀၂ း ၂၈၅။ ရစူလ္တမန္ေတာ္ (မုဟမၼဒ္ ဆြာလႅလႅာဟုအလိုင္ဟိဝစလႅမ္) သည္ မိမိထံသို႔ မိမိအားေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ် ေသာ(ကုရ္ အာန္က်မ္းျမတ္)ကို ယံုၾကည္ေလၿပီ။ ထိုနည္းတူစြာ (မုအ္မင္န္)ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ [ယင္းရစူလ္တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)ႏွင့္တကြ ယံုၾကည္သူ’ ခပ္သိမ္းသူတို႔သည္ (တဆူတည္း ျဖစ္ေတာ္မူေသာ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ (မလာအိကဟ္)အပါး ေတာ္ ေစတမန္ေတာ္အေပါင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ထိုအရွင္ျမတ္၏ က်မ္းဂန္အေပါင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ထိုအရွင္ျမတ္၏ရစူလ္ တမန္ေတာ္အေပါင္းတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ၾကကုန္၏၊ (ထို႔ျပင္ယင္းသူတို႔က) ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ ထို အသွ်င္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္အေပါင္းတို႔အနက္ မည္သည့္ ရစူလ္တမန္ေတာ္တပါးကိုမွ်ခြဲျခားျခင္း မျပဳၾကပါ။ (အားလံုးကိုယံုၾကည္ပါသည္ ဟုေျပာဆိုၾကကုန္၏။)ထိုမွတစ္ပါးတံု ယင္းသူတို႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌) “ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ (အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို) ၾကားနာ ၾက ပါၿပီ။ ထို႔ျပင္တဝ (ၾကားနာသည့္အတိုင္း) လိုက္နာၾက ပါၿပီ။ အို-ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အားေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အသွ်င္ (ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ အျပစ္မ်ားမွ) အသွ်င္ျမတ္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနား ေတာ္မူျခင္းကိုသာ (ထာဝစဥ္ လိုလားေတာင့္တၾကပါ သည္)။ တဖန္(ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔၏ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရာ)ေနာက္ဆံုး စခန္းသည္ လည္း အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္၌ပင္ ျဖစ္ပါသည္” ဟုေလွ်ာက္ထား ပန္ၾကားၾကေလသတည္း။

၀၀၂ း ၂၈၆။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကိုမွ် ထိုသူ၏ စြမ္းအားထက္ပို၍ တာဝန္ေပးေတာ္မမူေခ်။ မိမိကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြဆည္းပူးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ(ေကာင္းမႈ၏ အက်ိဳးသည္) သာလွ်င္ ထိုသူ၏အဖို႔ျဖစ္၍၊မိမိကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြဆည္းပူး ျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ (မေကာင္းမႈ၏အျပစ္သည္) သာလွ်င္ ထိုသူ၏အေပၚ၌တင္ရွိအံ့။(အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌ ဤသို႔ဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳၾကကုန္) အို-ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အားေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ ကြ်န္ေတာ္ မ်ိဳးတို႔ေမ့ေလ်ာ့၍ျဖစ္ေစ၊ မွားယြင္း ခြ်တ္ေခ်ာ္၍ျဖစ္ေစ (ျပဳမိေသာ မေကာင္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) အရွင္ျမတ္သည္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား အျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မမူပါႏွင့္။ထို႔ျပင္တဝ အို-ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ေမြးျမဴေသာအရွင္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အလ်င္ ေရွးအထက္အဆက္ဆက္က လူမ်ိဳးတို႔အေပၚ၌ တင္ထားေတာ္မူသကဲ့သို႔ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ အေပၚ၌ ေလးလံေသာဝန္ကို တင္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ထို႔ျပင္ အို- ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ မတတ္စြမ္းႏိုင္ေသာတာဝန္ကိုလည္း အရွင္ျမတ္ သည္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အားထမ္းရြက္ေစေတာ္ မမူပါႏွင့္။ ထို႔ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြ်န္ေတာ္ မ်ိဳးတို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ၊ ၄င္းျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား (အျပစ္မ်ားမွ) လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ကိုေပးသနားေတာ္မူပါ။ ထို႔ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ အေပၚဝယ္၊ သနားညႇာတာေတာ္မူပါ။ အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ကူညီေစာင္မေတာ္ မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား”ကာဖိရ္” မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းဆန္ ေသာသူ မ်ားအေပၚဝယ္ (ေအာင္ႏိုင္ေစျခင္းငွါ) ကူညီေစာင္မေတာ္မူပါ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ထမ္းရြက္ေစေတာ္ မမူပါႏွင့္။ ထို႔ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြ်န္ေတာ္ မ်ိဳးတို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ၊ ၄င္းျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား (အျပစ္မ်ားမွ) လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ကိုေပးသနားေတာ္မူပါ။ ထို႔ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ အေပၚဝယ္၊ သနားညႇာတာေတာ္မူပါ။ အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ကူညီေစာင္မေတာ္ မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား”ကာဖိရ္” မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းဆန္ ေသာသူ မ်ားအေပၚဝယ္ (ေအာင္ႏိုင္ေစျခင္းငွါ) ကူညီေစာင္မေတာ္မူပါ။

No comments: