Wednesday, August 14, 2013

Fasting 6 Days in the Month of Shawal

တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ေမးၾကတာရွိပါတယ္။ ေရွာင္၀လ္လ ေျခာက္လံုးရိုဇာ ေစာင့္ထိန္း လွ်င္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ရိုဇာေစာင့္ထိန္းတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိႏုိင္ပါသလားတဲ့။ ေရွာင္၀လ္လ ရိုဇာ သံုးလံုး ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ ႏွစ္၀က္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းတဲ့ အက်ဳိးေက်း ဇူးေတာ့ ရရွိႏိုင္ပါသလားတဲ့။

တကယ္ေတာ့ အဲ့ဒီလို ဟဒီးဆ္မ်ဳိးေတာ့ မရွိပါဘူး။ ရွိတာကေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔တာက မည္သူမဆို ရမဇမ္ တစ္လလံုး ရိုးဇာေစာင့္ထိန္းၿပီးေနာက္ ေနာက္ထက္ ေရွာင္၀လ္လမွာ ရိုဇာ ေျခာက္လံုး ဆက္လက္ၿပီး ေစာင့္ထိန္းခဲ့လွ်င္ ထုိသူအဖို႔ တႏွစ္ပတ္လံုး ရိုဇာ ေစာင့္ထိန္းသည့္ အက်ဳိးအေက်းဇူး ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး လာရွိထားတဲ့အတြက္ အထူးသတိထားသင့္တာက ေရွာင္၀လ္လ ရိုဇာ ေျခာက္လံုးေစာင့္ ထိန္းျခင္းသည္ ရမ္ဇမ္လ ရုိဇာ အားလံုး ေစာင့္ထိန္းတဲ့သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဘူခါရီ၊ မြတ္စ္လင္မ္၊ အဘူဒါ၀ူးဒ္၊ အိဗ္နိမာဂ်ာ က်မ္းေတြမွာ အဘူအုိင္ယူဘ္ (ရေသြ႕) ဆင့္ျပန္တဲ့ ဟဒီးဆ္ရွိပါတယ္။ 

Abu Ayyub Al-Ansari (May Allah be pleased with him) related the Messenger of Allah, (p.b.u.h.), said: "Whoever observes the Ramadan fast and follows it with six days of fast in Shawwal, it is as if he has fasted Dahr (the whole year or possibly forever)." (Bukhari)

The Prophet s said, “Whoever fasts Ramadan and follows it with six days from Shawwal it is as if they fasted the entire year.” (Sahih Muslim Abu Dawud, Tirmidhi, and Ibn Majah

အဲ့ဒီ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာ အနာမ္ အာယသ္ေတာ ၁၆၀ မွာ လာရွိတာက ေကာင္းမႈ တစ္ခုလုပ္တုိင္း ဆယ္ခုေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးရရိွႏုိင္၏ ဟုဆိုပါသည္။ Surah Al Anam 6:160 

အိမာမ္ န၀၀ီက မိမိရဲ့ ရီယာဒြလ္ ဆြာလီဟီးန္မွာ ေရးထားတာကေတာ့ ရိုဇာတစ္လံုး ေစာင့္ထိန္းျခင္းအက်ဳိးက ရိုဇာ တစ္ဆယ္လံုး ေစာင့္ထိန္းတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိႏုိင္လွ်င္ ရမ္ဇာမ္လ တစ္လလံုး ရိုဇာ အလံုး သံုးဆယ္ ဆိုတာ လေပါင္း ဆယ္လ ရိုဇာ ေစာင့္ထိန္းတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးနဲ႕ အတူတူးျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ဒီ႕အျပင္ ေရွာင္၀လ္လ ေျခာက္လံုးကေတာ့ ရိုဇာ အလံုး ေျခာက္ဆယ္၊ ႏွစ္လနဲ႕တူတဲ့ အတြက္ စုစုေပါင္း ရုိဇာေပါင္း တႏွစ္ထားတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇုူး အတူတကြ ျဖစ္သြားတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

The Jurists correctly said: "A good deed (Hasanah) is rewarded a minimum of ten times its equivalent.

ေရွာင္၀လ္လ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကုိ မျဖစ္မေန ေစာင့္ထိန္းရမယ္ဆိုတာ မွန္သလား ဆိုေတာ့ မမွန္ပါဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရမ္ဇမ္ ျပင္ပက ရိုဇာေတြဟာ ဖရဇ္ မျဖစ္မေနလုပ္ရမဲ့တာ၀န္မဟုတ္ပါဘူး။ စြႏၷသ္ ရိုဇာေစာင့္ထန္းျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အဆင္မေျပလွ်င္ မထားျဖစ္တာေတာ့ အျပစ္မထုိက္ပါဘူး။ ထားႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အလြန္အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္မွာပါ။

အခ်ဳိ႕ကလည္း ေျခာက္လံုး ရိုဇာကို တဆက္တည္း ထားသင့္သလား သို႔ ရက္ျခား ထားႏုိင္သလား၊ သို႔ ေရွာင္၀လ္ တစ္လလံုး မိမိႀကိဳက္တဲ့ ရက္ကို ထားႏုိင္သလားတဲ့။ တကယ္ေတာ့ ႀကိဳက္တဲ့ ရက္ကို ထားႏုိင္ပါတယ္။ ရက္ျခားဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဆင္ေျပတဲ့ရက္ကိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ပါေစ၊ တကယ္ေတာ့ ျမန္ျမန္လုပ္ႏုိင္လွ်င္ အေကာင္း ဆံုးနဲ႕ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ရဲ့ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ လက္ခံမႈ ေတြကို အျမန္ရႏုိင္ေလ ဘဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဲ့ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ ၿပီး အမိန္႔ေတာ္ေတြရွိတာက၊ (ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္ေတြကို ျပည့္၀ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကေပေလာ့၊ So compete in good deeds." [Al-Qur'an 5:48] အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္မွျဖစ္ေသာအျပစ္မွ ခ်မ္းသာ ေပးသနားေတာ္မူရာသို႔လည္းေကာင္း၊ သူ႔ထက္ငါသာေအာင္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပးလာၾကကုန္ေလာ့။

"And march forth in the way (which leads to) forgiveness from your Lord." [Al-Qur'an 3:133] မူစာ (အ) က ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ေလသည္။ စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ အရွင္ျမတ္ ခြင့္လႊတ္ေက်နပ္မႈရရန္ အလ်င္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Musa - peace be upon him - said:] … and I hastened to You, O my Lord, that You might be pleased." [Al-Qur'an 20:84]

အိမာမ္ႀကီးေလးပါးလံုးကလည္း ေရွာင္၀လ္လ ရိုဇာေျခာက္လံုးကို အျမန္ထားႏုိင္ေလ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဟနဖီ မဇ္ဟဘ္ ရဲ့ သေဘာကေတာ့ ဆက္တုိက္ထားထား ရက္ျခားထားထား ဘာမွ ျပႆနာ မရွိပါဘူးလို႔ ဆုိသလုိ၊ ရွာဖအီ မဇ္ဟဘ္ ၀င္ေတြကေတာ့ အျမန္ထားႏုိင္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာင့္ ေႏွးေနျခင္းကို မျဖစ္ေစသင့္ဘူးလို႔ ဆုိၾကပါတယ္။ သေဘာက ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကို ျမန္ျမန္လုပ္ေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းျဖင့္ မျဖစ္သင့္ေသာာ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္ႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဘဲ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ 

Shafi`is and hanbalis state that it is superior to make the six fasts consecutive [minhaj, ghayat al-muntaha]. khatib al-shirbini explains the reasoning as being, “in order to hasten to do the good, and because of the problems inevitable in delaying,”

A Muslim of MyanmarNo comments: