Friday, October 30, 2009

Surah 054 Al Qamar : The Moon


၀၅၄။ စူရာ ကမရ္ း စန္းေသာ္တာလ က႑
( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- ၅၅ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၅၄ း ၁။ ကိယာမသ္ ရွင္ျပန္ထရန္ အခ်ိန္ကာလသည္ နီးကပ္၍လာခဲ့ေခ်ၿပီ။ ၎ျပင္ လ သည္ (ႏွစ္ျခမ္း) ကြဲခဲ့ေလၿပီ။

၀၅၄ း ၂။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔သည္ သက္ေသလကၡဏာ တစ္စံုတစ္ရာကို ေတြ႕ျမင္ၾကလွ်င္ ေက်ာခိုင္း၍သြားၾက သည့္ျပင္ (ဤသည္) အဓြန္႔ရွည္ေသာ ေရွးအစဥ္ အလာျဖစ္ေသာ ပၪၥလက္အတတ္ပညာျဖစ္သည္ ဟူ၍ ေျပာဆိုေလ့ရွိခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၅၄ း ၃။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾက၍ မိမိတို႔၏ အလိုဆႏၵမ်ားကိုသာ လိုက္နာခဲ့ၾကကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား အေရးကိစၥတိုင္းမွာ (သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္) ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏။

၀၅၄ း ၄။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔ထံ ဧကန္မလြဲ သင္ခန္းစာ လံုေလာက္စြာပါရွိေသာ သတင္းမ်ားသည္ ေရာက္ရွိခဲ့ ေပၿပီ။

၀၅၄ း ၅။ (ဤကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္) ျပည့္စံုေသာ နက္နဲသိမ္ေမြ႕သည့္ ဥာဏ္ပညာပင္ ျဖစ္ေခ် သည္။ သို႔တေစလည္း (ယင္းသို႔ေသာ သူမ်ားအား) သတိေပးႏိႈးေဆာ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အက်ိဳးရွိေစမည္မဟုတ္ေပတကား။

၀၅၄ း ၆။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္ သည္ ၎တို႔ဘက္မွ မ်က္ႏွာလႊဲ၍ ေနပါေလ။ အၾကင္ေန႔တြင္ ဆင့္ေခၚသူ (ေကာင္းကင္တမန္)သည္ (၎တို႔အား) မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ကိစၥတစ္ခုသို႔ ဆင့္ေခၚ ေပမည္။

၀၅၄ း ၇။ (ထိုေန႔တြင္) ၎တို႔၏မ်က္စိမ်ားမွာ ေအာက္သို႔စိုက္လ်က္ ရွိၾကေပမည္။ ၎တို႔သည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ရွိေသာ က်ိဳင္းေကာင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ သခ်ႋဳင္းမ်ားမွ ထြက္လာၾကေပမည္။

၀၅၄ း ၈။ ဆင့္ေခၚသူ(ရွိရာ)သို႔ ေျပးလ်က္လာၾကေပမည္။ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔မွာ ဤေန႔ကား လြန္စြာ ခက္ထန္ေသာ ေန႔ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာဆိုလ်က္ ရွိၾကကုန္အံ့သတည္း။

၀၅၄ း ၉။ ၎တို႔အလ်င္ ႏူဟ္ ၏ အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္း မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္ ၏။ အမွန္ေသာ္ကား ၎တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ ကၽြန္ေတာ္ (ႏူဟ္)အား မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲျငင္း ပယ္ခဲ့ ၾကသည့္ျပင္ သူ႐ူး ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ေျပာဆို ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထိုမွတစ္ပါး ထို ႏူဟ္ သည္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈကိုလည္းခံခဲ့ရေလ၏။

၀၅၄ း ၁၀။ ထိုအခါ ထို ႏူဟ္ သည္ ၎အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ (အို-အရွင္) ဧကန္စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အေရးမလွသူ (ဖိႏွိပ္ ျခင္းခံရသူ) ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ျမတ္ သည္ လက္စားေခ်ေတာ္မူပါဟု ပန္ၾကားခဲ့ေလ၏။

၀၅၄ း ၁၁။ ထိုအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္၏ တံခါးမ်ားကိုဖြင့္၍ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းေစေတာ္မူ၏။

၀၅၄ း ၁၂။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ပထ၀ီေျမမွ စမ္း မ်ားကို ပန္း၍ထြက္ေစေတာ္မူခဲ့ရာ (ထက္ေအာက္) ေရသည္ တင္ရင္စီမံထားေသာ အေရးကိစၥ (ျပည့္၀ေစ ရန္) ေရာစပ္၍ သြားခဲ့ေလ၏။

၀၅၄ း ၁၃။ ထိုမွတစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထို ႏူဟ္ အား ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သံမ်ားျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ျပဳလုပ္၍ထားေသာ (သေဘၤာ)ေပၚသို႔ စီးနင္းေစေတာ္မူခဲ့၏။

၀၅၄ း ၁၄။ ယင္းသေဘၤာမွာ ငါအရွင္ျမတ္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ သြားလာ လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေနခဲ့၏။ (ထိုသည္ကား) ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာသူ(ႏူဟ္)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္စားေခ်ေတာ္မူျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၅၄ း ၁၅။ ထို႔ျပင္ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္း အျဖစ္အပ်က္ကို (သင္ခန္းစာ ရယူႏိုင္ရန္) သက္ေသ လကၡဏာတစ္ပါးအျဖစ္ က်န္ရစ္ေစေတာ္မူခဲ့ရာ၊ သင္ခန္းစာရယူအံ့ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရွိေလ သေလာ။

၀၅၄ း ၁၆။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ငါအရွင္ျမတ္၏ သတိေပးႏိႈးေဆာ္မႈ မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ မည္သို႔ မည္ပံု ရွိခဲ့သည္ကို (ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကေလကုန္)။

၀၅၄ း ၁၇။ ထိုမွတစ္ပါး ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို က်က္မွတ္တရားရယူ ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ လြယ္ကူေစေတာ္မူခဲ့ရာ က်က္မွတ္ တရားရယူသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရွိသည္ေလာ။

၀၅၄ း ၁၈။ အာဒ္ အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္း မဟုတ္မမွန္ ဟူ၍ စြပ္စြဲျငင္းပယ္ခဲ့ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္၏ျပစ္ဒဏ္ ႏွင့္ ငါအရွင္ျမတ္၏ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္မႈမ်ားသည္ မည္သို႔ရွိခဲ့ေပသနည္း။

၀၅၄ း ၁၉။ စင္စစ္ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အေပၚ ၌ အဓြန္႔ရွည္စြာ မဂၤလာကင္းမဲ့ေသာေန႔တြင္ ျပင္းထန္ လွစြာေသာ ေလျပင္းမုန္တိုင္းကို ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၅၄ း ၂၀။ ယင္းေလျပင္းမုန္တိုင္းမွာ လူတို႔အား ဆြဲႏႈတ္ခဲ့ ရာ ၎တို႔သည္ အျမစ္မွ ျပဳတ္ထြက္ၿပိဳလဲခဲ့ေလေသာ စြန္ပလြံပင္၏ပင္မႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့ၾက၏။

၀၅၄ း ၂၁။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ငါအရွင္ျမတ္၏ သတိေပးႏိႈးေဆာ္မႈ မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ မည္သို႔ ရွိခဲ့သနည္း။

၀၅၄ း ၂၂။ ထိုမွတစ္ပါး ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို က်က္မွတ္တရားရယူအံ့ ေသာငွာ လြယ္ကူေစေတာ္မူခဲ့ရာ က်က္မွတ္တရားရယူ သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရွိေလသေလာ။

၀၅၄ း ၂၃။ “ဆမူဒ္”အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္း သတိေပး ႏိႈးေဆာ္သူတို႔အား မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲျငင္းပယ္ခဲ့ၾက ကုန္၏။

၀၅၄ း ၂၄။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔ အမ်ိဳးအစားထဲမွျဖစ္ေသာ လူသားတစ္ဦး၏ေနာက္သို႔ လိုက္ၾကရမည္ေလာ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဧကန္မလြဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လမ္းလြဲမႈ၌၊ ထိုမွ်မက ႐ူးသြပ္မႈ၌ က်ေရာက္ သြားၾကေပမည္။

၀၅၄ း ၂၅။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အနက္မွ ၎၏အေပၚ၌သာ (ေရြးေကာက္၍) “၀ဟ္ယ္” အမိန္႔ေတာ္ ဆံုးမၾသ၀ါဒေတာ္ ခ်ေပးျခင္း ခံခ့ဲရေလသေလာ။ ထိုသို႔ အလွ်င္းမဟုတ္။ စင္စစ္မွာကား ၎သည္ လြန္စြာမုသားေျပာဆိုသူ၊ ၀င့္ႂကြားသူပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၅၄ း ၂၆။ ၎တို႔သည္ မည္သူ လြန္စြာမုသားေျပာဆိုသူ၊ ၀င့္ႂကြားသူ၊ ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာျမင့္မီ နက္ျဖန္ပင္ သိရွိၾကရေပမည္။

၀၅၄ း ၂၇။ ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္ ၎တို႔အား စမ္းသပ္ေတာ္မူရန္ ကုလားအုတ္မကို ေစလႊတ္ေတာ္မူအံ့၊ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္ “ဆြာလစ္ဟ္”၊) အသင္သည္ ၎တို႔အား သည္းခံ၍ ေစာင့္စားပါေလ။

၀၅၄ း ၂၈။ ထို႔ျပင္ အသင္သည္ ၎တို႔အား ၎တို႔(၏ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ကုလားအုတ္မ)၏အၾကား၌(အလွည့္ က်ေသာက္သံုးရန္) ေရခြဲေ၀ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလွည့္ အတိုင္း အသီးသီး လာေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေပးပါေလ။

၀၅၄ း ၂၉။ ထိုအခါ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အေဖာ္အား ဟစ္ေခၚခဲ့ရာ ထိုအေဖာ္သည္ လာေရာက္ၿပီးလွ်င္ ကုလားအုတ္မ၏ ေျခမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့ေလ၏။

၀၅၄ း ၃၀။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ငါအရွင္ျမတ္၏ သတိေပးႏိႈးေဆာ္မႈမ်ားသည္ မည္သို႔ ရွိခဲ့ေပသနည္း။

၀၅၄ း ၃၁။ စင္စစ္ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အေပၚ ၌ ျပင္းထန္လွစြာေသာ အသံတစ္ခုကိုသာလွ်င္ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ရာ ၎တို႔သည္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ တိရိစၦာန္မ်ား ေနထိုင္ရန္ ၿခံခတ္သူ၏ ေသြ႕ေျခာက္ေၾကမြ ြေနေသာ သစ္ကိုင္းသစ္လက္မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၅၄ း ၃၂။ ၎ျပင္ မလြဲဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို က်က္မွတ္ တရားရယူအံ့ေသာငွာ လြယ္ကူေစေတာ္မူခဲ့ရာ က်က္မွတ္ တရားရယူသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရွိေလသေလာ။

၀၅၄ း ၃၃။ “လူတြ္”၏အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္း သတိေပး ႏိႈးေဆာ္သူတို႔အား မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲေျပာဆို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၅၄ း ၃၄။ ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အေပၚ ၌ ခဲမိုးကို ရြာသြန္းေစေတာ္မူခဲ့၏။ သို႔ရာတြင္ လူတြ္ ၏ေနာက္လိုက္တပည့္သား မ်ိဳးႏြယ္တို႔ကိုမူကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ညဥ့္၏ ေနာက္ဆံုးယံ၌ပင္ လြတ္ကင္း ေစေတာ္မူခဲ့၏။

၀၅၄ း ၃၅။ ငါအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာသူအား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုနည္းအတိုင္းပင္ အစားေပးေလ့ ရွိေတာ္မူ၏။

၀၅၄ း ၃၆။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဧကန္မလြဲ ထို “လူတြ္”က ငါအရွင္ျမတ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူေတာ္မူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔အား သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔မွာ (ယင္း)သတိေပးႏိႈးေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္း အခံု ျပဳခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၅၄ း ၃၇။ ထိုမွတစ္ပါး ၎တို႔သည္ ထိုလူတို႔၏ ဧည့္သည္မ်ားကို ၎၏ထံ၌ (မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္) ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (ငါ အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔၏မ်က္စိမ်ားကို ကန္းေစေတာ္ မူခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔အား) အသင္တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္၏ရသာကိုလည္းေကာင္း၊ ငါ အရွင္ျမတ္၏ သတိေပးႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား၏ ရသာကိုလည္း ေကာင္း၊ ျမည္းစမ္းၾကေလကုန္(ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့၏)။

၀၅၄ း ၃၈။ ထိုမွတစ္ပါး ဧကန္မလြဲ အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္ၿမဲအံ့ေသာငွာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ၎တို႔၌ နံနက္ေစာေစာ အခ်ိန္တြင္ပင္ သက္ေရာက္ခဲ့ေလ၏။

၀၅၄ း ၃၉။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါအရွင္ျမတ္၏ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမည္းစမ္းၾကေလကုန္ (ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။)

၀၅၄ း ၄၀။ မလြဲကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကုရ္အာန္က်မ္း ေတာ္ျမတ္ကို က်က္မွတ္ တရားရယူအံ့ေသာငွာ လြယ္ကူေစေတာ္မူခဲ့ေပရာ က်က္မွတ္တရားရယူသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရွိေလသေလာ။

၀၅၄ း ၄၁။ ထိုမွတစ္ပါး မုခ်ဧကန္ “ဖစ္ရ္ေအာင္န္” ၏ ေႁခြရံသင္းပင္းတို႔ထံလည္း သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့၏။

၀၅၄ း ၄၂။ ၎တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသ လကၡဏာအလံုးစံုတို႔ကို မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲ ျငင္း ပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ႏိုင္နင္းလႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာ တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာအရွင္၏ ဖမ္းဆီးပံုမ်ိဳးႏွင့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူေတာ္မူခဲ့၏။

၀၅၄ း ၄၃။ အသင္တို႔ေခတ္၌ရွိကုန္ေသာ “ကာဖိရ္”ေသြဖည္ ျငင္းပယ္သူတို႔သည္ ၎တို႔ထက္ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ၾက ေလသေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ က်မ္းဂန္မ်ား၌ အသင္တို႔အဖို႔ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရွိသည္ဟူ၍ လာရွိ ွိေလသေလာ။

၀၅၄ း ၄၄။ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎တို႔က “ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာင္ႏိုင္မႈ ရရွိၾကအံ့ေသာအုပ္စုျဖစ္သည္” ဟု ေျပာဆို ၾကေလသေလာ။

၀၅၄ း ၄၅။ ယင္းအုပ္စုမွာ မၾကာျမင့္မီမွာပင္ အေရး႐ႈံးနိမ့္ ၾကၿပီး ေက်ာခိုင္း၍ ထြက္ေျပးၾကရေပမည္။

၀၅၄ း ၄၆။ စင္စစ္မွာကား “ကိယာမတ္” ရွင္ျပန္ထမည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ ၎တို႔အား ခ်ိန္းခ်က္ထားေသာ ခ်ိန္းခ်က္မႈျဖစ္၏။ ထိုမွတစ္ပါး “ကိယာမတ္” ရွင္ျပန္ ထမည့္အခ်ိန္ကာလသည္ ပို၍ပင္ ျပင္းထန္သည့္ျပင္ ပို၍ပင္ နာၾကည္းဖြယ္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၅၄ း ၄၇။ ဧကန္အမွန္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔သည္ လမ္းလြဲမႈ၌လည္းေကာင္း၊ ၪာဏ္ကင္းမဲ့မႈ၌ လည္းေကာင္း၊ ရွိေနၾကကုန္၏။

၀၅၄ း ၄၈။ ၎တို႔သည္ ေမွာက္လ်က္ ငရဲမီး၌ တရြတ္တိုက္ ဆြဲခ်ျခင္းကို ခံၾကရေသာေန႔တြင္ “အသင္တို႔ သည္ငရဲမီး ထိေရာက္ျခင္း၏ ရသာကို ျမည္းစမ္းၾကကုန္”(ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္းကို ခံၾကရလတၱံ)။

၀၅၄ း ၄၉။ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္း တို႔ကို ခ်င့္ခ်ိန္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။

၀၅၄ း ၅၀။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ မွာ တစ္ႀကိမ္တည္း အမိန္႔ေပး႐ံုကာမွ်ျဖင့္ မ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္း ျဖစ္ေျမာက္သြားေပမည္။

၀၅၄ း ၅၁။ မခၽြတ္ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ ႏွင့္၀ါဒတူတို႔အား ကြပ္မ်က္ဖ်က္ဆီးေတာ္မူခဲ့ရာ တရား ရယူသူမ်ားဟူ၍ ရွိၾကပါသေလာ။

၀၅၄ း ၅၂။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔ျပဳမူခဲ့သမွ်တို႔သည္ မွတ္တမ္းမ်ား၌လည္း ရွိကုန္၏။

၀၅၄ း ၅၃။ ထိုမွတစ္ပါး အႀကီးအေသး ဟူသမွ်တို႔သည္ ေရးသား၍ထားရွိၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။

၀၅၄ း ၅၄။ မလြဲဧကန္ “မြတၱကီ” သူေတာ္စင္တို႔မွာ ဥယ်ာဥ္ မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ရွိကုန္အံ့။

၀၅၄ း ၅၅။ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရင္၏ ထံေတာ္ပါး၌ ျမင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ ေနရာဌာနတြင္ ရွိကုန္အံ့သတည္း။

No comments: