Wednesday, November 11, 2009

Surah 046 Ahkaf : The Dunes


၀၄၆။ စူရာ အဟ္ကာဖ္ း သဲေတာင္မ်ား က႑
( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၂၆၊ ၃၅ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၄၆ း ၁။ ဟာ၊ မီမ္။

၀၄၆ း ၂။ (ဤသည္) လြန္စြာႏိုင္နင္းလႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာ နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ခ်ေပးသနား ေတာ္မူေသာ က်မ္းဂန္ပင္ျဖစ္၏။

၀၄၆ း ၃။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ကမၻာေျမကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းမိုး ေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ကမၻာေျမ ႏွစ္ခု၏ အၾကားတြင္ ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ သည့္အျပင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ပိုင္းျခား၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ သို႔တေစလည္း ေသြဖည္ျငင္းပယ္ ေသာသူတို႔မွာမူ မိမိတို႔ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း ခံၾကရသည္မ်ားမွ မ်က္ႏွာလဲႊလ်က္ပင္ ရွိၾကကုန္၏။

၀၄၆ း ၄။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ ၎တို႔အား (ဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတို႔၊) အသင္တို႔သည္ ေျပာျပၾကေလကုန္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ တစ္ပါး အသင္တို႔ ဟစ္ေခၚတသၾကေသာ အရာမ်ားသည္ မည္သည့္ေျမကို ဖန္ဆင္းခဲ့ၾကသည္ကို၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎တို႔အဖို႔ မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ ဖက္စပ္ပါ၀င္ျခင္းရွိသည္ကို ငါ့အား အသင္တို႔ ျပၾကေလကုန္။ အသင္တို႔သည္ သစၥာ၀ါဒီမ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ ဤက်မ္းဂန္၏အလ်င္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ က်မ္းဂန္ တစ္စုံတစ္ရာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ေရွးအဆက္ ဆက္မွ လာရွိေသာ) အသိပညာမွ အရပ္အႁမြက္ျပေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ငါ့ထံ ယူခဲ့ၾကေလကုန္။

၀၄၆ း ၅။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အျပင္ အျခားသူမ်ားကို ဟစ္ေခၚေသာသူထက္ ပို၍ လမ္းမွားေသာသူ မည္သူူရွိအံ့နည္း။ ၎တို႔သည္ ထုိသူ၏ စကားကို ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ ေျဖၾကားၾကမည္ မဟုတ္သည္သာမက ၎တို႔မွာ ဤသူတို႔၏ဟစ္ေခၚျခင္းကိုပင္ သိၾကရွာသူမ်ားမဟုတ္ၿပီ။

၀၄၆ း ၆။ ထိုမွတပါး လူတို႔သည္ စု႐ုံးျခင္းခံၾကရေသာအခါ ၎တို႔မွာ ထိုသူတို႔၏ရန္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သြားၾကေပမည္။ ထိုမွတပါး ၎တို႔သည္ ထိုသူတို႔၏ ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္မႈကိုပင္ ျငင္းပယ္ၾကေပမည္။

၀၄၆ း ၇။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔၏ေရွ႕၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္၏ ထင္ရွားစြာေသာ အာယတ္ေတာ္မ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း ခံရေလေသာအခါ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ သူတို႔က အမွန္တရားတည္းဟူေသာ (ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းအမွန္တရားသည္ ၎တို႔ထံ ေရာက္ လာေသာအခါ ဤသည္ ထင္ရွားစြာေသာပၪၥလက္ အတတ္ပညာ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

၀၄၆ း ၈။ ၎တို႔က ဤသူ(မုဟမ္ၼဒ္)သည္ ထိုကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ႀကံစည္ဖန္တီးထားသည္ဟု ေျပာဆိုၾကေလသေလာ။ (သို႔ျဖစ္လွ်င္ အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ (၎တို႔အား ဤသို႔) ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတို႔၊) အကယ္၍ ငါသည္ ယင္းကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ႀကံစည္ဖန္တီးထားပါလွ်င္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ငါ့အား လုံး၀ကယ္ႏိုင္ၾကသည္ မရွိေခ်။ ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္တို႔ ေျပာဆိုလ်က္ ရွိၾကသည္တို႔ကို ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသိဆုံးပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တုိ႔ႏွင့္ ငါ၏အၾကား၀ယ္ လုံေလာက္ေသာသက္ေသျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သက္ေသအျဖစ္ လုံေလာက္ေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာ ေပးေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာ ညႇာတာေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၄၆ း ၉။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတို႔၊) ငါသည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္တို႔အနက္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ၿပီ။ ထို႔ျပင္ ငါသည္ မိမိႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းခံရမည္ကို သိရွိသည္မဟုတ္ၿပီ။ ငါသည္ မိမိထံ ထုတ္ျပန္ျခင္းခံရေလေသာ ၀ဟ္ယ္ အမိန္႔ေတာ္ကိုသာလွ်င္ လိုက္နာ၏။ ထိုမွတပါး ငါသည္ ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာ သတိေပးႏိႈးေဆာ္သူတစ္ဦးမွအပ အျခားမဟုတ္ၿပီ။

၀၄၆ း ၁၀။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတို႔၊) အသင္တို႔သည္ ငါ့အား ေျပာျပၾကေလကုန္။ အကယ္၍ ဤကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ (ထုတ္ျပန္ေသာ) က်မ္းဂန္ျဖစ္အံ့။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ျငင္းပယ္လ်က္ ရွိအံ့။ (သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသင္တို႔၏ အေျခအေနသည္ မည္သုိ႔ျဖစ္အ့ံနည္း။) အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ကဲ့သို႔ေသာက်မ္းဂန္ (ေတာင္ရာတ္) ကို အီစ္ရာအီလီ အမ်ိဳးသားတို႔အနက္ သက္ေသ တစ္ဦးသည္ သက္ေသခံခဲ့ၿပီးေနာက္ သက္၀င္ယုံၾကည္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ သို႔ပါလ်က္ အသင္တို႔မွာမူကား (သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကသည္မရွိ၊) ေမာက္မာ၍သာ ေနခဲ့ၾကကုန္၏။ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မတရားေသာသူတို႔အား တရားလမ္းမွန္သို႔ ပို႔ေပးေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၄၆ း ၁၁။ စင္စစ္ေသာ္ကား ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔သည္ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ ယုံၾကည္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (ဤသုိ႔)ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ အကယ္၍ ထိုကုရ္အာန္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အရာတစ္စုံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့မူ ထုိ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယုံၾကည္သူတို႔မွာ ငါတို႔ထက္ဦးစြာ ယင္းကုရ္အာန္ကို သက္၀င္ယုံၾကည္ ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ တစ္ဖန္ ၎တို႔သည္ ယင္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ျဖင့္ တရားလမ္းမွန္ကို မရခဲ့ၾကေသာအခါ ၎တို႔က ဤသည္ ေရွးေဟာင္းမုသားပင္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

၀၄၆ း ၁၂။ အမွန္စင္စစ္မွာမူကား ဤကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္အလ်င္ မူစာ၏က်မ္းဂန္ (ေတာင္ရာတ္)သည္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ က႐ုဏာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရွိခဲ့၏။ ထုိ႔ျပင္ ဤက်မ္းဂန္မွာ (ယင္းေတာင္ရာတ္က်မ္းကို) ေထာက္ခံေသာ က်မ္းဂန္ ျဖစ္၏။ မတရားက်ဴးလြန္ေသာ (မကၠာၿမိဳ႕သား) တို႔အား သတိေပးႏိႈးေဆာ္ရန္ အရဗီဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထား၏။ ၎ျပင္ ေကာင္းမႈျပဳသူတို႔အဖို႔ သတင္းေကာင္းလည္းျဖစ္၏။

၀၄၆ း ၁၃။ ဧကန္မလဲြ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ေျပာၾကၿပီးေနာက္ (ယင္းယုံၾကည္ခ်က္ေပၚ၀ယ္) ႀကံ႕ခိုင္စြာ တည္ရွိၾကကုန္ေသာ သူတို႔၌ မည္သည့္စိုးရိမ္မႈလည္း ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုမွတပါး ၎တို႔သည္ ပူပင္ေသာက ျဖစ္ၾကရမည္လည္း မဟုတ္ေပ။

၀၄၆ း ၁၄။ ထိုသူတို႔မွာ ဂ်ႏၷတ္ သုခ ဘုံသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ယင္းသုခဘုံ၌ အၿမဲထာ၀စဥ္ ေနထုိင္ ၾကရေပမည္။ (ဤသည္) ၎တို႔က်င့္မူ ခဲ့ၾကေသာ အက်င့္အမူတို႔၏ အစားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၄၆ း ၁၅။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ မႏူႆ လူသားအား ၎၏မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာျပဳစုရန္ ေလးနက္စြာအမိန္႔ ေပးေတာ္မူခဲ့၏။ ၎၏ မိခင္မွာ ၎အား ဆင္းရဲဒုကၡ ပင္ပန္းႀကီးစြာႏွင့္ (မိမိ ၀မ္းတြင္း၀ယ္) သယ္ပိုးလြယ္ပိုက္ခဲ့၏။ ထုိ႔ျပင္ ဆင္းရဲဒုကၡ ပင္ပန္းႀကီးစြာႏွင့္ပင္ ၎အားေမြးဖြားခဲ့၏။ ထုိ႔ျပင္ ၎အား သယ္ပိုးလြယ္ပိုက္ျခင္းႏွင့္ ၎အား ႏို႔ျဖတ္ျခင္း(၏အခ်ိန္ကာလမွာ) လေပါင္းသုံးဆယ္ ျဖစ္၏။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ထိုလူသားသည္ မိမိ အရြယ္ေရာက္ လူလားေျမာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိ၍ အႏွစ္ ေလးဆယ္ (အရြယ္)သို႔ ေရာက္ေလေသာအခါ (ဤသို႔) ပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားေလ၏။ အို-ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ မိဘႏွစ္ပါး အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ မိမိျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာေက်းဇူး ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား အၿမဲတေစ ေက်းဇူးသိတတ္ေစေတာ္မူပါ။ ၎ျပင္ မိမိႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ေကာင္းမႈမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား အၿမဲက်င့္မူႏိုင္စြမ္း ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ထိုမွတပါး အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအဖို႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ သားေျမးတို႔၌လည္း အက်ိဳးျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ (အရည္အခ်င္းဖန္တီးေပးေတာ္မူပါ။) ဧကန္အမွန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ၏။ ၎ျပင္ ဧကန္မလဲြ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အလႅာဟ္ အမိန္႔ေတာ္ကို လိုက္နာသူတို႔တြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါ၏။

၀၄၆ း ၁၆။ ထိုသူတို႔သည္ပင္ အၾကင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ ၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔ထံမွ ၎တုိ႔၏ ေကာင္းျမတ္လွေသာ က်င့္မူခ်က္မ်ားကို သေဘာတူ လက္ခံေတာ္မူေပမည္။ ထိုမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔၏ျပစ္မႈမ်ားကို (အေရးမယူ) လ်စ္လ်ဴ႐ႈေတာ္ မူေပမည္။ (၎တို႔မွာ) ဂ်ႏၷတ္ သုခဘုံသားတို႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ၾကေပမည္။ (ဤသည္) ၎တုိ႔ကတိ ေပးျခင္းခံခဲ့ၾကရေသာ မွန္ကန္ေသာ ကတိျပဳခ်က္ပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၄၆ း ၁၇။ ၎ျပင္ အၾကင္သူသည္ မိမိ၏ မိဘႏွစ္ပါးအား (ဤသို႔)ေျပာဆိုခဲ့၏။ အသင္တို႔ႏွစ္ဦးအဖို႔ ရွက္ဖြယ္ပင္ ေကာင္းလွ၏။ အသင္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ကၽြႏု္ပ္အား (သခ်ႋဳင္းထဲမွ) ကၽြႏု္ပ္ျပန္ထြက္ေစျခင္းကို ခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၾကေလသေလာ။ အမွန္စင္စစ္မွာမူကား၊ ကၽြႏု္ပ္၏အလ်င္ (ေျမာက္ျမားစြာေသာ) လူမ်ိဳးဆက္တို႔သည္ လြန္ေလခဲ့ေလၿပီ၊ သုိ႔တေစလည္း ထိုမိဘႏွစ္ပါးတို႔မွာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ဟစ္ေအာ္ငိုေႂကြး အကူအညီ ေတာင္းခံလ်က္ရွိၾကကုန္၏။ (တစ္ဖန္ ထုိသို႔ေသာ သားသမီးအား ဤသို႔ေျပာဆိုၾကေလ၏။) အသင္သည္ ပ်က္စီးရေလျခင္း၊ အသင္သည္ သက္၀င္ယုံၾကည္ပါေလ၊ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ခ်ိန္းခ်က္မႈကား မွန္ကန္ေသာခ်ိန္းခ်က္မႈပင္ ျဖစ္ေပ၏။ ထိုအခါ ၎က ဤသည္ ေရွးသူေဟာင္းတို႔၏ ယုံတမ္း စကားမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုျပန္ေလ၏။

၀၄၆ း ၁၈။ ထုိသူတို႔ကား အၾကင္သူတို႔ပင္၊ ဂ်င္န္အမ်ိဳးသား တို႔အနက္မွလည္းေကာင္း၊ လူသားတို႔အနက္မွလည္းေကာင္း၊ လြန္ေလၿပီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္အတူ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မွာ အမွန္ျဖစ္ခဲ့ေလၿပီ။ ဧကန္မလဲြ ၎တို႔မွာ ဆုံး႐ႈံးသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၄၆ း ၁၉။ စင္စစ္ေသာ္ကား (မုအ္မင္န္၊ကာဖိရ္) အသီးသီး တို႔၌ ၎တို႔ က်င့္မူခဲ့ၾကကုန္ေသာ အက်င့္အမူမ်ား အလိုက္ အဆင့္အတန္းမ်ား ရွိၾကေလ၏။ ၎ျပင္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤသို႔ အက်ိဳးေပးေတာ္ မူခဲ့ျခင္းမွာ) ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ၎တို႔၏ အက်င့္အမူမ်ား၏အစားကို အျပည့္အစုံ ေပးေတာ္မူအံ့ေသာငွာ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔မွာ (မည္ သုိ႔မွ်) မတရားျပဳမူျခင္းကို ခံၾကရမည္ မဟုတ္ေပ။

၀၄၆ း ၂၀။ ၎ျပင္ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကေသာ သူတို႔သည္ ငရဲမီး၏ေရွ႕သို႔ယူလာျခင္းကို ခံၾက
ရေသာအခါ (ဤသို႔မိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္းကို ခံၾကရေပမည္၊) အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ေလာကီဘ၀၌ပင္ မိမိတို႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာမ်ား (၀ါ) စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားကို ျဖဳန္းတီးခဲ့ၾကၿပီ။ ယင္းစည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ား ျဖင့္ အက်ိဳးလည္းခံစားခဲ့ၾကၿပီ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ယေန႔ေသာ္ကား အသင္တို႔သည္ ကမၻာေျမ၀ယ္ မိမိတို႔ မတရားသျဖင့္ ဘ၀င္ျမင့္ေမာက္မာလ်က္ ရွိခဲ့ၾကေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အမိန္႔ေတာ္ကို ေသြဖည္လ်က္ ရွိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ က်ိဳးယုတ္ရွက္ရ ျဖစ္ေစအ့ံေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုအစားေပးျခင္း ခံၾကရကုန္ အံ့သတည္း။

၀၄၆ း ၂၁။ ၎ျပင္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (၎တို႔အား) အာဒ္ အမ်ိဳးသားတို႔၏ေနာင္ေတာ္ (တမန္ေတာ္ဟူဒ္)၏ အေၾကာင္းေျပာျပပါေလ။ တစ္ရံေရာအခါ၀ယ္ ထိုေနာင္ေတာ္သည္ မိမိအမ်ိဳးသားတို႔အား အဟ္ကာဖ္ အမည္ရွိ သဲေတာင္မ်ား (ရြာ)၌ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခဲ့၏။ ထို႔ျပင္ ထိုေနာင္ေတာ္အလ်င္လည္းေကာင္း၊ ထိုေနာင္ေတာ္ ေနာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္သူမ်ားသည္ လြန္ေလခဲ့ၿပီး ျဖစ္ၾကကုန္၏။ (ထိုေနာင္ေတာ္က) အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားတစ္စုံတစ္ရာကိုမွ် ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ျခင္း မျပဳၾကကုန္လင့္။ ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္အသင္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာေန႔၏ ျပစ္ဒဏ္ကို စိုးရိမ္သည္ဟူ၍(သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခဲ့၏၊)

၀၄၆ း ၂၂။ ၎တို႔က (ဤသို႔) ေျပာဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။ အသင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာတို႔မွ လႊဲဖယ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ လာခဲ့ေလသေလာ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသင္သည္ သစၥာ၀ါဒီတစ္ဦး ျဖစ္ပါမူ အသင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ (ျပစ္ဒဏ္)ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ယူေဆာင္ခဲ့ေလာ့။

၀၄၆ း ၂၃။ ထိုေနာင္ေတာ္က (ဤသို႔)ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ (အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်ေသာ)အသိပညာကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌သာရွိ၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါသည္ အသင္တို႔ထံ အၾကင္ အမိန္႔ေတာ္ မ်ားကိုသာ ပို႔ေဆာင္၏။ ငါသည္ ယင္းအမိန္႔ေတာ္ မ်ားႏွင့္တကြ ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ငါသည္ အသင္တို႔အား အသိပညာကင္းမဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။

၀၄၆ း ၂၄။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ယင္းျပစ္ဒဏ္ကို မိမိိတို႔ (ေနထိုင္ရာ)ေတာင္ၾကားအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ေရွ႕တူ႐ူလာေသာ မိုးတိမ္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကေလေသာအခါ ဤသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ၌ ရြာသြန္းအံ့ေသာ မိုးတိမ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။ ထိုသို႔ အလွ်င္းမဟုတ္၊ စင္စစ္မွာကား ယင္းသည္ အသင္တို႔ အလ်င္စလို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ(ျပစ္ဒဏ္ပင္)ျဖစ္၏။ (ယင္းသည္) ေလျပင္းမုန္တိုင္း တစ္ခုျဖစ္၏။ ယင္း ေလျပင္းမုန္တိုင္း၌ နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ရွိေပသည္။

၀၄၆ း ၂၅။ ထိုေလကား မိမိအား ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေပမည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုသူတို႔မွာ ၎တို႔ ေနအိမ္မ်ားမွတပါး အျခားတစ္စုံတစ္ရာကိုမွ် မျမင္ရေလေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့ၾကကုန္၏။ငါအရွင္ျမတ္သည္ အျပစ္ရွိသူတို႔အား ထိုနည္းအတိုင္းပင္ အစားေပးေတာ္မူေပသတည္း။

၀၄၆ း ၂၆။ ထိုမွတပါး ဧကန္မလဲြ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ေပးေတာ္မမူခဲ့ေသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္သတိ္ၱိကုိပင္ ၎တို႔အား ေပးေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အား နား၊ မ်က္စိႏွင့္ စိတ္ႏွလုံးမ်ားကိုလည္း ေပးသနားေတာ္ မူခဲ့၏။ သို႔တေစလည္း ထိုသူတို႔၏ နားမ်ားသည္ ထိုသူတို႔အဖို႔ လုံး၀ အသုံး၀င္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ ထိုသူတို႔၏ မ်က္စိမ်ားလည္း အသုံး မ၀င္ခဲ့ေပ။ ထိုသူတို႔၏ စိတ္ႏွလုံးမ်ားလည္း အသုံး၀င္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ၎တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို ျငင္းပယ္လ်က္ ရွိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ပင္။ ထုိ႔ျပင္ ၎တို႔ ျပက္ရယ္ ေျပာင္ေလွာင္လ်က္ ရွိခဲ့ၾကေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ၎တို႔အား ၀န္း၀ိုင္းခဲ့ေလ၏။

၀၄၆ း ၂၇။ ထုိမွတပါး ဧကန္စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ပတ္၀န္းက်င္၌ရွိခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ရြာ(သား) တို႔အား(လည္း) ဖ်က္ဆီးေတာ္မူခဲ့၏။ ထို႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔ (တဲြဖက္ ကိုးကြယ္မႈကို စြန္႔၍) ျပန္လွည့္ၾကအံ့ေသာငွာ (မိမိ၏) သက္ေသ လကၡဏာေတာ္မ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ မိန္႔ၾကား ျပသေတာ္မူခဲ့၏။

၀၄၆ း ၂၈။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား စြန္႔၍ (မိမိတို႔) ခ်ဥ္းကပ္ရန္အလို႔ငွာ ကိုးကြယ္ရာမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေသာ ဘုရားမ်ားသည္ ၎တို႔အား အဘယ္ေၾကာင့္ မကူညီခဲ့ၾကသနည္း။ စင္စစ္မွာကား ယင္းကိုးကြယ္ရာမ်ားသည္ ၎တို႔ထံမွ ေပ်ာက္ကြယ္၍ သြားခဲ့ၾကကုန္၏။ အမွန္စင္စစ္ ဤသည္ ထုိသူတို႔၏လီဆယ္မႈႏွင့္ ထိုသူတို႔ ႀကံစည္ဖန္တီးခဲ့ေသာအရာပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၄၆ း ၂၉။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္၊ ျပန္လည္၍ ေျပာျပပါ ေလ။) တစ္ရံေရာအခါ၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ဂ်င္န္ တစ္စုကို အသင္ရွိရာသို႔ ေရာက္ရွိ ေစေတာ္မူခဲ့ရာ ၎တို႔သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို နားေထာင္ၾကကုန္၏။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ၎တို႔သည္ ထိုတမန္ေတာ္ျမတ္ ရွိရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေသာအခါ ၎တို႔က (မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း) အသင္တို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကေလကုန္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ (ဖတ္ၾကား၍) ၿပီးဆုံးသြားေသာအခါ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အမ်ိဳးသားတို႔ထံ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္သူတို႔အျဖစ္ လွည့္ျပန္ ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၄၆ း ၃၀။ ၎တို႔က ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ အို-ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏အမ်ိဳးသားတို႔၊ ဧကန္မလဲြ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ (နဗီ တမန္ေတာ္)မူစာ၏ေနာက္တြင္ ခ်ေပးျခင္းခံခဲ့ရေလေသာ က်မ္းဂန္တစ္ေစာင္ကို ၾကားနားခဲ့ၾကရကုန္၏။ (ယင္းက်မ္းဂန္သည္) ၎၏အလ်င္ရွိခဲ့ေသာက်မ္းဂန္ တို႔ကို ေထာက္ခံလ်က္႐ွွိ၏။ အမွန္တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာတရားလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ ၫႊန္ျပ၏။

၀၄၆ း ၃၁။ အို-ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမ်ဳိးသားတို႔၊ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚသူ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို နာယူလက္ခံၾကေလကုန္။ ထုိ႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ ထိုဖိတ္ေခၚသူအား သက္၀င္ယုံၾကည္ ၾကေလကုန္။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အဖို႔ အသင္တုိ႔၏ ျပစ္မႈတို႔ကို ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာ ေပးသနားေတာ္ မူေပမည္။ ထိုမွတပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မွလည္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေပမည္။

၀၄၆ း ၃၂။ သို႔ရာတြင္ မည္သူမဆို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚသူ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို နာယူလက္ခံ ျခင္းမျပဳခဲ့မူ ထုိသူသည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား) ကမၻာေျမ၀ယ္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳစြမ္းႏိုင္သူ မဟုတ္ၿပီ။ ထိုမွတပါး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အျပင္ ထုိသူ၌ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္အံ့ေသာသူဟူ၍လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ၿပီ။ ထိုသူတို႔ကား ထင္ရွားစြာေသာလမ္းမွားမႈ၌ပင္ရွိ ေနၾကကုန္သတည္း။

၀၄၆ း ၃၃။ မိုးေကာင္းကင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမကိုလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္သာမက ယင္းမိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေညာင္းညာေမာပန္းေတာ္မူျခင္း မရွိခဲ့ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သူေသတို႔အား ရွင္ေစျခင္းကို စြမ္းႏိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္ မစဥ္းစား မဆင္ျခင္ မေတြ႕မျမင္ ခဲ့ၾကေလသေလာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါသနည္း။ ဧကန္မလဲြ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို စြမ္းႏိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၄၆ း ၃၄။ ၎ျပင္ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾက ကုန္ေသာသူတို႔သည္ ငရဲမီး၏ေရွ႕သို႔ ယူေဆာင္လာျခင္းကို ခံၾကရေသာအခါ ဤသည္ အဟုတ္အမွန္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ (ဟုေမးျမန္းျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။) ထိုအခါ ၎တို႔က ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ကစမ္၊ ဟုတ္ပါသည္ ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကေပမည္။ ထိုအရွင္ျမတ္က သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ျမည္းစမ္းၾက ေလကုန္ ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူေပမည္။

၀၄၆ း ၃၅။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေသာ (ဇဲြသတိ္ၱရွိၾကေသာ) ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားနည္းတူ ခႏ္ၲီတရား ထားရွိပါေလ။ ထုိ႔ျပင္ အသင္သည္ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလ်င္စလို မျပဳပါေလႏွင့္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ ခ်ိန္းခ်က္ျခင္းခံၾကရေလေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကေသာေန႔တြင္ မိမိတို႔မွာ (ေလာကီဘ၀၌) ေန႔အခ်ိန္၏ တစ္နာရီခန္႔မွ် အခ်ိန္ထက္ပိုမို၍ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ဘိ သကဲ့သို႔ပင္ (ထင္မွတ္ၾကေပမည္။) (ဤသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ အသင္တို႔ထံ အမိန္႔ေတာ္မ်ား) ပို႔ေဆာင္ျခင္းပင္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ေသြဖည္ေသာသူတို႔သည္သာလွ်င္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။


No comments: