Tuesday, December 29, 2009

Surah 036 Al Fatir : Initiator


၀၃၅။ စူရာ ဖါတိရ္ း စတင္ဖန္ဆင္းေသာမူေသာအရွင္ က႑
( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၂၂၊ ၄၅ အာယသ္ေတာ္)

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၃၅ း ၁။ ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာ အေပါင္းတို႔သည္ မိုးေကာင္းကင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မလာအိကဟ္ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား ေစတမန္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္သာ ထုိက္သင့္၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ဖန္ဆင္းမႈ၌ မိမိအလိုရွိေတာ္ မူသည့္အရာကို တိုးပြားမ်ားျပား ပိုမိုေစေတာ္မူ၏။ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္း တို႔ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၃၅ း ၂။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က လူတို႔အဖုိ႔ ဖြင့္ေပးေတာ္မူေသာ က႐ုဏာေတာ္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးႏုိင္သူဟူ၍ အလ်င္းမရွိေခ်။ ထိုနည္းတူစြာထိုအရွင္ျမတ္ ပိတ္ပင္ တားဆီးေတာ္မူေသာ အရာကိုလည္း ထိုအရွင္ျမတ္ ပိတ္ပင္ တားဆီးေတာ္မူၿပီးေနာက္ ပို႔ေပးႏုိင္ေသာသူ ဟူ၍ အလွ်င္းမရွိၿပီ။ စင္စစ္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အလြန္တရာ လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၃၅ း ၃။ အို-လူခပ္သိမ္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အေပၚ၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ သတိရၾကေလကုန္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အျပင္ အသင္တို႔အား မိုးေကာင္းကင္မွလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမမွလည္း ေကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာေပးသည့္ ဖန္ဆင္းသူဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ ရွိပါေသးသေလာ၊ ထို အရွင္ျမတ္မွတပါး ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာအရွင္ဟူ၍ အလွ်င္းမရွိၿပီ။ သို႔ပါလ်က္ အသင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ ျပန္လွည့္သြားၾကေလသနည္း။

၀၃၅ း ၄။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အကယ္၍ ၎တို႔သည္ အသင့္အား မုသာ၀ါဒီဟု စြပ္စြဲျငင္းပယ္ၾကပါလွ်င္ (အသင္သည္စိတ္ၿငိဳျငင္မႈမရွိပါေလႏွင့္၊) ဧကန္အမွန္ အသင့္အလ်င္ ေရွးရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားသည္လည္း မုသာ၀ါဒီမ်ားဟူ၍ စြပ္စဲြျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရေလ၏။ အမွန္ေသာ္ကား အေရးကိစၥ အလံုးစံုတို႔မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္သို႔သာလွ်င္ ျပန္လည္ေရာက္ၾကရေပမည္။

၀၃၅ း ၅။ အို-လူအေပါင္းတို႔၊ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထားရွိေတာ္မူေသာကတိသည္ မွန္ကန္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ေလာကီဘ၀၌ အသက္ရွင္ျခင္းသည္လည္း အသင္တို႔အား လွည့္ျဖားျခင္းမျပဳေစရ၊ လွည့္စားသူ ႐ႈိင္တြာန္ (မိစၦာေကာင္)သည္လည္း အသင္တို႔အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွည့္ျဖားျခင္း မျပဳေစရ။

၀၃၅ း ၆။ မလြဲဧကန္ ႐ႈိင္တြာန္ မိစၦာေကာင္သည္ အသင္တို႔၏ ရန္သူပင္ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ထုိ ႐ႈိင္တြာန္ မိစၦာေကာင္အား (မိမိတုိ႔၏) ရန္သူဟူ၍ပင္ အသိအမွတ္ျပဳၾကေလကုန္။ (စင္စစ္ေသာ္ကား) ထို ႐ႈိင္တြာန္ မိစၦာေကာင္သည္ မိမိ ဘက္သားမ်ားအား (ငရဲဘံု၏) မီးေတာက္မီးလွ်ံ၌ လားၾကရသူတို႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ၾကေစရန္သာလွ်င္ ဖိတ္ေခၚေလသတည္း။

၀၃၅ း ၇။ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္ေသာသူတို႔ ၌ ျပင္းထန္စြာေသာျပစ္ဒဏ္သည္ ရွိေခ်သည္။ သို႔ရာတြင္ အီမာန္ သက္၀င္ယံုၾကည္၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကို က်င့္မူေဆာက္တည္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔အဖုိ႔မွာမူကား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သည္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ အက်ဳိး ေက်းဇူးသည္လည္းေကာင္း၊ ရွိေပသည္။

၀၃၅ း ၈။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသို႔ပါနည္း။ မိမိ၏ မေကာင္းမႈမ်ားသည္ မိမိအျမင္တြင္ လွပတင့္တယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ ယင္းမေကာင္းေသာက်င့္မူမ်ားကို အေကာင္းဟူ၍ ထင္ျမင္လာေသာသူသည္ အမွားကို အမွန္ဟု ထင္ျမင္ေသာသူႏွင့္တူေလသည္။ စင္စစ္မွာကား ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူအား လမ္းမွား၌ ထားေတာ္မူ၏။ ထိုနည္းတူစြာ မိမိ အလိုရွိေတာ္မူေသာသူအား တရားလမ္းမွန္ကို ျပေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္၏ အသက္ဇီ၀ိန္သည္ ၎တို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးကာေတြးကာ မဆံုးပါးေစရ။ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔ျပဳမူသမွ် တို႔ကို ေကာင္းစြာသိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၃၅ း ၉။ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ပင္ ေလမ်ား ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ယင္းေလမ်ားသည္ မိုးတိမ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္၍ သြားၾကေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းမိုးတိမ္မ်ားကို (ေသြ႕ေျခာက္) ေသလ်က္ ရွိေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ ေမာင္းႏွင္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထို(မိုးတိမ္မ်ားမွရြာသြန္းေသာ)ေရျဖင့္ (ေသြ႕ေျခာက္) ေသေနေသာ ေျမကို ျပန္လည္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေစေတာ္မူ၏။ ရွင္ျပန္ထျခင္းသည္လည္း ဤနည္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။

၀၃၅ း ၁၀။ မည္သူမဆို ဂုဏ္အသေရကို အလိုရွိလွ်င္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ သာလွ်င္ ေလွ်ာက္ထား ရေပမည္။) အေၾကာင္းမူကား အလံုးစံုေသာ ဂုဏ္အသေရတို႔မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌သာ ရွိေသာေၾကာင့္ပင္။ စင္ၾကယ္သန္႔ျပန္ေသာစကားရပ္မ်ားသည္ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ပင္ တက္သြားၾကေပသည္။ ၎ျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလဟူသည္ ထိုစင္ၾကယ္သန္႔ျပန္ေသာ စကားမ်ားကို ပင့္ေျမႇာက္ပို႔ေဆာင္၍ ေပးေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မေကာင္းေသာ အႀကံအစည္မ်ားကို ႀကံစည္ေသာ သူတို႔၌မူကား ျပင္းထန္စြာေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ရွိေပမည္။ ထိုမွတပါး ၎တို႔၏ အႀကံအစည္တို႔မွာလည္း ပ်က္ျပား၍ သြားၾကေပမည္။

၀၃၅ း ၁၁။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ေျမႀကီးျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုေနာက္ ကလလေရၾကည္ျဖင့္ (ဖန္ဆင္းေတာ္မူခ့ဲ၏)။ ထိုေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား စံုတြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ္မူခ့ဲ၏။ စင္စစ္ မည္သည့္ မိန္းမတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပင္ ထိုအရွင္ျမတ္မသိေတာ္မူပဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း လည္းမရွိ၊ သားဖြားျခင္း လည္းမရွိေပ။ ထိုနည္းတူစြာ မည္သည့္အသက္ရွည္ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အသက္ကိုမွ် ပို၍သတ္မွတ္သည္လည္းမရွိ။ မည္သူ တဦးတေယာက္၏ အသက္ကိုမွ်ေလ်ာ့၍ သတ္မွတ္သည္လည္းမရွိ။ သို႔ရာတြင္ ဤသည္ ထိုသည့္မွတ္တမ္းေတာ္၌ ေရးမွတ္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဧကန္မလြဲ ဤသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌ လြန္စြာ လြယ္ကူလွေပသတည္း။

၀၃၅ း ၁၂။ ၎ျပင္ သမုဒၵရာပင္လယ္ႏွစ္ခုသည္ မတူၾကေပ။ ဤ(ပင္လယ္တစ္ခု၏) ေရမွာ ခ်ိဳၿမိန္၏။ ေရငတ္ေျပေစ၏။ ထုိေရကို ေသာက္သံုးရာ၌လည္း လြယ္ကူ၍ အ၀င္ေကာင္းလွ၏။ သို႔ရာတြင္ ဤ (ပင္လယ္တစ္ခု၏ ေရ) မွာမူကား ငံ၏။ ခါး၏။ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ (ထိုပင္လယ္)အသီးသီးမွ လတ္ဆတ္ေသာ အသား၊(၀ါ) ငါးမ်ားကို စားသံုးၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ (ထိုပင္လယ္မ်ားမွ) မိမိတို႔၀တ္ဆင္ၾကကုန္ေသာ လက္၀တ္လက္စား တန္ဆာမ်ားကို ထုတ္ယူၾကကုန္၏။ ထုိမွတပါး အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္တည္းဟူေသာ စားနပ္ရိကၡာကို ရွာေဖြဆည္းပူးၾကအ့ံေသာငွာ ထိုပင္လယ္၌ သေဘၤာမ်ား ေရကိုခြဲ၍ သြားလာလ်က္ ရွိၾကသည္ကိုလည္း အသင္သည္ ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ သို႔မွာသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကို သိတတ္ၾကအ့ံသတည္း။

၀၃၅ း ၁၃။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (အခ်ိဳ႕ေသာရာသီဥတု၌) ညဥ့္၏(အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ကို) ေန႔၏အတြင္းသို႔ ၀င္ေစေတာ္မူ၍ (အခ်ိဳ႕ေသာရာသီဥတု၌မူ) ေန႔၏ (အခ်ဳိ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္း)ကို ညဥ့္၏အတြင္းသို႔ ၀င္ေစေတာ္မူ၏။ ထိုမွတပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ သူရိယ ေနကိုလည္းေကာင္း၊ လ စႏၵာ ကိုလည္း ေကာင္း၊ ပိုင္ႏိုင္စြာ ခိုင္းေစထားေတာ္မူရာ/အက်ဳိး ျပဳထားေစေတာ္မူရာ (ယင္း သူရိယ ေနႏွင့္ လ စႏၵာ ) အသီသီးတို႔မွာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ အခ်ိန္ကာလတိုင္ေအာင္ လႈပ္ရွားသြားလာလ်က္ပင္ ရွိၾကေပသည္။ ဤသည္ အသင္တို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာသည္ ထိုအရွင္ျမတ္၌သာရွိ၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုအရွင္ျမတ္အား စြန္႔၍ အသင္တို႔ ဟစ္ေခၚတသလ်က္ ရွိၾကကုန္ေသာ သူတို႔မွာမူကား စြန္ပလြံေစ႔၌ ကပ္လ်က္ရွိေသာ အေျမႇးခန္႔မွ်ပင္ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၃၅ း ၁၄။ အသင္တို႔သည္ အကယ္၍ ၎တို႔အား ဟစ္ေခၚၾကပါလွ်င္ ၎တို႔သည္ ၾကားၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ၾကားခဲ့ၾကျငားေသာ္လည္း အသင္တို႔အား ျပန္၍ထူးၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ (ျပဳလုပ္ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ)။ ထိုမွတပါး ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္မူ ၎တို႔သည္ အသင္တို႔၏ တြဲဖက္ကိုးကြယ္မႈကိုပင္ ျငင္းပယ္ၾကေပမည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အရာခပ္သိမ္း တို႔ကုိ အႂကြင္းမဲ႔ ၾကားသိေတာ္မူေသာ အရွင္ကဲ႔သုိ႔ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပင္ အသင့္အား ထုတ္ေဖာ္၍ ေျပာၾကားမည္ မဟုတ္ၿပီ။

၀၃၅ း ၁၅။ အို-လူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္(သာလွ်င္) (မိမိတို႔၏ကိစၥအရပ္ရပ္တြင္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား လိုလား ေတာင့္တၾကရသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွာမူကား လိုလားေတာင့္တျခင္း လုံး၀ ကင္းမဲ႔ေသာအရွင္၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ၀ိေသသ ဂုဏ္ထူးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၃၅ း ၁၆။ အကယ္၍ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အလိုရွိေတာ္မူ ပါလွ်င္ အသင္တို႔အား ပယ္ရွားေတာ္မူ၍ အဖန္ဆင္းခံ အသစ္ကို ယူလာေတာ္မူႏိုင္၏။

၀၃၅ း ၁၇။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဤသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၌ (လံုး၀) ခဲယဥ္းသည္ မဟုတ္ၿပီ။

၀၃၅ း ၁၈။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သည့္ ၀န္ထုပ္ ထမ္းေသာသူ (အျပစ္ရွိေနသူ) တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်ပင္ သူတပါး၏ ၀န္ထုပ္ကိုသယ္ပိုးထမ္းေဆာင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၎ျပင္ အကယ္၍ ၀န္ထုပ္ကို ထမ္းေဆာင္သယ္ပိုးလ်က္ရွိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တစ္စံု တစ္ေယာက္အား မိမိ၀န္ထုပ္ကို ပိုးထမ္းေဆာင္ျခင္းငွာ ဟစ္ေခၚျငားေသာ္လည္း ထိုဟစ္ေခၚျခင္း ခံရေသာသူသည္ ၎၏ ေဆြရင္းသားရင္း ျဖစ္ခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ ထို၀န္ထုပ္မွ အနည္းငယ္ စိုးစဥ္းကိုမွ်ပင္ သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္မည္ မဟုတ္ေပ။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ မိမိတို႔၏ အရွင္ျမတ္အား မျမင္ဘဲလ်က္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကကုန္ ေသာ၊ ဆြာလာတ္ ၀တ္ျပဳမႈကို ေဆာက္တည္ၾက ကုန္ေသာသူတို႔အားသာလွ်င္ သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ႏိုင္ ေပသည္။ အမွန္ေသာ္ကား မည္သူမဆို စင္ၾကယ္ သန္႔ရွင္းခဲ့ပါမူ ထိုသူသည္ မိမိအက်ဳိးငွာ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းခဲ့သည္သာျဖစ္၏။ ထိုမွတပါး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔သာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး ျပန္ၾကရကုန္အ့ံသတည္း။

၀၃၅ း ၁၉။ ၎ျပင္ မ်က္စိကန္းသူႏွင့္ မ်က္စိျမင္ေသာသူသည္ မတူေပ။

၀၃၅ း ၂၀။ ထိုနည္းတူစြာ အေမွာင္ထုႏွင့္ အလင္းေရာင္သည္လည္း မတူေပ။


၀၃၅ း ၂၁။ ထို႔ျပင္ အရိပ္အာ၀ါသႏွင့္ ေန၏ အပူရွိန္သည္လည္း မတူေပ။


၀၃၅ း ၂၂။ ထိုမွတပါး အသက္ရွင္သူမ်ားႏွင့္ ေသသူမ်ားသည္လည္း မတူၾကေခ်။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူအား ၾကားေစေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္ အသင္သည္ သခ်ဳႋင္းမ်ားတြင္ ရွိသူတို႔အား ၾကားေစႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။


၀၃၅ း ၂၃။ အသင္သည္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္သူ တစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္၏။
၀၃၅ း ၂၄။ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား အမွန္တရားႏွင့္တကြ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္း ေျပာၾကားသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ သူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား သာသနာ၀င္အုပ္စုတိုင္း၌ပင္ သတိေပး ႏႈႈိးေဆာ္သူတစ္ဦး ပြင့္ေရာက္ခဲ့သည္သာ ျဖစ္၏။

၀၃၅ း ၂၅။ ထုိ႔ျပင္ အကယ္၍ ၎တို႔သည္ အသင့္အား မုသာ၀ါဒီဟူ၍ စြပ္စြဲျငင္းပယ္ၾကလွ်င္ အမွန္စင္စစ္ ၎းတို႔အလ်င္ ရွိခဲ့ဘူးၾကေသာ ေရွးသူေဟာင္းတို႔သည္လည္း မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲျငင္းပယ္ခဲ့ၾက ကုန္၏။ ထို(ေရွးသူေဟာင္း)တို႔ထံ ၎တို႔၏ ရစူလ္ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ ထင္ရွားစြာေသာ သက္ေသ လကၡဏာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ က်မ္းငယ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ က်မ္းႀကီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ယူေဆာင္၍ လာခ့ဲၾကကုန္၏။

၀၃၅ း ၂၆။ ထိုေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခ့ဲကုန္ေသာသူတို႔အား ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ေတာ္မူခ့ဲရာ ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္သည္ မည္သို႔ရွိခ့ဲေပသနည္း။

၀၃၅ း ၂၇။ အသင္သည္ မျမင္ခဲ့ေလသေလာ၊ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္မွ ေရကို ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုေရျဖင့္ အေရာင္အေသြး အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားျခားနားေသာ သစ္သီး၀လံမ်ားကို ထြက္(ဖူး၊ ပြင့္၊ သီး) ေစေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုနည္းတူစြာ ေတာင္မ်ား၌လည္း ေတာင္ၾကား လမ္းမ်ားရွိၾကေပရာ အခ်ိဳ႕မွာအျဖဴမ်ားျဖစ္၍ အခ်ဳိ႕မွာ အနီမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ျပင္၊ ၎တို႔၏ အေရာင္မ်ားမွာ အထူးထူး အျပားျပား ျဖစ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕ မွာလည္း အလြန္မည္းနက္၏။

၀၃၅ း ၂၈။ ထိုမွတပါး လူတို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ သက္ရွိ သတၱ၀ါတို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ကုလားအုတ္၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ တိရစၦာန္တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ထိုနည္းအတိုင္းပင္ အေရာင္အဆင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ထိုအရွင္ျမတ္၏ ကၽြန္တို႔အနက္ အာလင္မ္ ပညာရွင္မ်ားသာလွ်င္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကကုန္၏။ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ႏိုင္နင္းလႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၃၅ း ၂၉။ ဧကန္အမွန္ အၾကင္သူတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေဒသနာေတာ္ က်မ္းဂန္ကို ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ဆြလာတ္ ၀တ္ျပဳမႈကို ေဆာက္တည္ၾကကုန္၏။ ထိုမွတပါး ထိုသူတုိ႔အား ငါအရွင္ျမတ္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့သည့္ (ပစၥည္းဥစၥာ)မ်ားအနက္မွ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာလည္းေကာင္း၊ ထင္ေပၚစြာေသာ္လည္းေကာင္း၊ လွဴဒါန္းၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔ကား အလွ်င္းဆံုး႐ံႈး ပ်က္စီးမည္ မဟုတ္ေသာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ဳိးကို ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တလ်က္ ရွိၾကကုန္၏။

၀၃၅ း ၃၀။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အား ၎တို႔၏အက်ဳိးမ်ား ျပည့္စံုစြာ ခ်ီးျမႇင့္ေပး သနားေတာ္မူသည့္အျပင္ မိမိေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၎တို႔အား ပိုမို၍ပင္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေပမည္။ စင္စစ္ဧကန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ခြင့္လႊတ္ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ ရက္ေရာစြာ ေက်းဇူးတု႔ံျပန္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၃၅ း ၃၁။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင့္ထံ ငါအရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူေသာ (ဤ)က်မ္းဂန္သည္ လံုး၀အမွန္ ျဖစ္၏။ (ထုိက်မ္းဂန္သည္) မိမိအလ်င္ (က်ေရာက္ ခဲ့ဖူးေသာ) က်မ္းဂန္မ်ားကိုလည္း မွန္ကန္သည္ဟု ေထာက္ခံလ်က္ရွိ၏။ မုခ်အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ ကၽြန္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္တရာ ၾကားသိေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ သိျမင္ေတာ္မူေသာ၊ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၃၅ း ၃၂။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိမိကၽြန္မ်ား အနက္မွ ငါအရွင္ျမတ္ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာသူတို႔အား (ဤ)က်မ္းဂန္ကို အေမြအျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူ၏။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တို႔အနက္အခ်ိဳ႕မွာ မိမိကိုယ္ကို မိမိရက္စက္ေသာသူရွိ၏။ အခ်ိဳ႕မွာ မဇိၩမဋိပဒါစနစ္ ကို လိုက္နာသူရွိ၏။ အခ်ိဳ႕မွာကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္တကြ ေရွ႕မွသြားသူရွိ၏။ ဤသည္ကား ႀကီးက်ယ္စြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၃၅ း ၃၃။ ထာ၀စဥ္ ေနထိုင္ရအ့ံေသာ ဥယ်ာဥ္မ်ားပင္၊ ၎တို႔သည္ ယင္းဥယ်ာဥ္မ်ား၌ ၀င္ေရာက္ၾကေပမည္။ ထိုသူတုိ႔သည္ ယင္းဥယ်ာဥ္မ်ား၌ ေရႊလက္ေကာက္ မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုလဲမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တန္ဆာ ဆင္ယင္ေပးျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။ ထိုမွ တပါး ယင္းဥယ်ာဥ္ မ်ား၌ ၎တို႔၏ ၀တ္စား တန္ဆာမွာ ပိုးအ၀တ္အထည္ပင္ ျဖစ္ေပမည္။

၀၃၅ း ၃၄။ ထိုမွတပါး ၎တို႔သည္ (ဤသို႔) ေျပာဆို ၾကေပမည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ေထာပနာအေပါင္းတို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔မွ ပူပင္ေသာကကို ပေပ်ာက္ေစေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္သာသက္ဆိုင္၏။ မလြဲဧကန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ ရက္ေရာစြာ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ေတာ္မူေသာ အရွင္အမွန္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၃၅ း ၃၅။ အၾကင္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိေက်းဇူးေတာ္ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား အၿမဲထာ၀ရ ေနရအ့ံေသာ ဌာန၌ ေနရာခ်ေပးေတာ္မူ၏။ ထိုဌာနတြင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔၌ မည္သည့္ပင္ပန္းမႈမွ်လည္း သက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုမွတပါး ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔၌ ထိုဌာနတြင္ မည္သည့္ၿငီးေငြ႕မႈမွ်လည္း သက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေပတကား။

၀၃၅ း ၃၆။ သုိ႔ရာတြင္ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္သူ တို႔အဖုိ႔ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံု၏ မီးသည္ရွိေပမည္။ ၎တို႔အေပၚ၌ ၎တို႔ေသဆံုးႏိုင္ၾကအ့ံေသာငွာ အမိန္႔ေတာ္ ျပ႒ာန္းျခင္းခံရမည္လည္း မဟုတ္ေပ၊ ယင္းငရဲဘံု၏ျပစ္ဒဏ္သည္ ၎တို႔မွ ေပါ႔ေလ်ာ့ေစျခင္း ခံရမည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတုိင္းပင္ ေသြဖည္သူတိုင္းကို အစားေပးေတာ္မူသည္။

၀၃၅ း ၃၇။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ ယင္း ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘံု ၌ အို-ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာအရွင္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား (ဤငရဲဘံုမွ)ထုတ္ေတာ္မူပါ၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔သည္ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိခဲ့ၾကေသာ အျပဳအမူမ်ားမွ တပါး ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလကို က်င့္မူ ေဆာက္တည္ၾကပါမည္ ဟု ဟစ္ေအာ္(ေလွ်ာက္ထား) ၾကေပမည္။ (ထိုအခါ) ၎တို႔သည္ ဤသို႔ ျပန္ၾကားေတာ္မူျခင္းကို ခံၾကရေပမည္)၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္လိုေသာသူမ်ား စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္ေလာက္ေသာ သက္တမ္းကို အသင္တို႔အား ေပးေတာ္ မူခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုမွတပါး အသင္တို႔ထံ သတိေပး ႏႈိးေဆာ္သူလည္း ေရာက္ရွိခဲ့သည္ (မဟုတ္ ပါေလာ)။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ (ယခုမူ) အသင္တုိ႔သည္ (ျပစ္ဒဏ္၏အရသာကို) ျမည္စမ္းၾကေလကုန္။ စင္စစ္ မတရားေသာ သူတို႔၏အဖုိ႔ ကူညီယိုင္းပင္းမည့္သူ ဟူ၍ အလွ်င္းမရွိၿပီတကား။

၀၃၅ း ၃၈။ မလြဲဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ ဖံုးအုပ္လ်က္ရွိသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌ ဖံုးအုပ္လ်က္ ရွိသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဧကန္စင္စစ္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ ရွိသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၃၅ း ၃၉။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အသင္တို႔အား ကမၻာေျမ၌ ႐ိုက္ရာဆက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေတာ္ မူခဲ့ေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ မည္သူမဆို ေက်းဇူးကန္းခဲ့ပါမူ ၎၏ ေက်းဇူးကန္းမႈ(၏ အျပစ္)သည္ ၎၏ အေပၚ၌သာ က်ေရာက္ေပမည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ သူတို႔အေပၚ၌ ၎တို႔၏ေသြဖည္မႈသည္ ၎တို႔အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္တြင္ မုန္းတီး စက္ဆုပ္မႈကိုသာလွ်င္ တိုးပြားေစမည္ျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူစြာ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ သူတို႔၌ ၎တို႔၏ ေသြဖည္မႈသည္ ဆံုး႐ႈံးမႈကိုသာလွ်င္ ပိုမို တိုးပြားေစအံ့သတည္း။

၀၃၅ း ၄၀။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ေျပာၾကား ပါေလ။ (အခ်င္းတို႔၊) အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အားစြန္႔၍ ဟစ္ေခၚတသၾကကုန္ေသာ မိမိတို႔၏ တြဲဖက္ကိုးကြယ္ရာတို႔အား မျမင္ခဲ့ၾကေလ သေလာ။ အသင္တို႔သည္ ငါ့အားျပသၾကေလကုန္။ ထို (အသင္တို႔၏ တြဲဖက္ ကိုးကြယ္ရာ)တို႔သည္ ပထ၀ီေျမ၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကို ဖန္ဆင္းခဲ့ၾကသနည္း။ သို႔တည္းမဟုတ္ မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ ၎တို႔၏ ဖက္စပ္မႈတစံုတရာ ရွိေလသေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား က်မ္းဂန္တစ္ေစာင္ေစာင္ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနား ေတာ္မူခဲ့သျဖင့္ ၎တို႔သည္ ယင္းက်မ္းဂန္၏ အေထာက္အထား တရပ္ရပ္အေပၚ၌ ရပ္တည္၍ ေနၾကသေလာ။ ထိုသုိ႔ အလွ်င္းမဟုတ္။ စင္စစ္မွာကား မတရားေသာသူတုိ႔သည္ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး လိမ္လည္ လွည့္ျဖားျခင္းမွတပါး အျခားမည္သည္ကိုမွ်ပင္ ကတိေပးၾကသည္ မဟုတ္ၿပီ။

၀၃၅ း ၄၁။ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမကိုလည္းေကာင္း၊ ေရြ႕လ်ားတိမ္းပါးမသြားရန္ ထိန္းထားေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္ ဧကန္စင္စစ္ အကယ္၍သာ ယင္းမိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမတို႔သည္ ေရြ႕လ်ား တိမ္းပါး၍ သြားခဲ့ၾကေသာ္ ထိုအရွင္ျမတ္မွတပါး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ကပင္ ယင္းမိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမတို႔ကို ထိန္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဧကန္အမွန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ခႏီ္ၲတရားႏွင့္အလြန္ ျပည့္စံုေတာ္မူထေသာ၊ အလြန္တရာ ခြင့္လႊတ္ေတာ္ မူထေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၃၅ း ၄၂။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔က အမွန္ပင္ အကယ္၍ သတိေပးႏႈိးေဆာ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ မိမိတုိ႔ထံ လာခဲ့ပါလွ်င္ မုခ်ဧကန္ မိမိတို႔မွာ သာသနာ၀င္ အုပ္စုတိုင္းထက္ ပိုမို၍ပင္ တရားလမ္းမွန္ကို လိုက္နာသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပမည္ ဟု အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တိုင္တည္၍ အစြမ္းကုန္ က်ိန္ဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။ သို႔တေစလည္း (ထို)သတိေပးႏႈိးေဆာ္သူသည္ ၎တို႔ထံသို႔ ေရာက္ရွိ၍လာေသာအခါ ထို(သုိ႔ေရာက္ ရွိ၍လာျခင္း)သည္ ၎တို႔၌ စက္ဆုပ္မႈကိုသာလွ်င္ တိုးပြားေစခဲ့၏။

၀၃၅ း ၄၃။ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ကမၻာေျမ၌ အထင္ႀကီးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ထိုမွတပါး မေကာင္းေသာ ႀကံစည္မႈကို(လည္း တိုးပြားေစခဲ့၏)။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား မေကာင္းေသာအႀကံအစည္၏ အက်ဳိးသည္ ယင္း မေကာင္းေသာအႀကံအစည္ကို ႀကံစည္ေသာသူတို႔၏ အေပၚ၌သာလွ်င္ သက္ေရာက္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ၎တို႔သည္ ေရွးသူေဟာင္းတို႔၏ က်င့္႐ိုးက်င့္စဥ္ကို သာလွ်င္ ေစာင့္ေမွ်ာ္၍ေနၾကကုန္၏။ စင္စစ္မွာကား အသင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ က်င့္႐ိုးက်င့္စဥ္၌ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကိုမွ်ပင္ အလွ်င္း ေတြ႕ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုမွတပါး အသင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ က်င့္႐ိုးက်င္စဥ္၌ မည္သည့္လဲလွယ္မႈကိုလည္း အလွ်င္းေတြ႕ရွိမည္ မဟုတ္ေပတကား။

၀၃၅ း ၄၄။ ၎တုိ႔သည္ ကမာၻေျမ၀ယ္ လွည့္လည္မသြား လာခဲ့ၾကသေလာ။ သို႔သြားလာခဲ့ၾကလွ်င္ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အလ်င္ရွိခဲ့ၾကေသာသူတို႔၏ ေနာက္ဆံုးအက်ဳိး သည္ မည္သုိ႔ရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကေပမည္။ စင္စစ္မွာကား ထို(ေရွး)သူ(ေဟာင္း)တို႔သည္ ခြန္အား ဗလအရာ၌ ၎တုိ႔ထက္ ပိုမိုသန္စြမ္းျပင္းထန္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ သုိ႔ရာတြင္ မိုးေကာင္းကင္မ်ား ၌ျဖစ္ေစ၊ ပထ၀ီေျမ၌ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အရာမွ်ပင္၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား အေရး႐ႈံးနိမ့္ေအာင္ ျပဳစြမ္းႏုိင္သည္မရွိေပ။ ဧကန္စင္စစ္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရာ ခပ္သိမ္းတို႔ကို ျပဳစြမ္းႏိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၃၅ း ၄၅။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အကယ္၍သာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူတို႔အား၊ ၎တို႔ရွာေဖြဆည္းပူး ခဲ့ၾကေလေသာ ျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ကမၻာေျမ၏ ေက်ာက္ကုန္းထက္၀ယ္ လႈပ္ရွားသြားလာေသာ မည္သည့္သတၱ၀ါကိုမွ် ပင္ ခ်န္ထား ေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတိုင္ေအာင္ ဆိုင္းငံ့၍ ထားေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔၏ အခ်ိန္ကာလ ဆိုက္ေရာက္ လာေသာအခါ (၎တို႔၏ အက်င့္အမူတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ အက်ဳိးအျပစ္ ေပးေတာ္မူေပမည္)။ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိကၽြန္တို႔အား ေကာင္းစြာသိျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပ သတည္း။

No comments: