Saturday, January 30, 2010

Surah 030 Ar-Rum : The Romans

၀၃၀ း စူရာ ရူးမ္ း ေရာမႏုိင္ငံ က႑( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၂၁၊ ၆၀ အာယသ္ေတာ္)

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၃၀ း ၁။ အလစ္ဖ္၊ လာမ္၊ မီမ္။

၀၃၀ း ၂။ ေရာမႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ (စစ္ေရး) ႐ံႈးနိမ့္ၾက ရေခ်ၿပီ။

၀၃၀ း ၃။ (အေရးဗ်တုိင္းျပည္ႏွင့္) နီးကပ္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာတုိင္းျပည္တြင္၊ သုိ႔ရာတြင္ ၎တုိ႔သည္ မိမိ တုိ႔ ယခု(စစ္ေရး) ႐ံႈးနိမ့္ၾကရ ၿပီးေနာက္ မၾကာျမင့္မီပင္ ၎တုိ႔သည္ ေအာင္ႏုိင္ၾကေပမည္။

၀၃၀ း ၄။ ႏွစ္ကာလအနည္းငယ္တြင္ အမိန္႔အာဏာ ဟူသည္ ယခင္ကလည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌သာ ရွိခဲ့ေပသည္။ ေနာင္တြင္လည္း (ထုိအရွင္ျမတ္၌သာ ရွိေနေပမည္။) ထုိေန႔တြင္ ““မုအ္မင္န္”” သက္၀င္ ယံုၾကည္ေသာသူတုိ႔သည္ ၀မ္းေျမာက္ၾကေပမည္။

၀၃၀ း ၅။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကူညီမႈေၾကာင့္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ မိမိ အလုိရွိေတာ္မူေသာ သူအား ေအာင္ႏုိင္ေစေတာ္မူ၏။ စင္စစ္မွာမူကား ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ လႊမ္းမုိးေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၃၀ း ၆။ (ဤသည္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကတိပင္၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိထားရွိေတာ္မူေသာ ကတိကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ၊ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ားဆံုးေသာ သူတုိ႔မွာမူကား မသိၾကေပ။

၀၃၀ း ၇။ ၎တုိ႔သည္ ေလာကီဘ၀၏ အေပၚယံပံုပန္းကုိသာ သိရွိၾကကုန္၏။ သုိ႔ရာတြင္ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀ကုိမူကား ၎တုိ႔သည္ (လံုး၀) မသိၾကသူမ်ား သာလွ်င္ ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၃၀ း ၈။ ၎တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားတြင္ မစဥ္းစားခဲ့ၾကေလသေလာ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မုိးေကာင္းကင္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမကုိ လည္းေကာင္း၊ ထုိ(မုိးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ပထ၀ီေျမ) ႏွစ္ခုအၾကား၌ ရွိသမွ်တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ တိက် မွန္ကန္ေသာက်ဳိးေၾကာင္း ႏွင့္သာဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ သုိ႔တေစလည္း မ်ားစြာေသာသူတုိ႔မွာမူကား မိမိတုိ႔အား ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကရမည္ ကုိ အမွန္ပင္ ျငင္းပယ္သူမ်ားသာျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၃၀ း ၉။ ၎တုိ႔သည္ ကမၻာေျမ၀ယ္ လွည့္လည္သြားလာျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေလသေလာ၊ သုိ႔လွည့္လည္သြားလာၾကလွ်င္၊ ၎တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အလ်င္ရွိခဲ့ၾကေသာ ေရွးလူေဟာင္းတုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးအက်ဳိးသည္ မည္သုိ႔မည္ပံု ျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကေပမည္။ ထုိေရွးလူေဟာင္းတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ထက္ ခြန္အားဗလ ႀကီးမားေတာင့္တင္းသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ျပင္ ၎တို႔သည္ ေျမကုိ ဤသူမ်ား စည္ပင္သာယာေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကသည္ထက္ အလြန္မ်ားျပားစြာ ပုိမုိထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိး၍ စည္ပင္သာယာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထုိမွတပါး ၎တုိ႔ထံသုိ႔(လည္း) ၎တုိ႔၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားသည္ ထင္ရွားလွစြာေသာ သက္ေသလကၡဏာ တန္ခုိးျပာဋိဟာမ်ားႏွင့္တကြ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အား မတရားႏွိပ္စက္ညႇဥ္းဆဲေတာ္ မူခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႕ရာတြင္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ မတရား ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းခဲ့ၾကေပသည္။

၀၃၀ း ၁၀။ ထုိ႔ေနာက္ ဆုိးယုတ္ေသာအမႈကိစၥကုိ ျပဳမူပြားမ်ားခဲ့ၾကကုန္ေသာသူတုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးအက်ဳိးမွာ အဆုိးဆံုးပင္ ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ၎တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာမ်ားကုိ မဟုတ္မမွန္ဟု စြပ္စဲြျငင္းပယ္ခဲ့ၾက သည္သာမက ယင္းသက္ေသ လကၡဏာမ်ားကုိပင္ ျပက္ေခ်ာ္ ေျပာင္ေလွာင္သမႈ ျပဳခဲ့ၾကေပေသးသည္။

၀၃၀ း ၁၁။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ပင္ အဖန္ဆင္းခံ တုိ႔ကုိစတင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ယင္းအဖန္ဆင္းခံတုိ႔ကုိ တဖန္ထပ္မံ၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အသင္တုိ႔ (အားလံုး) သည္ ထုိအရွင္ျမတ္ထံေတာ္သုိ႔ပင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ၾကရေပမည္။

၀၃၀ း ၁၂။ စင္စစ္ ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ထရမည့္ အခ်ိန္ကာလ ဆုိက္ေရာက္လာေသာေန႔တြင္ အျပစ္ရွိသူတုိ႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ကာ စိတ္ပ်က္၍သြားၾကေပမည္။

၀၃၀ း ၁၃။ ၎ျပင္ (ထုိေန႔တြင္) ၎တုိ႔၏ တဲြဖက္ ႏႈိင္းယွဥ္ဘက္တုိ႔အနက္ ၎တုိ႔အား ၾကား၀င္အသနားခံ၍ ေပးမည့္သူမ်ားဟူ၍ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ပင္ မိမိတုိ႔၏ တဲြဖက္ ႏႈိင္းယွဥ္ဘက္မ်ားအား ျငင္းပယ္ၾကေပမည္။

၀၃၀ း ၁၄။ ထုိမွတပါး ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ထရမည့္ ကာလ ဆုိက္ေရာက္လာေသာေန႔တြင္ (ခပ္သိမ္းကုန္ေသာလူတုိ႔သည္) သီးျခား ျဖစ္သြားၾကေပမည္။ အစားစား ျဖစ္သြားၾကေပမည္။ ကြဲျပားသြားၾကေပမည္။

၀၃၀ း ၁၅။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အီမာန္ သက္၀င္ယံုၾကည္၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကုိ က်င့္မူ ေဆာက္တည္ခဲ့ၾကကုန္ေသာသူတုိ႔သည္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံျခင္းကုိ ခံၾကရေပမည္။ ၀မ္းသာၾကရေပမည္။

၀၃၀ း ၁၆။ သုိ႔ရာတြင္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္၍ ငါအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကုိ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စဲြခဲ့ၾကကုန္ေသာ သူတုိ႔မွာမူကား၊ ျပစ္ဒဏ္၌ အဆင္သင့္ ေရာက္ရွိေစျခင္းကုိ ခံၾကရေပအံ့သတည္း။

၀၃၀ း ၁၇။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ ညေနအခ်ိန္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္အခ်ိန္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူေၾကာင္း ႁမြက္ဆုိ ၾကေလကုန္။

၀၃၀ း ၁၈။ စင္စစ္ေသာ္ကား မုိးေကာင္းကင္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌လည္းေကာင္း၊ မြန္းတိမ္းၿပီးေနာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔သည္ ေန႔လယ္အခ်ိန္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကေသာ
အခါ၌လည္းေကာင္း၊ ထုိအရွင္ျမတ္သာလွ်င္ (အခါခပ္သိမ္း) ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာမႈကုိ ခံယူလ်က္ ရွိေတာ္မူ၏။


၀၃၀ း ၁၉။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ သက္ရွိကုိ သက္မဲ့မွ ထုတ္ေတာ္မူ၏။ ထုိနည္းတူစြာ သက္မဲ့ကုိသက္ရွိမွ ထုတ္ေတာ္မူ၏။ ထုိမွတပါး ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ပထ၀ီေျမကုိ ယင္းပထ၀ီေျမေသ (ေသြ႕ေျခာက္) ၿပီးေနာက္ ျပန္ရွင္(စုိျပည္စိမ္းလန္း)ေစေတာ္မူ၏။ စင္စစ္ေသာ္ ကား အသင္တုိ႔သည္လည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ထြက္ေစျခင္းကုိ ခံၾကရကုန္အံ့သတည္း။

၀၃၀ း ၂၀။ စင္စစ္ (ဤသည္) ထုိအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အား ေျမႀကီးျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိ႔ေနာက္ အသင္တုိ႔သည္ ႐ုတ္တရက္ လူသားမ်ားျဖစ္လာၿပီး (ကမ္ၻာေျမ၀ယ္) ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ရွိၾကကုန္၏။

၀၃၀ း ၂၁။ ထုိနည္းတူစြာ (ဤသည္လည္း) ထုိအရွင္ျမတ္ ၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားတြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အသင္တုိ႔၏အမ်ဳိးအစားအနက္မွပင္ ၾကင္ရာၾကင္ဖက္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ထံတြင္ အသင္တုိ႔ အနားယူ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရရွိၾက အံ့ေသာငွာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိမွတပါး ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔စပ္ၾကား၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိလည္းေကာင္း၊ အၾကင္နာတရားကုိလည္းေကာင္း၊ စီမံျပဳလုပ္၍ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့၏။ ဧကန္မလဲြ ဤသည္၌ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ စဥ္းစားၾကကုန္ ေသာ သူတုိ႔အဖုိ႔ အမွန္ပင္ သက္ေသလကၡဏာမ်ားသည္ ရွိေပသတည္း။

၀၃၀ း ၂၂။ ထုိမွတပါး ထုိအရွင္ျမတ္၏သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားအနက္မွပင္ မုိးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔၏ဘာသာစကားႏွင့္ အေသြးအေရာင္တုိ႔ ကဲြျပားျခားနားျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စင္စစ္ ဤသည္ ပညာရွိ သုခမိန္တုိ႔အဖုိ႔ အမွန္ပင္ သက္ေသလကၡဏာမ်ားသည္ ရွိေခ်သည္။

၀၃၀ း ၂၃။ ၎ျပင္ ထုိအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားအနက္မွပင္ ညႏွင့္ေန႔၌ အသင္တုိ႔ အိပ္စက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ထုိအရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးတည္းဟူေသာ စားနပ္ရိကၡာကုိ အသင္တုိ႔ ဆည္းပူးရွာေဖြျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဧကန္မုခ် ဤသည္၌ ၾကားနာသူတုိ႔အဖုိ႔ အမွန္ပင္ သက္ေသလကၡဏာမ်ားသည္ ရွိကုန္သတည္း။

၀၃၀ း ၂၄။ ထုိ႔ျပင္ (ဤသည္လည္း) ထုိအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားအနက္မွပင္ျဖစ္၏။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အား လွ်ပ္စစ္ျပက္ျခင္းကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေစေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ေစေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပသေတာ္မူ၏။ ထုိမွ တပါး ထုိအရွင္ျမတ္သည္ မုိးေကာင္းကင္မွ မုိးေရကုိ ရြာသြန္းေစေတာ္မူ၏။ တဖန္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ထုိမုိးေရျဖင့္ ပထ၀ီေျမကုိ ယင္းပထ၀ီေျမ ေသၿပီးေနာက္ (ေသြ႕ေျခာက္ေစၿပီးေနာက္) ရွင္ျပန္(စိမ္းလန္း စုိျပည္) ေစေတာ္မူ၏။ ဧကန္စင္စစ္ ဤသည္၌ သိနားလည္ၾကေသာသူတုိ႔အဖို႔ အမွန္ပင္ သက္ေသလကၡဏာမ်ား ရွိေပသည္။

၀၃၀ း ၂၅။ ထုိမွတပါး ထုိအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားအနက္မွပင္၊ မုိးေကာင္းကင္ႏွင့္ ပထ၀ီေျမ၏ ရပ္တည္ေနျခင္းသည္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ထုိ႔ေနာက္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အား ပထ၀ီေျမမွ (ထြက္လာၾကအံ့ေသာငွာ) တစ္ႀကိမ္မွ် ဟစ္ေခၚ ေတာ္မူေသာအခါ ႐ုတ္တရက္ အသင္တုိ႔သည္ ထြက္လာၾကကုန္အံ့သတည္း။

၀၃၀ း ၂၆။ ထုိမွတပါး မုိးေကာင္းကင္မ်ား၌ ရွိၾကသူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌ ရွိၾကသူတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ထုိအရွင္ျမတ္ ပုိင္ဆုိင္ေတာ္မူေသာ သူမ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ (၎တုိ႔)အသီးသီး တုိ႔မွာ ထုိအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ လုိက္နာၾက ကုန္၏။

၀၃၀ း ၂၇။ အမွန္ေသာ္ကား ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အဖန္ဆင္းခံတုိ႔အား စတင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထုိ႔ ေနာက္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ယင္းအဖန္ဆင္းခံတုိ႔ကုိ ထပ္မံ၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူမည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဤသည္ ထုိအရွင္ျမတ္အဖုိ႔သာ၍ပင္ လြယ္ကူလွေပသည္။ ထုိမွတပါး မုိးေကာင္းကင္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌လည္းေကာင္း၊ ထုိအရွင္ျမတ္၌သာလွ်င္ ထူးကဲျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ ၀ိေသသ ဂုဏ္ထူးသည္ ရွိေပသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ထုိအရွင္ျမတ္သည္ တန္ခုိး အာႏုေဘာ္ျဖင့္ လႊမ္းမုိးေတာ္မူေသာအရွင္၊ ဆင္ျခင္တံု တရားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပ သတည္း။

၀၃၀ း ၂၈။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွပင္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ ဥပမာပံုေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကုိ ခုိင္းႏႈိင္းေတာ္မူ၏။ အသင္တုိ႔၌ မိမိတုိ႔ ကၽြန္မ်ားအနက္မွ အသင္တုိ႔အား ငါအရွင္ျမတ္ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေသာ (စားနပ္ရိကၡာ) ဥစၥာပစၥည္းမ်ားတြင္ ဖက္စပ္ပါ၀င္သူမ်ား ရွိၾကၿပီး အသင္တုိ႔သည္ ယင္းဥစၥာပစၥည္းတြင္ ညီတူညီမွ်ျဖစ္ၾကသည္ ရွိသေလာ။ (၎ျပင္) အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ၾကဘိသကဲ့သုိ႔ပင္၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စုိးရိမ္ၾကသည္(ဟူ၍ရွိပါသေလာ၊) ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသိၪာဏ္ရွိသူတုိ႔အဖုိ႔ သက္ေသသာဓက အေထာက္အထားမ်ားကုိ ဤနည္းအတုိင္းပင္ ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာ ထုတ္ေဖာ္မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

၀၃၀ း ၂၉။ သုိ႔ပါလ်က္ မတရားျပဳလုပ္ၾကေသာ သူတို႔မွာမူကား၊ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိဘဲလ်က္ မိမိတို႔၏စိတ္အလုိဆႏၵမ်ားကုိသာ လုိက္နာလုိက္စား ခဲ့ၾကကုန္၏။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က လမ္းမွားေစေတာ္မူခဲ့ေသာသူအား တရားလမ္းမွန္ကုိ မည္သူ ၫႊန္ၾကား ျပသႏုိင္မည္နည္း။ ထုိမွတပါး ၎တုိ႔၌ ယုိင္းပင္းကူညီသူမ်ားဟူ၍လည္း ရွိၾကမည္ မဟုတ္ေပတကား။

၀၃၀ း ၃၀။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္(လူသား)သည္ လူသားတုိ႔အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေသာ သဘာ၀ဓမၼႏွင့္အညီ မိမိ၏ မ်က္ႏွာကုိ (မွန္ကန္ေသာ) ဒီန္ သာသနာအေပၚ၌ အာ႐ံုစူးစုိက္လ်က္ ခုိင္ခံ့တည္တံ့စြာထားရွိေလ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ဖန္ဆင္း မႈတြင္မည္သည့္ေျပာင္းလဲြမႈမွ် အလွ်င္းမရွိၿပီ။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ ဒီန္ သာသနာ ျဖစ္၏။ သုိ႔တေစလည္း အမ်ားဆံုးေသာ သူတုိ႔မွာမူကား မသိနားမလည္ၾကေပ။

၀၃၀ း ၃၁။ ထုိအရွင္ျမတ္ဘက္သုိ႔သာလွ်င္ ျပန္လွည့္ၾကသူမ်ားအျဖစ္ (အစၥလာမ္၏ သဘာ၀ဓမၼကုိ နာယူ က်င့္မူၾကကုန္)။ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ ထုိအရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕႐ုိေသခန္႔ညားၾကေလကုန္။ ထုိမွတပါး အသင္တုိ႔သည္ ဆြလာတ္ ၀တ္ျပဳမႈကုိ ေဆာက္တည္ ၾကေလကုန္။ ထုိ႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ မုရွ္ရစ္က္တစ္စံုတစ္ရာကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တဲြဖက္ႏႈိင္းယွဥ္ ကိုးကြယ္သူတုိ႔အနက္မွ မျဖစ္ၾကကုန္လင့္။

၀၃၀ း ၃၂။ အၾကင္ (မုရွ္ရစ္က္) တုိ႔အနက္မွ ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ဒီန္ သာသနာကုိ အစိတ္စိတ္ အပုိင္းပုိင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးလွ်င္ ဂုိဏ္းဂဏအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္သြားခဲ့ၾကကုန္၏။ (၎တုိ႔အနက္) ဂုိဏ္းဂဏ အသီးသီး အသကအသကတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၌ရွိေသာ (၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား) ႏွင့္ပင္ ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္လ်က္ ရွိၾကေပသတည္း။

၀၃၀ း ၃၃။ စင္စစ္ေသာ္ကား လူတုိ႔၌ ေဘးဥပဒ္တစ္စံုတစ္ရာ သက္ေရာက္ေလေသာအခါ ၎တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လွည့္ၾကလ်က္ ထုိအရွင္ျမတ္အား ဟစ္ေခၚ တသၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔ အား မိမိအထံေတာ္မွ အနည္းငယ္ေက်းဇူးေတာ္ ရသာကုိ ျမည္းစမ္းေစေတာ္မူေသာအခါ ၎တုိ႔အနက္ လူတစ္စုသည္ မဆုိင္းမငံ့ ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္းပင္လွ်င္ (အျခားအရာမ်ားကုိ) မိမိတုိ႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တဲြဖက္ႏႈိင္းယွဥ္ ကိုးကြယ္ၾကေလ၏။

၀၃၀ း ၃၄။ ၎တုိ႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္ ၎တုိ႔အား ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ ေက်းဇူးကန္းၾကအံ့ေသာငွာ (တဲြဖက္ကိုးကြယ္မႈကုိ ျပဳၾကကုန္၏)။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ (အခုိက္အတန္႔အားျဖင့္) အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားၾကေလကုန္။ ထုိ႔ေနာက္ မၾကာျမင့္မီပင္ အသင္တုိ႔သည္ သိရွိၾကရေပမည္။

၀၃၀ း ၃၅။ အသို႔ပါနည္း ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အေပၚ ၌ သက္ေသအကိုးအကား အေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာကို ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့၍ ယင္းသက္ေသအေထာက္အထားက ေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ တဲြဖက္ ႏိႈင္းယွဥ္ကိုးကြယ္ၾကေလသေလာ။

၀၃၀ း ၃၆။ ထိုမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ လူသားတို႔အား အနည္းငယ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ အရသာကို ျမည္းစမ္းေစေတာ္မူေသာအခါ ၎တို႔သည္ ယင္းေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၀မ္းေျမာက္ေလ့ ရွိၾကကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ၎တို႔၏လက္မ်ားက ႀကိဳတင္ ပို႔ႏွင့္ခဲ့ၾကေသာ (ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္) မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၌ ေဘးဒုကၡ တစ္စုံတစ္ရာ သက္ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ၎တို႔သည္ ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့၍ သြားၾကေလ၏။

၀၃၀ း ၃၇။ ဧကန္မလဲြ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလို ရွိေတာ္မူေသာသူအား စားနပ္ရိကၡာကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူ၍ (မိမိအလိုရွိေတာ္ မမူေသာသူအား ထိုစားနပ္ရိကၡာကို) က်ပ္တည္းေစေတာ္မူသည္ကို ၎တို႔သည္ မျမင္ခဲ့ၾကေလသေလာ။ ဧကန္မုခ် ဤသည္၌ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယုံၾကည္သူတို႔အဖို႔ (မ်ားစြာေသာ) သက္ေသလကၡဏာမ်ားသည္ ရွိေပသတည္း။

၀၃၀ း ၃၈။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ ေသြးရင္းသားရင္း တို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေပးေဆာင္ေလာ့။ ထို႔ျပင္ သူဆင္းရဲအားလည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္အားလည္းေကာင္း၊ (ေပးကမ္းလွဴဒါန္းေလ)။ ဤသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈကို လိုလား ၾကေသာသူတို႔အဖို႔ အေကာင္းဆုံးပင္ျဖစ္၏။ စင္စစ္ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သူတို႔သည္သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိၾကအ့ံေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၃၀ း ၃၉။ စင္စစ္မွာမူကား အသင္တို႔သည္ လူတို႔၏ ပစၥည္းမ်ားတြင္ (ေရာစပ္၍) တိုးပြားၿပီးလွ်င္ အသင္တို႔ထံ ေရာက္လာရန္ ေပးခဲ့ၾကေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္တြင္ တိုးပြားသည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈကို လိုလား၍ တစုံတရာ အလွဴဒါနကို ေပးကမ္းလွဴဒါန္းၾကပါမူ၊ ယင္းကဲ့သို႔ (ေပးကမ္းလွဴဒါန္းၾက)ေသာ သူတို႔သာလွ်င္ (မိမိတို႔ေပး ကမ္းလွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္မ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌) တိုးပြားေစၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၃၀ း ၄၀။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အသင္တို႔အား ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေသာအရွင္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔အား စားနပ္ရိကၡာ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔အား ေသေစေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔အား ရွင္ေစေတာ္မူမည္။ (အသင္တို႔ ထိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္တဲြဖက္ ကိုးကြယ္လ်က္ ရွိၾကကုန္ေသာ) အသင္တို႔၏ တဲြဖက္မ်ားတြင္ ဤသည္တို႔အနက္ မည္သည့္ တစ္စုံတစ္ရာကိုမဆို ျပဳစြမ္းႏိုင္ေသာသူဟူ၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပင္ ရွိေလသေလာ။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔ တဲြဖက္ႏိႈင္းယွဥ္ ကိုးကြယ္ၾကသည္မ်ားမွ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္လွေတာ္မူေပသည္တကား။


၀၃၀ း ၄၁။ လူတို႔၏လက္မ်ားက ဆည္းပူးခဲ့ၾကေသာ (မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္တို႔)ေၾကာင့္ ကုန္းေျမ၌လည္းေကာင္း၊ သမုဒၵရာပင္လယ္၌လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးမႈ (ေဘးဥပါဒ္မ်ား)သည္ ျဖစ္ေပၚ၍ေနေခ်ၿပီ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔က်င့္မူခဲ့ၾကေသာ ျပစ္မႈအခ်ိဳ႕၏ရသာကို ၎တို႔အား ျမည္းစမ္းေစေတာ္ မူမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ၎တို႔သည္ (မိမိတို႔၏ ျပစ္မႈမ်ားမွ) ျပန္လွည့္ၾကေပမည္။

၀၃၀ း ၄၂။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (၎တို႔ အား) ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတို႔၊) အသင္တို႔ သည္ ကမၻာေျမ၀ယ္ လွည့္လည္ သြားလာၾကၿပီးလွ်င္ ယခင္က ရွိခဲ့ဖူးၾကေသာသူတို႔၏ ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးသည္ မည္သို႔မည္ပုံရွိခဲ့သည္ကို ၾကည့္႐ႈ(ေလ့လာ) ၾကေလကုန္၊ ၎တို႔အနက္ အမ်ားစုမွာမူကား မုရွ္ရစ္က္ အျခားအရာမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တဲြဖက္ႏိႈင္းယွဥ္ ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ားပင္ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္သတည္း။

၀၃၀ း ၄၃။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ မိမိ၏မ်က္ႏွာကို (ဤသို႔) ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဒီန္ သာသနာေပၚ ၿမဲၿမံ တည္တ့ံစြာ ထားရွိေလာ့၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အလွ်င္းရွိမည္ မဟုတ္ေသာေန႔ ဆိုက္ေရာက္မလာမီ ထိုေန႔တြင္ လူတို႔သည္ တကဲြစီရွိ ၾကေပမည။္

၀၃၀ း ၄၄။ မည္သူမဆို ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ့မူ ၎၏ ေသြဖည္မႈသည္ ၎၏အေပၚ၌သာ က်ေရာက္ေပမည္။ ထိုနည္းတူစြာ မည္သူမဆို ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလကိုေဆာက္တည္ခဲ့မူ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အက်ိဳးငွာ စီမံေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။

၀၃၀ း ၄၅။ သို႔မွသာလွ်င္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အီမာန္ သက္၀င္ယုံၾကည္၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကို က်င့္မူတည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကကုန္ေသာသူမ်ားအား မိမိေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ (ေကာင္းျမတ္ေသာ) အစားကို ေပးေတာ္မူအ့ံ။ ဧကန္စင္စစ္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔အား ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပတကား။

၀၃၀ း ၄၆။ စင္စစ္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာမ်ားအနက္မွ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ေရွ႕ေျပးသတင္းေကာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ က႐ုဏာေတာ္၏ရသာကို အသင္တို႔အား ျမည္းစမ္းေစေတာ္မူအ့ံေသာငွာလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ရြက္သေဘၤာမ်ားသည္ (ပင္လယ္သမုဒၵရာ)၌ သြားလာ ႏိုင္ၾကအ့ံေသာငွာလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္တည္း ဟူေသာ စားနပ္ရိကၡာကို ရွာေဖြႏိုင္ၾကအ့ံေသာငွာလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကို သိတတ္ၾကအ့ံေသာငွာလည္းေကာင္း (မိုးမရြာမီ) ေလမ်ားကို ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၃၀ း ၄၇။ ထို႔ျပင္ မခၽြတ္မလဲြ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အလ်င္ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားအား ၎တို႔၏ အမ်ိဳးသားတို႔ထံ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ရာ ထိုရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားသည္ ၎တို႔ထံ ထင္ရွားစြာေသာ သက္ေသ သာဓကမ်ားႏွင့္တကြ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔အား လက္စားေခ်ေတာ္မူခဲ့၏။ စင္စစ္ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ ယုံၾကည္သူတို႔အား ကူညီေစာင္မေတာ္မူ ျခင္းသည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၃၀ း ၄၈။ အလႅာဟ္သည္ အၾကင္အရွင္ျမတ္ပင္၊ ထို အရွင္ျမတ္သည္ ေလမ်ားကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ထိုေလမ်ားသည္ မိုးတိမ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္၍ သြားၾက၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (တခါတရံ) ယင္းမိုးတိမ္မ်ားကို မိမိ အလိုရွိေတာ္မူသည့္အတိုင္း မိုးေကာင္းကင္၌ ျဖန္႔ေတာ္မူ၏။ (တခါတရံ) ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းမိုးတိမ္မ်ားကို အစိတ္စိတ္အပိုင္းပိုင္း ျပဳလုပ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ အသင္သည္ ယင္းမိုးတိမ္ မ်ား၏အၾကားမွ မိုးေရ (က်လာသည္)ကို ေတြ႕ျမင္ေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းမိုးေရကို မိမိကၽြန္မ်ားအနက္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူ၏ထံသို႔ သက္ေရာက္ေစေတာ္မူေသာအခါ ၎တို႔သည္ ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကကုန္၏။

၀၃၀ း ၄၉။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔သည္ ယင္းသို႔ ၀မ္းမေျမာက္မီ ထိုမိုးမရြာမီက အမွန္ပင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့လ်က္ ရွိခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၃၀ း ၅၀။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏က႐ုဏာေတာ္(တည္းဟူေသာ မိုးရြာသြန္းျခင္း)၏ အမွတ္လကၡဏာမ်ားကို ၾကည့္ေလ။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ပထ၀ီေျမကို ယင္းပထ၀ီေျမ (ေသြ႔ေျခာက္) ေသၿပီးေနာက္ မည္သို႔ ရွင္ေစေတာ္မူခဲ့ပါသနည္း။ ဧကန္မလဲြ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ သူေသတို႔အား ရွင္ေစ ေတာ္မူမည့္ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုမွတပါး ထိုအရွင္ ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။

၀၃၀ း ၅၁။ သို႔ရာတြင္ အမွန္ပင္ အကယ္၍ ငါအရွင္ျမတ္သည္ (အျခားေသာ)ေလတမ်ိဳးကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍ ၎တို႔သည္ ထိုလယ္ယာကို ၀ါ၍ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကလွ်င္ ၎တို႔သည္ ထို(သို႔၀ါသြားသည့္) ေနာက္တြင္ အမွန္ပင္ ေက်းဇူးကန္းၾကကုန္အ့ံသတည္း။

၀၃၀ း ၅၂။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) ဧကန္အမွန္ အသင္သည္ သူေသတို႔အား ၾကားေစႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ အသင္သည္ နားပင္းသူတို႔အားလည္း ၎တို႔ ေက်ာခိုင္းလွည့္ ျပန္သြားၾကေသာအခါ ဟစ္ေခၚသံကို ၾကားေစႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။

၀၃၀ း ၅၃။ ထိုမွတပါး အသင္သည္ မ်က္စိကန္းသူတို႔အားလည္း ၎တို႔၏လမ္းလြဲျခင္းမွ (ကယ္တင္ျခင္းငွာ) တရားလမ္းကို ျပသႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အသင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို ယုံၾကည္၍ (အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို) နာခံေသာ သူတို႔အားသာလွ်င္ ၾကားေစႏိုင္ ေပသတည္း။

၀၃၀ း ၅၄။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အၾကင္အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား အားနည္းရာမွ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ (ယင္း)အားနည္းမႈ၏ ေနာက္တြင္ ခြန္အားကို ျပဳလုပ္၍ ေပးေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္တဖန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (ထို)ခြန္အား၏ ေနာက္တြင္ အားနည္းမႈကို လည္းေကာင္း၊ အသက္အရြယ္ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာ အရာကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ အမွန္ေသာ္ကား ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (အရာခပ္သိမ္းတို႔ ကို) အလြန္တရာ သိေတာ္မူေသာ (အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို) စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၃၀ း ၅၅။ ၎ျပင္ ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔၏ အခ်ိန္အခါ ဆိုက္ေရာက္လာေသာေန႔တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကကုန္ေသာ သူတို႔သည္ မိမိတို႔မွာ တနာရီထက္ ပို၍ ေနခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ဟု (က်ိန္တြယ္၍ ေျပာဆို) ၾကေပမည္။ ၎တို႔သည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ (ေလာကီ ဘ၀၌) လွည့္စားလ်က္ ရွိခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၃၀ း ၅၆။ သို႔ရာတြင္ အသိပညာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီမာန္ ယုံၾကည္မႈကိုလည္းေကာင္း ခ်ီးျမႇင့္ေပး သနားေတာ္မူျခင္း ခံခဲ့ၾကရေသာ သူတို႔မွာမူကား မခၽြတ္ဧကန္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ မွတ္တမ္းေတာ္တြင္ ပါရွိသည္ႏွင့္အညီ ရွင္ျပန္ထမည့္ ေန႔(အထိ) ေနခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ဤသည္ပင္လွ်င္ ရွင္ျပန္ထသည့္ေန႔ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အသင္တို႔သည္ မယုံၾကည္ခဲ့ၾကေပ ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္အ့ံ၊

၀၃၀ း ၅၇။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ထိုေန႔တြင္ မတရား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ သူတို႔အား ၎တို႔၏ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ အက်ိဳးေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုမွတပါး ၎တို႔သည္ အမွားကိုျပဳျပင္ရန္လည္း ေတာင္းဆိုျခင္းကို ခံၾကရမည္ မဟုတ္ေပတကား။

၀၃၀ း ၅၈။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဧကန္မလဲြ ငါအရွင္ျမတ္သည္ လူတို႔အက်ိဳးငွာ ဤကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ ဥပမာပုံေဆာင္ခ်က္အမ်ိဳးစုံတို႔ကို ခိုင္းႏိႈင္းထားေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္သည္ ၎တို႔ထံ သက္ေသလကၡဏာ တစုံတရာကို ေဆာင္ယူလာပါ လွ်င္ ဧကန္အမွန္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကေသာသူတို႔က အသင္တို႔သည္ လူလိမ္မ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ၾကသည္ ဟု ေျပာဆိုၾကေပမည္။

၀၃၀ း ၅၉။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မယုံၾကည္ေသာသူ တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးမ်ားအေပၚ၌ ဤအတိုင္းပင္ တံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ေတာ္မူသည္။

၀၃၀ း ၆၀။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ခႏ္ၲီတရားထားရွိပါေလ။ ဧကန္မလဲြ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကတိေတာ္သည္ မွန္ကန္ေသာ ကတိေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ မယုံၾကည္ေသာသူတို႔သည္ အသင့္အား သည္းမခံႏိုင္ေအာင္ မျပဳၾကေစရ။

No comments: