Saturday, January 30, 2010

Surah 031 Luqman : Luqman

၀၃၁ း စူရာ လြက္မားန္ း လြက္မားန္ က႑ ( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၂၀၊ ၈၈ အာယသ္ေတာ္)

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၃၁ း း ၁။ အလစ္ဖ္၊ လာမ္၊ မီမ္။

၀၃၁ း း ၂။ ဤသည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ က်မ္းဂန္၏(အၾကင္) အာယတ္ေတာ္မ်ားပင္။

၀၃၁ း း ၃။ (ယင္း အာယတ္ေတာ္မ်ားသည္ အၾကင္) သူမြန္သူျမတ္တို႔အဖို႔ တရားလမ္းၫႊန္သည္လည္း ေကာင္း၊ က႐ုဏာေတာ္သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ၾကေပသည္။

၀၃၁ း း ၄။ (ထိုသူမြန္သူျမတ္တို႔သည္) ဆြလာတ္ ၀တ္ျပဳမႈကို ေဆာက္တည္ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ဇကာတ္ ေပးေဆာင္ၾကကုန္၏။ ထုိမွတစ္ပါး ၎တို႔သည္ တမလြန္ဘ၀ကို ယုံၾကည္ၾကကုန္၏။

၀၃၁ း း ၅။ ထိုသူတို႔ကား မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ တရားလမ္းမွန္ေပၚ၌ (ရပ္တည္လ်က္) ရွိၾကေပသည္။ ထိုသူတို႔သည္သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၃၁ း း ၆။ စင္စစ္ေသာ္ကား လူတို႔အနက္ အသိပညာသက္ေသအေထာက္အထားမရွိဘ ဲ(သူတစ္ပါးတို႔အား) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္မွ ခြၽတ္ေခ်ာ္တိမ္းပါး ေစအ့ံေသာငွာလည္းေကာင္း၊ ယင္းလမ္းေတာ္ကို ျပက္ရယ္ေျပာင္ေလွာင္ဖြယ္ရာ ျပဳလုပ္အ့ံေသာငွာလည္းေကာင္း၊ အခ်ည္းႏွီး အက်ဳိးမဲ့ေသာစကားကို ၀ယ္ယူေသာသူလည္းရွိ၏။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာသူတို႔၌ဂုဏ္အသေရ ပ်က္ေစေသာျပစ္ဒဏ္ရွိေခ်မည္။

၀၃၁ း း ၇။ ၎ျပင္ ထိုသူ၏ေရွ႕၌ ငါအရွင္ျမတ္၏ အာယတ္ ေတာ္မ်ား ဖတ္ၾကားေသာအခါ ထိုသူသည္ ယင္း(အာယတ္ေတာ္)မ်ားကို မၾကားဘိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ထိုသူ၏နားႏွစ္ဖက္သည္ ပင္းေနဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း မ်က္ႏွာလႊဲ၍ သြားေလ၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ(အို-နဗီတမန္ေတာ၊္)အသင္သည္၎အား ျပင္းျပနာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းကို ေျပာၾကားပါေလ။

၀၃၁ း း ၈။ ဧကန္မလြဲ အီမာန္ သက္၀င္ယုံၾကည္၍ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလမ်ားကို က်င့္မူေဆာက္ တည္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔အဖို႔ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာဥယ်ာဥ္မ်ား ရွိၾကေပသည္။

၀၃၁ း း ၉။ (၎တို႔သည္) ယင္းဥယ်ာဥ္မ်ား၌ အၿမဲထာ၀စဥ္ ေနထိုင္စံျမန္းၾကေပမည္။ (ဤသည္) အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္က မွန္ကန္စြာ ကတိထားရွိေတာ္မူျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုအရွင္ျမတ္သည္ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ျဖင့္လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာ၊ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၃၁ း း ၁၀။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္မ်ားကို(အသင္တို႔ မျမင္ႏိုင္ၾကေသာတိုင္မ်ားႏွင့္) ဖန္ဆင္း ေတာ္မူခဲ့၏။ (တစ္နည္း) အသင္တို႔ ျမင္ေနၾကသည့္ အတိုင္း တိုင္မ်ားမပါဘဲ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပထ၀ီေျမ၌ ယင္းပထ၀ီေျမသည္ အသင္တို႔ႏွင့္တကြ ယိမ္းယုိင္မသြားေစရန္ ေလးလံေသာေတာင္မ်ားကို (ေက်ာက္ဆူးမ်ားသဖြယ္) ခ်ထားေတာ္မူ၏။ ထို႔ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းပထ၀ီေျမ၀ယ္ သတၱ၀ါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ျပန္႔ပြားေစေတာ္မူ၏။ထိုမွတစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္မွ (မိုး)ေရကိုခ်ေပးသနားေတာ္မူၿပီးေနာက္ ယင္းပထ၀ီေျမ၌ ေကာင္းျမတ္ေသာ(သစ္ပင္၊ ၀ါးပင္)အမ်ိဳးမ်ိဳး အစားစားတို႔ကို ေပါက္ေရာက္ေစေတာ္မူေပသည္။

၀၃၁ း း ၁၁။ ဤသည္(တို႔)ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ အဖန္ဆင္းခံမ်ား/ဖန္ဆင္းမႈမ်ားပင္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ထိုအရွင္ျမတ္အျပင္ ရွိၾကေသာသူတို႔က မည္သည့္အရာမ်ားဖန္ ဆင္းခဲ့ၾကသည္ကို ငါ့အားျပသကုန္ေလာ့။ ထိုသို႔အလွ်င္းမဟုတ္၊ စင္စစ္မွာမူကား မတရားေသာသူတို႔သည္ ထင္ရွားစြာေသာလမ္းမွား၌ပင္ ရွိၾကကုန္သတည္း။

၀၃၁ း း ၁၂။ ထို႔ျပင္ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ‘လြတ္က္မာန္’အား ဥာဏ္ပညာကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့၏။ (၎ျပင္) အသင္သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား ေက်းဇူးတင္ပါေလ။ စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သူမဆို ေက်းဇူးတင္ရွိပါမူ ထိုသူသည္ မိမိအက်ိဳးငွာသာလွ်င္ ေက်းဇူးတင္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္မည္သူမဆို ေက်းဇူးကန္းခဲ့မူ မလြဲဧကန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ လိုလားေတာင့္တျခင္း ကင္းမဲ့ေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာခ်ီးမြမ္းျခင္း ခံထိုက္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟူ၍(အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့ေပသတည္း)။

၀၃၁ း း ၁၃။ ၎ျပင္ တစ္ရံေရာအခါ၀ယ္ လြတ္က္မာန္သည္ မိမိသားကို ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးရာ၌(ဤ)သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ အို-ခ်စ္သား၊ အသင္သည္ (မည္သည့္တစ္စုံတစ္ရာကိုမွ်ပင္) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တဲြဖက္ႏိႈင္းယွဥ္ ကိုးကြယ္မႈကို မျပဳေလႏွင့္။ (အေၾကာင္းမူကား)မခြၽတ္ဧကန္တဲြဖက္ႏိႈင္းယွဥ္ (ကိုးကြယ္) မႈသည္ အမွန္ပင္ ႀကီးေလးလွစြေသာမတရား မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

၀၃၁ း း ၁၄။ ထိုမွတစ္ပါး ငါ(အလႅာဟ္္)အရွင္ျမတ္သည္မႏုႆ လူသားအား ၎၏မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ (ဤသို႔)ေလးနက္စြာ အမိန္႔ေပးေတာ္မူခဲ့၏။ ၎၏မိခင္မွာ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔မႈအေပၚ၌ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔မႈကို ခံစားလ်က္ ၎အား (မိမိ၀မ္းတြင္း၌) လြယ္ပိုက္ခဲ့ေလ၏။ ထိုမွတစ္ပါးႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ေသာအခါ၌သာလွ်င္ ၎အား ႏို႔ျဖတ္ေလ၏။(သို႔ျဖစ္ေပရာ) အသင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္အားလည္းေကာင္း၊အသင္၏မိဘႏွစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ေက်းဇူးတင္ေလာ့၊(အသင္လူသား၏) ျပန္လည္ရာဌာနသည္ ငါ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

၀၃၁ း း ၁၅။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍သာ ထိုမိဘႏွစ္ပါးတို႔သည္ အသင္၌ သက္ေသအေထာက္အထား အသိပညာတစ္စုံတစ္ရာမရွိေသာ အရာတစ္ခုခုကို ငါအရွင္ျမတ္ႏွင့္တဲြဖက္ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ အသင့္အား အႏိုင္အထက္ျပဳခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္ အသင္သည္ ထိုမိဘႏွစ္ပါး၏အမိန္႔ကုိပင္ မလိုက္နာေလႏွင့္။ သို႔ရာတြင္ အသင္သည္ ဤေလာကီဘ၀၌မူ ထိုမိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံေလာ့။ ထိုမွတစ္ပါးအသင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ စိတ္ေစတနာ ျဖဴစင္စြာျပန္လွည့္ေသာသူ၏လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာေလာ့။ အသင္တို႔ (အားလုံး)မွာ ငါအရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔သာလွ်င္ ျပန္လွည့္၍ လာၾကရေပမည္။ ထိုအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ က်င့္မူျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္တို႔ကို အသင္တို႔အား သိေစေတာ္မူအ့ံသတည္း။

၀၃၁ း ၁၆။ အို-ခ်စ္သား၊ မုခ်ဧကန္ အျပဳအမူတစ္စုံတစ္ရာသည္ မုန္ညင္းေစ့ခန္႔မွ်ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခုခု၌ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ပထ၀ီေျမအတြင္း၌ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ယင္းအျပဳအမူကို (ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၀ယ္) အသင့္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာအရာတို႔ကို အလြန္တရာ သိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ ၾကားသိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၃၁ း ၁၇။ အို-ခ်စ္သား၊ အသင္သည္ ‘ဆြလာတ္’ ၀တ္ျပဳမႈကို ေဆာက္တည္ပါေလ။ ၎ျပင္ အသင္သည္ (သူတပါးတို႔အားလည္း) ေကာင္းမႈ(ျပဳလုပ္ၾကရန္)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမိန္႔ေပးပါေလ။ ထို႔ျပင္ အသင္သည္ မေကာင္းမႈမွ(ၾကဥ္ေရွာင္ၾကရန္)တားျမစ္ပါေလ။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္သည္ မိမိ၌ သက္ေရာက္အ့ံေသာ ေဘးဒုကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကံ့ခိုင္စြာရွိပါေလ။ ဧကန္မလဲြ ဤ(ႀကံ႕ခိုင္စြာရွိျခင္း)သည္ ဇဲြသတိၱႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအမႈကိစၥတို႔အနက္မွပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။

၀၃၁ း ၁၈။ ၎ျပင္ (အို-ခ်စ္သား) အသင္သည္ လူတို႔ေရွ႕၀ယ္ မိမိမ်က္ႏွာကို စူ၍မထားေလႏွင့္။ (လူတို႔ဘက္မွ မိမိမ်က္ႏွာကို မလႊဲပါေလႏွင့္၊) ထို႔ျပင္ အသင္သည္ ပထ၀ီေျမ၀ယ္ေမာ္ၾကြားလ်က္လမ္းမေလွ်ာက္ေလႏွင့္။ ဧကန္အမွန္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္စိတ္ ေနျမင့္သူ၊ အထင္ႀကီးသူ၊ ၀ါၾကြားသူ၊ ဂုဏ္ေမာက္သူ တို႔ကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေပ။

၀၃၁ း ၁၉။ ထို႔ျပင္ အသင္သည္ မိမိလမ္းေလွ်ာက္မႈ၌အလယ္အလတ္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းပါေလ။ထိုမွတစ္ပါး အသင္သည္ မိမိအသံကို ႏွိမ့္ခ်ပါေလ။ မလြဲဧကန္စက္ဆုပ္ဖြယ္အျဖစ္ဆုံး အသံကား ျမည္း သတၱ၀ါတို႔၏အသံပင္ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၃၁ း ၂၀။ အသင္တို႔သည္ မျမင္ခဲ့ၾကေလသေလာ၊ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အက်ိဳးငွာ မိုးေကာင္းကင္၌ရွိသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌ရွိသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊အသုံးခ်ႏိုင္ေစေတာ္မူ၏။ ထိုမွတစ္ပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ထင္ရွားေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မထင္ရွားေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔အေပၚ၀ယ္ အျပည့္အစုံ ခ်ေပးသနားေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္ လူတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာမူကား မည္သည့္ပညာ သက္ေသအေထာက္အထားမွ်လည္း ေကာင္း၊ မည္သည့္တရားလမ္းၫႊန္မႈမွ်လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ ထြန္းလင္းေသာက်မ္းဂန္မွ်လည္းေကာင္း၊ မရွိပါဘဲလွ်က္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းအခုံ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကကုန္၏။

၀၃၁ း ၂၁။ ထိုမွတစ္ပါး ၎တို႔အား၊ အသင္တို႔သည္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ ခ်ေပးသနားေတာ္မူသည္ကို လိုက္နာၾကေလကုန္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ရွိေသာ္၊ ၎တို႔က ထိုသို႔အလွ်င္းမဟုတ္၊ စင္စစ္မွာမူကား ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔အဖ၊ ဘိုး၊ ေဘးတို႔လိုက္နာခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိၾကရေသာလမ္းစဥ္ကိုသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔လိုက္နာၾကမည္ဟု ေျပာဆိုေျဖၾကားခဲ့ၾကကုန္၏။ ထိုအဖ၊ဘိုး၊ ေဘး တို႔အား ‘႐ႈိင္တြာန္’ မိစၦာေကာင္သည္ ငရဲဘုံ၏ျပစ္ဒဏ္ကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိျငားအ့ံလည္း (၎တို႔သည္ ထိုအဖ၊ဘို၊ ေဘးတို႔၏လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာၾကဦးမည္ေလာ။)

၀၃၁ း ၂၂။ စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သူမဆို မိမိကိုယ္ကိုအလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔ လုံး၀အပ္ႏွင္းလႊဲအပ္ သည့္ျပင္၊ ထိုသူသည္ ေကာင္းမႈျပဳသူလည္းျဖစ္ပါမူ၊ မလြဲဧကန္ ထိုသူသည္ လြန္စြာခိုင္ၿမဲေသာ ႀကိဳးကြင္းကိုဆဲြကိုင္၍ ထားရွိၿပီျဖစ္၏။စင္စစ္ အမႈကိစၥအလုံးစုံတို႔၏ အဆုံးသတ္ျခင္းမွာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌ျဖစ္၏။

၀၃၁ း ၂၃။ သို႔ရာတြင္ မည္သူမဆို ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ့ပါမူ၊ထိုသူ၏ ေသြဖည္မႈသည္ အသင့္အား ပူေဆြးေစျခင္း မျဖစ္ေစရ။ ၎တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ သာလွ်င္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကရေပမည္။ ထိုအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား၎တို႔က်င့္မူျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္မ်ားကို သိေစေတာ္မူမည္။ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ စိတ္ႏွလုံးမ်ားအတြင္း၌ရွိသည္တို႔ကို အၾကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၃၁ း ၂၄။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေန႔ရက္အနည္းငယ္မွ်ပင္၊၎တို႔အား အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးေတာ္မူသည္။ ထို႔ေနာက္ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ျပင္းထန္လွစြာေသာ ျပစ္ဒဏ္သို႔ အတင္းအၾကပ္ေမာင္းႏွင္ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူအ့ံသတည္း။

၀၃၁ း ၂၅။ စင္စစ္ေသာ္ကား အကယ္၍ အသင္သည္ ထိုသူတို႔အား မိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ပထ၀ီေျမကို မည္သူဖန္ဆင္းခဲ့သနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ပါလွ်င္ မုခ်ဧကန္ ၎တို႔က အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ပင္ (ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္)ဟု ေျပာဆိုၾကမည္သာ။(အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ေျပာၾကားပါေလ။ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ အေပါင္းတို႔ကို အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ခံယူထိုက္ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာ တြင္ ၎တို႔အနက္ အမ်ားစုမွာမူကား မသိၾကေပ။

၀၃၁ း ၂၆။ မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ ရွိသမွ်တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌ ရွိသမွ်တို႔သည္လည္းေကာင္း အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူေသာ အရာခ်ည္းသာျဖစ္ကုန္၏။စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ သည္သာလွ်င္ လိုလားေတာင့္တျခင္းကင္းမဲ့ေတာ္မူေသာ၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံရေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၃၁ း ၂၇။ စင္စစ္ေသာ္ကား၊ အကယ္၍ အမွန္ဧကန္ပထ၀ီေျမ၌ ရွိကုန္ေသာ သစ္ပင္အသီးသီးတို႔သည္ ကေလာင္မ်ားျဖစ္၍ သမုဒၵရာပင္လယ္သည္ (မင္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းပင္လယ္ကုန္ခန္းၿပီးေနာက္) သမုဒၵရာ ပင္လယ္ခုနစ္ခုသည္ ယင္း(ခန္းေျခာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ) ပင္လယ္ကို ထပ္မံ၍ျဖည့္အ့ံျငားလည္း အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကား ကုန္ဆုံးမည္မဟုတ္ေပ။ မခြၽတ္မလဲြ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ၊ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၃၁ း ၂၈။ အသင္တို႔အား ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္းႏွင့္ အသင္တို႔အား (ေသၿပီးေနာက္တဖန္) ရွင္ျပန္ထေစေတာ္မူ ျခင္းသည္လူတစ္ေယာက္(ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လူတစ္ေယာက္အား ရွင္ျပန္ထေစေတာ္မူျခင္း) ကဲ့သို႔သာျဖစ္သည္။အကယ္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာၾကားေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ ျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၃၁ း ၂၉။ အသင္သည္ မသိမျမင္ခဲ့ေလသေလာ၊ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ည(၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား)ကို ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ေန႔(၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား)ကို ညတြင္လည္းေကာင္း ၀င္ေစေတာ္မူ၏။ ထို႔ျပင္၊ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ‘ေန’ကိုလည္းေကာင္း၊ ‘လ’ ကို လည္းေကာင္း ႏိုင္နင္းေစေတာ္မူ၏။ယင္း (‘ေန’ႏွင့္’လ’) အသီးသီးတို႔သည္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းအပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတိုင္ေအာင္ သြားလာလႈပ္ရွားလ်က္ပင္ရွိေပမည္။ ထိုမွတစ္ပါး အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ျပဳလုပ္ၾကသည္တို႔ကို အၾကြင္းမဲ့ ၾကားသိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၃၁ း ၃၀။ ဤသည္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အမွန္အကန္(ထာ၀ရတည္ရွိေနေတာ္မူမည္) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး၊ထိုသူတို႔ဟစ္ေခၚတမ္းတၾကကုန္ေသာ အရာမ်ားသည္ အမွားပင္(ျဖစ္၍ပ်က္စီးသြားၾကမည္)သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ လြန္စြာျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ၊ လြန္စြာ ႀကီးကဲေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၃၁ း ၃၁။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ သမုဒၵရာပင္လယ္၌ ရြက္သေဘၤာမ်ား သြားလာလႈပ္ရွားလ်က္ရွိၾကျခင္းမွာ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား မိမိ၏အခ်ိဳ႕သက္ေသသာဓကမ်ားကို ျပသေတာ္မူရန္ျဖစ္ေၾကာင္းအသင္သည္ မျမင္ခဲ့ေလသေလာ။ ဧကန္မလြဲ ဤသည္တြင္ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ သည္းခံျခင္းတရား ထားရွိသူတိုင္း၏အဖို႔အမွန္ပင္ သက္ေသသာဓကမ်ား ရွိၾကေပသည္။

၀၃၁ း ၃၂။ စင္စစ္ ၎တို႔အား လိႈင္းတံပိုးသည္ အမိုးမ်ားပမာ ဖုံးလႊမ္းခဲ့ေသာအခါ၊ ၎တို႔သည္ ကိုးကြယ္မႈကို အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား ထိုအရွင္ျမတ္အဖို႔သာ ေစတနာ သဒၶါတရားျဖဴစင္စြာထားကာ ဟစ္ေခၚတသၾကကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အားကယ္တင္၍ ကုန္းေျမသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူေသာအခါ ၎တို႔အနက္အခ်ိဳ႔သည္ မဇိၩမပဋိပဒါစနစ္ကိုလိုက္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာ မ်ားကိုေက်းဇူးကန္းေသာ ကတိသစၥာ ေဖာက္ဖ်က္သူတိုင္းသာလွ်င္ ျငင္းပယ္ေလ့ရွိၾကေပသတည္း။

၀၃၁ း ၃၃။ အို-လူသားအေပါင္းတို႔ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ မည္သည့္ ဖခင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ မိမိသားအဖို႔ အသုံးမ၀င္သည့္အျပင္၊မည္သည့္ သားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်သည္လည္း မိမိဖခင္အဖို႔လုံး၀အသုံး၀င္မည္ မဟုတ္ေသာေန႔ကို စိုးရိမ္ၾကေလကုန္။ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ကတိသည္ မွန္ကန္ေသာကတိပင္ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ေလာကီဘ၀၌ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ အသင္တို႔အား လွည့္ျဖားျခင္းမျပဳေစရ။ ထိုနည္းတူစြာ၊ထိုလွည့္စားသူ (႐ႈိင္တြာန္)သည္လည္း အသင္တို႔အား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွည့္ျဖားျခင္း မျပဳေစရ၊၊

၀၃၁ း ၃၄။ ဧကန္မလြဲ ရွင္ျပန္ထမည့္အခ်ိန္ကို သိျမင္ျခင္းသည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၌သာရွိေပသည္။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ မိုးေရကို ခ်ေပးေတာ္မူ၏။ ထိုမွတစ္ပါး(မိခင္မ်ား၏) သားအိမ္မ်ား၌ မည္သည့္အ ရာ ရွိသည္ကိုလည္းထိုအရွင္ျမတ္သာလွ်င္ သိေတာ္မူ၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သူတစ္ဦးတေယာက္မွ်ပင္ ၎မွာ နက္ျဖန္မည္သည့္အမႈကိစၥျပဳလုပ္မည္ကို မသိႏိုင္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ ၎မွာ မည္သည့္ေျမ (အရပ္ေဒသ)၌ ေသဆုံးမည္ကို မသိႏိုင္ေပ။

No comments: