Sunday, February 7, 2010

Surah 027 An Namal : The Ant

၀၂၇ း စူရာ နမလ္ း ပရြက္စိတ္ေကာင္ က႑( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၁၉၊ ၉၃ အာယသ္ေတာ္)

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၂၇ း ၁။ “သြာ၊ စီန္” ဤသည္တို႔ကား ထင္ရွားေသာ က်မ္းဂန္ကုရ္အာန္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားပင္။

၀၂၇ း ၂။ “မုအ္မင္န္” သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔အဖို႔ တရား လမ္းညႊန္ရာႏွင့္ သတင္းေကာင္းျဖစ္၏။

၀၂၇ း ၃။ အၾကင္ “မုအ္မင္န္” သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔ သည္ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈကို ေဆာက္တည္ၾကသည့္ျပင္ ဇကာတ္လည္း ေပးေဆာင္ၾကကုန္၏။ “အာခိရတ္” တမလြန္ဘ၀ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကကုန္၏။

၀၂၇ း ၄။ ဧကန္မလြဲ အာခိရတ္ တမလြန္ဘ၀ကို မယံုၾကည္ေသာသူတို႔၏အျမင္တြင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔၏ ျပဳမူခ်က္မ်ားကို လွပတင့္တယ္ ေစေတာ္မူခဲ့၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ၎တို႔မွာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနၾကကုန္၏။

၀၂၇ း ၅။ ၎တို႔သည္ပင္လွ်င္ အၾကင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔အဖို႔ (ဤေလာက၌လည္း) အလြန္ ဆိုးရြားေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ရွိေပ၏။ “အာခိရတ္” ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္လည္း ၎တို႔သည္ အလြန္ ဆံုး႐ႈံးသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပမည္။

၀၂၇ း ၆။ ၎ျပင္ ဧကန္စင္စစ္ အသင္သည္ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို အလြန္တရာ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ အသိပညာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ရရွိေနေပသတည္း။

၀၂၇ း ၇။ (ျပန္လည္သတိရရွိပါေလ)။ တစ္ရံေရာအခါ ၀ယ္ မူစာသည္ မိမိအိမ္သူအိမ္သားမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္ မီးတစ္ခုကို ျမင္ေတြ႕ ေလၿပီ။ ယခုပင္ ငါသည္ အသင္တို႔ထံ ထိုမီးရွိရာမွ သတင္းတစ္စံုတစ္ရာကို ယူခဲ့မည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ငါသည္ အသင္တို႔ထံ မီးလႈံႏိုင္ၾကအ့ံေသာငွာ မီးေတာက္တစ္ခုကို (ထင္း သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္စံု တစ္ရာျဖင့္)ညိႇ၍ အသင္တို႔ထံ ေဆာင္ၾကဥ္း ခဲ့ေပမည္၊

၀၂၇ း ၈။ ထို႔ေနာက္ ထိုမူစာသည္ ၎မီးရွိရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလေသာ္၊ (အို-မူစာ)၊ မီး၌ ရွိသူတို႔သည္ လည္းေကာင္း။ ထိုမီး၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ ရွိသူတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ဗရ္ကသ္ က်က္သေရ မဂၤလာကို ရရွိၾကေစေသာ္။ စင္စစ္ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူပါေပသည္တကား ဟူ၍ အသံေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရေလသည္။

၀၂၇ း ၉။ အို-မူစာ၊ ငါသည္ အလြန္တရာ လႊမ္းမိုးေတာ္ မူေသာ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ အလြန္တရာ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ငါအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၂၇ း ၁၀။ ၎ျပင္ အသင္သည္ မိမိေတာင္ေ၀ွးကို (ေျမႀကီးေပၚသို႔)ပစ္ခ်ပါေလ။ ထို႔ေနာက္ ထိုမူစာသည္ (ယင္းေတာင္ေ၀ွးကို အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ပစ္ခ်ခဲ့ရာ) ထိုေတာင္ေ၀ွးမွာ ေႁမြကဲ့သို႔ တြန္႔လိမ္လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ ေနာက္သို႔ ျပန္၍ မၾကည့္ဘဲ ေက်ာခိုင္း၍ လွည့္ထြက္သြားခဲ့ေလ၏။ (ထိုအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့၏၊) အို-မူစာ၊ အသင္သည္ မေၾကာက္ပါေလႏွင့္။ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္တြင္ ရစူလ္ တမန္ေတာ္တို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ေလ့မရွိၾကေခ်။

၀၂၇ း ၁၁။ သို႔ရာတြင္ မည္သူမဆို မတရားက်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္ တစ္ဖန္ ထိုသူသည္ မေကာင္းမႈ၏ေနာက္တြင္ ေကာင္းမႈကို ေျပာင္းလဲ၍ ျပဳခဲ့လွ်င္ မလြဲဧကန္ ငါ အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေသာ အလြန္တရာ သနားက႐ုဏာျပဳေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ ပင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၂၇ း ၁၂။ ၎ျပင္ အသင္သည္ မိမိလက္ကို မိမိ လက္ကတီးၾကားတြင္ သြင္းပါေလ။ (ထိုအခါ) ထိုလက္မွာ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ပကတိ ထြန္းေတာက္လ်က္ ထြက္ေပၚ၍ လာေပမည္။ (ဤသည္) ဖစ္ရ္ ေအာင္န္ႏွင့္တကြ ၎၏အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္အံ့ေသာငွာ တန္ခိုးေတာ္ ကိုးပါးတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္၏။ ဧကန္စင္စစ္ ၎တို႔မွာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ၾကေသာအမ်ိဳးသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။

၀၂၇ း ၁၃။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ထံ ငါအရွင္ျမတ္၏ ရွင္းလင္းေသာ တန္ခိုးေတာ္မ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့ေလ ေသာ္၊ ၎တို႔က ဤသည္ ထင္ရွားေသာ ပၪၥလက္ အတတ္ပညာပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၇ း ၁၄။ ထိုမွတပါး ၎တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားသည္ ထိုတန္ခိုးေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔မွာမူကား မတရားေသာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေမာက္မာေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတန္ခိုးေတာ္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာသူတို႔၏ ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးဆက္သည္ မည္သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္ကို အသင္႐ႈပါေလ။

၀၂၇ း ၁၅။ ထိုမွတပါး မလြဲဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ “ဒါ၀ူဒ္” အား လည္းေကာင္း၊ “စုလိုင္မာန္” အားလည္း ေကာင္း၊ (အထူး) အသိပညတစ္ရပ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့၏။ ထို႔ျပင္ ထိုဒါ၀ူဒ္ႏွင့္ စုလိုင္မာန္ႏွစ္ဦးတို႔က “ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား မိမိ၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ မုအ္မင္န္သက္၀င္ ယံုၾကည္ၾကကုန္ေသာ “ကၽြန္တို႔ထက္ ထြတ္ျမတ္ေစေတာ္မူခဲ့ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ အေပါင္းတို႔ကို ခံယူထိုက္ေတာ္မူသည္”ဟု ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၇ း ၁၆။ ၎ျပင္ စုလိုင္မာန္သည္ ဒါ၀ူဒ္၏ အ႐ိုက္ အရာကို ဆက္ခံခဲ့၏။ ၎ျပင္ ထိုစုလိုင္မာန္သည္ (ဤသို႔)ေျပာၾကားခဲ့၏။ အို- လူအေပါင္းတို႔၊ ငါတို႔သည္ ငွက္သတၱ၀ါတို႔၏ ဘာသာစကားကို သင္ၾကားေပးျခင္း ခံခဲ့ၾကရေလသည္။ ထိုမွတပါး ငါတို႔သည္ (စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ေသာ) အရာ ခပ္သိမ္းတို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူျခင္း ခံခဲ့ၾကရေပသည္။ ဧကန္စင္စစ္ ဤသည္ ထင္ရွားလွစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။

၀၂၇ း ၁၇။ ထိုမွတပါး စုလိုင္မာန္၏အဖို႔ ထိုစုလိုင္မာန္၏ ဗိုလ္ေျခမ်ားကို ဂ်င္(န္) သတၱ၀ါတို႔အနက္မွလည္းေကာင္း၊ လူတို႔အနက္မွလည္းေကာင္း၊ ငွက္သတၱ၀ါတို႔အနက္မွလည္းေကာင္း၊ စု႐ံုးေစျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရကုန္၏။ တဖန္ ထိုဗိုလ္ေျခတို႔မွာ (စနစ္တက် စီတန္း ခ်ီတက္ ႏိုင္ၾကအံ့ေသာငွာ) တားျမစ္ျခင္းကိုပင္ ခံၾကရကုန္၏။

၀၂၇ း ၁၈။ ေနာက္ဆံုးတြင္ တစ္ရံေရာအခါ ထိုဗိုလ္ေျခတို႔သည္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားရွိၾကေသာေခ်ာင္းလွ်ိဳ႐ိုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလေသာ္ ပုရြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္က အို-ပရြက္ဆိတ္ အေပါင္းတို႔၊ စုလိုင္မာန္ႏွင့္တကြ ထိုစုလိုင္မာန္၏ဗိုလ္ေျခတို႔သည္ အသင္တို႔အား မသိမျမင္ၾကဘဲ (မေတာ္တဆ) ဖိႀကိတ္တက္နင္း ေခ်မႈန္း မပစ္မိၾကရန္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏တြင္းမ်ားထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ေလကုန္ဟု (ဟစ္ေအာ္) ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။

၀၂၇ း ၁၉။ ထိုအခါ စုလိုင္မာန္သည္ ထိုပရြက္ဆိတ္၏ စကားေၾကာင့္ ၿပံဳးရယ္ခဲ့ေလ၏။ ထို႔ျပင္ (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္တြင္ ဤသို႔)ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခဲ့ေလ၏။ အို-ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏မိဘႏွစ္ပါး တို႔အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ မိမိျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာေက်းဇူး ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား အၿမဲေက်းဇူးသိတတ္ေစေတာ္မူပါ။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား အရွင္ျမတ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကိုလည္း အၿမဲက်င့္မူေဆာက္တည္ ႏိုင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါ။ ထိုမွတပါး အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား မိမိ၏က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ မိမိ၏သူေတာ္ေကာင္းကၽြန္တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ ေစေတာ္မူပါ။

၀၂၇ း ၂၀။ ၎ျပင္ ထိုစုလိုင္မာန္သည္ ငွက္တိရစၦာန္တို႔ကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဤသို႔)ေျပာၾကားခဲ့၏။ ငါသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဘီးေတာင္ပိုငွက္ကို မျမင္ရပါသနည္း။ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎သည္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသေလာ။

၀၂၇ း ၂၁။ ဧကန္မလြဲ ငါသည္ အမွန္ပင္ ၎အား ျပင္းထန္စြာ ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ မုခ်ဧကန္ ငါသည္ ၎အား လွီးျဖတ္မည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎သည္ ငါ့ထံသို႔ ထင္ရွားစြာေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားကို ေဆာင္ယူလာရေပမည္။

၀၂၇ း ၂၂။ ထို႔ေနာက္ မၾကာမီပင္ ထိုဘီးေတာင္ပိုငွက္သည္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ ကိုယ္ေတာ္မသိေသာ အေၾကာင္းကို သိခဲ့ပါသည္။ ၎ျပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ထံသို႔ ရွီဗာမွ မွန္ကန္ေသာသတင္းတစ္ခုကို ေဆာင္ၾကဥ္း ခဲ့ပါသည္။

၀၂၇ း ၂၃။ ဧကန္အမွန္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ ထိုရွီဗာကို စုိးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ မိန္းမတစ္ဦးအား ေတြ႕ခဲ့ပါ သည္။ ၎ျပင္ ထိုမိန္းမမွာအရာခပ္သိမ္းတို႔ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားျခင္းခံရသည့္ျပင္ ၎၌ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ပလႅင္တစ္ခုသည္လည္း ရွိပါသည္။

၀၂၇ း ၂၄။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ ထိုမိန္းမအားလည္းေကာင္း၊ ထိုမိန္းမ၏အမ်ိဳးသားတို႔အားလည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား စြန္႔၍ ေနကိုပ်ပ္၀ပ္ဦးခ် (ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္) ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ စင္စစ္ “႐ႈိင္တြာန္” မိစၦာေကာင္သည္ ၎တို႔၏ျပဳမူခ်က္မ်ားကို ၎တို႔၏အျမင္တြင္ လွပတင့္တယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္၍ထားပါသည္။ တစ္ဖန္ ထို ႐ႈိင္တြာန္” မိစၦာေကာင္သည္ ၎တို႔အား (မွန္ကန္ေသာ) တရားလမ္းမွ ပိတ္ပင္ တားဆီး၍ထားခဲ့ရာ ၎တို႔သည္ တရားလမ္းမွန္ကို မရႏိုင္ၾကပါ။

၀၂၇ း ၂၅။ အၾကင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ပ်ပ္၀ပ္ဦးခ် (ဆည္းကပကိုးကြယ္)ၾကရန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌ လည္းေကာင္း၊ ဖံုးအုပ္လ်က္ရွိသည္ကို အျပင္သို႔ ထြက္ေစေတာ္မူ၏။ ထိုမွတပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔လွ်ိဳ႕၀ွက္ၾကကုန္ေသာ ကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ ထင္ရွားေစၾကကုန္ေသာ ကိစၥမ်ားကို (အလံုးစံုတို႔ကို) သိရွိေတာ္မူ၏။

၀၂၇ း ၂၆။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (အၾကင္အရွင္ျမတ္ပင္၊) ထိုအရွင္ျမတ္မွတပါး ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရာအရွင္ဟူ၍ အလ်င္းမရွိေပ။ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ “အရ္ရွ္” ပလႅင္ေတာ္ကို စိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေသတည္း။

၀၂၇ း ၂၇။ ထို စုလိုင္မာန္က ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ အသင္သည္ မွန္ကန္စြာ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ အသင္သည္ မုသာ၀ါဒီတို႔အနက္ ပါ၀င္ေလသေလာဟု ယခုပင္ ငါ႐ႈမည္။

၀၂၇ း ၂၈။ အသင္သည္ ငါ၏စာကို ယူေဆာင္၍ သြားေလာ့၊ ထို႔ေနာက္ အသင္သည္ ဤစာကို ၎တို႔ထံ ခ်၍ ေပးၿပီးလွ်င္၊ ၎တို႔၏ အပါးမွ (အနည္းငယ္) ေဘးဖယ္၍ေနေလာ့။ တစ္ဖန္ အသင္သည္ ၎တို႔ မည္သို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကသည္ကို ႐ႈေလာ့။

၀၂၇ း ၂၉။ ထို(ရွီဗာဘုရင္မ)က (ဤသို႔) ေျပာၾကားခဲ့ ေလ၏။ အို-မွဴးမတ္အေပါင္းတို႔၊ ဧကန္စင္စစ္ ျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ စာတစ္ေစာင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ထံသို႔ ေပးပို႔ျခင္း ခံခဲ့ရေလသည္။

၀၂၇ း ၃၀။ ဧကန္စင္စစ္ ထိုစာမွာ စုလိုင္မာန္ထံမွ ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ ဧကန္အမွန္ ၎မွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။ ႀကီးမားလွေသာ၊ က႐ုဏာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ သနားညႇာေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳ၏။

၀၂၇ း ၃၁။ အသင္တို႔သည္ ငါႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ဘ၀င္မႂကြၾကကုန္လင့္။ ထိုမွတပါး အသင္တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ “မုစ္လင္မ္” အမိန္႔နာခံသူမ်ားအျဖစ္ လာေရာက္ၾကေလကုန္။

၀၂၇ း ၃၂။ ထို(ရွီဗာ ဘုရင္မ)က အို-မွဴးမတ္အေပါင္းတို႔။ အသင္တို႔သည္ ကၽြန္မ၏အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြန္မအား အႀကံဥာဏ္ေပးၾကေလကုန္။ အသင္တို႔သည္ ကၽြန္မ၏အပါး၌မရွိသမွ်ကာလပတ္လံုး ကၽြန္မသည္ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ်ပင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေလ့မရွိပါဟု ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။

၀၂၇ း ၃၃။ ထိုမွဴးမတ္တို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခြန္အားရွိသူမ်ား၊ တိုက္ခိုက္မႈကို ျပင္းထန္စြာ ၀ါသနာထံုသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမိန္႔အာဏာသည္ကား အသင္ဘုရင္မ၏လက္တြင္း၌သာရွိေပရာ အသင္ဘုရင္မသည္ မည္သို႔အမိန္႔ေပးမည္ကို (ဆင္ျခင္)ပါ ေလာ့ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၇ း ၃၄။ ထို(ရွီဗာ ဘုရင္မ)က ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ ဧကန္မလြဲ ဘုရင္မင္းတို႔ မည္သည္ ၿမိဳ႕ရြာတစ္ခုသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကေလေသာအခါ ထိုၿမိဳ႕ရြာကို ဖ်က္ဆီးေလ့ ရွိၾကကုန္၏။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ ယင္းၿမိဳ႕ရြာမွ ဂုဏ္အသေရရွိသူတို႔အား ဂုဏ္အသေရေသးသိမ္သူမ်ား ျဖစ္ေစၾကကုန္၏။ ၎တို႔သည္လည္း ဤအတိုင္းပင္ ျပဳမူၾကေပမည္။

၀၂၇ း ၃၅။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္မမူကား ၎တို႔ထံ လက္ေဆာင္ပဏၰာ တစ္စံုတစ္ခုကို ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ ေစတမန္တို႔သည္ မည္သို႔ေသာ ျပန္ၾကခ်က္ ယူေဆာင္လာၾကသည္ကို (ေစာင့္၍)ၾကည့္မည္။

၀၂၇ း ၃၆။ ထို႔ေနာက္ ထို(သံတမန္တို႔)သည္ စုလိုင္မာန္ ၏ထံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလေသာ္ ထိုစုလိုင္မာန္က (ဤ သို႔) ေျပာၾကားခဲ့၏။ အသင္တို႔သည္ ငါ့အား ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္ ကူညီလိုၾကေလသေလာ။ စင္စစ္ငါ့ အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားထားေတာ္ မူသည္မ်ားမွာ ထိုအရွင္ျမတ္က အသင္တို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနား ထားေတာ္မူသည္တို႔ထက္ပင္ ပိုမို၍ ေကာင္းျမတ္လွေပသည္။ စင္စစ္မွာကား အသင္တို႔သည္ပင္လွ်င္ မိမိတို႔၏ လက္ေဆာင္ပဏၰာႏွင့္ ေမာ္ႂကြားလ်က္ ရွိၾကေပမည္။

၀၂၇ း ၃၇။ အသင္သည္ ၎တို႔ထံ ျပန္သြားေလာ့။ ထို႔ေနာက္ ဧကန္အမွန္ ငါတို႔သည္ ၎တို႔ထံ ၎တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ရဲမက္မ်ားႏွင့္တကြ ခ်ီတက္ေရာက္ရွိ၍ လာၾကမည္။ ထိုမွတပါး ဧကန္မလြဲ ငါတို႔သည္ ၎တို႔အား ထို(ၿမိဳ႕ရြာ)မွ ဂုဏ္ရည္ ေသးသိမ္သူမ်ားအျဖစ္ ႏွင့္ႏွင္ထုတ္ၾကမည္။ ထို(အခါ) ၎တို႔သည္ အရွက္ကြဲ အက်ိဳးနည္းသူမ်ား ျဖစ္သြားၾကေပမည္။

၀၂၇ း ၃၈။ ထိုစုလိုင္မာန္က “အို-မွဴးမတ္အေပါင္းတို႔။ ၎တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ “မုစ္လင္မ္” အမိန္႔ကို နာခံသူမ်ားအျဖစ္ မေရာက္လာၾကမီ၊ အသင္တို႔အနက္ မည္သူသည္ ထိုဘုရင္မ၏ ရာဇပလႅင္ကို ငါ့ထံသို႔ ယူလာႏိုင္ သနည္း” ဟု ေျပာဆိုေမးျမန္းခဲ့၏။

၀၂၇ း ၃၉။ ဂ်င္(န္)သတၱ၀ါတို႔အနက္မွ အလြန္ခြန္အား ဗလႀကီးေသာ ဂ်င္(န္)တစ္ဦးက ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိ ေနရာမွမထမီ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ ထိုရာဇပလႅင္ကို ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့ပါမည္။ အမွန္ေသာ္ကား ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ ဧကန္မလြဲ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳစြမ္းႏိုင္သူ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလ၏။

၀၂၇ း ၄၀။ က်မ္းဂန္၏ အသိပညာရွိသူတစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ ထိုရာဇပလႅင္ကို ကိုယ္ေတာ္၏ မ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုစုလိုင္မာန္သည္ ထိုရာဇပလႅင္ကို မိမိအနီးတြင္ တည္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ေသာအခါ (ဤသို႔) ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ ဤသည္ ငါ့အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ တစ္ရပ္ပင္၊ ငါသည္ ေက်းဇူးတင္ေလသေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ငါသည္ ေက်းဇူးကန္းေလသေလာ၊ ဟု ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ငါ့အား စမ္းသပ္ေတာ္မူျခင္းငွာ ျဖစ္ေပသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သူမဆို ေက်းဇူးတင္ခဲ့လွ်င္ မိမိအက်ိဳးငွာ ေက်းဇူးတင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပမည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သူမဆို ေက်းဇူးကန္းခဲ့လွ်င္ ဧကန္မလြဲ ငါ့အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ လိုလားေတာင့္တျခင္း ကင္းမဲ့ေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ ရက္ေရာေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၂၇ း ၄၁။ ထိုစုလိုင္မာန္က သင္တို႔သည္ ထိုဘုရင္မ၏ ရာဇပလႅင္ကို အသြင္ေျပာင္းၾကေလကုန္။ ထိုဘုရင္မသည္ မွန္ကန္စြာ သိေလသေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မွန္ကန္စြာ မသိသူတို႔အနက္မွ ျဖစ္ေလသေလာ၊ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၾကည့္႐ႈၾကေပမည္ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့ ေလ၏။

၀၂၇ း ၄၂။ ထို႔ေနာက္ ထိုဘုရင္မသည္ ေရာက္ရွိ၍ လာေသာအခါ တစ္စံုတစ္ေယာက္က အသင္၏ ရာဇပလႅင္သည္ ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသေလာဟု ေမးရာ၊ ထိုဘုရင္မက “ဤရာဇပလႅင္မွာ ထိုရာဇပလႅင္ပင္ ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤသည့္ အလ်င္ကပင္ အသိပညာကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရၿပီ။ ၎ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ “မုစ္လင္မ္” အမိန္႔ကို နာခံသူမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ေပၿပီ” ဟု ေျပာဆိုေျဖၾကားခဲ့ေလ၏။

၀၂၇ း ၄၃။ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုဘုရင္မအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုစြန္႔၍ ၎ကိုးကြယ္လ်က္ရွိခဲ့ေသာ အရာမ်ားက တားဆီးထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ (တနည္း) [၎ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က သို႔မဟုတ္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္အရ တမန္ေတာ္ စုလိုင္မာန္က ထိုဘုရင္မအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား မကိုးကြယ္ဘဲႏွင့္ ၎ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေနခဲ့ေသာ အရာမ်ားမွ တားဆီးလိုက္ေလသည္။] ဧကန္စင္စစ္ ထိုဘုရင္မသည္ “ကာဖိရ္” ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကေသာ အမ်ိဳးသားတို႔ အနက္မွပင္ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

၀၂၇ း ၄၄။ (ထို႔ေနာက္) ထိုဘုရင္မအား အသင္သည္ ဧည့္ခန္းတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ပါေလဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ထိုဘုရင္မသည္ ယင္းဧည့္ခန္းကို ျမင္ေလေသာ္၊ ထိုဧည့္ခန္းကို နက္စြာေသာေရဟု ထင္မွတ္၍ မိမိေျခသလံုးႏွစ္ဘက္ကို ေဖာ္ခဲ့ေလ၏။ (ထုိအခါ) ထိုစုလိုင္မာန္က ဧကန္စင္စစ္ ဤသည္ ဖန္မ်ားျဖင့္ ေခ်ာမြတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဧည့္ခန္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ ထိုဘုရင္မက အုိ-ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၊ ဧကန္မလြဲ ကၽြန္ေတာ္ မ်ိဳးမသည္ မိမိကိုယ္ကို မိမိႏွိပ္စက္မိခဲ့ပါၿပီ။သို႔ရာတြင္ (ယခုေသာ္ကား) ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမသည္ စုလိုင္မာန္ႏွင့္အတူ (အရွင္ျမတ္၏) အမိန္႔ေတာ္ ကို လိုက္နာပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ထားခ့ဲေလသတည္း။

၀၂၇ း ၄၅။ ထိုမွတပါး ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ “ဆမူဒ္” အမ်ိဳးသားတို႔ထံ ၎တို႔၏ေနာင္ေတာ္ “ဆြာလိဟ္” အား အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ၾကရမည္ (ဟူေသာ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္တကြ) ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၇ း ၄၆။ ထို “ဆြာလိဟ္” က အို-ငါ၏အမ်ိဳးသားတို႔။ အသင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ က႐ုဏာေတာ္၏ အလ်င္ အျပစ္ဒဏ္ကို အလ်င္လို ၾကသနည္း။ အသင္တို႔သည္ က႐ုဏာျပဳေတာ္မူျခင္း ခံၾကရအံ့ေသာငွာ အဘယ္ေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌ ခ်မ္းသာခြင့္ကိုေတာင္းခံျခင္း မျပဳၾကသနည္းဟု ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။

၀၂၇ း ၄၇။ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသင္ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသင္၏ အေပါင္းပါတို႔ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နိမိတ္ဆိုးေကာက္ၾကသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။ (ထိုအခါ) ထို “ဆြာလိဟ္”က အသင္တို႔၏ နိမိတ္ဆိုး(၏အေၾကာင္းရင္း)မွာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ပင္ ရွိေပသည္။ ထိုသို႔ အလွ်င္းမဟုတ္။ စင္စစ္မွာကား အသင္တို႔သည္ စမ္းသပ္ျခင္းကို ခံၾကရမည္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေပသတည္း။

၀၂၇ း ၄၈။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ ေယာက်္ားကိုးေယာက္ ရွိခဲ့ၾကရာ၊ ၎တို႔သည္ တိုင္းျပည္ကို (စည္ကား သာယာေအာင္) ျပဳျပင္ၾကျခင္းမရွိဘဲ၊ ဖ်က္ဆီးမႈကိုသာ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ ၾကကုန္၏။

၄၉။ ၎တို႔က ေျပာဆို(တိုင္ပင္)ခဲ့ၾကကုန္၏။ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တိုင္တည္၍ ထိုဆြာလိဟ္အားလည္းေကာင္း၊ ထိုဆြာလိဟ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ သြားေရာက္သတ္ျဖတ္ရန္ က်ိန္ဆိုခဲ့ၾကေလသည္။ ၿပီးေနာက္ ထိုဆြာလိဟ္၏ အေမြစားအေမြခံတို႔အား ၎ႏွင့္ပက္သက္ေသာသူမ်ား အသတ္ခံၾကရေသာ အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ဧကန္မလြဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သစၥာ၀ါဒီမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျပာဆိုၾကမည့္အေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကေလသည္။

၀၂၇ း ၅၀။ စင္စစ္ ၎တို႔သည္ အႀကံအစည္တစ္ခုကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ ႀကံစည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထိုနည္းတူစြာ ငါအရွင္ျမတ္သည္လည္း အႀကံအစည္ တစ္ခုကို ႀကံစည္ေတာ္မူခဲ့၏။ စင္စစ္ ၎တို႔သည္ (ဤသည္ကို) မသိၾကေပ။

၀၂၇ း ၅၁။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္ သည္ ၎တို႔၏အႀကံအစည္၏ ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးသည္ မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ႐ႈပါေလ။ ဧကန္ မုခ် ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ထိုသူတို႔၏ အမ်ိဳးသားတို႔အားလည္းေကာင္း၊ အားလံုးကိုပင္ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

၀၂၇ း ၅၂။ ဤသည္ ၎တို႔၏ေသြဖည္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးလ်က္ရွိၾကေသာ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားတည္း။ ဧကန္မလြဲ ဤသည့္(ျဖစ္ရပ္)၌ သိနားလည္ၾကကုန္ေသာသူတို႔အဖို႔ (ႀကီးက်ယ္စြာေသာ) သက္ေသ လကၡဏာသည္ ရွိေပသည္။

၀၂၇ း ၅၃။ ထိုမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ “အီမာန္” သက္၀င္ယံုၾကည္ၿပီး (ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ) ၾကဥ္ေရွာင္ ၾကကုန္ေသာသူတို႔အား ကယ္ဆယ္ေတာ္မူခဲ့ေပ သတည္း။

၀၂၇ း ၅၄။ ထိုမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ “လူတြ္” အား(လည္း နဗီတမန္ေတာ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့၏၊) အၾကင္အခါ၀ယ္ ထိုလူတြ္က မိမိအမ်ိဳးသားတို႔အား ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ အသင္တို႔သည္ သိျမင္ၾကလ်က္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာအမႈကို က်ဴးလြန္ၾကေလသေလာ။

၀၂၇ း ၅၅။ အသင္တို႔သည္ မိန္းမတို႔အား စြန္႔၍ ေယာက်္ားမ်ားထံ ကာမဂုဏ္ခံစားရန္ လာၾကေလသေလာ။ စင္စစ္မွာကား အသင္တို႔သည္ မိုက္မဲေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၂၇ း ၅၆။ ထိုအခါ ထိုလူတြ္၏ အမ်ိဳးသားတို႔က မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း အသင္တို႔သည္ လူတြ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ သူတို႔အား မိမိတို႔ၿမိဳ႕ရြာမွ ႏွင္ထုတ္ၾကေလကုန္။ ဧကန္မလြဲ ၎တို႔သည္ သန္႔ရွင္းဟန္ေဆာင္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္မွတပါး၊ ၎တို႔၌ အျခား အေျဖမရွိခဲ့ေပ။

၀၂၇ း ၅၇။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုလူတြ္အား လည္းေကာင္း၊ ထိုလူတြ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ သူတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူခဲ့၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုလူတြ္၏ဇနီးမွာမူ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎အား က်န္ရစ္သူတို႔တြင္ သတ္မွတ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၇ း ၅၈။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အေပၚ၌ မိုးတစ္မ်ိဳးကို ရြာသြန္းေစေတာ္မူခဲ့၏။ စင္စစ္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရေသာသူတို႔၏ မိုးမွာ အလြန္ဆိုးရြားခဲ့ေပသတည္း။

၀၂၇ း ၅၉။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ေျပာၾကားပါေလ။ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာအေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္သာ ထိုက္၏။ ၎ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈသည္ ထိုအရွင္ျမတ္ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကၽြန္မ်ား အေပၚ၌ေရာက္ပါေစသား။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သာ၍ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူပါသေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎တို႔(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္) တြဲဖက္ ႏိႈႈင္းယွဥ္ ကိုးကြယ္ၾကေသာအရာမ်ားသည္ (သာ၍ ျမင့္ျမတ္ၾက ေလသေလာ။)

၀၂၇ း ၆၀။ (ဤ႐ုပ္တုမ်ား ျမင့္ျမတ္သေလာ)။ သို႔တည္းမဟုတ္ အၾကင္အရွင္ျမတ္ပင္ (ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူပါ သေလာ)။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမကိုလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိမွတပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ အက်ဳိးငွာ မိုးေကာင္းကင္မွ (မိုး) ေရကို ခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့၏။ တစ္ဖန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိေရျဖင့္ စိုျပည္သာယာေသာ ၿခံဥယ်ာဥ္မ်ားကို ေပါက္ေရာက္ ေစေတာ္မူခဲ့၏။ အသင္တုိ႔၌မူကား ထုိၿခံဥယ်ာဥ္မ်ား၏ သစ္ပင္မ်ားကို ေပါက္ေရာက္ေစႏိုင္စြမ္း မရွိၿပီ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူ (အျခား) ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍ ရွိပါေသးသေလာ။ ထိုသို႔ အလွ်င္းမဟုတ္။ စင္စစ္မွာကား (၎တုိ႔သည္ အမွန္တရားမွ ေသြဖည္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။) [(တစ္နည္း) ၎တို႔သည္ (အျခားအရာမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္) ဂုဏ္ရည္တူ ျပဳလုပ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း၊)]

၀၂၇ း ၆၁။ (ဤ႐ုပ္တုမ်ား ျမင့္ျမတ္သေလာ)။ သို႔တည္း မဟုတ္ အၾကင္အရွင္ျမတ္ပင္ (ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူပါ သေလာ။) ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ပထ၀ီေျမကို မွီတင္း ေနထိုင္ရာ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းပထ၀ီေျမ၏အၾကား၌ ေရေခ်ာင္းမ်ားကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ ခဲ့၏။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ထုိပထ၀ီေျမ (တည္ၿငိမ္ေစရန္) အလို႔ငွာ ေတာင္မ်ားကို (ေက်ာက္ဆူးမ်ားအျဖစ္) ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုမွ တပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ျမစ္ႏွစ္ခု၏ အၾကား၀ယ္ အတားအဆီးကို ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူ (အျခား) ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ရွိပါေသးသေလာ။ ထုိသို႔အလွ်င္ မဟုတ္။ စင္စစ္မွာကား ၎တို႔အနက္ ေျမာက္ျမားစြာေသာသူတို႔သည္ မသိနားမလည္ၾကေပ။

၀၂၇ း ၆၂။ (ဤ႐ုပ္တုမ်ား ျမင့္ျမတ္သေလာ)။ သို႔တည္းမဟုတ္ အၾကင္အရွင္ျမတ္ပင္ (ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူပါ သေလာ။) ထုိအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအား မလႊဲမေရွာင္သာေသာသူ (ဒုကၡသည္)က ဟစ္ေခၚ(တမ္းတ)ေလေသာအခါ ၎အားျပန္၍ ထူးေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ေဘးဒုကၡကိုလည္း ဖယ္ရွားေတာ္မူ၏။ ထုိမွတပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ကမၻာေျမ၌ အသင္တို႔အား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပဳလုပ္ေတာ္မူ၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူ (အျခား) ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ရွိပါေသးသေလာ။ အသင္တို႔ သည္ အနည္းငယ္မွ်သာလွ်င္ စဥ္းစားၾကကုန္သတည္း။

၀၂၇ း ၆၃။ (ဤ႐ုပ္တုမ်ား ျမင့္ျမတ္သေလာ၊) သို႔တည္းမဟုတ္ အၾကင္အရွင္ျမတ္ပင္ (ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူပါ သေလာ။) ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ကုန္းေျမႏွင့္သမုဒၵရာပင္လယ္၏ အေမွာင္ထုမ်ား၌ လမ္းၫႊန္ေတာ္မူ၏။ ထုိမွတပါး အၾကင္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ က႐ုဏာတည္းဟူေသာမိုးမရြာမီ ေလမ်ားကို ေရွ႕ေျပးသတင္းေကာင္းအျဖစ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူ (အျခား) ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ရွိပါေသးသေလာ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ကား ၎တုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ကိုးကြယ္ၾကသည္မ်ားထက္ (အတိုင္းမရွိ) ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူဘိ သတည္း။

၀၂၇ း ၆၄။ (ဤ႐ုပ္တုမ်ား ျမင့္ျမတ္သေလာ၊) သို႔တည္းမဟုတ္ အၾကင္အရွင္ျမတ္ပင္ (ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူပါ သေလာ၊) ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အဖန္ဆင္းခံတို႔ကို (ပထမအႀကိမ္) စတင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ထိုအဖန္ဆင္းခံတို႔ကို တစ္ဖန္ ထပ္မံ၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေပသည္။ ထို႔ျပင္ အၾကင္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား မိုးေကာင္းကင္မွလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမမွလည္းေကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူ၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူ (အျခား) ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ရွိပါေသးသေလာ။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတို႔၊) အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ သစၥာ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကလွ်င္ (ဤသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) မိမိတို႔၏ သက္ေသသာဓကကို ယူေဆာင္လာခဲ့ၾကေလကုန္။

၀၂၇ း ၆၅။ အသင္သည္ ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတို႔) အကြယ္၌ရွိေသာ အရာမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ တပါး၊ မိုးေကာင္းကင္၌ ရွိသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌ရွိသူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပင္ မသိေခ်။ ထို႔အတူ မိမိတို႔သည္ မည္သည့္ အခ်ိန္အခါ၌ ရွင္ျပန္ထေစျခင္း ခံၾကရမည္ကိုလည္း ၎တို႔ မသိၾကေပ။

၀၂၇ း ၆၆။ စင္စစ္မွာကား “အာခိရတ္” တမလြန္ဘ၀ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တုိ႔၏ အသိပညာမွာ ေပ်ာက္ပ်က္၍ သြားေခ်ၿပီ။ ထိုသို႔အလွ်င္းမဟုတ္။ စင္စစ္မွာကား ၎တို႔သည္ ထို “အာခိရတ္” တမလြန္ဘ၀ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒိြဟသံသယ၌ပင္ ရွိေနၾကကုန္၏။ ထိုသို႔ အလွ်င္း မဟုတ္။ စင္စစ္မွာကား ၎တုိ႔သည္ ယင္း “အာခိရတ္” တမလြန္ဘ၀ဘက္မွ မ်က္စိကန္းေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾက ကုန္သတည္း။

၀၂၇ း ၆၇။ စင္စစ္ “ကာဖိရ္” ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္ေသာသူတို႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေျမႀကီးျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည့္အခါ အလားတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဘ၊ ဘိုးေဘး တို႔သည္လည္း (ေျမႀကီးျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည့္အခါ) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ (သခ်ဳႋင္းတြင္းမွ) ထြက္ေစျခင္းကို ခံၾကရဦးမည္ေလာ။

၀၂၇ း ၆၈။ ဧကန္မလြဲ ဤသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဘ၊ ဘိုးေဘးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေရွးယခင္ကပင္ ကတိေပး (ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆို)ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရေလသည္။ ဤသည္ ေရွးသူေဟာင္းတို႔၏ အေျခအျမစ္မရွိေသာ ပံုျပင္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသည္။

၀၂၇ း ၆၉။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတို႔၊) အသင္တို႔သည္ ကမၻာေျမ၌ လွည့္လည္သြားလာၾကၿပီးလွ်င္၊ အျပစ္ထင္ရွားေသာ သူတို႔၏ ေနာက္ဆံုးအက်ဳိးဆက္ မည္သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ၾကည့္႐ႈၾကေလကုန္။

၀၂၇ း ၇၀။ ထို႔ျပင္ အသင္သည္ ၎တို႔ႏွင့္ ပက္သက္၍ မပူေဆြးေလႏွင့္။ ထိုမွတပါး အသင္သည္ ၎တို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ႀကံစည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းလည္း မျဖစ္ေလႏွင့္။

၀၂၇ း ၇၁။ ထိုမွတပါး ၎တို႔က အကယ္၍ အသင္တို႔ သည္ သစၥာ၀ါဒီမ်ားျဖစ္ၾကပါလွ်င္ ဤခ်ိန္းဆိုခ်က္သည္ မည္သည့္အခါ၌ ၿပီးေျမာက္ ပါမည္နည္းဟု ဆိုၾကကုန္၏။

၀၂၇ း ၇၂။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္ေျပာၾကားပါေလ၊ (အခ်င္းတို႔၊) အသင္တို႔ အလ်င္စလို လိုလားလ်က္ ရွိၾကေသာျပစ္ဒဏ္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသသည္ မေ၀းေတာ့ၿပီ။ အသင္တို႔၏ ေနာက္မွပင္ (ထပ္ၾကပ္မကြာ) လိုက္လာခဲ့ေလၿပီ။

၀၂၇ း ၇၃။ ၎ျပင္ ဧကန္အမွန္ အသင္တို႔အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ လူတို႔အေပၚ၌ အလြန္ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာအရွင္ အမွန္ပင္ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုလူတို႔အနက္ မ်ားစြာေသာသူတိုမွာ ေက်းဇူးမသိတတ္ၾကေပ။

၀၂၇ း ၇၄။ ထိုမွတပါး အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔၏ ရင္မ်ားက လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားၾကသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုသူတုိ႔ ထင္ရွားေစၾကသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွန္ပင္ သိရွိေတာ္မူ၏။

၀၂၇ း ၇၅။ စင္စစ္ေသာ္ကား မိုးေကာင္းကင္၌ လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌လည္းေကာင္း၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ အရာဟူ၍ မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ (ထုိအရာသည္) ထင္ရွားစြာေသာ (မွတ္တမ္းေတာ္) စာအုပ္တြင္ မွတ္သားထားၿပီး ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၂၇ း ၇၆။ ဧကန္မလြဲ ဤကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ အီစ္ရာအီလီ အမ်ဳိးသားတို႔ေရွ႕၀ယ္၊ ၎တို႔ကြဲလြဲ ေနၾကကုန္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္မွ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေလ၏။

၀၂၇ း ၇၇။ ၎ျပင္ ဧကန္မလြဲ ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ “မုအ္မင္န္” သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔အဖို႔ တရားလမ္းၫႊန္သည္လည္းေကာင္း၊ က႐ုဏာေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေလ၏။

၀၂၇ း ၇၈။ မလြဲဧကန္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔၏ အၾကား၀ယ္၊ မိမိ အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေပမည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို အႂကြင္းမဲ့ သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၂၇ း ၇၉။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ၌ ယံုပံုလႊဲအပ္ပါေလ။ ဧကန္မလြဲ အသင္သည္ ထင္ရွားစြာေသာအမွန္တရား အေပၚ၌ပင္ တည္ရွိေနေပသည္။

၀၂၇ း ၈၀။ ဧကန္စင္စစ္ အသင္သည္ သူေသတို႔အား ၾကားေစႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ နားပင္းသူ တို႔အားလည္း ၎တို႔သည္ ေက်ာခိုင္းၾကလ်က္ ျပန္၍လွည့္သြားၾကေသာအခါ အသင္သည္ ၾကားေစႏုိင္သည္ မဟုတ္ေပ။

၀၂၇ း ၈၁။ ထိုမွတပါး အသင္သည္ မ်က္စိကန္းသူတို႔အားလည္း ၎တို႔၏ လမ္းလြဲမႈမွ (တရားလမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရွိအံ့ေသာငွာ) လမ္းၫႊန္ႏိုင္သူ မဟုတ္ေပ။ ငါအရွင္ျမတ္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ၿပီးေနာက္ အမိန္႔ေတာ္ကို လိုက္နာသူတို႔အားသာလွ်င္ အသင္ ၾကားေစႏိုင္သည္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၂၇ း ၈၂။ စင္စစ္ေသာ္ကား ခ်ိန္းဆိုခ်က္သည္ ၎တို႔အေပၚ၌ ႀကံဳႀကိဳက္လာေသာအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အဖို႔ ေျမႀကီးမွ အၾကင္ တိရစၦာန္ကို ထြက္ေစေတာ္မူမည္။ ထိုတိရစၦာန္သည္ ၎တို႔ႏွင့္ စကားေျပာဆိုမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာမ်ားကို မယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ပင္။

၀၂၇ း ၈၃။ ထိုမွတပါး အၾကင္ေန႔တြင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အုပ္စုအသီးသီးတို႔အနက္ ငါအရွင္ျမတ္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို မဟုတ္မမွန္ဟု စြပ္စြဲျငင္းပယ္ၾကကုန္ေသာသူတို႔အား တစ္အုပ္စုစီကို စု႐ံုးေစေတာ္မူမည္။ တစ္ဖန္ ၎တို႔သည္ စီတန္းရပ္ေစျခင္းကို ခံၾကရ ေပမည္။

၀၂၇ း ၈၄။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎တို႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သုိ႔) ေရာက္ရွိ၍ လာခဲ့ၾကေသာအခါ ထိုအရွင္ျမတ္က အသင္တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏အာယတ္ေတာ္မ်ားကို မိမိတို႔ အသိပညာအားျဖင့္ ယင္းအာယတ္ေတာ္မ်ား ၀န္းၿခံဳျခင္း မရွိၾကေသးမီပင္ မဟုတ္မမွန္ ဟူ၍ စြပ္စြဲျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေလသေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ အသင္တို႔သည္ မည္သည္တို႔ကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိခဲ့ၾကသနည္းဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူေပမည္။

၀၂၇ း ၈၅။ ၎ေနာက္ (ထိုအခ်ိန္အခါတြင္) ၎င္းတို႔၏ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ကတိခ်ိန္းဆိုခ်က္သည္ ၎တို႔အေပၚ၌ အတည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေပရာ၊ ၎တုိ႔မွာ စကားေျပာဆိုႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

၀၂၇ း ၈၆။ အသုိ႔ပါနည္း။ ဧကန္စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ညဥ့္ကို ထိုသူတို႔ ယင္းညဥ့္၌ အနားယူၾကအ့ံေသာငွာ လည္းေကာင္း၊ ေန႔ကိုျမင္ႏုိင္စြမ္းေပးေသာအရာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့သည္ကို ၎တုိ႔သည္ မျမင္ခဲ့ၾကေလသေလာ၊ ဧကန္မလြဲ ဤသည္၌ “မုအ္မင္န္” သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔အဖို႔ (ႀကီးက်ယ္ လွစြာေသာ) သက္ေသလကၡဏာမ်ားသည္ အမွန္ပင္ ရွိကုန္သတည္း။

၀၂၇ း ၈၇။ ၎ျပင္ တံပိုးခရာ မႈတ္ေသာေန႔တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုရွိေတာ္မူေသာသူမွတပါး မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ ရွိသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌ ရွိသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ထိတ္လန္႔၍ သြားၾကေပမည္။ ထိုမွတပါး အားလံုးတို႔သည္ ဂုဏ္သိန္နိမ့္က် လ်က္ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိ၍ လာၾကကုန္အ့့ံ။

၀၂၇ း ၈၈။ ထိုမွတပါး အသင္သည္ ေတာင္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေလ၏။ အသင္သည္ ယင္းေတာင္မ်ားကို အစိုင္အခဲမ်ားျဖစ္သည္ ထင္မွတ္ေပ၏။ သို႔ရာတြင္ (ထို ေန႔တြင္) ယင္းေတာင္မ်ားမွာ မိုးတိမ္မ်ား လြင့္ပါးဘိ သကဲ့သို႔ပင္ လြင့္ပါး၍ သြားေပမည္။ (ဤသည္) အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို ခိုင္ခံ့ေအာင္ျပဳလုပ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လက္စြမ္းလက္စပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ မလြဲဧကန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔
ျပဳလုပ္သမွ်တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၂၇ း ၈၉။ မည္သူမဆို ေကာင္းမႈ (အီမာန္ သက္၀င္ ယံုၾကည္မႈ)ႏွင့္တကြ လာခဲ့ပါမူ ထိုသူ၏အဖုိ႔ ထိုထက္ေကာင္းျမတ္ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသည့္ျပင္ ၎တို႔သည္ (ႀကီးက်ယ္ေသာ)ထိတ္လန္႔ျခင္းမွလည္း ကင္းလြတ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပမည္။

၀၂၇ း ၉၀။ သို႔ရာတြင္ မည္သူမဆို ဒုစ႐ိုက္ “ကုဖ္ရ္” ေသြဖည္ျငင္းပယ္မႈႏွင့္တကြ ေရာက္ရွိလာခဲ့မူ၊ ထိုသူတို႔သည္ မ်က္ႏွာေမွာက္ေစလ်က္ မီးထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။ (ထုိ႔ျပင္) အသင္တို႔ သည္ မိမိတို႔က်င့္မူလ်က္ ရွိခဲ့ၾကေသာ အျပဳအမူမ်ား၏အစားေပးျခင္းကို ခံၾကရျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟု (ေျပာဆိုျခင္းကို ခံၾကရကုန္အ့ံသတည္း)။

၀၂၇ း ၉၁။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊ အသင္သည္ ဤသို႔ ေျပာၾကားပါေလ)။ ငါသည္ ဤ(မကၠာ)ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အရွင္သခင္ (အစစ္အမွန္)အား ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရန္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူျခင္းကို ခံရေလသည္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ဤၿမိဳ႕ေတာ္ကို ထူးျမတ္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ အမွန္မွာ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ငါသည္ “မုစ္လင္မ္” အမိန္႔ေတာ္ကို လိုက္နာသူမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ရန္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူျခင္းလည္း ခံရေပသည္။

၀၂၇ း ၉၂။ ထိုမွတပါး ငါသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို (အသင္တို႔ေရွ႕၀ယ္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚေသာသူအေနႏွင့္) ဖတ္ၾကားရန္ (အမိန္႔ေပး ေတာ္မူျခင္းကိုလည္း ခံရေလသည္)။ သို႔ျဖစ္ေပရာ မည္သူမဆို တရားလမ္းမွန္ကို ရရွိခဲ့ပါလွ်င္ ထိုသူသည္ မိမိ ၊အဖို႔သာလွ်င္ တရားလမ္းမွန္ကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သူမဆို လမ္းလြဲလ်က္ေနခဲ့မူ ငါသည္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္သူ တစ္ဦးသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၂၇ း ၉၃။ ထိုမွတပါး (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ (ဤသို႔လည္း) ေျပာၾကားပါေလ။ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ အေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေပသည္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား မၾကာျမင့္မီပင္ မိမိ၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို ျပသေတာ္မူေပမည္။ ထိုအခါ အသင္တို႔သည္ ယင္းသက္ေသ လကၡဏာေတာ္မ်ားကို သိရွိၾကေပမည္။ စင္စစ္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ က်င့္မူလ်က္ ရွိၾကကုန္ေသာ အက်င့္အမူတို႔ကို မသိေတာ္ မူေသာအရွင္ မဟုတ္ေပ တကား။

No comments: