Tuesday, February 9, 2010

Surah 026 Ash Shu'ara : The poets

၀၂၆ း စူရာ ရႈ႕ရာအ္ း လကၤာဆရာမ်ား က႑ ( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၁၉၊ ၂၂၇ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၂၆ း ၁။ သြာ၊ စီမ္၊ မီမ္။

၀၂၆ း ၂။ ဤသည္ ထင္ရွားလွစြာေသာ က်မ္းဂန္၏ (အာယတ္) ေတာ္မ်ားပင္။

၀၂၆ း ၃။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) ၎(မကၠာၿမိဳ႕သား) တို႔သည္ သက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္းမရွိၾကေသာေၾကာင့္ အသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသခ်င္လုမတတ္ ျဖစ္ေနဘိ၏။

၀၂၆ း ၄။ အကယ္၍သာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အလိုရွိေတာ္မူပါလွ်င္ မိုးေကာင္းကင္မွ သက္ေသလကၡဏာေတာ္ တစ္ပါးကို ၎တို႔အေပၚ၌ ခ်ေပးေတာ္မူမည္။ ထိုအခါ ၎တို႔၏ လည္တိုင္မ်ားသည္ ယင္းသက္ေသလကၡဏာ၏ ေရွ႕ေမွာက္၀ယ္ ကိုင္းညႊတ္႐ိုက်ဳိးလာၾကေပမည္။

၀၂၆ း ၅။ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟ္မာန္ ႀကီးမားလွေသာ က႐ုဏာေတာ္ရွင္၏ အထံေတာ္မွ မည္သည့္ သစ္လြင္ေသာ ဆုံးမၾသ၀ါဒမဆို ၎တို႔ထံ ေရာက္ရွိလာပါလွ်င္ ၎တို႔သည္ ယင္းဆုံးမၾသ၀ါဒဘက္မွ မ်က္ႏွာလႊဲ၍ ေနခဲ့ၾကသည္သာ။

၀၂၆ း ၆။ ယခုေသာ္ ၎တို႔သည္ (ယင္းဆုံးမၾသ၀ါဒကို) မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ပင္ စြပ္စြဲျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေပရာ ၎တို႔ ျပက္ရယ္သမႈျပဳလ်က္ ရွိခဲ့ၾကေသာ အရာ၏ အျဖစ္မွန္သည္ မၾကာျမင့္မီပင္ ၎တို႔ထံ ေရာက္ရွိလာေပမည္။

၀၂၆ း ၇။ ၎တို႔သည္ ပထ၀ီေျမကို မျမင္ခဲ့ၾကေလ သေလာ။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းပထ၀ီေျမ၌ တင့္တယ္ ေကာင္းျမတ္လွစြာေသာ(သစ္ဥ၊ သစ္ပြင့္၊ သစ္သီးအစရွိေသာ) အမ်ိဳးအစားတိုင္းမွ အဘယ္မွ်ေလာက္ မ်ားျပားစြာ ေပါက္ေရာက္ေစေတာ္မူခဲ့ပါ သနည္း။

၀၂၆ း ၈။ ဧကန္စင္စစ္ ဤသည္၌ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ သက္ေသလကၡဏာတစ္ရပ္ရွိေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တို႔အနက္ အမ်ားဆုံးေသာ သူတို႔မွာမူကား သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၂၆ း ၉။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ဧကန္မလဲြ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အလြန္တရာလႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာ အရွင္၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာညႇာတာေတာ္မူေသာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၆ း ၁၀။ ထိုမွတပါး တစ္ရံေရာအခါ၀ယ္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ မူစာအား အသင္သည္ (မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ပင္) ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းသူတို႔ထံ သြားပါေလဟု (မိန္႔ၾကား)ေတာ္ မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၁၁။ (မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသူ မ်ားကား) ဖစ္ရ္ေအာင္န္၏ အမ်ိဳးသားပင္တည္း။ ၎တို႔သည္ မေၾကာက္ရံြ႕ၾကေလသေလာ။

၀၂၆ း ၁၂။ (ထိုအခါ) ထိုမူစာသည္ (ဤသို႔)ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလ၏။ အို-ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၊ ဧကန္စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ ၎တို႔က ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား မဟုတ္မမွန္ ဟူ၍ စြပ္စဲြ ျငင္းပယ္ၾကမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္။

၀၂၆ း ၁၃။ ၎ျပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ သည့္ျပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏လွ်ာမွာလည္း သြက္လက္ ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ျမတ္သည္ (ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ၏ ေနာင္ေတာ္)ဟာ႐ူန္၏ထံသုိ႔လည္း (၀ဟ္ယ္) အမိန္႔ ေတာ္ပို႔သေတာ္မူပါ။

၀၂၆ း ၁၄။ ထိုမွတပါး ၎တို႔ႏွင့္ပက္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏အေပၚ၌ အျပစ္တစ္ခုလည္းရွိေနပါသျဖင့္ ၎တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား သတ္ျဖတ္ၾကမည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး စိုးရိမ္မိပါသည္။

၀၂၆ း ၁၅။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (ဤသို႔)မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ (အို-မူစာ၊ ၎င္းတို႔သည္ အသင့္အား) အလွ်င္း (သတ္ျဖတ္ႏိုင္ၾကမည္) မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔ (ညီေနာင္)ႏွစ္ဦးသည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ သြားၾကေလကုန္။ ဧကန္မလဲြ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ႏွင့္အတူ (အသင္တို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပာဆိုၾကသည္တို႔ကို) နားေထာင္လ်က္ပင္ ရွိေတာ္မူေပမည္။

၀၂၆ း ၁၆။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဖစ္ရ္ေအာင္န္၏ထံသို႔သြား၍ (ဤသို႔)ေျပာဆိုၾကေလကုန္။ ဧကန္စင္စစ္ ငါတို႔သည္ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည့္ ရစူလ္တမန္ေတာ္(မ်ား)ပင္ ျဖစ္ၾကသည္။

၀၂၆ း ၁၇။ အသင္သည္ အစ္ရာအီလီအမ်ိဳးသားတို႔အား ငါတို႔ႏွင့္အတူ သြားခြင့္ျပဳပါေလ။

၀၂၆ း ၁၈။ ထိုဖစ္ရ္ေအာင္န္က (ဤသို႔)ေျပာဆိုခဲ့ေလ၏။ (အို-မူစာ၊) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသင့္အား ကေလးဘ၀၌ မိမိတို႔ထံ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္မဟုတ္ေလာ။ ၎ျပင္သင္သည္ မိမိသက္တမ္းမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။

၀၂၆ း ၁၉။ ထိုမွတပါး အသင္သည္ မိမိျပဳခဲ့ေသာျပစ္မႈကိုလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။ စင္စစ္ အသင္သည္ ေက်းဇူးမသိတတ္သူ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၂၆ း ၂၀။ ထို(မူစာ)က (ဤသို႔)ေျပာဆိုေျဖၾကားခဲ့၏။ ငါသည္ ယင္းအျပဳအမူကို မဆင္ျခင္ မသိတတ္ေသာ အခါ၌ ေမ့မွားျပဳမိခဲ့ေပသည္။

၀၂၆ း ၂၁။ ထို႔ေနာက္ ငါသည္ အသင္တို႔အား ေၾကာက္ရြံ႕ ခဲ့ေသာအခါ အသင္တို႔ထံမွ ထြက္ေျပး၍ တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ငါ၏ အရွင္ျမတ္သည္ ငါ့အား အထူးဥာဏ္ပညာကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူ၍ ငါ့အား ရစူလ္တမန္ေတာ္တို႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ေစေတာ္ မူခဲ့ေပသည္။

၀၂၆ း ၂၂။ စင္စစ္ ဤသည္ အၾကင္ေက်းဇူးပင္။ အသင္သည္ ယင္းေက်းဇူးျဖင့္ ငါ၏အေပၚ၌ ဂုဏ္ေဖာ္၍ အစ္ရာအီလီအမ်ိဳးသားတို႔အား ကၽြန္ျပဳလုပ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၂၆ း ၂၃။ ဖစ္ရ္ေအာင္န္က စင္စစ္ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ဟူသည္ အဘယ္နည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ေလ၏။

၀၂၆ း ၂၄။ ထို(မူစာ)က အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ (ထိုအရွင္ျမတ္)သည္ မိုးေကာင္းကင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမကို လည္းေကာင္း၊ ယင္းမိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ ပထ၀ီေျမ၏ အၾကား၌ ရွိရွိသမွ်တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ေျပာဆိုေျဖၾကားခဲ့၏။

၀၂၆ း ၂၅။ ထုိ(ဖစ္ရ္ေအာင္န္)က မိမိအနီးအနား၌ ရွိၾကသူတို႔အား (ေမာင္မင္းတို႔၊) ၾကားၾကပါ၏ေလာဟု ဆိုခဲ့ေလ၏။

၀၂၆ း ၂၆။ ထို(မူစာ)က (ထိုအရွင္ျမတ္သည္) အသင္တို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ ေရွးေဟာင္း အဘ၊ ဘိုးေဘးမ်ားအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ျပန္၏။

၀၂၆ း ၂၇။ ထို(ဖစ္ရ္ေအာင္န္)က ဧကန္စင္စစ္ အသင္တို႔ထံ ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္သည္ အမွန္ပင္ ႐ူးႏွမ္းသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ျပန္၏။

၀၂၆ း ၂၈။ ထို(မူစာ)က အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ သိနားလည္ၾကပါမူ (ထိုအရွင္ျမတ္သည္) အေရွ႕ဘက္ ေနထြက္ရာအရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ဘက္ ေန၀င္ရာအရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းအရပ္ႏွစ္မ်က္ႏွာ၏ၾကား၌ ရွိရွိသမွ်ကိုလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျပန္ေလသတည္း။

၀၂၆ း ၂၉။ ထိုဖစ္ရ္ေအာင္န္က (အို-မူစာ၊) အမွန္ပင္ အကယ္၍ အသင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္မွလဲြ၍ အျခားေသာ ကိုးကြယ္ရာ တစ္ပါးပါးကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါလွ်င္ ဧကန္မလဲြ ကၽြႏု္ပ္သည္ အသင့္အား အက်ဥ္းေထာင္ ခ်ထားမည္ဟု ေျပာဆို ႀကံဳး၀ါးခဲ့ေလ၏။

၀၂၆ း ၃၀။ ထုိမူစာက (အို-ဖစ္ရ္ေအာင္န္၊) ငါသည္ အသင့္ထံ ထင္ရွားစြာေသာ (မုအ္ဂ်ီဇဟ္)တန္ခိုးေတာ္ တစ္ပါးပါး ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့သည္ရွိေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္အား အက်ဥ္းခ်ဦးမည္ေလာဟု ေျပာဆိုေမးျမန္းခဲ့ေလ၏။

၀၂၆ း ၃၁။ ထိုဖစ္ရ္ေအာင္န္က (အို-မူစာ၊) သို႔ျဖစ္လွ်င္ အကယ္၍ အသင္သည္ အမွန္ဆိုသူတစ္ဦးျဖစ္ပါမူ ထိုအရာ(မုအ္ဂ်ီဇဟ္)ကို ယူခဲ့ပါဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလ၏။

၀၂၆ း ၃၂။ ထိုအခါ ထိုမူစာသည္ မိမိေတာင္ေ၀ွးကို (ေျမႀကီးေပၚသို႔) ပစ္ခ်ခဲ့ရာ ထိုေတာင္ေ၀ွးမွာ ႐ုတ္တရက္ ထင္ရွားစြာ ေႁမြ (နဂါးႀကီး) တစ္ေကာင္ ျဖစ္သြားခဲ့ေလ၏။

၀၂၆ း ၃၃။ ထုိမွတပါး ထိုမူစာသည္ မိမိလက္ကို (မိမိ ခ်ိဳင္းၾကားမွ အျပင္သို႔)ဆဲြ၍ ထုတ္လုိက္ရာ ထိုလက္မွာ ၾကည့္႐ႈသူတို႔ေရွ႕၀ယ္ ထြန္းေတာက္ လ်က္ရွိေနခဲ့၏။

၀၂၆ း ၃၄။ (ထိုအခါ) ထိုဖစ္ရ္ေအာင္န္က မိမိအနီးအနား၌ ရွိကုန္ေသာ အႀကီးအမွဴးတို႔အား ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ (အခ်င္းတို႔၊) ဧကန္မလဲြ ဤသူမွာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပၪၥလက္ဆရာတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၂၆ း ၃၅။ ၎သည္ မိမိပၪၥလက္အတတ္ျဖင့္ အသင္တို႔အား အသင္တို႔၏ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ရန္ ႀကံရြယ္လ်က္ ရွိေပသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ မည္သို႔ (အႀကံ)ေပးလိုၾကသနည္း။

၀၂၆ း ၃၆။ ထုိအႀကီးအမွဴးတို႔က ေလွ်ာက္ထား(အႀကံေပး) ခဲ့ၾကကုန္၏။ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ထိုမူစာႏွင့္ ၎၏ေနာင္ေတာ္ (ဟာ႐ူန္) အား ေရႊ႕ဆိုင္းခြင့္ေပး၍ မင္းေစတို႔အား အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အရြာရြာသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ။

၀၂၆ း ၃၇။ ထိုမင္းေစတို႔သည္ (တစ္ဖက္ကမ္းခပ္) တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ၾကကုန္ေသာ ပၪၥလက္ဆရာတို႔အား ဘုရင္မင္းျမတ္ထံသို႔ ေခၚေဆာင္၍ လာခဲ့ၾကကုန္အံ့သတည္း။

၀၂၆ း ၃၈။ ထို႔ေနာက္ ပၪၥလက္ဆရာတုိ႔သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔တစ္ေန႔၏ အထူးခ်ိန္းခ်က္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္ စုေ၀းခဲ့ၾကရေလသည္။

၀၂၆ း ၃၉။ ထုိမွတပါး လူတို႔အား ဆင့္ဆိုထားသည္မွာ အသင္တို႔သည္လည္း စု႐ုံးၾကရေပမည္။

၀၂၆ း ၄၀။ သို႔မွသာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပၪၥလက္ဆရာတို႔၏ လမ္းစဥ္ကိုပင္ အကယ္၍ ၎တို႔သည္ ေအာင္ႏိုင္ၾကသည္ရွိေသာ္ လိုက္ႏိုင္ၾကေပမည္။

၀၂၆ း ၄၁။ ထို႔ေနာက္ ပၪၥလက္ဆရာတို႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာအခါ ၎တို႔က ဖစ္ရ္ေအာင္န္အား အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါလွ်င္ ဧကန္အမွန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ (ႀကီးက်ယ္ေသာ)ဆုလာဘ္ကို အမွန္ပင္ ရရွိၾကမည္မဟုတ္ပါေလာဟု ဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၄၂။ ထိုဖစ္ရ္ေအာင္န္က ဟုတ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္တစ္၀ ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အသင္တို႔သည္ (ငါႏွင့္အတူ) လက္ပြန္းတတီး (ခ်စ္ကၽြမ္း) ေနထိုင္သူတို႔တြင္လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ၾကေပမည္ဟု ဆိုခဲ့ေလ၏။

၀၂၆ း ၄၃။ (တမန္ေတာ္)မူစာသည္ ထိုပၪၥလက္ဆရာတို႔အား အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ပစ္ခ်ၾကအံ့ေသာ အရာမ်ားကို ပစ္ခ်ၾကေလကုန္ဟု ေျပာၾကားခဲ့၏။

၀၂၆ း ၄၄။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ထိုပၪၥလက္ဆရာတို႔သည္ မိမိတို႔၏ႀကိဳးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ေတာင္ေ၀ွးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပစ္ခ်ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔က ဖစ္ရ္ေအာင္န္(ဘုရင္မင္းျမတ္) ၏ ဘုန္းတန္ခိုးကို တိုင္တည္၍ မလြဲဧကန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပင္လွ်င္ ေအာင္ႏိုင္သူမ်ား အမွန္ပင္ ျဖစ္ၾကေပမည္ ဟု ေျပာဆိုခ့ဲၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၄၅။ ထို႔ေနာက္ မူစာသည္ မိမိလွင္ကန္ ေတာင္ေ၀ွးကို ပစ္ခ်ခဲ့ရာ ထိုလွင္ကန္ေတာင္ေ၀ွးမွာ ႐ုတ္တရက္ (ေႁမြနဂါးႀကီးျဖစ္လာၿပီး) ထိုပၪၥလက္ဆရာတို႔ လွည့္စားထားၾကေသာအရာမ်ားကို မ်ိဳေလေတာ့၏။

၀၂၆ း ၄၆။ ထိုအခါ ပၪၥလက္ဆရာတို႔သည္ ေမွာက္လဲ၍ ပ်ပ္၀ပ္ ဦးခ်ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၄၇။ ၎တို႔က ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အား သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကပါၿပီ။

၀၂၆ း ၄၈။ (ထိုအရွင္ျမတ္သည္) မူစာ၏ အရွင္ျမတ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ဟာ႐ူန္၏ အရွင္ျမတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။

၀၂၆ း ၄၉။ ထို(ဖစ္ရ္ေအာင္န္)က အသင္တို႔အား ကၽြႏ္ုပ္ခြင့္မျပဳမီ အသင္တို႔သည္ ထိုမူစာအား ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေလၿပီ။ ဧကန္မလဲြ ၎သည္ အသင္တို႔အား ပၪၥလက္ အတတ္ပညာကို သင္ၾကား၍ေပးခဲ့ေသာ (အာစရိယ) အႀကီးအကဲပင္ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ယခုပင္ သင္ တို႔သည္ (အေၾကာင္း) သိရွိၾကေပမည္။ မလဲြဧကန္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အသင္တို႔၏ လက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ေျခမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ (၀ဲယာ) လႊဲ၍ျဖတ္ေတာက္ပစ္မည္။ ထုိမွတပါး မခၽြတ္ဧကန္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အသင္တို႔ အားလုံးကိုပင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္တင္မည္ဟု ေျပာဆို ႀကံဳး၀ါးခဲ့၏။

၀၂၆ း ၅၀။ ထိုပၪၥလက္ဆရာတို႔က ေျပာၾကားခဲ့ၾကကုန္ ၏။ (ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌) လုံး၀ အက်ိဳးယုတ္မႈရွိလိမ့္မည္မဟုတ္။ ဧကန္စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ ျပန္သြားၾကမည့္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၅၁။ စင္စစ္ဧကန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေရွးဦးမဆြ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယုံၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျပစ္မႈမ်ားကို ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကေပသတည္း။

၀၂၆ း ၅၂။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မူစာ၏ထံသုိ႔ အသင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ (ဤ)ကၽြန္တို႔အား ညဥ့္အခ်ိန္၌ ေခၚေဆာင္၍သြားပါေလ။ ဧကန္အမွန္ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔အား) ေနာက္မွလိုက္လံျခင္းကို ခံၾကရမည့္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္ဟု ၀ဟ္လ္ အမိန္႔ေတာ္ကို ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၅၃။ ထို႔ေနာက္ ဖစ္ရ္ေအာင္န္သည္ မင္းေစတို႔အား အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အရြာရြာသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ေလသည္။

၀၂၆ း ၅၄။ ဧကန္စင္စစ္ ဤသူတို႔ကား အနည္းငယ္မွ်ေသာ အုပ္စုကေလးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၂၆ း ၅၅။ ထုိ႔ျပင္ ဧကန္အမွန္ ၎တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အလြန္အမ်က္ပြားေစသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၅၆။ ထိုမွတပါး ဧကန္စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမွန္ပင္ စိုးရိမ္လ်က္ ရွိၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၅၇။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အား ဥယ်ာဥ္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ထုတ္ပစ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၅၈။ ထိုနည္းတူစြာ ဘ႑ာမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ခမ္းနားသိုက္ၿမိဳက္လွစြာေသာ ေနအိမ္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊

၀၂၆ း ၅၉။ စင္စစ္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို အစ္ရာအီလီ မ်ိဳးႏြယ္တို႔အား ပိုင္ဆိုင္ေစေတာ္မူခဲ့ေပသတည္း။

၀၂၆ း ၆၀။ ထို႔ေနာက္ ၎(ဖစ္ရ္ေအာင္န္ႏွင့္တကြ အေႁခြအရံ)တို႔သည္ ထိုအစ္ရာအီလီ မ်ိဳးႏြယ္တို႔အား ေနထြက္ခ်ိန္၌ ေနာက္မွလိုက္၍ မီခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၆၁။ တစ္ဖန္ အုပ္စုႏွစ္ခုလုံးသည္ တစ္ဖက္ကို တစ္ဖက္ ေတြ႕ျမင္ၾကေလေသာအခါ မူစာ၏ အေပါင္းပါတို႔က ဧကန္မလဲြ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမွန္ပင္ အဖမ္းခံၾကရၿပီဟု (ထိတ္လန္႔) ေျပာဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၆၂။ (ထိုအခါ) မူစာက အလွ်င္း (အဖမ္းခံၾကရ မည္)မဟုတ္။ မလဲြဧကန္ ငါ့အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ငါႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူေပရာ၊ ယခုပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ငါ့အား (ပင္လယ္မွ ထြက္ႏိုင္ရန္) လမ္းၫႊန္ေတာ္မူမည္ဟု ျပန္ၾကားခဲ့ေလ၏။

၀၂၆ း ၆၃။ ထိုအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မူစာ၏ထံသို႔ အသင္သည္ မိမိေတာင္ေ၀ွးျဖင့္ ပင္လယ္ကို ႐ိုက္ခတ္ပါေလ ဟု အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (မူစာသည္ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ႐ိုက္ခတ္ ေလေသာ္) ထိုပင္လယ္မွာ ကြဲ၍သြားၿပီးလွ်င္ (ေရ၏) အစုအပုံ အသီးသီးတို႔မွာ ႀကီးမားလွစြာေသာ ေတာင္ႀကီးမ်ားပမာ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကေလ၏။

၀၂၆ း ၆၄။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အျခားအုပ္စု (ျဖစ္ေသာ ဖစ္ရ္ေအာင္န္ ႏွင့္ ၎၏ အေႁခြအရံ တို႔)ကိုလည္း ထိုေနရာသို႔ ပို႔ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၆၅။ ထုိမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ မူစာအား လည္းေကာင္း၊ ထုိမူစာ၏အေပါင္းပါတို႔အားလည္းေကာင္း၊ အားလုံးကိုပင္ ကယ္တင္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၆၆။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အျခားအုပ္စု (ျဖစ္ေသာ ဖစ္ရ္ေအာင္န္ ႏွင့္၎င္း၏ အေႁခြအရံတို႔) ကို (ပင္လယ္နီတြင္) ႏွစ္ျမႇဳပ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၆၇။ မလြဲဧကန္ ဤသည့္(ျဖစ္ရပ္)၌ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ သင္ခန္းစာသည္ ရွိေပသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔အနက္ အမ်ားဆုံးေသာ သူတို႔မွာ သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကမည့္သူမ်ား မဟုတ္ခဲ့ၾကေခ်။

၀၂၆ း ၆၈။ စင္စစ္မွာမူကား အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္၊ ဧကန္အမွန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အလြန္တရာ လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

၀၂၆ း ၆၉။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ ၎ (မကၠာၿမိဳ႕သား)တို႔၏ေရွ႕၀ယ္ အီဗ္ရာဟီမ္၏အေၾကာင္း ႏွင့္ အတၳဳပၸတ္ၱိကို ျပန္ေျပာပါေလ။

၀၂၆ း ၇၀။ တစ္ရံေရာအခါ၀ယ္ ထိုအီဗ္ရာဟီမ္သည္ မိမိ ဖခင္အားလည္းေကာင္း၊ မိမိအမ်ိဳးသားတို႔အားလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔သည္ မည္သည့္အရာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္လ်က္ ရွိၾကသနည္း ဟု ေျပာဆို ေမးျမန္းခဲ့၏။

၀၂၆ း ၇၁။ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အ႐ုပ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကသည့္ျပင္ ထိုအ႐ုပ္မ်ား၏ အပါး၌ပင္ အခါခပ္သိမ္း စဲြလမ္းတြယ္ကပ္လ်က္ ရွိၾကေပသည္ဟု ျပန္ၾကားခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၇၂။ ထုိအီဗ္ရာဟီမ္က ေမးျမန္းခဲ့၏။ အသင္တို႔ ဟစ္ေခၚၾကေသာအခါ ထိုအ႐ုပ္မ်ားသည္ အသင္တို႔၏ ဟစ္ေခၚသံကို ၾကားၾကေလသေလာ။

၀၂၆ း ၇၃။ သုိ႔မဟုတ္၊ ၎တို႔သည္ (အသင္တို႔အား) အက်ိဳးျပဳၾကေလသေလာ။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ၎တို႔သည္ (အသင္တို႔အား) အက်ိဳးယုတ္ေစႏိုင္ၾကေလ သေလာ။

၀၂၆ း ၇၄။ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔က ထိုသို႔ အလွ်င္းမဟုတ္၊ စင္စစ္မွာကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏အဘ၊ ဘိုးေဘး တို႔အား ဤအတိုင္း ျပဳမူၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက ပါသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၇၅။ ထိုအီဗ္ရာဟီမ္က အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္လ်က္ရွိၾကေသာ အရာမ်ား၏ (အေျခအေန)ကို (ေလ့လာသုံးသပ္) ေတြ႕ျမင္ၾကၿပီေလာ။

၀၂၆ း ၇၆။ အသင္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ ေရွးေဟာင္းအဘ၊ ဘိုးေဘးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊

၀၂၆ း ၇၇။ အေၾကာင္းမွာမူ ဧကန္မလဲြ ၎တို႔သည္ ငါ၏ရန္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ သုိ႔ရာတြင္ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္မွာမူကား ေလာကီဘ၀တြင္လည္းေကာင္း၊ အာခိရတ္ တမလြန္ဘ၀တြင္လည္းေကာင္း၊ ငါ၏ အေဆြခင္ပြန္းပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၆ း ၇၈။ အၾကင္အရွင္ျမတ္သည္ ငါ့အား ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ တစ္ဖန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ ငါ့အားလမ္းၫႊန္ျပေတာ္မူ၏။

၀၂၆ း ၇၉။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ငါ့အား ေကၽြးေမြးေတာ္မူ၏။ ထုိ႔ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ငါ့အား တိုက္ေကၽြးေတာ္မူ၏။

၀၂၆ း ၈၀။ ထိုမွတပါး ငါသည္ နာဖ်ားေသာအခါ ထို အရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ ငါ့အား (ေ၀ဒနာ)ေပ်ာက္ ကင္းေစေတာ္မူ၏။

၀၂၆ း ၈၁။ ထို႔ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ငါ့အား (ေသခ်ိန္တြင္) ေသေစေတာ္မူမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ငါ့အား (ကိယာမတ္ေန႔တြင္) ရွင္ေစေတာ္ မူမည္။

၀၂၆ း ၈၂။ ထိုမွတပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ တရားစီရင္ မည့္ေန႔တြင္ ငါ၏မွားယြင္းခ်က္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္ မူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ငါေမွ်ာ္လင့္လ်က္ပင္ ရွိေပသတည္း။

၀၂၆ း ၈၃။ အို-ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ဥာဏ္ပညာကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ထို႔ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား သူေတာ္စင္မ်ား ႏွင့္အတူ ေပါင္းဖက္ ပါ၀င္ေစေတာ္မူပါ။

၀၂၆ း ၈၄။ ၎ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအဖို႔ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားတြင္ နာမည္ေကာင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္၍ ေပးေတာ္မူပါ။ (တနည္း) အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအဖို႔ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ ေက်ာ္ၾကားမႈကို (ေကာင္းစြာ သတိရ ျခင္းကို) ျပဳလုပ္၍ ေပးေတာ္မူပါ။

၀၂၆ း ၈၅။ ထို႔ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ “ဂ်ႏၷတ္” သုခဘံု၏ အေမြစားအေမြခံ ျပဳလုပ္ေတာ္မူပါ။

၀၂၆ း ၈၆။ ထိုမွတပါး အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ဖခင္အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဧကန္စင္စစ္ ၎င္းမွာ လမ္းလြဲသူတို႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။

၀၂၆ း ၈၇။ ၎ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ (လူသတၱ၀ါ အေပါင္းတို႔) ရွင္ျပန္ထၾကရမည့္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္ မ်ိဳးအား အရွက္တကြဲ ျဖစ္ေစေတာ္မမူပါႏွင့္။

၀၂၆ း ၈၈။ အၾကင္ေန႔တြင္ ပစၥည္းဥစၥာသည္လည္းေကာင္း၊ သား(သမီး)မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အသံုး၀င္မည္ မဟုတ္ပါ။

၀၂၆ း ၈၉။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ တကြ ေရာက္ရွိခဲ့ပါလွ်င္ (ထိုသူသည္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေပမည္)။

၀၂၆ း ၉၀။ ၎ျပင္ (ထိုေန႔တြင္) ဂ်ႏၷတ္ သုခဘံုသည္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကကုန္ေသာသူေတာ္စင္ တို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာထားရွိၿပီး ျဖစ္ေပမည္။

၀၂၆ း ၉၁။ ထို႔ျပင္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲသည္ လမ္းလြဲသူတို႔၏ ေရွ႕၀ယ္ ထင္ရွားေစျခင္းကို ခံရေပမည္။

၀၂၆ း ၉၂။ ထိုမွတပါး ၎တို႔သည္ အသင္တို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္လ်က္ ရွိခဲ့ၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာမ်ားသည္ (ယခု) မည္သည့္ေနရာ၌ ရွိၾကသနည္း ဟု ေျပာဆိုေမးျမန္းျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။

၀၂၆ း ၉၃။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား စြန္႔၍ (အသင္တို႔ ကိုးကြယ္လ်က္ရွိခဲ့ၾကေသာ) ကိုးကြယ္ရာမ်ားသည္ (ယခု) အသင္တို႔အား ကူညီႏိုင္ၾကေလသေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ၾကေလသေလာ။

၀၂၆ း ၉၄။ ထို႔ေနာက္ ထိုသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ လမ္းလြဲသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ “ဂ်ဟႏၷမ္”ငရဲ၌ ေစာက္ထိုးပစ္ခ်ျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။

၀၂၆ း ၉၅။ ထိုမွတပါး အီဗ္လီစ္၏ ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတို႔ သည္လည္းေကာင္း၊

၀၂၆ း ၉၆။ ၎တို႔သည္ ယင္း( ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲ)၌ ျငင္းခံုလ်က္ရွိၾကစဥ္ ေျပာဆိုၾကေပမည္။

၀၂၆ း ၉၇။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကစမ္ ။ ဧကန္အမွန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလြန္ထင္ရွားလွစြာေသာ လမ္းလြဲမႈ၌ပင္ ရွိခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၉၈။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသင္တို႔ အား စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူ ဂုဏ္ရည္တူမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ ရွိခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၉၉။ စင္စစ္ေသာ္ကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား (ဤအႀကီး အက်ယ္) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔သည္သာလွ်င္ လမ္းလြဲေစခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၀၀။ ယခုေသာ္ကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ ၾကား၀င္ အသနားခံေပးမည့္သူဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရွိၿပီ။

၀၂၆ း ၁၀၁။ ထိုနည္းတူစြာ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ ရင္းႏွီးေသာ အေဆြခင္ပြန္းဟူ၍လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရွိၿပီ။

၀၂၆ း ၁၀၂။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အကယ္၍သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ (လူေလာကသို႔) တစ္ဖန္ ျပန္လည္သြားခြင့္ရရွိၾကပါလွ်င္ ေကာင္းေလစြ။ သို႔ ျပန္သြားခြင့္ရရွိၾကပါလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သက္၀င္ ယံုၾကည္ၾကရမည္။

၀၂၆ း ၁၀၃။ ဧကန္မလြဲ ဤ(သည့္ျဖစ္ရပ္)၌ အမွန္ပင္ (ႀကီးက်ယ္လွေသာ) သင္ခန္းစာသည္ ရွိေပသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔အနက္ (မကၠာၿမိဳ႕သား ကာဖိရ္မ်ားအနက္) အမ်ားစုမွာ သက္၀င္ယံုၾကည္မည့္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။

၀၂၆ း ၁၀၄။ စင္စစ္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္မွာမူကား အလြန္တရာ လႊမ္းမိုးေတာ္ မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာေတာ္ မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၆ း ၁၀၅။ ႏူဟ္ ၏ အမ်ိဳးသားတုိ႔သည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားအား မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏၊

၀၂၆ း ၁၀၆။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ၎တို႔အား ၎တို႔၏ ေနာင္ေတာ္ ႏူဟ္ က (ဤသို႔) ေျပာၾကားခဲ့၏။(အခ်င္းတို႔၊) အသင္တို႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား) မေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလသေလာ။

၀၂၆ း ၁၀၇။ ဧကန္မလြဲ ငါသည္ အသင္တို႔အဖို႔ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်အပ္ေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္တစ္ပါးပင္ျဖစ္၏။

၀၂၆ း ၁၀၈။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ငါ၏အမိန္႔ကို လိုက္နာၾကေလကုန္။

၀၂၆ း ၁၀၉။ စင္စစ္ ငါသည္ ဤအမိန္႔ေတာ္ကို ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္တို႔ထံ မည္သည့္အက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ေတာင္းဆိုသည္ မဟုတ္ေပ။ ငါ့အား အက်ိဳးေပးရန္တာ၀န္မွာ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ အေပၚ၌သာရွိ၏။

၀၂၆ း ၁၁၀။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္။ ထိုမွတပါး အသင္တို႔သည္ ငါ၏အမိန္႔ကို လိုက္နာၾကေလကုန္။

၀၂၆ း ၁၁၁။ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသင့္ အား ယံုၾကည္ၾကရမည္ေလာ။ အမွန္စင္စစ္ ဂုဏ္ အသေရ ေသးသိမ္သူတို႔သာလွ်င္ အသင္၏ ေနာက္ လိုက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၁၂။ ထိုႏူဟ္က (ဤသို႔)ျပန္ၾကားခဲ့၏၊ (အခ်င္းတို႔၊) ငါသည္ ၎းတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည္ကို သိရွိရန္ လိုပါသနည္း။

၀၂၆ း ၁၁၃။ ၎တို႔အား စစ္ေဆးရန္တာ၀န္မွာ ငါ့အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္အေပၚ၌သာ ရွိ ေၾကာင္း အသင္တို႔နားလည္ၾကပါလွ်င္ ေကာင္းေလစြ။

၀၂၆ း ၁၁၄။ စင္စစ္ ငါသည္ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူ တို႔အား (မိမိအပါးမွ) ႏွင္ထုတ္မည့္သူမဟုတ္ၿပီ။

၀၂၆ း ၁၁၅။ ငါသည္ ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္သူ တစ္ဦးမွ် ျဖစ္၏။

၀၂၆ း ၁၁၆။ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔က အို-ႏူဟ္။ အကယ္၍ အသင္သည္ (မိမိ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးျခင္းကို) မရပ္တန္႔ခဲ့ပါလွ်င္ ဧကန္မလြဲ အသင္သည္ ခဲပစ္ေပါက္(၍ သတ္ျဖတ္)ျခင္းကို ခံရသူတို႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ေပမည္။

၀၂၆ း ၁၁၇။ ထိုႏူဟ္က (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ဤသို႔) ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခဲ့ေလ၏။ အို-ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၊ ဧကန္စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲျငင္းပယ္ ခဲ့ၾကေလၿပီ။

၀၂၆ း ၁၁၈။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ႏွင့္ ၎တို႔၏အၾကား၌ ထင္ရွားစြာေသာအဆံုးအျဖတ္ကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးေတာ္မူပါ။ ထိုမွတပါး အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအားလည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးႏွင့္အတူရွိကုန္ေသာ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူ တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။

၀၂၆ း ၁၁၉။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုႏူဟ္အား လည္းေကာင္း၊ ထိုႏူဟ္ႏွင့္အတူ ၀န္အျပည့္တင္ထားေသာသေဘၤာ၌ ပါလာၾကကုန္ေသာ မုအ္မင္န္သက္၀င္ ယံုၾကည္သူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ကယ္တင္ေတာ္ မူခဲ့ေလ၏။

၀၂၆ း ၁၂၀။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဖန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ က်န္ရွိသူတို႔အား ႏွစ္ျမႇဳပ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၁၂၁။ ဧကန္မလြဲ ဤသည့္ျဖစ္ရပ္၌ (ႀကီးက်ယ္ လွေသာ) သင္ခန္းစာသည္ရွိ၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔အနက္ (မကၠာၿမိဳ႕သား ကာဖိရ္မ်ားအနက္) အမ်ားဆံုးေသာသူတို႔မွာ သက္၀င္ယံုၾကည္မည့္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။

၀၂၆ း ၁၂၂။ စင္စစ္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူ ေသာအရွင္ျမတ္မွာမူကား၊ အလြန္တရာ လႊမ္းမိုးေတာ္ မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၆ း ၁၂၃။ အာဒ္ အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္း ရစူလ္တမန္ေတာ္တို႔အား မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲ ျငင္းပယ္ ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၂၄။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ၎တို႔၏ ေနာင္ေတာ္ ဟူဒ္ က ေျပာၾကားခဲ့၏။ (အခ်င္းတို႔၊) အသင္တို႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား) မေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလသေလာ။

၀၂၆ း ၁၂၅။ ဧကန္မလြဲ ငါသည္ အသင္တို႔အဖို႔ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်အပ္ေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္တစ္ပါးပင္ ျဖစ္သည္။

၀၂၆ း ၁၂၆။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ငါ၏အမိန္႔ကို လိုက္နာၾကေလကုန္။

၀၂၆ း ၁၂၇။ စင္စစ္ ငါသည္ အသင္တို႔ထံ ဤအမိန္႔ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္အက်ိဳး တစ္စံုတရာကိုမွ် ေတာင္းဆိုသည္ မဟုတ္ေပ။ ငါ့အား အက်ိဳးေပးရန္ တာ၀န္မွာ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အေပၚ၌သာရွိ၏။

၀၂၆ း ၁၂၈။ အသင္တို႔သည္ ကုန္းျမင့္တိုင္း၌ အထိမ္းအမွတ္ တစ္ခု အခ်ည္းႏွီး တည္ေဆာက္ၾကေလသေလာ။

၀၂၆ း ၁၂၉။ ထိုမွတပါး အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ အၿမဲ ေနထိုင္ၾကရမည္ကဲ့သို႔ပင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ တိုက္တာေဂဟာမ်ားကို ျပဳလုပ္ တည္ေဆာက္ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၃၀။ ထိုမွတပါး အသင္တို႔သည္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ၾကေလေသာအခါ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူမ်ားအျဖစ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၃၁။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္။ ထိုမွတပါး အသင္တို႔သည္ ငါ၏အမိန္႔ကို လိုက္နာၾကေလကုန္။

၀၂၆ း ၁၃၂။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အၾကင္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္၊ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား အသင္တို႔ သိရွိၾကကုန္ေသာအရာမ်ားျဖင့္ ကူညီ ဆာင္မေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၁၃၃။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ကုလားအုတ္ တည္းဟူေသာ တိရစၦာန္မ်ားျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ သားသမီး ရတနာမ်ား ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကူညီေဆာင္မေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၁၃၄။ ထိုမွတပါး ဥယ်ာဥ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (ကူညီေတာ္မူခဲ့၏)။

၀၂၆ း ၁၃၅။ ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္ အသင္တို႔ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ(ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ ထမည့္)ေန႔၏ျပစ္ဒဏ္ကို စိုးရိမ္မိေပသည္ တကား။

၀၂၆ း ၁၃၆။ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔ကေျပာဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။ (အို-ဟူဒ္၊) အသင္သည္ ဆံုးမသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆံုးမျခင္း မျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ အေၾကာင္းမထူးေပ။

၀၂၆ း ၁၃၇။ ဤသည္ ေရွးလူေဟာင္းတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံမွ် ျဖစ္ေပ၏။

၁၃၈။ စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံၾကရမည့္သူမ်ား မဟုတ္ေပ။

၀၂၆ း ၁၃၉။ အခ်ဳပ္မွာ ၎အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထိုဟူဒ္ အား မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔အား ျပင္းထန္လွစြာေသာ ေလျပင္းမုန္တိုင္းျဖင့္ ကြပ္မ်က္ဖ်က္ဆီးေတာ္ မူခဲ့၏။ ဧကန္မလြဲ ဤသည့္ျဖစ္ရပ္၌လည္း (ႀကီးက်ယ္ လွစြာေသာ) သင္ခန္းစာ ရွိေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔ (မကၠာၿမိဳ႕သား ကာဖိရ္မ်ား)အနက္ အမ်ားဆံုးေသာ သူတို႔မွာကား သက္၀င္ ယံုၾကည္မည့္သူမ်ား မဟုတ္ ၾကေခ်။

၀၂၆ း ၁၄၀။ စင္စစ္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူ ေသာ အရွင္ျမတ္မွာမူကား အလြန္တရာ လႊမ္းမိုးေတာ္ မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၆ း ၁၄၁။ ဆမူဒ္ အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္း ရစူလ္ တမန္ေတာ္တို႔အား မဟုတ္မမွန္ ဟူ၍ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၄၂။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ၎တို႔အား ၎တို႔၏ ေနာင္ေတာ္ တမန္ေတာ္ဆြာလိဟ္က ေျပာၾကားခဲ့၏။ (အခ်င္းတို႔၊) အသင္တို႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား) မေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလသေလာ။

၀၂၆ း ၁၄၃။ ဧကန္မလြဲ ငါသည္ အသင္တို႔အဖို႔ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်အပ္ေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္တစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေပ၏။

၀၂၆ း ၁၄၄။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ငါ၏အမိန္႔ကို လိုက္နာၾကေလကုန္။

၀၂၆ း ၁၄၅။ စင္စစ္ ငါသည္ အသင္တို႔ထံ ဤအမိန္႔ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ မည္သည့္အက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ေတာင္းဆိုသည္ မဟုတ္ေပ။ ငါ့အား အက်ိဳးေပးရန္တာ၀န္မွာ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အေပၚ၌သာရွိ၏။

၁၄၆။ အသင္တို႔သည္ ဤပစၥကၡဘ၀၌ရွိေသာ အရာမ်ားတြင္ စိတ္ေအးခ်မ္းစြာေနျခင္းကို လ်စ္လ်ဴျပဳထားျခင္းကို ခံၾကရမည္ေလာ။

၀၂၆ း ၁၄၇။ ဥယ်ာဥ္မ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊

၀၂၆ း ၁၄၈။ လယ္ယာမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ အၾကင္ စြန္ပလြံၿခံမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ထိုစြန္ပလြံပင္မ်ား၏ အဖူးအၫြန္႔မ်ားမွာ ႏူးညံ့လ်က္ရွိ၏။ (တနည္း) ထိုစြန္ပလြံပင္မွ စြန္ပလြံသီးအခိုင္မ်ားမွာ ႁပြတ္လ်က္ ရွိ၏။

၀၂၆ း ၁၄၉။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ေတာင္မ်ားကို အိမ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ ထြင္းၾကကုန္၏။ (တနည္း) ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ ေမာ္ႂကြားလ်က္ ေတာင္မ်ားကို အိမ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ထြင္းၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၅၀။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ငါ၏အမိန္႔ကို လိုက္နာၾကေလကုန္။

၀၂၆ း ၁၅၁။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ စည္းကမ္းဥပေဒကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သူတို႔၏အမိန္႔ကို မလိုက္နာၾက ကုန္လင့္။

၀၂၆ း ၁၅၂။ အၾကင္သူတို႔သည္ တိုင္းျပည္တြင္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူတို႔သည္ (တိုင္းျပည္ကို သာယာ၀ေျပာေအာင္) ျပဳျပင္ၾကသည္ကား မဟုတ္ၾကေပ။

၀၂၆ း ၁၅၃။ ထို ဆမူဒ္ အမ်ိဳးသားတို႔က ေျပာဆိုခဲ့ၾကကုန္ ၏။ (အို-ဆြာလိဟ္၊) အသင္သည္ ျပင္းထန္စြာ စုန္းျပဳစားျခင္းခံရသူ တစ္ဦးသာလွ်င္ ျဖစ္၏။

၀၂၆ း ၁၅၄။ အသင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ လူသားတစ္ဦးမွတပါး အျခားမဟုတ္ၿပီ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ သစၥာ၀ါဒီ အမွန္ဆိုသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ သက္ေသလကၡဏာ တစ္စံုတစ္ရာကို ယူေဆာင္လာခဲ့ပါေလ။

၀၂၆ း ၁၅၅။ ထိုဆြာလိဟ္က ေျပာၾကားခဲ့၏။ ဤသည္ ကုလားအုတ္မတစ္ေကာင္ျဖစ္၏။ ယင္း ကုလားအုတ္ မ၌ ေရေသာက္ရန္ အလွည့္ တစ္လွည့္ ရွိ၍ အသင္တို႔၌ လည္း သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ေရေသာက္ရန္ အလွည့္တစ္လွည့္သည္ ရွိ၏။

၀၂၆ း ၁၅၆။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ထိုကုလားအုတ္မကို မေကာင္းေသာ ေစတနာႏွင့္ မထိပါးၾကကုန္လင့္။ သို႔ထိပါးခဲ့ၾကလွ်င္ ႀကီးက်ယ္ လွစြာေသာ(ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ထမည့္)ေန႔၏ျပစ္ဒဏ္သည္ အသင္တို႔အား ဖမ္းဆီး ကြပ္မ်က္မည္ျဖစ္၏။

၀၂၆ း ၁၅၇။ သို႔တေစ ၎ ဆမူဒ္ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထိုကုလားအုတ္မ၏ ေျခမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ေနာင္တရရွိသူမ်ား ျဖစ္သြားခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၅၈။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ၎တို႔အား ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ခဲ့၏။ ဧကန္မလြဲ ဤသည့္ျဖစ္ရပ္၌ လည္း (ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ) သင္ခန္းစာသည္ ရွိေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ၎(မကၠာၿမိဳ႕သား ကာဖိရ္မ်ား အနက္) အမ်ားဆံုးေသာသူတို႔မွာ သက္၀င္ယံုၾကည္ ၾကမည့္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။

၀၂၆ း ၁၅၉။ စင္စစ္ အသင့္အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္မွာမူကား အလြန္တရာ လႊမ္းမိုးေတာ္ မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၆ း ၁၆၀။ လူတြ္ ၏ အမ်ိဳးသားတို႔သည္(လည္း) ရစူလ္တမန္ေတာ္တို႔အား မဟုတ္မမွန္ ဟူ၍ စြပ္စြဲ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၆၁။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ၎တို႔အား၊ ၎တို႔၏ ေနာင္ေတာ္ လူတြ္ က ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ အသင္တို႔သည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား) မေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလ သေလာ။

၀၂၆ း ၁၆၂။ ဧကန္မလြဲ ငါသည္ အသင္တို႔အဖို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်အပ္ေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္တစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀၂၆ း ၁၆၃။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္။ ထိုမွတပါး အသင္တုိ႔သည္ ငါ၏အမိန္႔ကို လိုက္နာၾကေလကုန္။

၀၂၆ း ၁၆၄။ စင္စစ္ ငါသည္ အသင္တို႔ထံ ဤ(အမိန္႔ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ အက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ေတာင္းဆိုသည္ မဟုတ္ေပ။ ငါ့အား အက်ိဳးေပးရန္တာ၀န္မွာ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကို ေမြးျမဴ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အေပၚ၌သာ ရွိေပသတည္း။

၀၂၆ း ၁၆၅။ အသင္တို႔သည္ ကမၻာသူ ကမၻာသားတို႔အနက္ ေယာက်္ားမ်ားထံ လာေရာက္(၍ ကာမဂုဏ္ ခံစား) ၾကေလသေလာ။

၀၂၆ း ၁၆၆။ သို႔ရာတြင္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္က မိမိတို႔အဖို႔ ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူေသာ ဇနီး မိန္းမတုိ႔ကိုမူ စြန္႔ထားၾကေလသေလာ။ စင္စစ္မွာမူကား အသင္တို႔သည္ စည္းကမ္းက်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၆၇။ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔က အို-လူတြ္ ၊ အကယ္၍ အသင္သည္ (မိမိ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးျခင္းမွ) မရပ္တန္႔ ပါလွ်င္ ဧကန္မလြဲ အသင္သည္ (တိုင္းျပည္မွ) ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရသူ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေခ်လိမ့္မည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၆၈။ ထိ လူတြ္ က (အခ်င္းတို႔၊) ဧကန္အမွန္ ငါသည္ အသင္တို႔၏ အက်င့္အမူကို လြန္စြာစက္ဆုပ္သူ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့၏။

၀၂၆ း ၁၆၉။ (ထို႔ေနာက္ လူတြ္က) အို-ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႔အား လည္းေကာင္း၊ (ေနာက္လိုက္ ငယ္သားတို႔အားလည္းေကာင္း၊) ထိုအမ်ိဳးသားတို႔ က်င့္မူလ်က္ ရွိၾကကုန္ေသာ (ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္၏ ျပစ္ ဒဏ္မွ) ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူပါ (ဟု ေလွ်ာက္ထား ခဲ့၏)။

၀၂၆ း ၁၇၀။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထို လူတြ္ ႏွင့္တကြ ၎၏အိမ္သူအိမ္သား တပည့္သား အားလံုးကိုပင္ ကယ္တင္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၁၇၁။ သို႔ရာတြင္ အမယ္အိုတစ္ဦးမွာမူကား ေနာက္၌ က်န္ရစ္ခဲ့သူတို႔တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလ၏။

၀၂၆ း ၁၇၂။ ထုိ႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ က်န္လူအားလံုး တို႔ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၁၇၃။ ထို႕ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎င္းတို႔အေပၚ၌ မိုးတစ္မ်ိဳး(ခဲမိုး)ကို ရြာသြန္းေစေတာ္မူခဲ့၏။ စင္စစ္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္းခံၾကရသူတို႔ (အေပၚ၌ ရြာသြန္း ခဲ့ေသာ)မိုးမွာ အဘယ္မွ် ဆိုးရြားလွဘိသနည္း။

၀၂၆ း ၁၇၄။ ဧကန္စင္စစ္ ဤသည့္(ျဖစ္ရပ္)၌ (ႀကီးက်ယ္ လွစြာေသာ) သင္ခန္းစာသည္ ရွိေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔အနက္ (မကၠာၿမိဳ႕သား ကာဖိရ္မ်ားအနက္) အမ်ားဆံုးေသာ သူတို႔မွာမူကား သက္၀င္ယံုၾကည္ ၾကမည့္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။

၀၂၆ း ၁၇၅။ စင္စစ္ဧကန္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အလြန္တရာ လႊမ္းမိုး ေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ သနားက႐ုဏာျပဳေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၆ း ၁၇၆။ ေတာအုပ္၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ အမ်ိဳးသား တို႔သည္လည္း ရစူလ္တမန္ေတာ္တို႔အား မဟုတ္ မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၇၇။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ၎င္းတို႔အား ႐ႈအိုက္ဗ္ က ေျပာၾကားခဲ့၏။ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား မေၾကာက္႐ြ႕ံ ၾကေလသေလာ။

၀၂၆ း ၁၇၈။ ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္ အသင္တို႔အဖို႔ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်အပ္ေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္တစ္ပါးပင္ျဖစ္၏။

၀၂၆ း ၁၇၉။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြ႕ံၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ငါ၏အမိန္႔ကို လိုက္နာၾကေလကုန္။

၀၂၆ း ၁၈၀။ စင္စစ္ ငါသည္ ဤ(အမိန္႔ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ ျခင္း)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္တို႔ထံ မည္သည့္အက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ေတာင္းဆိုသည္ မဟုတ္ေပ။ ငါ့အား အက်ိဳးေပးရန္ တာ၀န္မွာ စၾကာ၀႒ာခပ္သိမ္း တို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္ေပ သတည္း။

၀၂၆ း ၁၈၁။ အသင္တို႔သည္ (ခြက္၊ စလယ္၊ တင္းေတာင္း၊ စေသာ) အျခင္အတြယ္ကို အျပည့္(ျခင္၍) ေပးၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ဆံုး႐ႈံးေအာင္ ျပဳလုပ္သူမ်ား မျဖစ္ၾကကုန္လင့္။

၀၂၆ း ၁၈၂။ ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ မွန္ကန္ေသာ ရာဇူ ခ်ိန္ခြင္ျဖင့္ ခ်ိန္တြယ္ၾကေလကုန္။

၀၂၆ း ၁၈၃။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ လူတို႔အား ၎တို႔၏ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကိုေလွ်ာ့၍ မေပးၾကကုန္လင့္။ ထိုမွတပါး အသင္တို႔သည္ တိုင္းျပည္တြင္ ဖ်က္ဆီး သူမ်ားအျဖစ္ သြားလာလႈပ္ရွား ေသာင္းက်န္းျခင္းကို မျပဳၾကကုန္လင့္။

၀၂၆ း ၁၈၄။ ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ေရွးေဟာင္း အဖန္ဆင္းခံတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္။

၀၂၆ း ၁၈၅။ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔ကေျပာဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။ (အို-႐ႈအိုက္ဗ္၊) အသင္သည္ ျပင္းထန္စြာ စုန္းျပဳစားျခင္း ခံရသူတစ္ဦးပင္ ျဖစ္၏။

၁၈၆။ စင္စစ္ အသင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ လူသားတစ္ဦးမွအပ အျခားမဟုတ္ၿပီ။ ၎ျပင္ ဧကန္စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသင့္အား မုသာ၀ါဒီ တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၁၈၇။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ သစၥာ၀ါဒီတို႔တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္မူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ၌ မိုးေကာင္းကင္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခု က်လာေအာင္ သင္ျပဳလုပ္ပါေလ။

၀၂၆ း ၁၈၈။ ထို႐ႈအိုက္ဗ္က ငါ့အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ ျပဳမူၾကသည္ကို ေကာင္းစြာသိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့၏။

၀၂၆ း ၁၈၉။ ၎ေနာက္ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထို႐ႈအိုက္ဗ္အား မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ စြပ္စြဲျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေလရာ တိမ္မ်ားက်လာေသာေန႔၏ ျပစ္ဒဏ္သည္ ၎တို႔အား ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ခဲ့၏။ ဧကန္မလြဲ ယင္းျပစ္ဒဏ္သည္ ႀကီးက်ယ္ေသာေန႔၏ ျပစ္ဒဏ္ပင္ျဖစ္ခဲ့၏။

၀၂၆ း ၁၉၀။ ဧကန္စင္စစ္ ဤသည့္ျဖစ္ရပ္၌ (ႀကီးက်ယ္ စြာေသာ) သင္ခန္းစာတစ္ရပ္သည္ ရွိခဲ့၏။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔အနက္ (မကၠာၿမိဳ႕သား ကာဖိရ္မ်ား အနက္) အမ်ားဆံုးေသာ သူတို႔မွာမူကား သက္၀င္ယံုၾကည္မည့္ သူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။

၀၂၆ း ၁၉၁။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေသာ အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ က႐ုဏာျပဳေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၂၆ း ၁၉၂။ ၎ျပင္ မလြဲဧကန္ ဤ(ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္)သည္ စၾကာ၀ဠာခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူသည့္ အရွင္ခ်ေပးေတာ္မူေသာ (က်မ္းဂန္ပင္) ျဖစ္ေခ်သည္။

၀၂၆ း ၁၉၃။ အရ္႐ူဟုလ္အမီန္ (ယံုၾကည္စိတ္ခ်အပ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္) ေကာင္းကင္တမန္ ဂ်စ္ဗ္ရီလ္သည္ ယင္း (ကုန္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)ကို ယူေဆာင္ခ်ေပးခဲ့ေလသည္။

၀၂၆ း ၁၉၄။ အသင္၏ စိတ္ႏွလံုးေပၚ၌ အသင္သည္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္သူတို႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္အ့ံေသာငွာ။

၀၂၆ း ၁၉၅။ ရွင္းလင္းေသာ အရဗီဘာသာျဖင့္။

၀၂၆ း ၁၉၆။ ၎ျပင္ ဧကန္အမွန္ ယင္း(ကုရ္အာန္က်မ္း ေတာ္ျမတ္၏အေၾကာင္း)မွာ ေရွးလူေဟာင္းတို႔၏ က်မ္းဂန္မ်ား၌(လည္း) ပါရွိ၏။

၀၂၆ း ၁၉၇။ အီစ္ရာအီလီအမ်ိဳးသားတို႔အနက္မွ ပညာရွင္မ်ား ယင္း(ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)ကို သိရွိၾကျခင္းမွာ ၎(ကု႐ိုက္ရွ္မ်ိဳးႏြယ္၀င္)တို႔အဖို႔ (လံုေလာက္ ေသာ) သက္ေသသာဓက မျဖစ္ခဲ့ေလသေလာ။

၀၂၆ း ၁၉၈။ စင္စစ္ အကယ္တႏၲဳ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္း (ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)ကို အရဗ္အမ်ိဳးသား မဟုတ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အေပၚ၌ ခ်ေပးခဲ့ေတာ္မူခဲ့အံ့။

၀၂၆ း ၁၉၉။ တစ္ဖန္ ထိုသူသည္ ၎(ကု႐ိုက္ရွ္ မ်ိဳးႏြယ္ ၀င္)တို႔ ေရွ႕၀ယ္ ထို(ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)ကို ဖတ္ၾကားခဲ့အံ့။ သို႔ပင္တေစလည္း ၎တို႔သည္ ယင္း (ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)ကို ယံုၾကည္ၾကမည့္သူမ်ား မဟုတ္ေပတကား။

၀၂၆ း ၂၀၀။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔၏ စိတ္တြင္း၀ယ္ ယင္းျငင္းပယ္မႈကို ထည့္သြင္းေတာ္မူခဲ့၏။

၀၂၆ း ၂၀၁။ ၎တို႔သည္ ျပင္းျပနာၾကင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို မျမင္ၾကရေလသမွ်ကာလပတ္လံုး ယင္း (ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)ကို ယံုၾကည္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

၀၂၆ း ၂၀၂။ စင္စစ္ ထိုျပစ္ဒဏ္မွာ ၎တို႔ထံသုိ႔ ၎တို႔ မသိရွိၾကခိုက္ ႐ုတ္တရက္ ေရာက္ရွိ၍လာေပမည္။

၀၂၆ း ၂၀၃။ ထိုအခါ ၎တို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေရႊ႕ဆိုင္းခြင့္ ရရွိႏိုင္ၾကပါမည္ေလာဟု ဆိုၾကေပမည္။

၀၂၆ း ၂၀၄။ သို႔ပါလ်က္ ၎တို႔က ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္ကို အလ်င္စလို ေတာင္းဆိုၾကေလသေလာ။

၀၂၆ း ၂၀၅။ အသင္သည္ မည္သို႔ယူဆပါသနည္း။ အကယ္၍ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေပးေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္။

၀၂၆ း ၂၀၆။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ထံ ၎င္းတို႔ ခ်ိန္းခ်က္ခံၾက ရေသာ (ျပစ္ဒဏ္)သည္ ၎တို႔ထံ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ္၊

၀၂၆ း ၂၀၇။ ထိုအခါ ၎တို႔အဖို႔ ၎တို႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကေသာအရာမ်ားမွာ မည္သို႔မွ် အသံုး၀င္မည္ မဟုတ္ေပ။

၀၂၆ း ၂၀၈။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္ ကြပ္မ်က္ဖ်က္ဆီးေတာ္ မူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ရြာတိုင္း၌ သတိေပးႏိႈးေဆာ္သူမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

၀၂၆ း ၂၀၉။ (ထိုၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔အား) သတိေပး ဆံုးမ ၾသ၀ါဒေပးရန္။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မတရား သျဖင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းေတာ္မူေသာ အရွင္မဟုတ္ေပ။

၀၂၆ း ၂၁၀။ စင္စစ္ ဤ(ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)ကို ႐ႈီင္တြာန္ မိစၦာေကာင္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၂၆ း ၂၁၁။ စင္စစ္ ထို(ကုရ္အာန္ကို ယူေဆာင္လာျခင္း) ကိစၥမွာ ၎တို႔ႏွင့္ (လားလားမွ်) အပ္စပ္ျခင္းလည္း မရွိေပ။ ၎တို႔သည္ (ယူေဆာင္ လာရန္) တတ္စြမ္း ႏိုင္သည္လည္း မဟုတ္ေပ။

၀၂၆ း ၂၁၂။ ဧကန္အမွန္ ထို႐ႈိင္တြာန္ မိစၦာေကာင္မ်ားသည္ (၀ဟ္ယ္ အမိန္႔ေတာ္)ကို ၾကားနာျခင္းမွ အမွန္ပင္ ပယ္ရွားျခင္း ခံခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။

၀၂၆ း ၂၁၃။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္ သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူ မည္သည့္ ကိုးကြယ္ရာကိုမွ်ပင္ ဟစ္ေခၚတသျခင္း မျပဳပါေလႏွင့္။ သို႔ျပဳခဲ့ပါလွ်င္ အသင္သည္လည္း ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံၾကရသူတို႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္သြားေပမည္။

၀၂၆ း ၂၁၄။ ၎ျပင္ အသင္သည္ မိမိနီးစပ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းကို သတိေပးႏိႈးေဆာ္ပါေလ။

၀၂၆ း ၂၁၅။ ထို႔ျပင္ အသင္သည္ မိမိ၏ေနာက္သို႔ လိုက္ၾကေသာ မုအ္မင္န္သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔၏ ေရွ႕၀ယ္ (၎တို႔အား က႐ုဏာထား ရွိေသာအားျဖင့္) က်ိဳးႏြံပါေလ။

၀၂၆ း ၂၁၆။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ၎တို႔သည္ အသင္၏ အမိန္႔ကို ဖီဆန္ခဲ့ၾကလွ်င္ အသင္သည္ (၎တို႔အား) ဧကန္မလြဲ ငါသည္ အသင္တို႔၏ အျပဳအမူတို႔မွ ကင္းလြတ္သည္ဟု ေျပာၾကားပါေလ။

၀၂၆ း ၂၁၇။ ထိုမွတပါး အသင္သည္ အလြန္တရာ အားအင္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အလြန္တရာ သနားက႐ုဏာ ျပဳေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အေပၚ၌ ယံုပံု အားထားပါေလ။

၀၂၆ း ၂၁၈။ အၾကင္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္ မတ္တတ္ရပ္ေသာအခါ အသင့္အား ျမင္ေတာ္မူ၏။

၀၂၆ း ၂၁၉။ ထိုနည္းတူစြာ (ထိုအရွင္ျမတ္သည္) ဆြလာတ္ ၀တ္ျပဳသူတို႔တြင္ အသင္၏ ပါ၀င္ေနထိုင္ သြားလာမႈကိုလည္း (ျမင္ေတာ္မူ၏)

၀၂၆ း ၂၂၀။ မလြဲဧကန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အလြန္တရာ ၾကားေတာ္မူေသာ အရွင္၊ အလြန္တရာ သိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၂၆ း ၂၂၁။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊ အသင္သည္ မကၠာၿမိဳ႕ သား မုရွ္ရစ္က္တို႔အား ေျပာၾကားပါေလ။ အခ်င္းတို႔၊) ငါသည္ မည္သူ၏အေပၚ၌ ႐ႈိင္တြာန္ မိစၦာေကာင္မ်ား ဆင္းသက္၍ လာၾကသည္ကို အသင္တို႔အား ေျပာျပရမည္ေလာ။

၀၂၆ း ၂၂၂။ ထို ႐ႈိင္တြာန္ မိစၦာေကာင္မ်ားမွာ ဒုစ႐ိုက္ က်ဴးလြန္ေသာမုသာ၀ါဒီတိုင္း၏အေပၚ၌ ဆင္းသက္၍ လာၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၂၂၃။ အၾကင္သူတို႔သည္ (ထို႐ိွဳင္တြာန္မိစၦာေကာင္ မ်ားဘက္သို႔) နားစိုက္၍ ေနၾကကုန္၏။ စင္စစ္ ၎တို႔အနက္ အမ်ားဆံုးေသာသူတို႔မွာ မုသာ၀ါဒီ မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၂၂၄။ သို႔ရာတြင္ လကၤာဆရာတို႔မွာမူကား လမ္းလြဲ သူတို႔သာလွ်င္ ၎တို႔ေနာက္သို႔လိုက္ၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၂၂၅။ ဧကန္အမွန္ ၎တို႔သည္ ေခ်ာင္းလွ်ိဳ႐ိုးတိုင္းတြင္ ဦးလွည့္ရာ သြားလာလ်က္ရွိၾကသည္ကို အသင္ သည္ မျမင္ပါေလာ။

၀၂၆ း ၂၂၆။ ထိုမွတပါး ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ မျပဳလုပ္ၾကေသာကိစၥကို (ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု) ေျပာဆိုေလ့ ရွိၾကကုန္၏။

၀၂၆ း ၂၂၇။ သို႔ရာတြင္ (ယင္းလကၤာဆရာမ်ားအနက္မွ) အၾကင္သူတို႔သည္ အီမာန္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾက ပီးေနာက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကိုလည္း ေဆာက္တည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားလည္း မ်ားစြာတသ သတိရခဲ့ၾကကုန္၏။ ထိုမွတပါး ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ မတရားသျဖင့္ ႏွိပ္စက္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္တြင္ လက္စားေခ်ခဲ့ၾကကုန္၏။ (ထိုကဲ့သို႔ေသာ သူတို႔မွာ ဤအမိန္႔ေတာ္၌ အက်ံဳးမ၀င္ၾကေပ)။ စင္စစ္ေသာ္ကား မတရားသျဖင့္ ႏွိပ္စက္ၾကကုန္ေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔မွာ မည္သည့္ ေနရာသို႔ ျပန္လွည့္ၾကမည္ကို မၾကာျမင့္မီပင္ သိရွိ ကကုန္အံ့သတည္း။


No comments: