Saturday, May 15, 2010

Surah 12 Yusuf : Yusuf

၀၁၂ ။ စူရာ ယူစြပ္ း တမန္ေတာ္ယူစြပ္ က႑( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၁၂၊ ၁၁၁ အာယသ္ေတာ္)

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၁၂ း ၁။ “အလစ္ဖ္၊ လာမ္၊ ရာ” ဤသည္တုိ႕ကား အလြန္ထင္ရွားေသာ က်မ္းဂန္၏ စာပုိဒ္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသတည္း။

၀၁၂ း ၂။ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းက်မ္းဂန္ ကုိ အသင္တုိ႕နားလည္အံ့ေသာငွာ (စကားအဖြဲ႕အႏြဲ႕ အသံုးအႏႈန္း အလြန္ေကာင္းေသာ)ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္အျဖစ္ အရဗီဘာသာစာေပျဖင့္ ခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့၏။

၀၁၂ း ၃။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္ထံ ဤကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုိ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္၏ေရွ႕၀ယ္အေကာင္းဆံုးေသာ အေၾကာင္းအတၳဳပ္ၸ္ၱိတစ္ခုကို ျပန္၍ ေျပာၾကားေတာ္မူေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင္သည္ ထုိကုရ္အာန္မက်ေရာက္မီ အလ်င္က (ဤ အေၾကာင္း အတ္ၳဳပ္ၸတ္ၱိကုိ) အလ်င္း မသိသူတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ခဲ့ေပသတည္း။

၀၁၂ း ၄။ (ျပန္လည္သတိရပါေလ) တရံေရာအခါ၀ယ္ (နဗီတမန္ေတာ္)ယူစုဖ္သည္ မိမိဖခမည္းေတာ္ (နဗီ တမန္ေတာ္ ယအ္ကူဗ္)အား (ဤသုိ႕)ေျပာဆုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။ အုိ-ခမည္းေတာ္၊ ဧကန္စင္စစ္ အကၽြႏု္ပ္သည္ (အိမ္မက္တြင္) ၾကယ္တာရာ (ၿဂိဳလ္နကၡတ္)ဆယ့္တစ္လံုးကုိလည္းေကာင္း၊ သူရိယေနကုိ လည္းေကာင္း၊ လစႏၵာကုိလည္းေကာင္း၊ မိမိအား “စတ္ဂ်္ဒဟ္” ပ်၀ပ္ဦးခ်လ်က္ ရွိၾကသည္ကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ရ ပါသတည္း။

၀၁၂ း ၅။ (ထုိအခါ ခမည္းေတာ္ နဗီတမန္ေတာ္ယအ္ ကူဗ္က ဤသုိ႕)ျပန္ၾကားခဲ့ေလ၏။ အုိ-ခ်စ္သား၊ အသင္သည္ မိမိအိပ္မက္ကုိ မိမိညီေနာင္မ်ားေရွ႕တြင္ ေျပာ၍မျပေလႏွင့္။ သုိ႕ေျပာျပခဲ့ပါလွ်င္ ၎တုိ႔သည္ အသင္ႏွင့္ဆန္႕က်င္၍ အႀကံအစည္တစ္ခုခုကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ႀကံစည္ၾကေပလိမ့္မည္။ ဧကန္မလြဲ ႐ႈိင္တြာန္မိစၦာ ေကာင္သည္ကား လူတုိ႕၏ အလြန္ထင္ရွားေသာ ရန္သူပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၁၂ း ၆။ ၎ျပင္ ဤသုိ႕အားျဖင့္ (ထုိကဲ့သုိ႕ပင္) အသင့္ အား အသင္၏အရွင္ျမတ္သည္ (နဗီတမန္ေတာ္အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ရန္)ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူအံ့၊ ၎ျပင္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား အိပ္မက္ဒိဗ္ဓုမ္ကုိသင္ၾကား ပုိ႕ခ်ေတာ္မူအံ့။ ထုိမွတစ္ပါး ထုိအရွင္ျမတ္သည္ မိမိ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ယခင္ အသင္၏ဘုိးေတာ္၊ ေဘးေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ(နဗီတမန္ေတာ္)ဣဗ္ရာဟီမ္အားလည္းေကာင္း၊ (နဗီတမန္ေတာ္) ဣစ္ဟာက္အားလည္းေကာင္း၊ အျပည့္အစုံ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူဘိ သကဲ့သုိ႕ပင္ အသင့္အားလည္းေကာင္း၊ ယအ္ကူဗ္၏ သားသမီးမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ထုိေက်းဇူးေတာ္ကုိ အျပည့္အစံု ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူအံ့၊ ဧကန္အမွန္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

၀၁၂ း ၇။ ဧကန္မလြဲ (နဗီတမန္ေတာ္)ယူစုဖ္ႏွင့္ ထုိ (နဗီတမန္ေတာ္)ယူစုဖ္၏ေနာင္ေတာ္တုိ႕(၏အေၾကာင္း အတၳဳပၸတ္ၱိ)တြင္ (အမွန္တရားႏွင့္ဥာဏ္ပညာကုိ လုိလား၍ ရွာေဖြစူးစမ္း) ေမးျမန္းသူတုိ႕အဖုိ႕ (မ်ားစြာေသာ) သက္ေသလကၡဏာရပ္မ်ား ရွိေခ်သတည္း။

၀၁၂ း ၈။ တရံေရာအခါ ထုိေနာင္ေတာ္မ်ားက ငါတုိ႕သည္ (အားအင္ေတာင့္တင္းေသာ) အုပ္စုႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါလ်က္ ယူစုဖ္ႏွင့္ ၎၏ညီသည္ငါတုိ႕၏ ဖခင္ႀကီးထံ၌ ငါတုိ႕ထက္ပင္ ပုိမုိ၍ ခ်စ္ခင္ယုယျခင္း ခံေနၾကရသည္။ ဧကန္မုခ် ငါတုိ၏ခမည္းေတာ္သည္ ထင္ရွားစြာေသာအထင္အရွား လြဲမွားေနေခ်ၿပီဟု အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိၾကေလသည္။

၀၁၂ း ၉။ (၎တုိ႕အနက္ တစ္ဦးက ဤသုိ႕ေျပာဆုိ အႀကံေပးခဲ့ေလသည္။) အသင္တုိ႕သည္ ယူစုဖ္အား သတ္ပစ္ၾကေလကုန္၊ သုိ႕တည္းမဟုတ္ ၎အားတုိင္းတစ္ပါးသုိ႕ (သြားေရာက္)စြန္႕ပစ္ခဲ့ၾကေလကုန္၊ သုိ႕မွသာလွ်င္ အသင္တုိ႕၏ခမည္းေတာ္သည္ အသင္တုိ႕ ဘက္သုိ႕ျပန္လွည္႕၍မ်က္ႏွာသာေပးရေပလိမ့္မည္၊ ထုိ႕ေနာက္ အသင္တုိ႕သည္ (အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ အထံေတာ္၌ မိမိတုိ႕အျပစ္ကုိ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ကာ) ေျဖာင့္မွန္ေသာလူစုျပန္၍ျဖစ္ၾကေလကုန္။(လိမ့္မည္။)

၀၁၂ း ၁၀။ ၎တုိ႕အနက္ ေျပာဆုိသူတစ္ဦးက (ဤသုိ႕) ေျပာဆုိျပန္၏။ (အခ်င္းတုိ႕) အသင္တုိ႕သည္ ယူစုဖ္အား မသတ္ၾကပါေလႏွင့္၊ သုိ႕ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္တုိ႕သည္ (တစ္စံုတစ္ရာကုိ မုခ်) ျပဳလုပ္ၾကေတာ့မည့္ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အသင္တုိ႕သည္ ၎အား ေရတြင္း၏ ေစာက္နက္ထဲသုိ႕ ပစ္ခ်ၾကေလကုန္၊ ၎အား ခရီးသည္စုအနက္မွ တစ္ဦးဦးသည္ (ထုိေရတြင္းထဲမွ) ဆယ္ယူသြားေပလိမ့္မည္ျဖစ္သတည္း။

၀၁၂ း ၁၁။ (ထုိ႕ေနာက္) ၎တုိ႕သည္ (ဖခမည္းေတာ္ထံ သြားေရာက္ၿပီး ဤသုိ႕)ေျပာဆုိေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ အုိ-ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ဖခမည္းေတာ္၊ခမည္းေတာ္သည္ ယူစုဖ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေပၚ၌ အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္မခ်ပါသနည္း။ စင္စစ္ေသာ္ကား ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ဳိးကုိသာ လုိလားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

၀၁၂ း ၁၂။ (သုိ႕ပါ၍) ခမည္းေတာ္သည္ ယင္းယူစုဖ္အား နက္ျဖန္နံနက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ စားေသာက္ ကစားႏိုင္ရန္အလုိ႕ငွာလႊတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဧကန္အမွန္ ၎အား (ေဘးရန္ခပ္သိမ္းတုိ႕မွကာကြယ္)ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။

၀၁၂ း ၁၃။ (ထုိအခါ ၎တုိ႕၏ခမည္းေတာ္က ဤသုိ႕) ေျဖဆုိျပန္ၾကားခဲ့ေလသည္။ (အုိ-ငါ၏ခ်စ္သားတုိ႕) ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္ အသင္တုိ႕ထုိယူစုဖ္အား ေခၚေဆာင္သြားျခင္းအားျဖင့္ ပူေဆြးရမည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္တုိ႕သည္ ထုိယူစုဖ္အား သတိမမူေမ့ေလ်ာ့ေနစဥ္အခုိက္ ၎အား ၀ံပုေလြကုိက္စားမည္ ကုိလည္း ငါသည္ စုိးရိမ္မိေပသတည္း။

၀၁၂ း ၁၄။ (ထုိအခါ ေနာင္ေတာ္မ်ားက ဤသုိ႕)ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကျပန္၏။ (အုိ-ဖခမည္းေတာ္) အမွန္စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ရင္းႏွီးပြန္းတီးအားအင္ေတာင့္တင္းေသာ အုပ္စုတစ္စုပင္ ျဖစ္ၾကပါလ်က္ အကယ္၍ ထုိယူစုဖ္အား ၀ံပုေလြကုိက္စားခဲ့ပါလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အမွန္ပင္ပ်က္စီးဆံုးပါးသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။

၀၁၂ း ၁၅။ ထုိ႕ေနာက္ ထုိေနာင္ေတာ္တုိ႕သည္ ထုိယူစုဖ္အား ေခၚေဆာင္သြားၾကၿပီးလွ်င္ ၎အားေရတြင္း၏ ေစာက္နက္ထဲတြင္ ပစ္ခ်ၾကရန္တညီတညြတ္တည္း ျပဌာန္းခဲ့ၾကေသာအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုယူစုဖ္ထံ (အုိ-ယူစုဖ္) အသင္သည္ (တခ်ိန္တြင္) ၎တုိ႕အား ၎တုိ႕၏ဤအျပဳအမူကုိ အမွန္ပင္ ထုတ္ေဖာ္၍ ေျပာၾကားမည္ျဖစ္၏။ သုိ႕ရာတြင္ (ထုိအခ်ိန္တြင္) ၎တုိ႕သည္ အသင္အား သိရွိ၍ မွတ္မိၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အမိန္႕ေတာ္ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့ေပသတည္း။

၀၁၂ း ၁၆။ ထုိ႕ေနာက္ ယင္းေနာင္ေတာ္မ်ားသည္ ၎တုိ႕၏ ဖခမည္းေတာ္ထံသုိ႕ ညဥ့္ေမွာင္ခါစအခ်ိန္တြင္ ငိုေႂကြးလ်က္ (ျပန္)လာခဲ့ၾကေလသည္။

၀၁၂ း ၁၇။ (ခမည္းေတာ္ထံသုိ႕ေရာက္လတ္ေသာ္ ဤသုိ႕) ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။ အုိ-ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ဖခမည္းေတာ္ ဧကန္အမွန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ယူစုဖ္အား မိမိတုိ႕၏ပစၥည္း(အ၀တ္အစား)မ်ား အနီးတြင္ (အေစာင့္) ထားခဲ့ၿပီး အေျပးၿပိဳင္ရန္ သြားခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ထုိယူစုဖ္အား ၀ံပုေလြသည္ ကုိက္စား ပစ္ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ (မည္မွ်ပင္) သစၥာ၀ါဒီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ဖခမည္းေတာ္မွာမူကား ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ယံုၾကည္မည္ မဟုတ္ပါေပ။(တနည္း) ၎တုိ႕က (ဖခင္ႀကီးထံ၌) ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ၾကသည္မွာ အုိ-ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ဖခင္၊ ဧကန္အမွန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ (သူ႕ထက္ငါသာေအာင္) အခ်င္းခ်င္း အေျပးၿပိဳင္၍လာခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ျပင္ ယူစုဖ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ပစၥည္း(မ်ား)အနီး၌ ထားခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္ေပရာ (႐ုတ္တရက္) ၀ံပုေလြသည္ သူ႕ကုိ ကုိက္စားသြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ အဘယ္မွ်ပင္ မွန္ကန္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အသင္ (ဖခင္ႀကီး) ကား ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အား ယံုၾကည္မည္ မဟုတ္ပါ။

၀၁၂ း ၁၈။ ထုိ႕ျပင္ ၎တုိ႕သည္ ယင္းယူစုဖ္၏အက်ႌတြင္ မဟုတ္မမွန္ေသာေသြးမ်ားကုိ (လိမ္းက်ံ၍) ယူလာခဲ့ၾကေလသည္။ (ထုိအခါဖခမည္းေတာ္က ဤသုိ႕) ေျပာဆုိ ေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။ (အုိ-ခ်စ္သားတုိ႕) ထုိသုိ႕အလ်င္းမဟုတ္ စင္စစ္မွာကား အသင္တုိ႕၏ စိတ္ႏွလံုးသည္အသင္တုိ႕အဖုိ႕ အေၾကာင္းတစ္ခုကုိ ပရိယာယ္ဆင္ေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႕ျဖစ္ေပရာ (ငါ၏အဖုိ႕မွာ) သည္းခံျခင္းသည္သာ ေကာင္းျမတ္ေပေတာ႕၏။ ထုိ႕ျပင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အထံေတာ္၌သာလွ်င္အသင္တုိ႕ လုပ္ႀကံ ေျပာျပၾကေသာ အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကူညီေစာင္မေတာ္မူရန္ တုိးလွ်ဳိးေတာင္းပန္အသနားခံၿပီး ျဖစ္ေခ်သတည္း။ (တနည္း) အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ပင္ ကူညီေတာ္မူသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၀၁၂ း ၁၉။ ထုိ႕ေနာက္ ခရီးသည္တစ္စုသည္ (ထုိေရ တြင္းရွိရာသုိ႕) ေရာက္ရွိလာခဲ့ေလသည္။ တစ္ဖန္ ထုိခရီးသည္တစ္စုသည္ မိမိတုိ႕၏ေရငင္သူအား (ထုိ ေရတြင္းမွေရငင္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ သုိ႕ျဖစ္ေပရာ ထုိေရငင္သူသည္ (ေရတြင္း၌) မိမိေရပံုးကုိ ခ်ခဲ့ေလသည္။ (ထုိ႕ေနာက္ယူစုဖ္ကုိ ျမင္ေလေသာ္) ထုိေရငင္သူက (ခရီးသည္တစ္စုအား ဤသုိ႕ ၀မ္းသာအားရစြာ ဟစ္ေအာ္၍) အုိ-(အခ်င္းတုိ႕) ဤသည္တြင္ (အလြန္ေခ်ာလွေသာ) လုလင္ပ်ဳိတစ္ဦး (ေတြ႕ရွိ ရေပရာ) အလြန္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္ တကားဟု ေျပာဆုိခဲ့ေလသည္။ ထုိ႕ေနာက္ယင္းခရီးသည္တစ္စုသည္ ထုိယူစုဖ္အား ေရာင္းကုန္၀ယ္ကုန္အျဖစ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာထားရွိခဲ့ၾကေလသည္။ သုိ႕ရာတြင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္မွာမူကား ၎တုိ႕ ျပဳမူလ်က္ရိသည္တုိ႕ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ေပသတည္း။

၀၁၂ း ၂၀။ ထို႕ေနာက္ ထုိေနာင္ေတာ္မ်ားသည္ ထုိယူစုဖ္အား အနည္းငယ္မွ်ေသာအဖိုး ဒစ္ရ္ဟမ္ ေငြဒဂၤါးမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကေလသည္။ အမွန္မွာမူကား ၎တုိ႕သည္ ယင္းယူစုဖ္အား မလုိလားသူမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္သတည္း။

၀၁၂ း ၂၁။ အီဂ်စ္ျပည္မွ ထုိယူစုဖ္အား ၀ယ္သူကမိမိဇနီးအား “အသင္သည္ ထုိယူစုဖ္ကုိ ဂုဏ္ရွိစြာ ျဖင့္ထားပါေလ၊ ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား အက်ဳိးေပးေကာင္းေပးပါလိမ့္မည္။ သုိ႕မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၎အား သားအျဖစ္ ေမြးစားထားၾကမည္ဟု ေျပာေလသည္။ ၎ျပင္ ဤကဲ႕သုိ႕ပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယူစုဖ္အား (ထုိ) တုိင္းျပည္၌ ေနရာေပးေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိယူစုဖ္အား စကားမ်ား၏ အနက္သေဘာကုိ သင္ၾကားျပသေတာ္မူရန္ အလုိ႕ငွာျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ မိမိ၏ကိစၥ(အ၀၀)ကုိႏုိင္နင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ လူသားတုိ႕အနက္ အမ်ားစုသည္ မသိၾကေပ။

၀၁၂ း ၂၂။ ထုိေနာက္ ယင္းယူစုဖ္သည္ မိမိ ရင့္သန္ေသာအရြယ္သုိ႕ ေရာက္လတ္ေသာ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိယူစုဖ္အား စုိးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိလည္းေကာင္း၊ အသိပညာကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ သီလရွင္တုိ႕အား ဤနည္းအတုိင္းပင္ အက်ဳိးေက်းဇူးေပးေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၂ း ၂၃။ ထုိ႕ေနာက္ အၾကင္မိန္းမသည္ ယင္းယူစုဖ္အား ၎၏စိတ္သေဘာႏွင့္ဆန္႕က်င္ကာ ေခ်ာ့ေမာ့၍ ျမႇဴဆြယ္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းယူစုဖ္သည္ ထုိ မိန္းမ၏အိမ္တြင္ (ေနထုိင္လ်က္ရွိခဲ့၏။) ၎ျပင္ ထုိမိန္းမသည္ တံခါးမ်ားကုိ (လံုၿခံဳစြာ) ပိတ္၍ (ယူစုဖ္အား) လာပါေလ၊ (ကၽြႏု္ပ္ အသင့္အဖုိ႕ အသင့္ရွိေနၿပီ)ဟု ေျပာဆုိ (ဖိတ္ေခၚ) ခဲ့ေလသည္၊ (ထုိအခါ) ယင္းယူစုဖ္က (ဤသုိ႕) ေျပာဆုိ (ျငင္းဆန္) ခဲ့ေလသည္။ (ကၽြႏု္ပ္ ဤျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ရန္)အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ အကာအကြယ္ကုိ ယူလုိပါသည္။ ဧကန္စင္စစ္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏု္ပ္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ေနရာထုိင္ခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဧကန္အမွန္ မေတာ္မတရား က်ဴးလြန္ေသာ သူတုိ႕သည္ ေအာင္ျမင္ၾကသည္မဟုတ္ေပ။

၀၁၂ း ၂၄။ ထုိ႕ျပင္ မလြဲဧကန္ ထုိမိန္းမသည္ ယင္းယူစုဖ္ႏွင့္ဆက္ဆံရန္ ယတိျပတ္ စိတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေလသည္။ အမွန္ေသာ္ကား အကယ္၍သာ ထုိယူစုဖ္သည္ မိမိအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္ကုိ မေတြ႕မျမင္ခဲ့ရပါလွ်င္ ၎သည္ လည္း ထုိမိန္းမႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ ႀကံရြယ္ခဲ့ေပအ့ံ၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ (သာမည) မေကာင္းမႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အလြန္စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ထုိယူစုဖ္ႏွင့္ ကင္းေ၀းေစေတာ္မူျခင္းငွာ၊ ဤအတုိင္းပင္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဧကန္စင္စစ္ ထုိယူစုဖ္သည္ ငါအရွင္ျမတ္ ေရြးခ်ယ္ထားေတာ္မူေသာ အေစေတာ္မ်ားတြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၁၂ း ၂၅။ ထုိေနာက္ ၎တုိ႕ႏွစ္ဦးသည္ တံခါးရွိရာသုိ႕ (ေ႕ရွေနာက္) ေျပးခဲ့ၾကေလသည္။ ၎ျပင္ ထုိမိန္းမသည္ ယင္းယူစုဖ္၏ အကႌ်ကုိေနာက္မွ ဆုတ္ပစ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ တံခါး၀၌ ထုိမိန္းမ၏ခင္ပြန္းႏွင့္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေလသည္။ (ထုိအခါ) ယင္းမိန္းမက (ဤသုိ႕) ေျပာဆုိခဲ့ေလသည္။ အသင္၏ အိမ္သူအိမ္သားအား မေကာင္းႀကံသူ၌ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းခံရသည္မွတစ္ပါး၊ သို႔မဟုတ္ ျပင္းျပနာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း (ကုိ ခံရသည္) မွတစ္ပါး၊ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္ရွိပါဦးမည္နည္း။

၀၁၂ း ၂၆။ (ထုိအခါ) ယင္းယူစုဖ္က “ဤမိန္းမသည္သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္အား ကၽြႏု္ပ္၏စိတ္သေဘာႏွင့္ ဆန္႕က်င္ကာ ေခ်ာ့ေမာ့ျမႇဴဆြယ္ခဲ့ေလသည္”ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ ယင္းမိန္းမ၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအနက္မွ သက္ေသတစ္ဦးသည္ (ဤသုိ႕) သက္ေသခံခဲ့ေလ သည္။ အကယ္၍ ထုိယူစုဖ္၏အကႌ်မွာေ႕ရွမွစုတ္ၿပဲ၍ေနသည္ျဖစ္မူ ထုိမိန္းမသည္ မွန္ကန္စြာေျပာဆုိခဲ့သည္ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ ယင္းယူစုဖ္သည္ မုသား ေျပာဆုိသူတစ္ဦးျဖစ္ေပသတည္း။

၀၁၂ း ၂၇။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍သာ ထုိယူစုဖ္၏အကႌ်သည္ ေနာက္မွစုတ္ၿပဲ၍ေနသည္ျဖစ္ပါမူ၊ ယင္းမိန္းမသည္ မုသားေျပာဆုိခဲ့သည္ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ ထုိယူစုဖ္မွာမူကား မွန္ကန္စြာ ေျပာဆုိသူတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၁၂ း ၂၈။ ထုိ႕ေနာက္ (ယင္းမိန္းမ၏ခင္ပြန္းသည္) ထုိ ယူစုဖ္၏အကႌ်မွာ ေနာက္မွ စုတ္ၿပဲ၍ေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္လတ္ေသာ္ “ဤသည္အသင္မိန္းမတုိ႕၏ စဥ္းလဲဥာဏ္သာျဖစ္သည္။ အသင္တုိ႔၏ စဥ္းလဲဥာဏ္သည္ ႀကီးမားလွဘိ၏တကား”ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေလ သတည္း။

၀၁၆ း ၂၉။ (ထုိ႕ေနာက္ ဆက္လက္ ေျပာဆုိခဲ့ျပန္သည္ မွာ) အုိ-ယူစုဖ္၊ အသင္သည္ ဤသည္ကုိ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈကာ လႊဲေရွာင္၍သြားေလာ့။ ထုိ႕ျပင္(အုိ-မိန္းမ) သင္သည္ မိမိျပစ္မႈကုိ (၀န္ခ်ေတာင္းပန္၍)လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေတာင္းခံေလာ့။ ဧကန္မလြဲ အသင္မသည ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေခ်သတည္း။ (ဟုေျပာဆုိ ခဲ့ေလ၏။)

၀၁၂ း ၃၀။ ၎ျပင္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ရွိေသာ အခ်ဳိ႕မိန္းမမ်ားသည္(မာယာဆင္၍ ဤသုိ႕ျပစ္တင္)ေျပာဆုိၾကကုန္၏။ အဇိဇ္၏ၾကင္ရာသည္ မိမိကၽြန္ကုိ၎၏စိတ္သေဘာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ေခ်ာ့ေမာ့ ျမႇဴဆြယ္ေနေလသည္။ ဧကန္စင္စစ္ ထုိကၽြန္သည္ ၎၏စိတ္ႏွလံုးကုိ ခ်စ္ ေမတၱာအားျဖင့္ဖံုးလႊမ္းလ်က္ ရွိေနေပသည္။ ဧကန္အမွန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယင္းအဇိဇ္၏ၾကင္ရာအား လႊဲေခ်ာ္ေမွာက္မွားမႈ၌ (က်ဆင္းေနသည္ကုိ) ေတြ႕ျမင္ၾကရေပသတည္း။

၀၁၂ း ၃၁။ ထုိ႕ေနာက္ ယင္းအဇီဇ္၏ၾကင္ရာသည္ ထုိမိန္းမတုိ႕၏ ဥာဏ္ဆင္မႈကုိ ၾကားသိရေလေသာအခါ ၎တို႔အား (မိမိတုိ႕အိမ္သုိ႕ဧည္႕ခံေကၽြးေမြးရန္) ဖိတ္ေခၚခဲ့ေလသည္။ ထုိ႕ျပင္ ၎တုိ႕အဖို႕ (သုိက္ၿမိဳက္တင့္တယ္စြာ ထုိင္ႏုိင္ၾကရန္) မွီအံုးမ်ားကုိ (ခင္း၍) အဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ေလသည္။ ထုိ႕ျပင္ ယင္းမိန္းမမ်ားအနက္ အသီးသီးအား ဓားတစ္ေခ်ာင္းစီေပးၿပီးေနာက္ (ယူစုဖ္အား) အသင္သည္ ဤမိန္းမတုိ႕၏ေ႕ရွသုိ႔ ထြက္ခဲ့ေလာ့ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ထုိမိန္းမတုိ႕သည္ ယူစုဖ္အား ေတြ႕ျမင္ၾကေသာအခါ၊ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ အ့ံခ်ီးမဆံုး ျဖစ္သြားခဲ့ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ထုိမိန္းမတုိ႔သည္ မိမိတုိ႕၏လက္မ်ားကုိ လွီးမိၾကကုန၏္ ။ ထုိ႕ေနာက္ ၎တုိ႕က အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ အျပစ္ကင္းစင္ေတာ္မူ၍ အံ့ခ်ီးမဆံုးႏုိင္ေတာ္မူပါဘိတကား၊ ဤ သူသည္ လူသားတစ္ဦးမျဖစ္ႏုိင္၊ ဤသူသည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ေကာင္းကင္ေစတမန္သာ ျဖစ္ေပသတည္းဟု တအ့ံတၾသ ေျပာဆုိၾကကုန္၏။

၀၁၂ း ၃၂။ (ထုိအခါ) ယင္းမိန္းမက (ဤသုိ႕ျပန္)ေျပာခဲ့ ေလ၏။ ဤသည္ပင္ အၾကင္သူတည္း၊ အသင္မိန္းမတုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္အားထုိသူႏွင့္ပက္သက္၍ ကဲ႕ရဲ႕ ျပစ္တင္ခဲ့ၾကကုန္၏။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ကၽြႏု္ပ္သည္ပင္ ၎အား ၎၏စိတ္သေဘာႏွင့္ ဆန္႕က်င္၍ ေခ်ာ့ေမာ့ျမႇဴဆြယ္ခဲ့ေလသည္။ သုိ႕တေစလည္း ၎မွာမူကား လံုး၀အျပစ္ကင္းစင္စြာ ေနခဲ့ေလ၏။ သုိ႕ရာတြင္ အကယ္၍သာ ၎သည္ (အနာဂတ္တြင္) ကၽြႏု္ပ္ အမိန္႕ေပးလ်က္ရွိေသာအမႈကိစၥကုိ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါလွ်င္ မလြဲဧကန္ ၎သည္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းခံရသည့္ ျပင္ ဂုဏ္အသေရနိမ့္က်သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္ သာတည္း။

၀၁၂ း ၃၃။ (ထုိအခါ) ယင္းယူစုဖ္က (အလႅာဟ္အသွ်င္ ျမတ္အထံေတာ္၌ ဤသုိ႕) ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကား ခဲ့ေလ၏။ အုိ-ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၊ ထုိမိန္းမတုိ႕သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေသာ ကိစၥ(ကို လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္) ထက္ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအဖုိ႕ အက်ဥ္းေထာင္သည္ပင္သာ၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါ၏။ စင္စစ္မွာမူကား အကယ္၍သာ အရွင္ျမတ္သည္ ထုိမိန္းမတုိ႕၏ ပရိယာယ္မာယာကုိ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးထံမွ ေကြကြင္းေစေတာ္မမူခဲ့ပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ ၎တုိ႕ဘက္သုိ႕ ယိမ္းညြတ္သြားမိပါလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ မသိမုိက္မဲသူတုိ႕တြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

၀၁၂ း ၃၄။ ထုိ႕ေနာက္ ယင္းယူစုဖ္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ၎၏ေလွ်ာက္ထား ပန္ၾကားခ်က္ကုိသေဘာတူလက္ခံေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သုိ႕ျဖစ္ေပရာ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းမိန္းမတုိ႕၏ ပရိယာယ္မာယာကုိ ထုိယူစုဖ္ထံမွ ေကြကြင္းေစေတာ ္မူခဲ့ေလသည္။ ဧကန္မလြဲ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အႂကြင္းမဲ့ၾကားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အႂကြင္းမဲ့သိေတာ္ မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၂ း ၃၅။ ထုိ႕ေနာက္တစ္ဖန္ ၎တုိ႕သည္ (အျပစ္တစ္စံု တစ္ရာမရွိေၾကာင္း) သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၌ ထုိယူစုဖ္အား ကာလအနည္းငယ္မွ် အက်ဥ္းခ်ထားရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု အေတြးေပၚလာခဲ့ေလသည္။

၀၁၂ း ၃၆။ ၎ျပင္ ထုိယူစုဖ္ႏွင့္အတူ လုလင္ႏွစ္ဦးသည္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ထဲသုိ႕ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိလုလင္ႏွစ္ဦးအနက္မွတစ္ဦးက (ယူစုဖ္အား) “ဧကန္စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္သည္ (အိပ္မက္တြင္) မိမိကုိယ္ကုိမိမိ စပ်စ္ရည္ၫွစ္ေနသည္ဟု ေတြ႕ျမင္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ေလသည္။ အျခားတစ္ဦးကမူ ဧကန္အမွန္ ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိကုိယ္ကုိ (အိပ္မက္တြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည္ မွာ) ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိဦးေခါင္းထက္၀ယ္ မုန္႕(ဗ်ပ္)ကုိ ရြက္လ်က္ရွိေပရာ ငွက္မ်ားသည္ ထုိ႕မုန္႕မ်ားမွ (မိမိ တုိ႕၏ႏႈတ္သီးမ်ားျဖင့္ထုိး၍) စားေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေၾကာင္း၊ အသင္သည္ (ထုိအိပ္မက္)၏ဒိဗ္ဓုမ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားၾကားသိေစပါေလ၊ ဧကန္မလြဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အသင့္အားသူေတာ္စင္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾကပါသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ၾကေလသတည္း။

၀၁၆ း ၃၇။ (ထုိအခါ) ယူစုဖ္က (ဤသုိ႕)ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ အသင္တုိ႕ႏွစ္ဦး ေကၽြးေမြးျခင္း ခံၾကရေသာ အစာအာဟာရသည္ အသင္တုိ႕ႏွစ္ဦးထံ ေရာက္မလာမီပင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အသင္တုိ႕အား ယင္းအိပ္မက္ကုိ ၾကားသိေစေလ့ရွိပါမည္။ ဤကား ကၽြႏု္ပ္အား ကၽြႏု္ပ္၏အရွင္ျမတ္က သင္ၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ပညာမ်ား အနက္မွ ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္သည္ (ယခင္မူလကပင္) အၾကင္သူတုိ႕၏ သာသနာကုိ စြန္႕ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပမည္။ ၎တုိ႕သည္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အားလည္း သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကသည္ မဟုတ္ေပ၊ ထုိ႕ျပင္ ၎တုိ႕သည္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ကုိလည္း မယံုၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၁၂ း ၃၈။ ၎ျပင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိေဘးေတာ္၊ ဘုိး ေတာ္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ (နဗီ တမန္ေတာ္) ဣဗ္ရာဟီမ္၊ (နဗီတမန္ေတာ္)ဣစ္ဟာက္၊ နဗီတမန္ေတာ္ ယအ္ကူဗ္တုိ႕၏ သာသနာကုိပင္ လုိက္နာခဲ့ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အဖို႕ မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိမွ် အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ႏႈိင္းယွဥ္ (ကုိးကြယ္) ရန္ (လံုး၀) မထုိက္ေပ။ ဤ(သည့္ အယူ၀ါဒ)သည္ကား ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ လူခပ္သိမ္းတုိ႔ အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ (ႀကီးမားလွစြာေသာ) ေက်းဇူးေတာ္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားအနက္ အမ်ားစုမွာမူ (ဤမွ်ႀကီးမားလွေသာ) ေက်းဇူးေတာ္ကိုပင္မသိ တတ္ၾကေပတကား။

၀၁၂ း ၃၉။ အုိ-(ကၽြႏု္ပ္၏) အက်ဥ္းေထာင္ဖက္ မိတ္ေဆြႏွစ္ဦး အထူးထူး အျပားျပားေသာ ကုိးကြယ္ရာမ်ားပင္ သာလြန္၍ေကာင္းျမတ္ၾကသေလာ၊ သုိ႕တည္းမဟုတ္ (အလံုးစံုတုိ႕ထက္၀ယ္) ႏွိမ္နင္းလႊမ္းမုိးေတာ္မူေသာ တစ္ဆူတည္းေသာ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ပင္ သာလြန္၍ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူပါေလသေလာ။

၀၁၂ း ၄၀။ (အမွန္စင္စစ္ကား) အသင္တုိ႕သည္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အား စြန္႕၍ အသင္တုိ႕၏အဖ၊ ဘုိးေဘး မ်ား၊ အပါအ၀င္ မိမိတုိ႕ကုိယ္တုိင္အမည္နာမ မွည့္ေခၚထားသည့္ (ဘုရား) မ်ားကုိသာ ကုိးကြယ္ေနၾကကုန္၏။ (စင္စစ္ဆုိေသာ္) အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ ၎တို႔ (အားကုိးကြယ္ရန္) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ေသခံ တစ္စံုတစ္ရာမွ်ပင္ ခ်ေပးတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ အမိန္႕အာဏာ (အလံုးစံုတုိ႕) ကား အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၌သာ ရွိေပသည္။ ထုိအရွင္ျမတ္က “အသင္တုိ႕သည္ ထုိအရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိမွ် မကုိးကြယ္ၾကရ” ဟု အမိန္႕ေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ဤသည္သာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ေသာ သာသနာေတာ္ပင္တည္း။ သုိ႕ရာတြင္ အမ်ားဆံုးေသာ လူတုိ႕မွာကား မသိနားမလည္ၾကေပ။

၀၁၂ း ၄၁။ အုိ-အက်ဥ္းေထာင္ဖက္ မိတ္ေဆြႏွစ္ဦး၊ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ အသင္တုိ႕ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ မူ မိမိ၏သခင္ (ျဖစ္ေသာ ဘုရင္) အား (ေရွးယခင္ အတုိင္းပင္) ေသစာအရက္ကုိ ဆက္လက္၍ တုိက္ေကၽြးရေပမည္၊ သုိ႕ရာတြင္ တျခားတစ္ဦးမွာမူကား လက္၀ါး ကပ္တုိင္သုိ႕အတင္ခံရၿပီးေနာက္ ငွက္မ်ားသည္ ဦးေခါင္းကုိ (ႏႈတ္သီးျဖင့္ ထုိး၍) စားၾကေပလိမ့္မည္။ အသင္တုိ႕ႏွစ္ဦး ေမးျမန္းလ်က္ ရွိၾကကုန္ေသာကိစၥမွာ (ဤအတုိင္းပင္) ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ခဲ့ေပသတည္း။

၀၁၂ း ၄၂။ ၎ျပင္ ထိုယူစုဖ္သည္ ယင္းလုလင္ႏွစ္ဦး အနက္မွ လြတ္ေျမာက္မည့္သူျဖစ္သည္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအား “အသင္သည္ မိမိသခင္(ျဖစ္ေသာဘုရင္မင္းျမတ္)ထံတြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏အက်ိဳး အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေျပာဆိုပါေလ” ဟု ေျပာဆိုမွာၾကားခဲ့ေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ႐ႈိင္တြာန္မိစၦာေကာင္သည္ ထိုလုလင္အား မိမိသခင္ (ဘုရင္မင္းျမတ္)ေရွ႕တြင္ ထိုယူစုဖ္၏ အေၾကာင္း ေျပာျပရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေစခဲ့ရာ
ထုိယူစုဖ္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္ကာလအတန္ၾကာေအာင္ ေနထိုင္ခဲ့ရေလသတည္း။

၀၁၂ း ၄၃။ ထို႔ေနာက္ ဘုရင္က ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္ အိပ္မက္တြင္ ၀၀ၿဖိဳးၿဖိဳးရွိၾကကုန္ေသာ ႏြားမ ခုနစ္ေကာင္ကို ပိန္ခ်ံဳးလ်က္ရွိေသာ ႏြားမခုနစ္ေကာင္တို႔ ကစား၍ေနၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စုိစိမ္းေသာ စပါးႏွံ ခုနစ္ႏွံႏွင့္ အျခားေသြ႕ေျခာက္လ်က္ရွိကုန္ေသာ (စပါးႏွံခုနစ္ႏွံတို႔ကို)လည္းေကာင္း၊ ျမင္မက္ခဲ့ေလသည္။ အို-မွဴးႀကီးမတ္ရာတို႔၊ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ အိပ္မက္ဒိဗ္ဓုမ္ကိုေျပာ၍ ျပတတ္ၾကပါလွ်င္ ငါ၏ (ဤမည္ေသာ)အိပ္မက္ဒိဗ္ဓုမ္ကို ငါ့အား တင္ေလွ်ာက္ၾကေလကုန္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။

၀၁၂ း ၄၄။ (ထိုေရာကာလ) ယင္းမွဴးႀကီးမတ္ရာတို႔က (အို-ဘုရင္မင္းျမတ္ ဤကား) ဂေယာင္ဂယက္ ျမင္မက္ေသာ အိပ္မက္မွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ၎ျပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔မွာမူကား ဂေယာင္ဂယက္ အိပ္မက္မ်ား၏ဒိဗ္ဓုမ္ကို နားလည္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကေလသတည္း။

၀၁၂ း ၄၅။ ထိုအခါ ယင္း(အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ၾက ေသာ) လုလင္ႏွစ္ဦးအနက္ ျပန္၍ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ လုလင္သည္ ကာလအေတာ္ၾကာၿပီးေနာက္ေသာ္မွပင္ သတိရလာ၍ ထိုအိပ္မက္၏ဒိဗ္ဓုမ္ကို ဘုရင္မင္းျမတ္တို႔အား ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတစ္ဆင့္ ေျပာျပပါမည္။ သို႔ပါ၍ အရွင္မင္းျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား သြားခြင့္ျပဳေတာ္မူပါ ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလ၏။

၀၁၂ း ၄၆။ (အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုလုလင္သည္ တမန္ေတာ္ယူစုဖ္အား ဤသို႔ ေျပာဆို ေလ၏။) အို-ယူစုဖ္၊ အို-သစၥာ၀ါဒ၊ီ အသင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ၀၀ၿဖိဳးၿဖိဳးရွိေသာ ႏြားမခုနစ္ေကာင္ကို ပိန္ခ်ဳံးေသာ ႏြားမခုနစ္ေကာင္သည္ စား၍ေနသည္။ ၎ျပင္ စိမ္းစိုေသာစပါးႏွံခုနစ္ႏွံႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ စပါးခုႏွစ္ႏွံျဖစ္ကုန္သည္။ (ျမင္မက္ေသာအိပ္မက္)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (ဒိဗ္ဓုမ္ကို) ရွင္းလင္း ေျပာျပပါေလ။ သို႔မွသာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ လူမ်ားထံျပန္ႏိုင္၍ လူမ်ားလည္း (အသင္၏ ျမင့္ျမတ္လွေသာဂုဏ္အင္မ်ားကို) သိနားလည္ႏိုင္ၾကေပမည္ျဖစ္သတည္း။

၀၁၂ း ၄၇။ ထိုယူစုဖ္သည္ (အိပ္မက္ဒိဗ္ဓုမ္ကို ဤသို႔ ရွင္းလင္း၍) ေျပာျပေလသည္။ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔စိုက္ပ်ိဳးေနက်အတိုင္း) ခုနစ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ (မိမိ တို႔ လယ္ယာမ်ားကို) အဆက္မျပတ္ စိုက္ပ်ိဳးၾကေလကုန္။သို႔ရွိရာ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ရိတ္သိမ္း ေသာေကာက္လိႈင္းမ်ားအနက္ မိမိတို႔စားသံုးရန္ျဖစ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်မွအပ က်န္ရွိေသာ ေကာက္လိႈင္းမ်ားကို ေကာက္လိႈင္းအတိုင္းပင္ ထားရွိၾကေလကုန္။

၀၁၂ း ၄၈။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဖန္ (ဒုဗ္ၻိကၡႏၲရကပ္ဆိုက္၍) ျပင္းထန္လွေသာ ခုနစ္ႏွစ္သည္ ဆိုက္ေရာက္လာေပမည္။ ထိုႏွစ္ကာလ ခုနစ္ႏွစ္သည္ အသင္တို႔ (မ်ိဳးေစ့အလို႔ငွာ) သိမ္းထားၾကသည့္ အနည္းငယ္မွ်(ေသာရိကၡာ) မွအပ အသင္တို႔ ႀကိဳတင္ စုေဆာင္းထား သည့္(ရိကၡာ) မ်ားကိုစားသံုးပစ္ၾကေပမည္။

၀၁၂ း ၄၉။ ထို႔ေနာက္တစ္ဖန္ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုႏွစ္တြင္မူ လူတို႔သည္ (ေကာင္းမြန္စြာ) မိုးရြာသြန္းေစျခင္းကို ခံၾကရသည့္ျပင ္ထိုႏွစ္တြင္ ၎တို႔သည္ စပ်စ္ရည္မ်ားလည္း ညႇစ္ၾကေပမည္ ျဖစ္သတည္း။

၀၁၂ း ၅၀။ ထို႔ေနာက္ ဘုရင္မင္းက အသင္တို႔သည္ ထုိယူစုဖ္အား ငါ့ထံသို႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၾကေလကုန္ ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္။ တဖန္ေစတမန္သည္ ထုိယူစုဖ္ထံသို႔ ေရာက္ရွိေလေသာ္ ထိုယူစုဖ္က (ေစတမန္အား) အသင္သည္ မိမိသခင္ထံသို႔ ျပန္၍သြားပါေလ။ ထို႔ေနာက္ အသင္သည္ ထိုဘုရင္အား “မိမိ လက္မ်ားကိုလွီးခဲ့ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ (လက္ရွိ) အေျခအေနသည္ မည္သို႔ရွိပါသနည္း” ဟု ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းပါေလ။ ဧကန္အမွန္ ငါ့အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ထိုအမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ပရိယာယ္မာယာကို ေကာင္းစြာ သိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၂ း ၅၁။ (ထိုအခါ) ဘုရင္မင္းျမတ္က (ထိုမိန္းမတို႔အား) အသင္တို႔သည္ ယူစုဖ္အား ၎ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ ေခ်ာ့ေမာ့၍ျမႇဴဆြယ္ခဲ့ၾကစဥ္အခါ၌ အသင္တို႔၏ အျဖစ္မွန္သည္ မည္သို႔ရွိခဲ့သနည္းဟု ေမးျမန္းေလ၏။ (ထိုအခါ) ယင္းမိန္းမတို႔က အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ အျပစ္ကင္းေစေတာ္မူ၍ အံ့ခ်ီးမဆံုး ျပဳႏိုင္စြမ္းေတာ္မူပါဘိတကား။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုယူစုဖ္၏အေပၚ၌ မည္သည့္တစ္စံုတစ္ရာ မေကာင္းမႈ (ရွိသည္ကို) မသိရွိခဲ့ၾကပါဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကကုန္၏။ (ထိုေရာကာလ) အဇီဇ္၏ၾကင္ရာ သည္(ဤသို႔) ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလ၏။ ယခုေသာ္ကား (အျဖစ္အပ်က္) အမွန္သည္ ထင္ရွားသြားေလၿပီ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္သာလွ်င္ ယင္းယူစုဖ္အား ၎ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ျဖစ္သည္။ ေခ်ာ့ေမာ့ျမႇဴဆြယ္ခဲ့ပါသည္။ ၎ျပင္ ဧကန္မလြဲ ထိုယူစုဖ္မွာမူကား သစၥာ၀ါဒီတစ္ဦး မုခ်ျဖစ္ပါသတည္း။

၀၁၂ း ၅၂။ ဤ(သို႔ အျပစ္ကင္းေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစ ျခင္းသည္)ကား ထိုအဇိဇ္သည္ ၎၏ေနာက္ကြယ္ရာတြင္ ၎အား ကၽြႏ္ုပ္ အမွန္ပင္သစၥာမေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ျပင္ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ သစၥာေဖာက္ေသာသူတို႔၏ အႀကံအစည္ကို (အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အလို႔ငွာ) နည္းလမ္း ေပးေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း (ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ) သိနားလည္ရန္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၁၂ း ၅၃။ စင္စစ္ေသာ္ကား ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိကိုယ္ကို အျပစ္မွကင္းလြတ္သည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ဧကန္မလြဲ စိတ္ႏွလုံးမ်ားသည္ မေကာင္း မႈကိုအလြန္ အမိန္႔ေပး တိုက္တြန္းေလ့ရွိၾကေသာေၾကာင့္ပင္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ကသနားက႐ုဏာျပဳေတာ္ မူသည့္ (စိတ္ႏွလံုးမွာမူ အျပစ္မွလြတ္ကင္းႏုိင္ေပသည္။) မလြဲဧကန္ ကၽြႏု္ပ္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားက႐ုဏာ ျပဳေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

၀၁၂ း ၅၄။ ထိုအခါ ဘုရင္မင္းျမတ္က အသင္တို႔သည္ ထိုယူစုဖ္အား ငါ့ထံသို႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၾကေလကုန္၊ ငါသည္ ၎အား မိမိအဖို႔ ေရြးခ်ယ္အ့ံဟု အမိန္႕ေပးခဲ့ေလသည္။ တစ္ဖန္ ယင္းယူစုဖ္သည္ ထိုဘုရင္ႏွင့္ စကားေျပာဆိုေလေသာအခါ၊ ထိုဘုရင္က (ယူစုဖ္အား) အသင္သည္ ယေန႕မွစ၍ ကၽြႏု္ပ္၏ထံတြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာဂုဏ္ျဒပ္ႏွင့္ျပည့္စံုသူ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ် အပ္သူျဖစ္သည္ဟု ခ်ီးျမႇင့္ေျပာၾကား ေျမႇာက္စားခဲ့ေလသတည္း။

၀၁၂ း ၅၅။ (ထိုေရာအခါ) ယင္းယူစုဖ္က အသင္သည္ ကၽြႏု္ပ္အား တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေတာ္မ်ားအေပၚ၌ (ၾကီးၾကပ္အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္) ခန္႕အပ္ပါေလ။ ဧကန္စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သူ၊ အသိပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲေလ၏။

၀၁၂ း ၅၆။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ ယူစုဖ္အား တိုင္းျပည္တြင္ ထုိယူစုဖ္သည္ ယင္းတိုင္းျပည္၌ မိမိေနလိုေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ရန္ အာဏာကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူ၌ မိမိက႐ုဏာေတာ္ကို သက္ေရာက္ေစေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းမႈျပဳလုပ္သူတို႔၏အက်ိဳးကို အခ်ည္းအႏွီး ျဖစ္ေစေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၁၂ း ၅၇။ သို႔ရာတြင္ အီမန္သက္၀င္ယံုၾကည္၍ (ျပစ္မႈ ဒုစ႐ုိက္မ်ားမွ) အၿမဲတေစ ၾကဥ္ေရွာင္လ်က္ရွိၾကေသာသူတို႔အဖို႔မွာကား ေနာင္တမလြန္ဘ၀၏ အက်ိဳးသည္ အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၁၂ း ၅၈။ ထို႔ေနာက္ ယူစုဖ္၏ ေနာင္ေတာ္တို႔လည္း (အီဂ်စ္သို႔)လာခဲ့ၾကျပီး၊ ယင္းယူစုဖ္၏ထံ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုအခါ ယင္းယူစုဖ္သည္ ၎တို႔အား မွတ္မိခဲ့ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းတို႔မူကား ထုိယူစုဖ္အား မမွတ္မိၾကေပ။

၀၁၂ း ၅၉။ တစ္ဖန္ ထိုယူစုဖ္သည္ ၎တို႔အဖို႔ (စားနပ္ ရိကၡာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) စီမံအပ္သည့္ကိစ္ၥမ်ားကို ၎တို႔အား အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္စီမံ၍ ေပးခဲ့ၿပီးေသာအခါ (၎တို႔အား ဤသို႔)ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ခမည္းေတာ္ဘက္မွ ေတာ္စပ္ေသာ အသင္တို႔၏ညီေတာ္အား ကၽြႏု္ပ္ထံ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၾကေလကုန္။ အသင္တို႔သည္ မျမင္ၾကေလ သေလာ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ (စားနပ္ရိကၡာ ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္)ျခင္တြယ္ေသာ ပမာဏကို အျပည့္ျခင္၍ေပးသည့္ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အေကာင္းဆုံး ဧည့္ခံသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၁၂ း ၆၀။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အကယ္၍သာ အသင္တို႔သည္ ထိုညီေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္ထံသို႔ ေခၚေဆာင္ျခင္းမျပဳခဲ့ ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔အဖို႔ ကၽြႏု္ပ္ထံတြင္ ျခင္တြယ္ျခင္း အလွ်င္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အသင္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္ထံလည္း မခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္လင့္။


၀၁၂ း ၆၁။ (ထိုအခါ)၎တို႔က ဧကန္စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုညီေတာ္အား ၎၏ခမည္းေတာ္ထံ ေတာင္းခံၾကပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဧကန္မလဲြ (ဤ အတိုင္းပင္) ျပဳလုပ္ၾကပါမည္ဟု ေျပာဆိုေျဖၾကား ခဲ့ၾကေလသတည္း။

၀၁၂ း ၆၂။ ၎ျပင္ ထိုယူစုဖ္က မိမိအေစအပါးတို႔အား (ဤသို႔) ေျပာဆို အမိန္႔ေပးခဲ့ေလသည္။ အသင္တို႔ သည္ ၎တို႔ အရင္းအႏွီး ျပဳလုပ္ေသာပစၥည္းကို ၎တို႔၏ ခရီးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားတြင္ (လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ျပန္၍ထည့္) ထားၾကေလကုန္။ သို႔မွသာလွ်င္ ၎တို႔သည္ ထိုအရင္းအႏွီးျပဳလုပ္ေသာ မိမိတို႔ပစၥည္းကို အိမ္သူအိမ္သားတို႔ထံ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေသာအခါ မွတ္မိၾကကုန္မည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ၎တို႔သည္ ျပန္လာႏိုင္ၾကရာကုန္မည္သတည္း။

၀၁၂ း ၆၃။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေသာအခါ (ဤသို႔) ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကကုန္၏။ အိုကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔၏ ဖခမည္းေတာ္၊ ရိကၡာသည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔(အား ေရာင္းခ်ျခင္း)မွ ပိတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ ေပရာခမည္းေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔၏ ညီေတာ္ (ဗင္န္ယာမီန္) အား ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ (ရိကၡာကို ေနာက္တစ္ဖန္) ျခင္တြယ္၍ ယူခဲ့ၾကပါမည္။ ၎ျပင္ ဧကန္မလဲြ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ ထိုညီေတာ္အား ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းမည့္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။

၀၁၂ း ၆၄။ (ထိုအခါ) ထိုခမည္းေတာ္သည္ (ဤသို႔) ျပန္ၾကားခဲ့ေလ၏။ ငါသည္ အသင္တို႔အေပၚ၀ယ္ ယင္းညီေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္က၎၏ ေနာင္ေတာ ္(ယူစုဖ္) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ဘိ သကဲ့သို႔ပင္ ယုံၾကည္ရမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အေကာင္းဆုံးေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ က႐ုဏာျပဳသူတို႔တြင္ က႐ုဏာ အျပဳဆုံးေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၂ း ၆၅။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ပစၥည္းကို ဖြင့္ခဲ့ၾကေသာအခါ မိမိတို႔ အရင္းအႏွီးျပဳေသာ ပစၥည္းကို ၎တို႔အား ျပန္လည္ထည့္ေပးလိုက္သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကေလသည္။ (ထိုအခါ) ၎တို႔က (ဤသို႔) ေလွ်ာက္ထားၾကျပန္ေလသည္။ အို-ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔၏ ဖခမည္းေတာ္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ မည္သည့္အရာကို အလိုရွိၾကပါေသးသနည္း၊ ဤသည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ အရင္းအႏွီးျပဳေသာပစၥည္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရင္းအႏွီးျပဳေသာ ပစၥည္းသည္လည္း ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ျပန္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎ျပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား အဖို႔ (ထပ္မံ၍) စားနပ္ရိကၡာမ်ား ယူေဆာင္လာၾကပါမည္။ ထိုမွတစ္ပါး၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔ ညီေတာ္အားလည္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါမည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ ကုလားအုတ္တစ္စီးစာ (စားနပ္ရိကၡာ) ကိုလည္း ပိုမို၍ယူေဆာင္လာၾကပါမည္။ ဤကားလြယ္ကူစြာ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာရိကၡာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (တစ္နည္း-ယခု ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ ယူေဆာင္လာခဲ့ၾကေသာ) ဤ(ရိကၡာ) သည္ကား အလြန္နည္းလွပါသည္။

၀၁၂ း ၆၆။ (ထိုအခါ) ထိုဖခမည္းေတာ္က အသင္တို႔သည္ ငါ့အားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို တိုင္တည္၍ အသင္တို႔ကုိယ္တိုင္ (ေဘးရန္မ်ား) ၀န္း၀ိုင္းျခင္းကို ခံၾကရသည္မွအပ ယင္းညီေတာ္အား ငါ့ထံသို႔ (ျပန္လည္၍ ေခၚ)ယူခဲ့ၾကမည္ဟူ၍ တစ္စုံတစ္ရာ (ခိုင္မာေသာ) အာမခံခ်က္ မေပးသမွ် ကာလပတ္လုံး ငါသည္ ယင္းညီေတာ္အား အသင္တို႔ႏွင့္အတူ အလွ်င္းေစလႊတ္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ထိုဖခမည္းေတာ္အား မိမိတို႔၏အာမခံခ်က္ကို ေပးခဲ့ၾကေသာအခါ ထိုဖခမည္းေတာ္က အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ငါတို႔ေျပာဆိုၾကကုန္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊဲအပ္ျခင္းခံရေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလ၏။

၀၁၂ း ၆၇။ ၎ျပင္ ထုိဖခမည္းေတာ္က (ဆက္လက္၍ ဤုသုိ႔) ေျပာဆုိမွာၾကားခဲ့ျပန္ေလသည္။ အုိ-ငါ၏ (ခ်စ္) သားတို႔၊ အသင္တို႔သည္(အီဂ်စ္ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ၀င္ေသာအခါ) တံခါးေပါက္ တစ္ေပါက္တည္းမွ မ၀င္ၾကကုန္လင့္။ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ တျခားစီျဖစ္ေသာ တံခါးမ်ားမွ ၀င္ေၾကေလကုန္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါ (၏အႀကံေပးခ်က္) သည္ အသင္တို႔အဖို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ (၏အလုိေတာ္) ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ အနည္းငယ္မွ်ပင္ အသုံးက်မည္မဟုတ္ေပ။ အမိန္႔အာဏာသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတပါး အျခားမည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၌မွ် မရွိေခ်။ စင္စစ္တမူကား ယံုၾကည္အားထား လဲႊအပ္သူတို႔သည္ ထုိအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အေပၚ၌သာလွ်င္ ယုံၾကည္အားထား လဲႊအပ္ထိုက္ေပသတည္း။

၀၁၂ း ၆၈။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ (အီဂ်စ္ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔) မိမိတို႔အား မိမိတို႔၏ဖခမည္းေတာ္က မွာၾကားခဲ့သည့္ နည္းအတုိင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာအခါ (ထုိဖခမည္းေတာ္ နဗီတမန္ေတာ္ယအ္ကူဗ္၏) အႀကံေပးခ်က္သည္ ယအ္ကူဗ္၏စိတ္ထဲတြင္ အလုိဆႏၵတစ္ခု ရွိခဲ့သည္ကုိ ထုိယအ္ကူဗ္က ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ရြက္ေဆာင္ၾကည့္ခဲ့သည္မွအပ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္(၏ အလုိေတာ္)ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ လုံး၀အသုံးမ၀င္ခဲ့ေခ်။ စင္စစ္မူကား မလဲြဧကန္ ထုိယအ္ကူဗ္သည္ ငါအရွင္ျမတ္က ၎အား ပညာသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေတာ္ မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပညာရွင္တစ္ဦး အမွန္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ ေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူသားတို႔အနက္ အမ်ားစုမွာမူ မသိ နားမလည္ၾကေခ်။

၀၁၂ း ၆၉။ တစ္ဖန္ ၎တို႔သည္ ယူစုဖ္၏ထံ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာအခါ ထိုယူစုဖ္သည္ မိမိညီေတာ္အား မိမိထံတြင္ ေနရာထုိင္ခင္းေပးခဲ့ေလသည္။ (ထုိ႔ေနာက္) ယင္းယူစုဖ္က ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္ အသင္၏ ေနာင္ေတာ္ (ယူစုဖ္)ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ ၎တို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္ဒုကၡမျဖစ္ပါေလႏွင့္ဟု ေျပာဆုိ (ႏွစ္သိမ့္ေစ)ခဲ့ေလသတည္း။


၀၁၂ း ၇၀။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိယူစုဖ္သည္ ၎တို႔အဖုိ႔ စီမံအပ္သည္တို႔ကုိ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ စီမံ၍ေပးခဲ့ၿပီးေသာအခါ ေရဖလားကုိ မိမိညီေတာ္၏ခရီးေဆာင္ပစၥည္းထဲတြင္ ထည့္လိုက္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေၾကညာသူတစ္ဦးက ““အုိ-ခရီးသည္စု၊ ဧကန္မလဲြ အသင္တို႔သည္ ခိုးသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သည္”” ဟု ေၾကညာ (ေမာင္းခတ္)ခဲ့ေလသည္။

၀၁၂ း ၇၁။ (ထုိအခါ) ယင္းေနာင္ေတာ္မ်ားသည္ ထုိေၾကညာသူႏွင့္ အေပါင္းတို႔ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာလွည့္ကာ အသင္တို႔သည္ မည္သည့္အရာ ေပ်ာက္ဆုံးေနပါသနည္းဟု (ျပန္လည္) ေျပာဆုိ ေမးျမန္းခဲ့ၾကေလသည္။

၀၁၂ း ၇၂။ ထုိေၾကညာသူတို႔က (ဤသုိ႔) ေျပာဆုိခဲ့ၾကေလ၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ပမာဏျခင္ခြက္ (ဖလား) ကုိ ေပ်ာက္ဆုံးေနပါသည္ဟု ေျပာဆုိ ခဲ့ၾကေလသည္။ မည္သူမဆုိ ထုိျခင္ခြက္ ပမာဏကုိ (ရွာေဖြ) ယူေဆာင္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ၎၏အဖို႔ ကုလားအုတ္ တစ္စီးစာ (စားနပ္ရိကၡာ) သည္ရွိအံ့။ ထုိ႔ျပင္ ဤသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အာမခံသူျဖစ္သည္။

၀၁၂ း ၇၃။ (ထုိအခါ) ၎တို႔က (ဤသုိ႔) ေျပာဆုိေျဖၾကားခဲ့ၾကေလသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တိုင္တည္၍ ေျပာအံ့၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တုိင္းျပည္တြင္ ဆူပူေသာင္းက်န္ရန္အတြက္ လာခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခိုးသားမ်ားလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အသင္တု႔ိသည္ ေကာင္းစြာ သိရွိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။

၀၁၂ း ၇၄။ ယင္းေၾကညာသူတို႔က သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ မုသာ၀ါဒီမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္ ထုိ (ခိုးသား) ၏ ျပစ္ဒဏ္သည္မည္သုိ႔ျဖစ္ပါမည္နည္းဟု ေျပာဆုိ(ေမးျမန္း)ခဲ့ၾကေလ၏။

၀၁၂ း ၇၅။ ၎တို႔က (ဤသုိ႔) ေျပာၾကားခဲ့ၾကေလသည္။ အၾကင္သူသည္ ထုိသူ၏ ခရီးေဆာင္ပစၥည္းတြင္ ယင္းျခင္ခြက္ (ေရဖလား) သည္ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္ ထုိသူသည္ပင္ မိမိ၏အစား ျဖစ္ေပမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အား အစား ေပးေလ့ရွိၾကကုန္၏။

၀၁၂ း ၇၆။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းယူစုဖ္သည္ မိမိညီေတာ္၏အိတ္ (ကုိရွာေဖြျခင္း) မျပဳမီအလွ်င္ ထုိေနာင္ေတာ္မ်ား၏ အိတ္မ်ားကုိစတင္ (ရွာေဖြ) ခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းယူစုဖ္သည္ ထုိပမာဏကုိ မိမိညီေတာ္၏ အိတ္ထဲမွ ထုတ္ေဆာင္ခဲ့ေလ၏။ ဤအတုိင္းပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယူစုဖ္၏အက်ိဳးငွာ ႀကံစည္ေတာ္မူခဲ့ေလ၏။ (အမွန္စင္စစ္မွာမူကား) ထုိယူစုဖ္သည္ မိမိညီေတာ္အား (အီဂ်စ္) ဘုရင္၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ ေခၚယူထားႏုိင္သည္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ဤအတိုင္းပင္) အလိုရွိ ေတာ္မူ၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာ သူအား အဆင့္အတန္းမ်ားစြာ ျမႇင့္တင္၍ ေပးေတာ္မူ၏။ အမွန္ေသာ္ကား ပညာရွင္တုိင္း၏ထက္၀ယ္ (၎ထက္) အလြန္တတ္ေျမာက္ေသာ ပညာရွင္တပါးသည္ ရွိေခ်သတည္း။

၀၁၂ း ၇၇။ ၎တို႔က အကယ္၍ ဤညီငယ္သည္ ခိုး၀ွက္သည္ရွိေသာ္ အံ့ဖြယ္ရာ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမူကား ယင္း၏ ေနာင္ေတာ္ (ယူစုဖ္) သည္လည္း ယခင္က ခိုး၀ွက္ျခင္းကုိျပဳခဲ့ဖူးေလသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ၾကေပသည္။ သုိ႔ပါလ်က္ ယူစုဖ္သည္ ယင္းေျပာဆုိခ်က္ကုိ မိမိစိတ္ထဲ၌ပင္ မ်ိဳသိပ္၍ထားရွိခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ ထုိစကားကုိ ၎တို႔ေရွ႕တြင္ ထုတ္ေဖာ္ (ေျပာဆုိ) ျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ (သုိ႔ရာတြင္) ထုိယူစုဖ္သည္ (မိမိစိတ္ထဲတြင္) အသင္တို႔သည္ အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ပုိမုိ၍ပင္ ဆုိးရြားၾကကုန္သည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ေျပာဆုိလ်က္ရွိသည္ကုိ အသိဆုံးပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေခ် သတည္း။

၀၁၆ း ၇၈။ ၎တို႔က ေျပာဆုိခဲ့ၾကျပန္သည္မွာ ““အုိ-အဇီဇ္၊ ဧကန္စင္စစ္ ထုိညီငယ္၌ အလြန္အုိမင္းအသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ ဖခင္ႀကီးတစ္ပါးရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ ၎၏အစား ကၽြႏု္ပ္တို႔အနက္မွ တစ္ဦးဦးကုိ ယူထားပါေလ။ ဧကန္စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသင့္အား ေက်းဇူးျပဳတတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟူ၍ပင္ ျမင္ၾကေပသည္။

၀၁၂ း ၇၉။ (ထုိေရာအခါ) ယင္းယူစုဖ္က (ဤသို႔) ေျပာဆုိေျဖၾကားခဲ့၏။ ငါတို႔သည္ မိမိတို႔ပစၥည္းကုိ ေတြ႕ရွိေသာသူမွတစ္ပါး အျခားသူအား ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ မျပဳမိၾကရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ရွာေဖြၾကေပသည္။ ဧကန္စင္စစ္ ငါတို႔သည္ (ထုိ) သုိ႔ (ျပဳခဲ့ၾက)ပါလွ်င္ အမွန္ပင္ မတရားေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကမည္သာတည္း။

၀၁၂ း ၈၀။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ထုိေနာင္ေတာ္မ်ားသည္ ယင္း ယူစုဖ္ထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ခဲ့ၾကေသာ အခါ၀ယ္ (၎၏ထံမွ) ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကကာ လွ်ဳိ႕၀ွက္တိုင္ပင္ၾကျပန္သည္။ (ထုိအခါ) ၎တို႔အနက္မွ အႀကီးဆုံးျဖစ္သူက (ဤသုိ႔)ေျပာဆုိခဲ့ေလ၏။ (အုိ-ငါ့ညီေတာ္မ်ား) အသင္တို႔သည္အသင္တို႔ဖခင္က အသင္တို႔ထံမွ (ယင္းညီေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တိုင္တည္ေစၿပီး (အခိုင္အမာ) ကတိ၀န္ခံခ်က္ ယူခဲ့သည္ကုိလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔သည္ ယခင္က ယူစုဖ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (ကတိ)ပ်က္ကြက္ လစ္ဟင္းခဲ့ ၾကသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ မသိခဲ့ၾကပါသေလာ။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ငါ၏ဖခင္သည္ ငါ့အား ခြင့္မျပဳသမွ်ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ငါ၏အဖို႔စီရင္ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူျခင္း မျပဳေတာ္မူသမွ်ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ငါသည္ ဤ(အီဂ်စ္) တုိင္းျပည္မွ အလွ်င္း စြန္႔ခြာမည္မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္ေသာ္ကား ထုိအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အေကာင္းဆုံး စီရင္ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္တကား။

၀၁၂ း ၈၁။ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဖခင္ထံသို႔ ျပန္၍ သြားၾကၿပီးလွ်င္ (ဤသုိ႔) ေျပာဆုိေလွ်ာက္ထားၾက ေလကုန္၊ အုိ-ေမြးသဖခင္၊ မလဲြဧကန္ အသင္ဖခင္၏ သားေတာ္သည္ ခိုး၀ွက္ခဲ့ပါသည္။ ၎ျပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔(မ်က္ျမင္ ကုိယ္ေတြ႕) သိရွိခဲ့ၾကသည္မွ တစ္ပါးအျခား တစ္စုံတစ္ရာကုိ သက္ေသခံၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ စင္စစ္မွာမူကား ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ အကြယ္၌ရွိေသာ ကိစၥမ်ားကုိ သိရွိၾကသည္မဟုတ္ပါ။

၀၁၂ း ၈၂။ ၎ျပင္ အသင္ (ဖခင္)သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ (အီဂ်စ္) ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ႏွင့္ အတူလာခဲ့ၾကေသာ ခရီးသည္စုကုိ လည္းေကာင္း၊ စုံစမ္းေမးျမန္း၍ ၾကည့္ပါ။ ဧကန္မလဲြ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သစၥာ၀ါဒီ မ်ားပင္ျဖစ္ၾကပါသတည္း။

၀၁၂ း ၈၃။ ထုိ(အခါ) ဖခင္က ထုိသုိ႔အလွ်င္းမဟုတ္၊ အမွန္စင္စစ္မွာမူကား အသင္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးသည္အသင္တို႔အဖို႔ အမႈကိစၥတစ္ခုကုိ ႀကံစည္ဖန္တီးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ သည္းခံျခင္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆုံးပင္ျဖစ္ေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အားလုံးတို႔အား ငါ့ထံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ေစေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရာ၏။ ဧကန္မလဲြ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အႂကြင္းမဲ့ သိေတာ္ မူေသာအရွင္၊ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၂ း ၈၄။ ထုိ႔ေနာက္၊ ထုိခမည္းေတာ္သည္ ၎တို႔ဘက္မွ မ်က္ႏွာလႊဲခဲ့ၿပီးလွ်င္ ေၾသာ္-ယူစုဖ္၊ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလျခင္းဟု ေျပာဆုိ (ညည္းညဴ)ခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ ယင္း၏မ်က္စိႏွစ္လုံးတို႔မွာလည္း ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈ ေၾကာင့္ ျဖဴ၍သြားခဲ့ေလသည္။ သုိ႔တေစလည္း ယင္းသည္ (မိမိ)မ်ိဳသိပ္လ်က္ ရွိေနခဲ့ရရွာေလသတည္း။

၀၁၂ း ၈၅။ ယင္း(သား)တို႔က (အုိ-ခမည္းေတာ္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ကစမ္၊ အသင္ခမည္းေတာ္သည္ ယူစုဖ္အား အၿမဲမျပတ္ တမ္းတသတိရလ်က္ပင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ဆုံးတြင္မူ အသင္ဖခင္သည္ က်န္းမာေရး ခၽြတ္ယြင္းသူေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ဇီ၀ိန္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသူေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ရပါေတာ့မည္ဟု ေျပာဆုိၾကကုန္၏။

၀၁၂ း ၈၆။ (ထုိအခါ) ယင္းခမည္းေတာ္သည္ (ဤသုိ႔) ေျပာဆုိေျဖၾကားခဲ့ေလ၏။ ငါသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္၌သာလွ်င္ မိမိစိတ္ေသာကျဖစ္မႈကုိ လည္းေကာင္း၊ မိမိပူေဆြးမႈကုိလည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ စင္စစ္မွာမူကား ငါသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ အသင္တို႔ မသိၾကေသာ အရာကုိ သိရွိရေပသတည္း။

၀၁၂ း ၈၇။ အုိ-ငါ၏ခ်စ္သားတို႔၊ အသင္တို႔သည္ ယူစုဖ္ အားလည္းေကာင္း၊ ယင္းယူစုဖ္၏ညီငယ္အားလည္းေကာင္း၊ သြား၍ရွာေဖြစုံစမ္းၾကေလကုန္၊ ထုိမွတပါး အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ က႐ုဏာေတာ္ မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မကင္းၾကကုန္လင့္၊ ဧကန္မလဲြ ကာဖိရ္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ သူတို႔သည္သာလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏က႐ုဏာေတာ္မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းၾကေပသတည္း။

၀၁၂ း ၈၈။ တစ္ဖန္ ၎တို႔သည္ ထုိယူစုဖ္ထံသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာအခါ (ဤသို႔) ေျပာဆုိေလွ်ာက္ ထားခဲ့ၾကကုန္၏။ အုိ-အဇီဇ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႔၌လည္း ေကာင္း၊ (ငတ္မြတ္ျခင္း) ေဘးဒုကၡသည္ ဆိုက္ေရာက္ ေနပါသည္။ ၎ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အရင္းအႏွီးပစၥည္းကုိသာ ယူေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ အသင္အဇီဇ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား
(စားနပ္ ရိကၡာကုိ) အျပည့္ျခင္၍ေပးပါ၊ ၎ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚ၌ ေမတၱာလည္းထားပါ။ ဧကန္မလဲြ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေမတၱာတရားထားရွိသူတုိ႔အား အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ၏။

၀၁၂ း ၈၉။ ထုိ(ေရာအခါ၀ယ္) ယူစုဖ္က (၎တို႔အား ဤသုိ႔) ေျပာဆုိ ေမးျမန္းခဲ့ေလသည္။ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔မသိမိုက္မဲသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကစဥ္အခါက မိမိတို႔သည္ ယူစုဖ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ယင္းယူစုဖ္၏ ညီငယ္အားလည္းေကာင္း၊ မည္သည့္အျပဳအမူကုိ ျပဳမူခဲ့ၾကသည္ကုိ အသင္မွတ္မိၾကေသးသေလာ။

၀၁၂ း ၉၀။ (ထုိအခါ) ၎တို႔က “ဧကန္စင္စစ္ အသင္သည္ပင္ ယူစုဖ္ျဖစ္ပါသေလာ” ဟု ေျပာဆုိခဲ့ၾကေလသည္။(ထုိအခါ) ထုိယူစုဖ္က “ကၽြႏု္ပ္ ယူစုဖ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ ညီေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚ၀ယ္ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ စင္စစ္ဧကန္ မည္သူမဆုိ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ ၾကဥ္ေရွာင္အံ့၊ ၎ျပင္ ခႏ္ၲီတရားထားရွိအံ့။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အကယ္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ သီလကုိ ေဆာက္တည္သူတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေစေတာ္မူမည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။

၀၁၂ း ၉၁။ ၎တို႔က အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကစမ္၊ မလဲြဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ထက္ ျမင့္ျမတ္ေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ အမွန္စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္သာလွ်င္ မွားယြင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္ဟု (၀န္ခံ)ေျပာဆုိၾကေလသတည္း။

၀၁၂ း ၉၂။ ထုိ(အခါ) ယူစုဖ္က ယေန႔ အသင္တို႔အေပၚ ၌ လုံး၀ ျပစ္တင္ျခင္းမရွိေခ်။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အား အျပစ္မွ ခ်မ္းသာေပးသနားေတာ္ မူပါေစ။ စင္စစ္မွာမူကား ထုိအရွင္ျမတ္သည္ သနားၾကင္နာသူ အေပါင္းတို႔ထက္ သာလြန္၍ သနားၾကင္နာေတာ္မူဆုံးေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေလသတည္း။

၀၁၂ း ၉၃။ အသင္တို႔သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ဤအကႌ်ကုိ ယူသြားၾကေလကုန္။ ထုိ႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ ယင္းအကႌ်ကုိ အကၽြႏ္ုပ္၏ ဖခမည္းေတာ္၏မ်က္ႏွာ ေပၚသို႔တင္ၾကေလကုန္။ ထုိဖခမည္းေတာ္သည္ စကၡဳ အလင္းရရွိလာအ့ံ။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအားလုံးကုိ(လည္း) အကၽြႏ္ုပ္၏ထံသို႔ (ေခၚ)ေဆာင္၍ လာခဲ့ၾကေလကုန္။

၀၁၂ း ၉၄။ တစ္ဖန္ ခရီးသည္တစ္စုသည္ (အီဂ်စ္ျပည္ မွ) ထြက္ခြာခဲ့ေလေသာအခါ ၎တို႔၏ ခမည္းေတာ္က အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ငါ့အား သူငယ္ျပန္သည္ မယူဆၾကပါလွ်င္ ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္ ယူစုဖ္၏ အနံ႕ကုိ ရေနေပသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေလ၏။

၀၁၂ း ၉၅။ ၎တို႔က အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကစမ္၊ ဧကန္မလဲြ အသင္သည္ မိမိ ေရွးေဟာင္းလဲြမွားမႈ၌ပင္ ရွိေနေပေသးသည္ဟု ေျပာဆုိၾကကုန္၏။

၀၁၂ း ၉၆။ တစ္ဖန္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းကုိ ယူေဆာင္၍ လာေသာသူသည္ (ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔) ေရာက္ရွိလာေသာအခါ၊ ၎သည္ယင္းအကႌ်ကုိ ထုိခမည္းေတာ္၏ မ်က္ႏွာေပၚသုိ႔ တင္ခဲ့ေလသည္၊ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ယင္းခမည္းေတာ္သည္ ျပန္၍ စကၡဳအလင္းရရွိလာခဲ့ေလသည္၊ ထုိ(အခါ) ယင္းခမည္းေတာ္က (ဤသို႔)ေျပာဆုိခဲ့ေလသည္၊ ငါသည္ အသင္တို႔အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ အသင္တို႔ မသိနားမလည္ေသာ ပညာကုိ ဧကန္စင္စစ္ သိနားလည္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

၀၁၂ း ၉၇။ (ထုိအခါ ယင္းသားေတာ္မ်ားက) အုိ-ကၽြန္ ေတာ္မ်ိဳး၏ဖခမည္းေတာ္၊ ဖခမည္းေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အဖို႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔၏ ျပစ္မႈတို႔မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေစအံ့ေသာငွာ အသနားခံ၍ ေပးေတာ္မူပါ၊ ဧကန္မလဲြ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ပင္လွ်င္ အျပစ္မကင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္ဟု ေျပာဆုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကကုန္သတည္း။

၀၁၂ း ၉၈။ ထုိဖခမည္းေတာ္က (ဤသုိ႔) ေျပာဆုိေျဖၾကား ခဲ့ေလသည္။ ငါသည္ မၾကာျမင့္မီ အသင္တို႔အဖို႕ မိမိအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိ အသနားခံ၍ ေပးအံ့၊ ဧကန္စင္စစ္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၂ း ၉၉။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ဖန္၊ ၎တို႔ (သားအမိ သားအဖအားလုံးတို႔) (အီစ္ရာအီလီတစ္မ်ိဳးသားလုံး တို႔)သည္ ယူစုဖ္ထံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကေလေသာအခါ ထုိယူစုဖ္သည္ မိမိခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္ႏွစ္ပါးကုိ မိမိထံတြင္ ေနရာခ်၍ေပးခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ ယင္းယူစုဖ္က (ဤသို႔)ေျပာဆုိေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။ (အုိ-ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တို႔၊ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္ ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္တို႔အားလုံး) အီဂ်စ္ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ႂကြျမန္းေတာ္မူၾကပါ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလုိရွိေတာ္ မူပါလွ်င္ ေဘးရန္ကင္းၿငိမ္းစြာ (ေနထုိင္ၾကရပါမည္ ျဖစ္ပါသည္)။

၀၁၂ း ၁၀၀။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းယူစုဖ္သည္ မိမိခမည္းေတာ္ ႏွင့္မယ္ေတာ္ ႏွစ္ပါးတို႔အား ရာဇပလႅင္ထက္၀ယ္ သမၸယ္ေစခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္း(ခမည္းေတာ္ ႏွင့္ေနာင္ေတာ္) အားလံုးတို႔သည္ ထိုယူစုဖ္၏ ေရွ႕၀ယ္ ၫႊတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဦးခ်ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုအခါ ယင္းယူစုဖ္က အို-ကၽြႏု္ပ္၏ ဖခမည္းေတာ္၊ ဤသည္ပင္ကၽြႏု္ပ္ ေရွးဦးမဆြက ျမင္မက္ခဲ့ေသာ အိပ္မက္၏ ဒိဗ္ဓုမ္ျဖစ္ပါသည္၊ မလြဲဧကန္ ကၽြႏု္ပ္၏အရွင္ျမတ္သည္ထိုအိမ္မက္ကို အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ ဧကန္မလြဲထိုအရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏အေပၚ၌ ကၽြႏု္ပ္အား အက်ဥ္းေထာင္မွအျပင္သို႔ ထုတ္ေတာ္မူခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ေက်းဇူးျပဳေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ ထုိမွတပါး ရွိင္တြာန္မိစၦာေကာင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ ေနာင္ေတာ္တို႔၏ စပ္ၾကား၀ယ္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ေနာက္တြင္ ထုိအရွင္ ျမတ္သည္ အသင္(ခမည္းေတာ္၊ မယ္ေတာ္ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္) တို႔ အားလံုးကို ေတာေက်းမွ (ထုတ္၍ယဥ္ေက်းတိုးတက္ လ်က္ရွိေသာ ဤၿမိဳ႕ေတာ္သို႔) ယူေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ အကယ္စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူသည္ကို သိမ္ေမြ႕စြာ စီမံ၍ေပးေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ ဧကန္အမွန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို အႂကြင္းမဲ့ သိေတာ္မူေသာအရွင္၊ ၪဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၂ း ၁၀၁။ အုိ-ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္၊ ဧကန္မလြဲ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထုိမွတစ္ပါး အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား အိပ္မက္မ်ား၏ ဒိဗ္ဓုမ္ကိုလည္း သင္ၾကားေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ “အုိ-မိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရွင္ျမတ္သည္ (ဤ)ပစၥဳပၸန္ ေလာကီဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ တမလြန္ဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ကိစၥအ၀၀ကို စီမံေပးေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား (မုစ္လင္မ္) အမိန္႔ေတာ္ကို လုိက္နာသူ အျဖစ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏အသက္ဇီ၀ိန္ကို ႏႈတ္သိမ္းေတာ္မူပါ၊ထုိမွတစ္ပါး အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအား သူေတာ္စင္တို႔ႏွင့္အတူ တြဲဖက္၍ ေပးေတာ္မူပါ။

၀၁၂ း ၁၀၂။ ဤအေၾကာင္း အတၳဳပၸတိ္ၱသည္ကား အကြယ္၌ရွိေသာ သတင္းမ်ားအနက္မွပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းအေၾကာင္းအတၳဳပၸတိ္ၱကို အသင္(မုဟမၼဒ္)ထံသို႔ ၀ဟ္ယ္ျဖင့္ ေပးပို႔ေတာ္မူေလသည္။ စင္စစ္တစ္မူကား ထုိသူတို႔သည္ မိမိတုိ႔ အေရးကိစၥကို တစ္စည္းတစ္လံုးတည္း ဆံုးျဖတ္စဥ္အခါ၌ လည္းေကာင္း၊ ထုိသူတို႔သည္ ႀကံစည္လ်က္ ရွိေနၾကစဥ္အခါ၌လည္းေကာင္း၊ အသင္(မုဟမၼဒ္)သည္ ထုိသူတို႔ထံ၌ရွိခဲ႔သည္မဟုတ္ေပ။

၀၁၂ း ၁၀၃။ အမွန္စင္စစ္ အသင္သည္ (၎တို႔ သက္၀င္ ယံုၾကည္ၾကရန္) မည္မွ်ပင္တပ္မက္ျငားလည္း (၎တို႔အနက္) အမ်ားဆံုးေသာသူတို႔မွာမူကား မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။

၀၁၂ း ၁၀၄။ အမွန္ေသာ္ကား အသင္သည္ ၎တို႔ထံမွ ဤတရားဓမၼေဟာၾကားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခေၾကးေငြ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ေတာင္းသည္မဟုတ္ေပ။ ဤ (ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္) သည္ကား စၾကာ၀ဠာ ခပ္သိမ္းတို႔အဖို႔ ဆံုးမၾသ၀ါဒသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၁၂ း ၁၀၅။ စင္စစ္မူကား မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ျမားစြာေသာ သက္ေသလကၡဏာမ်ား ရွိၾကေပသည္။၎တို႔သည္ ယင္းသက္ေသလကၡဏာမ်ားဘက္မွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ သြားၾကေလသည္။ သု႔ိရာတြင္ ၎တို႔သည္ ယင္းသက္ေသ လကၡဏာမ်ားမ်က္ႏွာလႊဲသြားသူမ်ား ျဖစ္လ်က္ ရွိၾကကုန္သတည္း။

၀၁၂ း ၁၀၆။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔အနက္ မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တစ္စံုတစ္ရာကို ထုိအရွင္ျမတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ႏႈိင္းယွဥ္ကိုးကြယ္ျခင္း မျပဳဘဲ သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကသည္ မဟုတ္ေပတကား။

၀၁၂ း ၁၀၇။ ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ထံေတာ္မွ (တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို) ဖံုးလႊမ္းမည့္ ျပစ္ဒဏ္သည္ သက္ေရာက္မည္ကို လည္းေကာင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းသူတို႔ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ရွိေနၾကစဥ္ ကိယာမတ္သည္ ႐ုတ္တရက္အားျဖင့္ ဆိုက္ေရာက္မည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ စိတ္ခ်၍ ေနၾကေလသေလာ။

၀၁၂ း ၁၀၈။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္ အသင္သည္ (၎တို႔အား ဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ။ ဤသည္သာလွ်င္ ငါ၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေပသည္။ ငါသည္(လူခပ္သိမ္းတို႔အား) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚသည္။ ငါႏွင့္ တကြ၊ ငါ၏ေနာက္လိုက္တို႔သည္လည္း အလြန္ထင္ရွား ခိုင္လံုေသာ သက္ေသသာဓကအေပၚ၌ တည္ရွိေနၾကေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ အေပါင္းတို႔မွ) သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေတာ္ မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ ထုိမွတစ္ပါးငါသည္ တစ္စံုတစ္ရာကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ႏႈိင္းယွဥ္ ကိုးကြယ္ေသာသူတို႔အနက္မွ မဟုတ္ေခ်။

၀၁၂ း ၁၀၉။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔အနက္မွ ေယာက်္ားမ်ားကိုသာလွ်င္(ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားအျဖစ္) ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍ ၎တို႔ထံသို႔ ၀ဟ္ယ္ပို႔ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ (သုိ႔ပါလ်က္) ဤသူတို႔သည္ ကမၻာေျမေပၚ၀ယ္ လွည့္လည္သြားလာျခင္းကို မျပဳၾကေလသေလာ။ ထုိသုိ႔ လွည့္လည္သြားလာၾကပါလွ်င္ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အလ်င္ ရွိခဲ့ဖူးၾကေသာ သူတို႔၏ ေနာက္ဆံုး အက်ဳိးသည္ မည္ကဲ့သုိ႔ ရွိခဲ့သည္ကို ႐ႈျမင္ၾကေပမည္။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ေနာင္တမလြန္ဘ၀၏ ေနရာထိုင္ခင္းသည္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ ၾကဥ္ေရွာင္ေသာ သူတို႔အဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးပင ္ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ပါလ်က္ အသင္တို႔သည္ (ဤမွ်ပင္) နားမလည္ၾက ေလသေလာ။

၀၁၂ း ၁၁၀။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္း၍ အမ်ဳိးသားတို႔ကလညး္ ယင္းရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားသည္ အလိမ္ခံခဲ့ၾကရေလၿပီ ဟုထင္မွတ္ခဲ့ၾကေသာအခါ ငါအရွင္ျမတ္၏ အကူအညီသည္ ယင္းရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားထံ (႐ုတ္တရက္) ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္။ ထုိအခါ ငါအရွင္ျမတ္ အလိုရွိေတာ္မူေသာသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အေပၚမွ ပယ္ရွားသြားသည္ မဟုတ္ေခ်တကား။

၀၁၂ း ၁၁၁။ မခၽြတ္ဧကန္ ၎တုိ႔၏အေၾကာင္း အတၳဳပၸတိ္ၱမ်ားတြင္ ဆင္ျခင္သိျမင္ နားလည္သူတို႔အဖို႔ (အႀကီးအက်ယ္) သင္ခန္းစာသည္ရွိေခ်သည္။ (ဤကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္) ႀကံဖန္ လီဆယ္ထားေသာ က်မ္းမဟုတ္၊ ယင္း၏အလ်င္ ရွိေနေသာ(က်မ္းမ်ား) ကိုအတည္ျပဳေသာက်မ္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းမႈသည္ လည္းေကာင္း၊ သက္၀င္ယံုၾကည္ သူတို႔အဖုိ႔ တရားဓမၼၫႊန္ၾကားမႈသည္ လည္းေကာင္း၊ က႐ုဏာေတာ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေခ်သတည္း။


No comments: