Sunday, May 9, 2010

Surah 13 Ar Rah : The Thunder

၀၁၃ ။ စူရာ ရားဒ္ း မုိးခ်ဳံးသံ က႑ ( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၁၃၊ ၄၃ အာယသ္ေတာ္)

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၁၃ း ၁ ။ အလစ္ဖ္၊ လာမ္၊ မီမ္၊ ရာ။ ဤသည္တို႔ကား (ထြတ္ျမတ္လွစြာေသာ ကုရ္အာန္) က်မ္းေတာ္ျမတ္၏ ေဒသနာေတာ္မ်ားပင္တည္း။ စင္စစ္မူကား အသင့္ထံ အသင့္အားဖန္ ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ က်ေရာက္လာေသာ တရားေတာ္မ်ားသည္ (လံုး၀) အမွန္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူသားတို႔အနက္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ သူမ်ားမူကား သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၁၃ း ၂။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ မိုးေကာင္းကင္မ်ားကုိ အသင္တို႔ မျမင္ႏိုင္ၾကေသာ တိုင္မ်ားျဖင့္ ျမင့္စြင့္ေစေတာ္မူခဲ့ေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ (တစ္နည္း) အသင္တုိ႔ေတြ႕ျမင္ ၾကသည့္အတုိင္း တိုင္မ်ားမပါဘဲ ျမင့္စြင့္ေစေတာ္မူခဲ့ေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ “အရ္ရွ္” ပလႅင္ေတာ္ထက္၀ယ္ စံျမန္းေတာ္မူေလသည္။ ထုိမွတစ္ပါး ထုိအရွင္ျမတ္သည္ “သူရိယ” ေနကို လည္းေကာင္း၊ လ “စႏၵာ” ကိုလည္းေကာင္း နာခံေစ ေတာ္မူေလသည္။(ထုိေနႏွင့္လသည္) သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ အသီးသီး သြားလာလ်က္ပင္ ရွိၾကကုန္၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အေရးကိစၥတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲေတာ္မူ၏။ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေတာ္မူ၏။ သို႔မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ မိမိတုိ႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ယံုၾကည္ၾကရာသတည္း။

၀၁၃ း ၃။ ထုိမွတစ္ပါး ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ ပထ၀ီေျမကို ျဖန္႔ခင္းေတာ္မူခဲ့ေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ ေပသည္။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ထိုပထ၀ီေျမ၌ ေတာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေခ်ာင္းျမစ္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိ႔ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းပထ၀ီေျမ၌ သစ္သီး၀လံ အသီးသီးကို ႏွစ္မ်ဳိးစီ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ညဥ့္ျဖင့္ေန႔ကို ဖံုးအုပ္ခ့ဲေတာ္မူ၏။ ဧကန္မလြဲ ဤသည္တို႔၌ စဥ္းစားဆင္ျခင္ကုန္ေသာ သူတို႔အဖို႔ အမွန္ပင္ သက္ေသလကၡဏာမ်ားသည္ ရွိေခ်သတည္း။

၀၁၃ း ၄။ ၎ျပင္ ပထ၀ီေျမ၌ တစ္ခုတည္းေသာ ေရကို သြင္းေပးျခင္းခံရေသာ နီးကပ္စြာရွိေသာ ေျမကြက္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ စပ်စ္ျခံမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အျမစ္တစ္ခုတည္းမွ တစ္ပင္မက ေပါက္ေရာက္ေသာ စြန္ပလြံပင္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အျမစ္တစ္ခုမွ တစ္ပင္စီေပါက္ေရာက္ေသာ စြန္ပလြံပင္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ရွိသည္။ သို႔ပါလ်က္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသီးမ်ားတြင္ ၎တို႔အနက္ အခ်ိဳ႕ကို အခ်ိဳ႕ထက္ ထူးကဲေစေတာ္မူ၏။ ဧကန္အမွန္ ဤသူတို႔၌ နားလည္ၾကသူတို႔အဖို႔ သက္ေသလကၡဏာမ်ားသည္ အမွန္ပင္ ရွိၾကေပသတည္း။

၀၁၃ း ၅။ ထိုမွတပါး အကယ္၍ အသင္သည္ အံ့ၾသသည္ရွိေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ (ေသၿပီးေနာက္) ပကတိေျမႀကီး ျဖစ္သြားခဲ့ၾကေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသစ္ျပန္၍ ဖန္ဆင္းျခင္းကို ခံၾကရမည္ေလာ ဟူေသာ ၎တို႔၏ေျပာဆိုခ်က္သည္ကား(သာ၍)ပင္ အံ့ၾသဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤသူမ်ားပင္ မိမိတို႔ကို ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အား မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ကုန္ေသာ သူမ်ားတည္း၊ ၎ျပင္ ဤသူမ်ားပင္၊ ၎တို႔၏လည္ပင္းမ်ား၌ လည္ကြင္းမ်ားရွိအံ့၊ ထိုမွတပါး ဤသူတို႔သည္ပင္လွ်င္ ငရဲသားမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ထိုငရဲမီး၌ ထာ၀စဥ္ ေနထိုင္ၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသတည္း။

၀၁၃ း ၆။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔သည္ အသင့္ထံ၌ ေဘးရန္ကင္းၿငိမး္ျခင္းထက္ အလ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္ကို အသင့္ထံ၌ အလ်င္စလုိ ေတာင္းဆြဲၾကကုန္၏။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔အလ်င္ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ၎ျပင္ မလြဲဧကန္ အသင့္အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ လူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔သည္ မတရားမႈကို က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါလ်က္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ ထိုမွတပါး အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္လည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၃ း ၇။ ၎ျပင္ မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ ကုန္ေသာသူတို႔သည္ ထို(နဗီတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္)၏ အေပၚ၌ ၎အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ တန္ခိုးျပာဋိဟာတစ္ရပ္ရပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ က်ေရာက္ခဲ့သည္ မရွိပါသနည္း၊ ဟူ၍လည္း ေျပာဆိုၾကေသး၏။ (စင္စစ္မွာ မူကား) အသင္သည္ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္သူတစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ လူမ်ိဳးတိုင္းအဖို႔ တရားလမ္းမွန္ကို ညႊန္ၾကားျပသသူသည္ ရွိေခ်သတည္း။

၀၁၃ း ၈။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အမိတိုင္း မည္သည့္အရာကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သားအိမ္မ်ားသည္ မည္သည့္အရာကို ခၽြတ္ယြင္းေစသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ထို႔အတူ မည္သည့္အရာကို ပိုမိုေစသည္ကိုလည္းေကာင္း သိရွိေတာ္မူ၏။ (တစ္နည္း) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိန္းမတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ၀မ္းတြင္းလြယ္ထားသည္ကို လည္းေကာင္း၊ (မိန္းမမ်ား၏) သားအိမ္မ်ားတြင္ ေလ်ာ့သည္ ပိုသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သိရွိေတာ္မူ၏။ (စင္စစ္ေသာ္ကား) အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ခ်င့္ခ်ိန္တိုင္းတာ သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၁၃ း ၉။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (သတၱ၀ါအေပါင္း) မျမင္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ (တစ္နည္း) လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေနေသာအရာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ထင္ရွား၍ေနေသာ အရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သိေတာ္မူေသာအရွင္၊ (အလံုးစံုတို႔ထက္) ႀကီးကဲေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

၀၁၃ း ၁၀။ အသင္တို႔အနက္ စကားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ သူသည္လည္းေကာင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသူသည္ လည္းေကာင္း၊ ညဥ့္(၏အေမွာင္)၌ ပုန္းကြယ္၍ ေနသူသည္လည္းေကာင္း၊ ေန႔(၏အလင္းေရာင္)၌ (အထင္အရွား) သြားလာေသာသူသည္လည္းေကာင္း၊ (ထိုအရွင္ျမတ္၏အသိဥာဏ္ေတာ္တြင္) အတူတူပင္ ျဖစ္ကုန္သတည္း။

၀၁၃ း ၁၁။ ထို(လူသား)အသီးသီးတို႔တြင္ ယင္းအသီးသီး တို႔၏ေရွ႕၌လည္းေကာင္း၊ ေနာက္၌လည္းေကာင္း အလွည့္က်လာေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ရွိၾကကုန္၏။ ယင္းေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ယင္း (လူသား)အသီးသီးတို႔အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္အရ ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္၏။ အမွန္ေသာ္ကား အရွင္ျမတ္သည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ (ေကာင္းမြန္ေသာ) အေျခအေနကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔၏အေျခအေနကို မေျပာင္းလဲသမွ် ကာလပတ္လံုး ေျပာင္းလဲေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္မွာမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏အေပၚ၌ ေဘးဒုကၡ ဆိုက္ေရာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေတာ္မူခဲ့သည္ရွိေသာ္ (မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပင္) ထိုေဘးဒုကၡကို တြန္းလွန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။ ထိုမွတပါး ၎တို႔အား ထိုအရွင္ျမတ္အျပင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ ဟူ၍လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေပ။

၀၁၃ း ၁၂။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အသင္တို႔အား လွ်ပ္စစ္ျပက္ျခင္းကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ရာအျဖစ္ လည္းေကာင္း ျပေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ထိုမွတပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ ေလးလံစြာေသာ မိုးတိမ္မ်ားကို ဖန္ဆင္း (ျမႇင့္)ေျမႇာက္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၃ း ၁၃။ ၎ျပင္ “ရအ္ဒ္” အမည္ရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ (မိုးၿခိမ္းသံ)သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အား ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာျပဳျခင္းႏွင့္ (ထိုအရွင္ျမတ္) သန္႔ရွင္း စင္ ၾကယ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဘာ၀နာစီးဖ်န္းေလသည္။ထိုနည္းတူစြာ (အျခား) ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္လည္း ထိုအရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕ ႐ိုေသျခင္း အားျဖင့္ (ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေၾကာင္းကို ဘာ၀နာ စီးဖ်န္းၾကကုန္၏။) ထိုမွတပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိုးႀကိဳးသြားမ်ားကို ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ မိမိအလိုရွိေတာ္ မူေသာသူ၏အေပၚ၀ယ္ ယင္းမိုးႀကိဳးသြားမ်ားကို က်ေရာက္ေစေတာ္မူ၏။ သို႔ပါလ်က္ ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းခံုလ်က္ ရွိၾကကုန္၏။ စင္စစ္မွာမူကား ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ဖမ္းဆီးအေရးယူေတာ္မူေသာအရွင္၊ (အားအင္အလြန္ ႀကီးမားေသာအရွင္)ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၃ း ၁၄။ မွန္ကန္ေသာ ဟစ္ေခၚတသ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳမႈသည္ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ သာလွ်င္ ျပဳထိုက္၏။ စင္စစ္ ၎တို႔ဟစ္ေခၚတသ ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳလ်က္ ရွိၾကကုန္ေသာ အရာ၀တၳဳတို႔မွာမူကား ၎တို႔အား အၾကင္သူ (ရရွိသည္)ထက္ ပိုမို၍ ေပးစြမ္းႏိုင္ၾကသည္ မရွိေခ်။ ထိုသူသည္ ေရရွိရာဘက္သို႔၊ ထိုေရသည္ ၎၏ပါးစပ္ထဲသို႔ (အလို အေလ်ာက္) ေရာက္လာအံ့ေသာငွာ မိမိလက္၀ါး ႏွစ္ဖက္ကို ျဖန္႔၍ထား၏။ စင္စစ္မွာမူကား ထိုေရသည္ (မည္သည့္အခါမွ် အလိုအေလ်ာက္) ယင္းပါးစပ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္မဟုတ္ေပ။ အမွန္ေသာ္ကား ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ သူတို႔၏ ဟစ္ေခၚတသ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳမႈသည္ လြဲမွားမႈ၌သာ ရွိေနေပသတည္း။

၀၁၃ း ၁၅။ ထို႔ျပင္ မုိးေကာင္းကင္၌ရွိသည္တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌ရွိသည္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မိမိေစတနာအေလ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ ေစတနာမရွိဘဲ မလြဲမေရွာင္သာ၍ျဖစ္ေစ၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ေရွ႕ေတာ္ ေမွာက္၌သာလွ်င္ ပ်ပ္၀ပ္ဦးခ်ခယ႐ုိက်ိဳးလ်က္ရွိကုန္၏။ ထိုမွတပါး ယင္းတုိ႔၏ အရိပ္ဆာယာတို႔မွာလည္း နံနက္ယံမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ညေနခင္းမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ (ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ပ်ပ္၀ပ္ဦးခ်ခယ ႐ိုက်ိဳးလ်က္ ရွိကုန္သတည္း)။

၀၁၃ း ၁၆။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (၎တုိ႔အား ဤသုိ႔)ေျပာဆို(ေမးျမန္း)ပါေလ။ (ဟယ္-အခ်င္းတို႔) မုိးေကာင္းကင္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမကုိ လည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ အဘယ္အရွင္နည္း။ အသင္သည္ပင္လွ်င္ (ဤသို႔) ေျပာဆိုေျဖၾကားပါေလ။ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ပင္”။ အသင္သည္ (၎တို႔အား ဤသည္ကုိလည္း) ေျပာဆိုေမးျမန္းပါဦးေလ။ (ဟယ္-အခ်င္းတို႔)၊ သို႔ပါလ်က္ အသင္တုိ႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အား စြန္႔၍ မိမိတို႔ကုိယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ပင္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ ထြန္းေစျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးယုတ္ေစျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ အစုိးမရေသာအရာမ်ားကုိပင္ အရာရာကုိ စီမံခန္႔ခြဲ၍ေပးသူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလၿပီေလာ။ အသင္သည္ (၎တုိ႔အား ဤသည္တုိ႔ကုိ လည္း)ေျပာဆိုေမးျမန္းပါဦးေလ။ (ဟယ္-အခ်င္းတုိ႔) စကၡဳအလင္းမရေသာသူႏွင့္ စကၡဳအလင္းရသူသည္ တူႏုိင္ပါမည္ေလာ။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အေမွာင္ႏွင့္ အလင္းေရာင္သည္ တူႏုိင္ပါမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌ အၾကင္တြဲဖက္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္၍ထားခဲ့ၾကသေလာ။ ထိုတြဲဖက္ တုိ႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူဘိသကဲ့သို႔ပင္ ဖန္ဆင္းခဲ့ၾကသည္ျဖစ္သေလာ။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ဖန္ဆင္းေသာအရာသည္ ၎တုိ႔အေပၚ၌ ဆင္တူယုိးမွားျဖစ္ခဲ့သည္ ျဖစ္သေလာ။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (၎တို႔အား ဤသုိ႔)ေျပာဆိုေျဖၾကားပါေလ။ (ဟယ္-အခ်င္းတုိ႔) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အရာခပ္သိမ္းကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္လွ်င္ တစ္ဆူတည္းေသာအရွင္၊ ႏွိမ္နင္းလႊမ္းမိုးေတာ္မူ ေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၃ း ၁၇။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မုိးေကာင္းကင္မွာ (မိုး) ေရကုိ ရြာသြန္းေစေတာ္မူခဲ့၏။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ေခ်ာင္း၊လ်ိဳး၊႐ိုးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အ၀င္အဆံ့ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာ စီးေတြ၍လာခဲ့ၾကေလသည္။ တစ္ဖန္ ျပင္းစြာစီးေသာ ထိုေရစီးသည္ တက္၍ေနေသာ ေရျမႇဳပ္ကုိ အထက္သုိ႔ ခ်ီေဆာင္၍ လာခဲ့ေလသည္။ ထုိနည္းတူစြာ လူတုိ႔သည္ လက္၀တ္လက္စားေသာ္လည္းေကာင္း၊ (အျခား) အသုံးအေဆာင္ ကိရိယာပစၥည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္အံ့ေသာငွာ (ဖိုထဲ၌) မီးခ်ၾကကုန္ေသာဓာတ္သတၱဳမ်ားတြင္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ပင္ အျမႇဳပ္ အေခ်းသည္ ရွိေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတုိင္းပင္ အမွန္ႏွင့္အမွားကုိ ပုံခုိင္းေတာ္ မူေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အညစ္အေၾကးသည္ အသုံးမက်ေသာ အရာအျဖစ္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လူတုိ႔အဖို႔ အသုံး၀င္ေသာ အရာမွာမူကား ကမၻာေျမ၀ယ္ က်န္ရွိ၍ ေနေလသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတုိင္းပင္ ဥပမာ ပုံေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ခိုင္းႏႈိင္းေတာ္မူေခ်သတည္း။

၀၁၃ း ၁၈။ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ လက္ခံနာယူၾကကုန္ ေသာသူတို႔အဖုိ႔ အေကာင္းျမတ္ဆုံးေသာ အက်ိဳးသည္ ရွိေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို လက္ခံနာယူျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေသာသူတို႔မူကား အကယ္၍ ဧကန္စင္စစ္ ၎တို႔၌ ကမၻာေျမ၀ယ္ရွိသမွ်ေသာ အရာ၀တၳဳအလုံးစုံတို႔အျပင္ ယင္းႏွင့္အတူ ထုိမွ်ေလာက္ ေနာက္ထပ္ ရွိပါလွ်င္လည္း အမွန္ပင္ ၎တို႔သည္ ထုိအလုံးစုံတုိ႔ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးၾကမည္သာတည္း။ ဤသူမ်ားပင္ ၎တို႔၌ အလြန္ျပင္းထန္ပူ ေဆြးဖြယ္ျဖစ္ေသာ စစ္ေဆးမႈသည္ရွိေခ်မည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔၏ ေနရာထိုင္ခင္းသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံုပင္ ျဖစ္ေပမည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ယင္းေနရာထိုင္ခင္းသည္ အလြန္ပင္ ဆိုးရြားလွေပသည္တကား။

၀၁၃ း ၁၉။ အၾကင္သူသည္ စကၡဳအလင္းမရရွိေသာ မ်က္ကန္းကဲ့သို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ထိုသူသည္ အသင္၏ထံသို႔ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ က်ေရာက္လာေသာအရာသည္ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေကာင္းစြာယံုၾကည္ ေလသည္။ (စင္စစ္မွာမူကား) နိသမၼၪဏ္ရွင္တို႔သည္သာလွ်င္ တရားက်ၾကကုန္သတည္း။

၀၁၃ း ၂၀။ (ထိုပညာရွင္မ်ားကား) အၾကင္သူမ်ားတည္း၊ ထုိသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ထားရွိေသာ ပဋိညာဥ္ခံ၀န္ခ်က္ကို ေက်ႁပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကေပသည္။ ထို႔ျပင္ (ယင္း) ပဋိညာဥ္ခံ၀န္ခ်က္ကို မေဖာက္ဖ်က္ၾကေပ။ မခ်ဳိးေဖာက္ၾကေပ။

၀၁၃ း ၂၁။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဆက္စပ္၍ထားရွိရန္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူသည့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ဆက္စပ္၍ ထားရွိၾကကုန္၏။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသၾကကုန္၏။ ထိုမွ တစ္ပါး ၎တို႔သည္ အလြန္ပူေဆြးဖြယ္ျဖစ္ေသာ စစ္ေဆးမႈကိုလည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကၾကကုန္သတည္း။

၀၁၃ း ၂၂။ ထိုမွတစ္ပါး ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈကို ရွာေဖြဆည္းပူးရာ၌ တည္တံ့ႀကံ႕ခိုင္စြာ ရွိၾကကုန္၏။၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈကို ေဆာက္တည္ၾကကုန္၏။ ထိုနည္းတူစြာ ယင္းတို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္ ၎တို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္ မူခဲ့သည့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအနက္မွ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာတဖံု၊ ထင္ရွားစြာတမ်ဳိး လႉဒါန္းသံုးစြဲၾကကုန္၏။ ထိုမွတပါး ၎တို႔သည္ မေကာင္းမႈကို ေကာင္းမႈျဖင့္္ လႊဲဖယ္တံု႔ျပန္ၾကကုန္၏။ ဤကဲ့သို႔ေသာ သူတို႔အဖို႔ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၏ ေကာင္းက်ဳိးသည္ ရွိေပသတည္း။

၀၁၃ း ၂၃။ (ဆိုလိုသည္ကား ၎တို႔အဖို႔) ထာ၀ရတည္ေသာ ဥယ်ာဥ္မ်ားသည္ (ရွိေပမည္)၊ ၎တို႔သည္ ထိုဥယ်ာဥ္မ်ားသို႔ (မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လည္း)၀င္ေရာက္ ၾကေပမည္။ ထိုမွတစ္ပါး ယင္းတို႔၏ အဘ၊ ဘိုး၊ ေဘးတို႔အနက္မွလည္းေကာင္း၊ ယင္းသူတို႔၏ ၾကင္ယာ ၾကင္ဖက္တို႔အနက္မွလည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔၏ သား၊ ေျမး၊ ျမစ္တို႔အနက္မွလည္းေကာင္း၊ (ဂ်ႏၷတ္၏) ထိုက္တန္ေသာသူတို႔သည္လည္း (၀င္ေရာက္ၾက ေပမည္)၊ ၎ျပင္ မလာအိကဟ္ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ထိုသူတို႔ထံသို႔ တံခါးတိုင္းမွ ၀င္ေရာက္ ၾကေပမည္။

၀၁၃ း ၂၄။ (ယင္း “မလာအိကဟ္” ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ၎တို႔ထံ၀င္ေရာက္ၾကေသာအခါ ဤသို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သေျပာဆိုၾကမည္ျဖစ္၏။) အသင္တို႔သည္ (ေလာကီဘ၀၌) ခႏ္ၲီတရားထားရွိ၍ တည္တံ့ႀကံ႕ခိုင္စြာ ရွိခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈသည္ အသင္တို႔အေပၚ၌ က်ေရာက္ပါေစသား။ ဤ တမလြန္ဘ၀၌ (အသင္တို႔ခံစားၾကရမည့္)အက်ဳိးသည္ အလြန္ေကာင္းျမတ္လွေပသည္ တကား။

၀၁၃ း ၂၅။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ထားရွိေသာ ပဋိညာဥ္၀န္ခံခ်က္ကို ယင္း ပဋိညာဥ္ခံ၀န္ခ်က္ကို အခိုင္အမာ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေဖာက္ဖ်က္ၾကကုန္၏။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဆက္စပ္၍ထားရန္ အမိန္႔ေပးေတာ္ မူသည္မ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ၾကကုန္၏။ ထိုမွတပါး ၎တို႔သည္ ကမၻာေျမ၀ယ္ ဆူပူ ေသာင္းက်န္းလ်က္လည္း ရွိၾကကုန္၏။ ထိုကဲ့သို႔သူတို႔၌ က႐ုဏာေတာ္မွ ကင္းေ၀းျခင္းသည္ရွိေပမည္။ ထိုမွတပါး ၎တို႔၌ ထိုေလာက၏အက်ဳိးယုတ္မႈသည္လည္း ရွိေပမည္သတည္း။

၀၁၃ း ၂၆။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာသူအား စားနပ္ရိကၡာကို တိုးခ်ဲ႕၍ေပးေတာ္မူ၏။ ထိုနည္းတူစြာ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (မိမိအလိုရွိေတာ္ မူေသာသူ၏အေပၚ၌ စားနပ္ရိကၡာကို) က်ဥ္းေျမာင္း ေစေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္ ထုိသူတို႔သည္ ဤေလာကီ ဘ၀၌ အသက္ရွင္မႈေၾကာင့္ပင္ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္ျမဴး ခဲ့ၾကေလသည္။ စင္စစ္မွာမူကား ဤေလာကီဘ၀၌ အသက္ရွင္မႈသည္ အနည္းငယ္ တဒဂၤမွ် အက်ဳိးခံစားျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၁၃ း ၂၇။ ထို႔ျပင္ မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္ေသာသူတို႔က ၎၏အေပၚ၌ ၎အားေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ တန္ခိုးျပာဋိဟာ တစ္ရပ္ရပ္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ခ်ေပးျခင္းကို မခံခဲ့ရပါသနည္းဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (၎တို႔အား ဤသို႔) ေျပာဆိုေျဖၾကားပါေလ၊ (အခ်င္းတို႔) ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာ သူတို႔အား လမ္းမွား၌ပင္ ရွိေစေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိဘက္သို႔ ျပန္လွည့္ေသာသူတို႔ ကိုမူကား တရားလမ္းမွန္ကို ျပသေတာ္မူေပသတည္း။
၀၁၃ း ၂၈။ အၾကင္သူတို႔သည္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေအာက္ေမ့တသျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းေအးၾကည္ႏူး၍သြားေလသည္။ ေကာငး္စြာမွတ္ယူၾကေလကုန္၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေအာက္ေမ့ တသျခင္းျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးမ်ားသည္ ၿငိမ္းေအးၾကည္ႏူး၍ သြားသည္ခ်ည္းသာတည္း။

၀၁၃ း ၂၉။ အၾကင္သူတို႔သည္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾက ကုန္၏။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကိုလည္း က်င့္မူေဆာက္တည္ခဲ့ၾက ကုန္၏။ ထိုသူတို႔အဖို႔ စိတၱသုခ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ လည္းေကာင္း၊ ထိုသူတို႔အဖို႔ (ဤပစၥကၡဘ၀ ၌) ေကာင္းေသာ အေျခအေနသည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ (အက်ဳိးဆက္) ျပန္လည္ရာဌာန သည္လည္းေကာင္း၊ ရွိေခ်သတည္း။

၀၁၃ း ၃၀။ ဤနည္းအတိုင္းပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား အၾကင္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးထံသို႔ ငါအရွင္ျမတ္ အသင့္ထံပို႔ေတာ္မူေသာ က်မ္းဂန္ေဒသနာေတာ္ကို ၎တို႔ေရွ႕၀ယ္ ဖတ္ၾကားအံ့ေသာငွာ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုလူမ်ဳိးအလ်င္ကလည္း လူမ်ဳိးအသီးသီး တို႔သည္ လြန္ေလၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ ဤလူမ်ဳိးမ်ားကား ရဟ္မာန္ (အနႏၲက႐ုဏာေတာ္ရွင္)အား ေသြဖည္ျငင္းပယ္လ်က္ပင္ ရွိၾကကုန္၏။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (၎တို႔အား ဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ၊ (အခ်င္းတို႔) ထိုအရွင္ျမတ္ သည္သာလွ်င္ ငါ့အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္မွတပါး ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ဟူ၍ အလွ်င္းမရွိေပ။ ထိုအရွင္ျမတ္ အေပၚ၌သာလွ်င္ ငါသည္ လံုး၀ အားကိုးအားထား ယံုပံုလြဲအပ္ခဲ့ေလၿပီ။ ထိုမွတစ္ပါး ထိုအရွင္ျမတ္ထံသို႔ပင္ ငါသည္ ျပန္လည္၍သြားရမည္ ျဖစ္သတည္း။

၀၁၃ း ၃၁။ စင္စစ္မူကား အကယ္၍သာ အၾကင္ကဲ့ သို႔ေသာ ကုရ္အာန္တစ္ေစာင္သည္ ရွိခဲ့အံ့။ ထိုကုရ္အာန္ျဖင့္ ေတာင္မ်ားသည္ လႊဲဖယ္ေရႊ႕ေျပာင္း ျခင္းကို ခံၾကရသည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုကုရ္အာန္ျဖင့္ ပထ၀ီေျမသည္ အက္ကြဲေစျခင္းကို ခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုကုရ္အာန္ျဖင့္ သူေသမ်ားသည္ စကားေျပာဆိုေစျခင္းကို ခံၾကရသည္ျဖစ္ေစ၊ (သို႔ျဖစ္ျငားလည္း ၎တို႔သည္ အလွ်င္း သက္၀င္ ယံုၾကည္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ)။ ထိုသို႔ အလွ်င္းမဟုတ္၊ စင္စစ္မွာမူကား အလံုးစံုေသာအမိန္႔ အာဏာတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌သာရွိေခ်သည္။ သို႔ပါလ်က္ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔သည္ “အကယ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုေတာ္ ရွိပါလွ်င္ မလြဲဧကန္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ လူခပ္သိမ္းတို႔အား တရားလမ္းမွန္သို႔ ပို႔ေတာ္မူခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မသိခဲ့ၾက ေလသေလာ။ အမွန္စင္စစ္မွာမူကား ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ခဲ့ ၾကကုန္ေသာသူတို႔၌ ၎တို႔၏ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ အတိဒုကၡတစံုတရာသည္ ဆိုက္ေရာက္ၿမဲ ဆိုက္ေရာက္လ်က္ပင္ ရွိေပသည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎တို႔၏ ၿမိဳ႕ရြာ၏အနီး (ပတ္၀န္းက်င္)၌ပင္ အၿမဲမျပတ္ သက္ေရာက္လ်က္ရွိေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္မူ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ခ်ိန္းခ်က္ထားေတာ္မူေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ေရာက္ရွိလာေပမည္။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (မိမိ) ခ်ိန္းခ်က္ထားေတာ္မူေသာကတိကို အလွ်င္း ေဖာက္ဖ်က္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၁၃ း ၃၂။ ၎ျပင္ စင္စစ္ဧကန္ အသင္၏အလ်င္လည္း ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားသည္ ျပက္ရယ္သမႈျပဳျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရကုန္၏။ သို႔ပါလ်က္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔အား ေရႊ႕ဆိုင္းခြင့္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္သည္အသို႔ရွိခဲ့ပါသနည္း။ (အလြန္ျပင္းထန္ခဲ့ေပသည္)။

၀၁၃ း ၃၃။ တစ္ဖန္ လူတိုင္းလူတိုင္း မည္သည္ကို ျပဳလုပ္ ၾကသည္ကို သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ (အျခား မဟုတ္မမွန္ေသာ ကိုးကြယ္ခံမ်ားႏွင့္ တူႏိုင္ေတာ္မူပါမည္ေလာ)။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌ ႏိႈင္းယွဥ္ဘက္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကေလသည္။ အသင္သည္ (၎တို႔အား ဤသို႔) ေျပာၾကားပါေလ၊ (အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔သည္ ၎တို႔၏ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းကို (ငါ့အား) ေျပာ၍ ျပၾကေလကုန္၊ ထိုအရွင္ျမတ္ သိေတာ္မမူေသာအရာမ်ားကို ၾကားသိေစၾကေလသေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ (ယင္း ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို) အေပၚရိကအားျဖင့္သာ (ကိုးကြယ္ရာမ်ားဟူ၍) ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေလသေလာ၊ ထိုသို႔အလွ်င္းမဟုတ္ စင္စစ္မွာကား ကာဖိရ္ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔၏အျမင္၌ ၎တုိ႔၏ လွ်ဳိ႔၀ွက္ႀကံစည္မႈသည္ လွပတင့္တယ္ေအာင္ျပဳလုပ္ ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ၎တို႔သည္ (မွန္ကန္ေသာ တရား)လမ္းမွလည္း တားဆီးျခင္း ခံခဲ့ရေလသည္။ အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အား ပထ၀ီေျမ၌ စင္စစ္မွာမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္လမ္းမွား၌ ထားရွိေသာသူအား တရားလမ္းမွန္ကို ညႊန္ၾကားျပသမည့္ သူဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရွိေခ်။

၀၁၃ း ၃၄။ ၎တုိ႕၌ ဤပစၥကၡမ်က္ေမွာက္ ေလာကီဘ၀၌ လည္း ျပစ္ဒဏ္သည္ ရွိေပသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၏ ျပစ္ဒဏ္မွာမူကား ျပင္းထန္လွေပသည္။ ထုိ႕ျပင္ ၎တုိ႔အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္မွ ကယ္တင္မည့္သူဟူ၍လည္း တစ္ဦးတစ္ ေယာက္မွ်ပင္ ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပတကား။

၀၁၃ း ၃၅။ ျပစ္မႈဒုစ႐ုိက္တုိ႕မွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကကုန္ေသာ သူမြန္သူျမတ္တုိ႕က ကတိေပးျခင္းခံၾကရေသာ ဂ်ႏၷတ္ အမတသုခဘံု၏အေျခအေနကား ယင္းဂ်ႏၷတ္အမတ သုခဘံု၏ ေအာက္၌ စမ္းေရေခ်ာင္းမ်ားသည္ စီးေတြလ်က္ရွိေပမည္။ ယင္းဂ်ႏၷတ္၏ သစ္သီး၀လံမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ယင္းဂ်ႏၷတ္၏ အရိပ္ဆာယာသည္ လည္းေကာင္း၊ ထာ၀ရတည္ေသာ သစ္သီး၀လံမ်ား၊ အရိပ္ဆာယာမ်ားပင္ ျဖစ္ေခ်မည္။ ဤသည္ကား ျပစ္မႈဒုစ႐ုိက္တုိ႕မွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကကုန္ေသာ သူမြန္သူျမတ္တုိ႔၏ အက်ဳိးတည္း။ သုိ႕ရာတြင္ ကာဖိရ္ မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ကုန္ေသာသူတုိ႕၏ အက်ဳိးမွာကား ငရဲမီးပင္ ျဖစ္အံ့သတည္း။

၀၁၃ း ၃၆။ အမွန္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္က ေဒသနာေတာ္က်မ္းျမတ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာ သူတုိ႕သည္ အသင့္ထံသုိ႕ က်ေရာက္လာေသာ က်မ္းျမတ္ေဒသနာေတာ္ေၾကာင့္ ရႊင္ျမဴးလ်က္ ရွိၾကကုန္၏။ သုိ႕ရာတြင္ ယင္းအုပ္စုထဲ၌ပင္ ယင္းက်မ္းျမတ္ေဒသနာ ေတာ္၏ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပုိင္းကုိ ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားလည္း ရွိကုန္၏။ (သုိ႕ျဖစ္ေပရာ) အသင္သည္ (၎တုိ႕အား ဤသုိ႕) ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတုိ႕၊ အမွန္စင္စစ္ မွာမူကား) ငါသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိသာလွ်င္ ခ၀ပ္ကုိးကြယ္ရန္ႏွင့္ မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိမွ် ထုိအရွင္ျမတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ႏႈိင္းယွဥ္ကုိးကြယ္ျခင္း မျပဳရန္လည္းေကာင္း အမိန္႕ေပးေတာ္မူျခင္းကုိသာ ခံခဲ့ရေလသည္။ ငါသည္ ထုိအရွင္ျမတ္ဘက္သုိ႕သာလွ်င္ (အသင္တုိ႕အား) ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေပသည္။ ၎ျပင္ ငါသည္ ထုိအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သုိ႕သာလွ်င္ ျပန္လည္၍ သြားရမည္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၁၃ း ၃၇။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဤနည္းအတုိင္းပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းက်မ္းျမတ္ေဒသနာေတာ္ကုိ ထင္ရွားျပတ္သားေသာ (တစ္နည္း) အရဗီဘာသာျဖင့္ အမိန္႕ေတာ္(စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္)တစ္ရပ္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သုိ႕ရာတြင္မူကား အကယ္၍ အသင္သည္ မိမိထံသုိ႕ (မွန္ကန္တိက်ေသာ) အသိပညာေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ အလုိဆႏၵမ်ားကုိ လုိက္နာခဲ့ပါမူ အသင့္အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ၿပိဳင္ဆိုင္၍ ကူညီေစာင္မမည့္ အေဆြခင္ပြန္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ မည့္သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

၀၁၃ း ၃၈။ ၎ျပင္ မခၽြတ္ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္၏အလ်င္ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထုိမွတစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားအဖုိ႕ ဇနီးၾကင္ရာမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ သားသမီးမ်ားကုိလည္းေကာင္း စီမံျပဳလုပ္၍ ေပးေတာ္မူခဲ့ေလ သည္။စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သည့္ ရစူလ္တမန္ေတာ္ တစ္ပါး၌မွ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲလ်က္ အာယတ္ေတာ္ (သက္ေသလကၡဏာ) တစ္စံုတစ္ရာကုိ ယူေဆာင္လာရန္ အခြင့္အာဏာ မရွိေခ်။ ေခတ္ကာလ အပုိင္းအျခားတုိင္းအဖုိ႕ က်မ္းဂန္တစ္ေစာင္သည္ ရွိေခ်သတည္း။ (ေခတ္တုိင္းအဖုိ႕ သီးသန္႕ အမိန္႕ေတာ္မ်ားရွိသည္)။

၀၁၃ း ၃၉။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလုိရွိေတာ္မူေသာအရာကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ေတာ္မူေလသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ (မိမိအလုိရွိေတာ္ မူေသာအရာကုိ) တည္တန္႕ေစေတာ္မူေလသည္။ စင္စစ္မူရင္း (မွတ္တမ္း)စာအုပ္မွာမူကား ထုိအရွင္ ျမတ္အထံေတာ္၌သာလွ်င္ ရွိေပသတည္း။

၀၁၃ း ၄၀။ အမွန္ေသာ္ကား အကယ္၍ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္အား ငါအရွင္ျမတ္ ၎တုိ႔ကုိ ကတိေပးေတာ္မူရာ အခ်ဳိ႕ကုိျပသေတာ္မူသည္ျဖစ္ေစ၊ သုိ႕တည္းမဟုတ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကြယ္လြန္ေစေတာ္မူသည္ျဖစ္ေစ၊ (မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ) အသင့္အေပၚ၌မူကား (ငါအရွင္ျမတ္ အမိန္႕ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ လူတုိ႕ထံ) ပုိ႕ေဆာင္႐ံုမွ်ပင္ ထာ၀န္ရွိေပသည္။ ငါအရွင္ျမတ္အေပၚ၌မူကား စစ္ေဆးရန္ တာ၀န္သည္ ရွိေပသတည္း။

၀၁၃ း ၄၁။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေျမကုိ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မ်ားမွ (တျဖည္းျဖည္း) ယုတ္ေလ်ာ့ေစေအာင္ ျပဳလုပ္လာေတာ္မူသည္ကုိ ၎တုိ႔သည္ မျမင္ၾကေလသေလာ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (မိမိအလုိရွိ ေတာ္မူသည္ကုိ) အမိန္႕ေတာ္ခ်မွတ္ေတာ္မူေလသည္။ ထုိအရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္ကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းႏိုင္သူဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ အလွ်င္းမရွိေပ၊ ထုိမွတစ္ပါး ထုိအရွင္ျမတ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ စစ္ေဆးေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၃ း ၄၂။ အမွန္ေသာ္ကား ၎တုိ႕အလ်င္ရွိခဲ့ၾကကုန္ေသာသူတုိ႕သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ႀကံစည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ စင္စစ္မွာမူကား အလံုးစံုေသာ အႀကံအစည္တုိ႕သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၌သာ ရွိေပသည္။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ လူတုိင္းလူတုိင္း ျပဳလုပ္သမွ်တုိ႕ကုိ သိေတာ္မူ၏။ ထုိမွတစ္ပါး တမလြန္ဘ၀၏ အက်ဳိးဆက္သည္ မည္သူတုိ႕အဖုိ႕ရွိသည္ကုိ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ကုန္ေသာ သူတုိ႕သည္ မၾကာျမင့္မီ သိရွိသြားၾကေပမည္။

၀၁၃ း ၄၃။ ၎ျပင္ ကာဖိရ္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ကုန္ေသာသူတုိ႕က အသင္သည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္မဟုတ္ဟု ေျပာဆုိၾကေပသည္။ (အုိနဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (၎တုိ႕အား ဤသုိ႕)ေျပာဆုိ(ေျဖၾကား) ပါေလ။ (အခ်င္းတုိ႕) ငါႏွင့္ အသင္တုိ႕၏စပ္ၾကား၀ယ္ သက္ေသအျဖစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသနာေတာ္က်မ္းဂန္၏ အသိပညာရွိေသာ သူတုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ လံုေလာက္ေပသတည္း။

No comments: