Wednesday, May 19, 2010

Surah 11 Hud : Hud

၀၁၁ ။ စူရာ ဟူးဒ္ း တမန္ေတာ္ဟူးဒ္ က႑ ( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၁၁၊ ၁၂၃ အာယသ္ေတာ္)

အနႏၲက႐ုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ အစဥ္မျပတ္ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၁၁ း ၁။ အလစ္ဖ္၊ လာမ္၊ ရာ။ ဤသည္ အၾကင္က်မ္းဂန္ေတာ္တစ္ဆူတည္း၊ ထိုက်မ္းဂန္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားသည္ ၿမဲၿမံခိုင္ခံ့ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေခ်သည္။ ထို႔ျပင္တ၀ထိုအာယတ္ေတာ္မ်ားသည္ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္တံု တရားႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အၾကြင္းမဲ့သိျမင္ေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ေပသည္။

၀၁၁ း ၂။ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွ တစ္ပါးတစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် မကုိးကြယ္၊ မဆည္းကပ္ ၾကကုန္လင့္။ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္ အသင္တို႔အဖို႔ ထို အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ သတိေပးႏိႈးေဆာ္သူႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းေကာင္းယူလာသူ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၁၁ း ၃။ ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ပန္ၾကားၾကေလကုန္။ ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လ်က္ရွိၾကေလကုန္။ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာအခ်ိန္ကာလ တိုင္ေအာင္ ေကာင္းမြန္လွစြာေသာ စည္းစိမ္မ်ားကို ခံစားေစေတာ္မူမည္။ ထိုမွတစ္ပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္အက်င့္အမူအားျဖင့္ ပိုမိုေသာသူတိုင္းကို ၎၏ပိုမို(၍ရထိုက္)ေသာအက်ဳိးကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူေပမည္။ သို႔ရာတြင္အကယ္၍၊ အသင္တို႔သည္ မ်က္ႏွာလႊဲဖယ္လ်က္ ပင္ရွိၾကပါလွ်င္ ငါသည္ အသင္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေန႔၏ျပစ္ဒဏ္ကို စိုးရိမ္ေလသည္။

၀၁၁ း ၄။ အသင္တို႔၏ ျပန္လည္ျခင္းသည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ပင္ျဖစ္၏။ ၎ျပင္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို ျပဳႏိုင္ စြမ္းႏိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၁ း ၅။ သတိျပဳၾကေလကုန္၊ ဧကန္မလြဲ ၎တို႔သည္(မိမိတို႔၏စကားမ်ားကို) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အေပၚ ၌လွ်ဳိ႕၀ွက္ဖံုးအုပ္ႏိုင္ၾကရန္ မိမိတို႔၏ ရင္ဘတ္ (စိတ္)ကို ေခါက္ၾကေလသည္။ သတိျပဳၾကေလကုန္။ ထိုသူတို႕သည္ မိမိတို႔၏အ၀တ္အထည္မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳၾကေသာအခါ(၌လည္း)ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔ ဖံုးကြယ္ထားၾကသည္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းသူတို႔ ထင္ရွားေစၾကသည္မ်ားကိုလည္း ေကာင္း၊သိရွိေတာ္မူ၏။ ဧကန္စင္စစ္ ထိုအရွင္ျမတ္သည ္ ရင္္ဘတ္(စိတ္) မ်ား၀ယ္ ကိန္းေအာင္းလ်က္ရွိသည္တို႔ကို အၾကြင္းမဲ့ သိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၁ း ၆။ အမွန္ေသာ္ကား ကမၻာေျမ၀ယ္ ရွိရွိသမွ်ေသာ သက္ရွိသတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ကို စားနပ္ရိကၡာ ေပးသနားေတာ္မူရန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အေပၚ၌တာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းသတၱ၀ါမ်ား၏ တာရွည္ေနထိုင္ရာဌာနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေခတၱေနထိုင္ရာဌာနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သိရွိေတာ္မူေပသည္။ အလုံးစုံတို႔ကား ထင္ရွားလွစြာေသာ(မွတ္တမ္း)တြင္(လည္းေရးသားၿပီး) ရွိေနေပသတည္း။

၀၁၁ း ၇။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ မိုးေကာင္းကင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမကိုလည္းေကာင္း၊ ေျခာက္ရက္တြင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား (ထိုမိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ပထ၀ီေျမကို ဖန္ဆင္းေတာ္မမူမီက) ထိုအရွင္ျမတ္၏ (အရ္ရွ္)ပလႅင္ေတာ္သည္ေရေပၚ၌ ရွိခဲ့ေလသည္။ (ယင္းကဲ့သို႔ မိုးေကာင္းကင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမကိုလည္းေကာင္း၊ မိုးႏွင့္ေျမစပ္ၾကား၀ယ္ ရွိရွိသမွ်ေသာသက္ရွိ သက္မဲ့တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူျခင္းကား)ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အနက္ မည္သူသည္ အက်င့္အမူအားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကို စမ္းသပ္ေတာ္မူအ့ံေသာငွာျဖစ္ေပသည္။ အမွန္ေသာ္ကား အကယ္၍ အသင္သည္ (လူမ်ားအား) ဧကန္စင္စစ္ အသင္တို႔သည္ေသၿပီးေနာက္ ရွင္ျပန္ထၾကရမည့္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါလွ်င္ (၎တို႔အနက္) ကာဖိရ္မယုံမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔က ထင္ရွားလွစြာေသာ စုန္းပေယာဂ အတတ္မွ်ပင္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကမည္မွာ ဧကန္မလြဲတည္း။

၀၁၁ း ၈။ ၎ျပင္ အကယ္၍ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ျပစ္ဒဏ္ကို ၎တို႔အေပၚမွ ေရတြက္(သတ္မွတ္) ထားၿပီးျဖစ္ေသာအခ်ိန္ကာလတိုင္ေအာင္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္း၍ထားေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္ ၎တို႔သည္ ထိုျပစ္ဒဏ္ကို မည္သည့္အရာက ခ်ဳပ္၍ထားဘိသနည္းဟူ၍ မုခ်ေျပာဆိုၾကေလသည္။ သတိျပဳၾကေလကုန္၊ထိုျပစ္ဒဏ္သည္ ၎တို႔ထံ ေရာက္ရွိလာမည့္ေန႔တြင္ ၎တို႔အေပၚမွ လဲႊဖယ္သြားမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔ ျပက္ေခ်ာ္ေျပာင္ေလွာင္လ်က္ ရွိၾကကုန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ၎တို႔အား ၀ိုင္း၀န္း၍ ထားရွိေပမည္။

၀၁၁ း ၉။ စင္စစ္ေသာ္ကား အကယ္၍ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မႏုႆလူသားမ်ားကို မိမိအထံေတာ္မွ က႐ုဏာေတာ္၏ရသကို ျမည္းစမ္းေစေတာ္မူၿပီးေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းမႏုႆလူသားထံမွ ထိုက႐ုဏာေတာ္ကို ႐ုပ္သိမ္းေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္၊ ဧကန္မလြဲ ထိုမႏုႆလူသားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့သူမ်ား၊ လြန္စြာ ေက်းဇူးေတာ္ကိုမသိတတ္သူမ်ား ျဖစ္သြားတတ္ၾကေပသတည္း။

၀၁၁ း ၁၀။ ထိုနည္းတူစြာ အကယ္၍ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိမႏုႆလူသားမ်ားအား ၎တို႔၌ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဘးဒုကၡ၏ေနာက္တြင္ ေက်းဇူးေတာ္၏အရသာကို ျမည္းစမ္းေစေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္၊ ဧကန္မလြဲ ၎တို႔သည္ 'ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေဘးဒုကၡမ်ား ပေပ်ာက္၍သြားေလၿပီ' ဟု ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကကုန္၏။ ဧကန္စင္စစ္ ယင္းမႏုႆလူသားတို႔သည္ ဘ၀င္ၾကြသူမ်ား ၀ါၾကြားပလႊားသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၁၁ း ၁၁။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူမ်ားသည္ သည္းခံခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုိ႕ျပင္ ၎တို့သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလမ်ားကို က်င့္မူေဆာက္တည္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဤသူမ်ားပင္ ၎တို႔အဖို႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ အက်ိဳးဆုလာဘ္သည္္ ရွိေခ်မည္။

၀၁၁ း ၁၂။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ မိမိထံေတာ္သိ ု႔ပို႔ေတာ္မူျခင္းခံရေသာ အမိန္႔ေတာ္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ပါမည္ေလာ၊ ၎ျပင္ ထိုသူမ်ားက ယင္း(တမန္ေတာ္)၏ အေပၚ၌ ေ႐ႊေငြဘ႑ာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ခ်ေပးျခင္း မခံရေလသနည္း။ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္း(တမန္ေတာ္)ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္တမန္ တစ္ပါးပါးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္မလာပါသနည္း၊ ဟုေျပာဆိုၾက ေသာေၾကာင့္ အသင္၏စိတ္သည္ က်ဥ္းၾကပ္လ်က္ရွိေနပါသေလာ။ အသင္ကား သတိေပးသူမွ်သာျဖစ္ေခ်သည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သာလွ်င္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တာ၀န္ယူ ထိန္းသိမ္းေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတညး္။

၀၁၁ း ၁၃။ ၎တို႔က ယင္း(နဗီတမန္ေတာ္)သည္ ထို (ကုရ္အာန္)ကို လီဆယ္ဖန္တီးခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုၾက ေလသေလာ။(အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (၎တို႔အား) သို႔ျဖစ္လွ်င္အသင္တို႔သည္ ထိုကုရ္အာန္က်မ္းလာ စူရဟ္က႑ကဲ့သို႔ လီဆယ္ဖန္တီးထားေသာ စူရဟ္က႑ဆယ္ခုကိုပင္ ယူေဆာင္ခဲ့ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ သစၥာ၀ါဒီမွန္ကန္စြာေျပာဆိုသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး မိမိတို႔တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာသူမ်ား ကိုလည္း အသင္တို႔ေခၚခဲ့ၾကေလကုန ္ဟု ေျပာၾကားပါေလ။

၀၁၁ း ၁၄။ တဖန္ အကယ္၍ ၎တို႔သည္ အသင္တို႔ (ေျပာဆိုၾကသည္)ကို ေျဖဆိုျခင္း မျပဳခဲ့ၾကပါလွ်င္ (ဤကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ အသိပညာျဖင့္ ခ်ေပးသနားေတာ္မူျခင္း ခံခဲ့ရသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရာအရွင္ဟူ၍ အလွ်င္း မရွိေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ ေကာင္းစြာယံုၾကည္ၾကေလကုန္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ယခုေသာ္လည္းအသင္တို႔သည္ မုစ္လင္မ္ အမိန္႔ေတာ္ကို လိုက္နာေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီေလာ။

၀၁၁ း ၁၅။ မည္သူမဆိိ ုေလာကီဘ၀ကိုလည္းေကာင္း၊ယင္းေလာကီဘ၀၏ (ပကာသနျဖစ္ေသာ) လွပ တင့္တယ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ရည္စူးပါလွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူတို႔အား ၎တို႔၏ က်င့္မူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏(အက်ဳိး)ကို ဤေလာကီ ဘ၀၌ပင္ အျပည့္ေပးေတာ္မူေလသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ ဤေလာကီဘ၀တြင္ (အနည္းငယ္မွ်ပင္) ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္းကို ခံၾကရသည္မရွိေခ်။

၀၁၁ း ၁၆။ ဤသူမ်ားသည္ အၾကင္သူမ်ားပင္တည္း။ ထိုသူတို႔အဖို႔ ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ ငရဲမီးမွအပ အျခားတစ္စံုတစ္ရာမွ်ပင္ (အက်ဳိးခံစားခြင့္) ရွိလိမ့္ မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ (၎တို႔ျပဳလုပ္သမွ် တို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးပင္ျဖစ္သည့္ျပင္ ၎တို႔က်င့္မူေဆာင္ရြက္ ခ့ဲသမွ်တို႔သည္လည္း ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ အက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္လိမ့္မည္သာတည္း။)

၀၁၁ း ၁၇။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အၾကင္သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ (ေရာက္ရွိလာေသာ)ထင္ရွားစြာေသာ သက္ေသခံအေပၚ၌ တည္ရွိၾကကုန္၏။ ထို႔ျပင္ ထိုသူ၏ေနာက္မွ သက္ေသတစ္ခုသည္ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွပါရွိခဲ့၏။(တစ္နည္း)သို႔ျဖစ္ေပရာ အၾကင္သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မ ွ(ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ) ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္အေပၚ၌ တည္ရွိၾကကုန္၏။ ထို႔ျပင္ ထိုက်မ္းျမတ္ႏွင့္အတူ ထိုက်မ္းျမတ္ထဲ၌ပင ္သက္ေသခံတစ္ခုပါရွိ၏။) ထိုမွတစ္ပါး ၎၏ အလ်င္(နဗီတမန္ေတာ္)မူစာ၏ က်မ္းဂန္သည္ ေရွ႔ေဆာင္ေရွ႕ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ က႐ုဏာေတာ္ အျဖစ္လည္းေကာင္းး (ေထာက္ခံလ်က္)ရွိခဲ့၏။ (ေလာကီဘ၀ကို ရည္စူးေသာသူတို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူတို႔ႏွင့္ တူႏိုင္ၾကပါမည္ေလာ။) ထိုကဲ့သို႔ေသာသူတို႔သည္ ယင္း (ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)ကို ယံုၾကည္ၾကေလသည္။ ထို႔ျပင္ အုပ္စုမ်ားအနက္မွ မည္သူမဆို ယင္း(ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္)ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ပါလွ်င္ ငရဲဘံုသည္ ထိုသူ၏ ခ်ိန္းခ်က္ထားေသာေနရာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ ထိုကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒိြဟသံသယမျဖစ္ပါေလႏွင့္။ ဧကန္မလဲြ ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္သည္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ (က်ေရာက္လာသည့္) မွန္ကန္ေသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာသူတို႔မူကား သက္၀င္ယံုၾကည္သည္ မဟုတ္ေခ်။

၀၁၁ း ၁၈။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အေပၚ၌ မုသားကိုလီဆယ္၍ စြပ္စြဲေသာသူထက္ပို၍ မတရားေစာ္ကားေသာသူသည္ မည္သူ ရွိပါဦးမည္နည္း။ ဤကဲ႔သို႔ေသာသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အရွင္ျမတ္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၀ယ္ ၀င္ေရာက္ေစျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။ ထိုအခါ သက္ေသမ်ားက ဤသူမ်ားပင္ မိမိတုိ႔၏အရွင္ျမတ္အေပၚ၌ မုသားေျပာဆို စြပ္စြဲခဲ့ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟု ေျပာဆိုၾကေပမည္။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ စက္ဆုပ္ေတာ္မူျခင္းသည္ မတရားေသာသူတို႔၏ အေပၚ၌ရွိခ်ိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း(ေကာင္းစြာ) သတိျပဳၾကေလကုန္။

၀၁၁ း ၁၉။ (ထိုက်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားေသာသူမ်ားကား) အၾကင္သူတို႔ပင္၊ ထုိသူတို႔သည္ (သူတစ္ပါးတို႔ အားလည္း) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္လမ္းေတာ္မွ ပိတ္ပင္တားဆီးၾကေလသည္။၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ ထိုလမ္းတြင္ ေကြ႕ေကာက္မႈကို ရွာႀကံၾကေလသည္။ ထိုမွတစ္ပါး ၎တို႔ကုိယ္တိုင္ပင္ အာေခရတ္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ကိုပင္ ျငင္းပယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသတည္း။ (တစ္နည္း)၎တို႔သည္ကား ေနာင္တမလြန္ဘ၀ကိုပင္ ျငင္းပယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကေပသတည္း။

၀၁၁ း ၂၀။ ဤသူမ်ားသည္ ကမၻာေျမ၌လည္း (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္ မူျခင္းမွ) လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္သူမ်ား မဟုတ္ခဲ့ၾကေခ်။ ထုိမွတစ္ပါး ၎တို႔၌ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ကူညီ ေစာင္မမည့္သူ ဟူ၍လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိခဲ့ေခ်။ (ယေန႔မူကား) ၎တုိ႔၌ျပစ္ဒဏ္သည္ ႏွစ္ဆ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခံရေပမည္။ ၎တုိ႔သည္(မလိုမုန္းတီးမႈေၾကာင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကိုလည္း) ၾကားနာ ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ၾကေပ။ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာသာဓကမ်ားကိုလည္း) ျမင္ႏိုင္ၾကသည္ မရွိခဲ့ေခ်။

၀၁၁ း ၂၁။ ဤသူမ်ားပင္ မိမိတို႔ကုိယ္ကို မိမိတို႔ ဆံုး႐ံႈး နစ္နာေစခဲ့ၾကေသာ သူမ်ားတည္း။ ထို႔ျပင္ ၎တုိ႔ထံမွ ၎တို႔ လီဆယ္ဖန္တီးခဲ့ၾကေသာ (ကိုးကြယ္ရာမ်ားသည္) ေပ်ာက္ကြယ္၍ သြားၾကေလၿပီ။

၀၁၁ း ၂၂။ ဧကန္မလြဲ ၎တို႔သည္ပင္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ အနစ္နာဆံုးေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကေပမည္။

၀၁၁ း ၂၃။ ဧကန္စင္စစ္ အၾကင္သူတို႔သည္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကို က်င့္မူေဆာက္တည္ ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထိုမွတစ္ပါး ၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏အရွင္ျမတ္ေရွ႕ေတာ္၀ယ္ က်ဳိးႏြံခဲ့ၾကကုန္၏။ ထိုသူမ်ား ကား ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံုသားမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထုိသူတို႔သည္ ယင္း ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံု၌ထာ၀စဥ္ ေနထုိင္စံျမန္းၾကရမည့္သူမ်ားပင္တည္း။

၀၁၁ း ၂၄။ (သက္၀င္ယံုၾကည္သူႏွင့္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္သူ)အုပ္စုႏွစ္စု၏ ဥပမာကား မ်က္စိကန္းသူႏွင့္နားပင္းသူ၊ မ်က္စိျမင္သူႏွင့္နားၾကားသူကဲ့သို႔ပင္။ ထိုသူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ အေျခအေနအားျဖင့္ တူၾကေလသေလာ။ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ အသင္တို႔သည္ သတိတရား မရရွိၾကပါသေလာ။

၀၁၁ း ၂၅။ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားတစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း မျပဳၾကကုန္လင့္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ငါသည္ အသင္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာေန႔၏ျပစ္ဒဏ္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

၀၁၁ း ၂၆။ ထုိ႔ျပင္ ဧကန္စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ (နဗီတမန္ေတာ္)ႏူဟ္အား ၎၏အမ်ဳိးသားတို႔ထံ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ (သို႔ျဖစ္ေပရာ ထုိနဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္က) ဧကန္အမွန္ ငါသည္ အသင္တို႔အဖို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထင္ရွားစြာေသာ သတိေပးသူျဖစ္သည္(ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္)။

၀၁၁ း ၂၇။ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားတစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း မျပဳၾကကုန္လင့္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ငါသည္ အသင္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာေန႔၏ျပစ္ဒဏ္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

၀၁၁ း ၂၈။ ထိုအခါ ယင္း(နဗီတမန္ေတာ္) ႏူဟ္၏ အမ်ဳိးသားတို႔အနက္မွ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေသာ အႀကီးအကဲတို႔က(ဤသို႔) ေျပာဆိုခဲ့ၾကေလသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသင့္အားမိမိတို႔ကဲ႔သုိ႔ပင္ လူသားတဦးအျဖစ္ႏွင့္သာလွ်င္ ျမင္ၾကေပသည္။ ထုိမွတပါး ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔အနက္မွ အေပၚယံၾကည့္႐ႈ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ဂုဏ္အသေရအယုတ္ညံ့ဆံုး ျဖစ္ေသာသူတို႔မွတစ္ပါး အျခားသူတို႔သည္ အသင္၏ေနာက္သို႔လိုက္ၾကသည္ကို မျမင္ၾကေခ်။ ထုိ႔ျပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသင္တို႔၌ မိမိတုိ႔ထက္ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးကဲသာလြန္ျမင့္ျမတ္ျခင္းကိုလည္း မေတြ႕ျမင္ၾကေပ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသင္တို႔အား မုသားေျပာဆိုသူမ်ား ဟူ၍သာထင္ျမင္ယူဆၾကေပသတည္း။

၀၁၁ း ၂၉။ (ထိုအခါ နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္သည္ ဤသို႔)ေျပာဆိုေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။ အုိ-ငါ၏အမ်ဳိးသားတို႔၊ အကယ္၍ ငါသည္ မိမိအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ထင္ရွားစြာေသာ သက္ေသခံအေပၚ၌တည္ရွိေနေသာ္၊ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ငါ႔အား မိမိအထံေတာ္မွ တမန္ေတာ္အျဖစ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေသာ္၊ ၿပီးေနာက္ ထုိတမန္ေတာ္အျဖစ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ၌ ဖံုးအုပ္လ်က္ရွိေနေသာ္ အသင္တို႔သည္ မည္သုိ႔ယူဆၾကမည္ကို ငါ႔အားေျပာျပၾကေလကုန္။ အမွန္စင္စစ္အသင္တို႔သည္လည္း ယင္းနဗီတမန္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းကိုပင္ ရြံ႕ရွာစက္ဆုပ္ေနၾကပါလ်က္ ငါသည္ အသင္တို႔အား ယင္းနဗီျဖစ္ျခင္းကို (ယံုၾကည္လက္ခံၾကရန္) အက်ပ္ကိုင္ရပါမည္ေလာ။

၀၁၁ း ၃၀။ စင္စစ္ေသာ္ကား အုိ-ငါ၏အမ်ဳိးသားတို႔၊ ငါသည္အသင္တို႔ထံ ယင္း (တရားဓမၼေဟာၾကားျခင္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပစၥည္းဥစၥာ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ေတာင္းသည္မဟုတ္ေပ။ ငါ၏အက်ဳိးဆုလာဘ္သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အေပၚ၌သာရွိေခ်သည္။ ထုိ႔ျပင္ ငါသည္ မုအ္မင္န္သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာသူတို႔အား ေမာင္းထုတ္မည့္သူလည္း မဟုတ္ေခ်။ဧကန္မလြဲ ယင္းသက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔ကား မိမိတို႔၏ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမည့္သူမ်ားတည္း။ သို႔ရာတြင္ ငါသည္ အသင္တို႔အား မိုက္မဲေနၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍သာ ေတြ႕ျမင္ေလသည္။

၀၁၁ း ၃၁။ ထုိမွတစ္ပါး အုိ-ငါ၏အမ်ဳိးသားတို႔၊ အကယ္၍ ငါသည္ ၎တို႔အား ႏွင္ထုတ္ခဲ့ပါမူ ငါ့အား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ျပစ္ဒဏ္မွ မည္သူကာကြယ္ပါမည္နည္း။ အသင္တို႔သည္ (ဤမွ်ပင္) မစဥ္းစား မိၾကေလသေလာ။

၀၁၁ း ၃၂။ ၎ျပင္ ငါသည္ မိမိထံတြင္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ဘ႑ာေတာ္မ်ားရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါသည္အကြယ္၌ရွိေသာအရာအားလံုးကို သိသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔အား ေျပာဆိုသည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုမွတစ္ပါး ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ေျပာဆိုသည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ငါသည္ အသင္တို႔၏အျမင္တြင္ ေသးသိမ္လ်က္ရွိၾကကုန္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔အား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို အလ်င္းခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူလိမ့္မည္မဟုတ္ ဟူ၍လည္းေျပာဆိုသည္မဟုတ္ေခ်။ ၎တို႔၏စိတ္ႏွလံုးတြင္ ရွိသည္တို႔ကိ ုအလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ပင္ အသိဆံုးေသာအရွင္ျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ ဧကန္မလြဲ ငါသည္ ထိုကဲ႔သို႔(ေျပာမိခဲ့ပါ)လွ်င္မတရား ေသာသူတို႔တြင္ အမွန္ပင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေပမည္။

၀၁၁ း ၃၃။ (ထိုအခါ အမ်ဳိးသားမ်ားက ဤသို႔) ေျပာဆိုခဲ့ၾကေလသည္။ အို-ႏူဟ္၊ ဧကန္မလြဲ အသင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အျငင္းအခံု ျပဳခဲ့ေလသည္။ တစ္ဖန္ အသင္သည္(ယင္းကဲ႔သို႔)ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အျငင္းအခံု ျပဳျခင္းကို အလြန္မ်ားေျမာင္ (က်ယ္ျပန္႔)ေစခဲ့ျပန္၏။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အကယ္၍ အသင္သည္သစၥာ၀ါဒီ မွန္ကန္စြာေျပာဆိုသူျဖစ္ပါလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အား ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို အသင္ည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ထံယူေဆာင္ခဲ့ေလာ့။

၀၁၁ း ၃၄။ (နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္သည္ဤသို႔) ေျပာဆို ျပန္ၾကားခဲ့ေလသည္။ (အခ်င္းတုိ႔) အကယ္၍ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အလိုရွိေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္ ထုိျပစ္ဒဏ္ကို အသင္တို႔ထံ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ယူလာေတာ္မူေပမည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင္တို႔သည္ (ထိုအရွင္ျမတ္အား ျပစ္ဒဏ္ယူလာေတာ္မူျခင္းကို) မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳႏိုင္သူမ်ားမဟုတ္ၾကေခ်။

၀၁၁ း ၃၅။ စင္စစ္မွာမူကား အကယ္၍ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား လမ္းမွားေစေတာ္မူရန္ ရည္စူးေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္ ငါသည္ အသင္တို႔အဖို႔(မည္မွ်ပင္) ေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ရန္ ရည္စူးေသာ္ျငားလည္း ငါ၏ ေကာင္းက်ဳိးေဆာင္မႈသည္ အသင္တို႔အား အက်ဳိးျဖစ္ေစႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ တစ္ဖန္ အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ပင္ ျပန္ၾကရကုန္အ့ံ။

၀၁၁ း ၃၆။ ၎တို႔က ထို(နဗီတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္) သည္ ယင္း(ကုရ္အာန္)ကို လီဆယ္ဖန္တီးခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုၾကေလသေလာ။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (၎တုိ႔အား ဤသို႔) ေျပာဆိုေျဖၾကားပါေလ။ (ဟယ္-အခ်င္းတို႔) ထိုသုိ႔ျဖစ္ခဲ့ပါမူ ငါ၏အျပစ္သည္ ငါ၏ အေပၚ၌သာလွ်င္ ရွိေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ငါသည္ အသင္တို႔ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိကုန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားမွလြတ္ကင္းသူျဖစ္သည္။

၀၁၁ း ၃၇။ ထုိ႔ျပင္(နဗီတမန္ေတာ္) ႏူဟ္ထံ (ဤသုိ႔)အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းခံခဲ့ရေလသည္။ (အို-ႏူဟ္)ဧကန္စင္စစ္ အသင္၏အမ်ဳိးသားတို႔သည္ (၎တို႔အနက္) အီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္ၿပီးျဖစ္ေသာသူတို႔မွတစ္ပါး အီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ ၎တို႔ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိကုန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပူပင္ေသာကမျဖစ္ပါေလႏွင့္။

၀၁၁ း ၃၈။ ၎ျပင္ အသင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ မ်က္စိေအာက္တြင္ ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္အရ သေဘၤာကို ျပဳလုပ္တည္ေဆာက္ပါေလ။ ၎ျပင္ အသင္သည္(မိမိတို႔ကုိယ္ကုိမိမိတို႔ပင္) ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳကုန္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ငါအရွင္ျမတ္အထံေတာ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားျခင္း မျပဳပါေလႏွင့္။ ဧကန္အမွန္ ၎တို႔သည္ နစ္ျမဳပ္ၾကရမည့္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၁၁ း ၃၉။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိ(နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္)သည္ သေဘၤာကို ျပဳလုပ္တည္ေဆာက္ေလ၏။ ၎ျပင္၊ ထို(နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္)၏ အမ်ဳိးသားတို႔အနက္မွ လူတစ္စုသည္ ထို(နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္)ထံ ျဖတ္သန္းသြားလာၾကတိုင္း ထို(နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္)အား ျပက္ရယ္ျပဳေလ႔ရွိၾကကုန္၏။ ထိုအခါ(နဗီတမန္ေတာ္ ႏူဟ္)က အကယ္၍ သင္တို႔သည္ ငါတို႔အားျပက္ရယ္ ျပဳၾကပါလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္လညး္ အသင္တို႔အားအသင္တို႔ ျပက္ရယ္ျပဳၾကသကဲ႔သို႔ပင္ ျပက္ရယ္ျပဳ ၾကေပမည္ျဖစ္သတည္း။

၀၁၁ း ၄၀။ သို႔ျဖစ္ေပရာ မည္သူ႔ထံ ထိုသူအား (ဤပစၥကၡဘ၀၌) အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္းျဖစ္ေစ ေသာျပစ္ဒဏ္သည္ ေရာက္လာမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထုိသူအေပၚ(ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌ ထာ၀စဥ္တည္ၿမဲ ေသာ ျပစ္ဒဏ္သက္ေရာက္မည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔သည္ မၾကာျမင့္မီပင္ သိရွိၾကေပမည္။

၀၁၁ း ၄၁။ အဆံုးတြင္ ငါအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္သည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရာ မုန္႔ဖိုသည္ ဆူပြက္လာသည္။ (ထုိအခါ) ငါအရွင္ျမတ္သည္ (နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္အား ဤသို႔)မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္) အသင္သည္ အမ်ဳိးအစားအသီးသီးတို႔မွ တစ္စံုစီကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိအိမ္သူအိမ္သားတို႔အနက္ အၾကင္သူမွတစ္ပါး ထိုသူႏွင့္ပတ္သက္၍ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ က်န္အိမ္သူအိမ္သားတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အီမာန္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ေသာသူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ထိုသေဘၤာေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ပါေလ။ စင္စစ္ေသာ္ကား ထို(နဗီတမန္ ေတာ္ႏူဟ္)ႏွင့္အတူ အနည္းငယ္မွ်ေသာ သူတို႔သာလွ်င္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကကုန္သတည္း။

၀၁၁ း ၄၂။ ထို႔ေနာက္ ထို(နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္) က (မိမိအိမ္သူအိမ္သားမ်ားႏွင့္ မုအ္မင္န္သက္၀င္ ယံုၾကည္သူတို႔အား အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔သည္ ထိုသေဘၤာေပၚသို႔ စီးနင္းၾကေလကုန္။ ထိုသေဘၤာ၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈသည္လည္းေကာင္း၊ထိုသေဘၤာဆိုက္ကပ္ (ရပ္ဆိုင္း) ေနျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္၏နာမံေတာ္ျဖင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဧကန္မလြဲ ငါ႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ အမွန္ပင္ အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာညႇာတာေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္။

၀၁၁ း ၄၃။ ၎ေနာက္ ထိုသေဘၤာသည္ ၎တုိ႔အား တင္ေဆာင္၍ ေတာင္လံုးႀကီးမ်ားပမာ ႀကီးမားလွေသာ လိႈင္းတံပိုး၏ၾကား၀ပ္တြားလ်က္ရွိေပသည္။ ထို႔ျပင္ (နဗီတမန္ေတာ္)ႏူဟ္သည္ မိမိ၏သား(ကင္န္အာန္)အား ဟစ္ေခၚခဲ့ေလသည္။ စင္စစ္ ထိုသားသည္ အေ၀း၌ပင္ရွိေနခဲ့ေလသည္။ (သို႔ျဖစ္ေပရာ နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္သည္ ၎အား) အို-ခ်စ္သား အသင္သည္ငါတို႔ႏွင့္အတူ(သေဘၤာေပၚသို႔) စီးနင္းခဲ့ပါေလ။ ၎ျပင္ အသင္သည္ ကာဖိရ္ မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ကုန္ေသာသူတို႔ႏွင္ ့အတူမေနရစ္ေလႏွင့္ (ဟု ဟစ္ေအာ္ေျပာဆိုခဲ့ေလသတည္း)။

၀၁၁ း ၄၄။ ထို(နဗီတမန္ေတာ္၏)သားက ကြၽႏု္ပ္သည္ ယခုပင္ ေတာင္တစ္ခုခုသို႔(တက္၍) အကာအကြယ္ ယူမည္။ ထုိေတာင္သည္ ကြၽႏု္ပ္အား ေရေဘးမွ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလ၏။ (ထိုအခါ) ယင္း(နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္)က ယေန႔မူကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္မွ(ျပစ္ဒဏ္ေတာ္မွ) ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္မည့္သူ အလ်ဥ္း မရွိေခ်။ ထိုအရွင္ျမတ္က သနားညႇာတာေတာ္မူေသာသူမွတစ္ပါး (မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ဤျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပတကား၊) ထုိ႔ေနာက္ လိႈင္းတံပိုး(မ်ား)သည္ ၎တို႔(သားအဖ)ႏွစ္ဦး၏စပ္ၾကား၀ယ္ ၾကား၀င္(ဆီးကာ)ခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ၎သည္ ႏွစ္ျမဳပ္ျခင္း ခံရသူတို႔တြင္အပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့ေလသတည္း။

၀၁၁ း ၄၅။ ထုိ႔ေနာက္ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွဤသို႔)အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူလိုက္ေလသည္။ အ ုိ- ပထ၀ီေျမ၊အသင္သည္ မိမိေရမ်ားကို စုပ္ယူ မ်ဳိခ်ေလေလာ့။၎ျပင္ အုိ-မိုးေကာင္ကင္ အသင္သည္ (မိုးရြာသြန္းျခင္းကို) ရပ္ဆိုင္းေလေလာ့။ ထုိေရာအခါ၀ယ္ ေရသည္ ေလ်ာ့ပါး၍သြားခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေရးကိစၥသည္လည္း ၿပီးေျမာက္သြားခဲ့ရေလသည္။ ၎ျပင္ ထိုသေဘၤာသည္လည္း ဂ်ဴဒီေတာင္ေပၚ၌ ရပ္နား၍သြားခဲ့ေလသည္။ ထုိမွတစ္ပါး (မိမိတို႔ကုိယ္ကို မိမိတို႔ပင္) ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳမူကုန္ ေသာသူတို႔သည္ (က႐ုဏာေတာ္မွ) ကင္းေ၀ခဲ့ၾကေခ်ၿပီးတကားဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္းခံခဲ့ရေလသတည္း။

၀၁၁ း ၄၆။ ထို႕ျပင္ (နဗီတမန္ေတာ္) ႏူဟ္သည္ မိမိ အရွင္ျမတ္အား ဟစ္ေခၚ၍ (ဤသို႔)ေလွ်ာက္ထား ပန္ၾကားခဲ့ေလသည္။ အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး၏အရွင္ျမတ္ ဧကန္အမွန္ ကြၽန္ေတာ္ေတာ္မ်ဳိး၏သားသည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး၏ အိမ္သားတို႔အနက္မွ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ျပင္ အရွင္ျမတ္၏ ပဋိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း လံုး၀မွန္ကန္ပါ၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား အရွင္ျမတ္သည္ စီရင္ဆံုးျဖတ္သူတို႔တြင္ သမာသမတ္အျဖစ္ဆံုးေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသတည္း။

၀၁၁ း ၄၇။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (ဤသို႔) ျပန္ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ အို-ႏူဟ္၊ ဧကန္စင္စစ္ ယင္းသားသည္ အသင္၏အိမ္သားတို႔အနက္မွ မဟုတ္ေပ။ ဧကန္မလြဲ ၎သည္ မေကာင္းမႈကို ျပဳမူက်င့္ေဆာင္ေသာ သူပင္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ မိမိမသိေသာအရာကို ငါအရွင္ျမတ္အထံေတာ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳပါေလႏွင့္။ မုခ်စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား(အနာဂတ္တြင္)အသင္သည္ မသိသူတို႔ႏွင့္ အပါအ၀င္မျဖစ္ရန္ ဆံုးမေတာ္မူသည္။

၀၁၁ း ၄၈။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (ဤသို႔) ျပန္ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ အို-ႏူဟ္၊ ဧကန္စင္စစ္ ယင္းသားသည္ အသင္၏အိမ္သားတို႔အနက္မွ မဟုတ္ေပ။ ဧကန္မလြဲ ၎သည္ မေကာင္းမႈကို ျပဳမူက်င့္ေဆာင္ေသာ သူပင္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ မိမိမသိေသာအရာကို ငါအရွင္ျမတ္အထံေတာ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳပါေလႏွင့္။ မုခ်စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား(အနာဂတ္တြင္)အသင္သည္ မသိသူတို႔ႏွင့္ အပါအ၀င္မျဖစ္ရန္ ဆံုးမေတာ္မူသည္။

၀၁၁ း ၄၉။ ထုိ(နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္)သည္ (ဤသို႔)ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားေလေတာ့၏။ အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး၏အရွင္ျမတ္၊ ဧကန္အမွန္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ မိမိမသိေသာအရာကို အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ေနာက္ေနာင္မေလွ်ာက္ထားမိရန္ အရွင္ျမတ္အားျဖင့္ အကာအကြယ္ယူပါ၏။ (တစ္နည္း) အရွင္ျမတ္အထံ ေတာ္၌ ခိုလံႈပါ၏။ စင္စစ္မူကား အကယ္၍သာ အရွင္ျမတ္သည္ (ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး လြဲေခ်ာ္၍ ျပဳမိခဲ့ေသာအျပစ္မွ) ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအား ခ်မ္းသာေပးေတာ္မမူခဲ့ပါလွ်င္ ၎ျပင္အရွင္ျမတ္သည္ (ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး၏ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ ခ်က္ကို လက္ခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္) ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအား သနားက႐ုဏာျပဳေတာ္မမူခဲ့ပါလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ ဆံုး႐ႈံးသူတို႔တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္သြားရပါေတာ့မည္။

၀၁၁ း ၅၀။ (ထို႔ေနာက္ နဗီတမန္ေတာ္ႏူဟ္သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ဤသို႔) မိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္း ခံခဲ့ရေလသည္မွာ အို-ႏူဟ္အသင္သည္ မိမိအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ အသင္ႏွင့္အတူရွိေသာ လူမ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ ငါအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ က်က္သေရမဂၤလာမ်ားကို ယူေဆာင္၍ (ဂ်ဴဒီေတာင္ေပၚမွ) ဆင္းသက္ပါေလ။ ထိုမွတစ္ပါး အၾကင္လူမ်ားလည္း ရွိၾကေပဦးမည္။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား(ကာလအနည္းငယ္မွ်အထိ) ေပ်ာ္ေမြ႕ေစေတာ္မူေပမည္။ ထု႔ိေနာက္ ၎တို႔၌ ငါအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ျပင္းျပနာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၁၁ း ၅၁။ ဤ(အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း)တို႔ကား အကြယ္၌ရွိေသာ သတင္းမ်ားအနက္မွပင္ျဖစ္၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသတင္းမ်ားကို အသင့္ထံသို႔ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔မထုတ္ျပန္မီ ထိုသတင္းမ်ားကို အသင္လည္းမသိခဲ့ေခ်။ အသင္၏အမ်ဳိးသားမ်ားလည္း သိခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ (သာသနာျပဳရာ၌လည္းေကာင္း၊ မိမိအမ်ဳိးသားမ်ား၏ဒုကၡေပးမႈမ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း) သည္းခံပါေလ။ ဧကန္မလြဲ ေနာက္ဆံုးတြင္ အက်ဳိးခံစားမႈသည္ကား (ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ) ၾကဥ္ေရွာင္ၾကကုန္ေသာ သူေတာ္စင္တို႔အဖို႔သာလွ်င္ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၁၁ း ၅၂။ ထုိ႔ျပင္ (ငါအရွင္ျမတ္သည္) အာဒ္အမ်ဳိးသားတို႔ထံ ၎တို႔၏အစ္ကို (နဗီတမန္ေတာ္) ဟူဒ္အား (ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။) ထုိ(နဗီတမန္ေတာ္) ဟူဒ္သည္ (မိမိအမ်ဳိးသားတို႔အား ဤသို႔) ေျပာဆိုဆံုးမခဲ့ေလသည္။ အို-ငါ၏အမ်ဳိးသားတို႔ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အားသာလွ်င္ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကေလကုန္။ အသင္တို႔အဖို႔ ထိုအရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာအရွင္ဟူ၍ အလ်ဥ္းမရွိေခ်။ (စင္စစ္ေသာ္ကား)အသင္တို႔သည္ လီဆယ္ဖန္တီးသူမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။

၀၁၁ း ၅၃။ အို-ငါ၏အမ်ဳိးသားတို႔ ငါသည္ အသင္တို႔ထံ ဤ(တရားဓမၼေဟာၾကားျခင္း)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည့္သည့္ အက်ိဳးဆုလာဘ္ကိုမွ် ေတာင္းဆိုသည္မဟုတ္ေပ။ ငါ၏အက်ိဳးဆုလာဘ္မွာမူကား ငါ့အားဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ေပၚ၌သာ တာ၀န္ရွိေပသည္။ သို႔ပါလ်က္ အသင္တို႔သည္ (ဤမွ်ထင္ရွားလွေသာ အေၾကာင္းကိုပင္) နားမလည္ၾကပါသေလာ။

၀၁၁ း ၅၄။ ၎ျပင္ အုိ-ငါ၏အမ်ဳိးသားတို႔၊ အသင္တို႔သည္မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ပန္ၾကားၾကေလကုန္။ ထုိ႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ (ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၾကေလကုန္။) (တစ္နည္း) ထိုအရွင္ျမတ္ဖက္သို႔ အာရုံျပဳေနၾကေလကုန္။ (ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ၌ မိုးကို ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ ရြာသြန္းေစေတာ္မူအံ့။ အသင္တို႔၏အားအင္၌ အသစ္ထပ္ျဖည့္ေတာ္မူ၍)အသင္တို႔ကို အားအင္တိုးတက္ေစေတာ္မူအံ့။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ မ်က္ႏွာလႊဲ၍ မသြားၾကကုန္လင့္။

၀၁၁ း ၅၅။ ၎(အမ်ဳိးသား)တို႔က (နဗီတမန္ေတာ္ဟူဒ္အား ဤသို႔) ေျပာဆိုခဲ့ၾကေလသည္။ အုိ-ဟူဒ္၊ အသင္သည္ (မိမိေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍) ကြၽႏု္ပ္တို႔ထံ ထင္ရွားေသာသက္ေသသာဓက တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ယူေဆာင္ခဲ့သည္မရွိေခ်။ ထုိ႔ျပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသင္ေျပာဆိုခ်က္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ကုိးကြယ္ရာမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၾကမည့္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကေခ်။ထိုမွတစ္ပါး ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသင့္၏အေပၚ၌ ယံုၾကည္ၾကမည့္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကေပ။

၀၁၁ း ၅၆။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကုိးကြယ္ရာဘုရားမ်ားအနက္ ဘုရားတစ္ဆူဆူက အသင့္အား အေမွာင့္ပေယာဂျဖင့္ ဖမ္းစားခဲ့သည္ဟူ၍သာ ေျပာဆိုလိုၾကေပသည္။ (ထိုအခါ) ထိုနဗီတမန္ေတာ္ဟူဒ္က (ဤသို႔) ျပန္ၾကားခဲ့သည္မွာ (ဟယ္-အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အျပင္ တဲြဖက္ကိုးကြယ္ လ်က္ရွိၾကေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ငါသည္ လံုး၀လြတ္ကင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား သက္ေသထား (၍အတည့္အလင္းေၾကညာ) သည္။ အသင္တို႔သည္လည္း သက္ေသခံၾကကုန္ေလာ့။

၀၁၁ း ၅၇။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔အားလံုးသည္ ငါႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္ႀကံစည္ၾကေလကုန္။ ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ ငါအား (အနည္းငယ္မွ်ပင္) ေရႊ႕ဆိုင္း ခြင့္မေပးၾကကုန္လင့္။

၀၁၁ း ၅၈။ အကယ္စင္စစ္ ငါသည္ ငါ၏အရွင္ျမတ္လည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ အသင္တို႔၏အရွင္ျမတ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အေပၚ၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လႊဲအပ္ခဲ့ေလၿပီ။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ရွိရွိသမွ်ေသာ တိရစၦာန္တို႔၏နဖူး(ဆံစ)ကို ဆုပ္ကိုင္ထားေတာ္မူေပသည္။ ဧကန္မလြဲ ငါ၏ အရွင္ျမတ္သည္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းေပၚ၌ ပင္ရွိေနေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၁ း ၅၉။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ မ်က္ႏွာလႊဲဖယ္လ်က္ပင္ ရွိေနၾကလွ်င္ မုခ်ဧကန္ ငါသည္ အၾကင္အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို အသင္တို႔ထံ ပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ငါသည္ ထိုအမိန္႔ေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ အသင္တို႔ထံသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံခဲ့ရေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ ငါ၏အရွင္ျမတ္သည္ (အသင္တို႔ေနရာတြင္) အသင္တို႔၏ကုိယ္စား အျခားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကို ခန္႔အပ္ေတာ္မူမည္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အား တစ္စံုတစ္ရာမွ်ပင္ က်ဳိးယုတ္ဆံုး႐ႈံး ေစႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ဧကန္စင္စစ္ ငါ၏အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔အေပၚ၀ယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၁ း ၆၀။ တစ္ဖန္ ငါအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ေရာက္ရွိလာ ေသာအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ (နဗီတမန္ေတာ္) ဟူဒ္ အားလည္းေကာင္း၊ ထို(နဗီတမန္ေတာ္) ဟူဒ္ႏွင့္အတူ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာ သူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ မိမိက႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အား ျပင္းထန္လွစြာေသာ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္မွလည္း ကယ္တင္ေတာ္မူခဲ့ေလသတည္း။

၀၁၁ း ၆၁။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဤသည္ အာဒ္အမ်ဳိးသားမ်ားပင္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာမ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ၎တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားကို ဖီဆန္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုမွတစ္ပါး ၎တို႔သည္ ေခါင္းမာေသာ၊ ႏိုင္ထက္ ကလူျပဳမူေသာလူတိုင္း၏ အမိန္႔ကို လိုက္နာခဲ့ၾကကုန္သတည္း။

၀၁၁ း ၆၂။ ထုိ႔ျပင္ ၎တို႔သည္ ဤပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္ေလာကီဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ကိယာမတ္ရွင္ျပန္ထရမည့္ ေန႔တြင္လည္း ေကာင္း၊ က႐ုဏာေတာ္မွ ကင္းေ၀းေစျခင္းကို (မိမိတို႔)ေနာက္မွ ထက္ၾကပ္မကြာလိုက္ေစျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရေလသည္။ သတိျပဳၾကေလကုန္။ ဧကန္မလြဲ အာဒ္ အမ်ဳိးသားတို႔သည္မိမိတို႔အရွင္ျမတ္အား ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေလသည္။ သတိျပဳၾကေလကုန္။ (နဗီတမန္ေတာ္)ဟူဒ္၏ အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ကုန္ေသာ အာဒ္အမ်ဳိးသားတို႔၌ (က႐ုဏာေတာ္မွ) ကင္းေ၀းျခင္းသည္ ရွိေစသတည္း။

၀၁၁ း ၆၃။ ထုိနည္းတူစြာ (ငါအရွင္ျမတ္သည္) ဆမူဒ္အမ်ဳိးသားတို႔ထံ ၎တို႔၏အစ္ကို (နဗီတမန္ေတာ္) ဆြာလိဟ္ အား(ေစလႊတ္ေတာ္မူေလသည္။) ထို(နဗီတမန္ေတာ္) ဆြာလိဟ္သည္ (မိမိအမ်ဳိးသားတို႔အား ဤသို႔)ေျပာဆိုေဟာၾကားခဲ့ေလသည္။ အုိ-ငါ၏အမ်ဳိးသားတို႔ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကိုသာလွ်င္ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကေလကုန္။ ထုိအရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အသင္တို႔အဖို႔ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ရာအရွင္ဟူ၍ အလ်ဥ္းမရွိေခ်။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔အား ေျမမွျဖစ္ထြန္းေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ (စတင္ဖန္ဆင္း ေတာ္မူခဲ့ေလသည္)။ ၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔အား ထိုေျမ၀ယ္ ေနထိုင္ေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ထုိအရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ ခ်မ္းသာခြင့္ကို ပန္ၾကားၾကေလကုန္။ ထုိ႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ ထုိအရွင္ျမတ္ဘက္သို႔သာ လွည့္ၾကေလကုန္။ စင္စစ္ ငါ၏အရွင္ျမတ္သည္ နီးကပ္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အက်ိဳး ျပန္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေခ်သည္။

၀၁၁ း ၆၄။ ၎(ဆမူဒ္အမ်ဳိးသား)တို႔က(ဤသို႔) ေျပာဆုိခ့ဲၾကေလသည္။ အုိ- ဆြာလိဟ္ ယခင္ကမူ ဧကန္အမွန္ အသင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားရွိျခင္းခံရသူ(တစ္ဦး) ျဖစ္ခ့ဲေလသည္။ (ယခုေသာ္ကား) အသင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အဖ၊ ဘိုး၊ ေဘးမ်ား၊ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကကုန္ေသာဘုရားမ်ားကို ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ ခ၀ပ္ျခင္းမျပဳၾကရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားတားျမစ္ေလသေလာ။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဧကန္မလြဲ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္အသင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား (ယုံၾကည္လုိက္နာရန္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေသာ တရားဓမၼႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယုံမွားသံသယ ျဖစ္ေစေသာ ဒိြဟသံသယ၌ ရွိေနၾကေပသတည္း။

၀၁၁ း ၆၅။ ထို(နဗီတမန္ေတာ္ ဆြာလိဟ္)သည္ (၎တို႔အားဤသို႔) ျပန္ၾကားခ့ဲေလသည္။ အို-ငါ၏ အမ်ဳိးသားတို႔၊ အကယ္၍ ငါသည္ မိမိအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ ထင္ရွားစြာေသာ သက္ေသခံအေပၚ၌ တည္ရွိေနသည့္ျပင္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ငါ့အား မိမိအထံေတာ္မွ တမန္ေတာ္၏အျဖစ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခ့ဲပါလွ်င္ အသင္တို႔သည္ မည္သုိ႔ ယူဆၾကမည္ကို ငါ့အား ေျပာျပၾကေလကုန္။ တစ္ဖန္ အကယ္၍ ငါသည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ (အမိန္႔ေတာ္)ကို ဖီဆန္ခ့ဲပါမူ မည္သူသည္ ငါ့အားထုိအရွင္ျမတ္၏ျပစ္ဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္နည္း။ ထိုသုိ႔ ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ အသင္တို႔သည္ ငါ့အား က်ဳိးယုတ္နစ္နာဆုံး႐ႈံးေစျခင္းမွတစ္ပါး အျခားတစ္စုံတစ္ရာကိုမွ် တိုးပြားေစႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပတကား။

၀၁၁ း ၆၆။ ၎ျပင္ အို-ငါ၏အမ်ဳိးသားတို႔၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ကုလားအုတ္မသည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ သက္ေသလကၡဏာတရပ္ပင္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္ တို႔သည္ ထုိကုလားအုတ္မကုိ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ပထ၀ီေျမ၌ စားေသာက္ေနထိုင္ရန္ လႊတ္ထားၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ယင္းကုလားအုတ္မအား အက်ဳိးယုတ္ေစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မထိၾကကုန္လင့္။ ထိုသို႔ျပဳခ့ဲၾကလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ဆိုက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေသာျပစ္ဒဏ္သည္ အသင္တို႔အား ဖမ္းဆီး (ကြပ္မ်က္) အ့ံသတည္း။

၀၁၁ း ၆၇။ သို႔(သတိေပးခ့ဲ)ပါလ်က္ ၎တို႔သည္ ယင္းကုလားအုတ္မ၏ေျခမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ခ့ဲၾကေလသည္။ ထုိအခါ ထို(နဗီတမန္ေတာ္) ဆြာလိဟ္သည္ (၎တို႔အား ဤသို႔) ေျပာၾကားခ့ဲေလသည္။ (ဟယ္အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔သည္ သုံးရက္မွ်တိုင္ေအာင္ မိမိတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားတြင္ စည္းစိမ္ခံ၍ေန ထိုင္ၾကဦးေလာ့။ (ထို႔ေနာက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္သက္ေရာက္ေတာ္မူမည္)။ ဤသည္မုသားမဟုတ္၊ (ပကတိမွန္ကန္)ေသာ ခ်ိန္းခ်က္ပင္တည္း။

၀၁၁ း ၆၈။ တစ္ဖန္ (သုံးရက္ကုန္၍) ငါအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ (နဗီတမန္ေတာ္) ဆြာလိဟ္ႏွင့္တကြ ထို(နဗီတမန္ေတာ္) ဆြာလိဟ္ႏွင့္အတူ သက္၀င္ယုံၾကည္ခ့ဲၾကေသာသူတို႔ကိုပါ မိမိက႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္း၏ ျပစ္ဒဏ္မွလည္းေကာင္း၊ ထိုေန႔တြင္ အရွက္တကြဲအက်ဳိးနည္းျဖစ္ျခင္းမွလည္းေကာင္း ကယ္တင္ေတာ္မူခ့ဲေလသည္။ ဧကန္စင္စစ္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ ခြန္အားႀကီးမားေတာ္ မူေသာအရွင္၊လႊမ္းမုိးေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပတည္း။

၀၁၁ း ၆၉။ သို႔ရာတြင္ မတရားျပဳမူေသာ သူတို႔အား က်ယ္ေလာင္ေသာအသံသည္ ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ခ့ဲေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ၎တို႔သည္ မိမိတုိ႔ေနအိမ္မ်ားတြင္ နံနက္အခ်ိန္၌ ေမွာက္လ်က္(ေသေၾကပ်က္စီးသြားခ့ဲၾကေလသည္။)

၀၁၁ း ၇၀။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္း(နဗီတမန္ေတာ္) လူ(တ္)၏ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ယင္း၏ထံသို႔ အေျပးအလႊား လာခဲ့ၾကေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ၎တို႔သည္ ယခင္မူလကပင္ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို က်င့္မူ ပြားမ်ားလ်က္ရွိခဲ့ၾကကုန္၏။ (ထိုအခါ) ယင္း (နဗီတမန္ေတာ္) လူ(တ္)က အို-ငါ၏အမ်ိဳးသားတို႔၊ ဤသည္ ငါ၏သမီးမ်ားပင္၊ (အသင္တို႔သည္ ၎တို႔ႏွင့္ထိမ္းျမားၾကေလကုန္) ၎တို႔သည္ အသင္တို႔အဖို႔ ပိုမို၍ပင္ သန္႔စင္ၾကေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလကုန္၊ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ငါ့အား ငါ၏ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား(ေရွ႕)တြင္ အရွက္တကဲြအက်ိဳးနည္း မျပဳၾကကုန္လင့္။ အသင္တို႔တြင္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာသူ တစ္ေယာက္တစ္ေလမွ်ပင္ မရွိေလသေလာဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလသတည္း။

၀၁၁ း ၇၁။ ထိုအခါ ယင္းအမ်ဳိးသားတို႔က (အို-လူတြ္္) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အသင္၏သမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလိုတစ္စုံတစ္ရာမွ်မရွိေၾကာင္း အသင္သည္ ဧကန္အမွန္ သိရွိၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဧကန္စင္စစ္ အသင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ရည္စူးခ်က္ကိုလည္း (ေကာင္းစြာ)သိရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကေလသည္။

၀၁၁ း ၇၂။ ထို(နဗီတမန္ေတာ္)လူ(တ္)က (ဤသို႔)ေျပာဆိုညည္းညဴခဲ့ေလသည္။ ေၾသာ္-အကယ္၍ ငါ့မွာ အသင္တို႔အားခုံခံႏိုင္ရန္ စြမ္းအားရွိခဲ့မူ၊ သို႔တည္း မဟုတ္ ငါသည္ ခိုင္ခံ့ေသာ အမွီသဟဲတစ္ခုကို အမွီသဟဲ ျပဳႏိုင္ပါမူ ေကာင္းေလစြတကား။

၀၁၁ း ၇၃။ ထိုေရာအခါ ယင္း(ေစတမန္)တို႔က ဤသို႔ေျပာဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။ အို-(နဗီတမန္ေတာ္)လူတ္ြ (အသင္သည္မည္သို႔မွ် မစိုးရိမ္ပါေလႏွင့္) ဧကန္မလဲြ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အသင္၏အရွင္ျမတ္က ေစလႊတ္ေတာ္ မူေသာေစတမန္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပရာ ၎တို႔သည္ အသင္၏အပါးသို႔ အလ်ဥ္းခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္ မိမိအိမ္သူအိမ္သားတို႔ႏွင့္တကြ ည၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုတြင္ ထြက္ခြာသြားပါေလ။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔အနက္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေနာက္သုိ႔လွည့္၍ မၾကည့္ရေပ။သို႔ရာတြင္ အသင္၏ဇနီးမူကား ဧကန္မုခ် ၎တို႔၌ ဆိုက္ေရာက္မည့္ျပစ္ဒဏ္သည္ ယင္းဇနီး၌လည္း ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေခ်သည္။ ဧကန္စင္စစ္ ၎တို႔အား ခ်ိန္းခ်က္ထားေသာ အခ်ိန္သည္ နံနက္မိုးေသာက္ခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ နံနက္မိုးေသာက္ခ်ိန္ကား နီးကပ္လ်က္ပင္ရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

၀၁၁ း ၇၄။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုၿမိဳ႕ရြာကို အထက္ေအာက္(ေျပာင္းျပန္)လွန္ပစ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထို႔ျပင္ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၿမိဳ႕ရြာေပၚသုိ႔ ႐ႊ႕ံ၊ ေက်ာက္ခဲမိုးကို ရြာသြန္းခ်ေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၀၁၁ း ၇၅။ (ထိုေက်ာက္ခဲမ်ားသည္) အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ အထူးအမွတ္တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ (ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖစ္သည္)။ စင္စစ္ထိုၿမိဳ႕ရြာသည္ မတရားျပဳမူၾကကုန္ေသာ (မကၠာဟ္ၿမိဳ႕သား)တို႔ႏွင့္ကား ေ၀းကြာသည္မဟုတ္ေပ။

၀၁၁ း ၇၆။ ထိုနည္းတူစြာ (ငါအရွင္ျမတ္သည္) မဒ္ယန္ၿမိဳ႕သားတို႔ထံ ၎တို႔၏ ညီအစ္ကိုသားခ်င္းျဖစ္ေသာ (နဗီတမန္ေတာ္)႐ႈအိုက္ဗ္အား (ေစလႊတ္ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။) (ထိုအခါ) ယင္း(နဗီတမန္ေတာ္) ႐ႈအိုက္ဗ္သည္ (၎တို႔အားဤသုိ႔) ေျပာဆိုေဟာၾကား ခဲ့ေလသည္။ အို-ငါ၏အမ်ိဳးသားတို႔၊ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အားသာလွ်င္ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကေလကုန္။ အသင္တို႔၌ ထိုအရွင္ျမတ္မွ တစ္ပါး ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ဟူ၍ အလ်င္းမရွိေခ်။ ထုိ႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ (ေတာင္းတင္းအစရွိေသာ)ပမာဏ အခ်င္အတြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေလးခ်ိန္ကိုလည္းေကာင္း၊ မေလွ်ာ့ၾကကုန္လင့္။ ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္ အသင္တို႔ ေကာင္းစားလ်က္ရွိေနၾကသည္ကို ျမင္ေနေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဧကန္မလဲြ ငါသည္အသင္တို႔အေပၚ၀ယ္ ၀န္းၿခံဳမည့္ေန႔၏ ျပစ္ဒဏ္ကို စိုးရိမ္မိေပသတည္း။

၀၁၁ း ၇၇။ ထိုမွတစ္ပါး အို-ငါ၏အမ်ိဳးသားတို႔၊ အသင္ တို႔သည္ (ေတာင္း၊တင္းစေသာ) ပမာဏအခ်င္ အတြယ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ အေလးခ်ိန္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပည့္ေပးၾကေလကုန္။ ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ လူတို႔အား (အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳၾကေသာအခါ၀ယ္) ၎တို႔ပစၥည္းမ်ားကို ေလ်ာ့၍ မေပးၾကကုန္လင့္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ကမၻာေျမ၀ယ္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား အျဖစ္ျဖင့္ ေသာင္းက်န္းမႈကို မျပဳၾကကုန္လင့္။

၀၁၁ း ၇၈။ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ (ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေသာ အရာမ်ားအနက္မွ) ၾကြင္းက်န္ေသာ ဟလာလ္(ပစၥည္း)ကား အသင္တို႔အဖို႔ အေကာင္းဆံုးပင္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါသည္ အသင္တို႔အား (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္မွ) ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမဟုတ္ေခ်။ (တာ၀န္ခံမဟုတ္ေခ်)

၀၁၁ း ၇၉။ ၎(အမ်ိဳးသား)တို႔က(နဗီတမန္ေတာ္ ႐ႈအိုက္ဗ္အား ဤသို႔)ေျပာဆိုခဲ့ၾက၏။ အို-႐ႈအိုက္ဗ္၊ အသင္၏ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈသည္(သာသနာသည္)အသင့္အား ကြၽႏ္ုပ္တို႔(၏အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ) အဖ၊ဘိုး၊ေဘးတို႔ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကေလေသာဘုရားမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔စြန္႔လႊတ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔ဥစၥာပစၥည္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔အလိုက်ျပဳလုပ္ၾကသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စြန္႔လႊတ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ေစခိုင္းပါသေလာ။ ဧကန္အမွန္ အသင္တစ္ဦးသည္သာလွ်င္္ ဣေႁႏၵႏွင့္ျပည့္စံုေသာသူ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္ေလာ။

၀၁၁ း ၈၀။ (ထိုအခါ) ယင္း(နဗီတမန္ေတာ္)႐ႈအိုက္ဗ္က(မိမိအမ်ိဳးသားတို႔အား ဤသို႔)ေျပာဆို ေျဖၾကားခဲ့ေလ၏။ အိုငါ၏အမ်ိဳးသားတို႔၊ အကယ္၍ ငါသည္ မိမိအရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ သက္ေသခံအေပၚ၌ တည္ရွိခဲ့ပါလွ်င္လည္း ေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ငါ့အား မိမိအထံေတာ္မွ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာစားနပ္ရိကၡာကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္ အသင္တို႔သည္ မည္သို႔ယူဆၾကပါသနည္း။ ၎ျပင္ ငါသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ အသင္တို႔အား တားျမစ္ေသာကိစၥကို အသင္တို႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ရန္ ရည္စူးသည္မဟုတ္ေပ။ အမွန္စင္စစ္ ငါသည္ မိမိတတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် ကာလပတ္လံုး (အသင္တို႔၏ဆိုးရြားေနေသာ အေျခအေနကို) ျပဳျပင္ရန္သာလွ်င္ ရည္စူးေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ငါ၏ေအာင္ျမင္မႈကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ကူညီမႈ အေပၚ၌သာလွ်င္ရွိေနေပရာ ငါသည္ ထိုအရွင္ျမတ္အေပၚ၌သာလွ်င္ ယံုၾကည္အားထား၏။ ထိုမွတစ္ပါး ငါသည္ထို အရွင္ျမတ္ဖက္သို႔သာလွ်င္ ျပန္လွည့္မည္ျဖစ္၏။

၀၁၁ း ၈၁။ အမွန္ေသာ္ကား အို-ငါ၏အမ်ိဳးသားတို႔၊ ငါႏွင့္စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈသည္ အသင္တို႔၌(နဗီတမန္ေတာ္) ႏူဟ္၏အမ်ိဳးသားတို႔၌ သက္ေရာက္ခဲ့ဘိသကဲ့သို႔ေသာ ေဘးဒုကၡမ်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္း၊ (နဗီတမန္ေတာ္)ဟူဒ္၏အမ်ိဳးသားတို႔၌ သက္ေရာက္ခဲ့ဘိသကဲ့သို႔ေသာ ေဘးဒုကၡမ်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္း၊ (နဗီတမန္ေတာ္) ဆြာလိဟ္၏အမ်ိဳးသားတို႔၌ သက္ေရာက္ခဲ့ဘိသကဲ့သို႔ေသာ ေဘးဒုကၡမ်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ေရာက္ေစရန္ အသင္တို႔အား အလ်ဥ္းလႈံ႕ေဆာ္ဖန္တီးသည္ မရွိေစရ။ ၎ျပင္(နဗီတမန္ေတာ္) လူ(တ္)၏အမ်ိဳးသား တို႔(၌သက္ေရာက္ခဲ့ေသာျပစ္ဒဏ္)မွာလည္း သင္တို႔ႏွင့္ မေ၀းလွေပ။

၀၁၁ း ၈၂။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ပန္ၾကားၾကေလကုန္။ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔၏အာ႐ံုကို) ထိုအရွင္ျမတ္ဖက္သို႔သာလွ်င္ လွည့္ၾကေလကုန္။ ဧကန္မလြဲ ငါ့အားဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ခ်စ္ၾကင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္တည္း။

၀၁၁ း ၈၃။ ယင္း(အမ်ဳိးသား)တို႔က (ဤသို႔)ေျပာဆိုႀကိမ္းေမာင္းခဲ့ၾကေလသည္။ အို-႐ႈအိုက္ဗ္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အသင္ေျပာဆိုေသာစကားမ်ားအနက္ မ်ားစြာေသာ စကားမ်ားကိုလည္း နားမလည္ႏိုင္ၾကေပ။ ထို႔ျပင္ ဧကန္အမွန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အသင့္အား မိမိတို႔အထဲတြင္ အင္အားခ်ိနဲ႔သူတစ္ေယာက္ ဟူ၍သာ ျမင္ေနၾကေပသည္။ စင္စစ္မူကား အသင္၏သားခ်င္းတို႔သာ မရွိခဲ့ၾကပါလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အသင့္အားေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္သတ္ၾကမည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေပၚ၀ယ္ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေနသူလည္း မဟုတ္ေခ်။

၀၁၁ း ၈၄။ (ထိုအခါ) ယင္း(နဗီတမန္ေတာ္) ႐ႈအိုက္ဗ္က (ဤသို႔)ေျပာဆိုေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။ အို-ငါ၏ အမ်ိဳးသားတို႔၊ ငါ၏သားခ်င္းတို႔သည္ အသင္တို႔ေရွ႕၌ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ထက္ပင္ ပို၍ျမင့္ျမတ္ၾကပါသေလာ၊ စင္စစ္မွာမူကား အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္ကိုပင္ မိမိတို႔၏ေက်ာေနာက္တြင္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ပစ္ပယ္ထားခဲ့ၾကကုန္၏။ ဧကန္မလြဲ ငါ၏အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္ကို ၀န္းၿခံဳထားေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၁ း ၈၅။ ၎ျပင္ (ဤသို႔ေျပာၾကားခဲ့၏။) အုိ-ငါ၏အမ်ိဳးသားတို႔၊ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔(ေနရာတြင္ မိမိတို႔) တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် က်င့္မူၾကေလကုန္။ ၀၁၁ း ၈၆။ ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္(လည္းမိမိအေနႏွင့္)က်င့္မူလ်က္ပင္။ အသင္တို႔သည္ မည္သူ႕ထံ ထိုသူအား အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္ေစေသာ ျပစ္ဒဏ္ ေရာက္ရွိလာသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မည္သူ မုသာ၀ါဒီျဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မၾကာျမင့္မီပင္ သိရွိၾကေပမည္။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကေလကုန္။ ဧကန္အမွန္ ငါသည္လည္း အသင္တို႔ႏွင့္အတူ ေစာင့္ေမွ်ာ္မည့္သူပင္။

၀၁၁ း ၈၆။ ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္(လည္းမိမိအေနႏွင့္)က်င့္မူလ်က္ပင္။ အသင္တို႔သည္ မည္သူ႕ထံ ထိုသူအား အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္ေစေသာ ျပစ္ဒဏ္ ေရာက္ရွိလာသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မည္သူ မုသာ၀ါဒီျဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မၾကာျမင့္မီပင္ သိရွိၾကေပမည္။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကေလကုန္။ ဧကန္အမွန္ ငါသည္လည္း အသင္တို႔ႏွင့္အတူ ေစာင့္ေမွ်ာ္မည့္သူပင္။

၀၁၁ း ၈၇။ ၎ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္သည္ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္(နဗီတမန္ေတာ္) ႐ႈအိုက္ဗ္ႏွင့္တကြ ယင္း (နဗီတမန္ေတာ္)႐ႈအိုက္ဗ္ႏွင့္အတူ သက္၀င္ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာ သူတို႔ကိုပါ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ မတရား ျပဳက်င့္ခဲ့ၾကကုန္ေသာသူတို႔ကိုကား က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံသည္ ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ခဲ့ေလရာ ၎တို႔သည္ နံနက္အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ား၌ ေမွာက္လ်က္သား ျဖစ္ေနခဲ့ၾကကုန္သတည္း။ (ေသေၾကပ်က္စီး သြားခဲ့ၾကေလသတည္း။)

၀၁၁ း ၈၈။ ၎တို႔သည္ ထိုအိမ္မ်ားတြင္ မေနခဲ့ဘူးၾကသကဲ့သို႔ပင္။ သတိျပဳၾကေလကုန္၊ စမူဒ္ အမ်ိဳးသားတို႔သည္(အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏က႐ုဏာေတာ္မွ)ကင္းေ၀းခဲ့ၾကဘိသကဲ့သို႔ပင္ မဒ္ယန္(ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား)တို႔၌လည္း(ထိုအရွင္ျမတ္၏က႐ုဏာေတာ္မွ) ကင္းေ၀းျခင္းသည္ ရွိေစသတည္း။

၀၁၁ း ၈၉။ ထို႔ျပင္ မလြဲဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္(နဗီတမန္ေတာ္)မူစာအား မိမိသက္ေသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ထင္ရွားစြာေသာသက္ေသခံတစ္ရပ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသတည္း။

၀၁၁ း ၉၀။ ဖစ္ရ္ေအာင္န္၏ထံသို႔လည္းေကာင္း၊ ယင္း ဖစ္ရ္ေအာင္န္၏အႀကီးအကဲ (မွဴးႀကီးမတ္ရာ)မ်ားထံ သို႔လည္းေကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ၎မူကား ဖစ္ရ္ေအာင္န္ တို႔၏အမိန္႔ကိုပင္ လိုက္နာေနခဲ့ၾကကုန္၏။ စင္စစ္ ဆိုေသာ္ ဖစ္ရ္ေအာင္န္၏အမိန္႔သည္ လံုး၀သင့္ေတာ္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းမွန္ေသာအမိန္႔မဟုတ္ခဲ့ေပ။

၀၁၁ း ၉၁။ ယင္းဖစ္ရ္ေအာင္န္သည္ ‘ကိယာမတ္’ ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္ မိမိအမ်ိဳးသားတို႔အား ေရွ႕ေဆာင္ေပမည္။ ထို႔ေနာက္ ၎သည္ ယင္းအမ်ိဳးသားတို႔အား ငရဲဘံု၌ စခန္းခ်ေစမည္ျဖစ္၏။ အမွန္ေသာ္ကား (၎တို႔) စခန္းခ်ေစျခင္း ခံၾကရမည့္ေနရာသည္ အလြန္ဆိုးရြားလွေပသည္တကား။
၀၁၁ း ၉၂။ ထို႔ျပင္ ယင္းသူတို႔သည္ ဤပစၥကၡမ်က္ေမွာက္ဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ထမည့္ ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ က႐ုဏာေတာ္မွကင္းေ၀းေစျခင္း ကို (မိမိတို႔)ေနာက္မွထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္ေစျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရေလသည္။ (၎တို႔) ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံၾကရမည့္ ေမတၱာလက္ေဆာင္သည္ အလြန္ဆိုးရြားလွေသာ ေမတၱာလက္ေဆာင္ပင္ ျဖစ္ေပသည္တကား။

၀၁၁ း ၉၃။ ဤကား အၾကင္ၿမိဳ႕ရြာမ်ား၏ အခ်ိဳ႕သတင္းစကားပင္။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသတင္းစကားကို အသင္၏ေရွ႕၀ယ္ျပန္၍ ေျပာၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုၿမိဳ႕ရြာမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ(ယေန႔တိုင္ေအာင္)တည္ရွိေန၍ (အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ရြာမ်ားမွာမူကား)ပ်က္ျပဳန္းခဲ့ေလသတည္း။

၀၁၁ း ၉၄။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ႏွိပ္စက္ေတာ္မူခဲ့သည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အားစြန္႔၍ အျခားအရာမ်ားကိုဟစ္ေခၚျခင္းအားျဖင့္) မိမိတို႔ကိုယ္ကို ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ သို႔တေစလည္း အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ၎တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အားစြန္႔၍ ဟစ္ေခၚ ေလ့ရွိၾကကုန္ေသာ ၎တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာမ်ားသည္ ၎တို႔အဖို႔ အနည္းငယ္တစ္စံုတစ္ရာမွ်ပင္ အသံုးမ၀င္ အက်ိဳးမေပးႏိုင္ခဲ့ၾကေခ်။ ထိုမွတစ္ပါး ယင္းကိုးကြယ္ရာမ်ားသည္ ၎တို႔၌ ပ်က္စီးေစျခင္းမွတစ္ပါး အျခားတစ္စံုတစ္ရာမွ် တိုးပြားေစခဲ့ၾကသည္လည္းမဟုတ္ေပတကား။

၀၁၁ း ၉၅။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ၿမိဳ႕(သူ)(ရြာ)သားတို႔အား ၎တို႔သည္ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳလ်က္ရွိေနၾကစဥ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူေတာ္မူေသာအခါ ဤနည္းအတိုင္းပင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ ဧကန္အမွန္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးမႈကား အလြန္ျပင္းျပနာက်င္ဖြယ္ ျဖစ္လွေပသည္။ အလြန္ျပင္းထန္ လွေပသတည္း။

၀၁၁ း ၉၆။ ဧကန္မလြဲ ဤသည့္(အျဖစ္အပ်က္)တို႔တြင္ေနာင္တမလြန္ဘ၀၏ ျပစ္ဒဏ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ေသာသူတို႔အဖို႔ အမွန္ပင္သက္ေသလကၡဏာရွိေပသည္။ ထိုေန႔သည္ကား လူခပ္သိမ္းတို႔ စု႐ံုးျခင္းခံၾကရေပမည္။ ထိုေန႔သည္ကား(လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္) အသင့္ ေရာက္ရွိေစျခင္းခံၾကရမည့္ေန႔ပင္ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၁၁ း ၉၇။ စင္စစ္မူကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုေန႔ရက္ကို ေရတြက္ၿပီးျဖစ္ေသာအခ်ိန္ကာလတိုင္မွ်သာလွ်င္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားေတာ္မူေလသည္။

၀၁၁ း ၉၈။ ထိုေန႔သည္ ဆိုက္ေရာက္လာေသာအခါ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပင္ စကားေျပာဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ တစ္ဖန္ ထိုသူတို႔အနက္အခ်ိဳ႕မွာ အေၾကာင္းမလွသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပအံ့။ အခ်ိဳ႕မွာမူကား အေၾကာင္းလွသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကလတၱံ႔။


၀၁၁ း ၉၉။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အေၾကာင္းမရွိလွေသာ သူတို႔သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံု၌ ရွိၾကေပမည္။ ၎တို႔၌ ထိုဂ်ဟႏၷမ္ဘံုတြင္ဟစ္ေအာ္ျခင္းႏွင့္ ညည္းတြားျခင္းမ်ားပင္ ရွိၾကေပမည္။

၀၁၁ း ၁၀၀။ (၄င္းတို႔သည္) မိုးေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမတည္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထိုငရဲဘံုတြင္ အသင္၏အရွင္ျမတ္ အလိုရွိေတာ္မူသည္မွတပါး ထာ၀စဥ္ေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ရွိၾကေပမည္။ ဧကန္စင္စစ္ အသင္၏အရွင္ျမတ္သည္ မိမိႀကံရြယ္ေတာ္မူေသာကိစၥကို အၿပီးအစီး ျပဳလုပ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၁ း ၁၀၁။ သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္းလွေသာသူတို႔မွာမူကား ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံု၌ ရွိၾကေပမည္။ (၎တို႔သည္) မိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ပထ၀ီေျမသည္ တည္ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထိုဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံုတြင္ အသင္၏အရွင္ျမတ္ အလိုေတာ္ရွိေတာ္မူခဲ့သည္မွတစ္ပါး ထာ၀စဥ္ေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္ စံျမန္းၾကေပမည္။ (ဤဆုေက်းဇူး) ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူျခင္းကား အဆက္မျပတ္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူျခင္းပင္တည္း။

၀၁၁ း ၁၀၂။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ဤသူမ်ား ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒိြဟသံသယ မျဖစ္ပါေလႏွင့္။ (စင္စစ္ေသာ္ကား) ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အဖ ဘိုးေဘးမ်ားအလ်င္က ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္လ်က္ရွိခဲ့ၾကသည့္နည္းတူ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနၾကသည္ပင္။ ထို႔ျပင္ ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ၎တို႔၏ ေ၀စုေ၀ပံုကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္းမရွိေစဘဲ အျပည့္ေပးေတာ္မူမည္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၁၁ း ၁၀၃။ ထိုမွတစ္ပါး ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္(နဗီတမန္ေတာ္)မူစာအား က်မ္းဂန္ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုက်မ္းဂန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍(လည္း) အကြဲအလြဲျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကားအကယ္၍သာ အသင့္အားဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ အမိန္႔ေတာ္တစ္ရပ္သည္ မူလကပင္ မရွိခဲ့ပါလွ်င္ ၎တို႔၏စပ္ၾကားတြင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့မည္မွာ ဧကန္မလြဲ အမွန္ေသာ္ကား ၎တို႔သည္ ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အၿမဲတေစ ယံုမွားသံသယျဖစ္ေစေသာ ဒြိဟ၌ အမွန္ပင္ ရွိေနၾကကုန္၏။

၀၁၁ း ၁၀၄။ ၎ျပင္ (ထိုသူတို႔အနက္) အသီးသီးတို႔သည္အၾကင္သူမ်ားပင္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေသာအခါ ထိုသူတို႔၏ အျပဳအမူမ်ား(၏အစား)ကို အျပည့္ေပးေတာ္မူမည္။ ဧကန္အမွန္ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔ ျပဳမူၾကသည္တို႔ကို အၾကြင္းမဲ့သိျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၁ း ၁၀၅။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္သည္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး အသင္ႏွင့္အတူရွိေနသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အသင့္အမိန္႔ေတာ္ က်ေရာက္သည့္အတိုင္း ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္စြာရွိၾကေလကုန္။ ထို႔ျပင္ အသင္တို႔သည္ က်ဴးလြန္ျခင္းမျပဳၾက ကုန္လင့္။ ဧကန္မလြဲ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ျပဳမူသမွ်တို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၁၁ း ၁၀၆။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ပင္)ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔အေပၚ၀ယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်အားထားျခင္း မျပဳၾကကုန္လင့္။ သို႔(ယံုၾကည္စိတ္ခ်အားထားၾက)ပါလွ်င္ အသင္တို႔၌ ငရဲမီး(ေဘး)သည္ ထိေရာက္ေပမည္။ ထို႔ျပင္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အသင္တို႔အဖို႔ အေဆြခင္ပြန္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ ကူညီမိႈင္းမျခင္းကိုလည္း ခံၾကရမည္မဟုတ္ေပတကား။

၀၁၁ း ၁၀၇။ ၎ျပင္ အသင္သည္ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈကိုေန႔၏ႏွစ္ဖက္အစြန္း၌လည္းေကာင္း၊ ညဥ္႔၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား၌လည္းေကာင္း ေဆာက္တည္ပါေလ။ (မလြဲဧကန္ ေကာင္းမႈသုစ႐ိုက္မ်ားသည္ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကို ပေပ်ာက္ေစကုန္၏။) ဤကား ဆံုးမၾသ၀ါဒကို နာခံသူမ်ားအဖို႔ ဆံုးမၾသ၀ါဒပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။

၀၁၁ း ၁၀၈။ ထို႔ျပင္ အသင္သည္ သည္းခံပါေလ။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းမႈျပဳကုန္ေသာ သူေတာ္စင္တုိ႔၏အက်ိဳးကုိ အခ်ည္းႏွီး ဆုံး႐ႈံး ေစေတာ္မူသည္မဟုတ္ေပ။

၀၁၁ း ၁၀၉။ သုိ႔ပါ၍ အသင္တုိ႔ အလ်င္ရွိခဲ့ဘူးၾကေသာ သာသနာ၀င္ လူစုတုိ႔တြင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိသာသနာ၀င္လူစုအနက္မွ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ သူတို႔မွတစ္ပါး ကမၻာေျမေပၚ၌ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမွ တားျမစ္ၾကမည့္ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိသူမ်ားအဘယ္ေၾကာင့္ မရွိခဲ့ၾကဘိသနည္း။ ထုိ႔ျပင္ (မိမိတို႔ကုိယ္ကုိမိမိတို႔ပင္) ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းၾကကုန္ေသာ သူတုိ႔မူကား ၎တုိ႔ ေပ်ာ္ပုိက္ေစျခင္းခံၾကရေသာစည္းစိမ္မ်ား၌ ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ရွိ၏။ ထိုစည္းစိမ္မ်ား၏ေနာက္သုိ႔ပင္ လုိက္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔သည္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေလ့ရွိသူမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္သတည္း။

၀၁၁ း ၁၁၀။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္သည္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကုိ ထုိၿမိဳ႕ရြာသူ ၿမိဳ႕ရြာသားမ်ားသည္ လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါလ်က္ အဓမၼ အလ်ဥ္းဖ်က္ဆီးေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၁၁ း ၁၁၁။ အမွန္ေသာ္ကား အကယ္၍သာ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ အလိုရွိေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အား သာသနာ၀င္ တစ္ခုတည္းေသာ လူစုသာ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့အ့ံ။ သို႔ရာတြင္ ၎တုိ႔သည္ သေဘာကြဲလြဲသူမ်ားအျဖစ္ အၿမဲထာ၀စဥ္ ရွိေနၾကမည္သာတည္း။

၀၁၁ း ၁၁၂။ အသင္၏ အရွင္ျမတ္က က႐ုဏာျပဳေတာ္မူေသာ သူတုိ႔မွတစ္ပါး စင္စစ္မွာမူကား ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ဤသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ၎တို႔အား ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘုံကုိ ဂ်င္(န္)သတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ လူမ်ားအားလုံးျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေစေတာ္မူမည္ဟူေသာ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ စကားေတာ္လည္း ဆုံးခန္းတုိင္ ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။

၀၁၁ း ၁၁၃။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ား၏ အေၾကာင္းသတင္းမ်ားအနက္မွ အၾကင္အေၾကာင္းသတင္း အလုံးစုံကုိ အသင္အား ေျပာၾကားေတာ္မူ၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိအေၾကာင္း သတင္းမ်ားျဖင့္ အသင္စိတ္ႏွလုံးကုိ ၿမဲၿမံႀကံ့ခိုင္ ေစေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ ဤက႑တြင္ အမွန္တရားလည္း အသင့္ထံ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေလၿပီ။ ထိုနည္းတူစြာ (ဤအေၾကာင္းသတင္းမ်ားတြင္) မုအ္မင္(န္)သက္၀င္ယုံၾကည္ သူတုိ႔အဖို႔ ဆုံးမၾသ၀ါဒသည္လည္းေကာင္း၊ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္သည္လည္းေကာင္း၊ ရွိေပသတည္း။

၀၁၁ း ၁၁၄။ ထို႕ျပင္(အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ အီမာန္ယံုၾကည္သူတို႔အား (ဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ။ (ဟယ္-အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ေနရာတြင္ မိမိတို႔)တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ်က်င့္မူၾကေလကုန္။ ဧကန္စင္စစ္ ငါတို႔သည္လည္း (မိမိတို႔အေနႏွင့္) ဆန္႔က်င္လ်က္ပင္ ရွိၾကကုန္သည္။
၎ျပင္ အသင္တို႔ ေမွ်ာ္ၾကေလကုန္၊ ဧကန္အမွန္ ငါတို႔သည္လည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။

၀၁၁ း ၁၁၅။ စင္စစ္ေသာ္ကား မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌လည္းေကာင္း၊ မျမင္ႏိုင္ ေသာအရာမ်ား (ကုိစုိးပုိင္ျခင္းႏွင့္ သိစြမ္းႏုိင္ျခင္း)သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၌သာလွ်င္ ရွိေပသည္။ ထုိမွတစ္ပါး အေရးကိစၥအလံုးစံုတုိ့႕သည္ ထုိအရွင္ျမတ္ အထံသုိ႕သာလွ်င္ ျပန္လည္ေရာက္ျခင္းကုိခံၾကရေပမည္။ သုိ႕ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ထုိအရွင္ျမတ္ကုိသာလွ်င္ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ပါေလ။၎ျပင္ အသင္သည္ ထုိအရွင္ျမတ္အေပၚ၌သာလွ်င္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လႊဲအပ္ပါေလ။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင္၏အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႕က်င့္မူလ်က္ ရွိၾကသည္မ်ားကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မူမည့္ အရွင္ျမတ္မဟုတ္ေခ်။

၀၁၁ း ၁၁၆ ။သုိ႔ပါ၍ အသင္တုိ႔ အလ်င္ရွိခဲ့ဘူးၾကေသာ သာသနာ၀င္ လူစုတုိ႔တြင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိသာသနာ၀င္လူစုအနက္မွ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ သူတို႔မွတစ္ပါး ကမၻာေျမေပၚ၌ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမွ တားျမစ္ၾကမည့္ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိသူမ်ားအဘယ္ေၾကာင့္ မရွိခဲ့ၾကဘိသနည္း။ ထုိ႔ျပင္ (မိမိတို႔ကုိယ္ကုိမိမိတို႔ပင္) ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းၾကကုန္ေသာ သူတုိ႔မူကား ၎တုိ႔ ေပ်ာ္ပုိက္ေစျခင္းခံၾကရေသာစည္းစိမ္မ်ား၌ ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ရွိ၏။ ထိုစည္းစိမ္မ်ား၏ေနာက္သုိ႔ပင္ လုိက္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔သည္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေလ့ရွိသူမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္သတည္း။

၀၁၁ း ၁၁၇ ။စင္စစ္ေသာ္ကား အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္သည္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကုိ ထုိၿမိဳ႕ရြာသူ ၿမိဳ႕ရြာသားမ်ားသည္ လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါလ်က္ အဓမၼ အလ်ဥ္းဖ်က္ဆီးေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၁၁ း ၁၁၈ ။အမွန္ေသာ္ကား အကယ္၍သာ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္ အလိုရွိေတာ္မူခဲ့ပါလွ်င္ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အား သာသနာ၀င္ တစ္ခုတည္းေသာ လူစုသာ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့အ့ံ။ သို႔ရာတြင္ ၎တုိ႔သည္ သေဘာကြဲလြဲသူမ်ားအျဖစ္ အၿမဲထာ၀စဥ္ ရွိေနၾကမည္သာတည္း။

၀၁၁ း ၁၁၉ ။အသင္၏ အရွင္ျမတ္က က႐ုဏာျပဳေတာ္မူေသာ သူတုိ႔မွတစ္ပါး စင္စစ္မွာမူကား ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ဤသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ၎တို႔အား ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘုံကုိ ဂ်င္(န္)သတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ လူမ်ားအားလုံးျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေစေတာ္မူမည္ဟူေသာ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ စကားေတာ္လည္း ဆုံးခန္းတုိင္ ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။

၀၁၁ း ၁၂၀ ။စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ား၏ အေၾကာင္းသတင္းမ်ားအနက္မွ အၾကင္အေၾကာင္းသတင္း အလုံးစုံကုိ အသင္အား ေျပာၾကားေတာ္မူ၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိအေၾကာင္း သတင္းမ်ားျဖင့္ အသင္စိတ္ႏွလုံးကုိ ၿမဲၿမံႀကံ့ခိုင္ ေစေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ ဤက႑တြင္ အမွန္တရားလည္း အသင့္ထံ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေလၿပီ။ ထိုနည္းတူစြာ (ဤအေၾကာင္းသတင္းမ်ားတြင္) မုအ္မင္(န္)သက္၀င္ယုံၾကည္ သူတုိ႔အဖို႔ ဆုံးမၾသ၀ါဒသည္လည္းေကာင္း၊ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္သည္လည္းေကာင္း၊ ရွိေပသတည္း။

၀၁၁ း ၁၂၁ ။ထို႕ျပင္(အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ အီမာန္ယံုၾကည္သူတို႔အား (ဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ။ (ဟယ္-အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ေနရာတြင္ မိမိတို႔)တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ်က်င့္မူၾကေလကုန္။ ဧကန္စင္စစ္ ငါတို႔သည္လည္း (မိမိတို႔အေနႏွင့္) ဆန္႔က်င္လ်က္ပင္ ရွိၾကကုန္သည္။

၀၁၁ း ၁၂၂ ။၎ျပင္ အသင္တို႔ ေမွ်ာ္ၾကေလကုန္၊ ဧကန္အမွန္ ငါတို႔သည္လည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။

၀၁၁ း ၁၂၃ ။စင္စစ္ေသာ္ကား မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌လည္းေကာင္း၊ မျမင္ႏိုင္ ေသာအရာမ်ား (ကုိစုိးပုိင္ျခင္းႏွင့္ သိစြမ္းႏုိင္ျခင္း)သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၌သာလွ်င္ ရွိေပသည္။ ထုိမွတစ္ပါး အေရးကိစၥအလံုးစံုတုိ့႕သည္ ထုိအရွင္ျမတ္ အထံသုိ႕သာလွ်င္ ျပန္လည္ေရာက္ျခင္းကုိခံၾကရေပမည္။ သုိ႕ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ထုိအရွင္ျမတ္ကုိသာလွ်င္ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ပါေလ။၎ျပင္ အသင္သည္ ထုိအရွင္ျမတ္အေပၚ၌သာလွ်င္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လႊဲအပ္ပါေလ။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင္၏အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႕က်င့္မူလ်က္ ရွိၾကသည္မ်ားကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မူမည့္ အရွင္ျမတ္မဟုတ္ေခ်။

No comments: