Friday, September 25, 2009

Sura 069 Al-Haqqah : Incontestable


၀၆၉။ စူရာ အလ္ ဟားက္က း အမွန္မုခ်ျဖစ္မည့္အရာ က႑
(မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- ၅၂ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၆၉ း ၁။ အကယ္စင္စစ္ ျဖစ္အံ့ေသာအရာ။

၀၆၉ း ၂။ ယင္းအကယ္စင္စစ္ ျဖစ္အံ့ေသာအရာကား အဘယ္နည္း။

၀၆၉ း ၃။ စင္စစ္ ယင္းအကယ္စင္စစ္ ျဖစ္အံ့ေသာအရာသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို အသင္သိပါသလား။

၀၆၉ း ၄။ ဆမူဒ္ လူမ်ဳိးတို႔သည္၄င္း၊ အာဒ္လူမ်ဳိးတို႔သည္၄င္း ဆိုက္ေရာက္မည့္ ေဘးႀကီး ကိယာမသ္္ကို မမွန္ဟု ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။

၀၆၉ း ၅။ သို႔ျဖစ္၍ ဆမူဒ္ တို႔သည္ ျပင္းထန္ေသာအသံျဖင့္ ေသေၾကပ်က္စိးေစခဲ့သည္။

၀၆၉ း ၆။ ၄င္းအျပင္ အာဒ္တို႔သည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေလျပင္းမုန္တုိင္ျဖင့္ ဖ်က္စိးျခင္းကို ခံခဲ့ရ၏။

၀၆၉ း ၇။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ေလျပင္းမုန္တုိင္းကို ၇ ညႏွင့္ ၈ ရက္တုိင္တုိင္ ၄င္းတို႔အေပၚ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔အား ၿပိဳလဲေနေသာ စြန္ပုလြန္သစ္ပြပင္မ်ားပမာ ေလျပင္ေအာက္တြင္ လဲၾကေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္။

၀၆၉ း ၈။ သို႔ျဖစ္၍ အသင္သည္ ၄င္တို႔အနက္ ၾကြင္းက်န္သူတစ္ဦးကိုမွ် ေတြ႕ျမင္ရမည္မဟုတ္ေပ။

၀၆၉ း ၉။ ထို႔အျပင္ ဖိရ္ေအာင္သည္၄င္း၊ သူ၏အရင္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္၄င္း၊ အထက္ေအာက္လွန္ျခင္းခံရ ေသာ ရြာသားတို႔သည္၄င္း ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။

၀၆၉ း ၁၀။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔သည္ မိမိတို႔အရွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္မ်ားကို ဖီဆန္ခဲ့ၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔အား အျခားသူတို႔ထက္ ပိုမုိျပင္းထန္စြာ အေရးယူခဲ့၏။

၀၆၉ း ၁၁။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ေရတက္လာသည့္အခါ သေဘၤာေပၚ တင္ေဆာင္ (ကယ္တင္) ေတာ္မူခဲ့သည္။

၀၆၉ း ၁၂။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းျဖစ္အင္ကုိ အသင္တို႔အဖို႔ အမွတ္ရစရာအျဖစ္၄င္း၊ ၾကားေယာင္ေသာ နားသည္ အစဥ္ ၾကားေယာင္ေစရန္အတြက္၄င္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၀၆၉ း ၁၃။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ တံပိုးခရာ တစ္ခ်က္တည္း မႈတ္ေလေသာ္။

၀၆၉ း ၁၄။ ပထ၀ီေျမသည္၄င္း၊ ေတာင္မ်ားသည္၄င္း၊ ေျမာက္ပင့္ျခင္းခံရၿပိး တစ္ခ်က္တည္း ေၾကညက္ေအာင္ ထုေထာင္းျခင္းခံခဲ့ၾကရေသာအခါ။

၀၆၉ း ၁၅။ ထိုအခါ ကိယာမသ္သည္ ျဖစ္လာေလမည္။

၀၆၉ း ၁၆။ ၄င္းအျပင္ မိုးေကာင္းကင္သည္ အက္ကြဲသြားကာ ႏံုနဲ႕ ခ်ဴခ်ာ ပ်က္ယြင္းေနမည္။

၀၆၉ း ၁၇။ ၄င္းအျပင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ မုိးေကာင္ နံေဘးတြင္ရွိမည္။ ထို႔အျပင္ ေကာင္းကင္တမန္ တို႔သည္ အသင္တို႔ေမြးျမဴဖန္ဆင္းရွင္၏ အရရွ္ ပလႅင္ကို ထမ္းလ်က္ရွိၾကမည္။

၀၆၉ း ၁၈။ ထိုေန႔တြင္ အသင္တို႔သည္ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔ တရားစိမႈအတြက္ သြင္းေစျခင္းခံရမည္။ အသင္တို႔အေပၚ မည္သည့္အရာမွ ဖံုးကြယ္ေနမည္မဟုတ္သလို အလႅာဟ္အေပၚ၀ယ္ အသင္တို႔၏ ဖံုးကြယ္မႈမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္မည္မဟုတ္ေပ။

၀၆၉ း ၁၉။ သုိ႔ေသာ္ မိမိမွတ္တမ္းစာအုပ္ ညာဖက္လက္တြင္ ေပးအပ္ခံရေသာသူက အသင္တို႔ကို မိမိ၏ မွတ္တမ္းကို ဖတ္ၾကဟုေျပာလိမ့္မည္။

၀၆၉ း ၂၀။ စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္သည္ လူေလာက၀ယ္ ရွိစဥ္ကပင္ မိမိအား စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ဆံုေတြ႕မည္ကို ယံုၾကည္လွ်က္ရွိခဲ့၏။

၀၆၉ း ၂၁။ ထို႔ေနာက္သူသည္ စိတ္တုိင္းက် သုခစည္းစိမ္၀ယ္ ေနရမည္ျဖစ္သည္။

၀၆၉ း ၂၂။ ျမင့္ျမတ္လွေသာ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု၀ယ္။

၀၆၉ း ၂၃။ ယင္း ဂ်ႏၷသ္ သုခဘံု၀ယ္ သစ္သီး၀လံမ်ားမွာ ညႊတ္လွ်က္ ရွိၾကေပမည္။

၀၆၉ း ၂၄။ အသင္တို႔သည္ ယခင္လုပ္ခဲ့သည့္ ေကာင္းမႈသီလေၾကာင့္ ၿမိန္ရွက္စြာ စားေသာက္ၾကေလာ့ဟု အေျပာခံရေပမည္။

၀၆၉ း ၂၅။ မိမိဘယ္ဘက္လက္၀ယ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္ေပးအပ္ခံရသူက ေျပာမည္မွာ ေအာ္ ငါသည္ မိမိကို မွတ္တမ္းစာအုပ္ ေပးအပ္ျခင္း မခံရလွ်င္ ေကာင္းေလစြ။

၀၆၉ း ၂၆။ မိမိစာရင္းအင္းကိုလည္း မသိခဲ့ရလွ်င္ ေကာင္းေလစြ။

၀၆၉ း ၂၇။ မရဏ ေသျခင္းတရားသည္ လံုး၀ အၿပိးအပုိင္ စီရင္ခဲ့လွ်င္ ေကာင္းစြ။

၀၆၉ း ၂၈။ ငါ၏ ပစၥဥစၥာ သည္ မိမိအဖို႔ အသံုးမ၀င္ခဲ့ၿပီ။

၀၆၉ း ၂၉။ ငါ၏အစြမ္းသတၱိ၊ ဂုဏ္က်က္သေရသည္ ငါ့ထံမွ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီ။

၀၆၉ း ၃၀။ (ထို႔ေနာက္ ငရဲေစာင့္တို႔သည္ အမိန္႔ေပးခံရမည္မွာ) အသင္တို႔သည္ သူ႔အား လည္ပင္း၀ယ္ ႀကိဳးတပ္ၾကေလာ့။

၀၆၉ း ၃၁။ ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ ၄င္းအား ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲသို႔ ပစ္ခ်ၾကေလကုန္။

၀၆၉ း ၃၂။ ထို႔ေနာက္ သူ႔အား အရွည္ ကိုက္ခုႏွစ္ဆယ္ သံႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္ၾကေလကုန္။

၀၆၉ း ၃၃။ စင္စစ္ ၄င္းသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ယံုၾကည္ခဲ့သည္မဟုတ္ေပ။

၀၆၉ း ၃၄။ သူဆင္းရဲတို႔အား ေကၽြးေမြးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္လည္း မဟုတ္ေပ။

၀၆၉ း ၃၅။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤေနရာတြင္ ၄င္း၏ အေဆြခင္ပြန္းဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိပါ။

၀၆၉ း ၃၆။ အစားအစာဟူ၍ ျပည္ပုပ္ႏွင့္ ေရညစ္ေရပုပ္မွ တစ္ပါး အျခားမရွိပါ။

၀၆၉ း ၃၇။ ၄င္းေရညစ္ ေရပုပ္ကို အျပစ္ရွိသူမွတစ္ပါး အျခားမည္သူ႕အဖို႔မွ မဟုတ္ပါ။

၀၆၉ း ၃၈။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္သည္ အသင္တို႔ျမင္ၾကေသာ အရာမ်ားကို သက္ေသထူေတာ္မူ၏။


၀၆၉ း ၃၉။ ထိုနည္းတူစြာ အသင္တို႔ မျမင္ၾကေသာအရာမ်ားကို သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၆၉ း ၄၀။ စင္စစ္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေစတမန္တစ္ပါး ယူလာေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အာယသ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

၀၆၉ း ၄၁။ ၄င္းသည္ မည္သည့္ ကဗ်ာဆရာ၏ ေဟာၾကားခ်က္မွ်လည္း မဟုတ္ပါ။ အသင္တို႔သည္ အနည္းမွ်သာ နားလည္ၾကကုန္၏။

၀၆၉ း ၄၂။ ၄င္းသည္ မည္သည့္ ေဗဒင္ဆရာ၏ ေဟာၾကားခ်က္မွ်လည္း မဟုတ္ပါ။ အသင္တို႔သည္ အနည္းမွ်သာ နားလည္ၾကကုန္၏။

၀၆၉ း ၄၃။ ယင္းက်မ္းျမတ္သည္ စၾကာအေပါင္း၏ ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံမွ ခ်ေပးသည့္ က်မ္းျမတ္ျဖစ္သည္။

၀၆၉ း ၄၄။ အကယ္၍ ထိုနဗီတမန္ေတာ္သည္ ငါအရွင္ျမတ္အေပၚ အခ်ဳိ႕ေသာစကားကုိ လုပ္ၾကံေျပာခဲ့လွ်င္။

၀၆၉ း ၄၅။ အမွန္ပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သူ၏လက္ယာလက္ကို ဖမ္းဆြဲေတာ္မူခဲ့ေပမည္။

၀၆၉ း ၄၆။ ထို႔ေနာက္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သူ၏ ႏွလံုးေသြးေၾကာကို ျဖတ္ေတာက္ေတာ္မူခဲ့ေပမည္။

၀၆၉ း ၄၇။ ထိုအခါ အသင္တို႔အတြင္း မည္သူမွ် သူ႔အား ယင္းအျပစ္ဒဏ္မွာ ကာကြယ္မည့္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ရွိမည္မဟုတ္ေပ။

၀၆၉ း ၄၈။ စင္စစ္ ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ မြတၱကီ မ်ားအဖို႔ ဆံုးမၾသ၀ါဒ ပင္ျဖစ္သည္။

၀၆၉ း ၄၉။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အနက္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ မမွန္ဟု ျငင္းပယ္သူမ်ား ရွိေနသည္ကိုလည္း ေကာင္းစြာ သိေနေတာ္မူသည္။


၀၆၉ း ၅၀။ ထို႔ေနာက္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ကာဖိရ္တို႔အဖို႔ ေၾကကြဲဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။


၀၆၉ း ၅၁။ ထို႔အျပင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ထင္ရွားသိျမင္ေသာ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။


၀၆၉ း ၅၂။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (အိုနဗီတမန္ေတာ္) မိမိဖန္ဆင္းရွင္၏ ထူးကဲျမင့္ျမတ္ေသာ နာမေတာ္ကို စင္ၾကယ္ေတာ္မူေၾကာင္း ျမြက္ဆိုပါေလ။

No comments: