Friday, September 25, 2009

Surah 070 Al-Ma'arij : The Heights


၀၇၀။ စူရာ မအာရိဂ်္ း အဆင့္အတန္းမ်ား က႑
(မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- ၄၄ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၇၀ း ၁။ ေတာင္းဆိုသူတစ္ဦး က်ေရာက္အံ့ေသာ ျပစ္ဒါဏ္ကို ေတာင္းဆို၏။

၀၇၀ း ၂။ ကာဖိရ္တို႔အေပၚ၀ယ္ ယင္းျပစ္ဒါဏ္ကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားႏုိင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မရွ္ပါ။

၀၇၀ း ၃။ ေလွကား အဆင့္အတန္းကို ပုိင္ဆုိ္င္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံမွ (က်ေရာက္မည္) ျဖစ္ေသာ။

၀၇၀ း ၄။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ ၀ိဥါည္ အသက္ဇီ၀ိန္မ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္သို႔ တက္ေရာက္သြားၾကသည္။ ယင္းေန႔၏အတုိင္းအတာသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၏ ႏွစ္ေပါင္း ၅ ေသာင္းႏွင့္ညီမွ်၏။

၀၇၀ း ၅။ သို႔ျဖစ္၍ အို နဗီတမန္ေတာ္ အသင္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ခႏၱိးတရားကို ထားပါေလ။

၀၇၀ း ၆။ ဧကန္မလြဲ ၄င္းတို႔သည္ ယင္းျပစ္ဒဏ္ေန႔ကို ေ၀းသည္ဟု ျမင္ၾက၏။

၀၇၀ း ၇။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းျပစ္ဒါဏ္ေန႔ကို အနီး၀ယ္ ျမင္ေတြ႕ေနရေပသည္။

၀၇၀ း ၈။ အၾကင္ေန႔တြင္ မုိးေကာင္းကင္သည္ ဆီအနည္ရည္ကို က်ဳိထားေသာ(ေၾကးနီ၊ ေၾကး၀ါ၊ ေငြ) စသည့္ တြင္းထြက္သတၱဳမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားမည္။

၀၇၀ း ၉။ ၄င္းအျပင္ေတာင္မ်ားမွ အေရာင္ဆိုးထားေသာ သိုးမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္သြာေပမည္။

၀၇၀ း ၁၀။ ၄င္းအျပင္ အေဆြခင္ပြန္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ်ပင္ မည္သည့္ အေဆြခင္းပြန္းကိုမွ်ပင္ ေမးျမန္းမည္ မဟုတ္ေပ။

၀၇၀ း ၁၁။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ျပသျခင္းကိုလည္း ခံၾကရမည္။ ထိုေန႔တြင္ အျပစ္ရွိေသာ သူသည္ မိမိအျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ မိမိသားမ်ားကို၄င္း။

၀၇၀ း ၁၂။ မိမိ၏ ၾကင္ေဖာ္အား၄င္း၊ မိမိ၏ ညီအကိုမ်ားအား၄င္း။

၀၇၀ း ၁၃။ မိမိအား ခိုလံႈေနထုိင္စရာ ေပးေသာ္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားအား၄င္း။

၀၇၀ း ၁၄။ ပထ၀ီေျမ၀ယ္ ရွိသူအားလံုးတို႔အား၄င္း၊ အစားထုိးေလွ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး၊ ထိုေလွ်ာ္ေၾကးသည္ မိမိအား လြတ္ေျမာက္ေစလွ်င္ ေကာင္းစြဟု ဆႏၵ ရွိေပမည္။

၀၇၀ း ၁၅။ ထိုသို႔ အလွ်င္းမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ စင္စစ္ ယင္း ငရဲမီးသည္ ဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္လွ်က္ရွိေသာ

၀၇၀ း ၁၆။ အရည္ကို ခြာပစ္အံ့ေသာ မီးေတာက္မီးေတာက္လွ်ံပင္ျဖစ္ေပသည္။

၀၇၀ း ၁၇။ ယင္းမီးသည္ အီမာန္ မယူသည့္ ေက်ာခုိင္းထြက္သြားခဲ့ေသာ။


၀၇၀ း ၁၈။ (ပစၥည္းဥစၥာ) စုေဆာင္း သိုမွီးခဲ့သူမ်ားအား ေခၚယူေပမည္။


၀၇၀ း ၁၉။ စင္စစ္ လူသားမွာ လြန္စြာ စိတ္ေစာသူ၊ သည္းမခံႏုိ္ငေသာသူအျဖစ္ ဖန္ဆင္းျခင္းကို ခံခဲ့ရေလ၏။

၀၇၀ း ၂၀။ ၄င္းသည္ ေဘးဒုကၡေရာက္ေသာအခါ လြန္စြာ ညည္းညဴတတ္သူ ျဖစ္၏။

၀၇၀ း ၂၁။ သို႔ေသာ္ ၄င္းသည္ ေခ်ာင္လည္ေကာင္းစားေသာအခါ လြန္စြာ တြန္႔တိုတတ္သူျဖစ္သည္။

၀၇၀ း ၂၂။ သို႔ေသာ္ ဆြလာသ္ ၀တ္ျပဳသူတို႔သည္ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။

၀၇၀ း ၂၃။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိဆြလာသ္၀တ္ျပဳမႈတြင္ စြဲမၿမဲလွ်က္ရွိကုန္၏။

၀၇၀ း ၂၄။ ထို႔အျပင္ ထုိသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဥစၥာပစၥည္း၀ယ္ (ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္) သတ္မွတ္သည့္ အခြင့္အေရး ရွိသည္ကို သိၾက၏။

၀၇၀ း ၂၅။ ေတာင္းရမ္းသူတို႔အဖို႔၄င္း၊ ေတာင္းရမ္းျခင္းမျပဳေသာသူ (သူဆင္းရဲ) တို႔အဖို႔၄င္း။

၀၇၀ း ၂၆။ ထိုသူတို႔သည္ အစားေပးမည့္ေန႔ကို အမွန္ဟု ယံုၾကည္ၾက၏။

၀၇၀ း ၂၇။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိဖန္ဆင္းရွင္၏ အျပစ္ဒဏ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္လ်က္ရွိၾကကုန္၏။


၀၇၀ း ၂၉။ ထို႔အျပင္ သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အရွက္အဂၤါကို ထိန္းသိမ္းၾကကုန္၏။


၀၇၀ း ၃၀။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔၏ တရား၀င္ဇနီးမယားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္မိန္းမမ်ားအားသာ ကုိယ္လက္ႏွီးေႏွာျခင္းသည္ အျပစ္မဆိုထုိက္ေပ။

၀၇၀ း ၃၁။ သို႔ေသာ္ မည္သူမဆို အဆိုပါ သူတို႔မွအပ အျခားသူမ်ား ေတာင္းတျခင္းသည္ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။

၀၇၀ း ၃၂။ ထို႔အျပင္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔ ယံုၾကည္မႈကို၄င္း၊ ဂတိခံ၀န္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။

၀၇၀ း ၃၃။ ထုိသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ သက္ေသထြက္ဆိုၾက၏။

၀၇၀ း ၃၄။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဆြလာသ္ကို အၿမဲျပဳမူၾက၏။


၀၇၀ း ၃၅။ ထိုသူတို႔သည္ ဂ်ႏၷသ္ ဥယ်ဥ္ဘံမ်ား၀ယ္ ဂုဏ္အေသေရရွိစြာ ခံစားၾကကုန္အံ့။

၀၇၀ း ၃၆။ အို (မုဟမၼဒ္) သို႔ျဖစ္လွ်င္ ကာဖိရ္တို႔သည္ အသင့္ထံသို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပးလာၾက သနည္း။

၀၇၀ း ၃၇။ လက္ယာဘက္မွ၄င္း၊ လက္၀ဲဖက္မွ၄င္း။ အဖြဲ႕လုိက္ အဖြဲ႕လုိက္။

၀၇၀ း ၃၈။ ၄င္းတို႔အနက္ လူတုိင္းသည္ စည္းစိမ္ခ်မ္းျပည့္စံုေသာ ဂ်ႏၷသ္ဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ဆႏၵ ရွိသေလာ။

၀၇၀ း ၃၉။ အလွ်င္မဟုတ္၊ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔ကို ၄င္းတို႔သိေသာ အရာျဖင့္ပင္ ဖန္ဆင္းခဲ့၏။

၀၇၀ း ၄၀။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ေနထြက္ရာႏွင့္ ေန၀င္ရာအရပ္မ်ားကို က်ိန္ဆို၍ မိန္႔လိုသည္မွာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ တတ္ႏုိင္စြမ္းေသာအရွင္ျဖစ္၏။

၀၇၀ း ၄၁။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သူတို႔ကုိ ၄င္းတို႔ထက္သာလြန္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရွင္ျမတ္ မဟုတ္ေပ။

၀၇၀ း ၄၂။ အို နဗီတမန္ေတာ္ သူတို႔ကို ဂတိျပဳထားသည့္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာေန႔တုိင္ အခ်ီႏွီး စကားေျပာ ေနျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ကစားခုန္စားျခင္းျဖင့္၄င္း လြတ္ထားလုိက္ပါ။

၀၇၀ း ၄၃။ သခ်ၤဳိင္းမ်ားမွ ထြက္၍ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပးၾကအံ့ေသာေန႔တြင္ သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ပူေဇာ္ပသသည့္ ရုပ္ထုမ်ားဘက္ ေျပးၾကသကဲ့သို႔ ေျပးၾကလိမ့္မည္။

၀၇၀ း ၄၄။ ၄င္းတို႔၏ မ်က္စိမ်ား ေအာက္စိုက္ေနမည္။ ဂုဏ္ရည္သိမ္ငယ္မႈ ဖံုလြမ္းေနလိမ့္မည္။ ထိုေန႔သည္ကား ခ်ိန္းဆိုျခင္းခံရေသာ ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။

No comments: