Friday, September 25, 2009

Surah 072 Al Jinn : The Jinn


၀၇၂။ စူရာ ဂ်င္န္ း ဂ်င္န္ က႑

(မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- ၂၈ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၇၂ း ၁။ (အိုနဗီတမန္ေတာ္) အသင္ေျပာပါေလ။ မိမိထံ ၀ဟီအမိန္႔ထုတ္ျပန္ခံရသည္။ စင္စစ္ ဂ်င္န္တစ္စုသည္ (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္) ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔သည္ (မိမိတို႔ အမ်ဳိးသားမ်ားထံသြား၍) ေျပာသည္မွာ၊ မိမိတို႔သည္ အံ့ဖြယ္ရာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ၾကားနာခဲ့ရ၏။

၀၇၂ း ၂။ ယင္းက်မ္းျမတ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာလမ္းကို ျပသရာ မိမိတို႔သည္ ထိုက်မ္းကို သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့၏။ ၄င္းအျပင္ မိမိတို႔သည္ မည္သူကိုမွ် မိမိတို႔၏ဖန္ဆင္းရွင္အျဖစ္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။

၀၇၂ း ၃။ ဧကန္မလြဲ မိမိတို႔ဖန္ဆင္းရွင္၏ ဂုဏ္သည္ျမင့္ျမတ္၏။ ထိုအရွင္သည္ မည္သူတစ္ဦးကိုမွ် ၾကင္ဖက္ အျဖစ္၄င္း၊ သားသမီးအျဖစ္၄င္း ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါ။

၀၇၂ း ၄။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔အနက္ ဥါဏ္မဲ့သူတို႔သာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုး၀မမွန္ေသာစကားကုိ ေျပာဆိုၾက၏။

၀၇၂ း၅။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ထင္ျမင္သည္မွာ ဂ်င္တို႔သည္၄င္း၊ လူတို႔သည္၄င္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မုသားစကား ေျပာဆုိမည္မဟုတ္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကကုန္၏။

၀၇၂ း ၆။ ထို႔အျပင္ လူအခ်ဳိ႕သည္ ဂ်င္န္အခ်ဳိ႕ထံ ခုိလႈံေလ့ရွိၾကသျဖင့္ လူတို႔သည္ ၄င္းဂ်င္န္၏ပုန္ကန္မႈကို ပုိ၍ တုိးပြားေစသည္။

၀၇၂ း ၇။ ထို႔အျပင္ ထိုဂ်င္န္မ်ားသည္ အသင္တို႔ထင္သကဲ့သို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် ျပန္လည္ရွင္ျပန္ထေစႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ထင္မွတ္ေနၾက၏။

၀၇၂ း ၈။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔သည္ မုိးေကာင္းကင္ကုိ စူးစမ္းခဲ့ရာ မုိးေကာင္းကင္ကုိ တင္းၾကပ္ေသာ အေစာင့္ အၾကပ္မ်ား မီးက်ီမီးခဲမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရ၏။

၀၇၂ း ၉။ ၄င္းအျပင္ မိမိတို႔သည္ မုိးေကာင္းကင္မွ (သတင္း) ယူရန္ ထုိေလ့ရွိသည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေလ့ရွိ သည္။ ယခုအခါ မည္သူမဆုိ သြားနားေထာင္လွ်င္ မီးက်ီတစ္ခုက အသင့္ေစာင့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၀၇၂ း ၁၀။ သုိ႔ေသာ္ လူသားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းတို႔၏ အရွင္ျမတ္သည္ အဆိုးကို ရည္စူးသေလာ သို႔ တရား လမ္းမွန္ကို ရည္စူးသေလာ ဆုိသည္ကို မိမိတို႔ မသိရွိၾကပါ။

၀၇၂ း ၁၁။ ထုိ႔အျပင္ စင္စစ္ မိမိတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕မွာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သလုိ အခ်ဳိ႕မွာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၾက၏။ စင္စစ္ မိမိတို႔တြင္ ဂုိဏ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၇၂ း ၁၂။ သို႕ရာတြင္ မိမိတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ပထ၀ီေျမေပၚ၌လည္း အင္အားေလွ်ာ့နည္းေအာင္ မလုပ္ႏုိင္သလုိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္းျဖစ္လည္း လုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

၀၇၂ း ၁၃။ စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တရားမွန္ (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္)ကို ၾကားရသည့္အခါ ယင္းကို ယံုၾကည္ လာၾက၏။ မည္သူမဆုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ယံုၾကည္လွ်င္ ထုိသူသည္ အားငယ္မႈမျဖစ္ေစသည့္အျပင္ စုိးရိမ္မႈကိုလည္း ခံစားရမည္မဟုတ္ေပ။

၀၇၂ း ၁၄။ ၄င္းအျပင္ မိမိတို႔အတြင္း အခ်ဳိ႕မွာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားျဖစ္သလုိ အခ်ဳိ႕မ်ာ မတရားေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾက ကုန္၏။ မည္သူမဆုိ အစၥလာမ္သာသာနာကို လက္ခံေသာသူတို႔သည္ လမ္းမွန္ကို ရွာေဖြရရွိသူမ်ားျဖစ္ ကုန္၏။

၀၇၂ း ၁၅။ သို႔ေသာ္ မတရားေသာသူတို႔မွာကား ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲ၏ ေလာင္စာမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။

၀၇၂ း ၁၆။ အကယ္၍ သူတို႔သည္ တရားလမ္းမွန္ေပၚ၀ယ္ တည္တန္႔စြာရွိလွ်င္ ငါအရွင္သည္ ၄င္းတို႔အား ေဖာေဖာသီသီ ေရတုိက္ေကၽြးမည္။

၀၇၂ း ၁၇။ ငါအရွင္သည္ ထုိေရႏွင့္ ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္ရန္သာတည္း။ စင္စစ္ မည္သူမဆုိ အရွင္ျမတ္အား သတိရျခင္းမွ ေသြဖည္ခဲ့လွ်င္ ထုိအရွင္သည္ ၄င္းတို႔အား ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ဒဏ္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေစမည္။

၀၇၂ း ၁၈။ ထို႔အျပင္ ဦးခ်ရာေနရာမ်ား (ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း) သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္၏။ သို႔ျဖစ္၍ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ျခင္းမျပဳၾကေလႏွင့္။

၀၇၂ း ၁၉။ ထိုအျပင္ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကၽြန္ေတာ္ (မုဟမၼဒ္-ဆြ) သည္ ၀တ္ျပဳရန္ ရပ္ေသာအခါ ၄င္းတို႔သည္ ထိုကၽြန္ေတာ္အေပၚ ၀ုိင္းအံုေနၾကသလုိ ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။

၀၇၂ း ၂၀။ အိုနဗီ အသင္ေျပာၾကားပါေလ၊ အခ်င္းတို႔ ငါသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာ ကုိးကြယ္ခဲ့၏။ အလႅာဟ္မွလြဲ၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ကိုးကြယ္ျခင္းမျပဳေပ။

၀၇၂ း ၂၁။ အိုနဗီ အသင္ေျပာၾကားပါေလ၊ ငါသည္ အသင္တို႔၏ ဆံုးရံႈးမႈကို မပုိင္ဆုိင္သလို လမ္းမွန္ရရွိေရး ကိုလည္း မပုိင္ဆုိင္ပါ။

၀၇၂ း ၂၂။ အိုနဗီ အသင္ေျပာၾကားပါေလ၊ ငါ့အား မည္သူမွ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အျပစ္ဒဏ္မွာ မကာကြယ္ ႏုိင္သလုိ ငါသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားမည္သည့္ ခုိလႈံရာကိုမွ် ေတြ႕ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

၀၇၂ း ၂၃။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ကုိယ္စား အမိန္႔ေတာ္မ်ား၊ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ကို ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းျဖင့္သာ လွ်င္ ကာကြယ္ႏုိင္မည္။ မည္သူမဆုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား၄င္း ထိုအရွင္၏ ရစူလ္အား၄င္း ဖီဆန္သည္ရွိ ေသာ္ ၄င္းတို႔အဖို႔ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမီးသာ ရွိေပသည္။ ယင္းမီးတြင္ အၿမဲ ၀င္ေရာက္ၾကအ့ံ။

၀၇၂ း ၂၄။ ေနာင္ မည္သူမဆုိ မိမိအတြက္ သတ္မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေတြ႕ျမင္သည့္အခါ သူတို႔၏ အားနည္း ေသာ၊ အေရအတြက္နည္းေသာ ကူညီသူတို႔ကို သိရွိေပလိမ့္မည္။

၀၇၂ း ၂၅။ အိုနဗီ အသင္ေျပာၾကားပါေလ၊ အသင္တို႔၏ ခ်ိန္းဆုိျခင္းခံရေသာ ေန႔ (ကိယာမသ္) နီးလာသေလာ၊ (သို႔) ငါ့အရွင္သည္ ယင္းေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာလအပုိင္းအျခားကို ရွည္ေစေတာ္မူမည္ေလာ ဆုိသည္ကို ငါမသိပါ။

၀၇၂ း ၂၆။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ဖံုးကြယ္ထားသည္တို႔ကို သိရွိေတာ္မူ၏။ စင္စစ္ ထုိဖံုးကြယ္ထားသည္မ်ားကို သိေသာ ပညာရပ္မ်ားကို မည္သူကိုမွ် အသိေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္ပါ။

၀၇၂ း ၂၇။သို႔ေသာ္ မိမိႏွစ္သက္ေသာ ရစူလ္တမန္ေတာ္တစ္ပါးပါးအား ထိုအရာကို သိေစေတာ္မူလွ်င္ ၄င္း၏ ေရွ႕၌၄င္း၊ ေနာက္၌၄င္း၊ ေစာင့္ၾကပ္သူ (မလာအိကာ) ကိုေစလြတ္ေတာ္မူ၏။

၀၇၂ း ၂၈။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရျခင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သိေစေတာ္မူရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔၏ အေျခအေနကို ၀န္းရံလွ်က္ ရွိေတာ္မူသည္သာမက အရာခပ္သိမ္းတို႔၏ အေရအတြက္ကိုလည္း ေရတြက္၍ ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။

No comments: