Friday, September 25, 2009

Surah 073 Al Muzzammil : The One Wrapped in Garments


၀၇၃။ စူရာ မုဇလ္မိလ္ း ၿခံဳထည္ပတ္ထားသူ က႑
(မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- ၂၀ အာယသ္ေတာ္)မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၇၃ း ၁။ အို ေစာင္ၿခံဳထားသူ။

၀၇၃ း ၂။ အသင္သည္ ညဥ္႔၌ ထ၍ (ဆလာသ္၀တ္ျပဳ) ပါေလ။ သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္ အိပ္စက္ပါေလ။

၀၇၃ း ၃။ ညဥ့္၀က္ (သို႔) ယင္းထက္ေလွ်ာ့၍၄င္း၊

၀၇၃ း ၄။ သို႔မဟုတ္ ယင္းညဥ့္၀က္ထက္ ပို၍ အနားယူပါ။ ၄င္းအျပင္ အသင္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို အလြန္ပီသစြာ ျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ႒ာန္ကရုိဏ္းက်က် ရြတ္ဖတ္ပါေလ။

၀၇၃ း ၅။ ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အေပၚ မၾကာမီ ေလးလံေသာ အယသ္ေတာ္ ခ်ေပးမည္။

၀၇၃ း ၆။ စင္စစ္ ညဥ္႔ အိပ္ယာမွထျခင္းသည္ (စိတ္ႏွလံုး) ကို ပုိမိုၾကည္ႏူးေစၿပိး စကားေျပာဆိုရာတြင္လည္း တိက်မွန္ကန္ေစသည္။

၀၇၃ း ၇။ ဧကန္မလြဲ အသင့္ထံတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္မ်ားစြာရွိေပသည္။

၀၇၃ း ၈။ ထို႔ေနာက္ အသင္သည္ အသင့္ဖန္ဆင္းရွင္၏ နံမည္ကို ရြတ္ဆိုပါေလ။ ထို႔ေနာက္ အသင္သည္ အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္၍ ထိုအရွင္ဖက္သို႔ အာရံုစူးစုိက္ပါေလ။

၀၇၃ း ၉။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ေနထြက္ရာကို၄င္း ေန၀င္ရာအရပ္ကို၄င္း ဖန္ဆင္းသူျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ (အိုတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ထိုအရွင္ျမတ္ကိုသာ ကိစၥဟူသမွ်ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ပါေလ။

၀၇၃ း ၁၀။ ၄င္းတို႔၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း သီးခံပါေလ။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔ထံမွလည္း လြတ္ကင္းေအာင္ ေ၀းေအာင္ေနပါေလ။

၀၇၃ း ၁၁။ ထို႔အျပင္ အသင္သည္ ငါအရွင္အားျငင္းပယ္သူတို႔အား၄င္း၊ စည္းစိမ္ရွင္တို႔အား၄င္း လြတ္ထားပါ။ ထို႔အျပင္ အသင္သည္ ၄င္းတို႔အား အနည္းငယ္ ေရြ႕ဆုိင္းထာပါ။

၀၇၃ း ၁၂။ ဧကန္မလြ ငါအရွင္ထံ၌ သံေျခခ်င္းမ်ားသည္၄င္း၊ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲသည္၄င္း။

၀၇၃ း ၁၃။ လည္မ်ဳိ၌တစ္ဆို႔ေနေသာ အစာသည္၄င္း၊ နာက်င္ဖြယ္ျပစ္ဒဏ္သည္၄င္းရွိ၏။

၀၇၃ း ၁၄။ အၾကင္ေန႔တြင္ ကမၻာသည္၄င္း၊ ေတာေတာင္မ်ားသည္၄င္း တုန္လႈပ္သြားၾကမည္။ ထုိ႔အျပင္ေတာင္မ်ားသည္ လြင့္ပါးလွ်က္ရွိေသာ သဲေသာင္မ်ားပမာျဖစ္လိမ့္မည္။

၀၇၃ း ၁၅။ စင္စစ္ ငါအရွင္သည္ ဖိရ္ေအာင္န္ထံ ရစူလ္တမန္ေတာ္တစ္ပါး ေစလြတ္သကဲ့သို႔ အသင္တို႔ထံသို႔ လည္း တမန္ေတာ္တစ္ပါး သက္ေသအျဖစ္ ေစလြတ္ေတာ္မူ၏။

၀၇၃ း ၁၆။ ဖိရ္ေအာင္န္သည္ ထိုတမန္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သျဖင့္ ငါအရွင္သည္ ၄င္းအား ျပင္းထန္စြာ အေရးယူခဲ့၏။

၀၇၃ း ၁၇။ သို႔ျဖစ္ရာ အသင္တို႔သည္ ထုိေန႔မွ မည္သို႔ ကင္းလြတ္မည္နည္း။ ထို႔ေန႔တြင္ ကေလးတို႔သည္ လူအိုအျဖစ္ ေရာက္ေစလိမ့္မည္။

၀၇၃ း ၁၈။ မိုးေကာင္းကင္သည္ ယင္းေန႔၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲလိမ့္မည္။ ထုိအရွင္ျမတ္၏ ဂတိေတာ္မွာ ျဖစ္ေျမာက္လိမ့္မည္သာတည္း။

၀၇၃ း ၁၉။ ဧကန္မလြဲ ဤက်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အလိုရွိသူသည္ ၄င္း၏ဖန္ဆင္းရွင္ထံသြားေသာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

၀၇၃ း ၂၀။ (အိုနဗီတမန္ေတာ္) အသင္၏ဖန္ဆင္းရွင္သည္ အသင္သည္၄င္း၊ အသင္အနီးရွိ လူတစ္စုသည္၄င္း ရံဖန္ရံခါ ညသံုးပံုႏွစ္ပံုနီးခန္႔၊ ညဥ့္၀က္၊ သံုးပံုတစ္ပံု ရပ္ၾကသည္ကို သိရွိေတာ္မူ၏။ အရွင္ျမတ္သည္သာ ညဥ္႔ကို၄င္း၊ ေန႔ကို၄င္း တုိင္းတာ သတ္မွတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ စင္စစ္ အသင္တို႔သည္ ညဥ့္ကာလကို ေကာင္းစြာ ေရတြက္ မွတ္သားႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အရွင္ျမတ္ သိေတာ္မူသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အရွင္ျမတ္သည္ အသင့္တို႔အေပၚ ဂရုဏာ ေတာ္ျဖင့္ ၾကည့္ခဲ့၏။ သို႔ျဖစ္၍ အသင္တို႔သည္ (ဆြလာသ္အတြင္း) ကုရ္အာန္အတြင္းမွ လြယ္ကူသမွ် ကိုဖတ္ရြတ္ၾကကုန္။ အသင္တို႔အနက္ အခ်ဳိ႕မွာ ေရာဂါသည္ျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ သူမ်ားျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ အလႅာဟ္လမ္း၀ယ္ စစ္တုိက္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို၄င္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သိေတာ္မူ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ အသင္တို႔သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွ လြယ္ကူသမွ်ကို ဖတ္ရြတ္ၾကကုန္၊ ၄င္းအျပင္ အသင္တို႔သည္ ဆြလာသ္ကို ေဆာက္တည္ၾကကုန္၊ ဇကာသ္ေပးၾကကုန္၊ အရွင္ျမတ္အား ေစတနာျဖင့္ ေႀကြးၿမီးေခ်းငွားၾကကုန္ေလာ့။ စင္စစ္ အသင္တို႔သည္ မည္သည့္ေကာင္းမႈကိုမဆို မိမိတို႔အက်ဴိးအတြက္ တင္ႀကိဳပို႔ထားလွ်င္ ၄င္းတို႔ကို အလႅာဟ္ထံေတာ္၀ယ္ သာ၍မြန္ျမတ္သည္ကို၄င္း ပုိ၍ႀကီးျမတ္သည္ကို၄င္း ေတြ႕ရမည္။ ထို႔အျပင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ေတာင္းခံၾက ကုန္။ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္ပင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးႏုိင္ေသာအရွင္၊ အလြန္ၾကင္ နာသနားေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေပသတည္း။


No comments: