Thursday, September 17, 2009

Surah 076 Al Insan : The Human


၀၇၇။ စူရာ အလ္ အင္န္စားန္ း လူသား က႑
(မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- ၃၁ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၇၆ း ၁။ လူသား၏အေပၚ၀ယ္ ေခတ္ကာလအနက္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္သည္ ဧကန္အမွန္ေရာက္ရွိခဲ့၏။ ထုိလူသားသည္ (ယင္းအခ်ိန္တြင္) ေဖၚျပေလာက္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုမွ်ပင္ မျဖစ္ခဲ့ေပ။

၀၇၆ း ၂။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ လူသားကို စမ္းသပ္လုိသျဖင့္ ေရာေႏွာထားေသာ ကာလလ ေရၾကည္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းအား ၾကားသူ ျမင္သူ အျဖစ္ျပဳလုပ္ခဲ့၏။


၀၇၆ း ၃။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းအား ေက်းဇူတင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေက်းဇူးကန္းသည္ျဖစ္ေစ တရားလမ္းမွန္ကို ျ့ပသခဲ့၏။

၀၇၆ း ၄။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကာဖိရ္မ်ားအဖို႔ သံႀကိဳးမ်ား၊ လည္ကြင္းမ်ား၊ ေတာက္ေလာင္လွ်က္ရွိ ေသာ မီးကို အသင့္ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူခဲ့၏။

၀၇၆ း ၅။ စင္စစ္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ပရုပ္ေရာစပ္ထားေသာအရက္ျဖင့္ ျပည့္လွ်ံလွ်က္ရွိသည့္ ခြက္မွ ေသာက္သံုးၾကေပမည္။

၀၇၆ း ၆။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ထိုစမ္းမွေရကုိ ေသာက္သံုးၾကမည္ ၄င္းစမ္းမွ ေရကို လိုရာသို႔လည္း စီးဆင္းေစၾကေပမည္။

၀၇၆ း ၇။ ထုိသူတို႔သည္ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ၾကမည့္အျပင္ အၾကင္ေန႔၏ ေဘးအႏၱရယ္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾကကုန္၏။ ထုိေန႔၏ အႏၱရယ္သည္ ျပန္႔ႏွံ႕ေန၏။

၀၇၆ း ၈။ ထို႔ေနာက္သူတို႔သည္ အစားအစာကို ခံုမင္ၾကေသာ္လည္း ဆင္းရဲသူ၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ သံု႔ပန္းတို႔အား ေကၽြးေမြးၾကကုန္၏။

၀၇၆ း ၉။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသင္တို႔အားေကၽြးေမြးသည္မွာ အလႅာဟ္အတြက္သာလွ်င္ျဖစ္၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အသင္တို႔ထံမွ ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္ မည္သည့္ ေက်းဇူးကုိမွ်လည္း မရည္ရြယ္ပါ။

၀၇၆ း ၁၀။ စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ခက္ထန္ေၾကာက္ရြံ႕စဖြယ္ ထုိေန႔ကို ေၾကာက္ရြံ႕စုိးရိမ္ေနၾက၏။

၀၇၆ း ၁၁။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သူတို႔အား ထုိေန႔၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းေစ မည့္အျပင္ သူတို႔အား ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ၾကည္ႏူးမႈကို ေတြ႕ႀကံဳေစေတာ္မူမည္။

၀၇၆ း ၁၂။ ထို႔အျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သူတို႔အား သီးခံတရားထားရွိမႈေၾကာင့္ ဂ်ႏၷသ္ဘံုကို၄င္း၊ ပုိးအ၀တ္အစားမ်ားကို၄င္း ေပးအပ္ေတာ္မူမည္။

၀၇၆ း ၁၃။ ၄င္းတို႔သည္ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု၀ယ္ သလြန္ထက္ မွီ၍ထုိင္ၾကအံ့၊ ေလာင္ျမိဳက္ေသာ အပူရွိန္ကို၄င္း၊ ခုိက္ခုိက္တံုေအာင္ခ်မ္းလွေသာ အေအးဒဏ္ကိုမည္း ခံစားၾကရမည္မဟုတ္ေပ။

၀၇၆ း ၁၄။ ၄င္းအျပင္ သစ္ပင္မ်ားမွာ ၄င္းတို႔အေပၚ ကုိင္းညႊန္႔လ်က္ရွိၾကေပမည္။ အျပြတ္လုိက္သီးေသာ သစ္သီး၀လံတို႔မွာ ညႊတ္က်လ်က္ရွိၾကေပမည္။

၀၇၆ း ၁၅။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတို႔ထံ ေငြပုကန္မ်ားသည္၄င္း၊ ဖန္ခြက္မ်ားသည္၄င္း လွည့္လည္လ်က္ရွိေနမည္။

၀၇၆ း ၁၆။ ၄င္းဖန္ခြက္မ်ားသည္ ေငြသားျဖင့္ပီးေသာ ဖန္ခြက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းဖန္ခြက္ကို ခ်ိန္ဆကာ ျဖည့္ထားၾကမည္ျဖစ္သည္။

၀၇၆း ၁၇။ ထိုအျပင္ ၄င္းတို႔သည္ ခ်င္းျဖင့္ေရာစပ္ထားေသာ အရက္မ်ားကို အျပည့္အလွ်ံ တုိက္ေကၽြးျခင္းခံ ရမည္။

၀၇၆ း ၁၈။ ဂ်ႏၷသ္ဘံုအတြင္း စလ္စဘီးလ္ မည္ေသာ စမ္းမွ။

၀၇၆ း ၁၉။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔ထံတြင္ ေသဆံုးျခင္းမရွိေသာ အစဥ္ႏုငယ္ေသာ သူငယ္တို႔သည္ လွည့္လည္ ျပဳစုေနၾကမည္။ အသင္တို႔ ၄င္းတို႔အား ေတြ႕လွ်င္ ျဖန္႔ႀကဲထားေသာ ပုလဲလံုးမ်ားဟု ထင္ၾကေပမည္။

၀၇၆ း ၂၀။ အသင္သည္ ထုိေနရာ(ဂ်ႏၷသ္)ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ေက်နပ္မႈကို၄င္း ႀကီက်ယ္ေသာ ဂုဏ္ရည္ကို၄င္း ေတြ႕ရေပမည္။


၀၇၆ း ၂၁။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔ခႏၱာေပၚ၀ယ္ ပုိးထည္အပါးစားမ်ား၊ အထူစားမ်ား၊ ေရႊခ်ည္ဗရုိကိတ္အ၀တ္ အထည္မ်ားရွိၾကမည္။ ၄င္းအျပင္ ေငြလက္ေကာက္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ေပးမည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔၏ အရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔ကုိ အလြန္သန္႔စင္ေသာ အရက္ကို တုိက္ေကၽြးမည္။


၀၇၆ း ၂၂။ ဤသည္ကား ၄င္းတို႔ကို ခ်ီးျမွင့္ေသာ ေက်းဇူးပင္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ အသင္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အရွင့္ျမတ္ထံ ေက်နပ္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္။

၀၇၆ း ၂၃။ ဧကန္မလြဲ ငါအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အသင့္တို႔အေပၚ၀ယ္ ကုရ္အာန္က်မ္းကို တျဖည္းျဖည္း ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့၏။

၀၇၆ း ၂၄။ သုိ႔ျဖစ္၍ အသင္သည္ အသင္၏ အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္အေပၚ ႀကံခုိင္စြာ ရပ္တည္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ အသင္သည္ အျပစ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကာဖိရ္တို႔၏ ေျပာဆုိခ်က္ကို မလုိက္နာပါႏွင့္။

၀၇၆ း ၂၅။ ထို႔အျပင္ အသင္သည္ နံနက္ယံတြင္၄င္း၊ ညေနခ်မ္းတြင္၄င္း အသင့္ေမြးျမဴဖန္ဆင္းရွင္၏ နံမေတာ္ကို တမ္းတေနပါေလ။

၀၇၆ း ၂၆။ ထို႔အျပင္ အသင္သည္ ညဥ့္၏ အစိတ္အပုိင္း အခ်ဳိ႕၀ယ္ စိဂ်္ဒဟ္ ျပဳလွ်က္ ညဥ္႔၏ ရွည္လွ်ားေသာ အစိတ္အပုိင္း၀ယ္ အရွင္ျမတ္၏ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈကို ျမြက္ဆုိပါေလ။


၀၇၆ း ၂၇။ ထို႔အျပင္သူတို႔သည္ ေလာကီကို ႏွစ္သက္ၾက၏။ မိမိတို႔ေရွ႕၀ယ္ ခက္ခံ ၾကမ္းတမ္းေသာထို ေန႔ကုိ စြန္႔ထားၾကကုန္၏။

၀၇၆ း ၂၈။ ငါအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ သူတို႔အား ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ စိတ္အပုိင္းမ်ားကို ခိုင္ခံ့ေတာ္မူေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ငါအရွင္ အလုိရွိေတာ္မူလွ်င္ ၄င္းတို႔အစား ၄င္းတို႔ႏွင့္တူသူတို႔ျဖင့္ လဲလွယ္ေတာ္မူမည္။

၀၇၆ း ၂၉။ ဤစူရာဟ္သည္ ဆံုးမၾသ၀ါဒပင္ျဖစ္သည္။ မည္သူအဆုိ အလိုရွိလွ်င္ ၄င္း၏ ဖန္ဆင္းရွင္ထံ သြားရာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

၀၇၆ း ၃၀။ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလုိရွိေတာ္မမူဘဲ အသင္တို႔သည္ အလုိရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို သိေသာမူေသာအရွင္ ဆင္ျခင္ထံတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာမူေသာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။


၀၇၆ း ၃၁။ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာမူေသာသူအား မိမိဂရုဏာေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ေစၿပီး သို႔ေသာ မတရားေသာသူတို႔အဖုိ႔မူ နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ကို အသင့္ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူ၏။
2 comments:

us lwin said...

Under the Title Surah Muzammal The Surah Al,insaan posted.Please check it.

A Muslim of Myanmar said...

Thank you for comments and correction was made.