Thursday, September 17, 2009

Surah 078 An Nabah : The Greatest News

၀၇၈။ စူရာ နဘအ္ း ႀကီးက်ယ္ေသာသတင္းက႑
(မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- ၄၀ အာယသ္ေတာ္)

မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၇၈း ၁။ ထိုသူတို႔သည္ မည္သည့္အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းေမးျမန္းလ်က္ရွိၾကသနည္း။

၀၇၈း ၂ ။ထိုသူတို႔သည္ ႀကီးက်ယ္လွေသာ သတင္းကုိ ေမးျမန္းလ်က္ရွိၾကသနည္း။

၀၇၈း ၃ ။ထိုသူတို႔သည္ ၄င္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူအဆကြဲလြဲေနၾက၏။

၀၇၈း ၄။ထိုသူတို႔သည္ ၄င္းအေၾကာင္းအရာ (ကိယာမတ္ကို) မၾကာမီသိရွိၾကေပမည္။

၀၇၈း ၅။ ထိုသူတို႔သည္ ၄င္းကိယာမသ္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ၾကရေပမည္။

၀၇၈း ၆။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ဟာ ပထ၀ီေျမကို အခင္းျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

၀၇၈း ၇။ ၄င္းအျပင္ ေတာင္မ်ားကို သတ္မ်ား ငုတ္မ်ား ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

၀၇၈း ၈။ ငါအရွင္ျမတ္သည္သာ အသင္တို႔ကို အဖုိအမ စံုတြဲဖန္ဆင္းခဲ့သည္။

၀၇၈း ၉ ။ ငါအရွင္သည္သာလွ်င္ အသင္တို႔၏ အိပ္စက္မႈကို အပန္းေျဖမႈ ျပဳလုပ္ေတာ္မူ၏။

၀၇၈း ၁၀။ ငါအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ညဥ့္ကို ၀တ္ရံုျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၇၈း ၁၁။ ထို႔အျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္သာ ေန႔ကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရန္လုပ္ခဲ့၏။

၀၇၈း ၁၂။ ငါအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အသင္တို႔ထက္၀ယ္ ခုိင္ခန္႔ေသာ မိုးခုႏွစ္ထပ္ကို ေဆာက္လုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၇၈း ၁၃။ ထုိ႕အျပင္ငါအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ အသင္တို႔ထက္၀ယ္ လင္း၀င္ေတာက္ပေသာ အလင္း(ဆီမီး) တစ္ခုကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။

၀၇၈း ၁၄ ။ ထုိ႕အျပင္ငါအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ေ၇အျပည့္ရွိေသာ မိုးတိမ္မ်ားမွ ေရကို သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေစေတာ္မူခဲ့၏။

၀၇၈း ၁၅။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိမိုးေရျဖင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို၄င္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို၄င္း ေပါက္ေရာက္ေစေတာ္မူရန္ျဖစ္သည္။

၀၇၈း ၁၆။ ၄င္းအျပင္ပူးကပ္ထူထပ္ေသာ အပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေစေတာ္မူရန္လည္းျဖစ္သည္။

၀၇၈း ၁၇။ ဧကန္မလြဲ စီရင္ဆံုးျဖတ္မည့္ေန႕သည္ကား သတ္မွတ္ၿပီးေသာကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။

၀၇၈း ၁၈။ အၾကင္ေန႔တြင္ တံပုိးမႈတ္ေသာအခါ အသင္တို႔ အစုလုိက္ လာၾကေပမည္။

၀၇၈း ၁၉။ ထုိေန႔တြင္ မုိးေကာင္းကင္သည္ တံခါးမ်ားျဖစ္ကာ ပြင့္သြားမည္။

၀၇၈း ၂၀။ ၄င္းအျပင္ ထုိေန႔တြင္ ေတာင္မ်ားသည္ ေရြ႕ေလ်ာေစလွ်က္ သဲမ်ားျဖစ္သြားမည္။

၀၇၈း ၂၁။ ဧကန္အမွန္ ငရဲ သည္ စိုးသြမ္းသူတို႔အဖို႕ လဲေလ်ာင္းလွ်က္ ေစာင့္စားေနမည္။

၀၇၈း ၂၂။ စုိးသြမ္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အတြက္ ျပန္လည္သြားေရာက္ရမည့္ေနရာျဖစ္သည္။

၀၇၈း ၂၃ ။၄င္း ငရဲတြင္ အဆံုးမရွိကာလတုိင္ေအာင္ အစဥ္ေနထုိင္ၾကရမည္။

၀၇၈း ၂၄။ ၄င္းငရဲတြင္ သူတို႔သည္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ေသာက္သံုးစရာ ရရွိမည္မဟုတ္ေပ။

၀၇၈း ၂၅။ ပြက္ပြက္ဆူလွ်က္ရွေသာ ေရပူႏွင့္ျပည္ပုပ္သာ ၿမီးစမ္းရမည္။

၀၇၈း ၂၆ ။၄င္းတို႔၏ ျပစ္မႈႏွင့္ တူညီေသာ အစားေပးမႈကို ရရွိၾကမည္။

၀၇၈း ၂၇။ ဧကန္မလြဲ ၄င္းတို႔သည္ မည္သည့္စစ္ေဆးမွဳကိုမွ် ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေပ။

၀၇၈း ၂၈။ ၄င္းတို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ အာယသ္ေတာ္မ်ားကို မမွန္ဟု ဇြတ္ျငင္းခဲ့၏။

၀၇၈း ၂၉။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔၏ အမႈအသီးသီးကို ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့၏။

၀၇၈း ၃၀။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ၄င္းျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရမည္ အျပစ္ကိုခံယူၾကကုန္ ၄င္းအျပစ္မွလြဲ၍ အျခားအပို အျပစ္ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္ေပ။

၀၇၈း ၃၁။ ဧကန္မလြဲ ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသခန္႕ျငားေသာသူတို႔အဖို႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိသည္။

၀၇၈း ၃၂။ ၄င္းတို႔အတြက္ ဥယ်ဥ္မ်ားသည္၄င္း၊ စပ်စ္သီးမ်ားသည္၄င္း ရွိေပသည္။

၀၇၈း ၃၃။ သက္တူရြယ္တူ ပ်ဳိကညာမ်ားရွိသည္။

၀၇၈း ၃၄။ ျပည့္လွ်ံလွ်က္ရွိေသာခြက္မ်ား (ေဖ်ာ္ရည္၊ ရမကာ) သည္၄င္း ရွိေပသည္။

၀၇၈း ၃၅။ ထိုသူတို႔သည္ သိမ္ဖ်င္းေသာစကား မွားယြင္းေသာစကား ၾကားရမည္မဟုတ္ေပ။

၀၇၈း ၃၆။ အသင္၏ အရွင္ျမတ္ထံမွ လံုေလာက္စြာ ခ်ီးႁမွင့္မည့္ အက်ဳိးဆုလဒ္ပင္တည္း။

၀၇၈း ၃၇။ မိုးေျမႏွင့္၄င္းတို႔အၾကားရွိအရာမွန္သမွ်ကို ပုိင္စိုးေသာမူေသာအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္ၾကင္နာၿပီး ၄င္းအရွင္ျမတ္ကို မည္သူမွ် စကားေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။

၀၇၈း ၃၈။ ထိုေန႔တြင္ သက္ရွိအေပါင္းတို႔သည္၄င္း၊ မလာအိကာအေပါင္းတို႔သည္၄င္း တန္းစီရပ္ေနၾက ၿပီး၊ မွန္ကန္ေသာသူ၊ ခြင့္ျပဳေသာသူမွအပ အျခားမည္သူမွ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ စကားေျပာဆုိႏုိင္ မည္မဟုတ္ေပ။

၀၇၈း ၃၉။ ကိယာမသ္ေန႔သည္ကား အမွန္ပင္က်ေရာက္မည္သာတည္း။ မည္သူမဆို အလႅာဟ္အရွင္ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ယံုၾကည္သူသည္ မိမိေတြ႕ဆံုမႈ ေကာင္းမြန္ရန္ ေနရာ(အေျခအေန) ျပဳလုပ္ထားရမည္။

၀၇၈း ၄၀။ စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား မလြဲက်ေရာက္မည့္ ကိယာမတ္ေန႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိေပးခဲ့ၿပီ။ ထိုေန႔တြင္ လူသည္ မိမိဘက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ ပို႔ခဲ့ေသာ အျပဳအမူတို႔ကို ျမင္ေတြ႕ရေပမည္။ ကာဖိရ္တို႕က ငါသည္ေျမႀကီးျဖစ္လွ်င္ေကာင္းေလစြဟု ဆိုလိမ့္မည္။

No comments: