Thursday, September 17, 2009

Surah 079 An Naziat : Those Who Pull Out


၀၇၉။ စူရာ နာဇီယာသ္ း ဆြဲငင္ထုတ္ႏုတ္ယူေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား က႑

(မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- ၄၆ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၇၉း ၁။ ကာဖိရ္တို႔၏ အသက္ကို ျပင္းထန္စြာ ဆြဲငင္ႏုတ္ယူၾကေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၇၉း ၂။ မြတ္စ္လင္မ္ တို႔၏ အသက္ကို ေျဖးညွင္းစြာ ႏုတ္ယူၾကေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၇၉း ၃။ ေရကူးသကဲ့သို႔ လွ်င္ျမန္စြာ ကူး၍သြားၾကေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၇၉း ၄။ တဖန္လွ်င္ျမန္စြာ ေျပးၾကေသာ ႏုတ္ယူၾကေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၇၉း ၅။ တဖန္ အေရးကိစၥမ်ားကုိ စံနစ္တက် စီမံၾကေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၇၉း ၆။ ထိုေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ တံပိုးမႈတ္ျခင္းသည္ တုန္လႈပ္ေစမည္။

၀၇၉း ၇ ။ ဒုတိယအႀကိမ္တံပိုးမႈတ္ျခင္းသည္ ပထမအႀကိမ္၏ ေနာက္တြက္လုိက္ပါမည္။

၀၇၉း ၈။ ထိုေန႔တြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စိတ္ႏွလံုးတို႔သည္ ေျခာက္ျခားလွ်က္ရွိၾကမည္။

၀၇၉း ၉။ ထုိစိတ္ႏွလံုးရွင္တို႔၏ မ်က္စိမ်ားကား ေအာက္သို႔စုိက္လွ်က္ရွိၾကမည္။

၀၇၉း ၁၀။ ၄င္းတို႔က မိမိတို႔သည္ မူလအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္မီေလာဟု ေျပာဆိုၾကသည္။

၀၇၉း ၁၁။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေဆြးေျမ့သည့္အရိုးျဖစ္သည့္တုိင္ ျပန္လည္ရွင္ၾကရဦးမည္ေလာ။

၀၇၉း ၁၂။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ မိမိတို႔၏ ျပန္လည္ရွင္သန္ျခင္းသည္ ဆံုးရံႈးဖြယ္ရွင္သန္ျခင္းပင္ျဖစ္မည္။

၀၇၉း ၁၃။ စင္စစ္ ထိုအရာကား ျပင္းထန္ေသာ အသံတစ္ခုျဖစ္သည္။

၀၇၉း ၁၄။ ထိုအခါ လူုသားအားလံုးသည္ ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကအ့ံ။

၀၇၉း ၁၅။ အိုနဗီတမန္ေတာ္ အသင့္ထံ နဗီတမန္ေတာ္ မူစာ၏ အတၱပၸတၱိသည္ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။

၀၇၉း ၁၆။။ တစ္ခါက မူစာ၏အရွင္သည္ မူစာအား တူ၀ါ ေတာင္ၾကားအရပ္၌ ဟစ္ေခၚခဲ့၏။

၀၇၉း ၁၇။ အသင္သည္ ဖိရ္ေအာန္ထံသြားပါ။ ဧကန္မလြဲ ဖိရ္ေအာန္သည္ လြန္စြာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၏။

၀၇၉း ၁၈။ သင္သည္ ၄င္းကို မိမိကုိယ္ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ရန္ ေျပာၾကားပါေလ။

၀၇၉း ၁၉။ အသင့္အား အသင္၏ အရွင္ထံသို႔ လမ္းညႊန္ခြင့္ျပဳေလာ့သို႔ျဖင့္ အသင္သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသသူျဖစ္လာအ့ံ။

၀၇၉း ၂၀။ တမန္ေတာ္သည္ ၄င္းအား အႀကီးဆံုးေသာ လကၡဏာကို ျပသခဲ့သည္။

၀၇၉း ၂၁။ သို႔ေသာ္လည္း ဖိရ္ေအာင္န္သည္ နဗီတမန္ေတာ္မူစာ၏ဆံုးမစကားကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ျပင္ ဖီဆန္ခဲ့ေလသည္။

၀၇၉း ၂၂။ ထို႔ေနာက္ဖိရ္ေအာန္သည္ ေက်ာ္ခုိင္း၍ ဆူပူေသာင္းက်န္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေလသည္။

၀၇၉း ၂၃။ ထို႔ေနာက္ ဖိရ္ေအာန္သည္ မိမိဘက္သားမ်ားကို စုရံုးၿပီးလွ်င္ အသံက်ယ္စြာ ဟစ္ေအာ္ခဲ့ေလသည္။

၀၇၉း ၂၄။ ထိုေနာက္ဖိရ္ေအာန္က ကၽြႏု္ပ္သည္ပင္ အသင္တို႔၏ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ အရွင္သခင္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေၾကညာခဲ့သည္။

၀၇၉း ၂၅။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဖိရ္ေအာန္အား ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ျပစ္ဒါဏ္ မ်ားတြင္ ကြပ္မ်က္ေတာ္မူခဲ့သည္။

၀၇၉း ၂၆။ ဧကန္မလြဲ ဤအေၾကာင္းတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာသူတို႔အဖို႔ သတိေပး ႏုိးေဆာ္ခ်က္သည္ အမွန္ပင္ရွိသည္။

၀၇၉း ၂၇။ သို႔ျဖစ္၍ အသင္တိုအား ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ ခဲယဥ္းသေလာ၊ သို႔ မိုးေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ ခဲယဥ္းသေလာ။ အရွင္သည္ မိုးေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့၏။

၀၇၉း ၂၈။ ထို႔ေနာက္ မုိးေကာင္းကင္၏ အမိုးကို ျမင့္မားစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မိုးေကာင္းကင္ကို အျပစ္အနာအဆာ ကင္းရွင္းစြာ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။

၀၇၉း ၂၉။ ထို႔ေနာက္အရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္၏ ညကို ေမွာင္မိုက္ေစခဲ့သည္။ ေန႔ကို လင္း၀င္းထင္ရွားေစေတာ္မူခဲ့သည္။

၀၇၉း ၃၀။ ထို႔ေနာက္ အရွင္ျမတ္သည္ ပထ၀ိေျမကို ျဖန္႔ခင္းေတာ္မူခဲ့သည္။

၀၇၉း ၃၁။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ထိုပထ၀ီေျမမွ ေရကို၄င္း၊ သစ္ပင္ႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို၄င္း ထြက္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။

၀၇၉း ၃၂။ ၄င္းအျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ေတာင္မ်ားကို ေက်ာက္ဆူး အျဖစ္ စုိက္ခ်ထားေတာ္မူ၏။

၀၇၉း ၃၃။ ၄င္း ေရႏွင့္ သစ္ပင္သစ္ရြက္တို႔သည္ အသင္တို႔အတြက္၄င္း၊ အသင္တို႔၏ ကၽြဲႏြားမ်ား အတြက္၄င္း ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။

၀၇၉း ၃၄။ အၾကင္းအခါ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေဘးဒုကၡႀကီး ဆုိက္ေရာက္မည္။


၀၇၉း ၃၅။ ထုိေန႔တြင္ လူတို႔သည္ မိမိတို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သမွ်ကို သတိရလိမ့္မည္။

၀၇၉း ၃၆။ ၄င္းအျပင္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲသည္ ႀကည့္ရႈေသာ သူတို႔ေရွ႕၀ယ္ ထင္ရွားစြာ ေပၚလာေစမည္။

၀၇၉း ၃၇ မည္သူမဆို လြန္စြာ ေသာင္းက်န္းခဲ့သည္။

၀၇၉း ၃၈။ ေလာကီဘ၀ကို ဦးစားေပးခဲ့သည္။

၀၇၉း ၃၉။ ဧကန္မလြဲ ထုိသူအဖို႔ ဂ်ဟႏၷငရဲသာလွ်င္ ခုိကိုးရာ ျဖစ္လိမ့္မည္။

၀၇၉း ၄၀။ ထိုသူသည္ အလႅာဟ္ေရွ႕ေမွာက္၀ယ္ မတ္တပ္ရပ္ရမည္ကို စိုးရိမ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ စိတ္ကိုလည္း မေကာင္းေသာ အလိုဆႏၵမွ တားျမစ္ခဲ့သည္။

၀၇၉း ၄၁။ ဧကန္မလြဲ ထုိသူအဖို႔ ဂ်ႏၷသ္ဘံုနန္းသည္ ခိုကိုးရာျဖစ္အံ့။

၀၇၉း ၄၂။ အိုတမန္ေတာ္ အသင့္အား ၄င္းတို႔သည္ ကိယာမသ္ေန႔ႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ မည္သည့္ အခ်ိန္ဆိုက္ေရာက္အံ့နည္းဟု ေမးၾကမည္။

၀၇၉း ၄၃။ ၄င္းကိယာမသ္ ေန႔ကို ထုတ္ေဖၚေျပာရန္ အသင္ႏွင့္ မည္သို႔ ပတ္သက္ပါသနည္း။

၀၇၉း ၄၄။ ၄င္းကိယာမတ္ေန႔၏ အသိသည္ အသင္၏ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္ရွိေပသည္။

၀၇၉း ၄၅။ အသင္သည္ ကိယာမသ္ေန႔ကို စုိးရိမ္ေသာသူတို႕အား သတိေပးႏုိးေဆာ္ရန္သာျဖစ္သည္။

၀၇၉း ၄၆။ ၄င္းတို႔သည္ ကိယာမသ္ေန႔ကို မျမင္ေတြ႕သည့္အခါ မိမိတို႔သည္ ေလာကကမၻာတြင္ သို႔ တစ္ညေနခ်မ္းသာ သို႔ ၄င္း၏ တမနက္သာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ထင္မွတ္ၾကမည္။

No comments: