Friday, October 2, 2009

Surah 067 Al Mulk : Kingship


၀၆၇။ စူရာ အလ္ မုလ္က္ း စိုးမုိးျခင္း က႑
(မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- ၃၀ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၆၇ း ၁။ မဂၤလာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လက္ေတာ္၀ယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို တတ္ႏုိင္စြမ္းေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။

၀၆၇ း ၂။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အနက္ မည္သူသည္ အက်င့္အမူအားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ သည္ကို စမ္းသပ္ရန္အလို႔ငွာ ေသျခင္းကို၄င္း ရွင္သန္ျခင္းကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ပါး ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ခြင့္လြတ္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၆၇ း ၃။ အရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္ ခုႏွစ္ထပ္ကို အထပ္ထပ္ ဖန္ဆင္းခဲ့၏။ (ရဟ္မာန္) ဂရုဏာေတာ္ရွင္ ၏ ဖန္ဆင္းမႈ၀ယ္ မဆီေလ်ာ္မႈဟူ၍ လံုး၀ေတြ႕႔မည္မဟုတ္ပါ။ အသင္သည္ မ်က္စိကို ျပန္ေမာ့ၾကည့္ေလာ့၊ တစ္စံုတစ္ရာ အက္ကြဲမႈကို ေတြ႕ျမင္ပါသလား။

၀၆၇ း ၄။ ထို႔ေနာက္ အသင္သည္ မ်က္စိကို ျပန္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမာ့ၾကည့္ေလာ့၊ အသင့္ထံ မ်က္စိသာ အရွက္ ရ၍ ေညာင္းလ်က္ ျပန္လာမည္ျဖစ္သည္။

၀၆၇ း ၅။ ထို႔အျပင္ ဧကန္အမွန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အနီးဆံုး မုိးေကာင္းကင္ကို မီးအိမ္မ်ားျဖင့္ တင့္တယ္စြာ ဆင္ယင္ထားသည့္အျပင္ ၄င္းတို႔ကို ရႈိင္သြာန္တို႔အား ပစ္ခတ္ရန္ လက္နက္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ၄င္းတို႔ အဖို႔ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲ၏ျပစ္ဒဏ္ကို အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူခဲ့၏။

၀၆၇ း ၆။ အသင္၏ေမြးျမဴဖန္ဆင္းရွင္ကို မယံုၾကည္ေသာသူတို႔အတြက္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲ၏အျပစ္ဒဏ္ ရွိေခ်မည္။ စင္စစ္ ယင္းဂ်ဟႏၷမ္ငရဲသည္ အလြန္ဆုိးရြားလွေသာ စခန္းျဖစ္သည္။

၀၆၇ း ၇။ ၄င္းတို႔ကို ယင္းငရဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္းခံရေသာအခါ ယင္းငရဲ၏ ဟိန္းသံကို ၾကားၾကရမည္။ ယင္းငရဲသည္ ဆူပြက္လ်က္ရွိမည္။

၀၆၇ း ၈။ ယင္းငရဲသည္ အမ်က္ေဒါသေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲလုမတတ္ရွိမည္။ ယင္းငရဲသို႔ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းကို ပစ္ခ်တုိင္း ယင္းငရဲေစာင့္ ေကာင္းကင္တမန္တို႔က ၄င္းတို႔အား အသင္တို႔ထံ ႏိုးေဆာ္သူ တစ္ေယာက္မွ် မလာခဲ့သေလာ ဟုေမးျမန္းၾကေပမည္။

၀၆၇ း ၉။ ထိုအခါ သူတို႔က အဘယ္ေၾကာင့္ မလာရမွာနည္း။ ႏုိးေဆာ္သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ စင္စစ္ လာခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္အရာကိုမွ် ခ်ေပးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အသင္တို႔သည္သာ ႀကီးမားေသာ လမ္းလြဲမူတြင္ ရွိေနသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေျဖၾကားေပမည္။

၀၆၇ း ၁၀။ ထို႔အျပင္ သူတို႔က မိမိတို႔သည္ နားေထာင္ခဲ့ၾကပါလွ်င္ (သို႔) နားလည္ခဲ့ၾကပါလွ်င္ ငရဲသားမ်ား ျဖစ္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာဆိုၾကေပမည္။

၀၆၇ း ၁၁။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ျပစ္မႈကို ၀န္ခံၾကေပမည္။ သို႔တုိင္ေအာင္ ငရဲသားတို႔အဖို႔ ဂရုဏာေတာ္သည္ ကင္းေ၀းေနမည္ျဖစ္သည္။

၀၆၇ း ၁၂။ စင္စစ္ မိမိဖန္ဆင္ရွင္ကို မျမင္ရဘဲ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာသူတို႔အတြက္ အျပစ္မွ ခ်မ္းသာမႈသည္၄င္း၊ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးသည္၄င္း ရွိ၏။

၀၆၇ း ၁၃။ ထို႔အျပင္ အသင္တို႔သည္ စကားကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ကာေျပာသည္ျဖစ္ေစ၊ က်ယ္ေလာင္စြာ ေျပသည္ ျဖစ္ေစ၊ စင္စစ္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ စိတ္အတြင္းရွိသည္တို႔ကို အႂကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္သည္။

၀၆၇ း ၁၄။ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ သိေတာ္မူေသာအရွင္ပင္ ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား၊ စင္စစ္ အရွင္ျမတ္သည္ သိမ္ေမြ႕သည့္အရာမ်ားကို သိေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရာခပ္သိမ္းကို အႂကြင္းမဲ့သိေသာအရွင္ ျဖစ္သည္။

၀၆၇ း ၁၅။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔အတြက္ ပထ၀ီေျမကို လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အသင္တို႔သည္ ၄င္းေျမရွိ လမ္းမ်ား၀ယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကကုန္၊ အရွင္ျမတ္ေပးအပ္သည့္ ရိကၡာကို စားေသာက္ၾကကုန္၊ စင္စစ္ အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္ထံသို႔ပင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

၀၆၇ း ၁၆။ မိုးေကာင္းကင္ရွိ အသင္တို႔၏ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ေျမမ်ဳိေစမည္မဟုတ္ဟု စိုးရိမ္မႈ ကင္းေနၾကပါသလား၊ ထုိသို႔ ေျမမ်ဳိသည့္အခါ ေျမျပင္သည္ တုန္လႈပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

၀၆၇ း ၁၇။ မိုးေကာင္းကင္ရွိ အသင္တို႔၏ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ ေက်ာက္စရစ္မိုး ရြာသြန္းမည္ မဟုတ္ဟု စိုးရိမ္မႈကင္းေနပါသလား၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ငါအရွင္၏ ႏုိးေဆာ္မႈ မည္သို႔ျဖစ္သည္ကို သိရွိေပလိမ့္မည္။

၀၆၇ း ၁၈။ စင္စစ္ ၄င္းတို႔အရွင္ သိခဲ့ၾကေသာ သူတို႔သည္လည္း ျငင္းပယ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္ျ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ငါအရွင္ျမတ္၏ ျပစ္ဒဏ္သည္ မည္သို႔ရွိမည္နည္း။

၀၆၇ း ၁၉။ ၄င္းတို႔သည္ မိမိတို႔ထက္၀ယ္ ငွက္မ်ား ေတာင္ပံမ်ားကို ျဖန္႔ကားျခင္း ရုပ္သိမ္းျခင္းကို ရႈျမင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။ ယင္းငွက္တို႔ကို ရဟ္မာန္း ေခၚ ဂရုဏာေတာ္အရွင္မွတစ္ပါး မည္သူမွ် ထိန္းသိမ္းထားသည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို အႂကြင္းမဲ့ ျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။

၀၆၇ း ၂၀။ ရဟ္မာန္း ေခၚ ဂရုဏာေတာ္ရွင္မွတစ္ပါး အသင္တို႔ကို မည္သူသည္ စစ္မက္ဗိုလ္ပါအျဖစ္ ကူညီသူ ရွိမည္နည္း။ စင္စစ္ ကာဖိရ္တို႔သည္ ျဖားေယာင္မႈ၌ပင္ ရွိေနေပသည္။

၀၆၇ း ၂၁။ စင္စစ္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိထံမွ ရိကၡာကို ပိတ္ပင္ခဲလွ်င္ အသင္တို႔အား မည္သူရိကၡာ ေပးမည္ နည္း။ စင္စစ္ ထုိသူတို႔သည္ ဆုိသြမ္းမႈႏွင့္ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာမႈ၀ယ္ စြဲၿမဲစြာ ရွိၾကကုန္၏။

၀၆၇ း ၂၂။ မိမိမ်က္ႏွာေပၚ၀ယ္ ေမွာက္လ်က္သြားသူသည္ မွန္ကန္သူျဖစ္ပါသလား (သို႔) ေျဖာင့္ေသာလမ္း၀ယ္ မတ္မတ္သြားသူသည္ ေျဖာင့္မွန္သူျဖစ္ပါသလား။

၀၆၇ း ၂၃။ အိုတမန္ေတာ္ အသင္ေျပာပါ၊ အရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔ကို ဖန္ဆင္းသူျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္ သည္ပင္ အသင္တို႔ကိုနားမ်ား မ်က္စိအားႏွင့္ စိတ္ႏွလံုးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသနားခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ အသင္တို႔အတြင္း၀ယ္ လူနည္းစုကသာ ေက်းဇူးသိတတ္ၾက၏။

၀၆၇ း ၂၄။ အိုတမန္ေတာ္ အသင္ေျပာပါ၊ အရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔အား ေျမျပင္၀ယ္ ျပန္႔ပြားေစသူျဖစ္ၿပီး၊ အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္သို႔ပင္ ျပန္လည္စုရံုးၾကရေပမည္။

၀၆၇ း ၂၅။ ထို႔အျပင္ အကယ္၍ အသင္တို႔ မွန္ကန္သူျဖစ္လွ်င္ ေျပာမည္မွာ- ဤခ်ိန္းဆိုခ်က္သည္ မည္သည့္အခါ ျဖစ္မည္နည္း။

၀၆၇ း ၂၆။ အိုတမန္ေတာ္ အသင္ေျပာပါ၊ခ်ိန္းဆိုခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလႅာဟ္ထံေတာ္၌သာ အသိ ရွိ၏။ ငါသည္ ထင္ရွားေသာ သတိေပးႏုိးေဆာ္သူျဖစ္သည္။

၀၆၇ း ၂၇။ စင္စစ္ ၄င္းတို႔သည္ ယင္းကိယာမတ္ေန႔ကို ေတြ႕ျမင္လွ်င္ မ်က္ႏွာမ်ား ပ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤသည္ပင္ အသင္တို႔ ေတာင္းဆိုသည့္အရာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

၀၆၇ း ၂၈။ အိုတမန္ေတာ္ အသင္ေျပာပါ၊ အကယ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ငါ့အား၄င္း ငါႏွင့္အတူ ရွိေနသူတို႔အား၄င္း၊ ဖ်က္စီးပစ္လွ်င္၄င္း၊ သနားေတာ္မူလွ်င္၄င္း၊ ကာဖိရ္တို႔အား နာက်င္ဖြယ္ျပစ္ဒဏ္မွ မည္သူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္အ့ံနည္းဆိုသည္ ငါ့အားေျပာျပၾကေလာ့။

၀၆၇ း ၂၉။ အိုတမန္ေတာ္ အသင္ေျပာပါ၊ ငါတို႔သည္ ရဟ္မားန္ ဂရုဏာေတာ္ရွင္ကိုသာလွ်င္ အီမာန္ယူလာၿပီး ထိုအရွင္ေပၚ၀ယ္ ယံုၾကည္ကိုးစားၾကကုန္၏။ အမွန္ မည္သူသည္ လမ္းမွန္ေပၚရွိသည္ကို အသင္တို႔ မၾကာမီ သိရွိေပလိမ့္မည္။

၀၆၇ း ၃၀။ အိုတမန္ေတာ္ အသင္ေျပာပါ၊ အကယ္၍ အသင္တို႔ေရသည္ ေျမျပင္၀ယ္ တိမ္ျမဳပ္သြာလွ်င္ မည္သူ သည္ အသင္တို႔ထံ ၾကည္လင္ေသာေရကို ယူလာမည္နည္း။

No comments: