Wednesday, November 4, 2009

Surah 051 Adh Dhariyat : Drivers of the Wind


၀၅၁။ စူရာ ဒါရီယားသ္ း လြင့္ပါးေစေသာေလမ်ား က႑
( မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၂၆၊ ၆၀ အာယသ္ေတာ္)မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။


၀၅၁ း ၁။ (ငါအရွင္ျမတ္သည္) လြင့္ပါးေစျခင္းအားျဖင့္ ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေစေသာေလမ်ားကို သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၅၁ း ၂။ တစ္ဖန္ ၀န္ကို တင္ေဆာင္ၾကကုန္ေသာေလမ်ား၊ တိမ္မ်ားကို သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၅၁ း ၃။ တစ္ဖန္ ညင္သာစြာတိုက္ခတ္ၾကေသာ သြားလာလႈပ္ရွားၾကေသာေလ၊ ေလွမ်ားကို သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၅၁ း ၄။ တစ္ဖန္ အမိန့္ေတာ္အရ ခဲြေ၀ေပးေသာ ေလမ်ားကို၊ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ခဲြေ၀ေပးေသာ မလာ အိကဟ္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၅၁ း ၅။ ဧကန္မလဲြ အသင္တို့ ခိ်န္းဆိုျခင္းခံၾကရေလေသာ ခိ်န္းဆိုခ်က္မွာ အမွန္ပင္ မွန္ကန္ေသာ ခိ်န္းဆိုခ်က္ျဖစ္၏။

၀၅၁ း ၆။ ၎ျပင္ ဧကန္စင္စစ္ အစားေပးမည့္ေန့မွာ အမွန္ပင္ ဆိုက္ေရာက္လာအံ့ေသာေန႔ျဖစ္၏။

၀၅၁ း ၇။ (ငါအရွင္ျမတ္သည္) လမ္းေၾကာင္းမ်ားရိွေသာ မိုးေကာင္းကင္ကို သက္ေသထူေတာ္မူ၏။

၀၅၁ း ၈။ မလဲြဧကန္ အသင္တို့သည္ ကဲြျပားျခားနားေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား၌ ရိွေနၾကကုန္၏။

၀၅၁ း ၉။ ထို('ကိယာမတ္' ရွင္ျပန္ထမည့္ေန့ကို ယံုၾကည္ ျခင္း)မွ ေသြဖည္သူသည္(ေကာင္ျမတ္ျခင္းအားလံုးမွ) ေသြဖည္သူသာျဖစ္သည္။

၀၅၁ း ၁၀။ (သာသနာ့ေရးရာမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍) ရမ္းဆ ေျပာဆိုၾကကုန္ေသာသူတို့သည္ ပ်က္စီးၾကရေပမည္။

၀၅၁ း ၁၁။ အၾကင္သူတို႔သည္ မသိမိုက္မဲမႈ၌ ေမ့ေလ်ာ့လ်က္ ရိွေနၾကကုန္၏။

၀၅၁ း ၁၂။ ၎တို့သည္ (မထီမဲ့ျမင္ျပုေသာအားျဖင့္) အစားေပးမည့္ေန့သည္ မည္သည့္အခါ၌ ဆိုက္ေရာက္ပါမည္နည္း ဟု ေမးျမန္းၾကကုန္၏။

၀၅၁ း ၁၃။ အၾကင္ေန့တြင္ ၎တို့သည္ မီးထဲ၌ခ်ျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။

၀၅၁ း ၁၄။ (ထိုေန့တြင္ ၎တို့မွာ) အသင္တို့သည္ မိမိတို႔၏ ျပစ္ဒဏ္၏ရသာကို ျမည္းစမ္းၾကေလကုန္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ အသင္တို႔အလ်င္စလို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာေန့ျဖစ္သည္။ (ဟုေျပာဆိုျခင္းကို ခံၾကရကုန္ အံ့သတည္း။)

၀၅၁ း ၁၅။ ဧကန္မလဲြ မြတၱကီ သူေတာ္စင္တို့မွာ ဥယ်ာဥ္ မ်ားနွင့္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၌ ရိွေနၾကေပမည္။

၀၅၁ း ၁၆။ (၎တို့သည္) မိမိတို့အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္က မိမိတို့အား ခီ်းျမွင့္ေပးသနား ေတာ္မူသည္တို့ကို ယူငင္လ်က္ရိွၾကေပမည္။ စင္စစ္ဧကန္ ၎တို့မွာ ထိုသည့္အလ်င္ ေကာင္းမႈျပဳသူမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၅၁ း ၁၇။ ၎တို့သည္ ညဥ့္တြင္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အခိ်န္၌သာ အိပ္စက္ေလ့ ရိွခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၅၁ း ၁၈။ ထို့ျပင္ ၎တို့သည္ ညဥ့္၏ေနာက္ဆံုးယံမ်ားတြင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ပန္ၾကားအသနားခံ ေလ့ရိွခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၅၁ း ၁၉။ ထိုမွတပါး ထိုသူတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားတြင္ ေတာင္းရမ္းေသာ သူဆင္းရဲအဖို႔လည္းေကာင္း၊ (သိကၡာ ေစာင့္စည္းေသာအားျဖင့္) ေတာင္းရမ္းျခင္းမျပဳေသာ သူဆင္းရဲအဖို႔လည္းေကာင္း၊ ေ၀စုေ၀ပံု (အခြင့္အေရး) ရိွခဲ့၏။

၀၅၁ း ၂၀။ စင္စစ္ေသာ္ကား ယံုၾကည္လိုေသာသူတို႔အဖို႔ ပထ၀ီေျမ၌ မ်ားစြာေသာသက္ေသ လကၡဏာမ်ား ရိွကုန္၏။

၀၅၁ း ၂၁။ ထိုနည္းတူစြာ အသင္တို႔ကိုယ္မ်ားတြင္လည္း (သက္ေသလကၡဏာမ်ား) ရိွကုန္၏။ သို႔ပါလ်က္ အသင္တို႔သည္ မျမင္ၾကေလသေလာ။

၀၅၁ း ၂၂။ ထို႔ျပင္ မိုးေကာင္းကင္၌ အသင္တို႔၏ စားနပ္ရိကၡာသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ကတိေပးျခင္းခံၾကရေလေသာ အရာသည္ လည္းေကာင္း၊ ရိွေပသည္။

၀၅၁ း ၂၃။ သို႔ျဖစ္ေပရာ မိုးေကာင္းကင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမကိုလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ ကစမ္ ၊ ယင္း ( ကိယာမတ္ ျဖစ္ျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာရရိွျခင္း၊ တမလြန္ဘ၀ ဆိုက္ေရာက္ျခင္းနွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကတိေတာ္အတိုင္း စံစား၊ ခံစားရျခင္းတို့)သည္ အသင္တို့ စကားေျပာဆိုၾကဘိ သကဲ့သို့ပင္ မွန္ကန္လွေပသတည္း။

၀၅၁ း ၂၄။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင့္ထံသို႔ (နဗီတမန္ေတာ္) အီဗ္ရာဟီမ္၏ ဂုဏ္သေရရိွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏အေၾကာင္း ေရာက္ရိွခဲ့ေလသေလာ။

၀၅၁ း ၂၅။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ထိုဧည့္သည္ေတာ္တို႔သည္ ထိုအီဗ္ရာဟီမ္၏ထံသို့ ၀င္ေရာက္ခဲ့၍ စလာမ္ (ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ရိွပါေစသား)ဟူ၍ ေျပာဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။ ထိုအီဗ္ရာဟီမ္ကလည္း စလာမ္ ဟူ၍ ျပန္ၾကားခဲ့၏။ (တစ္ဖန္ မိမိစိတ္ထဲတြင္ ဤသူတို့မွာ ငါ)မသိေသာ သူစိမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္(ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေလ၏၊)

၀၅၁ း ၂၆။ တစ္ဖန္ ထိုအီဗ္ရာဟီမ္သည္ မိမိအိမ္ (ထဲ)သို႔ ၀င္ၿပီးလွ်င္ (ကင္ထားေသာ) ၀ၿဖိဳးသည့္ ႏြားကေလးတစ္ေကာင္ကို ယူလာခဲ့ေလ၏။


၀၅၁ း ၂၇။ ၿပီးေနာက္ (ကင္ထားေသာ) ထုိႏြားကေလးကို ထိုဧည့္သည္တို႔အပါး၌ ေနရာတက် တည္ခင္း(ဧည့္ခံ)ခဲ့ ေလ၏။ (ထို႔ေနာက္ ဧည့္သည္ တို႔အား) အသင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မစားၾကပါသနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့၏။

၀၅၁ း ၂၈။ ထို႔ေနာက္ (၎တို႔စားသံုးျခင္း မျပုၾကေသာေၾကာင့္) ထိုအီဗ္ရာဟီမ္သည္ မိမိစိိတ္ထဲတြင္ ၎တို႔ဘက္မွ စိုးရိမ္လာခဲ့ေလ၏။ (ထိုအခါ) ၎တို႔က အသင္သည္ မစိုးရိမ္ပါေလနွင့္ဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ ထိုအီဗ္ရာဟီမ္အား အလြန္တရာ အသိပညာနွင့္ျပည့္စံုေသာ သားရတနာတစ္ပါးနွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾက၏။

၀၅၁ း ၂၉။ ထိုေရာကာလ ထိုအီဗ္ရာဟီမ္၏ ဇနီးၾကင္ရာ သည္ အသံက်ယ္စြာ ေျပာဆိုညည္းညူလ်က္ ေရွ့သို႔ေရာက္ရိွ၍လာျပီးလွ်င္ မိမိနဖူးကို လက္၀ါးျဖင့္ရိုက္ကာ အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္အိုမင္းလ်က္ရိွေသာ ၿမံဳ၍ေနေသာ မိန္းမတစ္ဦးသည္ (သားဖြားဦးမည္ေလာ)ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလ၏။

၀၅၁ း ၃၀။ (ထိုအခါ) ထိုဧည့္သည္တို့က အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမူေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ဤအတိုင္းပင္ မိန့္ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဧကန္မလဲြ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ နက္နဲသိမ္ေမြ့ေသာအသိပညာနွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္၊ (အရာခပ္သိမ္းတို့ကို) အျကြင္းမဲ့ သိရိွ ေတာ္ မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ ဟူ၍ ျပန္ၾကားခဲ့ ၾကကုန္သတည္း။

၀၅၁ း ၃၁။ (ထိုအခါ) ထိုအီဗ္ရာဟီမ္က သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသင္တို႔၌ မည္သည့္ အေရးကိစၥ ရိွသနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ေလ၏။

၀၅၁ း ၃၂။ ၎တို႔က ေျပာၾကားခဲ့ၾကေလသည္။ ဧကန္အမွန္ ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္က်ဴးလြန္ၾကကုန္ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔ထံ ေစလႊတ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရကုန္၏။

၀၅၁ း ၃၃။ ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ၎တို့အေပၚ၌ ရံႊ့ေစးျဖင့္ ျပီးေသာ (ေက်ာက္)ခဲမ်ားကို ရြာသြန္းခ်ေစရန္ (ေစလႊတ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရေလသည္)။

၀၅၁ း ၃၄။ (ယင္းေက်ာက္ခဲမ်ားမွာ) တရားစည္းကမ္း က်ဴးလြန္သူတို့အဖို့ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ မွတ္သားျပီးျဖစ္၏။

၀၅၁ း ၃၅။ ထိုအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းျမိဳ႕ရြာ၌ ရိွကုန္ေသာ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔အား ထုတ္ယူ လြတ္ေျမာက္ေစေတာ္မူခဲ့၏။

၀၅၁ း ၃၆။ သို႔ရာတြင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုၿမိဳ႕ရြာ၌ မုစ္လင္မ္အိမ္တစ္အိမ္သာလွ်င္ ေတြ႕ရိွေတာ္မူခဲ့၏။

၀၅၁ း ၃၇။ ထိုမွတစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုၿမိဳ႕ရြာတြင္ နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာျပစ္ဒဏ္ကို ေၾကာက္ရံြ့စိုးရိမ္ ေသာသူတို႔အက်ဳိးငွာ သက္ေသလကၡဏာတစ္ပါးကို က်န္ရစ္ေစေတာ္မူခဲ့ေပသတည္း။

၀၅၁ း ၃၈။ ၎ျပင္ မူစာ(၏အေၾကာင္း အတၳဳပၸတၱိ)တြင္ လည္း (သက္ေသလကၡဏာ)ရိွ၏။ အၾကင္အခါ၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုမူစာအား ဖစ္ရ္ေအာင္န္ ၏ထံ သို့ ထင္ရွားစြာေသာ သက္ေသသာဓကနွင့္တကြ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၅၁ း ၃၉။ သို႔ရာတြင္ ဖစ္ရ္ေအာင္န္ မွာ မိမိစြမ္းအင္ကို အားကိုး၍ မ်က္နွာလဲႊခဲ့၏။ (မိမိ၏အေျခြအရံ အသင္း အပင္းမ်ားနွင့္အတူ ေသြဖည္ ေက်ာခိုင္းသြားခဲ့၏။) ထို႔ျပင္ ၎က တမန္ေတာ္(မူစာအား) ပဥၥလက္ဆရာ သို့မဟုတ္ ရူးသြပ္သူျဖစ္သည္ဟူ၍ ေျပာဆိုခဲ့ေလ၏။

၄၀။ သို့ျဖစ္ေပရာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထို ဖစ္ရ္ ေအာင္န္ အားလည္းေကာင္း၊ ထို ဖစ္ရ္ေအာင္န္ ၏ စစ္သည္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဖမ္းဆီး၍ သမုဒၵရာ ပင္လယ္ထဲသို႔ပစ္ခ်ေတာ္မူခဲ့၏။ စင္စစ္ ထိုဖစ္ရ္ေအာင္န္ မွာ ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်အပ္ေသာသူ ျဖစ္ခဲ့၏။

၀၅၁ း ၄၁။ ထို့ျပင္ 'အာဒ္' အမို်းသားတို့(၏ အျဖစ္ အပ်က္)၌လည္း (သင္ခန္းစာ)ရိွေပသည္။ တစ္ရံေရာ အခါ၀ယ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အေပၚ၌ မဂၤလာကင္းမဲ့ေသာ ေလျပင္းမုန္တိုင္းကို ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့၏။

၀၅၁ း ၄၂။ ယင္းေလျပင္းမုန္တိုင္းသည္ မည္သည့္တစ္စံု တစ္ရာေပၚ၌မဆို သက္ေရာက္ခဲ့သည္ရိွေသာ္ ထိုအရာ၀တၳဳကို ေဆြးျမည့္ျပီး အပိုင္းပိုင္းအစစ ျဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ခ်ည္းသာ။

၀၅၁ း ၄၃။ ထိုမွတစ္ပါး ဆမူဒ္ အမို်းသားတို႔(၏အျဖစ္ အပ်က္)၌လည္း (သင္ခန္းစာ)ရိွ၏။ အခါတစ္ပါး၌ ၎တို့သည္ ေျပာၾကားျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရေလ၏။ အသင္တို႔သည္ အနည္းငယ္မွ် ကာလတိုင္ေအာင္ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားၾကေလကုန္။

၀၅၁ း ၄၄။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ပုန္ကန္ခဲ့ၾကေပရာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ၎တို႔အား ၎တို႔ ရႈျမင္ရိွေနၾကစဥ္မွာပင္ ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ခဲ့ေလသည္။

၀၅၁ း ၄၅။ ထိုအခါ ၎တို႔မွာ မတ္တပ္ရပ္ေနရန္ပင္ မတတ္စြမ္းနိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ထိုမွတစ္ပါး ၎တို့သည္ လက္စားေခ်နိုင္ခဲ့ၾကသည္လည္း မရိွေခ်။

၀၅၁ း ၄၆။ ထိုနည္းတူစြာ (ငါအရွင္ျမတ္သည္) (၎တို႔) အလ်င္ ႏူးဟ္၏အမ်ီဳးသားတို႔အားလည္း (ဖ်က္ဆီးေတာ္ မူခဲ့၏)။ ဧကန္မလဲြ ၎တို႔မွာကား အမိန္႔ေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္ေသာ အမိ်ဳးသားတို႔ပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္သတည္း။

၀၅၁ း ၄၇။ ၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္ကို တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ျပုလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဧကန္မလဲြ ငါအရွင္ျမတ္သည္ က်ယ္၀န္းစြာေသာ တန္ခိုးေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၅၁ း ၄၈။ ထိုနည္းတူစြာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ပထ၀ီေျမ ကို ခင္းက်င္းေတာ္မူခဲ့၏။ စင္စစ္မွာကား (ငါအရွင္ ျမတ္သည္) လြန္စြာေကာင္းျမတ္ေသာ ခင္းက်င္းေတာ္ မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။


၀၅၁ း ၄၉။ ထိုမွတစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ တရားရယူၾကအံ့ေသာငွာ အရာ၀တၳဳတိုင္းကို နွစ္မ်ိဳး နွစ္စား ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။

၀၅၁ း ၅၀။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္အထံေတာ္သို႔ ေျပးလႊားၾကေလကုန္။ ဧကန္စင္စစ္ ငါသည္ အသင္တို႔အဖို႔ ထိုအရွင္ျမတ္၏အထံေတာ္မွ ထင္ရွားစြာ သတိေပးနိႈးေဆာ္သူျဖစ္၏။

၀၅၁ း ၅၁။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နွင့္အတူ အျခားတစ္စံုတစ္ရာ ကိုးကြယ္ရာကို ဖက္စပ္သတ္မွတ္ျခင္း မျပုၾကကုန္လင့္။ ဧကန္အမွန္ ငါသည္ အသင္တို႔အဖို႔ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ထင္ရွားစြာ သတိေပး နိႈးေဆာ္သူပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

၀၅၁ း ၅၂။ ထိုနည္းတူစြာ ၎တို႔အလ်င္ ရိွခဲ့ၾကေသာ သူတို႔ထံသို႔ ရစူလ္တမန္ေတာ္တစ္ပါးပါး လာေရာက္ခဲ့တိုင္း ထိုသူတို့သည္ (ရစူလ္တမန္ေတာ္)အား ပဥၥလက္ဆရာျဖစ္သည္ ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရူးသြပ္ေသာသူျဖစ္သည္ ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာဆို ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၅၁ း ၅၃။ ၎တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ဤအတိုင္း ေျပာဆိုၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ၾကေလသေလာ။ ထိုသို႔ အလွ်င္းမဟုတ္။ စင္စစ္၎တို႔(အားလံုး)မွာ ကား ဆိုးသြမ္းသူတို႔ပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၀၅၁ း ၅၄။ သို့ျဖစ္ေပရာ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊) အသင္သည္ ၎တို့အား လ်စ္လူ်ရႈေနပါေလ။ အေၾကာင္း ေသာ္ကား အသင္သည္ ျပစ္တင္ျခင္းခံရမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

၀၅၁ း ၅၅။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္သည္ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပး လ်က္ရိွပါေလ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆံုးမၾသ၀ါဒသည္ မုအ္မင္န္ သက္၀င္ ယံုၾကည္သူတို႔အား အက်ိဳး ရိွေစေသာေၾကာင့္ပင္။

၀၅၁ း ၅၆။ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ ဂ်င္န္ သတၱ၀ါတို႔အားလည္းေကာင္း၊ မနုႆ လူသားတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ငါအရွင္ျမတ္အား ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ ၾကရန္သာလွ်င္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။

၀၅၁ း ၅၇။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔ထံမွ စားနပ္ရိကၡာကိုလည္း အလိုရိွေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။ ငါအရွင္ျမတ္အား ၎တို႔ ေကြ်းေမြးၾကရန္ကိုလည္း ငါအရွင္ျမတ္သည္ အလိုရိွေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။

၀၅၁ း ၅၈။ ဧကန္မလဲြ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ပင္ စားနပ္ရိကၡာ ခီ်းျမွင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ စြမ္းအားကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ၾကံ့ခိုင္ေတာ္ မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၀၅၁ း ၅၉။ သို႔ျဖစ္ေပရာ မတရားမႈကို က်ဴးလြန္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔၌ ၎တို႔နွင့္ ၀ါဒတူျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ သူတို့၌ ရိွခဲ့ေသာ ျပစ္ဒဏ္၏ ေ၀စုေ၀ပံုကဲ့သို႔ ၎တို႔၌လည္း ျပစ္ဒဏ္၏ ေ၀စုေ၀ပံု ရိွေခ်မည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ၎တို့သည္ ငါအရွင္ျမတ္အထံေတာ္တြင္ (ျပစ္ဒဏ္)ကို အေဆာတလ်င္ ေတာင္းဆိုျခင္း မျပဳၾကရ။
၀၅၁ း ၆၀။ အခ်ဳပ္မွာကား 'ကာဖိရ္' ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ေသာ သူတို႔၌ ၎တို႔ ခိ်န္းဆိုျခင္းခံၾကရေသာေန႔တြင္ ပ်က္စီးျခင္းသည္ ရိွေခ်အံ့သတည္း။

No comments: